MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 341/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 341         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 aprilie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

18. - Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Sudan

 

19. - Hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale

 

20. - Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ

 

21. - Hotărâre privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

79. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 20.841/2018 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul geotermal - municipiul Salonta, judeţul Bihor

 

401. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL -RNTR-6

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Sudan

 

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Sudan, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 18. ^

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Sudan

 

Preşedinte

Zamfira Constantin-Cătălin, deputat

PSD

Vicepreşedinte

Mihalescul Dumitru, deputat

PNL

Secretar

Wiener Adrian, senator

USR

Membri

Breaz Valer-Daniel, senator

PSD

 

Ciuhodaru Tudor, deputat

PSD

 

Gilia Claudia, deputat

PSD

 

Şişcu George, deputat

PNL

 

Benedek Zacharie, deputat

UDMR

 

Calotă Florică Ică, deputat

ALDE

 

Sefer Cristian-George, deputat

PMP

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢI LOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 8 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,

având în vedere cadrul normativ învechit şi neadaptat nevoii de a răspunde ameninţărilor şi provocărilor la adresa securităţii naţionale,

în considerarea necesităţii întăririi controlului parlamentar asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor din sfera securităţii naţionale,

luând în considerare transformările survenite în sistemul global de securitate, precum şi angajamentele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO),

ţinând cont de deciziile Curţii Constituţionale din România care au declarat neconstituţionale o serie de prevederi din legile privind securitatea naţională,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale, denumită în continuare Comisia, având următoarele obiective:

a) analizarea cadrului normativ actual;

b) elaborarea propunerilor de modificare, corelare şi sistematizare a textelor legislative care reglementează materia;

c) elaborarea unor proiecte de acte normative în domeniile analizate;

d) centralizarea, în vederea examinării, a iniţiativelor legislative care au incidenţă în materia securităţii naţionale, aflate în procedură în cele două Camere ale Parlamentului;

e) Comisia poate avea rol de iniţiator al propunerilor legislative în domeniul securităţii naţionale, organizează dezbaterile asupra acestora şi întocmeşte rapoartele pe care le va înainta celor două Camere ale Parlamentului pentru dezbatere şi adoptare.

Art. 2. - (1) Comisia prevăzută la art. 1 se compune din 15 membri, desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat, potrivit configuraţiei politice.

(2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi în prima şedinţă din rândul membrilor Comisiei.

(3) Componenţa Comisiei şi componenţa biroului acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) în condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

(5) Convocarea şedinţelor Comisiei se face cu cel puţin o zi înainte de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele care îl înlocuieşte.

Art. 3. - (1) Şedinţele Comisiei sunt, de regulă, publice.

(2) Condiţiile în care reprezentanţii mass-mediei au acces la lucrările Comisiei se stabilesc de plenul acesteia.

Art. 4. - (1) Pentru ca şedinţele Comisiei să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul este deschis.

Art. 5. - Detaliile privind organizarea şi funcţionarea Comisiei vor fi cuprinse într-un regulament propriu, înaintat spre aprobare Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, în termen de 5 zile de la constituirea Comisiei.

Art. 6. - Comisia va funcţiona pe o perioadă de 6 luni de la data înfiinţării, cu posibilitatea prelungirii termenului de către Birourile permanente reunite, la cererea motivată a preşedintelui Comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale

 

I. Componenţa

1. Domnul senator Manda Iulian-Claudiu, Grupul parlamentar al PSD

2. Domnul senator Ţuţuianu Adrian, Grupul parlamentar al PSD

3. Domnul senator Butunoi Ionel-Daniel, Grupul parlamentar al PSD

4. Domnul senator Salan Viorel, Grupul parlamentar al PSD

5. Domnul deputat Vlase Petru Gabriel, Grupul parlamentar al PSD

6. Doamna deputat Florea Oana-Consuela, Grupul parlamentar al PSD

7. Domnul deputat Căprar Dorel-Gheorghe, Grupul parlamentar al PSD

8. Domnul senator Chirteş Ioan-Cristian, Grupul parlamentar al PNL

9. Domnul deputat Prişcă Răzvan Sorin, Grupul parlamentar al PNL

10. Domnul deputat Raeţchi Ovidiu Alexandru, Grupul parlamentar al PNL

11. Domnul deputat, Prisnel Adrian-Claudiu, Grupul parlamentar al USR

12. Domnul deputat Csoma Botond, Grupul parlamentar al UDMR

13. Domnul deputat Cucşa Marian-Gheorghe, Grupul parlamentar ALDE

14. Domnul deputat Sămărtinean Cornel-Mircea, Grupul parlamentar al PMP

15. Domnul deputat Ibram Iusein, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

II. Componenţa biroului Comisiei

Preşedinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PNL

Secretar, deputat/senator, Grupul parlamentar ALDE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢI LOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 8 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,

având în vedere cadrul normativ foarte vast în domeniul administraţiei publice, precum şi desele modificări ale reglementărilor în domeniu, care uneori au creat dificultăţi în aplicare, este necesar, pentru o eficientă organizare şi funcţionare a administraţiei, elaborarea şi unificarea legislaţiei într-un Cod administrativ care să înglobeze toate actele normative în materie.

Ţinând cont de deciziile Curţii Constituţionale din România care au declarat neconstituţionale o serie de prevederi din legile privind organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ, denumită în continuare Comisia, având următoarele obiective:

a) analizarea cadrului normativ actual;

b) elaborarea propunerilor de modificare, corelare şi sistematizare a textelor legislative care reglementează materia;

c) elaborarea unor proiecte de acte normative în domeniul analizat;

d) centralizarea, în vederea examinării, a iniţiativelor legislative care reglementează materia;

e) Comisia poate avea rol de iniţiator al propunerilor legislative în domeniul care face obiectul Comisiei, organizează dezbaterile asupra acestora şi întocmeşte rapoartele pe care le va înainta celor două Camere ale Parlamentului pentru dezbatere şi adoptare.

Art. 2. - (1) Comisia prevăzută la art. 1 se compune din 15 membri, desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat, potrivit configuraţiei politice.

(2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi în prima şedinţă din rândul membrilor Comisiei,

(3) Componenţa Comisiei şi componenţa biroului acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) în condiţiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

(5) Convocarea şedinţelor Comisiei se face cu cel puţin o zi înainte de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele care îl înlocuieşte.

Art. 3. - (1) Şedinţele Comisiei sunt, de regulă, publice.

(2) Condiţiile în care reprezentanţii mass-mediei au acces la lucrările Comisiei se stabilesc de plenul acesteia.

Art. 4. - (1) Pentru ca şedinţele Comisiei să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul este deschis.

Art. 5. - Detaliile privind organizarea şi funcţionarea Comisiei vor fi cuprinse într-un regulament propriu, înaintat spre aprobare Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului în termen de 5 zile de la constituirea Comisiei.

Art. 6 - Comisia va funcţiona pe o perioadă de 6 luni de la data înfiinţării, cu posibilitatea prelungirii termenului de către Birourile permanente reunite, la cererea motivată a preşedintelui Comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

a Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ

 

I. Componenţa

1. Domnul senator Preda Radu-Cosmin, Grupul parlamentar al PSD

2. Domnul senator Pavel Marian, Grupul parlamentar al PSD

3. Domnul senator Benea Adrian-Dragos, Grupul parlamentar al PSD

4. Domnul deputat Călin Ion, Grupul parlamentar al PSD

5. Domnul deputat Halici Nicuşor, Grupul parlamentar al PSD

6. Domnul deputat Ciolacu Ion-Marcel, Grupul parlamentar al PSD

7. Doamna deputat Bucura-Opnescu Simona, Grupul parlamentar al PSD

8. Domnul deputat Roman Florin-Claudiu, Grupul parlamentar al PNL

9. Domnul deputat Dobre Victor Paul, Grupul parlamentar al PNL

10. Domnul senator Toma Cătălin Dumitru, Grupul parlamentar al PNL

11. Doamna senator Presadă Florina-Raluca, Grupul parlamentar al USR

12. Domnul senator Cseke Attila-Zoltán, Grupul parlamentar al UDMR

13. Domnul senator Sibinescu Ionuţ, Grupul parlamentar ALDE

14. Domnul deputat Paşcan Emil-Marius, Grupul parlamentar al PMP

15. Domnul deputat Vasile Daniel, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale

II. Componenţa biroului Comisiei:

Preşedinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PSD

Vicepreşedinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PNL

Secretar, deputat/senator, Grupul parlamentar ALDE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢI LOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Bertzi Theodora se numeşte membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pentru un mandat de 5 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 21.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Licenţei de dare în administrare pentru explorare nr. 20.841/2018 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul geotermal - municipiul Salonta,

judeţul Bihor

 

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 20.841/2018 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul geotermal - municipiul Salonta, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi municipiul

Salonta, cu sediul în Salonta, Str. Republicii nr. 1, judeţul Bihor, cod de înregistrare fiscală 4593423, în calitate de administrator.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 2 aprilie 2018.

Nr. 79.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport rutier nr. 5.701 din 7.02.2018, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 17 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor care au fost omologate cu un anumit carburant prevăzut de producător, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) sau şi cu gaze naturale comprimate (GNC), precum şi autorizarea operatorilor economici care efectuează montarea, revizia tehnică şi/sau repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL sau GNC - RNTR 6

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Reglementările privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor care au fost omologate cu un anumit carburant prevăzut de producător, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) sau şi cu gaze naturale comprimate (GNC), precum şi autorizarea operatorilor economici care efectuează montarea, revizia tehnică şi/sau repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL sau GNC - RNTR 6, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„REGLEMENTĂRI

privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor care au fost omologate cu un anumit carburant prevăzut de producător, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) sau şi cu gaze naturale comprimate (GNC), precum şi autorizarea operatorilor economici care efectuează montarea, revizia tehnică si/sau repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL sau GNC - RNTR 6”

4. În anexă la punctul 1, subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1. Prezentele reglementări conţin condiţiile tehnice necesare pentru modificarea sistemului de alimentare a motoarelor cu aprindere prin scânteie ale autovehiculelor din categoriile M-i şi N-i care au fost omologate cu un anumit tip de carburant prevăzut de producător, pentru a funcţiona alternativ şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) sau şi cu gaze naturale comprimate (GNC), precum şi autorizarea operatorilor economici care efectuează montarea, revizia tehnică şi/sau repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL sau GNC.”

5. În anexă la punctul 1, subpunctul 1.3 se abrogă.

6. În anexă la punctul 2, subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.1. Sistemul de alimentare a motorului unui autovehicul care a fost omologat cu un anumit carburant prevăzut de producătorul autovehiculului poate fi modificat şi pentru funcţionarea cu GPL sau GNC, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) componentele instalaţiei de alimentare cu GPL sau GNC trebuie să fie omologate conform prevederilor Regulamentului CEE-ONU nr. 67, respectiv ale Regulamentului CEE-ONU nr. 110, în versiunea aplicabilă;

b) montarea instalaţiei de alimentare cu GPL sau GNC trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 67, respectiv ale Regulamentului CEE-ONU nr. 110, în versiunea aplicabila;

c) se interzice montarea componentelor cărora li se aplică prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 67, respectiv ale Regulamentului CEE-ONU nr. 110, în versiunea aplicabilă, care nu au marcaj de omologare, precum şi a celor care prezintă deformaţii plastice, fisuri, crăpături, părţi lipsă, uzuri fizice avansate sau alte tipuri de defecte ce prezintă pericol în exploatare;

d) atunci când este posibil, trebuie ca după montare marcajele de omologare CEE-ONU ale componentelor să fie vizibile, direct sau indirect, fără a fi necesară demontarea acestor componente ori a altor repere;

e) după modificarea sistemului de alimentare a motorului, la funcţionarea cu instalaţia de alimentare cu GPL sau GNC, trebuie să se menţină cel puţin norma de poluare chimică a autovehiculului iniţial;

f) după montarea instalaţiei de alimentare cu GPL sau GNC, masa maximă totală a autovehiculului şi masele maxime pe fiecare axă nu trebuie să le depăşească pe cele maxime tehnic admisibile declarate de producător la omologarea autovehiculului;

g) în cazul funcţionării cu GPL sau GNC, puterea maximă a motorului măsurată trebuie să se încadreze în intervalul 90%- 105% din cea măsurată în cazul funcţionării cu carburantul cu care autovehiculul a fost omologat. Verificarea acestei condiţii se face prin determinarea puterii maxime a motorului conform Regulamentului CEE-ONU nr. 85, în versiunea aplicabilă. Această condiţie poate fi considerată îndeplinită şi dacă se determină şi se compară alte caracteristici dinamice ale autovehiculului prezentat de solicitant: puterea la roata autovehiculului, viteza maximă sau timpii de accelerare.”

7. În anexă la punctul 2, la subpunctul 2.5, sintagma „GPL” se înlocuieşte cu sintagma „GPL sau GNC”.

8. În anexă la punctul 2, subpunctul 2.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.6. Durata de utilizare a rezervoarelor de GPL este de maximum 10 ani de la data fabricării menţionată pe plăcuţa de marcaj.”

9. În anexă la punctul 2, după subpunctul 2.6 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.7, cu următorul cuprins:

„2.7. Rezervoarele de GNC nu se vor utiliza ulterior datei-limită de expirare a valabilităţii menţionată pe marcajul rezervorului.”

10. În anexă la punctul 3, subpunctele 3.2-3.5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3.2. Împreună cu cererea de certificare, solicitantul trebuie să prezinte o documentaţie care va conţine:

a) comunicările de omologare de tip CEE-ONU însoţite de anexele relevante, după caz, pentru toate componentele instalaţiei de alimentare cu GPL sau GNC cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 67, respectiv Regulamentului CEE-ONU nr. 110;

b) specificaţia tehnică a instalaţiei de alimentare supusă certificării;

c) instrucţiuni de utilizare în limba română pentru instalaţia supusă certificării, în conformitate cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 6 la reglementări.

3.3. Solicitantul trebuie să definească tipul şi domeniul de utilizare al instalaţiei de alimentare supusă certificării, prezentând în cererea de certificare componenţa integrală a instalaţiei, marca comercială, tipul şi marca de omologare CEE - ONU pentru fiecare componentă, precum şi familia de autovehicule căreia îi este destinată instalaţia. Familia de autovehicule, în sensul prezentelor reglementări, este definită prin categoria autovehiculelor (autovehiculele din categoria M1 şi N1 sunt considerate ca făcând parte din aceeaşi familie), tipul sistemului de alimentare, nivelul de emisii poluante şi puterea maximă dezvoltată de motoarele ce le echipează. Tipul sistemului de alimentare este definit de:

a) în cazul instalaţiilor de alimentare cu GPL: marca şi tipul modulului electronic de comandă împreună cu marca şi tipul reductorului-vaporizator sau, în cazul instalaţiilor de alimentare prin injecţie directă de GPL, marca şi tipul modulului electronic de comandă împreună cu marca şi tipul pompei imersate din rezervor;

b) în cazul instalaţiilor de alimentare cu GNC: marca şi tipul modulului electronic de comandă împreună cu marca şi tipul regulatorului.

3.4. Evaluarea de către Registrul Auto Român a conformităţii instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC a autovehiculelor cu prevederile Regulamentului CEE-ONU nr. 67, respectiv ale Regulamentului CEE-ONU nr. 110, în versiunea aplicabilă, se face în baza unor inspecţii şi încercări, atât asupra autovehiculelor echipate cu instalaţia descrisă în cerere, puse la dispoziţie de către solicitant, cât şi a condiţiilor asigurate de solicitant pentru ţinerea sub control a calităţii lucrărilor de montare şi service.

3.5. Certificatul de conformitate se acordă pentru un domeniu de puteri maxime ale motoarelor autovehiculelor din familia pentru care s-a solicitat certificarea, ţinând cont de puterea maximă a autovehiculului echipat cu instalaţia de alimentare cu GPL sau GNC, prezentat de solicitant pentru încercări. Alegerea acestui autovehicul se face de către solicitant în funcţie de tipurile de autovehicule pe care doreşte să monteze instalaţia de alimentare cu GPL sau GNC şi de regula de stabilire a domeniului de certificare: limita minimă a puterii maxime a autovehiculelor pentru care se acordă certificarea se obţine prin înmulţirea puterii maxime a autovehiculului asupra căruia se efectuează încercările, exprimată în kW, cu coeficientul 0,7 şi rotunjirea la valoarea întreagă în kW imediat inferioară, iar limita maximă, prin înmulţirea aceleiaşi puteri maxime a autovehiculului cu 1,15 şi rotunjirea la valoarea întreagă în kW imediat superioară. Dacă au fost încercate, la cererea solicitantului, mai multe autovehicule cu motoare cu puteri maxime diferite, coeficientul 0,7 se aplică puterii maxime celei mai mici, iar puterea maximă cea mai mare se înmulţeşte cu coeficientul 1,15. Domeniul astfel obţinut, prin aplicarea coeficienţilor asupra puterii maxime a autovehiculului sau autovehiculelor încercate, se suprapune cu cel declarat de producătorul dispozitivului reductor/vaporizator GPL sau al regulatorului GNC şi se reţine doar domeniul comun.

Certificatul de conformitate se acordă pentru un interval al normelor de poluare ale autovehiculelor din familia pentru care s-a solicitat certificarea, ţinând cont de nivelul de poluare al autovehiculului echipat cu instalaţia de alimentare cu GPL sau GNC, prezentat de solicitant pentru încercări. Certificatul de conformitate este valabil şi pentru autovehiculele cu orice normă de poluare inferioară faţă de cea a autovehiculului încercat dacă tipul sistemului de alimentare cu carburant şi sistemul de reducere a emisiilor poluante sunt similare.”

11. În anexă la punctul 4, subpunctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.1. Operatorii economici pot fi autorizaţi, după caz, pentru:

a) montarea, revizia tehnică şi/sau repararea instalaţi lor de alimentare cu GPL sau GNC pentru familiile de autovehicule prevăzute în certificatul de conformitate emis de Registrul Auto Român sau pentru familiile de autovehicule prevăzute într-o comunicare de tip CEE-ONU emisă în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 115;

b) revizia tehnică şi/sau repararea instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC montate din fabricaţie în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 67 sau Regulamentul CEE-ONU nr. 110, în cazul operatorilor economici autorizaţi în conformitate cu Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2131/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare RNTR 9, şi agreaţi de producătorii de autovehicule.”

12. În anexă la punctul 4, subpunctul 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.2. Pentru evaluarea capabilităţii atelierelor de a îndeplini condiţiile tehnice specificate de prezentele reglementări se vor utiliza condiţiile aplicabile prevăzute de RNTR 9.”

13. În anexă la punctul 4, subpunctul 4.3, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) cererea-tip de autorizare pentru activităţi de montare, revizie tehnică şi/sau reparare a instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele reglementări;

..................................................................................................................................

c) copia documentelor care să ateste funcţionarea legală a operatorului economic, din care să rezulte că are ca obiect de activitate şi activităţile pentru care se solicită autorizarea la punctul de lucru;”.

14. În anexă la punctul 4, subpunctul 4.3, litera d) se abrogă.

15. În anexă la punctul 4, subpunctul 4.3, literele e), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) certificatul de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului atelierului, eliberat de Registrul Auto Român în condiţiile prevăzute în reglementările RNTR 9 (în copie);

....................................................................................

g) abilitarea operatorului economic pentru lucrări de montare a instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC, emisă de deţinătorul certificării acordate de Registrul Auto Român sau de deţinătorul unei omologări de tip CEE-ONU acordate în baza Regulamentului CEE-ONU nr. 115 ori a reprezentantului acestuia. Durata valabilităţii abilitării se consideră nelimitată pe perioada valabilităţii certificatului de conformitate sau a comunicării de omologare de tip, cu excepţia cazului de notificare a Registrului Auto Român privind rezilierea acesteia;

h) copii ale atestatelor de instruire a personalului atelierului pentru activităţi de montare, revizie tehnică şi/sau reparare a instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC emise de deţinătorul certificării acordate de Registrul Auto Român sau de deţinătorul unei omologări de tip CEE-ONU acordate în baza Regulamentului CEE-ONU nr. 115 ori a reprezentantului acestuia;”.

16. În anexă la punctul 4, subpunctul 4.3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) comunicarea de omologare de tip CEE-ONU a instalaţiei de alimentare cu GPL sau GNC în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 115 însoţită de anexele relevante, după caz (numai în cazul solicitanţilor de autorizaţie pentru montarea acestor instalaţii), în copie sau în format electronic;”.

17. În anexă la punctul 4, subpunctul 4.4, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) existenţa infrastructurii cu caracter general:

- spaţii tehnologice separate având instalaţii de iluminare, de încălzire, de ventilare forţată a gazelor eliminate accidental din instalaţia de alimentare cu GPL sau GNC şi pentru evacuarea forţată a gazelor de evacuare, precum şi surse de energie electrică *);

- Spaţiu de desfăşurare a activităţilor administrative;

....................................................................................

c) existenţa documentaţiei tehnologice de montare, revizie tehnică şi/sau reparare, incluzând, pentru evaluarea iniţială:

- manualul de instalare conform cerinţelor Regulamentului CEE-ONU nr. 115 pentru instalaţiile omologate în baza acestui regulament sau conform cerinţelor prevăzute în anexa nr. 6 la reglementări pentru instalaţiile certificate de Registrul Auto Român;

- desenele de montare pentru sistemul de fixare al rezervorului şi schemele electrice corespunzătoare autovehiculelor prezentate la încercările de conformitate;

- manualul utilizatorului final conform cerinţelor Regulamentului CEE-ONU nr. 115 pentru instalaţiile omologate în baza acestui regulament, respectiv instrucţiunile de utilizare

conform cerinţelor prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele reglementări pentru instalaţiile certificate de Registrul Auto Român. Manualul utilizatorului final sau instrucţiunile de utilizare trebuie să fie disponibile pentru fiecare autovehicul echipat cu o instalaţie de alimentare cu GPL sau GNC.”

18. În anexă la punctul 4, subpunctul 4.8, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) manualul utilizatorului final sau instrucţiunile de utilizare.”

19. În anexă la punctul 4, subpunctul 4.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.9. Instalaţiile de alimentare cu GPL sau GNC menţionate în CIV pot fi transferate pe un alt autovehicul cu condiţia de a fi respectat domeniul de aplicabilitate al certificatului de conformitate emis de Registrul Auto Român sau al comunicării emise în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 115, precum şi domeniul de aplicabilitate al autorizaţiei de montare a unei instalaţii de GPL sau GNC, cu eliberarea documentelor prevăzute la subpct. 4.8.”

20. În anexă la punctul 4, subpunctul 4.11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4.11. Săptămânal atelierele vor transmite Registrului Auto Român lista autovehiculelor echipate cu instalaţii GPL sau GNC, prin intermediul aplicaţiei informatice furnizate de Registrul Auto Român.”

21. În anexă la punctul 5, subpunctul 5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.1. Inspecţiile finale privind emisiile poluante din gazele de evacuare ale motorului se vor face de către atelier după efectuarea montării instalaţiei de alimentare cu GPL sau GNC, cu echipamentul din dotare prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele reglementări. Efectuarea acestor inspecţii finale se face conform prevederilor Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare RNTR 1

22. În textul anexei, sintagmele „GPL”, „agent economic”, „constructor”, „conformitate/omologare”, „certificare sau omologare”, „certificare/omologare”, „recertificare, reomologare”, „montare, revizii tehnice periodice şi reparaţii”, „montare/revizii tehnice/reparaţii” şi „revizii şi reparaţii” se înlocuiesc cu sintagmele „GPL sau GNC”, „operator economic”, „producător”, „conformitate”, „certificare”, „certificare”, „recertificare”, „montare, revizie tehnică şi/sau reparare”, „montare, revizie tehnică şi/sau reparare” şi „revizie tehnică şi/sau reparare”.

23. Anexele nr. 1 şi 9 la reglementări se abrogă.

24. Anexele nr. 2-5, 7, 8, 10 şi 11 la reglementări se modifică şi vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-8 la ordin.

Art. II. - Prevederile referitoare la dotarea cu detector da gaze mobil, tester universal motor, calculator cu conexiune la internet şi instalaţie pentru evacuarea forţată a gazelor de evacuare, prevăzute în anexa nr. 5 la reglementări, astfel cum a fost modificată prin prezentul ordin, se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Art. III. - Anexele nr. 1-8 fac parte Integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Regia Autonom㠄Registrul Auto Român” duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 2 aprilie 2018.

Nr. 401.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la reglementări)

 

ETICHETĂ DE MARCAJ*)

pentru vehiculele care funcţionează şi cu GPL sau GNC

 

Culori:

Fondul: verde

Bordura: alb sau alb reflectorizant Literele: alb sau alb reflectorizant Dimensiuni:

Lăţimea bordurii: 4-6 mm înălţimea literelor: > 25 mm Grosimea liniilor: > 4 mm Lăţimea etichetei: 110-150 mm înălţimea etichetei: 80-110 mm

Literele „GPL” sau „GNC” se vor poziţiona central în interiorul etichetei.


*) Eticheta de marcaj este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la reglementări)

 

CERERE-TI P

de autorizare pentru activităţi de montare, revizie tehnică şi/sau reparare a instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC1)

 

1. Denumirea operatorului economic:

..............................................................................................................................

2. Numărul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului):

..............................................................................................................................

3. Codul unic de înregistrare (CUI)/ Codul de înregistrare fiscală(CIF) 2):

..............................................................................................................................

4. Contul bancar/Banca 2):

..............................................................................................................................

5. Sediul operatorului economic:

..............................................................................................................................

6. Telefon/fax/ e-mail: ..............................................................................................................................

7. Adresa atelierului în care se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea:

..............................................................................................................................

8. Lista cuprinzând familiile de autovehicule (în cazul instalaţiilor certificate de Registrul Auto Român sau în cazul instalaţiilor omologate în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 115) ori autovehiculele echipate cu instalaţii de alimentare cu GPL sau GNC şi omologate în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 67, respectiv Regulamentul CEE-ONU nr. 110 pentru care $e efectuează activităţi de montare, revizie tehnică şi/sau reparare a instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC pentru care se solicită autorizarea (pentru fiecare familie sau autovehicul se indică numărul şi data eliberării certificatului de conformitate sau a comunicării de omologare de tip CEE-ONU) 1):

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

9. Marca şi tipul instalaţiilor GPL sau GNC pentru care se solicită autorizarea:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

10. Lista activităţilor pentru care se solicită autorizarea în conformitate cu tabelul prevăzut în pagina care urmează.

11. Termenul de garanţie acordat pentru lucrările executate (în luni): ..............................................................................................................................

12. Numărul de posturi de lucru:  ....................................................................................

13. Împuternicim pe domnul/doamna: ................................................., având funcţia de: ................................................. şi care poate fi contactat/contactată la telefon ................................................., fax: ................................................., e-mail ................................................. să ne reprezinte în toate aspectele legate de autorizare.

14. Numele şi semnătura reprezentantului operatorului economic:

 

L.S.

 

Data: .................................................


1) Se va bara menţiunea neaplicabilă, dacă este cazul.

2) Se va completa,dacă este cazul.

 

LISTA

activităţilor pentru caro se solicită autorizarea

 

 

Activităţile pentru care se solicită autorizarea

Categoriile de omologare ale vehiculelor pentru care se solicită autorizarea1)

1.1

Montarea instalaţiilor de alimentare cu GPL

 

1.2

Montarea instalaţiilor de alimentare cu GNC

 

2.1

Revizia tehnică a instalaţiilor de alimentare cu GPL

 

2.2

Revizia tehnică a instalaţiilor de alimentare cu GNC

 

3.1

Repararea instalaţiilor de alimentare cu GPL

 

3.2

Repararea instalaţiilor de alimentare cu GNC

 

 

1) Se completează de către solicitant categoriile de omologare corespunzătoare activităţii/activităţilor pentru care se solicită autorizarea.

 

Definirea categoriilor de omologare ale vehiculelor

 

M1 - autovehicul pentru transportul de persoane, cu cel mult 8 locuri şezând, în afara scaunului conducătorului;

N1 - autovehicul pentru transportul de mărfuri având o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 t.

 

Reprezentant operator economic,

.................................................

(data şi semnătura)

 

ANEXA Nn 3

(Anexa nr. 4 la reglementări)

 

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

a capabilităţii tehnice pentru prestarea de activităţi de montare, revizie tehnică şi/sau reparare a instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC 1)

 

1. Date de identificare

1.1. Denumirea operatorului economic:

..............................................................................................................................

1.2. Numărul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 2):

..............................................................................................................................

1.3. Codul unic de înregistrare (CUI)/ Codul de înregistrare fiscală (CIF) 2):

..............................................................................................................................

1.4. Contul bancar/Banca 2):

..............................................................................................................................

1.5. Sediul operatorului economic:

..............................................................................................................................

1.6. Telefon/Fax/ e-mail: . ..............................................................................................................................

1.7. Adresa atelierului în care se desfăşoară activităţile pentru care se solicită evaluarea:

..............................................................................................................................

2. Organizare

2.1. Structura organizatorică (Se anexează organigrama ca anexa A la chestionar.)

2.2. Este disponibil Certificatul de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului atelierului emis de Registrul Auto Român în conformitate cu reglementările RNTR ? (DA/NU)

2.3. Sunt definite responsabilităţile personalului care conduce/efectuează/verifică activităţile de montare, revizie tehnică şi/sau reparare ? (DA/NU)

Dacă DA, precizaţi documentul în care sunt specificate responsabilităţile personalului:

..............................................................................................................................

3. Resurse

3.1. Planurile la scară ale spaţiilor tehnologice, cu indicarea surselor de energie electrică, sistemului de iluminare, instalaţiei pentru evacuarea forţată a gazelor de evacuare şi a instalaţiei de ventilare forţată a gazelor eliminate accidental din instalaţia de alimentare cu GPL sau GNC (Se anexează ca anexa B la chestionar.)

3.2. Lista aprobată de producătorul instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC ori de reprezentantul acestuia cuprinzând liniile tehnologice (după caz, desenele schemelor-flux), SDV-urile şi echipamentele necesare pentru desfăşurarea activităţilor de montare, revizie tehnică şi/sau reparare a instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC (Se anexează ca anexa C la chestionar.)

4. Analiza comenzilor

4.1. Sunt convenite cu clienţii şi consemnate în scris activităţile de montare, revizie tehnică şi/sau reparare a instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC solicitate de aceştia (DA/NU)

Dacă DA, se va indica documentul/documentele în care sunt consemnate aceste activităţi:

..............................................................................................................................

Documentul respectiv specifică:

4.1.1. Diagnosticarea iniţială a autovehiculului (DA/NU)

4.1.2. Activităţile de montare, revizie tehnică şi/sau reparare solicitate? (DA/NU)

4.1.3. Materialele, componentele, manopera, costurile implicate şi termenul de realizare a lucrărilor? (DA/NU)

 

1) Se va bara menţiunea neaplicabilă, dacă este cazul.

2) Se va completa, dacă este cazul.

 

4.1.4. Acordarea termenelor de garanţie legale pentru lucrările efectuate ? (DA/NU)

Dacă DA, se va indica termenul de garanţie acordat: .............. luni

5. Controlul documentaţiei

5.1. Sunt disponibile instrucţiuni de lucru sau alte documente care definesc modul de execuţie şi de verificare a lucrărilor care se efectuează ? (DA/NU)

Dacă DA, sunt acestea aprobate de factorii responsabili ? (DA/NU)

5.2. Se asigură că în cazul în care utilizează documente externe acestea sunt adecvate ? (DA/NU)

5.3. Sunt cunoscute condiţiile din RNTR1 referitoare la inspecţia finală privind emisiile poluante ? (DA/NU)

5.4 Există manualul de instalare şi manualul utilizatorului final/instrucţiunile de utilizare ? (DA/NU)

6. Aprovizionare

6.1. Sunt definite condiţii referitoare la produsele aprovizionate ? (DA/NU).

Dacă DA, se vor indica documentele în care sunt specificate condiţiile referitoare la produsele aprovizionate:

..............................................................................................................................

6.2. Componentele specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 67 sau în Regulamentul CEE-ONU nr. 110 sunt omologate ? (DA/NU)

6.3. Componentele şi materialele utilizate au termen de garanţie ? (DA/NU)

7. Identificare

7.1. Se asigură identificarea unică a activităţii de montare, revizie tehnică şi/sau reparare ? (DA/NU)

Dacă DA, se vor indica documentele:

..............................................................................................................................

7.2. Se înregistrează şi se identifică toate operaţiile de montare, revizie tehnică şi/sau reparare efectuate care au fost specificate în comandă ? (DA/NU)

7.3. Este menţinut un registru de evidenţă a comenzilor ? (DA/NU)

8. Controlul proceselor de montare, revizie tehnică şi/sau reparare

8.1. Există o planificare a comenzilor prin care să se asigure toate resursele necesare pentru realizarea acestora în termenul stabilit ? (DA/NU)

8.2. Există instrucţiuni de execuţie a operaţiilor de montare, revizie tehnică şi reparare ? (DA/NU)

8.3. Există personal propriu instruit pentru lucrări de montare a instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC de deţinătorul certificării acordate de Registrul Auto Român sau de deţinătorul unei omologări CEE-ONU de tip acordate în baza Regulamentului CEE-ONU nr. 115 ? (DA/NU)

Dacă DA, indicaţi numărul: .........................................

9. Inspecţii

9.1. Sunt stabilite şi documentate metode de verificare a calităţii operaţiunilor de montare, revizie tehnică si/sau reparare ? (DA/NU)

Dacă DA, se va (vor) indica documentul (documentele):

..............................................................................................................................

9.2. Se verifică etanşeitatea instalaţiei ? (DA/NU)

9.3. Se verifică dacă la trecerea de la alimentarea cu benzină la alimentarea cu GPL sau GNC şi invers motorul funcţionează conform specificaţiilor producătorului instalaţiei şi/sau autovehiculului ? (DA/NU)

9.4. La încheierea lucrărilor executate se efectuează inspecţiile finale în conformitate cu cerinţele din RNTR 1 privind emisiile poluante pentru funcţionarea cu benzină şi pentru funcţionarea cu GPL sau GNC, după caz ? (DA/NU)

9.5. Sunt menţinute înregistrări care să ateste efectuarea acestor inspecţii finale şi încadrarea în limitele stabilite de RNTR 1 ? (registru de evidenţă, comenzi şi listinguri) (DA/NU)

9.6. Aceste înregistrări identifică personalul care a efectuat măsurătorile ? (DA/NU).

10. Controlul echipamentelor de verificare şi inspecţie

10.1. Există echipamentele de verificare şi inspecţie necesare ? (DA/NU)

Dacă DA, se vor indica aceste echipamente:

..............................................................................................................................

10.2. Echipamentele de verificare şi inspecţie sunt verificate metrologic ? (DA/NU/NA)

10.3. Sunt menţinute înregistrări referitoare la verificarea metrologică a echipamentelor de verificare şi inspecţie ? (DA/NU/NA)

10.4. Există instrucţiuni de utilizare a echipamentelor de verificare şi inspecţie în limba română ? (DA/NU)

10.5. Sunt asigurate condiţiile de utilizare prevăzute de fabricantul echipamentelor de verificare şi inspecţie ? (DA/NU)

11. Controlul lucrărilor neconforme

11.1. Este stabilită o procedură de tratare a reclamaţiilor şi a contestaţiilor ? (DA/NU)

11.2. Sunt menţinute înregistrări privind tratarea reclamaţiilor şi a contestaţiilor ? (DA/NU)

12. Manipularea şi depozitarea

12.1. Există spaţii adecvate pentru a permite manipularea autovehiculelor şi a echipamentelor astfel încât să se prevină deteriorarea acestora (DA/NU)

12.2. Există condiţii de depozitare a componentelor, a materiilor prime şi a materialelor care să asigure menţinerea calităţii acestora (DA/NU)

 

Persoana care a completat chestionarul şi care răspunde de corectitudinea datelor înscrise:

Numele şi prenumele: .........................................................................................................................

Funcţia: ................................................................................................................................................

Telefon ...............................................................; fax: ........................................................................

Semnătura: ...........................................................................................................................................

Data: ......................................................................................................................................................

 

Datele completate trebuie să corespundă cu situaţia la zi la data transmiterii chestionarului la Registrul Auto Român.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la reglementări)

 

Dotarea minimă cu echipamente necesară pentru prestarea activităţilor de montare, revizie tehnică şi/sau reparare ale instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC a motoarelor autovehiculelor

 

Dotarea minimă

Montare

Revizie tehnică

Reparare

Canal de vizitare sau elevator

X

X

X

Instalaţie de ventilare forţată a gazelor eliminate accidental din instalaţia de alimentare cu GPL sau GNC 1)

X

X

X

Detector de gaze fix

X

X

X

Detector de gaze mobil

X

X

X

Analizor de gaze de evacuare 1)

X

X

X

Tester universal motor 2)

X

X

X

Calculator cu conexiune la internet 3)

X

 

X

Instalaţie pentru evacuarea forţată a gazelor de evacuare

X

X

X

SDV-uri recomandate de producătorul instalaţiei

X

X

X


1) Analizorul de gaze de evacuare trebuie să aibă caracteristicile constructive specificate de RNTR 1 (inclusiv posibilitatea efectuării verificării emisiilor poluante în cazul funcţionării cu GPL sau GNC).

2) Testerul universal trebuie să asigure cel puţin citirea (interpretarea) codurilor de eroare ale motoarelor autovehiculelor şi ştergerea acestora.

3) Calculatorul trebuie folosit numai la activităţi reglementate de prezentul ordin şi va avea următoarea configuraţie minimă:

- memorie RAM - 2 Gb;

- frecvenţă procesor - 2 Ghz;

- hard disc HDD - 80 Gb;

- sistem de operare Windows 7.

Conexiunea la internet va avea următoarele caracteristici:

- lărgime de banda: minimum 128 kbps;

- timpul de răspuns: maximum 200 ms;

- rata erorilor: aprox. 1/1000;

- sla: minimum 99,99% .

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 7 la reglementări)

 

(faţă)

 

REGISTRUL AUTO ROMÂN

 

AUTORIZAŢIE TEHNICĂ

Nr. ......../............................

(Revizia .........../.................. )

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor care au fost omologate cu un anumit carburant prevăzut de producător, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) sau şi cu gaze naturale comprimate (GNC), precum şi autorizarea operatorilor economici care efectuează montarea, revizia tehnică şi/sau repararea instalaţiilor de alimentare cu GPL sau GNC - RNTR 6, cu modificările şi completările ulterioare,

se autorizează: ..............................................................................................................................,

(denumirea operatorului economic)

CUI

cu sediul social în ............................................., să desfăşoare în unitatea sa din .............................................,, următoarele tipuri de activităţi:

A1.1 Montarea instalaţiilor de alimentare cu GPL

A1.2 Montarea instalaţiilor de alimentare cu GNC

A2.1 Revizia tehnică a instalaţiilor de alimentare cu GPL

A2.2 Revizia tehnică a instalaţiilor de alimentare cu GNC

A3.1 Repararea instalaţiilor de alimentare cu GPL

A3.2 Repararea instalaţiilor de alimentare cu GNC

Autorizaţia este însoţită de anexa care face parte integrantă din autorizaţie

 

Director general,

.............................................,

Valabilitatea prezentei autorizaţii este menţionată pe verso.

 

(verso)

 

Autorizaţie nr. ......../............................

Revizia .........../..................

 

Semnătura autorizată:

 

 

Valabilă până la:

Anul: ............................

Luna: ............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZE ANUALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viza 1

 

Viza 2

 

Viza 3

 

Viza 4

 

 

 

 

 

 

 

Viza 5

 

Viza 6

 

Viza 7

 

Viza 8

 

 

 

 

 

 

 

Viza 9

 

Viza 10

 

Viza 11

 

Viza 12

 

Anexă la autorizaţia tehnică

Nr. ......../............................

(Revizia .........../.................. )

 

Activităţile autorizate

Nr. certificat conformitate/comunicare de omologare de tip CEE-ONU

Limitări generale

A1.1

Montarea instalaţiilor de alimentare cu GPL

 

 

A1.2

Montarea instalaţiilor de alimentare cu GNC

 

 

A2.1

Revizia tehnică a instalaţiilor de alimentare cu GPL

 

 

A2.2

Revizia tehnică a instalaţiilor de alimentare cu GNC

 

 

A3.1

Repararea instalaţiilor de alimentare cu GPL

 

 

A3.2

Repararea instalaţiilor de alimentare cu GNC

 

 

 

Director,

........................................................

 

Anexă la Autorizaţia tehnică nr. ......../............................  revizia .........../.................. pag. 1/......... (număr total pagini anexă)

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 8 la reglementări)

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

model A

 

(pentru montare)

 

Noi, ..............................................................................................................................,

(numele şi adresa titularului certificatului de conformitate pentru instalaţia de alimentare cu GPL sau GNC)

cu nr. de înregistrare la registrul comerţului ........................./.......................................

şi .........................................................................................................................................................

(numele şi adresa atelierului autorizat care a montat instalaţia de alimentare cu GPL sau GNC)

cu nr. de înregistrare la registrul comerţului ........................./.......................................

declarăm, pe propria răspundere, că instalaţia de alimentare cu GPL sau GNC1), compusă din:

- rezervor 2), marcă ....................................... tip ....................................... data fabricaţiei .......................................

serie ....................................... marcă omologare .......................................

amplasare/capacitate ....................................... /....................................... litri

 

- supapă multiplă, marcă/tip 2) .......................................

marcă omologare  ........................................................

- carcasă etanşă, marcă/tip .......................................

marcă omologare  ........................................................

- reductor-vaporizator GPL, marcă/tip .......................................

marcă omologare  ........................................................

- regulator GNC, marcă/tip .......................................

marcă omologare  ........................................................

- pompă imersată (GPL) .......................................

marcă omologare  ........................................................

- pompă de înaltă presiune, marcă/tip  .......................................

marcă omologare  ........................................................

- injectoare, marcă/tip .......................................

marcă omologare  ........................................................

- modul de comandă electronic, marcă/tip .......................................

marcă omologare  ........................................................

-3) .......................................

marcă omologare  ........................................................

-3) .......................................

marcă omologare  ........................................................

-3) .......................................

marcă omologare  ........................................................

 

montată pe autovehiculul categoria ......................................., nr. înmatriculare .......................................,

nr. identificare ......................................., marca ......................................., tipul ......................................., tipul sistemului de alimentare:

carburator/injecţie cu/fără sondă lambda/injecţie directă 1)

putere max ....................................... (kw)

la care se referă această declaraţie este în conformitate cu:

- Certificatul de conformitate nr. ....................................... din emis de RAR, valabil până la ....................................... sau

- Comunicarea de omologare de tip CEE-ONU emisă conform Regulamentului CEE-ONU nr. 115

nr. ....................................... din ....................................... 1),

 

Titularul certificatului de conformitate,

Deţinătorul omologării/reprezentantul acestuia 1)

Atelierul autorizat

........................................................

........................................................

(numele, prenumele şi semnătura persoanei autorizate)

(numele, prenumele şi semnătura persoanei autorizate)

Ştampila

Ştampila

Data livrării instalaţiei .......................................

Data montării instalaţiei .......................................


1) Se barează variantele care nu corespund.

2) Datele referitoare la rezervor şi dispozitivele montate pe acesta vor fi completate de către titularul certificatului de conformitate la emiterea prezentei declaraţii (le livrare), urmând ca restul să fie completate de atelier după montare.

3) Alte componente ale instalaţiei.

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

model B

 

(pentru transferul unei instalaţii de alimentare cu GPL sau GNC de pe alt autovehicul)

 

Noi, ..............................................................................................................................,

(numele şi adresa atelierului autorizat, care a montat instalaţia de alimentare cu GPL sau GNC)

cu nr. de înregistrare la registrul comerţului ........................./.......................................  

declarăm, pe propria răspundere, că instalaţia de alimentare cu GPL/GNC1), compusă din:

- rezervor 2), marcă ....................................... tip ....................................... data fabricaţiei .......................................

serie ....................................... marcă omologare .......................................

amplasare/capacitate ....................................... /....................................... litri

 

- supapă multiplă, marcă/tip .......................................

marcă omologare ........................................................

- carcasă etanşă, marcă/tip .......................................

marcă omologare ........................................................

- reductor-vaporizator GPL, marcă/tip .......................................

marcă omologare ........................................................

- regulator GNC, marcă/tip .......................................

marcă omologare ........................................................

- pompă de înaltă presiune, marcă/tip .......................................

marcă omologare ........................................................

- pompă imersată (GPL) .......................................

marcă omologare ........................................................

- injectoare, marcă/tip .......................................

marcă omologare ........................................................

- modul de comandă electronic, marcă/tip .......................................

marcă omologare ........................................................

- 2) .......................................

marcă omologare ........................................................

- 2) .......................................

marcă omologare ........................................................

- 2) .......................................

marcă omologare ........................................................

 

montată pe autovehiculul categoria ......................................., nr. înmatriculare .......................................,

nr. identificare ......................................., marca ......................................., tipul ......................................., tipul sistemului de alimentare:

carburator/injecţie cu/fără sondă lambda/injecţie directă 1)

putere max ....................................... (kw)

la care se referă această declaraţie,

a echipat iniţial autovehiculul categoria ......................................., nr. înmatriculare ......................................., nr. identificare .......................................,

marca ......................................., tipul ......................................., tipul sistemului de alimentare:

carburator/injecţie cu/fără sondă lambda/injecţie directă 1),

putere ....................................... max (kw)

şi este în conformitate cu:

- Certificatul de conformitate nr. ....................................... din ....................................... emis de RAR, valabil până la ....................................... sau

- Comunicarea de omologare de tip CEE-ONU emisă conform Regulamentului CEE-ONU nr. 115 nr. ....................................... din ....................................... 1),

 

Atelierul autorizat

........................................................

(numele, prenumele şi semnătura persoanei autorizate)

 

Ştampila

Data montării instalaţiei .......................................


1) Se barează variantele care nu corespund.

2) Alte componente ale instalaţiei.

 

(Anexa nr. 10

la reglementării

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A ACTIVITĂŢILOR

 

Operatorul economic  ........................................................

 

Nr. de comanda

Data

Activitatea

desfăşurată

Marcă şi tip autovehicul

Numărul de înmatriculare

Observaţii

Rezultatele inspecţiilor finale

Executant 1)

Valorile emisiilor poluante 2)

Benzină

GPL sau GNC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se vor înregistra numele, prenumele şi semnătura executantului inspecţiei.

2) În funcţie de tipul sistemului de alimentare se vor înregistra valorile: COcor, λ.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 11 la reglementări)

 

Comanda nr. ......................................./.......................................

 

Operatorul economic ........................................................

 

Marca/Tipul autovehiculului

Proprietar

Termenul de execuţie

........................................................

........................................................

........................................................

Nr. de înmatriculare ........................................................

kilometraj

Seria motorului ........................................................

Serie CIV ........................................................

........................................................

VIN ........................................................

În urma diagnosticării iniţiale în vederea montării/reviziei tehnice/reparării 1) instalaţiei de alimentare cu GPL sau GNC 1) marca ......................................., a fost convenită admiterea lucrării.

Reprezentant atelier ........................./......................... Beneficiar ........................./.........................

Operaţia

Componente

Tipul

Valori

Serie/marca de omologare

Montare

Revizie tehnică

Reparare

Nr. certificat de. conformitate RAR/ Nr. comunicare de omologate 1)

........................

Rezervor

 

 

 

Data fabricaţie rezervor

...................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul sistemului de alimentare:

 carburaţie

 injecţie fără sondă k

 monopunct

 multipunct

 injecţie cu sondă k

 monopunct

 multipunct

 injecţie directă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verificare etanşeitate



 

verificarea limitării umplerii la 80%



 

verificarea finală a emisiilor poluante ale autovehiculului



listinguri anexate la copia comenzii

OBSERVAŢII  ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Valoare totală a lucrării (materiale + manoperă)

 

 

În urma efectuării verificărilor privind calitatea lucrării (etanşeitatea, limitarea umplerii şi valoarea emisiilor poluante), lucrarea a fost recepţionată.

Garanţia lucrării, acordată în conformitate cu Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile de utilizare prevăzute de producător este de luni.

 

Reprezentant Atelier ...........................................

Beneficiar...........................................


1) Se barează variantele care nu corespund.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.