MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 338/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 338         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 aprilie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 714 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.494. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 714

din 9 noiembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicată de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 35.869/3/2015/a1 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.663D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă, personal, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, lipsind celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia, precizând că invocă elemente noi, care sunt de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale. În acest sens arată, în esenţă, că instituirea prin dispoziţia legală criticată a termenului de 48 de ore, care curge de la pronunţare, încalcă dreptul justiţiabilului de a formula un recurs documentat. Apreciază că reglementarea criticată este doar o formalitate. În continuare, solicită Curţii să se distanţeze de poziţia Ministerului Public şi să efectueze controlul de constituţionalitate, astfel cum se prevede la art. 1 din Legea nr. 47/1992, control care trebuie să fie efectiv exercitat asupra normelor de procedură. O excepţie de neconstituţionalitate ridicată de justiţiabil trebuie să fie calitativă, astfel încât să poată fi aptă să formeze o părere adecvată instanţei constituţionale.

4. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale, spre exemplu Decizia nr. 105 din 5 martie 2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 22 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 35.869/3/2015/a1, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicată de Filofteia Ciobanu într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat împotriva încheierii prin care Tribunalul Bucureşti a respins o cerere de sesizare a Curţii Constituţionale.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că termenul de 48 de ore de la pronunţare în care se poate face recurs împotriva încheierii prin care instanţa respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale este unul prea scurt, insuficient pentru a permite celui interesat să formuleze o motivare scrisă, temeinică şi cuprinzătoare.

7. Se mai apreciază că termenul de 48 de ore este vădit insuficient şi total disproporţionat faţă de timpul exagerat de lung în care instanţele trimit Curţii excepţiile de neconstituţionalitate, iar soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate de Curte durează foarte mult.

8. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, în măsura în care este observată împrejurarea că legiuitorul stabileşte la 48 de ore termenul de exercitare a căii de atac, şi nu termenul de motivare a recursului, astfel că accesul efectiv la justiţie nu este încălcat prin limitarea termenului de motivare a recursului, aspectul juridic pus în discuţie reducându-se la modul în care este interpretată legea.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată.

11. Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere anterior exprimat în sensul constituţionalităţii textelor legale criticate, acesta fiind reţinut în Decizia nr. 105 din 5 martie 2013 sau Decizia nr. 814 din 4 octombrie 2012.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, care are următorul cuprins: „Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.

15. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, astfel cum acesta se interpretează, potrivit dispoziţiilor art. 20 din Constituţie, şi prin prisma dispoziţiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că s-a mai pronunţat asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale prin raportare la critici similare, constatând constituţionalitatea acestora (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 105 din 5 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 21 mai 2013).

17. Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 47/1992 reprezintă norme de procedură, pe care instanţa care a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate este obligată să le aplice în vederea selectării doar a acelor excepţii de neconstituţionalitate care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională, unica autoritate de jurisdicţie constituţională. Aşadar, această procedură face posibilă doar pronunţarea în situaţiile date asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, instanţa de judecată având rol de filtru al excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de părţi.

18. Totodată, Curtea a reţinut că natura imperativă a termenului de 48 de ore, în cadrul căruia partea interesată poate declara recurs împotriva încheierii prin care instanţa de judecată a respins cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate, are menirea de a da expresie principiului celerităţii şi al soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, în considerarea faptului că excepţia de neconstituţionalitate reprezintă un incident procedural în cadrul unui litigiu.

19. Din aceleaşi raţiuni legiuitorul a instituit şi regulile speciale de procedură referitoare atât la exercitarea recursului ca Singură cale de atac împotriva încheierii instanţei de judecată, cât şi la soluţionarea recursului în termen de 3 zile, fără ca prin aceasta să se poată susţine încălcarea dreptului de acces la instanţă, la folosirea căilor de atac sau a dreptului la apărare. Curtea a mai observat că pregătirea, în condiţiile legii, a căilor de atac promovate reprezintă obligaţia părţii interesate, care trebuie să îşi manifeste diligentă în acest sens (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 347 din 24 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 13 iunie 2012). Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, a statuat că dreptul de acces la tribunale nu este absolut şi că, fiind vorba despre un drept pe care Convenţia l-a recunoscut fără să îl definească în sensul restrâns al cuvântului, există posibilitatea limitărilor implicit admise chiar în afara limitelor care circumscriu conţinutul oricărui drept (Hotărârea din 25 februarie 1975 pronunţată în Cauza Golder împotriva Regatului Unit, paragraful 38). Pentru aceste motive, nu poate fi reţinută nici încălcarea prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii, soluţia şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

21. Distinct de cele reţinute în deciziile menţionate, Curtea mai statuează că instanţa de judecată în faţa căreia este invocată excepţia de neconstituţionalitate realizează un control al condiţiilor de admisibilitate a acesteia în exercitarea rolului său de filtru, fără a o putea respinge pe motive ce fin de temeinicia sau netemeinicia acesteia, aspecte care ţin de resortul instanţei de contencios constituţional, ci doar cu privire la motivele care privesc îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate. Prin urmare, respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale a excepţiei ar putea privi exclusiv condiţiile de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate prevăzute de art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr. 47/1992, iar recursul împotriva încheierii se va limita la aceste aspecte, care nu necesită consideraţii teoretice sau interpretări de amploare ori documentări care să FI pună în dificultate pe autorul excepţiei. De altfel, în jurisprudenţa sa, Curtea a constatat că obiectul recursului este acela al verificării aprecierii instanţei ierarhic inferioare cu privire la soluţia pe care aceasta a adoptat-o, de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, motivată de neîndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate prevăzute în mod exclusiv de art. 29 alin, (1)-(3) din Legea nr. 47/1992, Cu alte cuvinte, se verifică legalitatea respingerii cererii de sesizare a Curţii Constituţionale prin prisma acestor condiţii (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 321 din 9 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 20 iulie 2017, paragraful 22). Mai mult, dezvoltarea pe larg a motivelor poate fi făcută şi prin concluzii scrise sau susţineri orale.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Filofteia Ciobanu în Dosarul nr. 35.869/3/2015/a1 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 3 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 126/2018 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 31 ianuarie 2018, se abrogă.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Adrian Ionuţ Gâdea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 aprilie 2018.

Nr. 4.494.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

Indicativul standardului armonizat înlocuit

Data punerii în aplicare a standardului armonizat

Data la care încetează perioada de coexistenţă*)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

SR EN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

 

01.01.2008

 

SR EN 1:2001 /A1:2007

01.01.2008

 

2.

SR EN 40-4:2006

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat

 

01.10.2006

 

SR EN 40-4;2006/AC:2007

01.01.2007

 

3.

SR EN 40-5:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel

 

01.02.2003

 

4.

SR EN 40-6:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

 

01.02.2003

 

5.

SR EN 40-7:2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

 

01.10.2003

 

6.

SR EN 54-2+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare

 

01.01.2008

 

SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007

01.01.2008

 

7.

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

 

01.04.2003

 

SR EN 54-3:2002/A1:2003

01.04.2003

 

SR EN 54-3:2002/A2:2006

01.03.2007

 

8.

SR EN 54-4+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

 

01.06.2005

 

SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003

01.10.2003

 

SR EN 54-4+AC:2000/A2:2007

01.06.2007

 

9.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

 

01.04.2003

 

SR EN 54-5:2002/A1:2003

01.04.2003

 

10.

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

 

01.04.2003

 

SR EN 54-7:2002/A1:2003

01.04.2003

 

SR EN 54-7:2002/A2:2007

01.05.2007

 

11.

SR EN 54-10:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

 

01.09.2006

 

SR EN 54-10:2002/A1:2006

01.09.2006

 

12.

SR EN 54-11:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală

 

01.09.2006

 

SR EN 54-11:2002/A1:2006

01.09.2006

 

13.

SR EN 54-12:2015

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

SR EN 54-12:2003

08.04.2016

08.04.2019

14.

SR EN 54-16:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control şi semnalizare vocală a alarmei

 

01.01.2009

 

15.

SR EN 54-17:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

 

01.10.2006

 

SR EN 54-17:2006/AC:2008

01.01.2009

 

16.

SR EN 54-18:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire

 

01.10.2006

 

SR EN 54-18:2006/AC:2007

01.01.2008

 

17.

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie

 

01.04.2007

 

SR EN 54-20:2006/AC:2009

0108.2009

 

18.

SR EN 54-21:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu şi a semnalului de deranjament

 

01.03.2007

 

19.

SR EN 54-23:2010

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare optică

 

01.12.2010

 

20.

SR EN 54-24:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

 

01.01.2009

 

21.

SR EN 54-25:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio

 

01.01.2009

 

SR EN 54-25:2008/AC: 2012

01.07.2012

 

22.

SR EN 179:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 179:2004

01.01.2009

 

23.

SR EN 197-1:2011

Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN 197-1:2002

01.07.2012

 

SR EN 197-4:2004

24.

SR EN 295-1:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări

SR EN 295-10:2005

01.11.2013

 

25.

SR EN 2954:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legăturii şi îmbinări flexibile

SR EN 295-10:2005

01.11.2013

 

26.

SR EN 295-5:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii

SR EN 295-10:2005

01.11.2013

 

27.

SR EN 295-6:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi de inspecţie

SR EN 295-10:2005

01.11.2013

 

28.

SR EN 295-7:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea

acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi îmbinările lor destinate execuţiei prin împingere

SR EN 295-10:2005

01.11.2013

 

29.

SR EN 331:2002

Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii

 

01.09.2011

 

SR EN 331:2002/A1:2011

01.09.2011

 

30.

SR EN 413-1:2011

Ciment pentru zidărie. Partea 1:Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

SR EN 413-1:2004

01.02.2012

 

31.

SR EN 416-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1:Securitate

 

01.12.2009

 

32.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare

 

01 11.2005

 

33.

SR EN 442-1:2015

Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

SR EN 442-1:2000

13.11.2015

 

SR EN 442- 1:2000/A1:2004

34.

SR EN 450-1:2012

Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SR EN 450-1+A1:2008

01.05.2013

 

35.

SR EN 459-1: 2011

Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate

SR EN 459-1:2003

01.06.2011

 

36.

SR EN 490:2012

Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse

SR EN 490:2005

01.08.2012

 

37.

SR EN 492:2012

Plăci şi accesorii de fibrociment de tip ardezie pentru acoperiş. Specificaţie de produs şi metode de încercare

SR EN 492:2005

01.07.2013

 

SR EN 492: 2005/A1:2006

SR EN 492: 2005/A2:2007

38.

SR EN 494:2012+A1:2015

Plăci profilate şi accesorii de fibrociment pentru acoperiş. Specificaţii de produs şi metode de încercare

SR EN 494:2012

08.04.2016

 

39.

SR EN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte

 

01.11.2006

 

40.

SR EN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Cârlige de siguranţă

 

01.12.2006

 

41.

SR EN 520+A1:2010

Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări

SR EN 520:2005

01.06.2010

 

42.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate

 

01.06.2004

 

43.

SR EN 534 + A1:2010

Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări

SR EN 534:2006

01.01.2011

 

44.

SR EN 544:2011

Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare

SR EN 544:2006

01.04.2012

 

45.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

46.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibrociment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie

 

01.10.2002

 

47.

SR EN 598+A1:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii din fonta ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 598:2008

01.04.2010

 

48.

SR EN 621:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât locuinţele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

01.08.2010

 

49.

SR EN 671-1:2012

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide

SR EN 671-1:2002

01.03.2013

 

SR EN 671-1:2002/ AC:2003

50.

SR EN 671-2:2012

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate

SR EN 671-2:2002

01.03.2013

 

SR EN 671- 2:2002/A1:2004

51.

SR EN 681-1:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

 

01.01.2003

 

SR EN 681-1:2002/A1:2002

01.01.2003

 

SR EN 681-1:2002/A2:2003

01.01.2003

 

SR EN 681-1:2002/A3:2006

01.01.2008

 

52.

SR EN 681-2:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici

 

01.01.2003

 

SR EN 681-2:2002/A1:2003

01.01.2003

 

SR EN 681-2:2002/A2:2006

01.01.2010

 

53.

SR EN 681-3:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

 

01.012003

 

SR EN 681-3:2002/A1:2003

01.01.2003

 

SR EN 681-3:2002/A2:2006

01.07.2012

 

54.

SR EN 681-4:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru  garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat

 

01.01.2003

 

SR EN 681-4:2002/A1:2003

01.01.2003

 

SR EN 681-4:2002/A2:2006

01.07.2012

 

55.

SR EN 682:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gâze şi hidrocarburi fluide

 

01.10.2002

 

SR EN 682:2002/A1:2006

01.07.2012

 

 

56.

SR EN 771-1+A1:2015

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

SR EN 771-1:2011

10.06.2016

 

57.

SR EN 771-2+A1:2015

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar

SR EN 771-2:2011

10.06.2016

 

58.

SR EN 771-3+A1:2015

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare)

SR EN 771-3:2011

10.06.2016

 

59.

SR EN 771-4+A1:2015

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

SR EN 771-4:2011

10.06.2016

 

60.

SR EN 771-5+A1:2015

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

SR EN 771-5:2011

10.06.2016

 

61.

SR EN 771-6+A1:2015

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră

naturală

SR EN 771-6:2011

08.04.2016

 

62.

SR EN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi; pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate

 

01.11.2009

 

63.

SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate

 

01.11.2009

 

64.

SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3; Sistem F - Securitate

 

01.11.2009

 

65.

SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H - Securitate

 

0111.2009

 

66.

SR EN 778:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere

 

01.08.2010

 

67.

SR EN 845-1 +A1:2016

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console

SR EN 845-1:2013

10.03.2017

10.03.2018

68.

SR EN 845-2+A1:2016

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

SR EN 845-2:2013

10.03.2017

10.03.2018

69.

SR EN 845-3+A1:2016

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale

SR EN 845-3:2013

10.03.2017

10.03.2018

70.

SR EN 858-1:2002

Separatoare de lichide uşoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

 

01.09.2005

 

SR EN 858-1:2002/A1:2005

01.09.2005

 

71.

SR EN 877:2004

Tuburi şi racorduri de fonta, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiţii, metode de încercare şi asigurarea calităţii

 

01.01.2008

 

SR EN 877:2004/A1:2007

01.01.2008

 

SR EN 877:2004/ A1:2007/AC:2008

01.01.2009

 

72.

SR EN 934-2+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-2:2009

01.03.2013

 

73.

SR EN 934-3+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-3:2010

01.03.2013

 

74.

SR EN 934-4:2009

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-4:2002

01.03.2010

 

75.

SR EN 934-5:2008

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

 

01.01.2009

 

76.

SR EN 969:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii de fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.01.2010

 

77.

SR EN 997:2012

Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

SR EN 997:2004

01.12.2012

 

SR EN 997/AC:2012

01.03.2013

 

78.

SR EN 998-1:2016

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire

SR EN 998-1:2011

11.08.2017

11.08.2018

79.

SR EN 998-2:2016

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2; Mortare pentru zidărie

SR EN 998-2:2011

11.08.2017

11.08 2018

80.

SR EN 1013+A1:2015

Plăci profilate monostrat transparente de material plastic, pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe generale şi metode de încercare

SR EN 1013:2013

10.07.2015

 

81.

SR EN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu încălzire directă şi convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

01.08.2010

 

82.

SR EN 1036-2:2008

Sticlă pentru construcţii - Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.01.2009

 

83.

SR EN 1051-2:2008

Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.01.2009

 

84.

SR EN 1057+A1:2010

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire

SR EN 1057:2006

01.12.2010

 

85.

SR EN 1090-1+A1 2012

Executarea structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale

SR EN 1090-1:2009

01.09.2012

 

86.

SR EN 1096-4:2004

Sticlă pentru construcţii, Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

87.

SR EN 1123-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

 

01.06.2005

 

SR EN 1123-1:2002/A1:2005

01.06.2005

 

88.

SR EN 1124-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

 

01.06.2005

 

SR EN 1124-1:2002/A1:2005

01.06.2005

 

 

89.

SR EN 1125:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 1125:2001

01.01.2009

 

90.

SR EN 1154:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru uşi. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2003

 

SR EN 1154:2001/A1:2003

01.10.2003

 

SR EN 1154:2001/A1:2003/ AC:2006

01.01.2010

 

91.

SR EN 1155:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2003

 

SR EN 1155:2001/A1:2003

01.10.2003

 

SR EN 1155:2001/A1:2003/AC:2006

01.01.2010

 

92.

SR EN 1158:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canalelor. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2003

 

SR EN 1158:2001 /A1:2003

01.10.2003

 

SR EN 1158:2001/A1:2003/ AC:2006

0106.2006

 

93.

SR EN 1168+A3-.2011

Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri

SR EN 1168+A2:2009

01.07.2012

 

94.

SR EN 1279-5+A2:2010

Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii

SR EN 1279-5+ A1:2009

0102.2011

 

95.

SR EN 1304:2005

Ţigle şi accesorii de argila arsă. Definiţii şi specificaţii de produs

 

0102.2006

 

96.

SR EN 1317-5:+A2:2012

Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a autovehiculelor

SR EN 1317-5+ A1:2008

01012013

 

SR EN 1317-5+A2/AC:2013

0103.2013

 

97.

SR EN 1319:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea locuinţelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW

 

0110,2010

 

98.

SR EN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

 

01012006

 

99.

SR EN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

 

0102.2005

 

SR EN 1337-4:2004/AC:2007

01.012008

 

100.

SR EN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

 

01012006

 

101.

SR EN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

 

0102.2005

 

102.

SR EN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE

SR EN 1337-7:2003

01.12.2004

 

103.

SR EN 1337-8:2008

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate

 

01.012009

 

104.

SR EN 1338:2004

Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

01.03.2004

 

SR EN 1338:2004/AC:2006

01.01.2007

 

105.

SR EN 1339:2004

Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

01.03.2004

 

SR EN 1339:2004/AC:2006

01.01.2007

 

106.

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

01.02.2004

 

SR EN 1340:2004/AC:2006

 

01.01.2007

 

107.

SR EN 1341:2012

Dale de piatră naturală pentru pavari exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1341:2002

01.09.2013

 

108.

SR EN 1342:2013

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1342:2002

01.09.2013

 

109.

SR EN 1343:2012

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1343:2002

01.09.2013

 

110.

SR EN 1344:2013

Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1344:2003

08.08.2014

 

SR EN 1344:2013/AC:2015

 

 

111.

SR EN 1423:2012

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente

SR EN 1423:1999

01.11.2012

 

SR EN 1423:2012/AC:2013

01.07.2013

 

112.

SR EN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii

 

01.08.2003

 

SR EN 1433:2003/A1:2006

01.01.2006

 

113.

SR EN 1457-1:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:2003

01.11.2012

 

114.

SR EN 1457-2:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:2003

01.11.2012

 

115.

SR EN 1463-1:2009

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă

SR EN 1463-1:1999

01.01.2010

 

116.

SR EN 1469:2015

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Condiţii

SR EN 1469:2005

08.04.2016

 

117.

SR EN 1504-2:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton

 

01.09.2005

 

118.

SR EN 1504-3:2006

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală

 

01.10.2006

 

119.

SR EN 1504-4:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală

 

01.09.2005

 

120.

SR EN 1504-5:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton

 

01.10.2005

 

 

121.

SR EN 1504-6:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii

 

01.06.2007

 

122.

SR EN 1504-7:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii

 

01.06.2007

 

123.

SR EN 1520:2011

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă cu armături structurale şi nestructurale

SR EN 1520:2003

01.01.2012

 

124.

SR EN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

125.

SR EN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

126.

SR EN 1806:2007

Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare

 

01.05.2007

 

127.

SR EN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

 

01.09.2005

 

SR EN 1825-1:2005/AC:2006

 

01,01.2007

 

128.

SR EN 1856-1:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum

SR EN 1856-1:2004

01.03.2010

 

129.

SR EN 1856-2:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice

SR EN 1856-2:2004

01.03.2010

 

130.

SR EN 1857:2010

Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

SR EN 1857+A1:2008

01.01.2011

 

131.

SR EN 1858+A1:2011

Coşuri de fum. Componente, Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi

SR EN 1858:2009

01.04.2012

 

132.

SR EN 1863-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

133.

SR EN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare

 

01.10.2006

 

134.

SR EN 1916:2003

Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

01.08,2003

 

SR EN 1916:2003/AC:2008

01.01.2009

 

135.

SR EN 1917:2003

Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

01.08.2003

 

SR EN 1917:2003/AC:2008

01.01.2009

 

136.

SR EN 1935:2003

Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2002

 

SR EN 1935:2003/AC:2004

01.01.2007

 

137.

SR EN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

 

01.09.2005

 

138.

SR EN 10088-4:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

01.02.2010

 

139.

SR EN 10088-5:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile şi produse formate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

01.01.2010

 

140.

SR EN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

01.02.2007

 

141.

SR EN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate

şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

01.02.2007

 

142.

SR EN 10224:2003

Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

 

01.04.2006

 

SR EN 10224:2003/A1:2005

01.04.2006

 

143.

SR EN 10255+A1:2007

Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare

 

01.01.2010

 

144.

SR EN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabila

 

01.03.2006

 

145.

SR EN 10312:2003

Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

 

01.04.2006

 

SR EN 10312:2003/A1:2005

01.04.2006

 

146.

SR EN 10340:2008

Oţeluri turnate pentru construcţii

 

01.01.2010

 

SR EN 10340:2008/AC:2009

01.01.2010

 

147.

SR EN 10343:2009

Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare

 

01.01.2010

 

148.

SR EN 12004+A1:2012

Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

SR EN 12004:2008

01.04.2013

 

149.

SR EN 12050-1:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

 

01.11.2001

 

150.

SR EN 12050-2:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

 

01.10.2001

 

151.

SR EN 12050-3:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

 

01.10.2001

 

152.

SR EN 12050-4:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale

 

01.10.2001

 

153.

SR EN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii

 

01.09.2005

 

154.

SR EN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii

 

01.09.2005

 

155.

SR EN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare

 

01.02.2004

 

156.

SR EN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare

 

01.02.2004

 

157.

SR EN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire

 

01.01.2004

 

158.

SR EN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor

 

01.05.2005

 

159.

SR EN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz, Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor

SR EN 12094-5:2002

01,02.2007

 

160.

SR EN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune

SR EN 12094-6:2002

01.02.2007

 

161.

SR EN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2

 

01.10.2001

 

SR EN 12094-7:2002/A1:2005

01.11.2005

 

162.

SR EN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiţii şi metode de încercare pentru racorduri

 

01,02.2007

 

163.

SR EN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

 

01.01.2004

 

164.

SR EN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate

 

01.02.2004

 

165.

SR EN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

 

01.01.2004

 

166.

SR EN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

 

01.01.2004

 

 

167.

SR EN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur

 

01.01.2002

 

SR EN 12094- 13:2002/AC:2002

01.01.2010

 

168.

SR EN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum

 

01.06.2006

 

SR EN 12101-1:2006/A1:2006

01.12.2006

 

169.

SR EN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi

 

01.04.2004

 

170.

SR EN 12101-3:2015

Sisteme pentru controlul fumului şi al căldurii. Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi a degajărilor de căldură

SR EN 12101-3:2003

08.04.2016

 

SR EN 12101-3:2003/AC:2005

171.

SR EN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - kituri

 

01.04.2006

 

SR EN 12101-6:2005/AC:2007

01,01.2007

 

172.

SR EN 12101-7:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului

 

01.02.2012

 

173.

SR EN 12101-8:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 8: Trape de control al fumului

 

01.02.2012

 

174.

SR EN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

 

01.10.2006

 

SR EN 12101-10:2006/AC:2007

01.01.2008

 

175.

SR EN 12150-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

176.

SR EN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.12.2004

 

SR EN 12209:2004/AC:2006

01.06.2006

 

177.

SR EN 12259-1 +A1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

 

01.04.2002

 

SR EN 12259-1+A1:2002/A2:2004

01.03.2005

 

SR EN 12259-1+A1:2002/A3:2006

01.11.2006

 

178.

SR EN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă

 

01.01.2002

 

SR EN 12259-2:2002/A1:2002

01.01.2002

 

SR EN 12259-2:2002/A2:2006

01.09.2006

 

SR EN 12259-2:2002/AC:2003

01.06.2005

 

179.

SR EN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer

 

01.01.2002

 

SR EN 12259-3:2002/A1:2003

01.01.2002

 

SR EN 12259-3:2002/A2:2006

01.09.2006

 

180.

SR EN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

 

01.01.2002

 

SR EN 12259-4:2002/A1:2003

01.01.2002

 

181.

SR EN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

 

01.07.2003

 

182.

SR EN 12271:2007

Tratamente bituminoase. Cerinţe

 

01.01.2008

 

183.

SR EN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe

 

01.01.2009

 

184.

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa

 

01.01.2006

 

185.

SR EN 12326-1:2014

Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs

SR EN 12326-1:2004

13.02.2015

 

186.

SR EN 12337-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

187.

SR EN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate

 

01.02.2007

 

188.

SR EN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

 

01.02.2007

 

189.

SR EN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii

 

01.10.2003

 

190.

SR EN 12446:2011

Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

SR EN 12446:2004

01.04.2012

 

191.

SR EN 12467:2012

Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare

SR EN 12467:2006

01.07.2013

 

SR EN 12467:2006/ A1:2006

SR EN 12467:2006/ A2:2007

192.

SR EN 12566-1:2002

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate, Kituri

 

01.12.2004

 

SR EN 12566-1 ;2002/A1:2004

01.12.2004

 

193.

SR EN 12566-3+A2:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate în situ

SR EN 12566- 3+A1:2009

08.08.2014

 

194.

SR EN 12566-4:2008

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate în situ din elemente prefabricate

 

01.01.2009

 

195.

SR EN 12566-6:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 6: Unităţi prefabricate de tratament pentru efluenţii de fose septice

 

01.11.2013

 

196.

SR EN 12566-7:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 7: Unităţi de tratare terţiară prefabricate

 

08.08.2014

 

197.

SR EN 12591:2009

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere

 

01.01.2010

 

 

198.

SR EN 12602:2016

Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat

SR EN 12602+A1:2013

10.03.2017

10.03.2018

199.

SR EN 12620+A1:2008

Agregate pentru beton

SR EN 12620:2003

01.01.2009

 

200.

SR EN 12676-1:2002

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici

 

01.02.2004

 

SR EN 12676-1:2002/A1:2004

01.02.2004

 

201.

SR EN 12737+A1:2008

Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale

 

01.01.2009

 

202.

SR EN 12764+A1:2008

Obiecte sanitare. Specificaţii pentru băi cu sistem de barbotare a apei

SR EN 12764:2005

01.01.2009

 

203.

SR EN 12794+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie

SR EN 12794:2006

01.02.2008

 

SR EN 12794+A1:2007/ AC:2009

01.08.2009

 

204.

SR EN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

 

SR EN 12809:2003/A1:2005

01.07.2005

 

SR EN 12809:2003/AC:2006

01.01.2008

 

SR EN 12809:2003/A1:2005/ AC:2008

01.01.2008

 

205.

SR EN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

 

SR EN 12815:2003/A1:2005

01.07.2005

 

SR EN 12815:2003/AC:2006

01.01.2007

 

SR EN 128152003/A1:2005/ AC:2008

01.01.2008

 

206.

SR EN 12839:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri

SR EN 12839:2002

01.10.2012

 

207.

SR EN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stâlpi

 

01.09.2005

 

208.

SR EN 12859:2011

Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 12859:2008

01.12.2011

 

209.

SR EN 12860:2003

Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare

 

01.04.2002

 

SR EN 12860:2003/AC:2003

01.01.2010

 

210.

SR EN 12878:2005

Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare

 

01.03.2006

 

SR EN 12878:2005/AC:2006

01.01.2007

 

211.

SR EN 12899-1:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri fixe

 

01.01.2009

 

212.

SR EN 12899-2:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne verticale luminoase

 

0101.2009

 

213.

SR EN 12899-3:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive reflectorizante

 

01.01.2009

 

214.

SR EN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări

 

01.09.2005

 

215.

SR EN 12966-1 +A1:2010

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

SR EN 12966-1:2006

01.08.2010

 

216.

SR EN 13024-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

 

01.09.2005

 

217.

SR EN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic

 

01.07.2003

 

SR EN 13043:2003/AC:2004

01.06.2006

 

218.

SR EN 13055-1:2003

Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment

 

01.03.2003

 

SR EN 13055-1:2003/AC:2004

01.01.2010

 

219.

SR EN 13055-2:2004

Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate

 

01.05.2005

 

220.

SR EN 13063-1 +A1:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş

SR EN 13063-1:2006

01.05.2008

 

221.

SR EN 13063-2+A1:2007

Coşuri de fum, Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede

SR EN 13063-2:2005

01.05.2008

 

222.

SR EN 13063-3:2007

Coşuri de fum, Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere

 

01.05.2008

 

223.

SR EN 13069:2006

Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare

 

01.05,2006

 

224.

SR EN 13084-5:2005

Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs

 

01.04.2006

 

SR EN 13084-5:2005/AC:2006

01,01.2007

 

225.

SR EN 13084-7:2013

Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel

SR EN 13084-7:2006

01,09.2013

 

SR EN 13084-7:2006/AC:2009

226.

SR EN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii

 

01.08.2003

 

227.

SR EN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-1:2006/AC:2008

01.01.2009

 

228.

SR EN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-2:2006/AC:2008

01.01.2009

 

229.

SR EN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-3:2006/AC:2008

 

01.01.2009

 

 

230.

SR EN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-4:2006/AC:2008

01.01.2009

 

231.

SR EN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-5:2006/AC:2008

01.01.2009

 

232.

SR EN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-6:2006/AC:2008

01.01.2009

 

233.

SR EN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante

 

01.03.2007

 

SR EN 13108-7:2006/AC:2008

01.01.2009

 

234.

SR EN 13139:2003

Agregate pentru mortare

 

01.03.2003

 

SR EN 13139:2003/AC:2004

01.01.2010

 

235.

SR EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

 

01.03.2004

 

236.

SR EN 13162+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN 13162:2012

10.07.2015

 

237.

SR EN 13163+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SR EN 13163:2012

10.07.2015

 

238.

SR EN 13164+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 13164:2012

10.07.2015

 

239.

SR EN 13165+A2 2016

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificaţie

SR EN 13165+A1:2015

14.10.2016

 

240.

SR EN 13166+A2;2016

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spuma fenolică (PF). Specificaţie

SR EN 13166+A1:2015

14.10.2016

 

241.

SR EN 13167+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 13167:2012

10.07.2015

 

242.

SR EN 13168+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie

SR EN 13168:2012

10.07.2015

 

243.

SR EN 13169+A12015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie

SR EN 13169:2012

10.07.2015

 

244.

SR EN 13170+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie

SR EN 13170:2012

10.07.2015

 

245.

SR EN 13171+A12015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF), Specificaţie

SR EN 13171:2012

10.07.2015

 

246.

SR EN 13224:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri

SR EN 13224+A1:2007

01.08.2012

 

247.

SR EN 13225:2013

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură

SR EN 13225:2005

08.08.2014

 

SR EN 13225:2005/AC:2007

248.

SR EN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

 

SR EN 13229:2003/A1:2004

01.06.2006

 

SR EN 13229:2003/A2:2005

01.07.2005

 

SR EN 13229:2003/AC:2006

01.07.2007

 

SR EN 13229:2003/A2:2005/ AC:2008

01.01.2008

 

249.

SR EN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

 

SR EN 13240:2003/A2:2005

01.07.2005

 

SR EN 13240:2003/AC:2006

01.01.2007

 

SR EN 13240:2003/A2:2005/ AC:2007

01.01.2008

 

250.

SR EN 13241+A2:2016

Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanţă

SR EN 13241- 1+A1:2011

01.11.2016

01.11.2019

251.

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri

SR EN 13242:2003

01.01.2009

 

252.

SR EN 13245-2:2009

Materiale plastice. Profile de policlorură de vinii neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare

 

01.07.2010

 

SR EN 13245-2:2008/AC:2010

01.07.2010

 

253.

SR EN 13249:2016

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură)

SR EN 13249+A1:2015

10.03.2017

10 03.2018

254.

SR EN 13250:2016

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de căi ferate

SR EN 13250+A1:2015

10.03.2017

10.03.2018

255.

SR EN 13251:2016

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere

SR EN 13251+A1:2015

10.03.2017

10 03.2018

256.

SR EN 13252:2016

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj

SR EN 13252+A1:2015

10.03.2017

10.03.2018

257.

SR EN 13253:2016

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri)

SR EN 13253+A1:2015

10.03.2017

10.03.2018

258.

SR EN 13254:2016

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje

SR EN 13254+A1 2015

10,03.2017

10,03.2018

259.

SR EN 13255:2016

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale

SR EN 13255+A1:2015

10 03.2017

10 03.2018

260.

SR EN 13256:2016

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de tuneluri şi structuri subterane

SR EN 13256+A1:2015

10.03.2017

10.03.2018

261.

SR EN 13257:2016

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide

SR EN 13257+A1.2015

10.03.2017

10 03.2018

262.

SR EN 13263-1+A1:2009

Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SR EN 13263- 1:2005

01.01.2010

 

263.

SR EN 13265:2016

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide

SR EN 13265+A1:2015

10.03.2017

10.03.2018

264.

SR EN 13279-1:2009

Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii

SR EN 13279-1:2005

01.10.2009

 

 

265.

SR EN 13282-1:2013

Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: întărirea rapidă a lianţilor hidraulici rutieri. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

01.11.2013

 

266.

SR EN 13310:2004

Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

 

01.02.2004

 

267.

SR EN 13341+A1:2011

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare antonică. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 13341:2005

01.10.2011

 

268.

SR EN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare

şi baraje

 

01.09.2005

 

SR EN 13361:20057A1:2007

01.06.2007

 

269.

SR EN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale

 

01.02.2006

 

270.

SR EN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii

 

01.03.2003

 

SR EN 13383-1 ;2003/AC:2004

01.01.2010

 

Valoarea minimă a densităţii stabilită în clauza 5.2 a standardului EN 13383-1:2002 este exclusă din domeniul de aplicare al referinţei, conform Deciziei Comisiei 2016/1610.

271.

SR EN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări

 

01.01.2008

 

272.

SR EN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale ferată

 

01.10.2003

 

SR EN 13450:2003/AC:2004

01.01.2007

 

273.

SR EN 13454-1:2005

Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii

 

01.07.2005

 

274.

SR EN 13479:2017***)

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

SR EN 13479:2005

09.03.2018

09.03.2019

275.

SR EN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane

 

01.09.2005

 

SR EN 13491:2005/A1:2007

01.06.2007

 

276.

SR EN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare

 

01.09.2005

 

SR EN 13492:2005/A1:2007

01.06.2007

 

277.

SR EN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare

 

01.03.2006

 

278.

SR EN 13502:2003

Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare

 

01.08.2003

 

279.

SR EN 13561+A1:2009

Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SR EN 13561:2004

01.08.2009

 

280.

SR EN 13564-1:2003

Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe

 

01.05.2003

 

281.

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

 

01.05.2005

 

SR EN 13616:2004/AC:2006

01.06.2006

 

282.

SR EN 13658-1:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare

 

01.03.2006

 

283.

SR EN 13658-2:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare

 

01.03.2006

 

284.

SR EN 13659+A1:2009

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SR EN 13659:2004

01.08.2009

 

285.

SR EN 13693+A1:2009

Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş

SR EN 13693:2005

01.05.2010

 

286.

SR EN 13707+A2:2009

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13707:2005

01.04.2010

 

287.

SR EN 13747+A2:2010

Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee

SR EN 13747+A1:2009

01.01.2011

 

288.

SR EN 13748-1:2004

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior

 

01.06.2005

 

SR EN 13748-1:2004/A1:2005

01.04.2006

 

SR EN 13748-1:2004/AC:2005

01.06.2005

 

289.

SR EN 13748-2:2004

Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior

 

01.04.2005

 

290.

SR EN 13808:2013

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum

SR EN 13808:2005

08.08.2014

 

291.

SR EN 13813:2003

Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe

 

01.08.2003

 

292.

SR EN 13815:2007

Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

 

01.06.2007

 

293.

SR EN 13830:2004

Faţade cortină. Standard de produs

 

01.12.2004

 

294.

SR EN 13859-1:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii - Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue

SR EN 13859- 1+A1 2009

01.04.2011

 

295.

SR EN 13859-2:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi

SR EN 13859- 2+A1:2009

01.04.2011

 

296.

SR EN 13877-3:2005

Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton

 

01.09.2005

 

297.

SR EN 13915:2008

Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

 

01.06.2008

 

298.

SR EN 13924:2006

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure

 

01.01.2010

 

SR EN 13924;2006/AC:2007

01.01.2010

 

299.

SR EN 13950:2014

Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

SR EN 13950:2006

13.02.2015

 

300.

SR EN 13956:2013

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13956:2006

01.10.2013

 

SR EN 13956:2006/AC:2006

301.

SR EN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.03.2006

 

SR EN 13963:2005/AC:2006

01.01.2007

 

 

302.

SR EN 13964:2014

Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de

încercare

SR EN 13964:2004

08.04.2016

 

303.

SR EN 13967:2012

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13967:2005

01.03.2013

 

304.

SR EN 13969:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

 

01.09.2005

 

SR EN 13969:2005/A1:2007

01.01.2008

 

305.

SR EN 13970:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

 

01.09.2005

 

SR EN 13970:2005/A1:2007

01.01.2008

 

306.

SR EN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere

 

01.03.2006

 

307.

SR EN 13984:2013

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13984:2005

01.11.2013

 

308.

SR EN 13986+A1:2015

Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei, Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 13986:2005

13.11.2015

 

309.

SR EN 14016-1:2004

Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorură de magneziu, Partea 1: Definiţii, cerinţe

 

01.12.2004

 

310.

SR EN 14023:2010

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri

 

01.01.2011

 

311.

SR EN 14037-1:2016

Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

SR EN 14037-1:2004

10.03.2017

10.03.2018

312.

SR EN 14041:2004

îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale

 

01.01.2006

 

SR EN 14041:2004/AC:2007

01.01.2007

 

313.

SR EN 14055:2011

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare

 

01.09.2011

 

314.

SR EN 14063-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată în situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare

 

01.06.2005

 

SR EN 14063-1:2005/AC:2007

01.01.2008

 

315.

SR EN 14064-1:2010

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată în situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele în vrac înainte de instalare

 

01.12.2010

 

316.

SR EN 14080:2013

Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinţe

SR EN 14080:2005

08.08.2014

 

317.

SR EN 14081-1 +A1:2011

Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară clasificat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 14081-1:2006

01.10.2011

 

318.

SR EN 14178-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silico-alcalino-pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

 

319.

SR EN 14179-2:2005

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.03.2006

 

320.

SR EN 14188-1:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald

 

01.07.2005

 

321.

SR EN 14188-2:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece

 

01.10.2005

 

322.

SR EN 14188-3:2006

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor

 

01.11.2006

 

323.

SR EN 14190:2014

Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de ghips-carton, Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 14190:2005

13.02.2015

 

324.

SR EN 14195:2005

Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de ghips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.01.2006

 

SR EN 14195:2005/AC:2006

01.01.2007

 

325.

SR EN 14209:2017***)

Cornişe din plăci de ghips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 14209:2006

09.03.2018

09.03.2019

326.

SR EN 14216:2015

Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă

SR EN 14216:2004

08.04.2016

 

327.

SR EN 14229:2011

Lemn pentru structuri. Stâlpi de lemn pentru linii aeriene

 

01.09.2011

 

328.

SR EN 14246:2006

Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.04.2007

 

SR EN 14246:2006/AC:2007

01.01.2008

 

329.

SR EN 14250:2010

Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată

SR EN 14250:2005

01.11.2010

 

330.

SR EN 14296:2005

Instalaţii sanitare. Lavoare colective

 

01.03.2006

 

331.

SR EN 14303+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN 14303:2010

01.11.2013

 

332.

SR EN 14304+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie

SR EN 14304:2010

01.11.2013

 

333.

SR EN 14305+A1 ;2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 14305:2010

01.11.2013

 

334.

SR EN 14306+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie

SR EN 14306:2010

01.11.2013

 

335.

SR EN 14307+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 14307:2010

01.11.2013

 

 

336.

SR EN 14308+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie

SR EN 14308:2010

01.11.2013

 

337.

SR EN 14309+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SR EN 14309:2010

01.11.2013

 

338.

SR EN 14313+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie

SR EN 14313:2010

01.11.2013

 

339.

SR EN 14314+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF).

Specificaţie

SR EN 14314:2010

01.11.2013

 

340.

SR EN 14315-1:2013

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate în situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare

 

01.11.2013

 

341.

SR EN 14316-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată în situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare

 

01.06.2005

 

342.

SR EN 14317-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată în situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare

 

01.06.2005

 

343.

SR EN 14318-1:2013

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate în situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare

 

01.11.2013

 

344.

SR EN 14319-1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate în situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare

 

01.11.2013

 

345.

SR EN 14320-1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate în situ pulverizate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare

 

01.11.2013

 

346.

SR EN 14321-2:2006

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs

 

01.06.2006

 

347.

SR EN 14339:2006

Hidranţi de incendiu subterani

 

01.05.2006

 

348.

SR EN 14342:2013

Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 14342+A1:2008

08.08.2014

 

Clauza 4.4 din standardul EN 14342:2013 este exclusă din domeniul de aplicare al trimiterii publicate.

349.

SR EN 14351-1+A2:2016

Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni.

SR EN 14351- 1+A1:2010

01.11.2016

01.11.2019

Fraza referitoare la „capacitatea de deblocare” din clauza 1 - Domeniul de aplicare a standardului EN 14351-1:2006 + A2:2016 este exclusă din domeniul de aplicare al referinţei.

350.

SR EN 14353+A1:2010

Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare

SR EN 14353:2007

01.11.2010

 

351.

SR EN 14374:2005

Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerinţe

 

01.09.2005

 

352.

SR EN 14384:2006

Hidranţi de incendiu supraterani

 

01.05.2006

 

353.

SR EN 14388:2006

Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii

 

01.05.2006

 

SR EN 14388:2006/AC:2008

01.01.2009

 

354.

SR EN 14396:2004

Scări fixe pentru cămine de vizitare

 

01.12.2004

 

355.

SR EN 14399-1:2015

Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 14399-1:2005

08.04.2016

 

356.

SR EN 14411:2012

Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare

SR EN 14411:2007

01.07.2013

 

357.

SR EN 14428+A1:2008

Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

SR EN 14428:2005

01.01.2009

 

358.

SR EN 14449:2005

Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.03.2006

 

SR EN 14449:2005/AC:2006

01.06.2006

 

359.

SR EN 14471+A1:2015

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 14471:2014

10.07.2015

 

360.

SR EN 14496:2006

Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de ghips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.09.2006

 

361.

SR EN 14509:2013

Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii

SR EN 14509:2007

08.08.2014

 

SR EN 14509:2007/ AC:2009

362.

SR EN 14516.+A1:2011

Căzi de bale pentru scopuri casnice

 

01.05.2011

 

363.

SR EN 14527.+A1:2011

Căzi de duş pentru scopuri casnice

 

01.05.2011

 

364.

SR EN 14528:2007

Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

SR EN 14528:2005

01.01.2008

 

365.

SR EN 14545:2009

Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinţe

 

01.08.2009

 

366.

SR EN 14566.+A1:2010

Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de ghips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR E14566:2008

01.05.2010

 

 

367.

SR EN 14592+A1:2012

Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerinţe

SR EN 14592:2009

01.03.2013

 

368.

SR EN 14604:2006

Dispozitive de alarmă de fum

 

01.05.2006

 

SR EN 14604:2006/AC:2009

01.08.2009

 

369.

SR EN 14647:2006

Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

01.08.2006

 

SR EN 14647:2006/AC:2007

01.01.2008

 

370.

SR EN 14680:2007

Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii

 

01.01.2008

 

371.

SR EN 14688:2007

Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare

 

01.01.2008

 

372.

SR EN 14695:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru

hidroizolarea tablierelor de pod de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de autovehicule. Definiţii şi caracteristici

 

01.10.2010

 

373.

SR EN 14716:2005

Plafoane tensionate. Condiţii şi metode de încercare

 

01.10.2005

 

374.

SR EN 14782:2006

Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe

 

01.11.2006

 

375.

SR EN 14783:2013

Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe

SR EN 14783:2007

08.08.2014

 

376.

SR EN 14785:2006

Aparate de încălzire de uz casnic cu convecţie cu peleţi din lemn. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.01.2010

 

377.

SR EN 14800:2007

Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi

 

01.01.2008

 

378.

SR EN 14814:2007

Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune, Specificaţii

 

01.01.2008

 

379.

SR EN 14843:2007

Produse prefabricate de beton. Scări

 

01.01.2008

 

380.

SR EN 14844+A2 2012

Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane

SR EN 14844+ A1:2009

01.09.2012

 

381.

SR EN 14846:2009

Feronerie pentru clădiri. Broaşte şi zăvoare. Broaşte şi plăci opritor acţionate electromecanic. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.09.2011

 

382.

SR EN 14889-1:2007

Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oţel. Definiţii, specificaţii şi conformitate

 

01.06.2007

 

383.

SR EN 14889-2:2007

Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiţii, specificaţii şi conformitate

 

01.06.2007

 

384.

SR EN 14891:2012

Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

 

01.03.2013

 

SR EN 14891/AC:2012

01.03.2013

 

385.

SR EN 14904:2006

Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie

 

01.02.2007

 

Nota 1 din anexa ZA,1 la standardul EN 14904:2006 este exclusă din domeniul de aplicare al trimiterii publicate.

386.

SR EN 14909:2012

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici

SR EN 14909:2006

01.03.2013

 

387.

SR EN 14915:2013

Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 14915:2007

08.08.2014

 

SR EN 14915:2007/AC:2007

388.

SR EN 14933:2008

Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS).

Specificaţie

 

01.07.2008

 

389.

SR EN 14934:2008

Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

 

01.07.2008

 

390.

SR EN 14963:2007

învelitori de acoperiş. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanţi. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare

 

01.08.2009

 

391.

SR EN 14964:2007

Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiş cu montare discontinuă. Definiţii şi caracteristici

 

01.01.2008

 

392.

SR EN 14967:2006

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici

 

01.03.2007

 

393.

SR EN 14989-1:2007

Coşuri de fum - condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6

 

01.01.2008

 

394.

SR EN 14989-2:2008

Coşuri de fum, Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere şi alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanşe

 

01,01.2009

 

395.

SR EN 14991:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente de fundaţie

 

01.01.2008

 

396.

SR EN 14992+A1:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi

SR EN 14992:2007

01.04.2013

 

397.