MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 356/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 356         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 aprilie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

92. - Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

 

Acord de parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte

 

351. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

224. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda” - lot 2, aflate pe raza localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Aiud, Rădeşti şi Teiuş din judeţul Alba

 

230. - Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2018 pentru operatorii economici din industria de apărare care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.514. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

6. - Normă pentru modificarea art. 11 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Paramentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 19 aprilie 2018.

Nr. 92.

 

ACORD

de parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte

 

Preambul

Uniunea Europeană, denumită în continuare „Uniunea”, şi

Regatul Belgiei,

Republica Bulgaria,

Republica Cehă,

Regatul Danemarcei,

Republica Federală Germania,

Republica Estonia,

Irlanda,

Republica Elenă,

Regatul Spaniei,

Republica Franceză,

Republica Croaţia,

Republica Italiană,

Republica Cipru,

Republica Letonia,

Republica Lituania,

Marele Ducat al Luxemburgului,

Ungaria,

Republica Malta,

Regatul Ţărilor de Jos,

Republica Austria,

Republica Polonă,

Republica Portugheză,

România,

Republica Slovenia,

Republica Slovacă,

Republica Finlanda,

Regatul Suediei,

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

părţi contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumite în continuare „statele membre”, pe de o parte, şi

Canada, pe de altă parte,

denumite în continuare împreună „părţile”,

inspirate de relaţia îndelungată de prietenie dintre popoarele Europei şi Canadei, bazată pe legături ample de ordin istoric, cultural, politic şi economic,

luând act de progresele înregistrate de la Acordul-cadru din 1976 pentru cooperare comercială şi economică dintre Comunităţile Europene şi Canada, Declaraţia din 1990 privind relaţiile transatlantice dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia şi Canada, Declaraţia politică comună privind relaţiile UE - Canada şi Planul de acţiune comun UE - Canada din 1996, Agenda de parteneriat UE - Canada din 2004 şi Acordul din 2005 dintre Uniunea Europeană şi Canada de instituire a unui cadru pentru participarea Canadei la operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor,

reafirmându-şi ataşamentul puternic faţă de principiile democratice şi drepturile omului, astfel cum sunt prevăzute în Declaraţia universală a drepturilor omului,

împărtăşind opinia potrivit căreia proliferarea armelor de distrugere în masă reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii internaţionale.

bazându-se pe îndelungata lor tradiţie de cooperare în ceea ce priveşte promovarea principiilor internaţionale ale păcii şi securităţii şi a statului de drept,

reafirmându-şi hotărârea de a combate terorismul şi criminalitatea organizată prin intermediul canalelor bilaterale şi multilaterale,

având în comun angajamentul de a reduce sărăcia, de a stimula creşterea economică favorabilă incluziunii şi de a sprijini ţările în curs de dezvoltare în eforturile pe care le depun în direcţia reformelor politice şi economice,

recunoscând dorinţa lor de a promova dezvoltarea durabilă în dimensiunile sale economice, sociale şi de mediu, exprimându-şi mândria în ceea ce priveşte contactele interpersonale extinse dintre cetăţenii lor şi angajamentul de a proteja şi a promova diversitatea expresiilor culturale,

recunoscând rolul important pe care organizaţiile multilaterale eficace îl pot juca în promovarea cooperării şi în obţinerea de rezultate pozitive privind problemele şi provocările mondiale,

conştiente de relaţia lor dinamică în materie de comerţ şi investiţii, care va fi consolidată în continuare prin punerea în aplicare eficace a unui acord economic şi comercial cuprinzător,

reamintind faptul că dispoziţiile prezentului acord, care intră sub incidenţa părţii a treia titlul V din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, sunt obligatorii pentru Regatul Unit şi pentru Irlanda ca părţi contractante distincte, şi nu ca făcând parte din Uniunea Europeană, cu excepţia cazului în care Uniunea Europeană împreună cu Regatul Unit şi/sau Irlanda au notificat în comun Canadei faptul că Regatul Unit sau Irlanda îşi asumă obligaţii ca parte a Uniunii Europene, în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În cazul în care Regatul Unit şi/sau Irlanda încetează să îşi asume obligaţii ca parte a Uniunii Europene În conformitate cu articolul 4a din Protocolul nr. 21, Uniunea Europeană împreună cu Regatul Unit şi/sau Irlanda informează de îndată Canada cu privire la orice modificare a poziţiei lor, caz în care acestea au în continuare obligaţii în temeiul acordului în nume propriu. Aceleaşi dispoziţii se aplică Danemarcei, în conformitate cu Protocolul privind poziţia Danemarcei, anexat la tratatele menţionate,

recunoscând schimbările instituţionale înregistrate în Uniunea Europeană după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, afirmându-şi statutul de parteneri strategici şi hotărârea de a şi consolida şi de a-şi extinde în continuare relaţia şi cooperarea internaţională pe baza respectului reciproc şi a dialogului pentru a-şi promova interesele şi valorile comune,

convinse că o astfel de cooperare ar trebui să se concretizeze în mod treptat şi pragmatic, pe măsură ce se dezvoltă politicile lor,

convin după cum urmează:

 

TITLUL I

Baza cooperării

 

ARTICOLUL 1

Principii generale

 

(1) Părţile îşi exprimă sprijinul pentru principiile comune prevăzute în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.

(2) Conştiente de relaţia lor strategică, părţile se angajează să consolideze coerenţa în ceea ce priveşte dezvoltarea cooperării lor la nivel bilateral, regional şi multilateral.

(3) Părţile pun în aplicare prezentul acord pe baza valorilor comune şi a principiilor dialogului, respectului reciproc, parteneriatului egal, multilateralismului, consensului şi respectării dreptului internaţional.

 

TITLUL II

Drepturile omului, libertăţile fundamentale, democraţia şi statul de drept

 

ARTICOLUL 2

Apărarea şi promovarea principiilor democratice, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

 

(1) Respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în Declaraţia universală a drepturilor omului şi în tratatele internaţionale existente şi în alte instrumente cu caracter juridic obligatoriu privind drepturile omului la care Uniunea sau statele membre şi Canada sunt parte, stă la baza politicilor naţionale şi internaţionale ale fiecăreia dintre părţi şi constituie un element esenţial al prezentului acord.

(2) Părţile se angajează să coopereze şi să apere aceste drepturi şi principii în cadrul propriilor lor politici şi încurajează alte state să adere la aceste tratate internaţionale şi instrumente cu caracter juridic obligatoriu privind drepturile omului şi să pună în aplicare propriile obligaţii în domeniul drepturilor omului.

(3) Părţile se angajează să promoveze democraţia, inclusiv procesele electorale libere şi corecte, în concordanţă cu standardele internaţionale. Părţile se informează reciproc cu privire la misiunile fiecăreia de observare a alegerilor şi se invită să participe la acestea, după caz.

(4) Părţile recunosc importanţa statului de drept pentru protecţia drepturilor omului şi pentru funcţionarea eficace a instituţiilor de guvernanţă în cadrul unui stat democratic. Aceasta include existenţa unui sistem de justiţie independent, egalitatea în faţa legii, dreptul la un proces echitabil şi accesul cetăţenilor la căi de atac eficace.

 

TITLUL III

Pacea şi securitatea la nivel internaţional şi multilateralismul eficace

 

ARTICOLUL 3

Armele de distrugere în masă

 

(1) Părţile consideră că proliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) şi a vectorilor acestora, atât în beneficiul actorilor statali, cât şi al celor nestatali, reprezintă una dintre cele mai grave ameninţări la adresa stabilităţii şi securităţii la nivel internaţional.

(2) Prin urmare, părţile convin să coopereze şi să contribuie la prevenirea proliferării ADM şi a vectorilor acestora prin respectarea deplină şi prin punerea în aplicare integrală a obligaţiilor care le revin în temeiul acordurilor internaţionale privind dezarmarea şi ne prolifera rea şi al rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU. În plus, părţile continuă să coopereze, după caz, pentru a sprijini eforturile de neproliferare prin participarea în cadrul regimurilor de control al exporturilor la care ambele sunt parte. Părţile convin că această dispoziţie reprezintă un element esenţial al prezentului acord.

(3) De asemenea, părţile convin să coopereze şi să contribuie la prevenirea proliferării ADM şi a vectorilor acestora prin:

(a) după caz, adoptarea de măsuri pentru a semna, a ratifica sau a adera la toate tratatele internaţionale relevante în materie de dezarmare şi neproliferare şi pentru a pune în aplicare pe deplin toate obligaţiile prevăzute de tratatele la care sunt parte şi pentru a încuraja alte state să adere la tratatele respective;

(b) menţinerea unui sistem eficace de control al exporturilor la nivel naţional, care să permită verificarea exporturilor şi prevenirea brokerajului ilicit şi a tranzitului mărfurilor care au legătură cu AMD, inclusiv verificarea utilizatorilor finali ai AMD în ceea ce priveşte tehnologiile cu dublă utilizare, şi care să prevadă sancţiuni eficace în caz de încălcare a procedurilor de control al exporturilor;

(c) combaterea proliferării armelor chimice, biologice şi toxice. Părţile convin să colaboreze în cadrul forurilor relevante pentru a impulsiona perspectivele de aderare universală la convenţiile internaţionale, inclusiv la Convenţia privind armele chimice (Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora) şi la Convenţia privind armele biologice şi toxice [Convenţia cu privire la interzicerea perfecţionării, producţiei şi stocării armelor bacteriologice (biologice) şi cu toxine şi la distrugerea lor].

(4) Părţile convin să instituie reuniuni regulate la nivel înalt UE - Canada pentru a face schimb de opinii referitor la modalităţile de intensificare a cooperării cu privire la o serie de aspecte care vizează neproliferarea şi dezarmarea.

 

ARTICOLUL 4

Armele de calibru mic şi armamentul uşor

 

(1) Părţile recunosc faptul că fabricarea, transferul şi circulaţia ilicite de arme de calibru mic şi armament uşor (SALW), inclusiv muniţia aferentă, precum şi acumularea lor în exces, gestionarea ineficientă, rezervele de material securizate în mod necorespunzător şi răspândirea necontrolată reprezintă în continuare o ameninţare gravă pentru pacea şi securitatea internaţională.

(2) Părţile convin să pună în aplicare angajamentele pe care şi le-au asumat pentru a soluţiona problema comerţului ilicit cu SALW, inclusiv cu muniţia aferentă, în cadrul instrumentelor internaţionale relevante, inclusiv Programul de acţiune al ONU pentru prevenirea, combaterea şi eradicarea comerţului ilicit cu SALW în toate formele sale, precum şi obligaţiile care decurg din rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU,

(3) Părţile se angajează să ia măsuri menite să soluţioneze problema comerţului ilicit cu SALW şi să coopereze şi să urmărească să asigure coordonarea, complementaritatea şi sinergia eforturilor lor comune întreprinse pentru a ajuta alte state să soluţioneze problema comerţului ilicit cu SALW şi muniţia aferentă la nivel mondial, regional şi naţional, după caz.

 

ARTICOLUL 5

Curtea Penală Internaţională

 

(1) Părţile afirmă faptul că cele mai grave infracţiuni care afectează comunitatea internaţională nu trebuie să rămână nepedepsite şi că urmărirea cu eficacitate în justiţie a acestora trebuie să fie asigurată prin întreprinderea de măsuri la nivel naţional şi prin consolidarea cooperării internaţionale, inclusiv cu Curtea Penală Internaţională (CPI),

(2) Părţile şi-au asumat angajamentul comun de a promova ratificarea universală a Statutului de la Roma al CPI sau aderarea universală la acesta şi de a depune eforturi pentru punerea în aplicare cu eficacitate pe plan naţional a Statutului în rândul statelor care sunt părţi la CPI,

 

ARTICOLUL 6

Cooperarea pentru combaterea terorismului

 

(1) Părţile recunosc că lupta împotriva terorismului este o prioritate comună şi subliniază că lupta împotriva terorismului trebuie să se desfăşoare cu respectarea statului de drept, a dreptului internaţional, în special a Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a rezoluţiilor relevante ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, a drepturilor omului, a dreptului internaţional privind refugiaţii, a dreptului umanitar şi a libertăţilor fundamentale.

(2) Părţile menţin consultări şi contacte ad-hoc la nivel înalt privind combaterea terorismului pentru a promova eforturile operaţionale comune şi mecanismele de colaborare eficace în acest domeniu, atunci când este posibil. Printre acestea se numără schimburile regulate de informaţii cu privire la listele în materie de terorism, strategiile de combatere a extremismului violent şi modalităţile de abordare a problemelor emergente în materie de combatere a terorismului.

(3) Părţile şi-au asumat angajamentul comun de a promova o abordare internaţională cuprinzătoare în materie de combatere a terorismului sub conducerea Organizaţiei Naţiunilor Unite. În special, părţile se angajează să coopereze în vederea aprofundării consensului internaţional în acest domeniu pentru a promova punerea în aplicare pe deplin a Strategiei mondiale a ONU de combatere a terorismului şi a rezoluţiilor relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, după caz.

(4) Părţile continuă să coopereze îndeaproape în cadrul Forumului mondial pentru combaterea terorismului şi al grupurilor de lucru ale acestuia.

(5) Părţile urmează recomandările internaţionale elaborate de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională pentru a lupta împotriva finanţării terorismului.

(6) Părţile continuă să conlucreze, după caz, în vederea consolidării capacităţii altor state în materie de combatere a terorismului în scopul de a preveni şi a detecta activităţile teroriste, precum şi de a reacţiona la acestea.

 

 

ARTICOLUL 7

Cooperarea pentru promovarea păcii şi a stabilităţii la nivel internaţional

 

Pentru impulsionarea intereselor lor comune în ceea ce priveşte promovarea păcii şi a securităţii la nivel internaţional.

precum şi a unor instituţii şi politici multilaterale eficace, părţile se angajează:

(a) să depună în continuare eforturi în vederea întăririi în şi mai mane măsură a securităţii transatlantice, ţinând seama de rolul central al arhitecturii de securitate transatlantică existentă între Europa şi America de Nord;

(b) să îşi intensifice eforturile comune în sprijinul gestionării crizelor şi al consolidării capacităţilor şi să îşi îmbunătăţească în continuare cooperarea în acest domeniu, inclusiv în ceea ce priveşte operaţiile şi misiunile UE. Părţile se angajează să faciliteze participarea la aceste activităţi, inclusiv prin consultări într-o etapă timpurie şi prin schimb de informaţii în materie de planificare, în cazul în care acest lucru este considerat oportun de către părţi.

 

ARTICOLUL 8

Cooperarea în cadrul forurilor şi al organizaţiilor multilaterale, regionale şi internaţionale

 

(1) Părţile şi-au asumat angajamentul comun de a susţine multilateralismul şi eforturile de îmbunătăţire a eficacităţii forurilor şi a organizaţiilor regionale şi internaţionale, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite şi organizaţiile şi agenţiile sale Specializate, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi alte foruri multilaterale.

(2) Părţile menţin mecanisme de consultare eficace în marja forurilor multilaterale, în cadrul ONU, pe lângă dialogurile lor existente în domeniile drepturilor omului şi al democraţiei, părţile instituie mecanisme de consultare permanentă în cadrul Consiliului pentru drepturile omului, al Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al birourilor ONU din Viena şi altele, după caz şi astfel cum s-a convenit de către părţi.

(3) De asemenea, părţile se angajează să se consulte cu privire la alegeri pentru a urmări asigurarea unei reprezentări eficace în cadrul organizaţiilor multilaterale.

 

TITLUL IV

Dezvoltarea economică şi durabilă

 

ARTICOLUL 9

Dialogul şi asumarea unei poziţii de lider la nivel mondial în domeniul economic

 

Recunoscând faptul că globalizarea durabilă şi creşterea prosperităţii pot fi atinse doar în cadrul unei economii mondiale

deschise, bazate pe principii de piaţă, reglementări eficace şi instituţii mondiale puternice, părţile se angajează:

(a) să facă dovada asumării unei poziţii de lider în ceea priveşte promovarea unor politici economice solide şi a unei gestionări financiare prudente atât la nivel naţional, cât şi prin intermediul angajamentului lor regional şi internaţional;

(b) să poarte cu regularitate un dialog de politică la nivel înalt privind aspecte macroeconomice, inclusiv cu reprezentanţi ai băncilor centrale, după caz, cu scopul de a coopera în aspecte de interes reciproc;

(c) să încurajeze, după caz, dialogul şi cooperarea în timp util şi eficace privind aspecte economice mondiale de interes comun în cadrul organizaţiilor şi al forurilor multilaterale la care participă părţile, cum ar fi OCDE, G-7, G-20, Fondul Monetar Internaţional (FMI), Banca Mondială şi Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC).

 

ARTICOLUL 10

Promovarea liberului schimb şi stimularea investiţiilor

 

(1) Părţile vor coopera în vederea promovării unei creşteri şi a unei dezvoltări durabile a comerţului şi a investiţiilor dintre ele în avantajul lor reciproc, astfel cum se prevede într-un acord economic şi comercial cuprinzător.

(2) Părţile se angajează să coopereze în vederea consolidării în continuare a OMC ca cel mai eficient cadru pentru un sistem comercial mondial puternic, favorabil incluziunii şi bazat pe norme.

(3) Părţile continuă să aibă relaţii de cooperare vamală.

 

ARTICOLUL 11

Cooperarea în domeniul fiscalităţii

 

În vederea consolidării şi a dezvoltării cooperării lor economice, părţile respectă şi aplică principiile bunei guvernanţe în domeniul fiscal, şi anume transparenţa, schimbul de informaţii şi evitarea practicilor fiscale dăunătoare în cadrul Forumului OCDE privind practicile fiscale dăunătoare şi al Codului de conduită al Uniunii în domeniul impozitării întreprinderilor, după caz. Părţile se angajează să conlucreze pentru a promova şi a îmbunătăţi punerea în aplicare a acestor principii la nivel internaţional.

 

ARTICOLUL 12

Dezvoltarea durabilă

 

(1) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a răspunde nevoilor actuale fără a compromite nevoile generaţiilor viitoare. Acestea recunosc faptul că, pentru a fi viabilă pe termen lung, creşterea economică ar trebui să respecte principiile dezvoltării durabile.

(2) Părţile continuă să promoveze utilizarea responsabilă şi eficientă a resurselor şi creşterea gradului de sensibilizare cu privire la costurile economice şi sociale ale daunelor aduse mediului şi cu privire la impactul acestora asupra bunăstării umane.

(3) Părţile continuă să încurajeze eforturile de promovare a dezvoltării durabile prin intermediul dialogului, al schimbului de cele mai bune practici, al bunei guvernanţe şi al bunei gestiuni financiare.

(4) Părţile au obiectivul comun de a reduce sărăcia şi de a sprijini dezvoltarea economică favorabilă incluziunii în întreaga lume şi se angajează să conlucreze ori de câte ori este posibil pentru a îndeplini acest obiectiv.

(5) în acest scop, părţile instituie un dialog regulat în materie de politică privind cooperarea pentru dezvoltare în vederea îmbunătăţirii coordonării în materie de politică privind aspecte de interes comun şi a îmbunătăţirii calităţii şi eficacităţii cooperării lor pentru dezvoltare, în concordanţă cu principiile acceptate la nivel internaţional referitoare la eficacitatea ajutorului. Părţile conlucrează pentru creşterea gradului de responsabilitate şi transparenţă, punând accentul pe îmbunătăţirea rezultatelor în materie de dezvoltare, şi recunosc importanţa pe care o are implicarea mai multor actori, inclusiv sectorul privat şi societatea civilă, în cadrul cooperării pentru dezvoltare.

(6) Părţile recunosc importanţa sectorului energiei pentru prosperitatea economică şi pentru pacea şi stabilitatea la nivel internaţional. Acestea convin asupra necesităţii de a îmbunătăţi şi a diversifica sursele de aprovizionare cu energie, de a promova inovarea şi de a spori eficienţa energetică în vederea consolidării perspectivelor energetice, a securităţii energetice, precum şi a caracterului durabil al energiei şi a accesibilităţii acesteia din perspectiva preţului. Părţile menţin un dialog la nivel înalt privind energia şi continuă să colaboreze prin mijloace bilaterale şi multilaterale pentru a sprijini pieţele deschise şi competitive, schimbul de cele mai bune practici, promovarea reglementării pe baze ştiinţifice şi transparente, precum şi discuţiile privind domeniile care fac obiectul cooperării în materie de energie.

(7) Părţile acordă o importanţă deosebită protecţiei şi conservării mediului şi recunosc necesitatea ca acesta sa facă obiectul unor standarde ridicate de protecţie în vederea conservării sale pentru generaţiile viitoare.

(8) Părţile recunosc ameninţarea pe care o reprezintă la nivel mondial schimbările climatice şi necesitatea întreprinderii unor măsuri imediate şi suplimentare de reducere a emisiilor pentru a stabiliza concentraţiile de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să împiedice orice interferenţă antropică periculoasă cu sistemul climatic. În special, acestea au ambiţia comună de a găsi soluţii inovatoare pentru a atenua efectele schimbărilor climatice şi a se adapta la acestea. Părţile recunosc caracterul mondial al provocării şi continuă să sprijine eforturile internaţionale în direcţia instituirii unui regim echitabil, eficace, cuprinzător şi bazat pe norme în temeiul Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), care se aplică tuturor părţilor la convenţie, inclusiv conlucrarea în vederea progresului Acordului de la Paris.

(9) Părţile menţin dialogurile la nivel înalt privind mediul şi schimbările climatice în vederea efectuării unui schimb de cele mai bune practici şi a promovării cooperării eficace şi favorabile incluziunii privind schimbările climatice şi alte aspecte referitoare la protecţia mediului.

(10) Părţile recunosc importanţa dialogului şi a cooperării la nivel bilateral sau multilateral în domeniul ocupării forţei de muncă, al afacerilor sociale şi al muncii decente, în special în contextul globalizării şi al schimbărilor demografice. Părţile se angajează să promoveze cooperarea şi schimburile de informaţii şi de experienţă în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi aspectele sociale. De asemenea, părţile îşi confirmă ataşamentul faţă de respectarea, promovarea şi punerea în aplicare a standardelor de muncă recunoscute la nivel internaţional pe care şi le-au asumat, cum ar fi cele prevăzute în Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) din 1998 privind principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă şi rapoartele elaborate în urma adoptării acesteia.

 

ARTICOLUL 13

Dialogul privind alte domenii de interes reciproc

 

Recunoscând voinţa lor comună de a-şi aprofunda şi a-şi extinde angajamentul de lungă durată, precum şi recunoscând cooperarea existentă, părţile depun eforturi, în cadrul forurilor bilaterale şi multilaterale corespunzătoare, pentru a încuraja dialogul între experţi şi schimburile de cele mai bune practici în domenii de politică de interes reciproc. Domeniile respective includ, fără a se limita la acestea, agricultura, pescuitul, politica internaţională privind oceanele şi afacerile maritime, dezvoltarea rurală, transportul internaţional, ocuparea forţei de muncă şi aspectele circumpolare, inclusiv ştiinţa şi tehnologia. După caz, ar putea fi incluse şi schimburile de informaţii privind practicile legislative, administrative şi în materie de reglementare, precum şi privind procesele decizionale.

 

ARTICOLUL 14

Bunăstarea cetăţenilor

 

(1) Recunoscând importanţa extinderii şi a aprofundării dialogului şi a cooperării lor cu privire la o gamă largă de aspecte care afectează bunăstarea cetăţenilor lor şi comunitatea mondială în sens mai larg, părţile încurajează şi facilitează dialogul, consultarea şi, atunci când este posibil, cooperarea privind aspecte de interes reciproc actuale şi viitoare care afectează bunăstarea cetăţenilor.

(2) Părţile recunosc importanţa protecţiei consumatorilor şi încurajează schimbul de informaţii şi de cele mai bune practici în acest domeniu.

(3) Părţile încurajează cooperarea reciprocă şi schimburile de informaţii privind problemele mondiale de sănătate şi privind pregătirea şi capacitatea de reacţie în cazul unor situaţii de urgenţă la nivel mondial în materie de sănătate publică.

 

ARTICOLUL 15

Cooperarea în domeniul cunoaşterii, al cercetării, al inovării şi al tehnologiei comunicaţiilor

 

(1) Având în vedere importanţa pe care o au noile cunoştinţe pentru a reacţiona în faţa provocărilor mondiale, părţile continuă să încurajeze cooperarea în domeniul ştiinţei, al tehnologiei, al cercetării şi al inovării,

(2) Recunoscând importanţa pe care o au tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în calitate de elemente-cheie ale vieţii moderne şi ale dezvoltării socioeconomice, părţile se angajează să coopereze şi să facă schimb de opinii cu privire la politicile naţionale, regionale şi internaţionale în acest domeniu, după caz.

(3) Recunoscând faptul că securitatea şi stabilitatea internetului, cu respectarea deplină a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale, reprezintă o provocare mondială, părţile se angajează să coopereze la nivel bilateral şi multilateral, prin intermediul dialogului şi al schimbului de cunoştinţe de specialitate.

(4) Părţile recunosc faptul că utilizarea sistemelor spaţiale are o importanţă din ce în ce mai mare pentru îndeplinirea obiectivelor lor în materie de politică socioeconomică, internaţională şi de mediu, Părţile continuă să îşi intensifice cooperarea privind dezvoltarea şi utilizarea activelor spaţiale pentru a sprijini cetăţenii, întreprinderile şi organizaţiile guvernamentale.

(5) Părţile se angajează să îşi continue cooperarea în domeniul statisticii, acordând o atenţie specială promovării în mod activ a schimbului de cele mai bune practici şi politici.

 

ARTICOLUL 16

Promovarea diversităţii expresiilor culturale, a educaţiei şi a tineretului, precum şi a contactelor interpersonale

 

(1) Părţile se mândresc cu îndelungatele lor legături culturale, lingvistice şi tradiţionale care au permis construirea unor punţi de înţelegere reciprocă. Există legături transatlantice la toate nivelurile guvernării şi ale societăţii, această relaţie având un impact semnificativ asupra societăţii canadiene şi a celei europene. Părţile se angajează să încurajeze aceste legături şi să caute noi modalităţi de promovare a relaţiilor prin intermediul contactelor interpersonale. Părţile se angajează să utilizeze schimburile de informaţii prin intermediul organizaţiilor neguvemamentale şi al grupurilor de reflecţie care reunesc tineri şi alţi parteneri economici şi sociali în scopul de a extinde şi a aprofunda aceste relaţii şi de a îmbogăţi fluxul de idei, în vederea găsirii unor soluţii pentru depăşirea provocărilor comune.

(2) Recunoscând amplele relaţii care s-au dezvoltat între ele de-a lungul anilor în domeniul academic, educaţional, sportiv, cultural, turistic şi în cel al mobilităţii tineretului, părţile salută şi încurajează continuarea colaborării în ceea ce priveşte extinderea acestor legături, după caz.

(3) Părţile se angajează să stimuleze diversitatea expresiilor culturale, inclusiv prin promovarea, după caz, a principiilor şi a obiectivelor prevăzute în Convenţia UNESCO din 2005 asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiilor culturale.

(4) Părţile se angajează să încurajeze şi să faciliteze schimburile, cooperarea şi dialogul între instituţiile lor culturale şi profesioniştii din acest sector, după caz.

 

ARTICOLUL 17

Rezilienţa la dezastre şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

 

Pentru a reduce la minimum impactul dezastrelor naturale şi a celor provocate de om şi pentru a spori rezilienţa societăţii şi a infrastructurii, părţile îşi afirmă angajamentul comun de a promova măsurile de prevenire, de pregătire, de răspuns şi de redresare, inclusiv prin intermediul cooperării, după caz, la nivel bilateral şi multilateral.

 

TITLUL V

Justiţie, libertate şi securitate

 

ARTICOLUL 18

Cooperarea judiciară

 

(1) În ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală, părţile depun eforturi în vederea consolidării cooperării existente în domeniul asistenţei juridice reciproce şi al extrădării, pe baza acordurilor internaţionale relevante. De asemenea, părţile depun eforturi, în limitele competenţelor şi atribuţiilor lor, în scopul consolidării mecanismelor existente şi, după caz, au în vedere elaborarea de noi mecanisme de facilitare a cooperării internaţionale în acest domeniu. Un astfel de demers ar include, după caz, aderarea la instrumentele internaţionale relevante şi punerea în aplicare a acestora, precum şi o cooperare mai strânsă cu Eurojust.

(2) Părţile dezvoltă, după caz, cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială, în limitele competenţelor care le revin, în special în ceea ce priveşte negocierea, ratificarea şi punerea în aplicare a convenţiilor multilaterale referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă, inclusiv convenţiile Conferinţei de la Haga privind dreptul internaţional privat în domeniul cooperării juridice internaţionale şi al litigiilor, precum şi în domeniul protecţiei copilului

 

ARTICOLUL 19

Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite

 

(1) În limitele competenţelor şi prerogativelor fiecăreia, părţile cooperează în vederea adoptării unei abordări echilibrate şi integrate cu privire la lupta împotriva drogurilor. Părţile îşi concentrează eforturile asupra următoarelor aspecte:

- consolidarea structurilor de combatere a drogurilor ilicite;

- reducerea ofertei, a traficului şi a cererii de droguri ilicite;

- abordarea consecinţelor generate de consumul excesiv de droguri ilicite asupra sănătăţii şi a societăţii, precum şi

- maximizarea eficacităţii structurilor menite să reducă deturnarea precursorilor chimici utilizaţi pentru fabricarea ilicită de stupefiante şi de substanţe psihotrope.

(2) Părţile colaborează în vederea îndeplinirii acestor obiective, inclusiv, atunci când este posibil, prin coordonarea programelor lor de asistenţă tehnică şi prin încurajarea ţărilor care nu au făcut încă acest lucru să ratifice şi să pună în aplicare convenţiile internaţionale existente privind controlul drogurilor la care Uniunea sau statele membre şi Canada sunt părţi. Părţile îşi întemeiază acţiunile pe principii acceptate de comun acord, în conformitate cu dispoziţiile convenţiilor internaţionale relevante privind controlul drogurilor, şi respectă obiectivele generale ale Declaraţiei politice şi ale Planului de acţiune ale ONU privind cooperarea internaţională în direcţia unei strategii integrate şi echilibrate de combatere a problemei drogurilor la nivel mondial, adoptate în 2009.

 

ARTICOLUL 20

Cooperarea în domeniul aplicării legii şi lupta împotriva criminalităţii organizate şi a corupţiei

 

(1) Părţile şi-au asumat angajamentul comun de a coopera în materie de combatere a criminalităţii organizate, economice şi financiare, a corupţiei, a contrafacerii, a contrabandei şi a tranzacţiilor ilegale prin respectarea obligaţiilor lor internaţionale comune din acest domeniu, inclusiv în ceea ce priveşte cooperarea eficace pentru recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din acte de corupţie.

(2) Părţile îşi afirmă angajamentul de a dezvolta cooperarea în domeniul asigurării respectării legii, inclusiv prin continuarea cooperării cu Europol.

(3) în plus, părţile se angajează să colaboreze în cadrul forurilor internaţionale pentru a promova, după caz, aderarea la Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi a protocoalelor adiţionale la aceasta, la care ambele sunt părţi, şi punerea în aplicare a acestor instrumente.

(4) De asemenea, părţile se angajează să promoveze, după caz, punerea în aplicare a Convenţiei ONU împotriva corupţiei, inclusiv prin utilizarea unui mecanism de analiză solid, care să ţină seama de principiile transparenţei şi participării societăţii civile.

 

ARTICOLUL 21

Spălarea banilor şi finanţarea terorismului

 

(1) Părţile recunosc necesitatea de a coopera pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare în scopul spălării produselor rezultate din orice activitate infracţională, inclusiv traficul de droguri şi corupţia, precum şi pentru a combate finanţarea terorismului. Această cooperare se extinde la confiscarea bunurilor sau a fondurilor provenite dintr-o activitate infracţională, cu respectarea cadrelor juridice şi a legilor respective.

(2) Părţile fac schimb de informaţii relevante, după caz, cu respectarea cadrelor juridice şi a legilor respective, şi pun în aplicare măsuri corespunzătoare de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, în conformitate cu recomandările Grupului de Acţiune Financiară Internaţională şi cu standardele adoptate de alte organisme internaţionale relevante care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu.

 

ARTICOLUL 22

Criminalitatea informatică

 

(1) Părţile recunosc faptul că criminalitatea informatică este o problemă mondială care necesită soluţii mondiale. În acest scop, părţile îşi consolidează cooperarea în materie de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice prin intermediul schimbului de informaţii şi de cunoştinţe practice, în conformitate cu cadrele juridice şi legile fiecăreia. Părţile se angajează să conlucreze, după caz, pentru a acorda altor state asistenţă şi sprijin în ceea ce priveşte elaborarea unor legi, politici şi practici eficace de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice, oriunde se înregistrează astfel de cazuri.

(2) Părţile fac schimb de informaţii, după caz, cu respectarea cadrelor juridice şi a legilor fiecăreia, în domenii printre care se numără şi educaţia şi formarea investigatorilor specializaţi în domeniul criminalităţii informatice, efectuarea de investigaţii având ca obiect infracţiuni informatice şi expertizele informatice judiciare.

 

ARTICOLUL 23

Migraţie, azil şi gestionarea frontierelor

 

(1) Părţile îşi reafirmă angajamentul de a coopera şi a face schimb de opinii, în cadrul legilor şi al reglementărilor fiecăreia în materie de migraţie (inclusiv migraţie legală, migraţie neregulamentară, trafic de persoane, migraţie şi dezvoltare), azil, integrare, vize şi gestionarea frontierelor

(2) Părţile au obiectivul comun de a institui un regim de călătorii fără viză între Uniune şi Canada pentru toţi cetăţenii lor. Părţile conlucrează şi depun toate eforturile în scopul de a institui, cât mai curând posibil, un regim de călătorii fără viză între teritoriile lor pentru toţi cetăţenii cu un paşaport valabil.

(3) Părţile convin să coopereze pentru a preveni şi a controla imigraţia neregulamentară. În acest scop:

(a) Canada readmite pe oricare dintre cetăţenii săi prezent în mod ilegal pe teritoriul unui stat membru, la cererea acestuia din urmă şi, cu excepţia unor dispoziţii contrare prevăzute de un acord specific, fără formalităţi suplimentare;

(b) fiecare stat membru readmite pe oricare dintre cetăţenii săi prezent în mod ilegal pe teritoriul Canadei, la cererea acesteia din urmă şi, cu excepţia unor dispoziţii contrare prevăzute de un acord specific, fără formalităţi suplimentare;

(c) statele membre şi Canada eliberează cetăţenilor lor documente de călătorie corespunzătoare în acest scop;

(d) părţile se angajează să poarte negocieri privind un acord specific pentru stabilirea obligaţiilor în materie de readmisie, inclusiv în materie de readmisie a resortisanţilor ţărilor terţe şi a apatrizilor

 

ARTICOLUL 24

Protecţia consulară

 

(1) Pe teritoriul său, Canada permite cetăţenilor Uniunii ca în cazul în care statul membru ai cărui cetăţeni sunt nu are o reprezentanţă permanentă accesibilă în această ţară să beneficieze de protecţie din partea autorităţilor diplomatice şi consulare ale oricărui stat membru.

(2) Pe teritoriul oricărui stat membru, statele membre permit cetăţenilor canadieni ca în cazul în care Canada nu are o reprezentanţă permanentă accesibilă pe teritoriul statului membru respectiv să beneficieze de protecţie din partea autorităţilor diplomatice şi consulare ale oricărui alt stat desemnat de Canada.

(3) Alineatele (1) şi (2) sunt menite să elimine orice cerinţe de notificare şi aprobare care s-ar putea aplica în caz contrar pentru a permite cetăţenilor Uniunii sau ai Canadei să fie reprezentaţi de orice alt stat decât cel al cărui resortisanţi sunt.

(4) Părţile examinează anual modul în care sunt puse în aplicare din punct de vedere administrativ alineatele (1) şi (2).

 

ARTICOLUL 25

Protecţia datelor cu caracter personal

 

(1) Părţile recunosc necesitatea de a proteja datele cu caracter personal şi se angajează să conlucreze pentru a promova standarde internaţionale ridicate.

(2) Părţile recunosc importanţa protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, inclusiv a dreptului la viaţă privată, în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal. În acest scop, părţile se angajează, în cadrul legilor şi al reglementărilor fiecăreia, să îşi respecte angajamentele asumate în legătură cu aceste drepturi, inclusiv în cadrul activităţii de prevenire şi de combatere a terorismului şi a altor infracţiuni grave de natură transnaţională, printre care se numără şi criminalitatea organizată.

(3) Părţile continuă să coopereze, în cadrul legilor şi al reglementărilor fiecăreia, la nivel bilateral şi multilateral prin dialog şi schimb de cunoştinţe de specialitate, după caz, cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

 

TITLUL VI

Dialogul politic şi mecanismele de consultare

 

ARTICOLUL 26

Dialogul politic

 

Părţile se angajează să îşi consolideze într-un mod eficace şi pragmatic dialogul şi consultările pentru a-şi sprijini relaţia aflată într-un proces de evoluţie, pentru a impulsiona raporturile dintre ele şi pentru a-şi promova interesele şi valorile comune prin intermediul angajamentului lor multilateral.

 

ARTICOLUL 27

Mecanisme de consultare

 

(1) Părţile stabilesc un dialog prin intermediul contactelor, al schimburilor şi al consultărilor continue, care includ următoarele elemente;

(a) reuniuni la înalt nivel între lideri, care se desfăşoară anual sau conform celor convenite de comun acord şi care au loc alternativ în Uniune şi în Canada;

(b) reuniuni la nivel de miniştri de externe;

(c) consultări la nivel ministerial privind aspecte de politică de interes reciproc;

(d) consultări între înalţi funcţionari şi funcţionari de nivel operaţional pe teme de interes reciproc sau informări şi activităţi de cooperare privind evoluţiile majore pe plan naţional sau internaţional;

(e) promovarea schimburilor cu participarea unor delegaţii ale Parlamentului European şi ale Parlamentului Canadei.

(2) Comitetul ministerial comun

(a) Se instituie un Comitet ministerial comun (CMC).

(b) CMC:

(j) înlocuieşte Dialogul transatlantic;

(ii) este coprezidat de ministrul afacerilor externe al Canadei şi de înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate;

(iii) se întruneşte anual sau conform celor convenite de comun acord, după caz;

(iv) îşi adoptă propria agendă, propriile norme şi propriile proceduri;

(v) ia decizii cu aprobarea ambelor părţi;

(vi) primeşte un raport anual din partea Comitetului comun de cooperare (CCC) cu privire la stadiul relaţiilor şi face recomandări referitoare la activitatea CCC, inclusiv cu privire la noi domenii ale unei viitoare cooperări şi cu privire la soluţionarea oricăror litigii care decurg din punerea în aplicare a prezentului acord;

(vii) este format din reprezentanţi ai părţilor.

(3) Comitetul comun de cooperare

(a) Părţile instituie un Comitet comun de cooperare (CCC).

(b) Părţile asigură faptul că CCC:

(i) recomandă priorităţi în materie de cooperare între părţi;

(ii) monitorizează evoluţia relaţiei strategice dintre părţi;

(iii) face schimb de opinii şi formulează sugestii cu privire la orice aspecte de interes comun;

(iv) formulează recomandări menite să asigure eficientizarea, creşterea gradului de eficacitate şi a sinergiilor dintre părţi;

(v) asigură buna funcţionare a prezentului acord;

(vi) prezintă un raport anual către CMC privind stadiul relaţiei pe care părţile îl fac public, astfel cum se prevede la alineatul (2) litera (b) punctul (vi) al prezentului articol;

(vii) abordează în mod corespunzător orice chestiune care îi este înaintată de către părţi în temeiul prezentului acord;

(viii) instituie subcomitete care au sarcina de a-i asista în exercitarea atribuţiilor sale. Cu toate acestea, activitatea subcomitetelor respective ar trebui să nu se suprapună cu cea a organismelor instituite în temeiul altor acorduri dintre părţi;

(ix) analizează situaţiile în care una dintre părţi consideră că interesele sale au fost sau ar putea fi afectate în mod negativ de procesele decizionale din domeniile de cooperare care nu fac obiectul unui acord specific.

(c) Părţile asigură faptul că CCC se întruneşte o dată pe an, alternativ, în Uniune şi în Canada, că se convoacă reuniuni speciale ale CCC la solicitarea oricăreia dintre părţi, că CCC este coprezidat de un înalt funcţionar din Canada şi de un înalt funcţionar din Uniune şi că CCC îşi stabileşte singur mandatul, inclusiv dispoziţiile privind participarea observatorilor.

(d) CCC este alcătuit din reprezentanţi ai părţilor, acordându-se atenţia cuvenită promovării eficienţei şi economiei în stabilirea nivelurilor de participare.

(e) Părţile convin că CCC poate solicita comitetelor şi organismelor similare instituite în temeiul acordurilor bilaterale existente între părţi să îi furnizeze în mod regulat informaţii actualizate cu privire la activităţile lor în cadrul unei analize continue şi exhaustive a relaţiilor dintre părţi.

 

ARTICOLUL 28

Îndeplinirea obligaţiilor

 

(1) în spiritul respectului reciproc şi al cooperării prevăzute în prezentul acord, părţile iau măsurile generale sau specifice necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile care le revin în temeiul prezentului acord.

(2) în cazul în care apar întrebări sau divergenţe în ceea ce priveşte punerea în aplicare ori interpretarea prezentului acord, părţile îşi intensifică eforturile pentru a se consulta şi a coopera în vederea soluţionării problemelor în timp util şi în mod amiabil. La cererea oricăreia dintre părţi, întrebările sau divergenţele se înaintează CCC pentru a face obiectul unor discuţii şi analize suplimentare. De asemenea, părţile pot decide de comun acord să înainteze aceste chestiuni subcomitetelor speciale subordonate CCC. Părţile asigură faptul că CCC sau subcomitetele desemnate se întrunesc într-un termen rezonabil pentru a încerca să rezolve orice divergenţe în ceea ce priveşte punerea în aplicare sau interpretarea prezentului acord prin comunicare într-o etapă timpurie, printr-o analiză aprofundată a faptelor, inclusiv consiliere de specialitate şi dovezi ştiinţifice, după caz, şi printr-un dialog eficace.

(3) Reafirmându-şi puternicul angajament comun faţă de drepturile omului şi neproliferare, părţile consideră că o încălcare deosebit de gravă şi substanţială a obligaţiilor prevăzute la articolul 2 alineatul (1) şi la articolul 3 alineatul (2) poate fi tratată ca un caz de urgenţă specială. Părţile consideră că pentru ca o situaţie să constituie o „încălcare deosebit de gravă şi substanţială” a articolului 2 alineatul (1), gravitatea şi natura acesteia ar trebui să aibă un caracter excepţional, ca de exemplu o lovitură de stat sau infracţiuni grave care ameninţă pacea, securitatea şi bunăstarea comunităţii internaţionale.

(4) în situaţiile în care într-o ţară terţă apare o situaţie care, dată fiind gravitatea şi natura sa, ar putea să fie considerată echivalentă unui caz de urgenţă specială, părţile se angajează să organizeze consultări urgente, la cererea oricăreia dintre părţi, pentru a face schimb de opinii cu privire la situaţie şi pentru a analiza posibilele răspunsuri.

(5) în eventualitatea improbabilă şi neaşteptată ca un caz de urgenţă specială să se producă pe teritoriul uneia dintre părţi, oricare dintre acestea poate înainta chestiunea CMC Acesta poate solicita CCC să organizeze, de urgenţă, consultări în termen de 15 zile. Părţile furnizează informaţiile relevante şi elementele de probă necesare pentru o examinare amănunţită şi o soluţionare în timp util şi eficace a situaţiei. În cazul în care CCC nu este în măsură să soluţioneze situaţia, acesta poate înainta chestiunea CCM pentru a fi analizată de urgenţă.

(6) (a) într-un caz de urgenţă specială, dacă CMC nu este în măsură să soluţioneze situaţia, oricare dintre părţi poate decide să suspende dispoziţiile prezentului acord. În Uniune, decizia de suspendare ar necesita unanimitate. În Canada, decizia de suspendare ar fi luată de guvernul Canadei, în conformitate cu legislaţia şi reglementările sale. O parte notifică imediat în scris celeilalte părţi decizia şi o aplică pe durata perioadei minime necesare în vederea soluţionării problemei într-o manieră acceptabilă pentru părţi.

(b) Părţile analizează în mod constant evoluţia situaţiei care a generat decizia respectivă şi care ar putea servi drept bază pentru alte măsuri corespunzătoare adoptate în afara cadrului prezentului acord. Partea care invocă suspendarea sau alte măsuri le retrage de îndată ce situaţia justifică acest lucru.

(7) în plus, părţile recunosc faptul că o încălcare deosebit de gravă şi substanţială a drepturilor omului sau a neproliferării, astfel cum este definită la alineatul (3), ar putea, de asemenea, să servească drept bază pentru încetarea Acordului economic şi comercial cuprinzător (CETA) UE - Canada, în conformitate cu articolul 30.9 din acordul menţionat.

(8) Prezentul acord nu afectează şi nici nu aduce atingere interpretării ori aplicării altor acorduri dintre părţi. În special, dispoziţiile privind soluţionarea litigiilor din prezentul acord nu înlocuiesc şi nici nu afectează în vreun fel dispoziţiile în materie de soluţionare a litigiilor prevăzute în alte acorduri dintre părţi.

 

TITLUL VII

Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 29

Securitatea şi divulgarea de Informaţii

 

(1) Prezentul acord nu se interpretează într-un mod care aduce atingere legilor şi reglementărilor Uniunii, ale statelor membre sau ale Canadei privind accesul public la documentele oficiale.

(2) Prezentul acord nu se interpretează ca impunând părţilor obligaţia de a furniza informaţii a căror divulgare este, în opinia părţii respective, contrară intereselor sale esenţiale în materie de securitate.

 

ARTICOLUL 30

Intrare în vigoare şi încetare

 

(1) Părţile se notifică reciproc de îndată ce au încheiat procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii ulterioare datei ultimei notificări.

(2) în pofida alineatului (1), Uniunea şi Canada aplică părţi ale prezentului acord cu titlu provizoriu, astfel cum se prevede în prezentul alineat, până la intrarea sa în vigoare şi în conformitate cu procedurile interne şi cu legislaţia naţională a fiecăreia, după caz.

Aplicarea provizorie începe în prima zi a celei de a două luni următoare datei la care Uniunea şi Canada şi-au notificat reciproc următoarele:

(a) în cazul Uniunii, finalizarea procedurilor interne necesare în acest scop, indicând părţile din acord care se aplică provizoriu, şi

(b) în cazul Canadei, finalizarea procedurilor interne necesare în acest scop, confirmând acordul său cu privire la

părţile din acord care se aplică provizoriu.

(3) Fiecare parte poate notifica în scris celeilalte părţi intenţia de a denunţa prezentul acord. Denunţarea produce efecte la şase luni de la notificare

 

ARTICOLUL 31

Modificare

 

Părţile pot să modifice prezentul acord de comun acord în scris. Modificarea intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei ultimei notificări prin care părţile îşi notifică reciproc îndeplinirea tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a modificării.

 

ARTICOLUL 32

Notificări

 

Părţile înaintează toate notificările efectuate în conformitate cu articolele 30 şi 31 Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene şi Ministerului Afacerilor Externe, Comerţului şi Dezvoltării al Canadei sau succesorilor acestora.

 

ARTICOLUL 33

Aplicare teritorială

 

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană şi în condiţiile prevăzute în tratatele respective, şi, pe de altă parte,

Canadei.

 

ARTICOLUL 34

Definirea părţilor

 

În sensul prezentului acord, termenul „părţile” înseamnă Uniunea Europeană sau statele membre ale acesteia ori Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, în conformitate cu competenţele lor respective, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte.

Prezentul acord este redactat în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, fiecare text fiind în egală măsură autentic.

Drept care subsemnaţii, fiind autorizaţi în mod corespunzător în acest sens, au semnat prezentul acord.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 aprilie 2018.

Nr. 351

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda” - lot 2, aflate pe raza localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Ai ud, Rădeşti şi Teiuş din judeţul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş - Turda”, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda” - lot 2, potrivit hărţii topografice/planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda” - lot 2, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), aflate pe raza localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Aiud, Rădeşti şi Teiuş din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirii pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda” - lot 2, prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Aiud, Rădeşti şi Teiuş din judeţul Alba, sunt în cuantum total de 701 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, la capitolul 84,01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 58 - „Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează: Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 224.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş - Turda” - lot 2, pe raza localităţilor Sântimbru, Galda de Jos, Aiud, Rădeşti şi Teiuş din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr.

crt.

Jud.

U.A.T.

Nume. prenume proprietar

Tarla

Parcela

Categorie de folosinţă

Nr. cad/topo.

CF

Suprafaţă

acte

[mp]

Suprafaţă de expropriat

[mp]

Suprafaţă

construcţie

[mp]

intravilan/

extravilan

Valoare despăgubire conform Legii nr. 255/2010 (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Alba

Sântimbru

Popa Ana

144

608/7

arabil

 

 

2.900

33

 

intravilan

330,00

2

Alba

Sântimbru

Mărginean Ioan, Mărginean Liliana Lacramioara

144

608/8

arabil

 

71178

1.400

89

 

intravilan

890,00

3

Alba

Sântimbru

Popa Traian

144

608/9

arabil

 

 

1.100

1

 

intravilan

10,00

4

Alba

Sântimbru

Breaz Ioan

146

612/13

arabil

 

 

2.900

8

 

extravilan

8,00

5

Alba

Sântimbru

Trif Elena

146

612/19

arabil

 

 

2.900

1

 

extravilan

1,00

6

Alba

Sântimbru

Muntean Ioan

144

608/5

arabil

 

 

6.400

165

 

extravilan

165,00

7

Alba

Sântimbru

Popa Traian

144

608/6

arabil

 

 

4.300

496

 

extravilan

496,00

8

Alba

Sântimbru

Popa Ana

144

608/7

arabil

 

 

2.900

357

 

extravilan

357,00

9

Alba

Sântimbru

Mărginean Ioan, Mărginean Liliana Lacramioara

144

608/8

arabil

 

71178

1.400

177

 

extravilan

177,00

10

Alba

Sântimbru

Popa Traian

144

608/9

arabil

 

 

1.100

136

 

extravilan

136,00

11

Alba

Sântimbru

Popa Traian

144

608/10

arabil

 

 

700

85

 

extravilan

85,00

12

Alba

Sântimbru

Giurgiu Silviu

144

608/11

arabil

 

 

2.500

298

 

extravilan

298,00

13

Alba

Sântimbru

Anca Cornel

144

608/12

arabil

 

 

3.500

177

 

extravilan

177,00

14

Alba

Sântimbru

S.C. 3 FAN CONSTRUCT - S.R.L.

 

605

arabil

 

 

4.009

138

 

intravilan

1.380,00

15

Alba

Sântimbru

Popa Traian

144

608/9

arabil

 

 

1.100

39

 

extravilan

39,00

16

Alba

Sântimbru

Popa Traian

144

608/10

arabil

 

 

700

36

 

extravilan

36,00

17

Alba

Sântimbru

Giurgiu Silviu

144

608/11

arabil

 

 

2.500

127

 

extravilan

127,00

18

Alba

Sântimbru

Anca Comei

144

608/12

arabil

 

 

3.500

234

 

extravilan

234,00

19

Alba

Sântimbru

S.C. 3 FAN CONSTRUCT - S.R.L.

143

cariera

CC

 

 

94.960

60

 

intravilan

600,00

20

Alba

Sântimbru

S.C. 3 FAN CONSTRUCT - S.R.L.

 

cariera

CC

 

 

94.960

1

 

intravilan

10,00

21

Alba

Sântimbru

S.C. 3 FAN CONSTRUCT - S.R.L.

 

cariera

CC

 

 

94.960

2

 

intravilan

20,00

22

Alba

Sântimbru

S.C. 3 FAN CONSTRUCT - S.R.L.

 

580/8

arabil

 

 

7.900

150

 

extravilan

150,00

23

Alba

Sântimbru

Popa I. Carolina, Fleser Dina, Mărginean I. Nicolae, Mărginean V. Paraschiva

143

596/42/1/2

arabil

 

73157

4.020

1

 

extravilan

1,00

24

Alba

Sântimbru

Selejan Viorel. Barna Aurora. Rene E. Stela, Ciortea Maria, Sintimbrean Elena, Anghel Viorica, Selejan Emil, Rus Viorica, Gindila Zoita

143

73158

arabil

 

73158

80

3

 

extravilan

3,00

25

Alba

Sântimbru

Bama Nicolae, Bama Aurora Maria

143

596/41/1/1

arabil

 

70729

2.335

77

 

extravilan

77,00

26

Alba

Sântimbru

Mirza F. Aurelia, Oprita F. Silvia, Cojocneanu C. Mariana, Todor F. Florean, Todor C. M. Florean

143

575/93

arabil

 

 

1.000

42

 

extravilan

42,00

27

Alba

Sântimbru

Jurca I. Cornel

143

575/94

arabil

 

 

1.000

342

 

extravilan

342,00

28

Alba

Sântimbru

Jurca S, Ioan

143

575/95

arabil

 

 

1.400

943

 

extravilan

943,00

29

Alba

Sântimbru

Popa I. Ioan, Popa I. Victor, Popa I. Virgiliu, Popa I, Alexandru, Popa I. Dorin, Teiusan I. Elena

143

575/97

arabil

 

 

2.100

583

 

extravilan

583,00

30

Alba

Sântimbru

Trif T. Aurelia, Man E. Elena

143

590/11

arabil

 

 

2.800

58

 

extravilan

58,00

31

Alba

Sântimbru

Trif T. Aurelia, Man E. Elena

143

590/11

arabil

 

 

2.800

6

 

extravilan

6,00

32

Alba

Sântimbru

Halalae I. Marian, Halalae I. Ioan

143

590/10

arabil

 

 

2.300

891

 

extravilan

891,00

33

Alba

Sântimbru

Trif L Elena

143

590/9

arabil

 

 

2.100

1.063

 

extravilan

1.063,00

34

Alba

Sântimbru

Trif I. Elena

143

590/9

arabil

 

 

2.100

73

 

extravilan

73,00

35

Alba

Sântimbru

Trif I. Elena

143

590/8

arabil

 

 

1.100

482

 

extravilan

482,00

36

Alba

Sântimbru

Trif I. Elena

143

590/8

arabil

 

 

1.100

60

 

extravilan

60,00

37

Alba

Sântimbru

Burdulea V. Ileana, Bregar V. Petru

143

590/6

arabil

 

 

5.900

1.352

 

extravilan

1.352,00

38

Alba

Sântimbru

Selejan S. Nicolae, Silvasan S. Florica

141

492/42

arabil

 

 

14.500

7

 

extravilan

7,00

39

Alba

Sântimbru

Selejan S. Nicolae, Silvasan S. Florica

141

492/42

arabil

 

 

14.500

1

 

extravilan

1,00

40

Alba

Sântimbru

Trif T. Aurelia, Man F. Elena

141

492/41

arabil

 

 

11.700

43

 

extravilan

43,00

41

Alba

Sântimbru

Ponoran C. Partenie, Ponoran C. Nicolae, Zeicu C, Victoria, Crisan C. Elena

141

492/15

arabil

 

 

14.500

1.517

 

extravilan

1.517,00

42

Alba

Sântimbru

Mărginean Ioan, Mărginean Liliana Lacramioara

144

608/8

arabil

 

71178

1.400

42

 

extravilan

42,00

43

Alba

Sântimbru

Popa Traian

144

608/9

arabil

 

 

1.100

70

 

extravilan

70,00

44

Alba

Sântimbru

Popa Traian

144

608/10

arabii

 

 

700

43

 

extravilan

43,00

45

Alba

Sântimbru

Giurgiu Silviu

144

608/11

arabil

 

 

2.500

153

 

extravilan

153,00

46

Alba

Sântimbru

Anca Cornel

144

608/12

arabil

 

 

3.500

56

 

extravilan

56,00

47

Alba

Sântimbru

Cosmoiu Avram

 

604

arabil

 

 

 

61

 

intravilan

610,00

48

Alba

Sântimbru

Cosmoiu Avram

 

604

arabil

 

 

 

9

 

intravilan

90,00

49

Alba

Sântimbru

S.C. 3 Fan Construct - S.R.L.

 

561

carieră

 

 

94.960

527

 

intravilan

5.270,00

50

Alba

Sântimbru

S.C. Steinbock - S.R.L.

 

580/8

arabil

 

 

7.900

121

 

extravilan

121,00

51

Alba

Sântimbru

S.C. Steinbock - S.R.L.

 

580/8

arabil

 

 

7.900

57

 

extravilan

57,00

52

Alba

Sântimbru

Bama Aurora Maria, Bama Nicolae

 

596/41/1/1

arabil

 

70729

2.335

86

 

extravilan

86,00

53

Alba

Sântimbru

Bama Aurora Maria, Barna Nicolae

 

596/41/1/1

arabil

 

70729

2.335

883

 

extravilan

883,00

54

Alba

Sântimbru

Bama Aurora Maria

 

696/10/1

arabil

 

70731

1.699

1

 

extravilan

1,00

55

Alba

Galda de Jos

Silvasan Partenie, Metea Aurelia, Mirza Aurelia

209

495/60

arabil

 

 

2.900

51

 

extravilan

51,00

56

Alba

Galda de Jos

Popescu I. Maria, Sintimbrean I. Elena

209

490/59

arabil

 

 

2.900

619

 

extravilan

619,00

57

Alba

Galda de Jos

Baciu Enid Mariana

198

2715/28, 2718/5

arabil

 

 

4.200

2

 

extravilan

2,00

58

Alba

Galda de Jos

Toma Leonora

199

2720/5

arabil

 

 

8.700

2

 

extravilan

2,00

59

Alba

Galda de Jos

Toma Leonora

199

2720/5

arabil

 

 

8.700

2

 

extravilan

2,00

60

Alba

Galda de Jos

Vlad Victor

199

2720/6

arabil

 

 

8.700

2

 

extravilan

2,00

61

Alba

Galda de Jos

Popa Aurelia

199

2720/8

arabil

 

 

4.400

2

 

extravilan

2,00

62

Alba

Galda de Jos

Doia Livia

199

2720/11

arabil

 

 

2.900

2

 

extravilan

2,00

63

Alba

Galda de Jos

Crisan Lazar

199

2720/2

arabil

 

 

1.400

62

 

extravilan

62,00

64

Alba

Galda de Jos

Kadar Geza

199

2720/3

arabil

 

 

2.900

241

 

extravilan

241,00

65

Alba

Galda de Jos

Toma Leonora

199

2720/5

arabil

 

 

8.700

683

 

extravilan

683,00

66

Alba

Galda de Jos

Vlad Victor

199

2720/6

arabil

 

 

8.700

623

 

extravilan

623,00

67

Alba

Galda de Jos

Fleseriu Paraschiva

199

2720/7

arabil

 

 

2.800

179

 

extravilan

179,00

68

Alba

Galda de Jos

Popa Aurel

199

2720/8

arabil

 

 

4.400

262

 

extravilan

262,00

69

Alba

Galda de Jos

Marcu Viorica, Crisan Zoita

199

2720/9

arabil

 

 

2.900

161

 

extravilan

161,00

70

Alba

Galda de Jos

Fleseriu Liviu

199

2720/10

arabil

 

 

2.900

152

 

extravilan

152,00

71

Alba

Galda de Jos

Doina Livia

199

2720/11

arabil

 

 

2.900

146

 

extravilan

146,00

72

Alba

Galda de Jos

Marcu Viorica, Crisan Zoita

199

2720/12/1

arabil

 

 

2.900

140

 

extravilan

140,00

73

Alba

Galda de Jos

Crisan Zoita

199

2720/12/2

arabil

 

 

2.200

43

 

extravilan

43,00

74

Alba

Galda de Jos

Toma Leonora

199

2720/5

arabil

 

 

8.700

26

 

extravilan

26,00

75

Alba

Galda de Jos

Vlad Victor

199

2720/6

arabil

 

 

8.700

452

 

extravilan

452,00

76

Alba

Galda de Jos

Fleseriu Paraschiva

199

2720/7

arabil

 

 

2.800

136

 

extravilan

136,00

77

Alba

Galda de Jos

Popa Aurel

199

2720/8

arabil

 

 

4.400

203

 

extravilan

203,00

78

Alba

Galda de Jos

Marcu Viorica, Crisan Zoita

199

2720/9

arabil

 

 

2.900

127

 

extravilan

127,00

79

Alba

Galda de Jos

Fleseriu Liviu

199

2720/10

arabil

 

 

2.900

122

 

extravilan

122,00

80

Alba

Galda de Jos

Doina Livia

199

2720/11

arabil

 

 

2.900

120

 

extravilan

120,00

81

Alba

Galda de Jos

Marcu Viorica, Crisan Zoita

199

2720/12/1

arabil

 

 

2.900

117

 

extravilan

117,00

82

Alba

Galda de Jos

Crisan Zoita

199

2720/12/2

arabil

 

 

2.200

86

 

extravilan

86,00

83

Alba

Galda de Jos

Costea Remus

202

2750/8

arabil

 

 

2.331

165

 

extravilan

165,00

84

Alba

Galda de Jos

Cos tea Remus

202

2750/8

arabil

 

 

1.695

292

 

intravilan

2.628,00

85

Alba

Galda de Jos

Crisan Ioan

202

2748/12

arabil

 

 

5.400

34

 

extravilan

34,00

86

Alba

Galda de Jos

Glod Elena

202

2748/13

arabil

 

 

2.800

23

 

extravilan

23,00

87

Alba

Galda de Jos

Curta Emil

202

2748/14

arabil

 

 

5.700

45

 

extravilan

45,00

88

Alba

Galda de Jos

Rusu Horea

202

2748/15

arabil

 

 

8.700

66

 

extravilan

66,00

89

Alba

Galda de Jos

Ferenczi Mihai, Ferenczi Geza

202

2748/16/1

arabil

 

 

14.700

133

 

extravilan

133,00

90

Alba

Galda de Jos

Trifu Sofia

203

2747

arabil

 

 

3.411

426

 

extravilan

426,00

91

Alba

Galda de Jos

S.C. TRANSAVIA - S.A. Oiejdea

203

70338

arabil

 

70338

90.458

417

 

intravilan

3.753,00

92

Alba

Galda de Jos

S C. TRANSAVIA - S.A. Oiejdea

203

70338

arabil

 

70338

90.458

11

 

intravilan

99,00

93

Alba

Galda de Jos

Kadar Csaba Atlila

204

70097

fâneaţă

 

70097

24.071

74

 

extravilan

37,00

94

Alba

Galda de Jos

Biro Margareta

205

2777/1, 2776/2

păşune ...

fâneaţă

 

 

38.200

467

 

extravilan

233,50

95

Alba

Galda de Jos

Biro Margareta

205

2777/1, 2776/2

păşune

 

 

38.200

2

 

extravilan

1,00

96

Alba

Galda de Jos

Baciu Enid Mariana

205

2776/1

fâneaţă

 

 

15.000

85

 

extravilan

42,50

97

Alba

Galda de Jos

Popa Aurelia

205

2782/2

arabil

 

 

5.800

86

 

extravilan

86,00

98

Alba

Galda de Jos

Picos I. Zoita

205

2782/3

arabil

 

 

4.200

163

 

extravilan

163,00

99

Alba

Galda de Jos

Popa I. Ioan

205

2782/4

arabil

 

 

12.000

465

 

extravilan

465,00

100

Alba

Galda de Jos

Padurean F. Closca-Traian

205

2782/5/1

arabil

 

 

4.200

58

 

extravilan

58,00

101

Alba

Galda de Jos

Ret Dorin Silviu, Gutiu Doina

205

2782/5/2

arabil

 

 

5.000

3

 

extravilan

3,00

102

Alba

Galda de Jos

Baciu Enid Mariana

205

2776/1

fâneaţă

 

 

15.000

449

 

extravilan

224,50

103

Alba

Galda de Jos

COMPOSESORAT PĂŞUNE OIEJDEA

155

71817

păşune

 

71817

118.335

2

 

extravilan

1,00

104

Alba

Galda de Jos

COMPOSESORAT PĂŞUNE OIEJDEA

155

71817

păşune

 

71817

118.335

2

 

extravilan

1,00

105

Alba

Galda de Jos

COMPOSESORAT PĂŞUNE OIEJDEA

155

73907

păşune

 

73907

66.418

2

 

extravilan

1,00

106

Alba

Galda de Jos

COMPOSESORAT PĂŞUNE OIEJDEA

155

73907

păşune

 

73907

66.418

2

 

extravilan

1,00

107

Alba

Galda de Jos

COMPOSESORAT PĂŞUNE OIEJDEA

155

73907

păşune

 

73907

66.418

1.114

 

extravilan

557,00

108

Alba

Galda de Jos

COMPOSESORAT PĂŞUNE OIEJDEA

155

71812

păşune

 

71812

232.022

2

 

extravilan

1,00

109

Alba

Galda de Jos

COMPOSESORAT PĂŞUNE OIEJDEA

155,159

71812

păşune

 

71812

232.022

5.077

 

extravilan

2.538,50

110

Alba

Galda de Jos

Breaz Mihai, Breaz Mirela

159

2325/20

arabil

 

3240

2.100

146

 

extravilan

146,00

111

Alba

Galda de Jos

Todor Alexandrina

159

2325/19

arabil

 

 

3.400

246

 

extravilan

246,00

112

Alba

Galda de Jos

Crisan Ioan

159

2325/17

arabil

 

 

1.700

104

 

extravilan

104,00

113

Alba

Galda de Jos

Picos Ioan

159

2325/16

arabil

 

 

1.300

75

 

extravilan

75,00

114

Alba

Galda de Jos

Lupsan Măriţi

159

2325/13

arabil

 

 

4.900

212

 

extravilan

212,00

115

Alba

Galda de Jos

Crisan Emil

159

2325/12

arabil

 

 

800

30

 

extravilan

30,00

116

Alba

Galda de Jos

Picos Ioan

159

2325/11

arabil

 

 

2.900

98

 

extravilan

98,00

117

Alba

Galda de Jos

Suciu Maria

159

2325/10

arabil

 

 

4.300

7

 

extravilan

7,00

118

Alba

Galda de Jos

Picos Ioan

161

2330/17

arabil

 

 

4.300

12

 

extravilan

12,00

119

Alba

Galda de Jos

Herlea Ioan, Chirila Veronica, Scmidt Maria

161

2330/16

arabil

 

 

3.300

28

 

extravilan

28,00

120

Alba

Galda de Jos

Joldos P. Gligor

161

2330/15/5

arabil

 

 

2.460

20

 

extravilan

20,00

121

Alba

Galda de Jos

Joldos P. Cornel

161

2330/15/4

arabil

 

 

2.460

29

 

extravilan

29,00

122

Alba

Galda de Jos

Păcurar P. Aurelia

161

2330/15/3

arabil

 

 

2.460

70

 

extravilan

70,00

123

Alba

Galda de Jos

Joldos P. Ioan

161

2330/15/2

arabil

 

 

1.760

76

 

extravilan

76,00

124

Alba

Galda de Jos

Joldos P. Traian

161

2330/15/1

arabil

 

 

2.460

141

 

extravilan

141,00

125

Alba

Galda de Jos

Ivanescu Elisabeta, Simonfi Maria

161

2330/14/2

arabil

 

 

2.100

77

 

extravilan

77,00

126

Alba

Galda de Jos

Morar Dumitru, Geogean Livia, Jurj Maria, Morar Florean, Trif Ştefan, Morar Gheorghina, Diaconu Ştefan

161

2330/14/1

arabil

 

 

6.300

198

 

extravilan

198,00

127

Alba

Galda de Jos

Duca Ştefan

161

2330/14/3

arabil

 

 

1.900

59

 

extravilan

59,00

126

Alba

Galda de Jos

Medrea Gligor, Medrea Ioan, Medrea Ileana

161

2330/13/2

arabil

 

 

2.900

93

 

extravilan

93,00

129

Alba

Galda de Jos

Raica Valeria, Medrea Ioan, Medrea Iului. Medrea Gligor, Medrea Vasile

161

2330/13/1

arabil

 

 

1.600

59

 

extravilan

59,00

130

Alba

Galda de Jos

Beldean Maria, Beldean Timotei, Beldean Zaharia, Cretu Elisabeta

161

2330/12

arabil

 

 

3.200

124

 

extravilan

124,00

131

Alba

Galda de Jos

Herlea A. Elena

161

2330/11

arabil

 

 

2.900

118

 

extravilan

118,00

132

Alba

Galda de Jos

Beldean Maria

161

2330/10

arabil

 

 

2.900

128

 

extravilan

128,00

133

Alba

Galda de Jos

Picos Gligor, Picos Ioan, Ionescu Ana

161

2330/9

arabil

 

 

4.700

284

 

extravilan

284,00

134

Alba

Galda de Jos

Boldeanu Aurel, Beldian Gheorghe, Ciuhat Florica

161

2330/8/1

arabil

 

 

2.100

124

 

extravilan

124,00

135

Alba

Galda de Jos

Muntean Ioan

161

2330/7

arabil

 

 

2.900

137

 

extravilan

137,00

136

Alba

Galda de Jos

Picos Maria

161

2330/6

arabil

 

 

2.900

120

 

extravilan

120,00

137

Alba

Galda de Jos

Pacurar Valeria, Stoica Ana

161

2330/5

arabil

 

 

2.800

123

 

extravilan

123,00

138

Alba

Galda de Jos

Moises Iuliana

161

2330/4

arabil

 

 

4.000

180

 

extravilan

180,00

139

Alba

Galda de Jos

Otoi I. Aurelia

161

2330/3

arabil

 

 

4.200

252

 

extravilan

252,00

140

Alba

Galda de Jos

Boanca Cornel

161

2330/2

arabil

 

 

1.400

109

 

extravilan

109,00

141

Alba

Galda de Jos

Făget F. Ioan

161

2330/1

arabil

 

 

1.400

131

 

extravilan

131,00

142

Alba

Galda de Jos

Pop Calin Iosif Septimiu

160

2327/2

arabil

 

 

34.600

741

 

extravilan

741,00

143

Alba

Galda de Jos

Pop Calin Iosif Septimiu

160

2327/2

arabil

 

 

34.600

134

 

extravilan

134,00

144

Alba

Galda de Jos

Giorgiu Liviu, Giurgiu Silvia

160

2327/1

arabil

 

73324

6.100

614

 

extravilan

614,00

145

Alba

Galda de Jos

Suciu Leontina

165

2341/41/2

arabil

 

 

1.100

49

 

extravilan

49,00

146

Alba

Galda de Jos

Vintu Aurelia, Popa Mihai, Popa Ioan

165

2341/40/2

arabil

 

 

3.200

150

 

extravilan

150,00

147

Alba

Galda de Jos

Nistor Marta

165

2341/39

arabil

 

 

2.800

136

 

extravilan

136,00

148

Alba

Galda de Jos

Nistor Marta

165

2341/37/1

arabil

 

 

2.000

56

 

extravilan

56,00

149

Alba

Galda de Jos

Gliga Aurel Traian, Gliga Dorina Ingrid

165

2341/36

arabil

 

72515

2.500

64

 

extravilan

64,00

150

Alba

Galda de Jos

Moldovan Aurel

165

2341/35

arabil

 

 

1.400

36

 

extravilan

36,00

151

Alba

Galda de Jos

Udrea Vasile

165

2341/34/1

arabil

 

 

2.900

76

 

extravilan

76,00

152

Alba

Galda de Jos

Senesan Vasile, Senesan Elena

165

2341/33

arabil

 

72598

1.400

37

 

extravilan

37,00

153

Alba

Galda de Jos

Muntean Elvira

165

2341/32

arabil

 

 

2.900

77

 

extravilan

77,00

154

Alba

Galda de Jos

Suciu Ioan, Barbu Victoria, Avram Aurelia

165

2341/29

arabil

 

 

1.800

49

 

extravilan

49,00

155

Alba

Galda de Jos

Sonea Maria

165

2341/28

arabil

 

 

1.800

49

 

extravilan

49,00

156

Alba

Galda de Jos

Suciu Leontina

165

2341/27

arabil

 

 

1.800

50

 

extravilan

50,00

157

Alba

Galda de Jos

Suciu Lucretia, Udrea Maria

165

2341/26

arabil

 

 

1.800

50

 

extravilan

50,00

158

Alba

Galda de Jos

Târziu Marioara PFA

165

2341/25

arabil

 

71778

4.200

119

 

extravilan

119,00

159

Alba

Galda de Jos

Draghici Victoria

165

2341/24

arabil

 

 

2.800

81

 

extravilan

81,00

160

Alba

Galda de Jos

Oltean Ioan

165

2341/23

arabil

 

 

2.200

64

 

extravilan

64,00

161

Alba

Galda de Jos

Chirila Valeria

165

2341/22

arabil

 

 

4.600

160

 

extravilan

160,00

162

Alba

Galda de Jos

Picos Ioan

165

2341/21

arabil

 

 

5.600

6

 

extravilan

6,00

163

Alba

Galda de Jos

Crisan P. Lazar

166

2352/18/1

arabil

 

73905

8.466

386

 

extravilan

386,00

164

Alba

Galda de Jos

Fleser Mircea

166

2352/19/1

arabil

 

73896

3.124

152

 

extravilan

152,00

165

Alba

Galda de Jos

Popa Aurelia

166

2352/20

arabil

 

74087

3.388

160

 

extravilan

160,00

166

Alba

Galda de Jos

Kadar G, Alexandru

166

2352/21/1

arabil

 

73906

5.590

294

 

extravilan

294,00

167

Alba

Galda de Jos

Truta Traian

166

2352/22/1/1

arabil

 

73919

1.426

68

 

extravilan

68,00

168

Alba

Galda de Jos

Pacurar V. Iuliu

166

2352/22/2/1

arabil

 

74005

1.302

41

 

intravilan

369,00

169

Alba

Galda de Jos

Eles Francisc, Eles Elisabeta

166

2352/23/1

arabil

 

73902

5.093

21

 

extravilan

21,00

170

Alba

Galda de Jos

Steau Valentin

149

2232/5/8/3

arabil

 

73899

554

63

 

extravilan

63,00

171

Alba

Galda de Jos

Bota Maria

148

2227/1/8

arabil

 

 

5.520

108

 

intravilan

972,00

172

Alba

Galda de Jos

Domeniul privat Galda de Jos

150

72631

păşune

 

72631

186.296

2

 

intravilan

18,00

173

Alba

Galda de Jos

Domeniul privat Galda de Jos

150

72631

păşune

 

72631

186.296

2

 

intravilan

18,00

174

Alba

Galda de Jos

Todor Ioan, Todor Alexandrina Maria

148

2227/90/1

arabil

 

71474

5.421

28

 

extravilan

28,00

175

Alba

Aiud

Ciungan Alexandru

156

4044/9

arabil

 

 

3.500

35

 

extravilan

105,00

176

Alba

Aiud

Mateica Ionica

156

4044/8

arabil

 

 

4.000

101

 

extravilan

303,00

177

Alba

Aiud

Mateica Teodor

156

4044/7

arabil

 

 

6.100

10

 

extravilan

30,00

178

Alba

Aiud

Bolea Ştefan

112

4046/7/7/13

arabil

 

 

2.800

23

 

extravilan

69,00

179

Alba

Aiud

Sirbu Viorel

112

4046/7/7/12

arabil

 

 

2.900

951

 

extravilan

2.853,00

180

Alba

Aiud

Stan Sever

112

4046/7/7/11

arabil

 

 

1.300

544

 

extravilan

1.632,00

181

Alba

Aiud

Sirbu Septimiu

112

4046/7/7/10

arabil

 

 

1.400

622

 

extravilan

1.866,00

182

Alba

Aiud

Stan Vasile

112

4046/7/7/9

arabil

 

 

5.000

2.448

 

extravilan

7.344,00

183

Alba

Aiud

Karsay Iuliu

112

4046/7/7/8

arabil

 

 

3.900

2.491

 

extravilan

7.473,00

184

Alba

Aiud

Stan Virgil

112

4046/7/7/7

arabil

 

 

1.900

1.179

 

extravilan

3.537,00

185

Alba

Aiud

Ratiu Ana Maria

112

4046/7/7/5

arabil

 

 

8.000

1.539

 

extravilan

4.617,00

186

Alba

Aiud

Stan Alimpe

112

4046/7/7/4

arabil

 

 

4.300

28

 

extravilan

84,00

187

Alba

Aiud

Sirbu P. Pavel

157

4046/1/3

arabil

 

 

11.000

653