MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 355/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 355         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 aprilie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 49 din 1 februarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

213. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, aflate pe raza localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut şi Luduş din judeţul Mureş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

326. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor de evaluare a conformităţii ambarcaţiunilor de agrement, motovehiculelor nautice şi echipamentelor maritime

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

Decizia nr. 5 din 28 februarie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

23. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 49

din 1 februarie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Societatea GENN COMSERV - S.R.L., Bucureşti, filiala Timişoara, în Dosarul nr. 8.169/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.977D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 18 ianuarie 2018, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa, fiind consemnate în încheierea din acea dată, când, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, în temeiul art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 31 ianuarie 2018 şi, respectiv, pentru 1 februarie 2018, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

3. Prin încheierea din 16 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.169/325/2016, Judecătoria Timişoara - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Excepţia a fost invocată de petenta Societatea GENN COMSERV - S.R.L. Bucureşti, filiala Timişoara, în cadrul unui litigiu având ca obiect o plângere contravenţională, în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş.

4. În motivarea excepţiei, autoarea acesteia arată că prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 sunt neconstituţionale, în măsura în care o copie a procesului-verbal nu este comunicată şi persoanelor juridice afectate de aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare. Şi prevederile art. 31 alin. (1) din acelaşi act normativ sunt considerate a fi neconstituţionale, în măsura în care din interpretarea acestora nu rezultă şi dreptul persoanei împotriva căreia s-a aplicat măsura contravenţională complementară de a depune plângere împotriva acestei măsuri. În acest context, învederează faptul că între subiectul activ, care săvârşeşte nemijlocit fapta de natură contravenţională, şi persoana sancţionată prin măsura complementară nu există întotdeauna identitate de persoane. Arată că în prezenta cauză, prin procesul-verbal întocmit de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, a fost sancţionat salariatul societăţii, însă de măsura complementară de reţinere a copiei conforme a autorizaţiei de transport, în vederea suspendării, este afectată societatea. Or, în măsura în care o copie a procesului-verbal nu a fost comunicată societăţii, ca entitate sancţionată cu măsura contravenţională complementară, se aduce atingere dreptului acesteia la apărare şi la un proces echitabil. În fine, susţine că nu există o alternativă de contestare a măsurii sancţionatoare a contravenţiei complementare pe calea contenciosului administrativ, atât timp cât competenţa şi procedura de soluţionare a plângerilor contravenţionale, atât împotriva celor principale, cât şi a celor complementare, este reglementată de prevederile art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

5. În opinia Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă, prevederile art. 25 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 nu sunt contrare dreptului la un proces echitabil şi dreptului la apărare. În acest sens, raportat la susţinerile autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, instanţa de judecată face referire la prevederile art. 56 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi arată că măsurile ce constau în reţinerea sau suspendarea copiei conforme a autorizaţiei de transport au caracterul unor măsuri administrative şi, prin urmare, împotriva acestor măsuri se poate formula plângere la instanţa de contencios administrativ. În acest context, face referire şi la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, în acest sens fiind Decizia nr. 850 din 28 noiembrie 2006.

6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens arată că prevederile criticate nu interzic persoanelor nemulţumite de modul de constatare şi sancţionare a contravenţiilor să formuleze plângere la instanţa competentă şi să îşi exercite dreptul la apărare pe tot parcursul procesului. Arată, totodată, că norma juridică are în vedere persoanele care au un interes direct în reducerea sau înlăturarea sancţiunii principale ori complementare a confiscării sau, după caz, persoanele afectate prin săvârşirea contravenţiei, în cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi există tarife de evaluare a acesteia, caz în care persoana împuternicită să aplice sancţiunea stabileşte şi despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 25 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul conţinut:

- Art. 25 alin. (1): „Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, contravenientului şi, dacă este cazul, părţii vătămate şi proprietarului bunurilor confiscate.”

- Art. 31 alin, (1): „împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.”

11. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi celor ale art. 24 privind dreptul la apărare.

12. Analizând situaţia de fapt ce a generat invocarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, aşa cum rezultă din actele depuse la dosar, ca urmare a controlului efectuat de către organele de poliţie împreună cu un inspector de trafic din cadrul Registrului Auto Român, a fost întocmit procesul-verbal de constatare a contravenţiei săvârşite de către salariatul Societăţii GENN COMSERV - S.R.L. (operator de transport în regim de taxi), conducător auto al taximetrului, prin care acestuia i s-au reţinut talonul şi permisul de conducere, i-a fost aplicată o amendă contravenţională şi a fost anulată dovada privind inspecţia tehnică periodică a autovehiculului, pentru conducerea acestuia cu defecţiuni la sistemul de direcţie. Având în vedere faptul că acesta a săvârşit o serie de abateri ce constituie contravenţii la regimul transportului rutier public de persoane în regim de taxi, în temeiul art. 56 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, distinct de procesul-verbal prin care a fost sancţionat conducătorul auto, a fost întocmit procesul-verbal de reţinere a copiei conforme a autorizaţiei de transport în regim de taxi nr. 02469/8.03.2016, autorizaţie emisă de Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia tehnică, ca sancţiune contravenţională complementară aplicată persoanei juridice - societatea de transport, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile criticate din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 858 din 18 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 10 decembrie 2012, sau Decizia nr. 850 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 18 ianuarie 2007, decizii prin care Curtea a constatat că reglementarea criticată este constituţională.

14. Astfel, prin Decizia nr. 850 din 28 noiembrie 2006, precitată, Curtea a reţinut că „art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, coroborat cu art. 25 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă, stabileşte că împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere, de către contravenient sau, după caz, de către partea vătămată sau proprietarul bunurilor confiscate, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Curtea a observat că textul criticat stabileşte dreptul persoanei răspunzătoare de săvârşirea contravenţiei, precum şi al celor afectaţi în mod direct de acest fapt, de a ataca un act administrativ. Aşa fiind, Curtea a apreciat că este firesc ca numai subiecţii prevăzuţi de ordonanţă să poată contesta actul administrativ în cauză (procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei), atât timp cât acesta îi priveşte în mod nemijlocit şi în exclusivitate şi numai ei având interes şi fiind lezaţi prin actul în cauză”.

15. De altfel, în jurisprudenţa sa în această materie, Curtea a reţinut că legiuitorul este liber să reglementeze cu privire la răspunderea contravenţională a persoanei juridice, întrucât nicio normă din Legea fundamentală nu interzice reglementarea unei astfel de răspunderi, intenţia legiuitorului fiind aceea de a responsabiliza persoana juridică în ceea ce priveşte modul de alegere şi supraveghere a angajaţilor (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 128 din 10 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 6 iunie 2016, paragraful 19). S-a subliniat, de asemenea, că răspunderea contravenţională a persoanei juridice nu o exclude pe cea a persoanei fizice care a săvârşit în mod nemijlocit contravenţia.

16. Distinct de cele de mai sus, raportat la criticile formulate, Curtea menţionează faptul că, în doctrină, s-a subliniat că, deşi procesul-verbal este un act administrativ, singurul motiv pentru care împotriva proceselor-verbale persoanele interesate nu formulează o procedură prealabilă urmată de acţiune în contencios administrativ este acela că, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, sunt exceptate de la procedura comună actele administrative cu privire la care este prevăzută o altă procedură judiciară. Or, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001. plângerea contravenţională este tocmai o asemenea procedură judiciară paralelă.

17. Referitor la critica autoarei excepţiei potrivit căreia aceasta nu beneficiază de o cale de atac alternativă pentru formularea plângerii contravenţionale, alta decât cea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, respectiv pe calea contenciosului administrativ, prin Decizia nr. 1.118 din 10 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 6 octombrie 2009, Curtea a reţinut că, „în sensul art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituţie, prin contencios administrativ se înţelege acea modalitate prin care, prin intermediul justiţiei, cetăţenii sunt apăraţi de eventualele abuzuri ale autorităţilor administraţiei publice, adică ale primarilor, consiliilor locale, prefecţilor, miniştrilor şi ale Guvernului însuşi. Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. În schimb, Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 cuprinde reglementări al căror scop îl constituie sancţionarea unor comportamente care aduc atingere acelor valori sociale care, deşi nu se bucură de protecţia legii penale, trebuie apărate prin mijloace extrapenale. [...] Curtea Constituţională a statuat, prin Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, că «contravenţiile au fost scoase de sub incidenţa legii penale şi au fost supuse unui regim administrativ». Scoaterea acestora din domeniul ilicitului penal nu echivalează însă cu introducerea lor sub cupola Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Aceasta este o lege care [...] are în vedere raporturile stabilite între cetăţean şi autorităţile publice prin acte administrative, iar nu prin încălcarea conduitei prescrise printr-un act normativ.”

18. Curtea observă că, în speţă, distinct de procesul-verbal de constatare a contravenţiei prin care a fost sancţionat contravenientul, salariat al societăţii, a fost întocmit procesul-verbal prin care a fost aplicată societăţii sancţiunea complementară a reţinerii copiei conforme a autorizaţiei de transport - ca măsură ce are caracterul unei măsuri administrative, proces-verbal în cuprinsul căruia s-a stipulat faptul că, „împotriva măsurii de reţinere a copiei conforme a autorizaţiei de transport se poate face plângere la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.” Aşa fiind, chiar dacă autoarea excepţiei nu are calitatea procesual activă de a ataca procesul-verbal prin care a fost sancţionat contravenientul, nejustificând niciun interes în formularea unei plângeri contravenţionale împotriva acestuia, aceasta beneficiază de o cale de atac împotriva procesului-verbal prin care i s-a aplicat, în mod direct, sancţiunea reţinerii copiei conforme a autorizaţiei de transport, ca sancţiune complementară subsecventă sancţiunilor contravenţionale principale aplicate contravenientului.

19. În acest context, Curtea subliniază că sancţiunile principale şi complementare, precum şi măsurile tehnico-administrative au un caracter punitiv şi preventiv, vizând ocrotirea unei valori sociale importante, precum siguranţa pe drumurile publice. Sancţiunile contravenţionale complementare nu au scop represiv, acesta revenind numai sancţiunilor contravenţionale principale, ci au scop preventiv, şi anume înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege. Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea faptei săvârşite, şi nu au caracter de sine stătător, ci ele fiinţează numai pe lângă o sancţiune contravenţională principală, astfel încât soarta lor juridică depinde de cea a sancţiunilor principale, potrivit principiului accesorium saequitur principalem. Răspunderea contravenţională fiind una strict personală, titularul dreptului de a formula plângerea contravenţională este cel sancţionat contravenţional.

20. Curtea reţine, totodată, că, în înţelesul Legii nr. 38/2003, prin autorizaţia de transport se înţelege acel document eliberat în condiţiile acestei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv şi poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz. Din perspectiva criticii formulate, Curtea observă că, în doctrină, s-a arătat faptul că „sancţiunea contravenţională a retragerii autorizaţiei constă în retragerea temporară a autorizaţiei emise pentru efectuarea de operaţiuni reglementate de actele normative care fac menţiune despre ea. Unele sancţiuni administrative nu pot fi aplicate decât persoanelor juridice, acesta fiind cazul, de pildă, al retragerii sau suspendării autorizaţiei. Această sancţiune se poate aplica numai unor persoane juridice, nu şi membrilor săi, tocmai pentru că autorizaţia se referă la activitatea respectivei persoane juridice, şi nu a membrilor săi, luaţi individual, iar măsura în sine are un caracter preventiv.”

21. În fine, în jurisprudenţa sa, exemplu fiind Decizia nr. 521 din 5 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 12 ianuarie 2017, paragraful 16, Curtea a constatat că „obligarea întreprinderii sau operatorului de transport la plata amenzii pentru o faptă săvârşită de către conducătorul auto este o soluţie legislativă justificată prin raportul de prepuşenie existent între întreprinderea sau operatorul de transport rutier şi conducătorul auto, angajat al acestuia, raport în virtutea căruia comitentul are obligaţia de a impune conducătorului auto utilizarea instrumentarului şi documentelor prevăzute de lege. Totodată, întrucât răspunderea comitentului este o răspundere pentru fapta altuia, acesta are la dispoziţie o acţiune în regres împotriva prepusului.” Astfel, în situaţia în care un salariat este responsabil de conduita ilicită care a atras sancţionarea contravenţională a angajatorului persoană juridică, posibilitatea angajatorului de a regresa împotriva salariatului vinovat, pentru recuperarea sumelor plătite cu titlu de sancţiune contravenţională, precum şi a pagubelor înregistrate în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale complementare, se poate face în condiţiile art. 254 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, privind angajarea răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea GENN COMSERV - S.R.L. Bucureşti, filiala Timişoara, în Dosarul nr. 8.169/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă şi constată că prevederile art. 25 alin. (1) şi art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Timişoara - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 1 februarie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, aflate pe raza localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut şi Luduş din judeţul Mureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi ari. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata. Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Bogata. Cucerdea, Cuci, Iernut şi Luduş din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, aflate pe raza localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut şi Luduş din judeţul Mureş, sunt în cuantum de 1.726 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe ne rambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune (FC)”.

(2) Sumele individuale estimate de către expropriator, prevăzute la alin. (1), se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1 se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 aprilie 2018.

Nr. 213.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Campania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA. care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2AOgra-Câmpia Turzii, Lotul 2 Iernut-Cheţani, pe teritoriul localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut şi Luduş din judeţul Mureş din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“, aflate pe raza localităţilor Bogata, Cucerdea, Cuci, Iernut şi Luduş din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr.

crt.

Jude]ul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele/Denumirea proprietarului

Categoria de folosinţă

Tarla

Parcelă

Număr

cadastral

Suprafaţa

totală

(mp)

Suprafaţa de expropriat teren (mp)

Suprafaţa de expropriat construcţii (mp/ml/sup. desfăşurată)

Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

a

9

10

11

1

Mureş

Bogata

Aurel Harastau, Ioana Harastau

arabil extravilan

14

1347/1/2/3

 

11.600

86

0

69,23

2

Mureş

Bogata

Casian A. Matca, Casian Matca

arabil extravilan

14

1347/1/2/2

 

3.600

40

0

32,20

3

Mureş

Bogata

Olivia V. Frigioiu, Moldovan Vasile

arabil extravilan

14

1347/1/2/1

 

7.900

105

0

84,53

4

Mureş

Bogata

Ioan Incze, Maria St. Incze

arabil extravilan

14

1347/1/1

 

16.000

261

0

210,11

5

Mureş

Bogata

Uat Bogata

drum extravilan

14

 

 

 

29

0

23,35

6

Mureş

Bogata

Veronica T. Vancea, Iacob Vancea

arabil extravilan

14

1347/1/26

 

14.400

183

0

147,32

7

Mureş

Bogata

Ioan Fuzesan, Aurelia I. Fuzesan

arabil extravilan

14

1347/1/27

 

4.200

53

0

42,67

8

Mureş

Bogata

Constantin C, Veres

arabil extravilan

14

1347/1/27/2

 

1.600

20

0

16,10

9

Mureş

Bogata

Grigore G. Nasca, Grigore Nasca, Ioan G. Nasca, Teodor G. Nasca, Petru G. Nasca, Ileana G. Tifu

arabil extravilan

14

1347/1/28

 

14.400

192

0

154,56

10

Mureş

Bogata

Ioan T. Bucur

arabil extravilan

14

1347/1/29

 

14.000

142

0

114,31

11

Mureş

Bogata

Vasile V. Răchită

arabil extravilan

14

1347/1/30

 

14.400

116

0

93,38

12

Mureş

Bogata

Ioan Pop: Viorica 1. Pasaroiu, Melania I. Grecu, Maria I. Beldean, Ana I. Pop

arabil extravilan

14

1347/1/31

 

11.500

71

0

57,16

13

Mureş

Bogata

Nicolae N. Oanes

arabil extravilan

14

1347/1/32/1

 

6.600

44

0

35,42

14

Mureş

Bogata

Francisc Magyari, Francisc I. Dudas

arabil extravilan

14

1347/1/33

 

11.500

50

0

40,25

15

Mureş

Bogata

Ştefan A. Zsigoczki

arabil extravilan

14

1347/1/34

50769

11.500

44

0

35,42

16

Mureş

Bogata

Szeibert A. Rozalia

arabil extravilan

14

1347/1/35

 

5.800

30

0

24,15

17

Mureş

Bogata

Ileana I. Fodor

arabil extravilan

14

1347/1/35

 

5.800

41

0

33,01

18

Mureş

Bogata

Rozalia T. Sara-Olariu, Nicolaie T. Marian, Laura Marian

arabil extravilan

14

1347/1/37

 

8.600

77

0

61,99

19

Mureş

Bogata

Liviu Ormenisan, Livia L. Pantea

arabil extravilan

14

1347/1/38

 

5.700

60

0

48,30

20

Mureş

Bogata

Maria T. Dejan

arabil extravilan

14

1347/1/39

 

11.500

126

0

101,43

21

Mureş

Bogata

Oprinca Silvia, Oprinca Iosif, Pop Constanta

arabil extravilan

14

1347/1/40/2

 

5.800

59

0

47,50

22

Mureş

Bogata

Grigore Morar, Vilorie G. Morar

arabil extravilan

14

1347/1/40/1

 

7.200

61

0

49,11

23

Mureş

Bogata

Henter F. Gheorghe, Henter F. Francisc

arabil extravilan

14

1347/1/40

50061

11.500

103

0

82,92

24

Mureş

Bogata

Henter F. Catalina

arabil extravilan

14

1647/1/41/3

 

3.000

19

0

15,30

25

Mureş

Bogata

Kocsis F. Arpad

arabil extravilan

14

1647/1/41/2

 

16.500

75

0

60,38

26

Mureş

Bogata

Bartha F. Estera

arabil extravilan

14

1647/1/41/1

 

15.000

26

0

20,93

27

Mureş

Bogata

Ballai S. Agneta, Maria Ballai

arabil extravilan

14

1647/1/42

 

18.900

24

0

19,32

28

Mureş

Bogata

Ştefan Katona, Karol S. Katona, Ştefan S. Katona, Alexandru S. Katona, Irina Harbotovschi, Iosif S. Katona, Zoltán S. Katona, Dionisie S. Katona, Iuliana Fogarasi

arabil extravilan

13

1226/1/4

 

17.400

163

0

131,22

29

Mureş

Bogata

Bukcsi Katalina, Istvan Rozsnyai

arabil extravilan

13

1221/1

 

8.700

3579

0

2.881,10

30

Mureş

Bogata

Ilvia A. Bogatean, Maria A. Hopirtean, Vasile A. Catana, Adrian Catana, Emilia A. Mihasan, Aurelia A. Catana

arabil extravilan

13

1221/1/2

 

10.000

88

0

70,84

31

Mureş

Bogata

Halmagyi Emeric

arabil extravilan

13

1218/1

 

1.300

1300

0

1.046,50

32

Mureş

Bogata

Viorica Gh. Olar, Gheorghe Nicoara, Lucretia I. Nicoara, Doina Gh. Olar

arabil extravilan

13

1218/2

 

13.700

2747

0

2.211,34

33

Mureş

Bogata

Halmagyi Emeric

arabil extravilan

13

1215/1

 

900

900

0

724,50

34

Mureş

Bogata

Viorica Gh. Olar, Gheorghe Nicoara, Lucretia I. Nicoara, Doina Gh. Olar

arabil extravilan

13

1215/2

 

5.000

2594

0

2.088,17

35

Mureş

Bogata

Farcas Iosif. Ştefan Gerendi

arabil extravilan

13

1215/3

 

4.000

1261

0

1.015,11

36

Mureş

Bogata

Bogata - la dispoziţia consiliului local**

fâneaţă extravilan

13

1207

 

4.019

971

0

669,99

37

Mureş

Bogata

Bogata - la dispoziţia consiliului local**

arabil extravilan

13

 

 

1.416

1416

0

1.139,88

38

Mureş

Bogata

Bogata - la dispoziţia consiliului local**

neproductiv extravilan

13

 

 

9.825

5687

0

654,01

39

Mureş

Bogata

Kocsis Paraschiva, Kocsis Csilia, Kocsis Ioan

arabil extravilan

13

1213 1212

 

35.000

3297

0

2.654,09

40

Mureş

Bogata

Rozalia I. Szente, Iosif I. Szente

arabil extravilan

13

1190/1/3

 

8.700

4

0

3,22

41

Mureş

Bogata

Bogata - la dispoziţia consiliului local **

fâneaţă intravilan

16

 

 

589

589

0

1.354,70

42

Mureş

Bogata

Proprietar neidentificat ***

arabil intravilan

16

 

 

872

20

0

92,00

43

Mureş

Bogata

Proprietar neidentificat

curţi construcţii intravilan

16

 

 

1.483

120

0

628,00

44

Mureş

Bogata

Ştefan St. Fulop, Ştefan Fulop, Maria St. Papp

fâneaţă intravilan

16

1203

 

800

158

0

363,40

45

Mureş

Bogata

Baranyai Ioan

arabil intravilan

16

1204

 

18.400

821

0

3.776,60

46

Mureş

Cucerdea

Cucerdea

canal extravilan

2/1

 

HC 34

 

456

0

52,44

47

Mureş

Cucerdea

Cernea Valer, Cernea Aurelia

arabil extravilan

2/1

33/5/8

 

11.500

266

0

214,13

48

Mureş

Cucerdea

Moldovan Maria

arabil extravilan

2/1

33/5/7

63

76900

1.766

0

1.421,63

49

Mureş

Cucerdea

Moldovan Maria

tufăriş extravilan

2/1

33/1

63

4300

181

0

41,63

 

50

Mureş

Cucerdea

Comuna Cucerdea - la dispoziţia comisiei locale de fond funciar ****

arabil extravilan

4/1

78/2/1/2

 

16.449

3.212

0

2.585,66

51

Mureş

Cucerdea

Comuna Cucerdea - la dispoziţia comisiei locale de fond funciar****

arabil extravilan

4/1

78/2/1

 

21.100

3.623

0

2.916,52

52

Mureş

Cucerdea

Zsuzsana I. Molnar

arabil extravilan

4/1

78/2/2

419

17.000

5.855

0

4.713,28

53

Mureş

Cucerdea

Oltean A. Alexandru, Alexandru Oltean, Anica A. Rus, Maria A. Mărginean, Saveta A. Marian, Livia A. Moldovan, Teodor A. Oltean, Victoria A. Bisericescu

arabil extravilan

4/1

78/11/7

 

6800

1.326

0

1.067,43

54

Mureş

Cucerdea

Virginia Gh. Tatar, Gheorghe Tatar, Gheorghe Gh. Tatar, Dumitru Gh. Tatar, Fira Gh. Seluean, Aurel Gh. Tatar

arabil extravilan

4/1

78/11/8

 

6.100

3.586

0

2.886,73

55

Mureş

Cucerdea

Gheorghe Gh. Daraban

arabil extravilan

4/1

78/11/9/1

 

3.800

3.210

0

2.584,05

56

Mureş

Cucerdea

Ioan I. Oltean, Nicolae I. Oltean, Ana I. Lechintan, Iosif I. Oltean, Maria I. Cioca, Aurelia I. Moldovan

arabil extravilan

4/1

78/11/9/2

 

2.200

1.371

0

1.103,66

57

Mureş

Cucerdea

Ioan I. Oltean, Nicolae I. Oltean, Ana I. Lechintan, Iosif I. Oltean, Maria L Cioca, Aurelia J. Moldovan

arabil extravilan

4/1

78/11/9/3

 

5.800

573

0

461,27

58

Mureş

Cucerdea

Cucerdea

canal extravilan

3

 

HC 57/5

 

305

0

35,08

59

Mureş

Cucerdea

Saveta V. Lechintat, Jenica I. Marcu, Vasile Marc, Maria V. Vodă, Lucretia V. Popa

arabil extravilan

3

57/4/1/9

 

2.800

18

0

14,49

60

Mureş

Cucerdea

Precup Ana Victoria V. Cernea, Anica Precup, Aurelia V. Masca

arabil extravilan

3

57/4/1/8

 

2.800

160

0

128,80

61

Mureş

Cucerdea

Dumitru T. Precup

arabii extravilan

3

57/4/1/7

 

2.800

310

0

249,55

62

Mureş

Cucerdea

Teanc Vasilica

arabii extravilan

3

57/4/1/6/2

 

600

258

0

207,69

63

Mureş

Cucerdea

Anuţa V. Teanc

arabil extravilan

3

57/4/1/6/1

 

600

595

0

478,98

64

Mureş

Cucerdea

Anica V. Stan

arabil extravilan

3

57/4/1/5

 

3.000

1.358

0

1.093,19

65

Mureş

Cucerdea

Alexandru T. Stan

arabil extravilan

3

57/4/1/4

 

1.400

119

0

95,80

66

Mureş

Cucerdea

Vasilica P. Oltean, Maria P. Vodă, Augustin P. Oltean, Petru Oltean

arabil extravilan

3

57/4/1/3

 

500

19

0

15,30

67

Mureş

Cucerdea

Gheorghe Gh. Costea

arabil extravilan

3

57/4/1/2

 

1.800

32

0

25,76

68

Mureş

Cucerdea

Cioara Petru

arabii extravilan

4

73/1/2

 

4100

674

0

542,57

69

Mureş

Cucerdea

Cioara Petru

arabil extravilan

4

65/1/1

 

5.900

970

0

780,85

70

Mureş

Cucerdea

Augustin T. Teanc

arabil extravilan

4

73/1/3

 

4.900

686

0

552,23

71

Mureş

Cucerdea

Valer V. Gligoras

arabil extravilan

4

73/1/4

 

8.600

1.958

0

1.576,19

72

Mureş

Cucerdea

Viorel I. Cioara

arabil extravilan

4

73/1/5/3

 

700

155

0

124,78

73

Mureş

Cucerdea

Aron I. Tamas, Victoria I. Tamas, Emil I. Tamas, Anica I. Tamas, Andronic I. Tamas, Sanfora I. Oltean

arabil extravilan

4

73/1/5/1

50807

4.300

841

0

677,01

74

Mureş

Cucerdea

Gheorghe Gh. Costea

arabil extravilan

4

73/1/6

 

4.500

821

0

660,91

75

Mureş

Cucerdea

Maria I. Rusu

arabil extravilan

4

73/1/7

 

3.500

1.065

0

857,33

76

Mureş

Cucerdea

Maria I. Gligoras

arabil extravilan

4

65/1/9

 

2.900

13

0

10,47

77

Mureş

Cucerdea

Teodor T. Stan, Todosia Stan, Saveta T. Stan, Anica T. Hancu, Mana T. Gligoras, Lina T. Velighe, Gheorghe T, Stan, Vasile T. Stan

arabil extravilan

4

73/1/11

50808

7.000

263

0

211,72

78

Mureş

Cucerdea

Popa Vasile

neproductiv extravilan

4

73/2/1

 

1.200

226

0

25,99

79

Mureş

Cucerdea

Iosif D. Tamas, Danila Tamas, Maria D. Tamas

neproductiv extravilan

4

73/2/2/1

 

400

31

0

3,57

80

Mureş

Cucerdea

Aron I. Tamas, Victoria I. Tamas, Emil I. Tamas, Anica I. Tamas, Andronic I. Tamas, Sanfora I. Oltean

neproductiv extravilan

4

73/2/2/2

 

1.300

213

0

24,50

81

Mureş

Cucerdea

Anuţa T. Bordeanu, Emil T. Alecu, Livia T. Vlad. Maria 1 Moraru. Elenuta T. Alecu, Teodor Alee, Sanda G. Cocos, Eugen G, Precup

neproductiv extravilan

4

73/2/3

 

3.000

410

0

47,15

82

Mureş

Cucerdea

Aurelia G. Mardasan

neproductiv extravilan

4

73/2/4

 

2.500

252

0

28,98

83

Mureş

Cucerdea

Ioan N. Hancu

neproductiv extravilan

4

73/2/5

 

1.500

371

0

42,67

84

Mureş

Cucerdea

Hancu Nicolae

arabil extravilan

4

73/1/13/5

 

9.800

590

0

474,95

85

Mureş

Cuci

Petarlacean F. Ioan, Petarlacean F. Filon, Petarlacean F. Vasile, Petarlacean F. Maria, Pop F. Cecilia, Petarlacean F. Liciniu

arabil extravilan

44

602/2

 

12.900

237

0

218,04

86

Mureş

Cuci

Moldovan Ioan-Virgil, Moldovan Oana-Lenuta

arabil extravilan

44

602/1

50493

14.500

20

0

18,40

87

Mureş

Cuci

Moldovan Victor-Cornel, Moldovan Rebeca-Daniela

păşune extravilan

45

606/5

50137

60.359

5.532

0

4.453,26

88

Mureş

Cuci

Moldovan Victor-Cornel, Moldovan Rebeca-Daniela

păşune extravilan

45

606/5

50137

60.359

6.131

0

4.935,46

89

Mureş

Cuci

Tasnadi Lumenita

păşune extravilan

45

606/3

50791

5.200

678

0

545,79

90

Mureş

Cuci

Tasnadi Lumenita

păşune extravilan

45

606/3

50791

5.200

814

0

655,27

91

Mureş

Cuci

Capusan P. Aurel

păşune extravilan

45

606/2

-

8.200

1.085

0

873,43

92

Mureş

Cuci

Capusan P. Aurel

păşune extravilan

45

606/2

-

8.200

1.079

0

668,60

93

Mureş

Cuci

Alexa F. Victor-Iulian

păşune extravilan

45

606/1

-

4.300

447

0

359,84

94

Mureş

Cuci

Alexa F. Victor-Iulian

păşune extravilan

45

606/1

-

4.300

500

0

402,50

95

Mureş

Cuci

Sinteregan V. Maria

păşune extravilan

45

606/1

-

13.100

614

0

494,27

96

Mureş

Cuci

Sinteregan V. Maria

păşune extravilan

45

606/1

-

13.100

698

0

561,89

97

Mureş

Cuci

Ilea P. Cornelia, Gatea L. Georgeta, Radu L. Viorica, Ilea L. Elvira, Ilea L. Tiberiu, Ilea L. lamina

arabii extravilan

45

616/47

50807

2.900

26

0

23,92

98

Mureş

Cuci

Călugăr V. Toader

arabil extravilan

45

616/46

-

1.900

28

0

25,76

99

Mureş

Cuci

Marian V. Vasile, Călugăr V, Maria

arabil extravilan

45

616/45

-

1.900

30

0

27,60

 

100

Mureş

Cuci

Alexe Gh. Vasile, Cocolas Gh. Maria

arabil extravilan

45

616/44

-

1.900

31

0

28,52

101

Mureş

Cuci

Petarlacean F. Ioan, Petarlacean F. Filon, Petarlacean F. Vasile, Petarlacean F. Maria, Petarlacean F. Liciniu, Pop Cecilia

arabil extravilan

45

616/43

 

6.000

105

0

96,60

102

Mureş

Cuci

Suteu A. Silvia, Deac Gh. Norica, Suteu Gh. Vasile, Suteu Gh. Gheorghe, Ogrean Gh. Angela, Nimos Gh. Daniela, Plescan Gh. Felicia

arabil extravilan

45

616/43

 

5.800

112

0

103,04

103

Mureş

Cuci

Botezan G. Liviu, Botezări A. Aurel. Botezări G. Gheorghe

arabil extravilan

45

616/40

-

4.300

119

0

109,48

104

Mureş

Cuci

Ignat T. Ioan

arabil extravilan

45

616/40

-

2.900

78

0

71,76

105

Mureş

Cuci

Ignat V. Ilarie, Ignat V. Ioan, David V. Maria, Gyalai V. Ana

arabil extravilan

45

616/39

-

5.800

171

0

157,32

106

Mureş

Cuci

Capusan P. Aurel

arabil extravilan

45

616/38/2

-

3.400

104

0

95,68

107

Mureş

Cuci

Capusan P. Aurel

arabil extravilan

45

616/38/2

-

3.400

10

0

9,20

108

Mureş

Cuci

Partea T. Ioan

arabil extravilan

45

616/38

-

5.800

172

0

158,24

109

Mureş

Cuci

Partea T. Ioan

arabil extravilan

45

616/38

-

5.800

161

0

148,12

110

Mureş

Cuci

Alexe C. Romulus

arabil extravilan

45

616/37

-

2.500

64

0

58,88

111

Mureş

Cuci

Alexc C. Romulus

arabil extravilan

45

616/37

-

2.500

83

0

76,36

112

Mureş

Cuci

Tilea V. Ioan, Ilea V. Dorina. Puia V. Maria

arabil extravilan

45

616/36

-

5.800

143

0

131,56

113

Mureş

Cuci

Tilea V. Ioan, Ilea V. Dorina, Puia V. Maria

arabil extravilan

45

616/36

-

5.800

121

0

111,32

114

Mureş

Cuci

Alexa F. Victor-Iulian

arabil extravilan

45

616/35

-

4.200

108

0

99,36

115

Mureş

Cuci

Alexa F. Victor-Iulian

arabil extravilan

45

616/35

-

4.200

37

0

34,04

116

Mureş

Cuci

Alexe V. Chirion

arabil extravilan

45

616/34

-

8.400

231

0

212,52

117

Mureş

Cuci

Alexe V. Chirion

arabil extravilan

45

616/34

-

8.400

89

0

81,88

118

Mureş

Cuci

Alexe T. Maria, Tilea T. Ioan, Pascu T. Silvia, Tilea T. Toader

arabil extravilan

45

616/33

-

2.900

32

0

29,44

119

Mureş

Cuci

Alexe T. Maria, Tilea T. Ioan, Pascu T. Silvia, Tilea X Toader

arabil extravilan

45

616/33

-

2.900

84

0

77,28

120

Mureş

Cuci

Botezan Gh. Vasile

arabil extravilan

45

616/32

-

11.600

167

0

153,64

121

Mureş

Cuci

Botezan Gh. Vasile

arabil extravilan

45

616/32

-

11.600

358

0

329,36

122

Mureş

Cuci

Marian E. Anica, Marian V. Vasile, Marian V, Aurel, Ignat V. Maria

arabil extravilan

45

616/31

-

2.900

93

0

85,56

123

Mureş

Cuci

Marian E. Anica, Marian V. Vasile, Marian V, Aurel, Ignat V. Maria

arabil extravilan

45

616/31

-

2.900

48

0

44,16

124

Mureş

Cuci

Tilea I. Ioan, Tilea I. Miluc

arabil extravilan

45

616/30

50164

11.600

585

0

538,20

125

Mureş

Cuci

Tilea I. Ioan, Tilea I. Miluc

arabil extravilan

45

616/30

50164

11.600

205

0

188,60

126

Mureş

Cuci

Sinteregan V. Maria

arabil extravilan

45

616/29/2

-

5.800

323

0

297,16

127

Mureş

Cuci

Sinteregan V. Maria

arabil extravilan

45

616/29/2

-

5.800

128

0

117,76

128

Mureş

Cuci

Schlesinger R. Cornelia

arabil extravilan

45

616/29/1

-

5.800

299

0

275,08

129

Mureş

Cuci

Schlesinger R. Cornelia

arabil extravilan

45

616/29/1

-

5.800

148

0

136,16

130

Mureş

Cuci

Botezan A. Adrian, Parvulescu A. Aurelia, Danciu A. Emilia, Rotaru A. Eugenia

arabil extravilan

45

616/28

-

11.600

401

0

368,92

131

Mureş

Cuci

Botezan A. Adrian, Parvulescu A. Aurelia, Danciu A. Emilia, Rotaru A. Eugenia

arabil extravilan

45

616/28

-

11.600

267

0

245,64

132

Mureş

Cuci

Botezan I. Ilarie

arabil extravilan

45

616/27

-

11.600

269

0

247,48

133

Mureş

Cuci

Botezan I. Ilarie

arabil extravilan

45

616/27

-

11.600

169

0

155,48

134

Mureş

Cuci

Marian V. Vasile, Călugăr V. Maria

arabil extravilan

45

616/26/1

-

5.700

128

0

117,76

135

Mureş

Cuci

Marian V. Vasile, Călugăr V. Maria

arabil extravilan

45

616/26/1

-

5.700

77

0

70,84

136

Mureş

Cuci

Călugăr V. Toader

arabil extravilan

45

616/26

-

1.500

35

0

32,20

137

Mureş

Cuci

Călugăr V. Toader

arabil extravilan

45

616/26

-

1.500

20

0

18,40

138

Mureş

Cuci

Marian V. Vasile

arabil extravilan

45

616/25

-

7.300

175

0

161,00

139

Mureş

Cuci

Marian V. Vasile

arabil extravilan

45

616/25

-

7.300

106

0

97,52

140

Mureş

Cuci

Moldovan I. Virgil, Moldovan A. Mirela, Rusu A. Simona, Turc I. Eugenia

arabil extravilan

45

616/24

-

5.800

128

0

117,76

141

Mureş

Cuci

Moldovan I. Virgil, Moldovan A. Mirela, Rusu A. Simona, Turc I. Eugenia

arabil extravilan

45

616/24

-

5.800

89

0

81,88

142

Mureş

Cuci

Silaghi V. Maria, Moldovan V. Vasile, Dinca V. Olivia, Merdari V. Victoria, Moldovan V. Lucretia

arabil extravilan

45

616/22

 

11.600

227

0

208,84

143

Mureş

Cuci

Silaghi V, Maria, Moldovan V. Vasile, Dinca V. Olivia, Merdari V. Victoria, Moldovan V, Lucretia

arabil extravilan

45

616/22

 

11.600

135

0

124,20

144

Mureş

Cuci

Serban Gheorghe, Serban Elena

arabil extravilan

45

616/22

50001

8.600

152

0

139,84

145

Mureş

Cuci

Serban Gheorghe, Serban Elena

arabil extravilan

45

616/22

50001

8.600

86

0

79,12

146

Mureş

Cuci

Moldovan G. Natalia, Botezan G. Aurel. Botezan G. Gheorghe

arabil extravilan

45

618/1/21,

618/24

-

8.700

143

0

131,56

147

Mureş

Cuci

Moldovan G. Natalia, Botezan G. Aurel, Botezan G. Gheorghe

arabil extravilan

45

618/1/21,

618/24

-

8.700

99

0

91,08

148

Mureş

Cuci

Botezan G. Ghifta, Petarlacean A. Maria, Roznovat A. Aurora, Botezan A. Aurel, Darovischi A. Cornelia

arabil extravilan

45

616/1/20,

618/23

 

4.300

47

0

43,24

149

Mureş

Cuci

Botezan G. Ghifta, Petarlacean A. Maria, Roznovat A. Aurora, Botezan A. Aurel, Darovischi A. Cornelia

arabil extravilan

45

616/1/20,

618/23

 

4.300

69

0

63,48

 

150

Mureş

Cuci

Petarlacean F. Ioan, Petarlacean F. Filon, Petarlacean F. Vasile, Petarlacean F. Maria, Petarlacean F. Liciniu, Pop Cecilia

arabil extravilan

45

616/1/19,

618/22

 

11.600

170

0

156,40

151

Mureş

Cuci

Petarlacean F. Ioan, Petarlacean F. Filon, Petarlacean F. Vasile, Petarlacean F. Maria, Petarlacean F. Liciniu, Pop Cecilia

arabil extravilan

45

616/1/19,

618/22

 

11.600

118

0

108,56

152

Mureş

Cuci

Tilea Marinei

arabil extravilan

45

616/8

50693

11.500

153

0

140,76

153

Mureş

Cuci

Tilea Marinei

arabil extravilan

45

616/8

50698

11.500

108

0

99,36

154

Mureş

Cuci

Marian Toader-Aurel

arabil extravilan

45

616/1/17,

618/20

50766

10.000

117

0

107,64

155

Mureş

Cuci

Marian Toader-Aurel

arabil extravilan

45

616/1/17,

618/20

50766

10.000

89

0

81,88

156

Mureş

Cuci

Sos Gh. Aurel, Sos Gh. Vasile, Sos Elena, Sos Vasile

arabil extravilan

45

616/1/16,

618/19

50771

12.000

128

0

117,76

157

Mureş

Cuci

Sos Gh. Aurel, Sos Gh. Vasile, Sos Elena, Sos Vasile

arabil extravilan

45

616/1/16,

618/19

50771

12.000

105

0

96,60

158

Mureş

Cuci

Alexe T. Maria, Tilea T. Ioan, Pascu T. Silvia, Tilea T. Toader

arabil extravilan

45

616/15

-

8.500

85

0

78,20

159

Mureş

Cuci

Alexe T. Maria, Tilea T. Ioan, Pascu T. Silvia, Tilea T. Toader

arabil extravilan

45

616/15

-

8.500

63

0

57,96

160

Mureş

Cuci

Ignat I. Ioan, Grama I. Silvia, Botezan J. Lucretia, Ignat I. Vasile, Ignat I. Gheorghe, Ignat I. Filon

arabil extravilan

45

616/1/14,

618/17

-

11.500

105

0

96,60

161

Mureş

Cuci

Ignat I. Ioan, Grama I. Silvia, Botezan I. Lucretia, Ignat I. Vasile, Ignat I. Gheorghe, Ignat I. Filon

arabil extravilan

45

616/1/14,

618/17

-

11.500

62

0

57,04

162

Mureş

Cuci

Moldovan I. Laurean

arabil extravilan

45

616/1/13,

618/18

-

11.600

93

0

85,56

163

Mureş

Cuci

Moldovan I. Laurean

arabil extravilan

45

616/1/13,

618/18

-

11.600

44

0

40,48

164

Mureş

Cuci

Botezan V. Vasile, Laszlo V. Maria, Galu V, Rodica

arabil extravilan

45

616/1/12,

618/15

-

11.600

85

0

78,20

165

Mureş

Cuci

Botezan V. Vasile, Laszlo V. Maria, Galu V. Rodica

arabil extravilan

45

616/1/12,

618/15

-

11.600

28

0

25,76

166

Mureş

Cuci

Ilea P Cornelia, Gatea L. Georgeta,

Radu L. Viorica, Ilea L. Elvira, Ilea L. Tiberiu, Ilea L. lamina

arabil extravilan

45

616/1/11,

618/14

50812

11.600

80

0

73,60

167

Mureş

Cuci

Ilea P. Cornelia, Gatea L. Georgeta,

Radu L. Viorica, Ilea L. Elvira, Ilea L. Tiberiu, Ilea L. lamina

arabil extravilan

45

616/1/11,

618/14

50812

11.600

21

0

19,32

168

Mureş

Cuci

Schlesinger R. Cornelia

arabil extravilan

45

616/10

-

5.800

37

0

34,04

169

Mureş

Cuci

Schlesinger R. Cornelia

arabil extravilan

45

616/10

-

5.800

9

0

8,28

170

Mureş

Cuci

Botezan G. Liviu, Botezan G. Aurel, Botezan G. Gheorghe

arabii extravilan

45

616/1/10,

618/13

-

7.100

42

0

38,64

171

Mureş

Cuci

Botezan G. Liviu, Botezan G. Aurel, Botezan G. Gheorghe

arabil extravilan

45

616/1/10,

618/13

-

7.100

10

0

9,20

172

Mureş

Cuci

Ignat I. Ioan, Grama I. Silvia, Botezan I. Lucretia, Valdman I. Maria, Ignat I. Vasile, Ignat I. Gheorghe. Ignat I. Filon

arabil extravilan

45

616/1/8,

618/11

 

3.000

17

0

15,64

173

Mureş

Cuci

Ignat I. Ioan, Grama I. Silvia, Botezan I. Lucretia, Valdman I. Maria, Ignat I. Vasile. Ignat I. Gheorghe, Ignat I. Filon

arabil extravilan

45

616/1/8,

618/11

 

3.000

3

0

2,76

174

Mureş

Cuci

Pârlea T. Ioan, Parlea T. Gheorghe,

Partea T. Elena, Parlea T. Stela, Parlea T. Lucretia

arabil extravilan

45

616/1/8,

618/11

-

17.200

90

0

82,80

175

Mureş

Cuci

Parlea T. Ioan, Parlea T. Gheorghe,

Parlea T. Elena, Parlea T. Stela, Parlea T. Lucretia

arabil extravilan

45

616/1/8,

618/11

-

17.200

7

0

6,44

176

Mureş

Cuci

Parlea T. Ioan

arabil extravilan

45

616/1/7,

618/10

-

17.000

129

0

118,68

177

Mureş

Cuci

Parlea T. Ioan

arabil extravilan

45

616/1/7,

618/10

 

17.000

20

0

18,40

178

Mureş

Cuci

Ignat V. Ilarie, Ignat V. Ioan, David V. Maria, Gyalai V. Ana

arabil extravilan

45

618/9,

616/1/6

-

17.400

118

0

108,56

179

Mureş

Cuci

Ignat V. Ilarie, Ignat V. Ioan, David V. Maria, Gyalai V. Ana

arabii extravilan

45

618/9,

616/1/6

-

17.400

31

0

28,52

180

Mureş

Cuci

Ignat T. Ioan

arabil extravilan

45

616/1/5,

618/8

-

8.700

53

0

48,76

181

Mureş

Cuci

Ignat T. Ioan

arabil extravilan

45

616/1/5,

618/8

-

8.700

14

0

12,88

182

Mureş

Cuci

Stoica I. Li viu

arabil extravilan

45

616/1/4,

618/7

-

33.300

173

0

159,16

183

Mureş

Cuci

Stoica I. Liviu

arabil extravilan

45

616/1/4,

618/7

-

33.300

66

0

60,72

184

Mureş

Cuci

Serban Gheorghe, Serban Elena

arabil extravilan

45

618/6

50002

17.400

106

0

97,52

185

Mureş

Cuci

Serban Gheorghe, Serban Elena

arabil extravilan

45

618/6

50002

17.400

4

0

3,68

186

Mureş

Cuci

Marian V. Maria, Cipaian V. Aurel, Duma V. Emilia, Serban V. Elena, Cipaian V. Gheorghe

arabil extravilan

45

616/1/2,

618/5

-

23.200

627

0

576,84

187

Mureş

Cuci

Marian V. Maria, Cipaian V. Aurel, Duma V. Emilia, Serban V. Elena, Cipaian V. Gheorghe

arabil extravilan

45

616/1/2,

618/5

-

23.200

365

0

335,80

188

Mureş

Cuci

Suteu A. Silvia, Deac Gh. Norica, Suteu Gh. Vasile, Suteu Gh. Gheorghe, Ogrean Gh. Angela, Nimos Gh. Daniela, Plescan Gh. Felicia

arabil extravilan

45

616/1

 

39.400

1.557

0

1.432,44

189

Mureş

Cuci

Suteu A. Silvia, Deac Gh. Norica, Suteu Gh. Vasile, Suteu Gh. Gheorghe, Ogrean Gh. Angela, Nimos Gh. Daniela, Plescan Gh. Felicia

arabil extravilan

45

616/1

 

39.400

831

0

764,52

190

Mureş

Cuci

Schlesinger R. Cornelia

arabil extravilan

45

618/3

-

10.700

258

0

237,36

191

Mureş

Cuci

Schlesinger R. Cornelia

arabil extravilan

45

618/3

-

10.700

253

0

232,76

192

Mureş

Cuci

Schlesinger R. Cornelia

arabil extravilan

45

618/3

-

10.700

161

0

148,12

193

Mureş

Cuci

Schlesinger R. Cornelia

arabil extravilan

45

618/3

-

900

81

0

74,52

194

Mureş

Cuci

Marian I. Emil, Marian I. Tanase, Marian I. Tarfin, Ocnean I. Maria

arabil extravilan

45

618/2/3

-

15.500

1.219

0

1.121,48

195

Mureş

Cuci

Marian I. Emil, Marian I. Tanase, Marian I. Tarfin, Ocnean I. Maria

curţi construcţii intravilan

94

264/2/C

-

4.300

1.237

0

12.802,95

196

Mureş

Cuci

Marian I. Emil, Marian I. Tanase, Marian I. Tarfin, Ocnean I. Maria

grajd intravilan construcţie

94

264/2/C

-

463

0

463

10.649,00

197

Mureş

Cuci

Marian I. Ioan

arabil extravilan

45

613/2/b

-

13.600

922

0

848,24

198

Mureş

Cuci

Marian T. Toader

arabil extravilan

45

618/2/a

-

14.700

175

0

161,00

199

Mureş

Cuci

Marian T. Toader

arabil extravilan

45

618/2/a

-

14.700

107

0

98,44

 

200

Mureş

Cuci

Botezan A. Aurel, Botezan G. Ghifta, Roznovati A. Aurora, Dorovschi A. Cornelia, Petarlacean A. Maria

arabil extravilan

45

616/1

 

2.400

103

0

94,76

201

Mureş

Cuci

Kis I. Giza

arabil extravilan

52

683/9

123/1

63.600

185

0

170,20

202

Mureş

Cuci

Marian I. Ioan, Marian Aurel

arabil intravilan

45

264/2/b

-

3.800

1.145

0

5.267,00

203

Mureş

Cuci

Marian I. Toader

arabil intravilan

45

264/2/a

-

4.100

603

0

2.773,80

204

Mureş

Cuci

Marian I. Toader

arabil intravilan

45

264/2/a

-

4.100

98

0

450,80

205

Mureş

Cuci

Botezan A. Aurel, Botezan G. Ghifta, Roznovati A. Aurora, Dorovschi A. Cornelia, Petarlacean A. Maria

arabil intravilan

45

264/1

 

1.800

20

0

92,00

206

Mureş

Cuci

Vigh A. Clara, Demeter A. Vilma, Sabau A. Ileana

arabil extravilan

52

683/16

-

4.300

1

0

0,92

207

Mureş

Cuci

Racasan I.. Nicolae

arabil extravilan

46

263/1

-

5.800

78

0

71,76

208

Mureş

Cuci

Racasan I. Nicolae

arabil extravilan

46

263/1

-

5.800

14

0

12,88

209

Mureş

Cuci

Bogdan I. Ana

arabil extravilan

46

623/1/2

-

4.400

92

0

84,64

210

Mureş

Cuci

Bogdan I. Ana

arabil extravilan

46

623/1/2

-

4.400

35

0

32,20

211

Mureş

Cuci

Ignat Aurel, căs. cu Ignat Ana-Maria

arabil extravilan

46

623/1/4

50755

36.100

281

0

258,52

212

Mureş

Cuci

Ignat Aurel, căs. cu Ignat Ana-Maria

arabil extravilan

46

623/1/4

50755

36.100

2

0

1,84

213

Mureş

Cuci

Ignat Aurel, căs. cu Ignat Ana-Maria

arabil extravilan

46

623/1/4

50755

36.100

120

0

110,40

214

Mureş

Cuci

Parohia Ortodoxă Orosia

arabil extravilan

46

623/1/4

-

50.000

1

0

0,92

215

Mureş

Cuci

Parohia Ortodoxă Orosia

arabil extravilan

46

623/1/4

-

50.000

176

0

161,92

216

Mureş

Cuci

Botezan I. Ilarie

arabil extravilan

46

623/1

-

14.500

6

0

5,52

217

Mureş

Cuci

Botezan I. Ilarie

arabil extravilan

46

623/1

-

14.500

2

0

1,84

218

Mureş

Cuci

Alexa I. Maria

arabil extravilan

44

646/2

-

63.800

97

0

89,24

219

Mureş

Cuci

Alexa I. Maria

arabil extravilan

44

646/2

- -

63.800

15

0

13,80

220

Mureş

Cuci

Alexa I. Maria

arabil extravilan

44

646/2

-

63.800

11

0

10,12

221

Mureş

Cuci

Serban Gheorghe, Serban Elena, Tilea Lucretia, Tilea Gheorghe

arabil extravilan

48

646/3

50003

17.400

42

0

38,64

222

Mureş

Cuci

Tilea V. Ioan, Nea V. Dorina, Puia V. Maria

arabil extravilan

48

646/4

-

13.100

44

0

40,48

223

Mureş

Cuci

Ilea T. Gligor

arabil extravilan

48

646/5

-

4.300

17

0

15,64

224

Mureş

Cuci

Nea T. Gligor

arabil extravilan

48

646/5

-

4.300

1

0

0,92

225

Mureş

Cuci

Tilea I. Ioan, Tilea I. Miluc

arabil extravilan

48

646/6

50761

14.700

91

0

83,72

226

Mureş

Cuci

Tilea I. Ioan, Tilea I. Miluc

arabil extravilan

48

646/6

50761

14.700

2

0

1,84

227

Mureş

Cuci

Bereczki Maria-Angelica

arabil extravilan

48

646/6/1

50763

2.700

22

0

20,24

228

Mureş

Cuci

Tilea I. Aurel

arabil extravilan

48

646/7

-

17.400

185

0

170,20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

229

Mureş

Cuci

Petarlacean F. Ioan, Petarlacean F. Filon, Petarlacean F. Vasile, Petarlacean F. Maria, Petarlacean F. Liciniu, Pop Cecilia

arabil extravilan

48

646/8

 

11.600

163

0

149,96

230

Mureş

Cuci

Petarlacean F. Ioan, Petarlacean F. Filon, Petarlacean F. Vasile, Petarlacean F. Maria, Petarlacean F. Liciniu, Pop Cecilia

arabil extravilan

48

646/8

 

11.600

1

0

0,92

231

Mureş

Cuci

Alexa F, Victor-Iulian

arabil extravilan

48

646/9

-

11.600

181

0

166,52

232

Mureş

Cuci

Alexa F. Victor-Iulian

arabil extravilan

48

646/9

-

11.600

12

0

11,04

233

Mureş

Cuci

Botezan I. Ioan, Botezan I. Ilarie, Botezan I. Pompei, Botezan I. Aurel, Racasan I. Maria. Pietruta I. Balasa, Rusu I. Rodica

arabil extravilan

48

646/10

 

35.800

590

0

542,80

234

Mureş

Cuci

Botezan I. Ioan, Botezan I. Ilarie, Botezan I. Pompei, Botezan I. Aurel, Racasan I. Maria, Pietruta I. Balasa. Rusu I. Rodica

arabi î extravilan

48

646/10