MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 347/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 347         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 20 aprilie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

217. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 2904 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

194. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

2. - Regulament pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi din imobilul 2904 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2904, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, precum şi declararea acesteia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

Art. 2. - După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se va utiliza pentru realizarea unui obiectiv soci al-turistic, respectiv o tabără pentru elevi, studenţi, copii instituţionalizaţi, într-un termen de 5 ani de la data preluării părţii de imobil.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul prevăzute la art. 2, aceasta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 aprilie 2018.

Nr. 217.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 2904 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin, şi se declară din bun de interes public naţional În bun de interes public local

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/

Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea de inventar totala a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana Juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

104134

parţial

8.19.01

Imobil 2904- parţial

Judeţul Caraş-Severin,

oraş Anina

1, Construcţii:

Pavilion A

- suprafaţă construită - 853 mp

- suprafaţă desfăşurată - 1.706 mp

- valoare contabilă - 7.935,30 lei

Pavilionul B

- suprafaţă construită - 299 mp

- suprafaţă desfăşurată - 299 mp

- valoare cantabilă -1.126,10 lei

Pavilionul C

- suprafaţă construită - 58 mp

- suprafaţă desfăşurată - 58 mp

- valoare contabilă - 200 lei

Pavilionul D

- suprafaţă construită - 62 mp

- suprafaţă desfăşurată - 62 mp

- valoare contabilă -127 lei

Pavilionul D1

- suprafaţă construită - 37 mp

- suprafaţă desfăşurată - 37 mp

- valoare contabilă - 84,40 lei

Pavilionul E

- suprafaţă construită - 239 mp

- suprafaţă desfăşurată - 239 mp

- valoare “contabilă - 1.234 lei

Pavilionul F

- suprafaţă construită - 77 mp

- suprafaţă desfăşurată - 77 mp

- valoare contabilă -167 lei

Pavilionul G

- suprafaţă construită - 455 mp

- suprafaţă desfăşurată - 455 mp

- valoare contabilă - 1.841,50 lei

Pavilionul H

- suprafaţă construită - 90 mp

- suprafaţă desfăşurata - 90 mp

- valoare contabilă - 909,20 lei

Pavilionul H1

- suprafaţă construită - 90 mp

- suprafaţă desfăşurată - 90 mp

- valoare contabilă - 909,20 lei

Pavilionul I

- suprafaţă construită - 216 mp

- suprafaţă desfăşurată - 216 mp

- valoare contabilă-1.866,10 lei

128.717

106.890,84

21.826,16

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI-4183229

Domeniul public al oraşului Anina, judeţul Caraş-Severin CUI-3227912

 

 

 

 

 

Pavilionul I1

- suprafaţă construită-216 mp

- suprafaţă desfăşurată - 216 mp

- valoare contabilă - 731,90 lei

Pavilionul I2

- suprafaţă construită - 216 mp

- suprafaţă desfăşurată - 216 mp

- valoare contabilă - 665,20 lei

Pavilionul J

- suprafaţă construită - 293 mp

- suprafaţă desfăşurată - 293 mp

- valoare contabila - 752.90 lei

Pavilionul J1

- suprafaţă construită - 293 mp

- suprafaţă desfăşurată - 293 mp

- valoare contabila - 752,90 lei

Pavilionul K

- suprafaţă construită - 113 mp

- suprafaţă desfăşurată - 113 mp

- valoare contabilă - 239,60 lei

Pavilionul K1

- suprafaţă construită - 113 mp

- suprafaţă desfăşurată - 113 mp

- valoare contabila - 239,60 lei

Pavilionul L

- suprafaţă construită - 7 mp

- suprafaţă desfăşurată - 7 mp

- valoare contabilă - 144,60 tei

Pavilionul L1

- suprafaţă construită - 7 mp

- suprafaţă desfăşurată - 7 mp

- valoare contabila - 144,60 tei

Pavilionul M

- suprafaţă construită - 16 mp

- suprafaţa desfăşurată -16 mp

- valoare contabilă - 310,40 lei

Pavilionul M1

- suprafaţă construită - 16 mp

- suprafaţă desfăşurată - 16 mp

- valoare contabilă - 310,40 lei

Pavilionul N

- suprafaţă construită - 4 mp

- suprafaţă desfăşurată - 4 mp

- valoare contabilă - 72 lei

Pavilionul N1

- suprafaţă construită - 4 mp

- suprafaţă desfăşurată - 4 mp

- valoare contabilă - 72 lei

Pavilionul N2

- suprafaţă construită - 4 mp

- suprafaţă desfăşurată - 4 mp

- valoare contabilă - 72 lei

Pavilionul N3

- suprafaţă construită - 4 mp

- suprafaţă desfăşurată - 4 mp

- valoare contabilă - 72 lei

Pavilionul N4

- suprafaţă construită - 4 mp

- suprafaţă desfăşurată - 4 mp

- valoare contabilă-72 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilionul N5

- suprafaţă construită-4 mp

- suprafaţă desfăşurată - 4 mp

- valoare contabilă-72 lei

Pavilionul N6

- suprafaţă construită - 4 mp

- suprafaţă desfăşurată - 4 mp

- valoare contabilă - 72 lei

Pavilionul N7

- suprafaţă construită - 4 mp

- suprafaţă desfăşurată - 4 mp

- valoare contabilă - 72 lei

Pavilionul 0

- suprafaţă construită - 12 mp

- suprafaţă desfăşurată - 12 mp

- valoare contabilă -417,50 lei

Pavilionul 01

- suprafaţă construită - 12 mp

- suprafaţă desfăşurată - 12 mp

- valoare contabilă - 62,50 lei

Total suprafaţă construită - 3.822 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 4.675 mp

Total valoare contabilă - 21.748,4 lei

2. Amenajări la terenuri:

Împrejmuire sârmă ghimpată pe stâlpi de beton pe un rând - 1.610 ml

- valoare contabilă - 203,30 lei

Împrejmuire din beton (prefabricate) - 1.350 ml

- valoare contabilă - 872,10 lei

Reţea de alimentare cu apă - 500 ml

- valoare contabilă - 459,90 lei

Reţea electrică aeriană -1.200 ml

- valoare contabilă - 120.80 lei

Reţea de energie electrică subterană

- 2.000 ml

- valoare contabilă - 201,47 lei

Reţea de canalizare - 500 ml

- valoare contabilă - 495,60 lei

Reţea termică - 48,3 ml

- valoare contabilă - 158 lei

Drumuri şi alei cu macadam - 7.500 ml

- valoare contabilă - 3.664,80 lei

Platforme asfaltate - 1.000 mp

- valoare contabilă - 488,60 lei

Platforme cu macadam - 2.500 mp

- valoare contabilă - 1.221,60 lei

Total valoare contabilă amenajări - 7.886,17 lei

3. Teren

Suprafaţa terenului - 8,4897 ha

- valoare contabilă - 77.256,27 lei

C.F. 31954

Nr. cad. 31954

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1,288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 25, 31, 32, 39, 52, 60, 61, 62 şi 65 din unitatea administrativ-teritorială Răchitoasa, precum şi în sectoarele cadastrale nr. 7, 13, 14, 16, 100 şi 103 din unitatea administrativ-teritorială Târgu Ocna din judeţul Bacău.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 28 februarie 2018.

Nr. 194.


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1,288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 25, 31, 32, 39, 52, 60, 61, 62 şi 65 din unitatea administrativ-teritorială Răchitoasa, precum şi în sectoarele cadastrale nr. 7, 13, 14, 16, 100 şi 103 din unitatea administrativ-teritorială Târgu Ocna din judeţul Bacău.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 28 februarie 2018.

Nr. 194.


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ:BACĂU

UAT: RACHITOASA

Sectoare: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 25, 31, 32, 39, 52, 60, 61, 62, 65

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ BACĂU

UAT: TÂRGU OCNA

Sectoare: 7, 13, 14, 16, 100, 103

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (7), art. 3 alin. (1) pct. 1, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (7), art. 13, 14, art.20alin. (4), art.21 alin.(1), art. 34 alin. (2) lit. d), art.341 alin. (4), art. 342 alin. (4), art. 52 alin. (2), art. 53 alin.(2), art.54 alin. (2) şi (3), art. 56, art. 561 alin. (2), art. 63, art. 71 alin. (2), art. 78, art. 83 alin. (2), art. 84 alin. (1), art. 86, art. 92 alin. (1) lit. d) şi alin. (5), art. 93 alin. (2) şi (4), art. 97 alin. (4), art. 107, art. 167 alin. (1), art. 169 alin. (3), art. 174 alin. (2), art. 178 alin. (4), art. 190 alin. (1), art. 194, art. 2001 şi 2002 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 4.04.2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 şi 436 bis din 16 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) blocuri de titluri de participare - cantităţi între 10.000 şi 50.000 de titluri de participare;

b) eroare de replicare - diferenţa dintre rentabilitatea portofoliului O.P.C.V.M.-ului tranzacţionabil şi rentabilitatea indicelui de referinţă replicat de acel O.P.C.V.M.;

c) eroare de preţ - diferenţa dintre randamentul O.P.C.V.M. tranzacţionabil calculat pe baza preţurilor de piaţă şi randamentul indicelui de referinţă replicat de acesta, calculate pentru aceeaşi perioadă;

d) eroare de compoziţie - suma modulelor diferenţelor dintre ponderile fiecărei acţiuni din componenţa indicelui de referinţă replicat şi ponderile respectivelor acţiuni în portofoliul O.P.C.V.M. tranzacţionabil;

e) formator de piaţă - intermediarul definit la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, având un capital iniţial reprezentând echivalentul în lei a cel puţin 730.000 de euro, care se angajează să menţină lichiditatea pieţei pentru titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacţionabil;

f) instrucţiuni corespunzătoare - înscrisurile emise de consiliul de administraţie/directorat sau consiliul de supraveghere al S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate sau de o persoană împuternicită în acest sens de către consiliul de administraţie/directorat sau consiliul de supraveghere, ce stabilesc operaţiunile pe care depozitarul este obligat să le urmeze cu privire la activităţile pe care le îndeplineşte. Instrucţiuni corespunzătoare sunt fie instrucţiunile generale, care autorizează efectuarea de activităţi specifice, de rutină sau care se repetă în mod frecvent, fie comunicările speciale pentru situaţii deosebite;

g) O.P.C.V.M. tranzacţionabil (Exchange Traded Fund - ETF) - un O.P.C.V.M. admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, dintr-un stat membru sau dintr-un stat terţ (în cazul conformării cu prevederile Ghidului ESMA privind O.P.C.V.M.-urile tranzacţionabile de tip ETF şi alte aspecte legate de O.P.C.V.M.-uri, cu modificările şi completările ulterioare), a cărui politică de investiţii stabilită în regulile fondului are ca obiectiv replicarea completă sau parţială a performanţei unui anumit indice de acţiuni, denumit indice de referinţă, prin investirea totală sau parţială în componentele indicelui de referinţă;

h) organisme administrate - O.P.C.V.M. pentru care o S.A.I. desfăşoară activităţi specifice de administrare, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament;

i) participant autorizat - intermediarul definit la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 având un capital iniţial reprezentând echivalentul în lei a cel puţin 730.000 de euro, implicat în procesul de emisiune şi răscumpărare de titluri de participare, care cumpără sau vinde blocuri de titluri de participare direct de la sau către S.A.I. care se angajează să minimizeze abaterea medie pătratică dintre preţul de piaţă al titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M. şi valoarea unitară indicativă a activului net (iVUAN). Participantul autorizat poate fi aceeaşi persoană cu formatorul de piaţă indicat la lit. e);

j) reguli şi proceduri interne - regulile şi procedurile întocmite conform O.U.G. nr. 32/2012, inclusiv reglementările interne prevăzute la art. 14 alin. (1) şi art. 195 lit. m) din respectiva ordonanţă de urgenţă, precum şi art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, aprobate de organul statutar competent al S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate şi semnate de persoana împuternicită în acest sens;

k) stat terţ - orice stat care nu este membru al Uniunii Europene sau care nu este semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European (EEA);

l) terţă parte către care a fost delegată activitatea de păstrare în condiţii de siguranţă a activelor O.P.C.V.M.. (subcustodie) - o instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară, sau o sucursală din România a unei instituţii de credit, autorizată într-un stat membru, avizată de către A.S.F. pentru activitatea de depozitare, care are înscris în obiectul de activitate serviciul conex de păstrare în siguranţă şi administrare a instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor, prevăzut la art. 5 alin. (11) lit. a) din Legea nr. 297/2004, căruia depozitarul îi deleagă toate sau o parte din responsabilităţile aferente activităţii de depozitare;

m) valoare unitară indicativă a activului net (iVUAN) - valoarea activului net al unui O.P.C.V.M. tranzacţionabil raportată la numărul de titluri de participare emise, calculată şi actualizată în mod continuu, cel puţin o dată la fiecare 60 de secunde, pe perioada întregii zile de tranzacţionare, pe baza preţurilor de tranzacţionare ale acţiunilor din portofoliul

O.P.C.V.M.;

n) vânzări descoperite - vânzări în lipsă definite la art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.”

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, avizării, respectiv înregistrării, precum şi cele referitoare la evidenţe şi raportări sunt transmise A.S.F. în limba română sau în limba engleză, în copie legalizată sau în traducere legalizată pentru documentele prezentate în alte limbi străine.”

3. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Activitatea de distribuţie a titlurilor de participare, indicată la art. 6 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, poate fi delegată altor S.A.I., societăţilor de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.) sau instituţiilor de credit, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza contractelor de distribuţie şi a menţionării delegării în prospectul de emisiune.”

4. La articolul 7, alineatele (4) şi (5) se abrogă.

5. La articolul 7, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Distribuitorii menţionaţi la alin. (3) vor fi înscrişi pentru această calitate în Registrul public al A.S.F. astfel:

a) S.A.I.;

b) S.S.I.F. şi instituţiile de credit, cu condiţia achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;”.

6. La articolul 7, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:

„(7) Radierea din Registrul public al A.S.F. a calităţii de distribuitor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. a unei S.A.I., S.S.I.F. sau instituţii de credit este efectuată în următoarele cazuri:

a) ca urmare a cererii scrise formulate de către S.A.I., S.S.I.F. sau instituţii de credit;

b) ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare de către A.S.F.;

c) ca sancţiune.

(8) Cererea de radiere din Registrul public al A.S.F. conform alin. (7) este însoţită de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de radiere, stabilit conform reglementărilor în vigoare.”

7. Articolul 8 se abrogă.

8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - S.A.I. poate să îşi desfăşoare activitatea de distribuţie de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor şi prin intermediul unor persoane fizice, altele decât cele menţionate la art. 7 alin. (3), denumite agenţi de distribuţie.”

9. Articolul 12 se abrogă.

10. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Agenţii de distribuţie persoane fizice nu pot fi implicaţi în operaţiunile de încasări şi plăţi de la sau către investitorii în O.P.C.V.M.-urile pentru care desfăşoară activitatea de distribuţie.”

11. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Radierea din Registrul public al A.S.F. a unui agent de distribuţie persoană fizică poate fi efectuată în următoarele cazuri:

a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către agentul de distribuţie cu prezentarea motivelor care au stat la baza acestei solicitări;

b) ca urmare a retragerii cu titlu de sancţiune a deciziei acordate.”

12. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) SAL poate introduce în portofoliul individual al clientului, numai cu acordul scris al acestuia, titluri de participare ale O.P.C.V.M. pe care le administrează, precum şi alte plasamente în entităţi cu care S.A.I./conducătorii/administratorii/angajaţii S.A.I. se află în relaţii de afaceri/raporturi juridice.”

13. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) încasarea sumelor aferente investiţiilor menţionate la alin. (3) se realizează cu respectarea prevederilor art. 10 din Norma A.S.F. nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin, aplicabile O.P.C.V.M.”

14. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Obligaţia S.A.I. de completare a nivelului capitalului iniţial, prevăzută la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, revine acesteia pe întreaga sa durată de funcţionare, cursul de schimb utilizat fiind cursul stabilit prin transformarea sumelor exprimate în euro, pe baza cursului de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal.”

15. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) S.A.I. care nu au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii, respectiv S.A.I. care au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii, dar care nu prestează efectiv această activitate, precum şi societăţile de investiţii care se autoadministrează transmit către A.S.F., cel puţin o dată la 6 luni, situaţia capitalului iniţial calculat în conformitate cu prevederile art. 23 şi o situaţie a structurii fondurilor proprii calculate în conformitate cu prevederile titlului I al părţii a două din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013, din care să reiasă respectarea prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul S.A.I., respectiv ale art. 74 din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul societăţilor de investiţii, precum şi ale art. 20 din prezentul regulament. Fondurile proprii ale SĂI. şi societăţilor de investiţii obiect al prezentului articol nu pot avea un nivel inferior valorii capitalului iniţial al S.A.I. prevăzut la art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 sau al societăţii de investiţii prevăzut la art. 74 alin. (1) din acelaşi act normativ, după caz, de la data autorizării de către A.S.F. Raportarea se transmite A.S.F. în format electronic în termen de maximum 25 de zile de la sfârşitul perioadei de raportare.”

16. La articolul 22, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:

„(7) S.A.I. care au înscris în obiectul de activitate şi care prestează efectiv activitatea menţionată la art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 au obligaţia respectării în mod corespunzător a prevederilor art. 63-68, art. 80-87, art. 140 şi ale art. 142- 144 din Regulamentul nr. 32/2006.

(8) S.A.I. care prestează efectiv activitatea menţionată la art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 notifică imediat A.S.F. data Începerii/încetării acestei activităţi.”

17. La articolul 23 alineatul (1) litera d), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. să nu fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte societăţi de administrare a investiţiilor sau al unei societăţi de investiţii, nu trebuie să fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/directori/membri ai directoratului al unei S.S.I.F. cu care S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară, nu trebuie să fie membri în consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere sau directori executivi/de departament (cu atribuţii referitoare la certificarea valorii activului net sau la alte activităţi specifice depozitarului) în cadrul unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate şi nu trebuie să fie angajaţi sau să aibă orice fel de relaţie contractuală cu o altă S.A.I. sau cu o societate de investiţii, cu respectarea prevederilor art. 21 din Regulamentul delegat (U E.) nr. 438/2016 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte obligaţiile depozitarilor, denumit în continuare Regulamentul delegat (U.E.) nr. 438/2016;”.

18. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului, auditorii şi angajaţii unei S.A.I. nu pot fi acţionari semnificativi, nu pot deţine O funcţie sau nu pot fi angajaţi ai unei alte S.A.I. sau societăţi de investiţii autoadministrate autorizate de A.S.F./o autoritate competenta din alt stat membru. Pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al S.A.I., restricţia nu se aplică în cazul în care aceste persoane fac parte din cadrul consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al unei S.A.I. din cadrul grupului.”

19. La articolul 24 alineatul (1), literele e), f) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

e) pentru acţionarii semnificativi persoane juridice, documente corespunzătoare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sau anexa nr. 3 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016;

f) pentru acţionarii semnificativi persoane fizice, documente corespunzătoare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sau anexa nr. 3, după caz, a Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016;

..........................................................................................

n) precizarea auditorilor interni ai societăţii, membrilor comitetului de audit, membrilor comitetului de remunerare în cazul S.A.I. de dimensiuni semnificative definite la art. 53 alin. (3) lit. m) şi a persoanei/persoanelor responsabile în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor, a finanţării actelor de terorism şi în materie de sancţiuni internaţionale;”.

20. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) începe transferul atribuţiilor şi operaţiunilor specifice activităţii de administrare către administratorul provizoriu desemnat, inclusiv transferul registrelor şi evidenţelor, al corespondenţei, materialelor publicitare, contractelor şi al

oricăror altor documente, în original, ale organismelor administrate. Transferul trebuie să se încheie în cel mult 10 zile de la data comunicării deciziei de sancţionare.”

21. La articolul 31 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) schimbarea denumirii societăţii.”

22. La articolul 31, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. emite un act individual de completare şi/sau de modificare a autorizaţiei de funcţionare a S.A.I. Modificările prevăzute la alin. (1) sunt opozabile de la data înregistrării acestora la O.N.R.C.

..........................................................................................

(4) A.S.F. emite un act individual de aprobare sau de respingere a modificărilor intervenite în modul de organizare şi funcţionare a S.A.I. în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete.

(5) în cazuri bine justificate, A.S.F. poate prelungi termenul de 30 de zile de la alin. (4) cu încă 30 de zile.”

23. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) După obţinerea actului individual prevăzut la art. 31 alin. (2). În termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C, a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare a S.A.I., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F., S.A.I. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.”

24. La articolul 32, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins;

„(5) Data de la care noii membri ai consiliului de administraţie/supraveghere şi directorii/membrii directoratului S.A.I. îşi exercită efectiv mandatul este data autorizării acestora de către A.S.F.”

25. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Actul individual prevăzut la art. 31 alin. (2) poate fi eliberat de A.S.F. în baza unei cereri, însoţite, după caz, de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al S.A.I., care, în cazul înfiinţării de sedii secundare, va cuprinde şi activităţile care urmează să se desfăşoare la respectivele sedii secundare;

b) actul adiţional la actul constitutiv al S.A.I., după caz, în original sau în copie legalizată;

c) dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis în acest scop la o instituţie de credit, precum şi raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, întocmit în conformitate cu Standardul internaţional privind misiunile de asigurare ISAE 3000, sub forma unui raport de asigurare care trebuie să conţină o exprimare clară a concluziei auditorului respectiv cu privire la majorarea/reducerea capitalului social;

d) documentele prevăzute în anexele nr. 1,2 sau 3, după caz, ale Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016, pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi ai S.A.I. care participă la majorarea capitalului social, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a);

e) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) sau la art. 10 alin. (1) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de

Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, după caz, în situaţia modificării prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. d) şi e) din prezentul regulament;

f) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionării, în copie legalizată, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. k), pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. f) şi g);

g) regulamentul de organizare şi funcţionare, care va cuprinde organigrama sediului secundar, precum şi proceduri speciale privind evidenţa şi controlul activităţii desfăşurate la sediile secundare în legătură cu atribuţiile şi răspunderea personalului care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situaţiei şi/sau a documentelor la sediul social, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. g);

h) documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d), pentru directorul unui sediu secundar;

i) notă explicativă privind situaţia arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizaţiei unor sedii secundare;

j) declaraţie pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.A.I. de îndeplinire a condiţiilor prevăzute de art. 34, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. g);

k) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.”

26. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins;

(2) în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, reprezentantul compartimentului de control intern raportează consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi notifică directorii/membrii directoratului. Auditorul intern are acces la toate investigaţiile/controalele reprezentantului compartimentului de control intern şi verifică eficacitatea sistemului de control intern, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012.”

27. La articolul 37, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Declaraţiile pe proprie răspundere, prevăzute de reglementările A.S.F. ca parte a documentaţiei necesare pentru autorizare/aprobare/avizare/înscriere în Registrul public al A.S.F. vor fi anterioare datei de înregistrare la A.S.F. a solicitării de autorizare/aprobare/avizare/înscriere în Registrul public al A.S.F., după cum urmează:

a) cu cel mult 5 zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice şi juridice române;

b) cu cel mult 20 de zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice şi juridice străine.

(5) în situaţia în care intervin modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii unei declaraţii prevăzute la alin. (4), semnatarul declaraţiei are obligaţia de a o actualiza în mod corespunzător, în termen de 24 de ore de la data de la care a luat cunoştinţă de modificare. Declaraţiile actualizate se depun la A.S.F. în condiţiile stabilite la alin. (4).

(6) Prevederile alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi agenţilor de distribuţie persoane fizice prevăzuţi la art. 10 alin. (2

28. La articolul 43, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

29. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu următorul cuprins:

„Art. 441. - (1) Reprezentantul compartimentului de control intern al S.A.I. are obligaţia de a informa de îndată membrii consiliului de administraţie/directorii sau membrii consiliului de supraveghere/directoratului, după caz, cu privire la abaterile constatate de la reglementările în vigoare şi procedurile interne ale societăţii.

(2) în situaţia în care membrii consiliului de administraţie/ directorii sau membrii consiliului de supraveghere/directoratului, după caz, nu iau măsurile care se impun în termenele stabilite în raportul întocmit de reprezentantul compartimentului de control intern, reprezentantul compartimentului de control intern are obligaţia de a notifica de îndată A.S.F. abaterile constatate de la reglementările în vigoare, inclusiv ale procedurilor interne ale societăţii.”

30. La articolul 46, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea cu următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Regulile şi procedurile interne trebuie să fie întocmite cu luarea în considerare a prevederilor art. 15-51 din titlul I cap. II secţiunile 2-6 din O.U.G. nr. 32/2012, cu includerea cel puţin a unor:”.

31. La articolul 46 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele l) şi m), cu următorul cuprins:

„l) politici şi practici interne de remunerare elaborate în aplicarea prevederilor art. 341 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu respectarea dispoziţiilor Ghidului ESMA/2016/575 privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva O.P.C.V.M.;

m) reguli şi proceduri interne care să permită raportarea internă de către angajaţii S.A.I. a încălcărilor prevederilor prezentului regulament şi/sau a O.U.G. nr. 32/2012, prin intermediul unui canal specific, independent şi autonom. În sensul prezentei litere, se consideră că pentru a îndeplini cerinţa constituirii unui canal specific, independent şi autonom, S.A.I. înfiinţează şi administrează o adresă de poştă electronică, la care au acces toţi angajaţii S.A.I. şi prin intermediul căreia aceştia pot transmite intern raportări de încălcări ale prevederilor prezentului regulament şi/sau ale O.U.G. nr. 32/2012.”

32. La articolul 46, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Regulile şi procedurile interne privind evitarea conflictului de interese în cadrul S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate, inclusiv în ceea ce priveşte efectuarea tranzacţiilor personale, prevăd faptul că orice tranzacţie personală derulată de către o persoană relevantă, definită la art. 3 pct. 14 din O.U.G. nr. 32/2012, este notificată în prealabil către reprezentantul compartimentului de control intern al S.A.I./societăţii de investiţii, în vederea verificării conformităţii acesteia cu cerinţele stabilite de O.U.G. nr. 32/2012 şi de reglementările emise de A.S.F. în materie de evitare a conflictelor de interese şi a derulării de tranzacţii personale.”

33. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

„Art. 471. - (1) Operaţiunile de constituire de garanţii financiare sau ipoteci mobiliare asupra titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare/ sistem multilateral de tranzacţionare, precum şi cele de înregistrare şi radiere a sechestrului/popririi asupra unor titluri de participare ale O.P.C.V.M. neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare/sistem multilateral de tranzacţionare se realizează prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestor instrumente financiare în evidenţe speciale deschise în numele deţinătorului titlurilor de participare respective/debitorului, în sistemul IT al S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate, atât în cazul administrării de portofolii colective de investiţii, cât şi în cazul administrării de portofolii individuale de investiţii, potrivit regulilor şi procedurilor S. A. I./societăţii de investiţii autoadministrate şi în condiţiile legii.

(2) Măsurile menţionate la alin. (1) îndeplinesc condiţia de publicitate pentru opozabilitate din momentul înregistrării acestora în sistemul IT al S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate, în condiţiile legii.

(3) Radierea sechestrului/popririi asupra unor titluri de participare înregistrate în sistemul IT al S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate se realizează de către S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată potrivit regulilor şi procedurilor acesteia, în condiţiile legii.

(4) La primirea de către S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată de la organele/persoanele abilitate a unei cereri de instituire a sechestrului/popririi/ipotecii mobiliare asupra unor titluri de participare ale O.P.C.V.M. administrate de S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată, S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată are obligaţia de a-i notifica de îndată pe deţinătorii titlurilor de participare în cauză, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens, cu excepţia cazurilor în care informarea este interzisă în mod expres.

(5) Răscumpărarea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare/sistem multilateral de tranzacţionare şi virarea sumelor de bani în lei sau valută rezultate ca urmare a acestei operaţiuni către executorul judecătoresc se realizează în conformitate cu regulile şi procedurile S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate, cu respectarea dispoziţiilor Codului civil referitoare la regimul juridic al garanţiilor mobiliare reale.

(6) în cazul O.P.C.V.M. admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sistem alternativ de tranzacţionare/sistem multilateral de tranzacţionare, procesul de executare silită iniţiat ca urmare a instituirii popririi/sechestrului/ipotecii imobiliare asupra titlurilor de participare se realizează conform reglementărilor A.S.F. în materia regimului juridic al garanţiilor reale constituite asupra instrumentelor financiare.”

34. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Pot constitui conflict de interese următoarele situaţii, fără a se limita la acestea:

a) tranzacţii efectuate de S.A.I. în numele şi/sau în legătură cu O.P.C.V.M. administrate sau cu disponibilităţi băneşti din portofoliile individuale de investiţii administrate de S.A.I., cu excepţia cazului în care mandatul pe bază discreţionară nu prevede expres acordul investitorului privind derularea de către S.A.I. a unor astfel de tranzacţii, cu entităţi care fac parte din acelaşi grup cu S.A.I., aşa cum „grupul” a fost definit în art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 24/2017;

b) tranzacţii dintre O.P.C.V.M.-uri/portofolii individuale de investiţii administrate de S.A.I. şi societăţi cu care S.A.I., directorii, administratorii sau angajaţii acesteia au deja relaţii de afaceri sau se află în raporturi juridice pecuniare; în situaţia derulării de tranzacţii ce fac obiectul prezentei litere, administratorul O.P.C.V.M./portofoliilor individuale de investiţii are obligaţia gestionării potenţialului conflict de interese în favoarea intereselor deţinătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M./deţinătorului portofoliului individual de investiţii, de menţionare a acestora în politicile de remunerare ale S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate şi de raportare trimestrială a situaţiei deţinerilor directe şi indirecte în acţiuni, obligaţiuni necotate sau orice alte instrumente financiare necotate emise de societăţi deţinute/controlate/cu care administratorul O.P.C.V.M./portofoliului individual de investiţii se află în relaţii de afaceri sau în raporturi juridice pecuniare;

c) obţinerea de către S.A.I. a unui comision din partea intermediarului care execută ordinele de tranzacţionare, în funcţie de valoarea totală a ordinelor transmise de către S.A.I. în numele O.P.C.V.M.-ului, iar respectivul beneficiu nu este inclus în veniturile O.P.C.V.M.;

d) perceperea de către SAL a unui comision de administrare nejustificat, care prin cuantumul său, modalitatea de calcul sau frecvenţa de percepere afectează grav interesele deţinătorilor de titluri de participare;

e) tranzacţiile realizate cu activele O.P.C.V.M. sau cele ale clienţilor pentru care SAL desfăşoară activitatea de administrare de portofolii individuale de investiţii, după caz, efectuate de SAL, societatea de investiţii autoadministrată cu persoane pe care SAL /societatea de investiţii autoadministrată le controlează.”

35. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) S.A.I. şi sucursalele S.A.I. persoane juridice străine care desfăşoară activităţi pe teritoriul României întocmesc şi transmit A.S.F. un raport semestrial şi unul anual privind propria activitate, raportul anual fiind certificat de un auditor financiar, în termenul şi în forma de raportare prevăzute în reglementările A.S.F.

(2) S.A.I şi sucursalele S.A.I. persoane juridice străine care desfăşoară activităţi pe teritoriul României întocmesc şi transmit

A.S.F. situaţii financiare pentru propria activitate în conformitate cu reglementările contabile emise de A.S.F.

(3) Anual, S.A.I. transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizaţională a societăţii, cuprinzând următoarele:

a) numele membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi menţionarea valabilităţii mandatului acestora;

b) numele directorilor/membrilor directoratului şi al persoanelor care îi înlocuiesc pe aceştia;

c) numele membrilor comitetului de audit;

d) adresa sediului social şi a sediilor secundare (inclusiv menţionarea valabilităţii contractului de spaţiu);

e) numele şi datele de identificare ale auditorului intern (inclusiv valabilitatea contractului, în cazul în care acesta nu este angajat al S.A.I );

f) numele şi datele de identificare ale auditorului financiar (inclusiv valabilitatea contractului);

g) numele şi datele de identificare ale persoanei responsabile cu administrarea riscului;

h) numele şi datele de identificare ale reprezentantului compartimentului de control intern;

i) numele şi datele de identificare ale persoanei desemnate ca înlocuitor al compartimentului de control intern;

j) menţionarea funcţiilor delegate de către S.A.I. (inclusiv datele de identificare ale terţei entităţi către care au fost delegate anumite funcţii, valabilitatea contractului de delegare);

k) numele şi datele de identificare ale persoanei responsabile pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

l) numele şi datele de identificare ale persoanei responsabile pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

m) numele membrilor comitetului de remunerare, în cazul S.A.I. de dimensiuni semnificative. În aplicarea art. 342 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, sunt considerate S.A.I. de dimensiuni semnificative acele S.A.I. autorizate de A.S.F. care administrează O.P.C.V.M. din România, care deţin o cotă de piaţă de cel puţin 20% din valoarea activelor nete ale O.P.C.V.M. autorizate şi supravegheate de A.S.F.”

36. La articolul 55, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.”

37. La titlul I, după capitolul IX se introduce un nou capitol, capitolul X, cuprinzând articolul 59i, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL X

Condiţii şi procedura de autorizare pentru persoana responsabilă cu administrarea riscurilor O.P.C.V.M.

Art. 591. - (1) Persoana responsabilă cu administrarea riscurilor O.P.C.V.M. este autorizată de A.S.F. în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.

(2) în vederea autorizării persoanei menţionate la alin. (1), S.A.I. depune la A.S.F., pe lângă documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) sau art. 10 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, după caz, şi următoarele documente:

a) contractul de confidenţialitate încheiat de către persoana responsabilă cu administrarea riscului cu S.A.I.;

b) dovada absolvirii unui curs de specializare organizat de instituţii de specialitate de natura organismelor de formare profesională, naţionale sau internaţionale, care atestă dobândirea unor cunoştinţe în domeniul administrării investiţiilor sau administrării riscului şi care să le permită îndeplinirea responsabilităţilor aferente funcţiei ocupate.

(3) În situaţia în care S.A.I. deţine un departament de administrare a riscului format din mai multe persoane, cerinţele de eligibilitate şi de înregistrare în Registrul A.S.F. vor fi îndeplinite doar de persoana care asigură conducerea acestui departament.

(4) în situaţia în care S.A.I. administrează şi active ale A.O.P.C., persoana responsabilă cu administrarea riscurilor A.O.P.C. se conformează şi cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015.

(5) Retragerea autorizaţiei persoanei menţionate la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.

(6) S.A.I. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei persoanei responsabile cu administrarea riscului O.P.C.V.M. cel târziu în termen de 48 de ore de la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.

(7) în cazul în care S.A.I. nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzuta la alin. (6), persoana responsabilă cu administrarea riscului O.P.C.V.M. este în drept să solicite retragerea autorizaţiei sale, toate taxele şi comisioanele aferente fiind suportate de către S.A.I.

(8) Retragerea la cerere a autorizaţiei persoanei responsabile cu administrarea riscului O.P.C.V.M. se decide de către A.S.F. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, însoţite de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documentele justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă şi de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(9) în situaţia în care S.A.I. nu mai are autorizată o persoană în funcţia de administrator de risc sau în cazul indisponibilităţii temporare a acesteia în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre directorii/membrii directoratului S.A.I va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic, şi funcţia de administrator de risc. Directorul din cadrul SAL care are în atribuţie coordonarea şi supravegherea funcţiei de administrare a portofoliului în cadrul S.A.I. nu poate prelua temporar atribuţiile funcţiei de administrare a riscurilor. Persoana care îndeplineşte provizoriu această funcţie este notificată A.S.F.”

38. La articolul 60, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Depozitarul răspunde faţă de deţinătorii de titluri de participare solidar cu S.A.I. pentru orice neregulă şi/sau fraudă comisă de către aceasta din urmă în legătură cu activele O.P.C.V.M. administrate şi care ar fi trebuit identificată de depozitar conform atribuţiilor stabilite de O.U.G. nr. 32/2012 şi de prezentul regulament şi pe care nu a raportat-o către A.S.F.

(3) în situaţia în care depozitarul activelor O.P.C.V.M. se află în acelaşi grup cu S.A.I. care le administrează, suplimentar faţă de prevederile art. 24 din Regulamentul delegat (U.E.) nr. 438/2016, depozitarul are obligaţia de a asigura separarea operaţională a activităţilor de păstrare în siguranţă (custodie) de celelalte servicii furnizate în calitate de depozitar (depozitare) prin implementarea unor proceduri interne distincte.”

39. La articolul 63, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în aplicarea prevederilor art. 561 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, A.S.F. transmite informaţiile primite către autorităţile competente din statul membru de origine al societăţii de administrare a investiţiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.”

40. La articolul 64, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Avizul menţionat la alin. (1) nu are un caracter general valabil, A.S.F. putând solicita la momentul autorizării/înregistrării unui O.P.C.V.M. documente suplimentare din partea depozitarului care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 53 din O.U.G. nr. 32/2012.”

41. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - În cazul O.P.C.V.M. care sunt administrate de o S.A.I., contractul de depozitare este încheiat de către S.A.I. în numele acestora, în conformitate cu art. 2 din Regulamentul delegat (U.E.) nr. 438/2016. În cazul societăţilor de investiţii care se autoadministrează, contractul de depozitare se încheie de către reprezentantul legal al societăţii de investiţii respective.”

42. La articolul 69, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 69. - (1) Depozitarul efectuează plăţi din contul O.P.C.V.M. numai la primirea instrucţiunilor corespunzătoare, în următoarele cazuri:

a) pentru achiziţionarea de către O.P.C.V.M. a unor instrumente financiare;

b) pentru plata răscumpărărilor titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M.;

c) pentru stingerea obligaţiilor, inclusiv plata dobânzilor, taxelor, comisioanelor şi a cheltuielilor operaţionale ale O.P.C.V.M.;

d) pentru orice alt scop arătat în instrucţiunile corespunzătoare, întocmite cu respectarea documentelor de constituire ale O.P.C.V.M.”

43. La articolul 69, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în aplicarea prevederilor art. 54 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, sintagma «fără întârzieri nejustificate» în cazul pierderii unui instrument financiar păstrat în custodie de către depozitar se referă la faptul că întârzierile nu pot depăşi o zi lucrătoare de la data producerii evenimentului.”

44. La articolul 78, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Depozitarul întocmeşte în mod corespunzător reguli şi proceduri interne în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) lit. m).”

45. La titlul II, denumirea capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Modificări supuse notificării A.S.F.

46. La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - (1) în cazul în care se modifică numele persoanelor cuprinse în lista specimenelor de semnături menţionată la art. 63 alin. (1) lit. i), această listă va fi retransmisă A.S.F. cu modificările efectuate în mod corespunzător, în termen de două zile lucrătoare de la data modificării.”

47. La titlul II, denumirea capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Depozitarea activelor

48. La articolul 83, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Depozitarul poate transfera o parte din activele încredinţate spre păstrare de un O.P.C.V.M. către o terţă parte (subcustode), răspunzând solidar cu aceasta pentru păstrarea în siguranţă a activelor.

(3) Activele care se încadrează la art. 52 alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012 sunt exceptate de obligaţia de păstrare în custodie la depozitar.”

49. La articolul 83 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) pe baza documentelor care atestă proprietatea asupra activelor imobiliare necesare desfăşurării activităţii sale, emise de organele competente pentru certificarea existenţei acestora, respectiv pe baza raportului de evaluare pentru certificarea valorii, în situaţia activelor imobiliare;”.

50. La articolul 83, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Activităţile terţelor părţi către care a fost delegată activitatea de păstrare în condiţii de siguranţă a activelor O.P.C.V.M. (subcustodie) se desfăşoară cu respectarea condiţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012 şi de prezentul regulament cu privire la depozitare.

(7) Transferul activelor către o terţă parte delegată cu păstrarea în condiţii de siguranţă a acestora se face cu introducerea în prospectul de emisiune/documentele O.P.C.V.M. a informaţiilor cu privire la datele de identificare a terţei părţi delegate şi activităţilor delegate, aceste informaţii fiind aduse la cunoştinţa investitorilor.

(8) Răspunderea pentru legalitatea operaţiunilor de depozitare în cazul transferului activelor unui O.P.C.V.M. către o terţă parte delegată revine depozitarului care a efectuat transferul, în mod solidar cu entitatea terţă.”

51. La articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - (1) Depozitarul sau terţa parte către care a fost delegată activitatea de păstrare în condiţii de siguranţă a activelor O.P.C.V.M. poate deschide, la instrucţiunea SAL şi în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, conturi de valori mobiliare şi conturi bancare pentru decontarea tranzacţiilor, în numele fiecărui O.P.C.V.M. Aceste conturi sunt debitate/creditate numai în baza funcţiilor sale de depozitare, în strictă conformitate cu instrucţiunile corespunzătoare ale societăţii care asigură administrarea investiţiilor.”

52. La articolul 92, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 92. - (1) în maximum două zile lucrătoare de la data încheierii contractului de depozitare menţionat la art. 87 alin. (5), acesta este transmis la A.S.F. în vederea avizării. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării privind avizarea de către A.S.F. a contractului de depozitare, depozitarul cedent începe transferul complet al activelor deţinute pentru O.P.C.V.M. către noul depozitar care a încheiat contract cu S.A.I. sau societatea de investiţii autoadministrată, după caz.

(2) Pe perioada efectuării transferului activelor deţinute pentru O.P.C.V.M., se suspendă emisiunea şi răscumpărarea unităţilor de fond ale respectivelor O.P.C.V.M. Perioada de transfer nu poate depăşi 30 de zile de la data avizării noului depozitar.”

53. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 93. - (1) în termen de 7 zile de la încheierea procesului de transfer al activelor O.P.C.V.M., depozitarul cedent are obligaţia de a transmite A.S.F. şi S.A.I. sau consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al societăţii de investiţii autoadministrate, după caz, un raport pentru fiecare O.P.C.V.M., care conţine descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net şi a activului net unitar, numărul de deţinători de titluri de participare şi numărul de titluri de participare emise la data la care a fost efectuată ultima operaţiune de transfer.

(2) în termen de 30 de zile de la data avizării noului contract de depozitare, S.A.I. sau consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere al societăţii de investiţii autoadministrate, după caz, are obligaţia de a actualiza documentele O.P.C.V.M. cu denumirea noului depozitar şi elementele noului contract de depozitare şi de a le transmite la A.S.F..

(3) în termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor O.P.C.V.M., nouţ depozitar are obligaţia de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare-primire a activelor O.P.C.V.M. încheiat cu depozitarul cedent. Ridicarea suspendării emisiunii şi răscumpărării titlurilor de participare are loc începând cu data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în responsabilitatea fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.”

54. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 97. - (1) în vederea transformării unui A.O.P.C./F.I.A. în O.P.C.V.M., respectivul A.O.P.C./F.I.A. îşi modifică documentele în sensul încadrării în categoriile de O.P.C.V.M. menţionate în prezentul regulament şi transmite întreaga documentaţie către A.S.F., urmând procedura de autorizare menţionată în cap. IV sau VI al prezentului titlu, după caz, în funcţie de tipul de O.P.C.V.M. în care intenţionează să se încadreze.

(2) Ulterior, S.A.I. transmite o notă de informare către investitori cu privire la intenţia sa de a transforma respectivul A.O.P.C./F.I.A. în O.P.C.V.M., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data transmiterii documentaţiei iniţiale către A.S.F. Nota de informare cuprinde o analiză de impact asupra portofoliului A.O.P.C. generat de operaţiunea de transformare în O.P.C.V.M., cu luarea în considerare a noii strategii investiţionale, profilului de lichiditate, frecvenţei de răscumpărare oferite investitorilor, precum şi a noilor limite investiţionale şi active eligibile impuse de necesitatea de conformare cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 şi ale prezentului regulament. Nota de informare cuprinde inclusiv un avertisment privind posibilitatea ca A.S.F. să nu autorizeze operaţiunea de transformare a A.O.P.C./F.I.A. în O.P.C.V.M., precum şi posibilitatea intervenirii unor modificări asupra informaţiilor furnizate în cadrul proiectului de transformare.

(3) în situaţia în care investitorii nu sunt de acord cu modificările propuse, S.A.I. are obligaţia de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data transmiterii notei de informare prevăzute la alin. (2).

(4) în situaţia în care, după exercitarea dreptului de retragere de către investitori, activele A.O.P.C./F.I.A. sunt atrase de la mai puţin de 2 (doi) investitori, atunci S.A.I. procedează la lichidarea voluntară a A.O.P.C./F.I.A.

(5) După expirarea perioadei de 15 zile prevăzute la alin. (3) şi în situaţia în care A.O.P.C. mai are cel puţin doi investitori, A.S.F. va retrage avizul de înregistrare/autorizaţia ca A.O.P.C. şi va autoriza O.P.C.V.M. rezultat în urma transformării.

(6) Actul individual emis de A.S.F. prin care se autorizează transformarea A.O.P.C./F.I.A. în O.P.C.V.M. prevede perioada tranzitorie până la care noul O.P.C.V.M. autorizat se conformează cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 şi ale reglementărilor A.S.F. în legătură cu activitatea O.P.C.V.M., cu luarea în considerare cel puţin a profilului de lichiditate a A.O.P.C./F.I.A., frecvenţei de subscriere şi răscumpărare oferite investitorilor şi a condiţiilor de lichiditate din piaţa de capital de la momentul operaţiunii de transformare.”

55. La articolul 100, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Identificarea sumelor achitate de investitori sau potenţiali investitori în vederea emiterii titlurilor de participare subscrise, procesarea plăţilor sumelor datorate către investitori ca urmare a anulării titlurilor de participare răscumpărate, precum şi efectuarea de verificări în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor, a finanţării actelor de terorism şi/sau a minimizării riscului de fraudă, se poate realiza pe baza codului numeric personal (C.N.P.) al investitorului sau potenţialului investitor.”

56. La articolul 105, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în aplicarea prevederilor art. 105 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, veniturile unui fond deschis de investiţii pot fi distribuite investitorilor, cu condiţia ca prospectul fondului să cuprindă calendarul propus de plată, dacă este cazul, către deţinătorii de unităţi de fond, după cum urmează:

1. În cazul în care distribuţia de venit este dependentă de randamentul fondului, se va specifica faptul că distribuţia nu este garantată şi că această plată depinde de randamentul fondului deschis de investiţii, care este influenţat de riscurile specifice;

2. În cazul în care fondul distribuie o valoare fixă a venitului, ce este stabilită în avans de către administrator, se vor menţiona şi următoarele:

(i) distribuţia poate implica şi returnări ale sumelor investite de către investitor;

(ii) activul fondului deschis de investiţii se va diminua;

(iii) distribuţia unui venit fix este realizată cu afectarea potenţialului de apreciere a valorii unităţii de fond:

(iv) ciclul de plată către investitori de distribuţii cu valoare fixă a venitului poate continua până la epuizarea capitalului disponibil.”

57. La articolul 110, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care regulile O.P.C.V.M, prevăd posibilitatea activării de mecanisme de administrare a lichidităţii în situaţii extreme, precum cele prevăzute la alin. (4), atunci S.A.I. întocmeşte şi revizuieşte cel puţin anual un plan de escaladare, prin care se asigură că mecanismele de administrare a lichidităţii O.P.C.V.M sunt actuale şi pot fi utilizate eficient, prompt şi de o manieră ordonată, dacă este cazul.

(7) Planul de escaladare de la alin. (6) cuprinde măsuri şi stabileşte reguli prin care S.A.I. se asigură cel puţin că:

a) dispune de capacitatea operaţională de exercitare a mecanismelor de administrare a lichidităţii portofoliului O.P.C.V.M, de o manieră transparentă, echitabilă şi ordonată, în vederea asigurării respectării intereselor investitorilor O.P.C.V.M.;

b) planul de escaladare în situaţii extreme poate fi activat prompt şi derulat de o manieră ordonată, cu luarea în considerare a duratei portofoliului O.P.C.V.M. şi a profilului de risc-randament a acestuia;

c) planul de escaladare cuprinde un inventar de măsuri, ce pot fi adoptate de S.A.I. în condiţii extreme, o listă de persoane din conducerea superioară şi/sau cu funcţii-cheie în cadrul S.A.I. responsabile de derularea fiecărei măsuri pe baza unor termene adecvate, precum şi un calendar de comunicare cu A.S.F. în cazul activării unui mecanism de administrare a lichidităţii.”

58. La articolul 112, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 112. - (1) în cazul aprobării cererii, A.S.F. emite un act individual de autorizare a constituirii şi funcţionării fondului în termen de maximum 60 de zile de la data primirii documentaţiei complete prevăzute de reglementările în vigoare. Totodată, A.S.F. autorizează regulile fondului şi prospectul de emisiune.”

59. La articolul 113 litera a), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. la preţul de referinţă aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acţiunilor tranzacţionate în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacţionare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem. Preţul utilizat ca preţ de referinţă se calculează în baza activităţii de tranzacţionare din data zilei pentru care se efectuează calculul activului, utilizat ca reper în deschiderea şedinţei de tranzacţionare din ziua următoare.”

60. La articolul 113 litera b), punctele 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii şi amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului;

4. În situaţia în care se alege metoda de evaluare prevăzută la pct. 3, iar pentru un instrument cu venit fix nu există reper de preţ compozit relevant, respectivul instrument va fi evaluat pe baza metodei prevăzute la pct. 2, pornind de la preţul net de achiziţie (în cazul instrumentelor nou-emise pentru care nu există reper de preţ compozit relevant) sau ultimul preţ compozit folosit în evaluare. Începând cu momentul apariţiei unui preţ compozit relevant şi cu condiţia existenţei acestuia pentru o perioadă de 30 de zile de tranzacţionare (perioada de observaţie în care se analizează relevanţa acestui preţ), instrumentul cu venit fix va fi evaluat pe baza metodei de evaluare prevăzute la pct. 3, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observaţie de 30 de zile de tranzacţionare.”

61. La articolul 113, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) titlurile de participare emise de O.P.C., similar prevederilor lit. a);”.

62. La articolul 115 alineatul (1) litera a), punctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. valoarea contabilă pe acţiune, astfel cum rezultă din ultima situaţie financiară anuală aprobată a entităţii respective, în cazul operaţiunilor de majorare/diminuare de capital social (prin creşterea/reducerea numărului de acţiuni aflate în circulaţie) a unor societăţi, care sunt înregistrate la O.N.R.C. (în cazul unei societăţi neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare) sau care sunt înregistrate în sistemul unui depozitar central (pentru emitenţi) pe parcursul aceluiaşi exerciţiu financiar şi pentru care numărul nou de acţiuni aflat în circulaţie nu este reflectat în mod real în ultimele situaţii financiare anuale aprobate, în scopul calculării valorii contabile menţionate la acest punct, se vor utiliza informaţiile furnizate de societate/emitent, în baza unor înscrisuri doveditoare (certificatul de înregistrare de la O.N.R.C. sau balanţa de verificare lunară - în cazul societăţilor necotate - sau a certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare, denumit în continuare emis de către A.S.F. - în cazul emitenţilor -, precum şi, în măsura în care este disponibil, şi un raport elaborat către un auditor independent prin care se certifică noua valoare a capitalurilor proprii ale societăţii); în cazul instituţiilor de credit, valoarea contabilă pe acţiune poate avea ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise B.N.R., dacă aceste raportări sunt disponibile; sau

2. valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaţionale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către consiliul de administraţie/conducerea S.A.I./societăţii de investiţii care se autoadministrează;”.

63. La articolul 115 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) titlurile de participare emise de O.P.C. vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată şi publicată de administratorul acestora sau publicată de firme private recunoscute internaţional (de exemplu, Bloomberg, Reuters).”

64. La articolul 115 alineatul (2), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(ii) instrumentele financiare cu venit fix şi instrumentele pieţei monetare vor fi evaluate conform art. 113 lit. b) pct. 2 şi/sau 3. În cazul alegerii metodei prevăzute la art. 113 lit. b) pct. 2, recunoaşterea zilnică a dobânzii şi amortizarea discountului/primei aferente se vor face pornind de la acel nivel de preţ începând cu data modificării metodei de evaluare”

65. La articolul 115, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Deţinerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. Sumele existente în conturile curente ale O.P.C.V.M. la instituţiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero.”

66. La articolul 116, alineatele (1), (2), (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 116. - (1) Acţiunile suspendate de la tranzacţionare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), ca urmare a deciziei operatorului de piaţă sau de sistem în vederea aducerii la cunoştinţa investitorilor de informaţii care pot conduce la modificări ale preţului acţiunilor emitentului, vor fi evaluate la preţul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) calculat până la data apariţiei unui asemenea eveniment ca medie aritmetică a preţurilor medii ponderate din fiecare din ultimele 30 de zile de tranzacţionare sau la valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme standardelor internaţionale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) şi aprobate de către consiliul de administraţie/conducerea S.A.I./societăţii de investiţii care se autoadministrează. În cazul în care Suspendarea de la tranzacţionare are loc în timpul şedinţei de tranzacţionare, pentru calculul valorii activului zilei respective acţiunile sunt evaluate la preţul de închidere/de referinţă, după caz, urmând ca în scopul numărării celor 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), prima zi să fie considerată următoarea zi lucrătoare ulterioară suspendării. În cazul în care suspendarea are loc chiar de la debutul şedinţei de tranzacţionare, prima zi este considerată ziua suspendării. În cazul în care preţurile medii ponderate din fiecare din ultimele 30 de zile de tranzacţionare nu sunt disponibile pentru calcularea mediei aritmetice, S.A.I./societatea de investiţii care se autoadministrează utilizează pentru determinarea preţului acţiunilor suspendate exclusiv valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme standardelor internaţionale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste).

(2) Acţiunile neadmise la tranzacţionare, inclusiv cele emise de instituţii de credit sau admise la tranzacţionare şi netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), ale căror situaţii financiare nu sunt obţinute în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere, sunt incluse în activ astfel:

1. la valoarea zero sau la valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaţionale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) şi aprobate de către consiliul de administraţie/conducerea S.A.I./societăţii de investiţii care se autoadministrează;

2. În cazul acţiunilor admise la tranzacţionare şi netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), precum şi în cazul acţiunilor netranzacţionate, se va avea în vedere ca metodele indicate la pct. 1 să fie aplicate doar în condiţiile în care pe site-ul web al pieţei reglementate, al sistemului alternativ de tranzacţionare, al Ministerului Finanţelor Publice sau al emitentului nu sunt disponibile raportări financiare trimestriale/semestriale în baza cărora ar putea fi stabilită valoarea respectivelor acţiuni. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacţionare, se va considera că prima zi de netranzacţionare este prima zi lucrătoare în care respectiva acţiune nu a mai înregistrat tranzacţii.

..........................................................................................

 (6) Acţiunile societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 sau de legislaţia aplicabilă din state membre sau state terţe din portofoliul O.P.C.V.M. neadmise la tranzacţionare sau admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare din România, precum şi cele admise la cota oficială a unei burse ori a unui sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ, dar netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare), cu valori negative ale capitalului propriu, sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero.

..........................................................................................

 (8) în cazul în care o societate admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare, care are valoarea capitalurilor proprii negativă, este netranzacţionată pe o perioadă mai mare de 30 de zile de tranzacţionare, iar această perioadă coincide cu perioada de suspendare de la tranzacţionare a acţiunii respective, atunci acţiunea respectivă este evaluată în portofoliul O.P.C.V.M. la valoarea zero,”

67. Articolul 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 117. - (1) în situaţia divizării/consolidării valorii nominale a unor acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, acţiunile rezultate prin divizare se evaluează, începând cu ex-date şi până la data introducerii la tranzacţionare a acestora, prin împărţirea preţului anterior divizării la coeficientul de divizare, respectiv prin înmulţirea cu coeficientul de consolidare.

(2) în cazul operaţiunilor de diminuare de capital social prin reducerea numărului de acţiuni ale unor societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacţionare decât pieţele reglementate, începând cu ex-date şi până la data introducerii la tranzacţionare a acestora, acţiunile se evaluează prin împărţirea ultimului preţ de piaţă disponibil anterior operării modificării capitalului social la coeficientul de diminuare a capitalului social,”

68. La articolul 119, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestaţie în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferinţă, dacă S.A.I./societatea de investiţii care se autoadministrează decide să participe la majorarea de capital social a emitentului, acţiunile cuvenite şi suma datorată de O.P.C.V.M. ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M., astfel:

a) în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situaţia în care preţul de piaţă este mai mare decât preţul de subscriere;

b) la data plăţii efective a acţiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situaţia în care preţul de piaţă este mai mic decât preţul de subscriere.

În situaţia în care operaţiunea de majorare de capital social cu contraprestaţie în bani din partea investitorilor nu este dusă la îndeplinire în termenul legal stabilit de Legea nr. 31/1990 de la data adoptării deciziei AGA, S.A.I./societatea de investiţii care se autoadministrează exclude din portofoliul O.P.C.V.M. acţiunile subscrise şi poate înregistra sumele plătite aferente majorării de capital neoperate pe poziţia «Alte active - Sume de încasat». S.A.I./societatea de investiţii care se autoadministrează va utiliza toate demersurile legale pentru recuperarea contraprestaţiei în bani achitate emitentului pentru acţiunile care nu au mai fost subscrise din motive obiective imputabile acestuia.

..........................................................................................

 (4) Până la momentul admiterii la tranzacţionare, acţiunile subscrise de către O.P.C.V.M. în cadrul unei oferte publice iniţiale de vânzare de acţiuni sunt considerate «valori mobiliare nou-emise» şi sunt evaluate pe baza preţului de achiziţie a acţiunilor subscrise în cadrul ofertei publice. Această modalitate de înregistrare şi evaluare a acţiunilor respective subscrise de O.P.C.V.M. se menţine până la data efectuării primei tranzacţii bursiere.”

69. La articolul 119, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Acţiunile societăţilor neadmise la tranzacţionare rezultate din majorări de capital social fără contraprestaţie în bani se înregistrează în activul O.P.C.V.M. de la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., în baza unor înscrisuri doveditoare furnizate de către societate, prin care se certifică noua valoare a capitalurilor proprii corespondente noului capital social.

(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dividendele distribuite de societăţile neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare dintr-un stat membru sau unei burse dintr-un stat terţ sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M. la data încasării acestora.”

70. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 120. - (1) Evaluarea acţiunilor deţinute de O.P.C.V.M. ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestaţie în bani, precum şi a celor cu contraprestaţie în bani înregistrate în activ conform prevederilor art. 119 alin. (2) se realizează la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerate piaţă principală sau la preţul de referinţă furnizat în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, inclusiv în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare de către operatorul respectivului sistem de tranzacţionare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.

(2) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social cu contraprestaţie în bani înregistrată în activ se evaluează la valoarea de subscriere.

(3) în situaţia în care A.S.F. nu aprobă prospectul aferent emisiunii de noi acţiuni hotărâte de către A.G.E.A. a unui emitent, acţiunile nou-emise înregistrate anterior în activul O.P.C.V.M. conform prevederilor în vigoare sunt eliminate din activul O.P.C.V.M.”

71. La articolul 121, alineatele (8), (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(8) în situaţia în care principalul şi cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt plătite în termen de 10 zile lucrătoare de la termenul prevăzut în prospectul de emisiune, acestea vor fi induse în activ la valoarea zero. În monitorizarea numărului de 10 zile lucrătoare, calendarul care se va lua în considerare este calendarul aferent al ţării de domiciliu al instrumentelor cu venit fix, în situaţia în care pot exista diferenţe între zilele lucrătoare din România şi zilele lucrătoare aferente altor state. Dacă termenul-limită de plată coincide cu o zi nelucrătoare, aceste se prelungeşte automat până la sfârşitul primei zile lucrătoare.

(9) Pentru instrumentele financiare cu venit fix neadmise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau al unui sistem alternativ de tranzacţionare, aflate în portofoliul O.P.C.V.M., în scop prudenţial, în situaţia în care S.A.I. constată, conform situaţiilor financiare periodice ale emitentului acestor instrumente, că există un risc semnificativ ca acesta să nu îşi îndeplinească obligaţiile de plată aferente cupoanelor periodice şi principalului, S.A.I. realizează ajustări graduale de valoare ale expunerii pe respectivul instrument, în baza unei analize interne sau a unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. Respectivele aplicări de ajustări de valoare se notifică A.S.F. odată cu declanşarea aplicării acestei proceduri.

(10) Deprecierea valorii instrumentelor financiare cu venit fix se aplică şi în situaţia în care se constată întârzieri la plata cupoanelor, modificări ale datei de plată, ulterior ajungerii la scadenţă a acestora, precum şi modificări în privinţa datei scadenţei.”

72. La articolul 121, după alineatul (10) se introduc şase noi alineate, alineatele (11)-(16), cu următorul cuprins:

„(11) S.A.I. publică în raportul semestrial şi anual de activitate transmis A.S.F. în baza prevederilor art. 53, după caz, informaţii complete cu privire la fundamentarea, cauzele care au determinat ajustarea de valoare, precum şi detalierea metodologiei utilizate de ajustare graduală de valoare.

(12) în cazul în care, ulterior aplicării ajustării de valoare, emitentul de instrumente financiare cu venit fix neadmise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacţionare nu îşi îndeplineşte efectiv obligaţia de plată aferentă cupoanelor periodice şi principalului, atunci acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero.

(13) în cazul în care, ulterior includerii în activul O.P.C.V.M. la valoarea zero în conformitate cu prevederile alin. (12), emitentul de instrumente financiare cu venit fix neadmise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacţionare îşi îndeplineşte toate obligaţiile restante de plată aferente O.P.C.V.M., atunci respectivele instrumente sunt reevaluate în activul O.P.C.V.M. în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. b).

(14) Operaţiunile de piaţă monetară, respectiv cumpărări/ vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacţionare (repo/reverse repo) se evidenţiază în portofoliul O.P.C.V.M astfel:

a) cumpărările reversibile în cadrul cărora O.P.C.V.M. cumpără active eligibile pentru tranzacţionare, cu angajamentul ferm al contrapărţii de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei, sunt evaluate prin recunoaşterea zilnică a creanţei care se adaugă la valoarea de achiziţie;

b) vânzările reversibile în cadrul cărora O.P.C.V.M. vinde active eligibile pentru tranzacţionare, angajându-se în baza unui angajament ferm să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei, sunt evaluate astfel:

1. pe perioada cuprinsă între data primirii sumei aferente operaţiunii de piaţă monetară şi data angajamentului ferm de răscumpărare, titlurile care fac obiectul operaţiunii vor fi evaluate zilnic conform art. 113-115. Titlurile care fac obiectul operaţiunii vor fi evidenţiate în cadrul unei poziţii de activ dedicate: «Titluri - suport pentru contracte de report» în categoria corespunzătoare instrumentelor respective;

2. În aceeaşi perioadă, se va înscrie cu semnul „minus” valoarea de decontare împreună cu recunoaşterea zilnică a datoriei ataşate, în cadrul unei poziţii de activ «instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată», conform art. 82 lit. g) din O.U.G. 32/2012 - Contracte de report pe titluri emise de administraţia publică centrală.

(15) în cazul operaţiunilor de diminuare de capital social al unei societăţi, ale cărei acţiuni sunt admise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, fără distribuţie de sume de bani, ca urmare a reducerii numărului de acţiuni, în activul O.P.C.V.M. începând cu ex-date va fi reflectat noul număr de acţiuni diminuat, iar evaluarea se va realiza conform prevederilor art. 117. În situaţia în care A.S.F. nu aprobă operaţiunea de diminuare a capitalului social, sumele înregistrate anterior în activul O.P.C.V.M. conform prevederilor în vigoare sunt eliminate din activul O.P.C.V.M. de la data actului individual de respingere.

(16) înregistrarea în activele O.P.C.V.M. a disponibilităţilor rezultate ca urmare a distribuirii către acţionari de sume de bani cu prilejul operaţiunilor de diminuare de capital social prin reducerea valorii nominale a acţiunii sau ca urmare a reducerii numărului de acţiuni şi a distribuirii către acţionarii existenţi la data de înregistrare a unei sume de bani corespunzătoare reducerii valorii nominale sau numărului de acţiuni aprobate prin hotărârea AGA se realizează în aceeaşi manieră cu cea utilizată pentru înregistrarea dividendelor distribuite către acţionari, prevăzută la alin. (6), respectiv reflectarea în activul O.P.C.V.M. a sumelor de încasat ca urmare a diminuării capitalului social în cadrul poziţiei «Dividende şi alte drepturi de încasat», în contrapartidă cu reducerea numărului de acţiuni aferente diminuării de capital social.”

73. La articolul 122, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

(10) în vederea evaluării unor participaţii deţinute de O.P.C.V.M., un evaluator deţine calitatea de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR) cu specializarea evaluării de întreprinderi sau a unei alte organizaţii internaţionale recunoscute de ANEVAR, cu o specializare echivalentă.”

74. După articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 1221, cu următorul cuprins:

„Art. 1221. - (1) Un O.P.C.V.M. tranzacţionabil menţine în portofoliu acţiunile prestabilite din structura indicelui de referinţă astfel încât eroarea de compoziţie să nu depăşească 15% în cazul O.P.C.V.M. tranzacţionabil care menţine structura indicelui de referinţă. Limita de 15% nu se aplică în cazul în care un O.P.C.V.M. tranzacţionabil este administrat activ, iar administratorul are obligaţia de a include în prospectul fondului, în documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor şi în materialele publicitare, faptul că este administrat activ şi modalitatea în care intenţionează să înregistreze o performanţă superioară unui indice.

(2) în vederea asigurării lichidităţii, un O.P.C.V.M. tranzacţionabil poate investi cel mult 15% din activele sale în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 82 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012. În vederea calculării limitei stabilite prin prezentul alineat, sumele disponibile în conturi curente şi numerar în lei şi valută sunt asimilate noţiunii de «depozit».

(3) Procesul de emisiune de titluri de participare ale unui

O.P.C.V.M. tranzacţionabil implică transferul prin intermediul depozitarului central de la participantul autorizat către depozitarul activelor O.P.C.V.M. al unui coş de acţiuni din structura indicelui de referinţă. S.A.I. transmite către depozitarul activelor O.P.C.V.M. instrucţiunea de transfer al coşului corespunzător de acţiuni şi verifică dacă structura coşului de active transferat corespunde structurii O.P.C.V.M. Depozitarul activelor O.P.C.V.M. verifică dacă structura coşului de active transferat de depozitarul central corespunde cu instrucţiunea primită de la S.A.I.

(4) în situaţia în care depozitarul activelor O.P.C.V.M. confirmă către SAL că structura coşului de acţiuni transferat prevăzut la alin. (3) corespunde instrucţiunii primite din partea S.A.I., S Al. instructează depozitarul central să transmită blocuri de titluri de participare corespunzătoare structurii coşului de acţiuni transferat către participantul autorizat care le vinde către investitori pe o piaţă reglementată.

(5) Procesul de răscumpărare implică cumpărarea de pe piaţa reglementată, de către un participant autorizat, a unui număr de blocuri de titluri şi transmiterea acestora către depozitarul activelor O.P.C.V.M. Acesta din urmă, în funcţie de prevederile prospectului O.P.C.V.M. tranzacţionabil, informează sau nu S.A.I. privind numărul de unităţi primite şi identitatea participantului autorizat care a iniţiat transferul. În baza unui răspuns pozitiv al S.A.I. sau a unei împuterniciri acordate în prealabil prin prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. tranzacţionabil, depozitarul activelor O.P.C.V.M. transferă către participantul autorizat coşul echivalent de acţiuni corespunzător numărului de titluri de participare răscumpărate prin intermediul depozitarului central.

(6) Transmiterea acţiunilor şi titlurilor de participare de la şi către depozitarul activelor O.P.C.V.M. tranzacţionabil, respectiv de la şi către participantul autorizat, se realizează cu transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi titlurilor de participare, realizat de către depozitarul central care are încheiat contract de registru cu S.A.I. printr-o operaţiune de transfer direct.

(7) Transferul prevăzut la alin. (6) se va realiza conform prevederilor prospectului, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care S.A.I. care administrează O.P.C.V.M.-ul tranzacţionabil a primit solicitarea de emisiune/răscumpărare de blocuri de titluri de participare din partea participantului autorizat.

(8) Valoarea activului net unitar pe baza căruia se va realiza transferul prevăzut la alin. (6) este valoarea din ziua depunerii de către participantul autorizat a cererii de emisiune/răscumpărare de blocuri de titluri de participare, determinată de S.A.I. şi certificată de depozitar, conform metodei stabilite în documentele O.P.C.V.M.-ului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru determinarea valorii acţiunilor din componenţa indicelui de referinţă se vor aplica, în mod corespunzător, criterii similare celor prevăzute de art. 123-132 pentru determinarea activului net al O.P.C.V.M.

(9) în situaţia existenţei unor prevederi specifice în documentele de constituire ale O.P.C.V.M. tranzacţionabil, emisiunile şi răscumpărările de titluri de participare se pot realiza şi prin intermediul fondurilor băneşti, caz în care S.A.I. va achiziţiona acţiunile din structura indicelui de referinţă în conformitate cu strategia O.P.C.V.M., respectiv va returna participantului autorizat contravaloarea respectivelor titluri.

(10) Achiziţionarea sau vânzarea de către S.A.I. a acţiunilor din coşul indicelui de referinţă, după caz, se va realiza în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii numerarului sau a cererii de răscumpărare a blocurilor de titluri de participare, în această perioadă în activul O.P.C.V.M.-ului fiind înregistrată valoarea numerarului (în cazul achiziţiei) sau a respectivelor acţiuni (în cazul vânzării).

(11) Depăşirea nivelului erorii de compoziţie pe parcursul celor 3 zile indicate la alin. (10) nu reprezintă o abatere de la normele de funcţionare ale O.P.C.V.M.-urilor tranzacţionabile.

(12) Investitorii care cumpără sau vând pe o piaţă reglementată titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacţionabil, alţii decât formatorii de piaţă/participanţii autorizaţi, nu pot efectua subscrieri şi răscumpărări directe de la SAL

(13) Prospectul de emisiune al unui O.P.C.V.M. tranzacţionabil conţine o avertizare pentru potenţialii investitori de pe piaţa secundară, tipărită pe coperta prospectului, asupra faptului că:

a) titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-urilor tranzacţionabile nu pot fi răscumpărate direct de la S.A.I. decât de către participanţii autorizaţi;

b) investitorii pot să cumpere şi să vândă titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacţionabil prin încheierea de contracte cu intermediarii definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, caz în care sunt incidente prevederile Regulamentului nr. 32/2006.

(14) Participantul autorizat poate să achiziţioneze blocuri de titluri de participare în contul unor investitori instituţionali (fonduri de pensii etc.), cu numerar şi/sau acţiuni furnizate de aceştia.

(15) Achiziţia de către un participant autorizat, la ordinul clienţilor instituţionali, a blocurilor de titluri de participare ale

O.P.C.V.M.-ului tranzacţionabil se va realiza prin contul global de clienţi al participantului autorizat, fără însă ca transferul dreptului de proprietate către respectivii clienţi instituţionali să beneficieze de derogarea prevăzută la alin. (7).

(16) Raportarea de către un O.P.C.V.M. tranzacţionabil a numărului şi tipului de investitori (persoane fizice sau juridice) se realizează lunar, în ziua de vineri a primei săptămâni din luna imediat următoare lunii de raportare.

(17) Prospectul de emisiune al unui O.P.C.V.M. tranzacţionabil trebuie să conţină, în plus faţă de informaţiile prevăzute în anexa nr. 3, şi următoarele informaţii privind indicele de referinţă care urmează să fie replicat şi mecanismul utilizat pentru a obţine expunerea pe indice:

a) o descriere a indicelui de referinţă, inclusiv detalii privind modul de construcţie a indicelui Prospectul poate conţine un link către web-site-ul unde este publicată compoziţia exactă a indicelui;

b) politica O.P.C.V.M.-ului tranzacţionabil referitoare la erorile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), c) şi d), inclusiv nivelul maxim al acestora;

c) o descriere a aspectelor care afectează capacitatea O.P.C.V.M. de a replica în totalitate performanţa indicelui de referinţă (costuri, acţiuni cu pondere mică în structura indicelui şi fără lichiditate, reinvestirea dividendelor etc.);

d) detalii privind politica de replicare urmărită de O.P.C.V.M. (replicare totală sau parţială a indicelui).

(18) în situaţia în care acţiunile din structura indicelui de referinţă replicat de un O.P.C.V.M. tranzacţionabil sunt suspendate de la tranzacţionare pe o perioadă mai mare de 30 de zile şi eliminate din componenţa indicelui de către operatorul de piaţă pe durata suspendării, acestea vor fi înregistrate în activul O.P.C.V.M.-ului tranzacţionabil la valoarea zero, pe perioada respectivă.

(19) în procesul de replicare a performanţei indicelui de referinţă urmărit, un O.P.C.V.M. tranzacţionabil poate depăşi limitele investiţionale în condiţiile prevăzute la art. 86 din O.U.G. nr. 32/2012.

(20) Societatea de administrare a O.P.C.V.M.-ului tranzacţionabil trebuie să calculeze şi să furnizeze în mod continuu operatorului de piaţă, cel puţin odată la fiecare 60 de secunde, valoarea unitară indicativă a activului net (iVUAN), pe parcursul întregului orar de tranzacţionare aferent.

(21) Concomitent recepţionării indicate la art. 20, în vederea diseminării continue a valorii unitare indicative a activului net (iVUAN) către participanţii la piaţă, operatorul de piaţă va asigura publicarea pe site-ul propriu a respectivei valori.

(22) Un O.P.C.V.M. se poate transforma în O.P.C.V.M. tranzacţionabil numai în situaţia în care politica de investiţii a respectivului O.P.C.V.M. are ca obiect reproducerea structurii unui anumit indice pe acţiuni, conform prevederilor art. 86 din O.U.G. nr. 32/2012.

(23) Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a unui O.P.C.V.M. se realizează în baza prospectului de emisiune autorizat de A.S.F. şi a reglementărilor operatorului de piaţă cu luarea în considerare a prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Regulamentul nr. 1/2006.

(24) în vederea autorizării de către A.S.F. a unui O.P.C.V.M. tranzacţionabil, societatea de administrare a acestuia depune la A.S.F. documentele prevăzute la art. 110 alin. (1) sau art. 141 alin. (1), după caz, precum şi următoarele documente:

a) acordul de principiu din partea operatorului de piaţă care administrează piaţa reglementată unde se intenţionează admiterea la tranzacţionare a titlurilor;

b) dovada achitării tarifului de înregistrare la A.S.F. a titlurilor de participare conform reglementărilor în vigoare.

(25) Ulterior admiterii la tranzacţionare, O.P.C.V.M.-urile tranzacţionabile vor respecta în mod corespunzător prevederile legislaţiei în vigoare aplicabile emitenţilor şi O.P.C.V.M.-urilor.

(26) S.A.I. care solicită A.S.F. autorizarea unui O.P.C.V.M. tranzacţionabil are obligaţia de a solicita operatorului admiterea la tranzacţionare a O.P.C.V.M.-ului tranzacţionabil astfel încât tranzacţionarea să poată începe în cel mult 30 de zile lucrătoare după data primirii de către S.A.I. a C.I.V.M. aferent O.P.C.V.M. tranzacţionabil. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 zile lucrătoare pe baza unei cereri motivate înaintată A.S.F. de S.A.I. care solicită A.S.F. autorizarea unui O.P.C.V.M. tranzacţionabil.

(27) în cazul în care un O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. solicită, în baza alin. (22), transformarea într-un O.P.C.V.M. tranzacţionabil, emisiunea şi răscumpărarea titlurilor de participare ale respectivului O.P.C.V.M. este suspendată începând cu data intrării în vigoare a deciziei de modificare a documentelor respectivului O.P.C.V.M. în vederea transformării lui într-un O.P.C.V.M. tranzacţionabil şi până la data admiterii la tranzacţionare (în cazul fondurilor deschise de investiţii), respectiv până la data aprobării de către operatorul de piaţă a transferului acţiunilor societăţilor de investiţii în categoria aferentă O.P.C.V.M. tranzacţionabile locale.

(28) în cazul în care procesul de transformare prevăzut la alin. (27) implică splitarea preţului titlurilor de participare, în cadrul notei de informare indicate la art. 155 şi al raportului curent în conformitate cu prevederile art. 76 alin, (1) din Legea nr. 24/2017, se prezintă modul în care se va realiza acest lucru şi se precizează care va fi preţul de deschidere a titlurilor de participare.

(29) C.I.V.M. eliberate pentru O.P.C.V.M.-urile tranzacţionabile nu prevăd numărul de titluri emise.”

75. La articolul 123 alineatul (9), litera a) se modificaşi va avea următorul cuprins:

,,a) Metoda activelor nete relative

Activul total atribuibil clasei „i” (Ati) pentru ziua t se poate calcula după următoarea formulă:

unde

  ,

ΔAt este activul total comun tuturor claselor de fond în ziua «t» şi este format din creşterea sau scăderea activului total datorată rezultatului investiţiilor (venituri realizate, câştiguri şi pierderi realizate sau nerealizate, aprecierea sau deprecierea activelor) întâmplată în ziua «t»;

A,ti este activul atribuibil numai clasei de unităţi «i» şi este format din activul deja atribuit clasei de unităţi «i» până în ziua «t-1», dar şi din ce se atribuie exclusiv către clasa «i»în ziua «t»;

cti este coeficientul de împărţire pentru clasa «i» al activului total.

Obligaţiile fondului atribuibile clasei de unităţi de fond I (Cti) pentru ziua «t» se pot calcula după următoarea formulă:

  ,

unde

ΔCt reprezintă valoarea obligaţiilor comune aferente tuturor claselor de fond în ziua t şi este format din creşterea sau scăderea obligaţiilor comune ale fondului întâmplate în ziua «t»;

C,ti reprezintă valoarea obligaţiilor atribuibile numai clasei de unităţi «i» şi este format din obligaţiile deja atribuite clasei de unităţi «i» până în ziua «t-1», dar şi din ce se atribuie exclusiv către clasa «i» în ziua «t»;

cti este coeficientul de împărţire pentru clasa «i» al activului total.

 

Coeficientul de împărţire se poate calcula după următoarea formulă:

  ,

unde

NAVt-1ieste activul net al clasei «i» în ziua «t-1»;

Sit este valoarea subscrierilor de unităţi de fond ale clasei «i» procesate în ziua «t»;

Rti este valoarea răscumpărărilor de unităţi de fond ale clasei «i» procesate în ziua «t»;

NAVt-1 este activul net al fondului în ziua «t-1»;

St este valoarea subscrierilor de unităţi de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua t;

Rt este valoarea răscumpărărilor de unităţi de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua «t».”

76. La articolul 126, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(3) S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată are obligaţia încadrării permanente în următoarele limite maxime de toleranţă a materialităţii erorii de calculare a activului net menţionate la alin. (2) şi a căror valoare este prevăzută în prospectul de emisiune al fiecărui O.P.C.V.M. administrat, în funcţie de strategia investiţională utilizată în administrarea respectivului O.P.C.V.M, după cum urmează:

a) 0,2% (20 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru O.P.C.V.M. de tip fonduri de piaţă monetară (money market funds);

b) 0,5% (50 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru O.P.C.V.M. care utilizează alte strategii investiţionale decât cea stipulată la lit. a).

(4) în cazul în care se constată încadrarea în limitele maxime de toleranţă a erorii de calculare a activului net prevăzute la alin. (3) sau lipsa unor situaţii de prejudiciere a investitorilor pentru care au avut loc operaţiuni cu unităţi de fond în cazul în care limita de toleranţă a erorii de calculare a fost depăşită, S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată nu revine asupra evaluării efectuate.

(5) în cazul în care se constată depăşirea limitei de toleranţă a erorii de calculare şi existenţa unor situaţii de prejudiciu adus investitorilor pentru care au avut loc operaţiuni cu unităţi de fond, se determină valoarea acestuia şi se efectuează operaţiunile necesare prin corectarea numărului de titluri de participare alocate, respectiv prin plata diferenţei de sumă către investitori la data realizării corecţiei.”

77. La articolul 127 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) cheltuieli cu cotele şi tarifele datorate A.S.F.;”.

78. La articolul 128, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) S.A.I. are obligaţia ca, în cazul în care există, nivelul comisionului de răscumpărare perceput investitorilor să fie stabilit exclusiv ca procent din activele acestora în funcţie de caracteristicile, strategia investiţională, durata de deţinere a titlurilor de participare şi politică de administrare activă sau pasivă a portofoliului investiţional al O.P.C.V.M. şi să nu prejudicieze în niciun fel interesele acestora prin modalitatea de calcul sau perioada de aplicare a comisionului de răscumpărare.

(4) în sensul alin. (3), A.S.F. poate solicita S.A.I. să îşi revizuiască politica de comisioane în situaţia în care sunt indicii privind o posibilă prejudiciere a intereselor deţinătorilor de titluri de participare.”

79. La articolul 130, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) în cazul în care activul O.P.C.V.M. este exprimat în lei, se utilizează următoarele prevederi:

a) pentru elementele de activ denominate în valute convertibile, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de B.N.R. pentru acea valută în ziua pentru care se efectuează calculul;

b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat activul faţă de euro şi cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul.

(4) în cazul în care activul O.P.C.V.M. este exprimat într-o valută convertibilă, se utilizează următoarele prevederi:

a) pentru elementele de activ denominate în alte valute convertibile decât valuta fondului, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului faţă de RON şi apoi cursul comunicat de B.N.R. în raport cu moneda fondului;

b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat activul faţă de euro, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se calculează activul şi apoi cursul comunicat de B.N.R. în raport cu moneda fondului.

(5) în cazul în care activul O.P.C.V.M. este exprimat într-o valută pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, se utilizează următoarele prevederi:

a) pentru elementele de activ denominate în valute convertibile, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului faţă de RON, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. şi apoi cursul comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat fondul în raport cu euro;

b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat activul faţă de euro şi apoi cursul comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este denominat fondul în raport cu euro.”

80. La articolul 153, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Nu reprezintă modificări ale condiţiilor care au stat la baza autorizării fondului deschis de investiţii modificarea comisioanelor de administrare sub nivelul maxim prevăzut în prospectul de emisiune, modificarea comisioanelor pentru serviciile prestate pentru fond în baza contractului de depozitare (depozitare, custodie, procesare transfer valori mobiliare etc.) sub nivelul maxim prevăzut în prospectul de emisiune, precum şi modificarea informaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. e), precum şi la pct. 1.1, 2.1, 2.3,3.2, 3.3 lit. d) din anexa nr. 4 şi la pct. 1, 2, 3.3, 3.5 lit. e), 3.10, 6.1, 8, 10 şi 11 din anexa nr. 7, respectiv la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 lit. d) din anexa nr. 5 şi la pct. 1, 2, 3.1, 3.2 lit. f), 3.7, 7.1, 9, 11, 12 din anexa nr. 8 pentru fondul deschis de investiţii constituit din mai multe compartimente de investiţii.”

81. La articolul 155, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 155. - (1) Nota de informare către deţinătorii de unităţi de fond este publicată de S.A.I. în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare.

(2) S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării.”

82. La articolul 155, alineatul (3) se abrogă.

83. La articolul 156 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) schimbarea denumirii societăţii.”

84. După articolul 177 se introduce un nou articol, articolul 1771, cu următorul cuprins:

„Art. 1771. - (1) O.P.C.V.M. investeşte în obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacţionare, cu respectarea cel puţin a următoarelor condiţii detaliate în prospectele O.P.C.V.M.:

a) emitentul de obligaţiuni corporative trebuie să aibă cel puţin 2 ani de activitate la momentul efectuării plasamentului O.P.C.V.M. în emisiunea de obligaţiuni corporative. În cazul în care emitentul de obligaţiuni corporative are mai puţin de 2 ani de activitate, S.A.I. sau organul statutar competent al societăţii de investiţii autoadministrate, în numele O.P.C.V.M., investeşte doar în emisiuni de obligaţiuni corporative garantate de o instituţie de credit autorizată de B.N.R. sau de o sucursală din România a unei instituţii de credit autorizate într-un alt stat membru;

b) situaţiile financiare anuale ale emitentului de obligaţiuni corporative trebuie să fie auditate conform legii şi să nu indice riscuri semnificative (precum riscul de bonitate, lichiditate, sau solvabilitate) privind poziţia financiară a acestuia, de natură să determine nerespectarea obligaţiilor de plată ale cupoanelor şi principalului aferent emisiunii de obligaţiuni corporative;

c) emitentul de obligaţiuni corporative nu trebuie să fie înscris în lista contribuabililor cu restanţe fiscale publicată pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

d) emitentul de obligaţiuni corporative a înregistrat profit în cel puţin ultimele trei exerciţii financiare consecutive anterioare, astfel cum rezultă din situaţiile financiare anuale aferente, auditate conform legii; în cazul în care emitentul de obligaţiuni corporative are mai puţin de 2 ani de activitate, atunci acesta a înregistrat profit în toate exerciţiile financiare anterioare.

(2) Situaţia garanţiilor stipulate la alin. (1) lit. a) este notificată A.S.F. cu ocazia transmiterii primului raport săptămânal cu privire la situaţia activului net al O.P.C.V.M, după momentul realizării plasamentului.

(3) în aplicarea alin. (2), situaţia garanţiilor menţionată la alin. (1) lit. a) (ce pot fi scrisori de garanţie bancară, asigurarea emisiunii de obligaţiuni de către o societate de asigurări sau alte înscrisuri doveditoare similare emise de instituţii financiare) cuprinde, pe lângă semnătura persoanelor responsabile din cadrul S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate, şi pe cea a reprezentantului depozitarului respectivului O.P.C.V.M.

(4) Evaluarea respectivelor garanţii se va realiza extrabilanţier în conformitate cu regulile aplicabile evaluării activelor O.P.C.V.M.

(5) Prin excepţie de la art. 121 alin. (8), evaluarea în activul O.P.C.V.M. a obligaţiunilor corporative neadmise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacţionare pentru care nu a fost onorată plata la scadenţă la termenele indicate la art. 121 alin. (8) se va realiza la valoare 0 (zero) ori la valoarea garanţiei executate, după caz, fiind interzisă efectuarea de investiţii suplimentare în instrumente financiare emise de acelaşi emitent.

(6) în condiţiile în care sumele aferente investiţiilor O.P.C.V.M. în obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacţionare emise de societăţi pe acţiuni nu sunt încasate în termenul indicat la art. 121 alin. (8), S.A.I., respectiv directorii sau membrii directoratului societăţii de investiţii autoadministrate, iniţiază şi comunică A.S.F. demersurile legale pentru recuperarea creanţei.

(7) în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale de monitorizare şi control al activelor O.P.C.V.M. şi de raportare către A.S.F. a eventualelor încălcări ale prevederilor legale şi ale reglementărilor în vigoare privind decontarea operaţiunilor, depozitarul verifică respectarea de către O.P.C.V.M. a dispoziţiilor prezentului articol.

(8) în cazul în care deţin în portofoliul în vestiţi o nai al O.P.C.V.M. sau intenţionează să investească în obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare, S.A.I. completează regulile şi procedurile interne privind asigurarea unei funcţii permanente de administrare a riscului cu reguli suplimentare referitoare la metodologia internă de selecţie a acestui tip de instrument financiar, cu respectarea cerinţelor stabilite în prezentul articol.

(9) Metodologia internă elaborată de S.A.I. de selecţie a obligaţiunilor corporative neadmise la tranzacţionare în portofoliul O.P.C.V.M. cuprinde o analiză a riscului de credit al emitentului de obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare şi se bazează cel puţin pe următoarele principii:

a) cuantificarea riscului de credit al emitentului de obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare şi evaluarea probabilităţii de intrare în incapacitate de plată al acestuia şi al emisiunii respective de obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare, pe baza unui model de evaluare;

b) utilizarea de indicatori calitativi pentru evaluarea riscului de credit al emitentului, cu luarea în considerare a situaţiei macroeconomice naţionale şi internaţionale şi a condiţiilor de piaţă existente;

c) utilizarea rating-ului furnizat de o agenţie de credit înregistrată la Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (E.S.M.A.) sau recunoscută internaţional, dacă un astfel de rating este disponibil, sau a cotaţiilor indicative furnizate de agenţii specializate (ex. Bloomberg, Reuters etc.) pe baza principiului comparaţiei cu alte tranzacţii financiare similare;

d) analiza cost-beneficiu a fiabilităţii şi rentabilităţii economice a scopului investiţional pentru care emitentul de obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare urmăreşte atragerea de finanţare;

e) analiza lichidităţii emisiunii de obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare prin raportare la alte valori mobiliare emise de acelaşi emitent.

(10) Prevederile alin. (1)-(9) se aplică în mod corespunzător în cazul conturilor individuale ale investitorilor administrate de S.A.I. în conformitate cu art. 15.”

85. După articolul 179 se introduce un articol nou, articolul 1791, cu următorul cuprins:

„Art. 1791. - O.P.C.V.M. nu poate deţine o expunere totală mai mare de 35% din activele sale pe instrumente financiare emise de persoane juridice membre ale aceluiaşi grup de societăţi. În sensul prezentului articol, un grup de societăţi este format din persoane juridice care au cel puţin un acţionar/asociat comun, ce deţine cel puţin 33% din capitalul social al fiecărei societăţi membre a grupului, sau care au cel puţin un membru comun în consiliul de administraţie, în cazul societăţilor organizate în sistem unitar, sau în directorat, în cazul societăţilor organizate în sistem dualist.”

86. La articolul 180, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Un O.P.C.V.M. prevăzut la art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 menţine în portofoliu acţiunile din structura indicelui de referinţă a cărei replicare o urmăreşte, astfel încât eroarea de compoziţie, definită conform art. 2 alin. (2) lit. d), să nu depăşească 15%.”

87. La articolul 181, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), limita de 20% poate fi depăşită până la maximum 60%, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) sumele sunt determinate de activitatea de constituire, provin din investiţii majore în titlurile de participare la respectivul O.P.C.V.M. sau din dezinvestiri majore de instrumente financiare din portofoliu;

b) sumele depăşind 20% sunt plasate la depozitar

c) depăşirea limitei de 20% până la maximum 60% nu se întinde pe mai mult de 30 de zile;

d) sumele respective pot fi plasate în depozite overnight la depozitar, fără ca acest plasament să fie considerat o depăşire a limitei de expunere pe o bancă.”

88. La articolul 183, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 183. - (1) în vederea aplicării prevederilor art. 82 din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I. sau societatea de investiţii care se autoadministrează va depune la A.S.F. solicitarea de aprobare a bursei sau pieţei reglementate dintr-un stat terţ cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de efectuarea investiţiei pe bursa/piaţa respectivă.”

89. La articolul 183, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) în procesul de evaluare a eligibilităţii unei pieţe sau burse dintr-un stat terţ, prevederile alin. (2) se consideră a fi îndeplinite de drept pentru pieţele sau bursele dintr-un stat non-UE membru al G7 (respectiv Canada, Japonia şi SUA).”

90. Articolul 185 se modifică şi va avea următorul cuprins:

- Art. 185. - O.P.C.V.M. nu investesc direct sau indirect (inclusiv prin investiţii În titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv care îndeplinesc condiţiile cumulative prevăzute de art. 82 lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012) în instrumente ale pieţei monetare de tipul efectelor de comerţ netranzacţionate pe o piaţa reglementată sau pentru care nu există un reper de preţ compozit.”

91. La articolul 190, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) informaţiile cuprinse în materialele publicitare, furnizate de către S.A.I./societatea de investiţii care se autoadministrează şi de către agenţii de distribuţie ai O.P.C.V.M. administrate, clienţilor ori potenţialilor clienţi, A.S.F. şi entităţilor pieţei trebuie Să fie corecte, exacte şi clare, astfel încât să ofere o informare completă şi să nu inducă în eroare. Este interzisă comunicarea, publicarea sau distribuirea către public a oricărui material publicitar despre care S.A.I./societatea de investiţii care se autoadministrează ştie că include informaţii false, neclare, afirmaţii neverificate ori ambigue sau care pot induce în eroare. Materialele publicitare trebuie să fie în mod clar identificate ca atare;”.

92. La articolul 194 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) informaţiile prevăzute la art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 2.365/2015, coroborate cu Secţiunea A a aceluiaşi regulament. Aceste informaţii vor fi menţionate începând cu raportul pentru al doilea semestre al anului 2017.”

93. La articolul 194, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) S.A.I. sau societatea de investiţii care se autoadministrează, după caz, întocmeşte şi transmite la A.S.F. raportări săptămânale cu detalierea activelor, a numărului de investitori şi a valorii activului net, pentru fiecare zi lucrătoare, pentru O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează, în forma prevăzută în anexa nr. 10 sau 11, după caz, precum şi situaţia detaliată a investiţiilor întocmită conform anexei nr. 10, pentru ultima zi lucrătoare din săptămână. Aceste raportări sunt certificate de depozitarei respectivului O.P.C.V.M. Data-limită de transmitere a raportărilor săptămânale este a cincea zi lucrătoare după ultima zi a săptămânii pentru care se face raportarea.”

94. La articolul 194, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu următorul cuprins:

„(10) Instrumentele financiare menţionate la art. 113 şi achiziţionate de S.A.I. sau societatea de investiţii care se autoadministrează, după caz. În contul O.P.C.V.M. administrat, de pe mai multe pieţe reglementate şi/sau mai multe sisteme de tranzacţionare sunt evidenţiate agregat/unitar la secţiunea de piaţă considerată piaţă principală/sistem alternativ de tranzacţionare având cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acestor instrumente financiare determinată pe baza volumului şi a numărului de tranzacţii înregistrate în anul calendaristic anterior, din raportarea («Situaţia activelor şi obligaţiilor») transmisă către A.S.F. în forma prevăzută în anexa nr. 10.

(11) Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările C.N.V.M./A.S.F., de către S.A.I şi O.P.C.V.M. autoadministrate, la solicitarea organelor judiciare sau a altor autorităţi publice, se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:

a) la sediul entităţii se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în aceleaşi condiţii ca documentul original;

b) reprezentantul legal al entităţii şi, după caz, ofiţerul de conformitate al entităţii certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original;

c) copia trebuie să poarte menţiunea «copie conformă cu originalul»;

d) documentele în original se transmit pe baza unui proces verbal de predare-primire, care se arhivează pe un suport durabil împreună cu copia menţionată la lit. a) pentru o perioadă de minimum 5 ani.

(12) S.A.I. are obligaţia de a transmite depozitarului toate informaţiile cu privire la operaţiunile O.P.C.V.M. necesare calculului de activ, cel mai târziu până la ora 24:00 a zilei lucrătoare, următoare celei în care acestea au fost încheiate. Această obligaţie este inclusă în procedurile de lucru încheiate între S.A.I./societatea de investiţii autoadministrată şi depozitarul O.P.C.V.M.”

95. La articolul 195, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

,,(3) Informaţiile specifice prevăzute de art. 175 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, ce privesc modalităţile de comercializare, pe teritoriul României, a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. stabilite în alte state membre sunt stipulate în anexa nr. 12.”

96. La articolul 208, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) S.A.I. a fondului rezultat în urma fuziunii depune la A.S.F., în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii, un certificat constatator emis de depozitar din care să reiasă situaţia noului fond rezultat în urma fuziunii similar celui depus la momentul înregistrării notificării privind fuziunea.”

97. La articolul 213 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) la cererea S.A.I., pe baza transmiterii unei fundamentări riguroase, în situaţia în care se constată că valoarea activelor nu mai justifică din punct de vedere economic operarea acelui fond; în cazul unui fond deschis de investiţii cu o durată de funcţionare determinată, ulterior atingerii termenului de funcţionare şi ca urmare a deciziei voluntare a S.A.I. de a lichida fondul respectiv, S.A.I. îndeplineşte în mod corespunzător calitatea de administrator al lichidării;”

98. La articolul 213 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia activelor şi obligaţiilor respectivului fond deschis de investiţii;”.

99. La articolul 213, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) în termen de 15 zile de la data depunerii documentelor menţionate la alin. (3), A.S.F. emite o decizie de suspendare şi aprobă nota de informare a investitorilor, care va fi publicată de S.A.I. cel puţin pe website-ul propriu şi în cotidianul indicat în prospectul de emisiune, în ziua următoare primirii din partea A.S.F. a deciziei de suspendare. Operaţiunea de suspendare a emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond ale fondului, în cadrul procedurii de lichidare a activelor acestuia, se realizează fără acordarea dreptului de răscumpărare pentru investitori.

(5) în termen de 5 zile lucrătoare de la data începerii perioadei de suspendare indicate în decizia A.S.F. de la alin. (4), S.A.I. solicită A.S.F. retragerea autorizaţiei fondului deschis de investiţii, anexând la respectiva solicitare următoarele documente şi informaţii:

a) situaţia actualizată a deţinerilor fondului existentă la momentul începerii perioadei prevăzute la alin. (4) (informaţii cu privire la numărul de investitori şi valoarea activului net, inclusiv cea unitară), certificată de depozitarul fondului;

b) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia actualizată a activelor şi obligaţiilor respectivului fond deschis de investiţii.”

100. La articolul 221, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

(4) în situaţia imposibilităţii achitării contravalorii unităţilor de fond către unii investitori, administratorul lichidării menţine în contul bancar indicat la art. 218 alin. (1) sumele datorate acestora pe o perioadă de timp nedeterminată. Contul bancar în cauză este constituit sub forma unui cont escrow nepurtător de dobândă şi comisioane şi este deschis la o instituţie de credit autorizata de B.N.R. sau la o sucursală a unei instituţii de credit autorizata în alt stat membru.

(5) Administratorul lichidării pune la dispoziţia instituţiei de credit datele de identificare ale tuturor investitorilor ale căror disponibilităţi sunt plasate în contul colector în cauză, precum şi soldul actualizat aferent fiecărui investitor.

(6) Creditorii administratorului lichidării nu pot institui proceduri judiciare asupra sumelor de bani existente în contul bancar menţionat la art. 218 alin. (1). Administratorul lichidării informează instituţia de credit la momentul deschiderii contului bancar respectiv despre această situaţie.”

101. La articolul 222, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) După efectuarea tuturor plăţilor, administratorul lichidării procedează la închiderea contului bancar, cu excepţia cazului prevăzut la art. 221 alin. (4).”

102. La articolul 222, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Plăţile stipulate la alin. (2) sunt considerate efectuate integral în cazul în care au fost achitate toate sumele datorate investitorilor.”

103. La articolul 233, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Nerespectarea prevederilor art. 1771 se sancţionează conform dispoziţiilor art. 195 lit. n) din O.U.G. nr. 32/2012 şi ale art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Activităţile S.A.I. sau ale societăţii de investiţii autoadministrate de informare eronată intenţionată, furnizare de date sau informaţii inexacte sau incomplete, raportarea defectuoasă şi în scop de a eluda cerinţele legale, precum şi intenţia de a induce în eroare A.S.F., depozitarul O.P.C.V.M. sau investitorii O.P.C.V.M./deţinătorii de portofolii individuale de investiţii reprezintă contravenţie, în cazul în care legislaţia în vigoare nu prevede altfel, şi se sancţionează conform art. 232.

(5) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 441 se sancţionează potrivit prevederilor titlului I, cap. VII din O.U.G. nr. 32/2012.”

104. La articolul 235, alineatele (1) şi (2) se abrogă.

105. Articolul 236 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 236. - Anexele nr. 1A-1D şi 2-12 fac parte integrantă din prezentul regulament, stabilind conţinutul raportărilor către A.S.F. în scopul prelucrării automate a informaţiilor primite de A.S.F., formatul de raportare urmează a fi stabilit de A.S.F. prin decizie.”

106. La articolul 237 alineatul (5), litera b) se modificaşi va avea cu următorul cuprins:

,,b) anexei nr. I din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

107 Anexele nr. 4, 5, 7, 8, 9, 10 şi 11 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 din prezentul regulament.

108. După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 8 din prezentul regulament.

109. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. II. - (1) în tot cuprinsul Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările ulterioare, sintagma „reprezentant al compartimentului de control intern” se va citi „ofiţer de conformitate”.

(2) în tot cuprinsul Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014, cu modificările ulterioare, termenul „F.I.A.” se referă la „F.I.A.” definite la art. 3 pct. 20, 21 şi 22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. şi societăţile de investiţii autoadministrate autorizate de A.S.F., care intenţionează să distribuie titluri de participare în alte state membre U.E., vor oferi investitorilor individuali, definiţi la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (U.E.) 1.286/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informaţii esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (P.R.I.I.P.S.), din respectivele state membre-gazdă documentul cu informaţii esenţiale elaborat în conformitate cu cerinţele respectivului regulament.

(4) S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. şi societăţile de investiţii autoadministrate publică pe website-ul propriu documentul menţionat la alin. (3) în termen de 2 zile de la aprobarea sa de către A.S.F.

Art. III. - (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) Dispunerile de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2006, nr. 7/2007, nr. 14/2011, nr. 15/2012 şi nr. 19/2012;

b) Decizia C.N.V.M. nr. 2074/2007;i

c) prevederile aplicabile A.O.P.C. de la art. 1-7,20-25 din Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2010;

d) orice alte dispoziţii contrare prevăzute în reglementările C.N.V.M./A.S.F.

(3) La data de 21 iulie 2018, prevederile referitoare la O.P.C.V.M. din cadrul Instrucţiunii nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 26 ianuarie 2012, se abrogă.

(4) Investiţiile unui O.P.C.V.M., anterioare datei intrării în vigoare a prezentului regulament, în bilete la ordin şi alte instrumente ale pieţei monetare de tipul efectelor de comerţ se realizează cu respectarea dispoziţiilor Normei nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 59/2013.

(5) Investiţiile unui O.P.C.V.M. în obligaţiuni corporative neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare/sistem multilateral de tranzacţionare, anterioare datei intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt exceptate de la aplicarea art. 1771 alin. (1)-

(4) din Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014, cu modificările ulterioare.

(6) Până la data prevăzută la alin. (3), S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. monetare, O.P.C.V.M. monetare şi depozitarii O.P.C.V.M. monetare au obligaţia să îşi adapteze documentele de constituire şi funcţionare, precum şi activitatea la prevederile Regulamentului (U.E.) nr. 1.131/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind fondurile de piaţă monetară.

(7) S.A.I ./societăţile de investiţii autoadministrate au obligaţia întocmirii de reguli şi proceduri interne în conformitate cu prevederile art. 471 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014, cu modificările ulterioare, şi ale art. 151 alin. (4)-(6) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 12 luni de data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(8) S.A.I./societăţile de investiţii autoadministrate au obligaţia transmiterii la A.S.F. a unei declaraţii pe propria răspundere că au întocmit regulile şi procedurile interne stipulate la alin. (7) în termenul menţionat la acelaşi alineat.

Art. IV. - (1) S.A.I., O.P.C.V.M. şi depozitarii O.P.C.V.M. ce funcţionează sau care sunt în curs de autorizare la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligaţi ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament:

a) să îşi adapteze documentele de constituire şi funcţionare, precum şi activitatea la prevederile prezentului regulament;

b) să solicite autorizarea/avizarea modificărilor necesare ale documentelor menţionate la lit. a) şi să depună cererile şi documentaţia în acest sens. Modificările intervenite în documentele constitutive ale O.P.C.V.M., ca urmare a obligaţiilor impuse prin prevederile prezentului regulament, se aplică de la data autorizării acestora de către A.S.F.

(2) S.A.I., O.P.C.V.M. şi depozitarilor O.P.C.V.M. aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) şi care nu dau curs obligaţiilor prevăzute de acest articol în termenul menţionat li se revocă sau nu li se acordă autorizarea/avizul de funcţionare, după caz.

(3) Autorizarea/avizarea modificărilor necesare ale documentelor menţionate la alin. (1) lit. a) se realizează fără plata tarifelor percepute de A.S.F.

Art. V. - Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 192 din se introduce un nou articol, articolul 1921, cu următorul cuprins:

„Art. 1921. - (1) în cazul societăţilor pe acţiuni neadmise la tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau sistem alternativ de tranzacţionare, în care A.O.P.C. deţine peste 33% din capitalul social, acţiunile respective se evaluează în activul A.O.P.C. exclusiv în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare în baza unui raport de evaluare, actualizat cel puţin anual.”

(2) în cazul în care unul sau mai multe A.O.P.C. administrate de o singură S.A.I. deţin cumulat peste 10% din acţiunile unui emitent admis la tranzacţionare în cadrul unei pieţei reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacţionare, atunci nu sunt permise investiţii suplimentare în respectivul emitent realizate de S.A.I. în contul O.P.C.V.M. administrate.”

2. După articolul 203 se introduce un nou articol, articolul 2031, cu următorul cuprins:

„Art. 2031, - Dividendele distribuite de societăţi neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare dintr-un stat membru sau unei burse dintr-un stat terţ se înregistrează în evidenţele contabile ale societăţilor de investiţii de tip închis cu titlu de creanţe în baza hotărârilor A G A. de aprobare a bilanţului respectivei societăţi.”

Art. VI. - După articolul 44 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 28 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un articol nou, articolul 441, cu următorul cuprins:

„Art. 441. - Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările C.N.V.M./A.S.F. de către A.F.I.A., la solicitarea organelor judiciare sau a altor autorităţi publice, se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:

a) la sediul entităţii se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în aceleaşi condiţii ca documentul original;

b) reprezentantul legal al entităţii şi, după caz, ofiţerul de conformitate al entităţii certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original.”

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 2.

 

1 Actele prevăzute la art. III alin. (2) lit. a)-c) nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 /a Regulamentul nr. 9/2014)

 

CONŢINUTUL MINIM

al regulilor unui fond deschis de investiţii

 

1. Informaţii despre societatea de administrare a fondului deschis de investiţii şi relaţia dintre societatea de administrare şi investitori

1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:

a) denumirea societăţii;

b) nr. şi data înmatriculării la O.N.R.C.;

c) sediul social al societăţii şi sediul central/secundar, dacă acestea diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;

d) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;

e) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.

1.2. Obiectul şi obiectivul administrării

1.3. Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de societatea de administrare de la fondul deschis de investiţii administrat

1.4. Cheltuielile pe care S.A.I. este împuternicită să le efectueze pentru fondul deschis de investiţii şi modalitatea de calcul al acestora

1.5. Operaţiunile pe care poate să le facă S.A.I. în numele fondului deschis de investiţii în vederea desfăşurării activităţii de administrare

1.6. Responsabilitatea societăţii de administrare în desfăşurarea activităţii de administrare

2. Informaţii despre depozitar, relaţia dintre societatea de administrare a investiţiilor şi depozitar

2.1. Datele de identificare a depozitarului:

a) denumirea societăţii şi forma juridică;

b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web.

2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între S.A.I. şi depozitar

2.3. Durata contractului încheiat între S.A.I. şi depozitar

2.4. Instrucţiunile primite de depozitar de la S.A.I.

2.5. Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare

2.6. Responsabilităţile depozitarului faţă de societatea de administrare şi faţă de investitorii fondului deschis de investiţii pentru care desfăşoară activitatea de depozitare

2.7. Încetarea contractului de depozitare

2.8. Forţa majoră în cazul contractului de depozitare

3. Informaţii cu privire la fondul deschis de investiţii

3.1. O descriere a obiectivelor fondului deschis de investiţii, inclusiv:

a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;

b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;

c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;

d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;

e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura fondului de investiţii;

f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a fondului deschis de investiţii.

3.2. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie

3.3. Informaţii cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea şi anularea unităţilor de fond într-un fond deschis de investiţii:

a) procedurile pentru subscrierea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităţilor de fond;

b) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;

c) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea de unităţi de fond;

d) numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond, dacă este cazul;

e) modalitatea de anulare a unităţilor de fond ale unui fond deschis de investiţii.

3.4. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiţii:

a) regulile de evaluare a activelor;

b) metoda de calcul al valorii activului net;

c) frecvenţa calculării valorii activului net;

d) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;

e) valoarea iniţială a unei unităţi de fond.

3.5. Condiţii de înlocuire a S.A.I. şi a depozitarului:

a) enumerarea situaţiilor în care poate fi înlocuită S.A.I. şi depozitarul;

b) regulile pentru asigurarea protecţiei investitorilor, cum ar fi setul de proceduri prudenţiale/conduita incluse de S.A.I. în regulile/reglementările sale interne.

4. Regulile fondului trebuie să conţină tipărită într-un loc vizibil data întocmirii acestora

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Regulamentul nr. 9/2014)

 

CONŢINUTUL MINIM

al regulilor unui fond deschis de investiţii constituit din mai multe compartimente de investiţii

 

1. Informaţii despre societatea de administrare a fondului deschis de Investiţii şi relaţia dintre societatea de administrare şi investitori

1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:

a) denumirea societăţii;

b) nr. şi data înmatriculării la O.N.R.C.;

c) sediul social al societăţii şi sediul central/secundar, dacă acestea diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;

d) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;

e) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.

1.2. Obiectul şi obiectivul administrării

1.3. Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de societatea de administrare de la fondul deschis de investiţii administrat

1.4. Cheltuielile pe care S.A.I. este împuternicită să le efectueze pentru fondul deschis de investiţii şi modalitatea de calcul al acestora

1.5. Operaţiunile pe care poate să le facă S.A.I. în numele fondului deschis de investiţii în vederea desfăşurării activităţii de administrare

1.6. Responsabilitatea societăţii de administrare în desfăşurarea activităţii de administrare

2. Informaţii despre depozitar, relaţia dintre societatea de administrare a investiţiilor şi depozitar

2.1. Datele de identificare a depozitarului:

a) denumirea societăţii şi forma juridică;

b) sediul social şi sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web.

2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între S.A.I. şi depozitar

2.3. Durata contractului încheiat între S.A.I. şi depozitar

2.4. Instrucţiunile primite de depozitar de la S.A.I.

2.5. Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare

2.6. Responsabilităţile depozitarului faţă de societatea de administrare şi faţă de investitorii fondului deschis de investiţii pentru care desfăşoară activitatea de depozitare

2.7. Încetarea contractului de depozitare

2.8. Forţa majoră în cazul contractului de depozitare

3. Informaţii generale cu privire la fondul deschis de investiţii

3.1. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie

3.2. Informaţii cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea şi anularea unităţilor de fond într-un fond deschis de investiţii:

a) procedurile pentru subscrierea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităţilor de fond, procedurile pentru conversia de unităţi de fond;

b) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;

c) dacă fondul sau compartimentele sale au o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea de unităţi de fond;

d) numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond, dacă este cazul;

e) modalitatea de anulare a unităţilor de fond ale unui fond deschis de investiţii.

3.3. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiţii:

a) regulile de evaluare a activelor;

b) metoda de calcul al valorii activului net;

c) frecvenţa calculării valorii activului net;

d) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net.

3.4. Condiţii de înlocuire a S.A.I. şi a depozitarului:

a) enumerarea situaţiilor în care poate fi înlocuită S.A.I. şi depozitarul;

b) regulile pentru asigurarea protecţiei investitorilor, cum ar fi setul de proceduri prudenţiale/conduită incluse de S.A.I. în regulile/reglementările sale interne.

4. Informaţii particulare cu privire la fiecare subfond

4.1. O descriere a obiectivelor fiecărui subfond, inclusiv:

a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;

b) politica de investiţii (cu menţionarea ariilor geografice sau sectoarelor industriale în care se investeşte, limitelor investiţionale, strategia investiţională, abaterile maxime estimate de la strategia investiţională asumată, nivelul maxim de levier, deţinerile încrucişate conform art. 89 din O.U.G. nr. 32/2012).

Politica de investiţii va fi suficient de precisă şi detaliată pentru a permite o evaluare obiectivă din partea investitorilor subfondului, astfel încât aceştia să poată aprecia în cunoştinţă de cauză impactul unei eventuale decizii de modificare a politicii de investiţii de către S.A.I.;

c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;

d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;

e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura subfondului;

f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a subfondului.

4.2. Dacă este cazul, pentru fiecare subfond se vor preciza clasele de unităţi de fond emise şi caracteristicile fiecărei clase: structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiţia iniţială, valuta de exprimare a valorii activului net, categoriile de investitori eligibili etc.

5. Regulile fondului trebuie să conţină tipărită într-un loc vizibil data întocmirii acestora.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 7 la Regulamentul nr. 9/2014)

 

FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM

al prospectului de emisiune al fondului deschis de investiţii

 

1. Informaţii despre societatea de administrare a fondului deschis de investiţii

1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:

a) denumirea societăţii şi forma juridică;

b) nr. şi data înmatriculării la O.N.R.C.;

c) sediul social al societăţii şi sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;

d) sediile secundare ale societăţii;

e) codul unic de înregistrare;

f) durata (dacă este limitată);

g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investiţiilor, şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor de pensii şi activităţi conexe;

h) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.

1.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către societatea de administrare a investiţiilor

1.3. Numele persoanelor membre ale consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al societăţii de administrare a investiţiilor, ale directorilor/membrilor directoratului, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceştia din urmă, precum şi detalierea activităţilor desfăşurate de către aceştia atunci când aceste activităţi sunt semnificative pentru societatea de administrare

1.4. Politica de remunerare actualizată, ce include cel puţin o descriere a modalităţii de calcul al remuneraţiei şi al beneficiilor, identităţile persoanelor responsabile pentru atribuirea remuneraţiei şi a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există

2. Informaţii despre depozitar

2.1. Datele de identificare ale depozitarului:

a) denumirea societăţii şi forma juridică;

b) sediul social şi sediul centrai, dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web.

2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare

2.3. Dacă există terţe părţi cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, prospectul va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:

a) denumirea terţei părţi;

b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;

c) activităţile care au fost delegate;

d) o descriere a funcţiilor de păstrare în siguranţă delegate de Către depozitar şi eventualele conflicte de interese care pot apărea în urma delegării.

2.4. Descriere a conflictelor de interese care pot apărea în activitate curentă

2.5. Prevederi privind punerea la dispoziţia investitorilor, la cerere, de informaţii actualizate privind subpct. 2.3 şi 2.4

3. Informaţii cu priviră la fondul deschis de investiţii

3.1. Identitatea fondului:

a) denumirea;

b) data înfiinţării;

c) durata de existenţă;

d) precizarea bursei sau a pieţei pe care sunt admise la tranzacţionare unităţile de fond (după caz).

3.2.0 descriere a obiectivelor fondului, inclusiv:

a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;

b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;

c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;

d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor sau posibilităţile de împrumut care pot fi folosite în administrarea fondului;

e) factorii de risc derivând din politica de investiţii a fondului deschis de investiţii;

f) descrierea datelor stipulate la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2.365/2015, după caz.

3.3. O descriere a caracteristicilor unei unităţi de fond într-un fond deschis de investiţii:

a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;

b) mijloace de evidenţă a unităţii de fond - dematerializate;

c) caracteristicile unităţii de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;

d) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al fondului;

e) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.

3.4. Informaţii cu privire la emiterea şi răscumpărarea unităţilor de fond într-un fond deschis de investiţii:

a) procedurile pentru subscrierea de unităţi de fond;

b) procedurile pentru răscumpărarea unităţilor de fond;

c) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;

d) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea de unităţi de fond;

e) numele, adresa, telefonul şi faxul distribuitorilor de unităţi de fond, dacă este cazul.

3.5 Reguli de evaluare a activelor unui fond deschis de investiţii (se completează cu referinţa la Regulile fondului care detaliază normele de evaluare a activelor fondului)

3.6. Comisioane şi alte cheltuieli;

a) comisioane suportate de investitori:

- comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;

- comisioane de răscumpărare (dacă este cazul) cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;

b) comisioanele datorate societăţii de administrare, depozitarului, alte comisioane şi cheltuieli suportate de către fond sau de către deţinătorii de unităţi de fond, modalitatea de plată, valoarea şi modul de calcul al acestora.

3.6.1. Informaţii detaliate privind politica de remunerare actualizată, conţinând inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a modalităţii de calcul al remuneraţiei şi al beneficiilor, identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remuneraţiei şi a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există.

3.7. Fuziunea şi lichidarea unui fond deschis de investiţii: circumstanţele în care un fond deschis de investiţii poate fuziona cu alt fond sau poate fi lichidat, precum şi procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deţinătorilor de unităţi de fond.

3.8. Regimul fiscal aplicabil fondului:

a) impozitele suportate de investitor;

b) detalii cu privire la modalitatea de reţinere sau plată a impozitelor.

3.9. Auditorul fondului

3.10. În cazul în care prospectele fondurilor deschise de investiţii autorizate vor fi completate cu date privind performanţele anterioare ale fondului, se va preciza că performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

3.11. Menţiunea faptului că regulile fondului fac parte integrantă din prospect, fiind anexate la acesta

4. Date de distribuire şi întocmire a situaţiilor contabile

4.1. Identitatea auditorului financiar care răspunde de verificarea informaţiilor contabile prevăzute la art. 94 din O.U.G. nr. 32/2012

5. Descrierea regulilor pentru determinarea şi repartizarea veniturilor

6. Consultanţi şi alte persoane juridice

6.1. Informaţii cu privire la numele consultanţilor sau denumirea şi tipul persoanelor juridice care oferă consultanţă pe bază de contract şi care sunt plătite din activele fondului deschis de investiţii

6.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanţi şi societatea de administrare a investiţiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori

6.3. Alte prevederi semnificative

7. Informaţii cu privire la modalitatea de efectuare a plăţilor către investitori, de efectuare a răscumpărărilor unităţilor de fond şi modalitatea de publicare a informaţiilor cu privire la respectivul fond deschis de investiţii. Aceste informaţii trebuie oferite, în toate situaţiile, în statul membru de origine al fondului deschis de investiţii. Atunci când unităţile de fond ale unui fond deschis de investiţii sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conţine informaţiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor unităţilor de fond şi modalitatea de distribuire a informaţiilor specifice pentru statul respectiv.

8. Precizarea activităţilor menţionate la art. 6 din O.U.G. nr. 32/2012 care au fost delegate către terţi. În situaţia delegării activităţii de administrare a investiţiilor, se va preciza denumirea S.A.I., sediul social şi sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi ai directorilor/membrilor Directoratului S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea de administrare a investiţiilor

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 8 la Regulamentul nr. 9/2014)

 

FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM

al prospectului de emisiune al fondului deschis de investiţii constituit din mai multe compartimente de investiţii

 

1. Informaţii despre societatea de administrare a fondului deschis de investiţii

1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:

a) denumirea societăţii şi forma juridică;

b) nr. şi data înmatriculării la O.N.R.C.;

c) sediul social al societăţii şi sediul centrai, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;

d) sediile secundare ale societăţii;

e) codul unic de înregistrare;

f) durata (dacă este limitată):

g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investiţiilor, şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor de pensii şi activităţi conexe;

h) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.

1.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către societatea de administrare a investiţiilor

1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere al societăţii de administrare a investiţiilor, ale directorilor/membrilor directoratului, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceştia din urmă, precum şi detalierea activităţilor desfăşurate de către aceştia atunci când aceste activităţi sunt semnificative pentru societatea de administrare

1.4. Politica de remunerare actualizată, ce include cel puţin o descriere a modalităţii de calcul al remuneraţiei şi al beneficiilor, identităţile persoanelor responsabile pentru atribuirea remuneraţiei şi a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există*)

2. Informaţii despre depozitar

2.1. Datele de identificare ale depozitarului:

a) denumirea societăţii şi forma juridică;

b) sediul social şi sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web.

2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare

2.3. Dacă există terţe părţi cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, prospectul va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:

a) denumirea terţei părţi;

b) sediul social şi sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;

c) activităţile care au fost delegate;

d) o descriere a funcţiilor de păstrare în siguranţă delegate de către depozitar şi eventualele conflicte de interese care pot apărea în urma delegării.

2.4. Descriere a conflictelor de interese care pot apărea în activitate curentă

2.5. Prevederi privind punerea la dispoziţia investitorilor, la cerere, de informaţii actualizate privind subpct. 2.3 şi 2.4

3. Informaţii generale cu privire la fondul deschis de Investiţii

3.1. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie

3.2. Informaţii cu privire la emiterea, răscumpărarea şi conversia unităţilor de fond într-un fond deschis de investiţii:

a) procedurile pentru subscrierea de unităţi de fond;

b) procedurile pentru răscumpărarea unităţilor de fond;

c) procedurile pentru conversia unităţilor de fond;

d) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;

e) momentul la care o persoană ce a cumpărat unităţi de fond devine investitor al fondului;

f) numele, adresa, telefonul şi faxul distribuitorilor de unităţi de fond, dacă este cazul.

3.3. Reguli de evaluare a activelor unui fond deschis de investiţii (Se completează cu referinţa la Regulile fondului care detaliază normele de evaluare a activelor fiecărui subfond în parte.)

3.4. Comisioanele datorate societăţii de administrare, depozitarului, alte comisioane şi cheltuieli suportate de către fond sau de către deţinătorii de unităţi de fond, modalitatea de plată, valoarea şi modul de calcul al acestora

3.4.1. Informaţii detaliate privind politica de remunerare actualizată, conţinând inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a modalităţii de calcul al remuneraţiei şi al beneficiilor, identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remuneraţiei şi a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, În cazul în care acest comitet există

3.5. Fuziunea şi lichidarea unui fond deschis de investiţii/compartiment de investiţii: circumstanţele în care un fond deschis de investiţii/compartiment de investiţii poate fuziona cu alt fond/compartiment de investiţii sau poate fi lichidat, precum şi procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deţinătorilor de unităţi de fond

3.6. Regimul fiscal aplicabil fondului;

a) impozitele suportate de investitor;

b) detalii cu privire la modalitatea de reţinere sau de plată a impozitelor.

3.7. Auditorul fondului

3.8. Menţiunea faptului că regulile fondului fac parte integrantă din prospect, fiind anexate la acesta

4. Informaţii particulare cu privire la fiecare subfond

4.1. Identitatea subfondului;

a) denumirea;

b) data înfiinţării;

c) durata de existenţă;

d) precizarea bursei sau a pieţei pe care sunt admise la tranzacţionare unităţile de fond ale fiecărui subfond (după caz).

4.2. O descriere a obiectivelor subfondului, inclusiv:

a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;

b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;

c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;

d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor sau posibilităţile de împrumut care pot fi folosite în administrarea subfondului;

e) factorii de risc derivând din politica de investiţii a subfondului;

f) descrierea datelor stipulate la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2.365/2015, după caz.

4.3. O descriere a caracteristicilor unei unităţi de fond în fiecare subfond:

a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;

b) mijloace de evidenţă a unităţii de fond - dematerializate;

c) caracteristicile unităţii de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;

d) dacă subfondul are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea, răscumpărarea sau conversia de unităţi de fond;

e) valoarea iniţială a unei unităţi de fond.

4.4. Comisioane suportate de investitori unui subfond:

a) comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;

b) comisioane de răscumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;

c) comisioane de conversie (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor

4.5. În cazul în care prospectele fondurilor deschise de investiţii autorizate includ date privind performanţele anterioare ale subfondurilor, se va preciza că performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

4.6. Dacă este cazul, pentru fiecare subfond se vor preciza clasele de unităţi de fond emise şi caracteristicile fiecărei clase: structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiţia iniţială, valuta de exprimare a valorii activului net, categoriile de investitori eligibili etc.

5. Date de distribuire şi întocmire a situaţiilor contabile

5.1. Identitatea auditorului financiar care răspunde de verificarea informaţiilor contabile aferente subfondului prevăzute la art. 94 din O.U.G. nr. 32/2012.

6. Descrierea regulilor pentru determinarea şi repartizarea veniturilor

7. Consultanţi şi alte persoane juridice

7.1. Informaţii cu privire la numele consultanţilor sau denumirea şi tipul persoanelor juridice care oferă consultanţă pe bază de contract şi care sunt plătite din activele fondului deschis de investiţii

7.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanţi şi societatea de administrare a investiţiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori

7.3. Alte prevederi semnificative

8. Informaţii cu privire la modalitatea de efectuare a plăţilor către investitori, de efectuare a răscumpărărilor unităţilor de fond şi modalitatea de publicare a informaţiilor cu privire la respectivul fond deschis de investiţii. Aceste informaţii trebuie oferite, în toate situaţiile, în statul membru de origine al fondului deschis de investiţii. Atunci când unităţile de fond ale unui fond deschis de investiţii sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conţine informaţiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor unităţilor de fond şi modalitatea de distribuire a informaţiilor specifice pentru statul respectiv.

9. Precizarea activităţilor menţionate la art. 6 din O.U.G. nr. 32/2012 care au fost delegate către terţi. În situaţia delegării activităţii de administrare a investiţiilor, se vor preciza denumirea S.A.I., sediul social şi sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi ai directorilor/membrilor directoratului S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea de administrare a investiţiilor

 

*) În aplicarea art. 69 din Directiva 65/2009/UE.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 9 la Regulamentul nr. 9/2014)

 

FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM

al prospectului de emisiune al societăţii de investiţii

 

1. Informaţii despre societatea de administrare a societăţii de investiţii (dacă este cazul)

1.1. Datele de identificare a societăţii de administrare a investiţiilor:

a) denumirea societăţii şi forma juridică;

b) nr. şi data înmatriculării la O.N.R.C.;

c) sediul social al societăţii şi sediul central dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;

d) sediile secundare ale societăţii;

e) codul unic de înregistrare;

f) durata (dacă este limitată);

g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investiţiilor şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare a portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor de pensii şi activităţi conexe;

h) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;

i) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.

1.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către societatea de administrare a investiţiilor

1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al societăţii de administrare a investiţiilor, ale directorilor/membrilor directoratului, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceştia din urmă şi experienţa profesională a membrilor acestuia, precum şi detalierea activităţilor desfăşurate de către aceştia atunci când aceste activităţi sunt semnificative pentru societatea de administrare

2. Informaţii despre depozitar

2.1. Datele de identificare ale depozitarului:

a) denumirea societăţii şi forma juridică;

b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web

2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare

2.3. Dacă există terţe părţi cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, prospectul va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:

a) denumirea terţei părţi;

b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;

c) activităţile care au fost delegate;

d) o descriere a funcţiilor de păstrare în siguranţă delegate de către depozitar şi eventualele conflicte de interese care pot apărea în urma delegării.

2.4. Descriere a conflictelor de interese care pot apărea în activitatea curentă

2.5. Prevederi privind punerea la dispoziţia investitorilor, la cerere, de informaţii actualizate privind subpct. 2.3 şi 2.4

3. Informaţii cu privire la societatea de investiţii

3.1. Identitatea societăţii de investiţii:

a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor fondatori persoane fizice; denumirea, sediul social, codul fiscal, număr de înregistrare la registrul comerţului şi naţionalitatea membrilor fondatori persoane juridice;

b) forma, denumirea, sediul social şi sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, emblema societăţii, dacă este cazul, precum şi sediile filialelor dacă acestea există, telefon, fax, adresa de web;

c) data înfiinţării şi durata societăţii;

d) obiectul de activitate al societăţii;

e) capitalul social subscris şi vărsat (după subscrierea iniţială);

f) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;

g) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.

3.2. Conducerea societăţii de investiţii:

a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor, garanţia pe care administratorii sunt obligaţi să o depună, puterile ce li se conferă şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare şi de administrare acordate unora dintre ei; experienţa profesională;

b) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia directorilor/membrilor directoratului şi a persoanelor care îi înlocuiesc pe aceştia, precum şi pentru reprezentanţii compartimentului de control intern al societăţii (în cazul în care aceasta este autoadministrată), experienţa profesională;

c) persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie, dacă sunt altele decât administratorii societăţii de investiţii (în cazul în care aceasta este autoadministrată), experienţa profesională;

d) clauze privind conducerea, administrarea, controlul şi funcţionarea societăţii;

e) detalii cu privire la principalele activităţi desfăşurate de către membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi de directorii/membrii directoratului societăţii de investiţii în afara societăţii, dacă acestea sunt semnificative pentru societatea de investiţii

3.3.0 descriere a obiectivelor societăţii de investiţii, inclusiv:

a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;

b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;

c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;

d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;

e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura societăţii de investiţii;

f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a societăţii de investiţii;

g) descrierea datelor stipulate la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2.365/2015, după caz

3.4. O descriere a caracteristicilor acţiunilor societăţii de investiţii:

a) natura drepturilor conferite de o acţiune;

b) caracteristicile acţiunilor, indicarea monedei în care pot fi denominate;

c) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al societăţii de investiţii;

d) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.

3.5. Informaţii cu privire la emiterea şi răscumpărarea acţiunilor unei societăţi de investiţii şi admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată:

a) procedurile pentru subscrierea de acţiuni;

b) procedurile pentru răscumpărarea de acţiuni;

c) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de acţiuni pot fi suspendate de către A.S.F.;

d) dacă societatea de investiţii are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea de acţiuni;

e) piaţa reglementată pe care sunt admise la tranzacţionare sau pe care se tranzacţionează

3.6. Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societăţi de investiţii:

a) metoda de calculare a valorii activului net;

b) frecvenţa calculării valorii activului net;

c) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;

d) valoarea iniţială a unei acţiuni,

3.7. Comisioane şi alte cheltuieli:

a) comisioane suportate de acţionari - comisioane de cumpărare (dacă este cazul), comisioane de răscumpărare (dacă este cazul);

b) cheltuielile datorate societăţii de administrare a investiţiilor, unde este cazul şi nivelul sau metoda de determinare a comisionului datorat acesteia pentru serviciile de administrare;

c) comisioane şi alte cheltuieli suportate de către societatea de investiţii.

3.7.1. Informaţii detaliate privind politica de remunerare actualizată, conţinând inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a modalităţii de calcul al remuneraţiei şi al beneficiilor, identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remuneraţiei şi a beneficiilor.

3.8. Divizarea, fuziunea, lichidarea unei societăţi de investiţii: circumstanţele în care o societate de investiţii poate fuziona cu o altă societate de investiţii, poate fi divizată sau lichidată, precum şi procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deţinătorilor de acţiuni.

3.9. Regimul fiscal:

a) impozitele suportate de acţionar;

b) modalitatea de reţinere a impozitelor.

3.10. Auditorul societăţii de investiţii

3.11. Grupul din care face parte societatea de investiţii sau societatea de administrare a investiţiilor acesteia (dacă este cazul), aşa cum a fost definit acesta în art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 24/2017 şi care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup

3.12. În cazul în care prospectele societăţilor de investiţii autorizate vor fi completate cu date privind performanţele anterioare ale societăţii de investiţii, se va preciza că performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

4. Date de distribuire şi întocmire a situaţiilor contabile

5. Descrierea regulilor pentru determinarea şi repartizarea veniturilor

6. Consultanţi şi alte persoane juridice

6.1. Informaţii cu privire la numele consultanţilor sau denumirea şi tipul persoanelor juridice care oferă consultanţă pe bază de contract şi care sunt plătite din activele societăţii de investiţii

6.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanţi şi societatea de administrare a investiţiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori

6.3. Alte prevederi semnificative

7. Informaţii cu privire la modalitatea de efectuare a plăţilor către investitori, de efectuare a răscumpărărilor de acţiuni şi modalitatea de publicare a informaţiilor cu privire la respectiva societate de investiţii. Aceste informaţii trebuie oferite, în toate situaţiile, în statul membru de origine al societăţii de investiţii. Atunci când acţiunile unei societăţi de investiţii sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conţine informaţiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor de acţiuni şi modalitatea de distribuire a informaţiilor specifice pentru statul respectiv.

8. Precizarea activităţilor menţionate la art. 6 din O.U.G. nr. 32/2012 care au fost delegate către terţi. În situaţia delegării activităţii de administrare a investiţiilor, se vor preciza denumirea S.A.I., sediul social şi sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi ai directorilor/membrilor Directoratului S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea de administrare a investiţiilor.

9. Prevederi diverse

9.1. Prospectul trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:

a) data autorizării prospectului;

b) locui de unde se pot obţine informaţii relevante, cum ar fi: prospectul şi rapoartele periodice, actul constitutiv, dacă acesta nu este anexat la prospect.

9.2. Profilul investitorului căruia se adresează societatea de investiţii.

10. Cotidianul naţional în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune, precum şi alte Informaţii despre societatea de Investiţii

11. Adresa de web şi e-mail a societăţii de investiţii

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 10 la Regulamentul nr. 9/2014)

 

RAPOARTELE O.P.C.V.M.

Situaţia activelor şi obligaţiilor

 

Denumire element

Începutul perioadei de raportare

Sfârşitul perioadei de raportare

Diferenţe

(lei)

% din activul net

% din activul total

Valută

Lei

% din activul net

% din activul total

Valută

Lei

I. Total active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare din care:

1.1. valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare din România, din care: acţiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menţionarea fiecărei categorii), obligaţiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanţă (cu menţionarea pe tipuri şi pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare (pe categorii);

1.2. valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat membru, din care: acţiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menţionarea fiecărei categorii), obligaţiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanţă (cu menţionarea pe tipuri şi pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare (pe categorii);

1.3. valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terţ sau negociate pe o altă piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care: acţiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menţionarea fiecărei categorii), obligaţiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanţă (cu menţionarea pe tipuri şi pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare (pe categorii);

2. valori mobiliare nou-emise;

3. alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care: valori mobiliare (pe categorii şi pe tipuri de emitent) şi instrumente ale pieţei monetare (pe categorii).

4. Produse structurate admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare, din care:

4.1. Produse structurate admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare din România

4.2. Produse structurate admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat membru

4.3. Produse structurate admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un stat terţ

5. Depozite bancare, din care:

5.1. depozite bancare constituite la instituţii de credit din România;

5.2 depozite bancare constituite la instituţii de credit dintr-un stat membru;

5.3. depozite bancare constituite la instituţii de credit dintr-un stat terţ.

6. Instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată:

6.1. instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România, pe categorii;

6.2. instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;

6.3. instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ, pe categorii;

6.4. instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate, pe categorii de instrumente.

7. Conturi curente şi numerar

8. Instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare

9. Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.

10. Dividende sau alte drepturi de încasat

11. Titluri-suport pentru operaţiuni de report

12. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc. ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Total obligaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.

2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului

3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor

4. Cheltuieli CU comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare

5. Cheltuieli cu dobânzile

6. Cheltuieli de emisiune

7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.

8. Cheltuielile cu auditul financiar

9. Alte cheltuieli aprobate

10. Răscumpărări de plătit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Valoarea activului net (I-II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţia valorii unitare a activului net

 

Denumire element

Perioada curentă

Perioada corespunzătoare a anului precedent

Diferenţe

Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unităţi de fond)

 

 

 

Număr de unităţi de fond/acţiuni în circulaţie (defalcat pe clase de unităţi de fond)

 

 

 

Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unităţi de fond)

 

 

 

Coeficient de împărţire pentru clasa de unităţi de fond (dacă este cazul)

 

 

 

 

Situaţia detaliată a investiţiilor la data de ..............................

I. Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare din România

1. Acţiuni tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

 

Emitent

Simbol acţiune

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. acţiuni deţinute

Valoare nominala

Valoare acţiune

Valoare totală

Pondere în capitalul social al emitentului

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

 

lei

lei

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

2. Acţiuni netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

 

Emitent

Simbol acţiune

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. acţiuni deţinute

Valoare nominală

Valoare acţiune

Valoare totală

Pondere în capitalul social al emitentului

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

 

lei

lei

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

NOTĂ:

În situaţia în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), explicaţii cu privire la metodele de evaluare utilizate.

 

3. Acţiuni netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) pentru care nu se obţin situaţiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

 

Emitent

Simbol acţiune

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. acţiuni deţinute

Valoare nominală

Valoare acţiune

Valoare totală

Pondere în capitalul social al emitentului

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

 

lei

lei

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

4. Drepturi de preferinţă/drepturi de alocare

 

Emitent

Tipul de drept

Simbol

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care

s-a tranzacţionat

Nr. drepturi deţinute

Valoare drept

Valoare totală

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

 

 

lei

lei

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

0,000

 

5. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale/obligaţiuni corporative

 

Emitent

Simbol obligaţiune

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a  tranzacţionat

Nr. obligaţiuni deţinute

Dată achiziţie

Dată cupon

Dată scadenţă cupon

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata cuponului

Valoare iniţială

Creştere zilnică

Dobânda cumulată

Discount/ primă cumulata(ă)

Preţ piaţă

Valoare totală

Pondere în total obligaţiuni emisiune

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

%

lei

lei

lei

lei

lei

lei

%

%

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

- „data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţional” şi „preţ piaţă” se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;

- „valoarea iniţială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoarea nominală, sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;

- în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

 

6. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice centrale

 

Serie

Cod

ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. obligaţiuni deţinute

Dată achiziţie

Dată cupon

Dată scadenţă cupon

Rata cuponului

 

 

 

 

 

 

 

%

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare iniţială

Creştere zilnica

Dobânda cumulată

Discount/ primă cumulat(â)

Preţ piaţă

Valoare totală

Pondere în total obligaţiuni emisiune

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

lei

lei

tei

lei

lei

lei

%

%

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

- „data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţional” şi „preţ piaţă” se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;

- „valoarea iniţială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală, sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;

- în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

 

7. Alte valori mobiliare admise Sa tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare

 

Emitent

Tipul de valoare mobiliară

Simbol

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. valori mobiliare

Preţ de piaţă

Valoare totală

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

 

 

lei

lei

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

0,000

 

8. Produse structurate admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare din România

 

Emitent

Simbol

Cod ISIN

Valoarea unitară

Nr. valori mobiliare tranzacţionate

Valoare totală

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

lei

 

lei

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

0,00

0,000

 

9. Acţiuni suspendate de la tranzacţionare în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) de pe o piaţă reglementată din România

 

Emitent

Simbol acţiune

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care

s-a tranzacţionat

Nr. acţiuni deţinute

Valoare nominală

Valoare acţiune

Valoare totală

Pondere în capitalul social al emitentului

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

 

lei

lei

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

10. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare din România

 

Emitent

Tipul de valoare mobiliară

Simbol

Cod ISIN

Valoarea unitară

Nr. valori mobiliare tranzacţionate

Valoare totală

Pondere în capitalul social ale emitentului/ total obligaţiuni ale unui emitent

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

lei

 

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

II. Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare din alt stat membru

1. Acţiuni tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

 

Emitent

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care

s-a tranzacţional

Nr. acţiuni deţinute

Valoare nominală*

Valoare acţiune

Curs valutar BNR.../RON

Valoare totală

Pondere în capitalul social al emitentului

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

valuta

valuta

lei

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

*) Dacă este cazul.

 

2. Acţiuni netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

 

Emitent

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. acţiuni deţinute

Valoare nominală

Valoare acţiune

Valoare totală

Pondere în capitalul social al emitentului

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

lei

lei

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

NOTĂ:

În situaţia în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu Standardele internaţionale de evaluare (conforme principiului valorii juste), explicaţii cu privire la metodele de evaluare utilizate

 

3. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale, obligaţiuni corporative

 

Emitent

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. obligaţiuni

deţinute

Data achiziţiei

Dată cupon

Data scadenţei cupon

Rata cuponului

Valoare iniţială

 

 

 

 

 

 

 

%

valuta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creştere zilnica

Dobânda cumulată

Discount/ primă cumulat(ă)

Preţ piaţă

Curs valutar BNR ..../RON

Valoare totală

Pondere în total obligaţiuni ale unei emisiuni

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

valuta

valuta

valuta

valuta

lei

lei

%

%

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

- „data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat” şi „preţ piaţă” se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;

- „valoarea iniţială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală, sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;

- în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

 

4. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice centrale

 

Emitent

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. obligaţiuni deţinute

Data achiziţiei

Dată cupon

Dată scadenţei cupon

Rata cuponului

Valoare iniţială

 

 

 

 

 

 

 

%

valuta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creştere zilnică

Dobânda cumulată

Discount/ primă cumulat(ă)

Preţ piaţă

Curs valutar BNR ..../RON

Valoare totală

Pondere în total obligaţiuni ale unei emisiuni

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

valuta

valuta

valuta

valuta

lei

lei

%

%

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

- „data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat” şi „preţ piaţă” se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;

- „valoarea iniţială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală, sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;

- în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

 

5. Alte valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacţionare din alt stat membru

 

Emitent

Tipul de valoare mobiliară

Simbol

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. valori mobiliare

Preţ de piaţă

Valoare totală

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

 

 

lei

lei

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

0,000

 

- obligaţiunile admise la tranzacţionare corporative/emise de administraţia publică centrală vor fi raportate similar obligaţiunilor admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale;

- în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON.

 

6. Produse structurate admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un alt stat membru

 

Emitent

Simbol

Cod ISIN

Valoarea unitară

Nr. valori mobiliare tranzacţionate

Valoare totală

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

lei

 

lei

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

0,00

0,000

 

7. Acţiuni suspendate de la tranzacţionare în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) de pe o piaţă reglementată dintr-un alt stat membru

 

Emitent

Simbol ficţiune

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. acţiuni deţinute

Valoare nominală

Valoare acţiune

Valoare totală

Pondere în capitalul social al emitentului

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

 

lei

lei

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din alt stat membru

 

Emitent

Tipul de valoare mobiliară

Simbol

Cod ISIN

Valoarea unitară

Nr. valori mobiliare tranzacţionale

Curs valutar BNR

Valoare totală

Pondere în capitalul social al emitentului/total obligaţiuni ale unui emitent

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

valută

 

 

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

III. Valorile mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ

1. Acţiuni tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

 

Emitent

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. acţiuni deţinute

Valoare nominală*

Valoare acţiune

Curs valutar BNR.../RON

Valoare totală

Pondere în capitalul social al emitentului

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

valuta

valuta

lei

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

*) Dacă este cazul

 

2. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale, obligaţiuni corporative

 

Emitent

Cod

ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. obligaţiuni

deţinute

Data achiziţiei

Dată cupon

Data scadenţei cupon

Rata cuponului

Valoare iniţială

 

 

 

 

 

 

 

%

valuta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creştere zilnică

Dobânda cumulată

Discount/ primă cumulat(ă)

Preţ piaţă

Curs valutar BNR.../RON

Valoare totală

Pondere în total obligaţiuni ale unei emisiuni

Pondere în activul total al

O.P.C.V.M.

valuta

valuta

valuta

valuta

lei

lei

%

%

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

- „data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţional” şi „preţ piaţă” se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;

- „valoarea iniţială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală, sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;

- în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

 

3. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice centrale

 

Emitent

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. obligaţiuni deţinute

Data achiziţiei

Dată cupon

Data scadenţei cupon

Rata cuponului

Valoare iniţială

 

 

 

 

 

 

 

%

valuta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creştere zilnică

Dobânda cumulată

Discount/ primă cumulat(ă)

Preţ piaţă

Curs valutar BNR.../RON

Valoare totală

Pondere în total obligaţiuni ale unei emisiuni

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

valuta

valuta

valuta

valuta

lei

lei

%

%

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

- „data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat” şi „preţ piaţă” se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;

- „valoarea iniţială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală, sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;

- în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

 

4. Alte valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ

 

Emitent

Tipul de valoare mobiliară

Simbol

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. valori mobiliare

Preţ de piaţă

Valoare totală

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

 

 

lei

lei

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

0,000

 

- obligaţiunile admise la tranzacţionare corporative/emise de administraţia publică centrală vor fi raportate similar obligaţiunilor admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale;

- în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON.

 

5. Produse structurate admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau un sistem alternativ de tranzacţionare dintr-un alt stat terţ

 

Emitent

Simbol

Cod ISIN

Valoarea unitară

Nr. valori mobiliare tranzacţionate

Valoare totală

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

lei

 

lei

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

0,00

0,000

 

6. Acţiuni suspendate de la tranzacţionare în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) de pe o piaţă reglementată dintr-un alt stat terţ

 

Emitent

Simbol acţiune

Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. acţiuni deţinute

Valoare nominală

Valoare acţiune

Valoare totală

Pondere în capitalul social al emitentului

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

 

lei

lei

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

7. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ

 

Emitent

Tipul de valoare mobiliară

Simbol

Cod ISIN

Valoarea unitară

Nr. valori mobiliare tranzacţionate

Curs valutar BNR

Valoare totală

Pondere în capitalul social al emitentului/total obligaţiuni al unui emitent

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

 

 

valută

 

 

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

IV. Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România

 

Emitent

Simbol/Serie instrument/ Cod ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. instrumente deţinute

Dată achiziţie

Dată scadenţă

Valoare iniţială

 

 

 

 

 

 

lei

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

Creştere zilnică

Dobânda cumulată

Discount/ primă cumulat(ă)

Preţ piaţă

Valoare totală

Pondere în total instrumente ale pieţei monetare ale unui emitent

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

lei

lei

lei

lai

lei

%

%

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România

 

Emitent

Simbol/Serie instrument/Cod ISIN

Valoarea unitară

Nr. instrumente tranzacţionate

Valoare totală

Pondere în total instrumente ale pieţei monetare ale unui emitent

Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

 

 

lei

 

lei

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

0,00

 

0,000

 

V. Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din alt stat membru

 

Emitent

Cod

ISIN

Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat

Nr. instrumente deţinute

Dată achiziţie

Dată scadenţă

Valoare iniţială

Creştere zilnică

 

 

 

 

 

 

valuta

valuta

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobânda cumulată

Discount/ primă cumulate(ă)

Preţ piaţă

Curs valutar BNR.../RON

Valoare totală

Pondere în total instrumente ale pieţei monetare ale unui emitent

Pondere în activul total al

O.P.C.V.M.

valuta

valuta

valuta

lei

lei

%

%

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

0,000

 

- „data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat” şi „preţ piaţă” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la preţul pieţei;

- „valoarea iniţială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care instrumentul a fost achiziţionat la valoare nominală, sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care instrumentul a fost achiziţionat cu discount/primă;

- în cazul în care instrumentul a fost achiziţionat cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

 

Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din alt stat membru

 

Emitent

Cod ISIN

Valoarea unitară

Nr. instrumente tranzacţionate

Curs valutar BNR

Valoare totală