MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 357/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 357         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 24 aprilie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

93. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017

 

Acord între Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) şi Guvernul României privind privilegiile şi imunităţile OIAC

 

352. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

184. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei

 

185. - Decizie privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

325. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alianţa Noastră România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul*) dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 19 aprilie 2018.

Nr. 93.

 

*) Traducere.

 

ACORD

între Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) şi Guvernul României privind privilegiile şi imunităţile OIAC

 

Luând în considerare că articolul VIII alineatul 48 din Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora prevede că OIAC beneficiază, pe teritoriul şi în oricare loc aflat sub jurisdicţia sau controlul unui stat parte, de capacitatea juridică, privilegiile şi imunităţile care îi sunt necesare pentru a-şi exercita atribuţiile,

luând în considerare că articolul VIII alineatul 49 din Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora prevede că delegaţii statelor părţi, împreună cu supleanţii şi consilierii, reprezentanţii desemnaţi în cadrul Consiliului executiv, împreună cu supleanţii şi consilierii, directorul general şi personalul OIAC beneficiază de privilegiile şi imunităţile care le sunt necesare în exercitarea independentă a atribuţiilor lor în legătură cu OIAC,

luând în considerare că, fără a afecta articolul VIII alineatele 48 şi 49 din Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, privilegiile şi imunităţile de care beneficiază directorul general şi personalul Secretariatului OIAC în timpul desfăşurării activităţilor de verificare sunt cele stabilite în partea II, secţiunea B, din anexa privind verificarea,

luând în considerare că articolul VIII alineatul 50 din Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora specifică faptul că această capacitate juridică, precum şi privilegiile şi imunităţile urmează să fie definite prin acorduri între OIAC şi statele părţi,

în baza celor de mai sus, Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Definiţii

 

Pentru scopurile prezentului acord:

(a) prin Convenţie se înţelege Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora din 13 ianuarie 1993;

(b) prin OIAC se înţelege Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice, înfiinţată în conformitate cu articolul VIII alineatul 1 din Convenţie;

(c) director general înseamnă directorul general menţionat la articolul VIII alineatul 41 al Convenţiei sau, în absenţa acestuia, directorul general interimar;

(d) funcţionari OIAC înseamnă directorul general şi toţi membrii personalului Secretariatului OIAC;

(e) stat parte înseamnă statul parte la prezentul acord;

(f) state părţi înseamnă statele părţi la Convenţie;

(g) reprezentanţi ai statelor părţi înseamnă şefii acreditaţi ai delegaţiilor statelor părţi la Conferinţa statelor părţi şi/sau la Consiliul executiv sau delegaţi la alte reuniuni ale OIAC;

(h) experţi înseamnă persoane care, în calitatea lor individuală, desfăşoară misiuni autorizate de către OIAC, servesc în organele acesteia sau care sunt, în orice mod, la cerere, consultanţi ai OIAC;

(i) întâlniri convocate de către OIAC înseamnă orice reuniune a oricăruia dintre organele sau organele subsidiare ale OIAC sau orice alte conferinţe internaţionale sau alte adunări convocate de OIAC;

(j) proprietate înseamnă toate bunurile, activele şi fondurile care aparţin OIAC, deţinute sau administrate de OIAC, în exercitarea atribuţiilor sale în temeiul Convenţiei şi toate veniturile OIAC;

(k) arhivele OIAC înseamnă toate înregistrările, corespondenţa, documentele, manuscrisele, calculatoarele şi suporturile de date, fotografiile, filmele, înregistrările video şi audio, care aparţin sau sunt deţinute de OIAC sau de orice funcţionari ai OIAC într-o funcţie oficială, precum şi orice alt material asupra căruia directorul general şi statul parte pot conveni să facă parte din arhivele OIAC;

(l) sedii ale OIAC sunt clădirile sau părţi ale clădirilor, precum şi terenul aferent acestora, dacă este cazul, utilizate pentru atingerea obiectivelor OIAC, inclusiv cele menţionate în partea II, secţiunea B, alineatul 11 (b), din anexa la Convenţie privind verificarea.

 

ARTICOLUL 2

Personalitate juridică

 

OIAC are personalitate juridică deplină. În special, aceasta va avea capacitatea:

(a) de a încheia contracte;

(b) de a dobândi şi de a dispune de bunuri mobile şi imobile;

(c) de a sta în justiţie.

 

ARTICOLUL 3

Privilegii şi imunităţi ale OIAC

 

1. OIAC şi proprietatea acesteia, oriunde s-ar găsi şi oricine ar deţine-o, se bucură de imunitate de jurisdicţie în măsura în care OIAC nu a renunţat în mod expres la această imunitate într-un anumit caz. Se înţelege totuşi că renunţarea la imunitate nu poate fi extinsă la nicio măsură de executare.

2. Sediile OIAC sunt inviolabile. Proprietatea OIAC, oriunde s-ar afla şi oricine ar deţine-o, nu poate face obiectul percheziţiei, rechiziţiei, confiscării, exproprierii sau al oricărei forme de constrângere executivă, administrativă, judiciară sau legislativa.

3. Arhivele OIAC sunt inviolabile, oriunde s-ar afla,

4. Fără a fi supuse vreunui control, reglementări sau moratoriu de orice fel:

a) OIAC poate să deţină fonduri, aur sau devize de orice natură şi să aibă conturi în orice monedă;

b) OIAC îşi poate transfera în mod liber fondurile, titlurile de valoare, aurul sau devizele către sau din România, către sau din oricare altă ţară sau în interiorul României şi să convertească orice devize pe care Ie deţine în orice altă monedă.

5. În exercitarea drepturilor care îi sunt acordate în conformitate cu alineatul 4 de mai sus, OIAC va ţine seama de orice sesizări care i s-ar face de către Guvernul României, în măsura în care va socoti că le poate da curs, fără să îşi prejudicieze interesele.

6. OIAC şi proprietatea sa sunt scutite:

a) de orice impozit direct; se înţelege totuşi că OIAC nu va pretinde să fie scutită de impozitele care, în fapt, nu sunt mai mari decât costul serviciilor de utilitate publică;

b) de orice taxă vamală şi de orice interdicţii şi restricţii la import sau export privind obiectele importate sau exportate de OIAC pentru folosinţa oficială; se înţelege totuşi că obiectele astfel importate, cu scutire de taxe vamale, nu vor fi vândute pe teritoriul României, afară de cazul în care aceasta s-ar face în condiţii acceptate de Guvernul României;

c) de orice taxă vamală şi de orice interdicţii şi restricţii la import sau export cu privire la publicaţiile ei.

7. Cu toate că OIAC nu revendică, de regulă, scutirea de accizele şi taxele incluse în preţul de cumpărare la vânzările de bunuri mobile şi imobile, totuşi, atunci când OIAC face achiziţii importante de proprietăţi pentru folosinţă oficială al căror preţ cuprinde accize şi taxe care au fost sau sunt impuse, Guvernul României va stabili, de fiecare dată când va fi posibil, aranjamentele administrative adecvate, în vederea restituirii sau rambursării sumei reprezentând aceste accize sau taxe.

 

ARTICOLUL 4

Facilităţi şi imunităţi privind comunicaţiile şi publicaţiile

 

1. OIAC va beneficia, pentru comunicările sale oficiale, pe teritoriul României, şi în conformitate cu convenţiile, reglementările şi aranjamentele internaţionale la care România este parte, de un tratament cel puţin tot atât de favorabil ca tratamentul acordat de Guvernul României oricărui altui guvern, inclusiv misiunii sale diplomatice, cu privire la priorităţi, tarife şi taxe poştale şi de telecomunicaţii, precum şi cu privire la tarifele de presă pentru informaţiile către media.

2. Corespondenţa oficială şi celelalte comunicări oficiale ale OIAC nu vor putea fi cenzurate, OIAC va avea dreptul să folosească coduri cifrate, să expedieze şi să primească corespondenţa prin curier sau valize sigilate, beneficiind de aceleaşi privilegii şi imunităţi ca şi curierii diplomatici şi valizele diplomatice. Nicio prevedere din această secţiune nu va fi interpretată în sensul interzicerii adoptării măsurilor de securitate adecvate, care vor fi determinate prin acord între Guvernul României şi OIAC.

3. Guvernul României recunoaşte dreptul OIAC de a publica şi difuza materiale în mod liber pe teritoriul statului său pentru scopurile specificate în Convenţie.

4. Toate comunicările oficiale îndreptate către OIAC şi comunicările oficiale spre exterior ale OIAC, transmise prin orice mijloace sau sub orice formă, sunt inviolabile. O astfel de inviolabilitate se va extinde, fără a se limita la această enumerare, publicaţiilor, imaginilor fixe sau în mişcare, înregistrărilor video, filmelor, înregistrărilor audio şi produselor software.

 

ARTICOLUL 5

Reprezentanţii statelor părţi

 

1. La reuniunile convocate de OIAC, reprezentanţii statelor părţi, împreună cu supleanţii, consilierii, experţii şi secretarii delegaţiilor lor, beneficiază, fără a afecta alte privilegii şi imunităţi de care se bucură, în timpul exercitării funcţiilor lor şi în cursul călătoriilor spre şi de Sa reuniune, de următoarele privilegii şi imunităţi:

a) imunitate de arestare sau detenţie;

b) imunitate de jurisdicţie pentru toate actele îndeplinite de ei în calitate oficială (oral sau în scris); această imunitate va continua chiar dacă persoanele implicate nu mai sunt angajate în îndeplinirea unor astfel de funcţii;

c) inviolabilitatea tuturor actelor, documentelor şi materialelor oficiale;

d) dreptul de a folosi coduri cifrate şi de a difuza sau primi documente, corespondenţă sau materiale oficiale prin curier sau prin valize sigilate;

e) scutire pentru ei şi soţii/soţiile lor de orice măsuri restrictive referitoare la imigrare, de orice formalităţi de înregistrare a străinilor şi de orice obligaţii de serviciu naţional pe perioada vizitei sau a tranzitului prin România în exercitarea atribuţiilor lor;

f) aceleaşi înlesniri cu privire la restricţiile monetare sau de schimb ca şi cele acordate reprezentanţilor guvernelor străine în misiune oficială temporară;

g) aceleaşi imunităţi şi înlesniri cu privire la bagajele lor personale ca şi cele acordate membrilor de rang comparabil din cadrul misiunilor diplomatice.

2. În cazul când vreun impozit se aplică în funcţie de reşedinţă, perioadele în care persoanele menţionate la alineatul 1 al acestui articol pot fi prezente pe teritoriul României pentru a-şi exercita funcţiile nu vor fi considerate ca perioade de reşedinţă.

3. Privilegiile şi imunităţile sunt acordate persoanelor menţionate la alineatul 1 al acestui articol în scopul de a asigura exercitarea, în condiţii de independenţă, a funcţiilor lor în legătură cu OIAC, şi nu pentru propriul beneficiu al persoanei. Este datoria tuturor persoanelor care se bucură de astfel de privilegii şi imunităţi să respecte, în toate privinţele, legislaţia şi reglementările României.

4. Dispoziţiile de la alineatele 1 şi 2 ale acestui articol nu sunt aplicabile în cazul unei persoane care este cetăţean român.

 

ARTICOLUL 6

Funcţionarii OIAC

 

1. În timpul desfăşurării activităţilor de verificare, directorul general şi personalul Secretariatului, inclusiv experţii calificaţi pe durata investigaţiilor de presupusă utilizare a armelor chimice menţionate în partea XI, alineatele 7 şi 8 din anexa la Convenţie privind verificarea, se bucură, în conformitate cu articolul VIII, alineatul 51 al Convenţiei, de privilegiile şi imunităţile prevăzute de partea II, secţiunea B din anexa la Convenţie privind verificarea sau. atunci când tranzitează teritoriul României fără desfăşurarea unor activităţi de inspecţie, de privilegiile şi imunităţile prevăzute în partea a II-a , alineatul 12, din aceeaşi anexă.

2. Pentru alte activităţi legate de obiectul şi scopul Convenţiei, funcţionarii OIAC:

a) vor beneficia de imunitate de arestare sau detenţie şi de sechestrare a bagajelor personale;

b) vor beneficia de imunitate de jurisdicţie pentru toate actele îndeplinite de ei în calitate oficială (oral sau în scris);

c) vor beneficia de inviolabilitate pentru toate actele, documentele şi materialele oficiale care fac obiectul prevederilor Convenţiei;

d) vor beneficia de aceleaşi excepţii de la plata taxelor în ceea ce priveşte salariile şi câştigurile care li se plătesc de către OIAC, ca şi cete de care beneficiază funcţionarii Organizaţiei Naţiunilor Unite;

e) vor fi exceptaţi, împreună cu soţii/soţiile lor, de la măsurile restrictive referitoare la imigrare şi de la formalităţile de înregistrare a străinilor;

f) vor beneficia în perioadele de criză internaţională, atât ei, cât şi soţii/soţiile lor, de aceleaşi înlesniri de repatriere ca şi membrii de rang comparabil ai misiunilor diplomatice;

g) vor beneficia, cu privire la înlesnirile de schimb, de aceleaşi privilegii ca şi membrii de rang comparabil din cadrul misiunilor diplomatice.

3. Funcţionarii OIAC vor fi scutiţi de orice obligaţii în legătură cu serviciul naţional, cu condiţia ca, în relaţia cu cetăţeni ai României, această scutire să fie limitată la acei funcţionari ai OIAC care, ţinând seama de funcţiile lor, vor fi anume desemnaţi pe o listă întocmită de directorul general al OIAC şi aprobată de Guvernul României. În cazul în care alţi funcţionari ai OIAC ar fi chemaţi la serviciul naţional, Guvernul României va acorda, la cererea OIAC, amânările temporare care ar putea fi necesare pentru a evita întreruperea unui serviciu esenţial.

4. În afară de privilegiile şi imunităţile prevăzute la alineatele 1,2 şi 3 din cadrul acestui articol, directorul general al OIAC va beneficia, atât în privinţa sa, cât şi a soţului/soţiei, de privilegiile, imunităţile, scutirile şi înlesnirile acordate trimişilor diplomatici şi soţilor/soţiilor lor, în conformitate cu dreptul internaţional. Aceleaşi privilegii, imunităţi, scutiri şi înlesniri vor fi acordate unui funcţionar superior al OIAC care acţionează în numele directorului general.

5. Privilegiile şi imunităţile sunt acordate funcţionarilor OIAC exclusiv în interesul OIAC, şi nu pentru beneficiul lor personal. Este de datoria persoanelor care se bucură de aceste privilegii şi imunităţi să respecte în toate privinţele legile şi reglementările din România. OIAC va avea dreptul şi obligaţia să ridice imunitatea acordată unui funcţionar OIAC în toate cazurile în care consideră că această imunitate ar împiedica mersul justiţiei şi când imunitatea poate fi ridicată fără a prejudicia interesele OIAC.

6. OIAC va colabora în permanenţă cu autorităţile competente ale României pentru a facilita bunul mers al justiţiei, a asigura respectarea regulamentelor de poliţie şi a evita orice abuz la care ar putea da naştere privilegiile, imunităţile şi înlesnirile enumerate în prezentul articol.

 

ARTICOLUL 7

Experţii

 

1. Experţilor li se acordă următoarele privilegii şi imunităţi, în măsura în care este necesar pentru exercitarea efectivă a atribuţiilor lor, inclusiv în timpul petrecut în călătorii în legătură cu astfel de atribuţii:

(a) imunitate de arestare sau detenţie şi de sechestrare a bagajelor personale;

(b) imunitate de jurisdicţie pentru toate actele îndeplinite de ei în calitate oficială (oral sau în scris); această imunitate va continua chiar dacă persoanele implicate nu mai sunt angajate în îndeplinirea unor astfel de funcţii oficiale pentru OIAC;

(c) inviolabilitatea tuturor actelor, documentelor şi materialelor oficiale;

(d) în scopul comunicării cu OIAC, dreptul de a utiliza exoduri şi de a primi documente sau corespondenţă prin curier sau în valize sigilate;

(e) aceleaşi facilităţi în ceea ce priveşte restricţiile monetare şi de schimb care sunt acordate reprezentanţilor guvernelor străine în misiune oficială temporară;

(f) aceleaşi imunităţi şi facilităţi în ceea ce priveşte bagajele lor personale, care sunt acordate membrilor de rang comparabil ai misiunilor diplomatice.

2, Privilegiile şi imunităţile sunt acordate experţilor în interesul OIAC, şi nu pentru beneficiul lor personal. Este de datoria persoanelor care se bucură de aceste privilegii şi imunităţi să respecte în toate privinţele legile şi reglementările din România, OIAC va avea dreptul şi obligaţia să ridice imunitatea oricărui expert în orice caz în care consideră că această imunitate ar împiedica mersul justiţiei şi când imunitatea poate fi ridicată fără a prejudicia interesele OIAC.

 

ARTICOLUL 8

Abuzul de privilegii

 

1. În cazul în care Guvernul României consideră că s-a produs un abuz de privilegiu sau de imunitate conferit prin prezentul acord, între Guvernul României şi OIAC vor avea loc consultări pentru a stabili dacă un astfel de abuz s-a produs şi, în caz afirmativ, pentru a încerca să se prevină repetarea lui. Dacă asemenea consultări nu duc la un rezultat satisfăcător pentru Guvernul României şi OIAC, problema de a şti dacă s-a produs un abuz al unui privilegiu sau al unei imunităţi va fi reglementată printr-o procedură în conformitate cu articolul 10.

2. Persoanele incluse în una dintre categoriile cuprinse în articolele 6 şi 7 nu vor fi constrânse de către autorităţile competente din România să părăsească teritoriul ţării din cauza activităţilor desfăşurate de ei în calitatea lor oficială, oricare ar fi aceste activităţi. Totuşi, în caz de abuz de privilegii comis de o astfel de persoană, prin activităţi desfăşurate în afara calităţii oficiale, persoanei i se poate cere să părăsească teritoriul de către Guvernul României, cu condiţia ca hotărârea de expulzare să fi fost luată de autorităţile competente cu aprobarea ministrului afacerilor externe al României. Această aprobare va fi dată numai după consultarea cu directorul general al OIAC. Dacă se va iniţia o procedură de expulzare împotriva acestei persoane, directorul general al OIAC va avea dreptul să intervină în această procedură în favoarea persoanei împotriva căreia aceasta a fost iniţiată.

 

ARTICOLUL 9

Documente de călătorie şt vize

 

1. Guvernul României va recunoaşte şi va accepta ca valabile legitimaţiile de liberă trecere ale Naţiunilor Unite, eliberate funcţionarilor OIAC, în conformitate cu acordurile speciale ale OIAC, în scopul îndeplinirii sarcinilor legate de Convenţie. Directorul generai va notifica Guvernul României cu privire la aranjamentele OIAC.

2. Guvernul României va lua toate măsurile necesare pentru a facilita intrarea şi şederea pe teritoriul României şi nu va pune niciun impediment în calea ieşirii de pe teritoriul naţional a persoanelor induse în una dintre categoriile prevăzute la articolele 5, 6 şi 7 de mai sus, indiferent de cetăţenia lor, şi se va asigura că niciun impediment nu va fi pus în calea tranzitului spre sau de la locul exercitării datoriei lor oficiale sau de afaceri şi le va acorda protecţia necesară în tranzit.

3. Cererile de vize şi vize de tranzit, acolo unde este necesar, de la persoanele incluse în una dintre categoriile prevăzute la articolele 5, 6 şi 7, atunci când sunt însoţite de un certificat care atestă că acestea călătoresc în calitatea lor oficială, trebuie să fie tratate cât mai repede posibil pentru a permite acestor persoane să îşi îndeplinească în mod eficient atribuţiile. În plus, acestor persoane li se acordă înlesniri de călătorie rapidă.

4. Directorului general, directorului general adjunct şi altor funcţionari ai OIAC, care călătoresc în calitatea lor oficială, li se acordă aceleaşi facilităţi de călătorie care sunt acordate membrilor de rang comparabil din cadrul misiunilor diplomatice.

5. Pentru desfăşurarea activităţilor de verificare, vizele sunt eliberate în conformitate cu alineatul 10, partea II, secţiunea B din anexa la Convenţie privind verificarea.

 

ARTICOLUL 10

Soluţionarea diferendelor

 

1. OIAC va trebui să prevadă moduri de soluţionare adecvate pentru:

a) diferendele în materie de contracte sau alte diferende de drept privat în care OIAC este parte;

b) diferendele în care este implicat un funcţionar al OIAC sau expert, care, din cauza situaţiei sale oficiale, beneficiază de imunitate, dacă această imunitate nu a fost ridicată conform dispoziţiilor articolului 6 alineatul 5 sau articolului 7 alineatul 2 ale acestui acord.

2. Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord, în cazul în care nu este rezolvat amiabil, va fi supus, pentru decizia finală, unui tribunal format din trei arbitri, la cererea oricărei părţi în dispută. Fiecare parte va desemna un arbitru. Cel de-al treilea, care va fi preşedintele tribunalului, va fi ales de primii doi arbitri.

3. În cazul în care una dintre părţi nu desemnează un arbitru şi nu a luat măsuri pentru a face acest lucru în termen de două luni, ca urmare a unei cereri din partea celeilalte părţi pentru a face o astfel de numire, cealaltă parte poate solicita preşedintelui Curţii Internaţionale de Justiţie să facă o astfel de numire.

4. În cazul în care primii doi arbitri nu reuşesc să cadă de acord asupra celui de-al treilea arbitru în termen de două luni de la numirea lor, oricare dintre părţi poate solicita preşedintelui Curţii Internaţionale de Justiţie să facă o astfel de numire.

5. Tribunalul va desfăşura procedurile sale în conformitate cu Regulile opţionale de arbitraj cu implicarea organizaţiilor internaţionale şi a statelor ale Curţii Permanente de Arbitraj, în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului acord.

6. Tribunalul va hotărî cu majoritate de voturi. O astfel de decizie este definitivă şi obligatorie pentru părţile în diferend.

 

ARTICOLUL 11

Interpretarea

 

1. Dispoziţiile prezentului acord se interpretează în lumina atribuţiilor pe care Convenţia le conferă OIAC.

2. Dispoziţiile prezentului acord nu trebuie să limiteze în niciun fel privilegiile şi imunităţile acordate membrilor echipei de inspecţie în partea II, secţiunea B din anexa la Convenţie privind verificarea sau privilegiile şi imunităţile acordate directorului general şi personalul Secretariatului OIAC la articolul VIII, alineatul 51 al Convenţiei. Prevederile prezentului acord nu se vor aplica astfel încât să abroge, sau să facă o derogare de la orice prevederi ale Convenţiei sau orice drepturi sau obligaţii pe care OIAC le poate avea, dobândi sau asuma.

 

ARTICOLUL 12

Dispoziţii finale

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii de către directorul general a ultimei notificări scrise, pe canale diplomatice, prin care Guvernul României va informa cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia. Se înţelege că, atunci când va transmite această notificare scrisă, Guvernul României va fi în măsură să confirme, în conformitate cu legislaţia naţională, că România va putea aplica prevederile acordului.

2. Prezentul acord va fi în vigoare atât timp cât statul parte rămâne stat parte la Convenţie.

3. OIAC şi statul parte pot încheia acorduri suplimentare dacă acestea vor fi necesare.

4. Consultările cu privire la modificarea prezentului acord se iniţiază la cererea Guvernului României sau a OIAC. Orice astfel de modificare trebuie să facă obiectul consimţământului reciproc exprimat printr-un acord încheiat între Guvernul României şi OIAC.

Încheiat la Haga, în două exemplare, la 6 septembrie 2017, în engleză.

 

Rentai Guvernul României,

Pentru Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice,

Brânduşa Predescu,

Ahmet Uzumcu,

ambasador în Regatul Olandei şi reprezentant permanent la OIAC

director general

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 aprilie 2018.

Nr. 352.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei

 

Având în vedere propunerea preşedintelui Consiliului Concurenţei formulată prin Adresa nr. 3,330/BMC din 11 aprilie 2018, precum şi Avizul favorabil nr. 23.864/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Eugen-Corneliu Şuşu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenţei.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 184.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

 

Având în vedere propunerile conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare, şi al art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Consiliul de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Consiliul de coordonare, pentru un mandat de 5 ani.

(2) Componenţa Consiliului de coordonare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Se desemnează domnul Pavel Năstase, membru titular, preşedintele Institutului Naţional de Administraţie, în calitate de preşedinte al Consiliului de coordonare.

(2) Se desemnează doamna Sirma Caraman, membru titular, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului de coordonare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 185.

 

ANEXĂ

 

Componenţa Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

 

Nr. crt.

Instituţia

Numele şi prenumele

Funcţia deţinută în cadrul Consiliului de coordonare

1.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Sirma Caraman

membru titular

2.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Sorin Daniel Solomon

membru supleant

3.

Secretariatul General al Guvernului

Dragoş Alexandru Negoiţă

membru titular

4.

Secretariatul General al Guvernului

Alexandru Tudor Suciu

membru supleant

5.

Senat

Eugen Dogariu

membru titular

6.

Senat

Constantin-Bogdan Matei

membru supleant

7.

Camera Deputaţilor

Călin Ion

membru titular

8.

Camera Deputaţilor

Rodica Paraschiv

membru supleant

9.

Administraţia Prezidenţială

Ionuţ-Bogdan Dima

membru titular

10.

Administraţia Prezidenţială

Ion Costea

membru supleant

11.

Institutul Naţional de Administraţie

Pavel Năstase

membru titular

12.

Institutul Naţional de Administraţie

Claudiu-Emanuel Simion

membru supleant

13.

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România

Raluca Dan

membru titular

14.

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România

Cristina Stoica

membru supleant

15.

Asociaţia Municipiilor din România

Aurel Simionescu

membru titular

16.

Asociaţia Municipiilor din România

Luiza Dinu

membru supleant

17.

Asociaţia Oraşelor din România

Alexandru Petrovici

membru titular

18.

Asociaţia Oraşelor din România

Florin Marius Popa

membru supleant

19.

Asociaţia Comunelor din România

Emil Drăghici

membru titular

20.

Asociaţia Comunelor din România

Sergiu Ţâra

membru supleant

21.

Consiliul Naţional al Rectorilor

Marius Pieleanu

membru titular

22.

Consiliul Naţional al Rectorilor

Adrian Curaj

membru supleant

23.

Societatea Academică de Ştiinţe Administrative

Cristinel Iftene

membru titular

24.

Autoritatea Naţională de Calificări

Maria-Magdalena Catană

membru supleant

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (346) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 325.

 

ANEXĂ

 

Modificări şi completări la Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale,

aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 

Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, definiţia termenului „Prestator” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prestator - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, în categoriile A, B sau D, indiferent de forma de organizare a acesteia, ori persoană juridică autorizată în clasele l, II sau III;”.

2. La articolul 4, după definiţia „Calculul termenelor” se introduce o nouă definiţie, „Lege”, cu următorul cuprins:

„Lege - Legea cadastrului şi a publicitării imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 5, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Aprobarea bugetului destinat finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică

Consiliul de administraţie va aproba şi va dispune alocarea în mod egal a sumelor necesare finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru fiecare UAT, în limita fondurilor disponibile. Aceste sume vor fi prevăzute la o poziţie distinctă de transferuri în bugetul ANCPI şi, ulterior aprobării bugetului conform prevederilor legale în vigoare, vor fi repartizate în bugetele OCPI-urilor şi vor constitui surse de finanţare complementare pentru bugetele UAT-urilor beneficiare.

Prin excepţie, Consiliul de administraţie poate realoca suma aprobată iniţial în situaţia UAT-urilor care intră sub incidenţa prevederilor privind respectarea criteriilor de prioritizare, stabilite de art. 9 alin. (347) din Lege, cu obligaţia identificării sumelor disponibile pentru finanţarea acestor categorii de lucrări pentru anul corespunzător şi cu reluarea etapelor prezentei proceduri.”

4. La articolul 5 punctul 6, alineatul (1) se modificaşi va avea următorul cuprins:

(1) în situaţia în care UAT doreşte finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică, transmite către OCPI solicitarea de finanţare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, precum şi contractul de finanţare semnat, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Termenul maxim până la care UAT-urile pot solicita încheierea contractului de finanţare este cel prevăzut de art. 9 alin. (347) din Lege.”

5. La articolul 5 punctul 7, alineatul (2) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„(2) Contractele de finanţare se încheie în limita creditelor de angajament comunicate prin fila de buget, pentru o perioadă de

cel mult 24 de luni. Prin excepţie, contractele de finanţare încheiate în anul 2018 au valabilitate cel mult data de 31.10.2019.”

6. La articolul 5 punctul 8 alineatul (2), litera f) se abrogă.

7. La articolul 5 punctul 9, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) UAT este responsabilă de modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de încheierea acestora cu prestatorii de servicii.

...............................................................................................................................................

(4) în vederea obţinerii fondurilor destinate finanţării, UAT are obligaţia de a încheia cu prioritate, după caz, contracte de achiziţie publică având ca obiect imobile situate în sectoarele cadastrale prioritare, astfel cum este prevăzut în art. 9 alin. (347 8) din Lege. În acest scop, sectoarele cadastrale în care se vor desfăşura lucrările de înregistrare sistematică se stabilesc de UAT împreună cu OCPI, anterior demarării procesului de achiziţie publică şi cu respectarea de către OCPI a procedurilor interne stabilite la nivelul ANCPI privind stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale pentru lucrările de înregistrare sistematică.”

8. La articolul 5 punctul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de achiziţie publică, UAT are obligaţia de a transmite la OCPI o copie conformă cu originalul a acestuia.”

9. La articolul 5 punctul 11, alineatele (4), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Ulterior soluţionării, în termenele prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege, a cererilor de rectificare a documentelor tehnice realizate şi afişate pentru sectoarele cadastrale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, OCPI întocmeşte PVR tehnic, în care se vor menţiona numărul de imobile recepţionate în vederea deschiderii cărţilor funciare şi numărul de imobile pentru care au existat cărţi funciare care au geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară până la data emiterii PVR tehnic aferent «Documentelor tehnice ale cadastrului - copie spre publicare». 7

...............................................................................................................................................

 (7) Nu vor face obiectul decontării potrivit prezentei proceduri:

a) imobilele care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanţare din fonduri publice. Prin planuri parcelare în cadrul prezentei proceduri se înţelege:

- planurile parcelare realizate din fonduri publice ca urmare a derulării procedurilor de achiziţie prevăzute de lege, executate conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele executate conform Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare, recepţionate de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară prin alocarea de numere cadastrale imobilelor componente;

- planurile parcelare în curs de execuţie, contractate din fonduri publice;

b) imobilele care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanţate din fonduri publice.

(8) în cazul imobilelor prevăzute la art. 11 alin. (221)-(2211) din Lege, pentru cartea funciară a titlurilor de proprietate se va deconta suma prevăzută la art. 9 alin. (345) din Lege şi 50% din preţul contractat pentru un imobil pentru cărţile funciare individuale derivate.”

10. La articolul 5 punctul 11, după alineatul (8) se Introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

(81) în cazul imobilelor cu geometrie asociată, înregistrate în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară până la data emiterii PVR tehnic aferent livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare», pentru cărţile funciare aferente acestor imobile, se va deconta 50% din preţul contractat pentru un imobil. Prin excepţie, nu vor face obiectul decontării imobilele cu geometrie asociată prevăzute la alin. (7) lit. a) şi b).”

11. La articolul 5, punctul 13 se modifici şi va avea următorul cuprins:

„13. Solicitarea de către UAT a transferului sumelor necesare efectuării plăţilor către OCPI

UAT va transmite la OCPI solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăţilor, întocmită conform anexei nr. 8, care va fi însoţită de PVR tehnic, de PVR servicii şi de factură, în copie conform cu originalul.”

12. La articolul 5, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„15. Deschiderea de fonduri către OCPI

ANCPI va efectua virarea sumelor la OCPI în ordinea înregistrării solicitărilor şi în limita fondurilor disponibile.”

13. În anexa nr. 2 la procedură, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 1

Definiţii şi abrevieri

 

Termenii utilizaţi în prezentul contract vor avea următoarele înţelesuri:

a) ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;

b) OCPI - oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

c) OMFP - ordinul ministrului finanţelor publice;

d) contract de finanţare - reprezintă prezentul contract de finanţare;

e) prestator - executantul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, persoană fizică autorizată să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, în categoriile A, B sau D, indiferent de forma de organizare a acesteia, ori persoană juridică autorizată în clasele I, II sau III;

f) Lege - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) surse ANCPI - sume alocate din bugetul de venituri proprii ale ANCPI prin bugetele oficiilor teritoriale;

h) credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;

i) Procedură - Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

j) PVR tehnic - procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală» prevăzut de specificaţiile tehnice aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI;

k) PVR servicii - procesul-verbal de recepţie a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică încheiate de unităţile administrativ-teritoriale, denumit în specificaţiile tehnice proces-verbal de acceptanţă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală».”

14. În anexa nr. 2 la procedură, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 3

Obiectul şi valoarea contractului

 

Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ........................................., pe anii ........................................., în sumă de ......................................... lei, reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii).”

15. În anexa nr. 2 la procedură, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 5

Durata contractului

 

Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi are valabilitate 1 de la data semnării.

 

1 Se va completa cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 5 alin. (2) din procedură.”

 

16. În anexa nr. 2 la procedură, la articolul 6 aliniatul (2), literele c), d) si e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică în limita sumei finanţate pe carte funciară prevăzută de Lege la momentul iniţierii achiziţiei, cu respectarea prevederilor legale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, precum şi a celor în materia achiziţiilor publice;

d) de a stabili împreună cu finanţatorul sectoarele cadastrale În care se vor desfăşura lucrările de înregistrare sistematică, anterior demarării procesului de achiziţie publică, precum şi de a încheia cu prioritate, după caz, contracte de achiziţie publică având ca obiect sectoare cadastrale prioritare potrivit prevederilor art. 9 alin. (347) din Lege;

e) de a încheia contracte de achiziţie publică cu prestatorii de servicii.

17. Anexa nr. 2 la procedură la articolul 6 aliniatul (3), litera c) se abrogă.

18. Anexa nr. 3 la procedură se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

JUDEŢUL ..................................................................

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

.....................................................................................

Nr. ................................./............................................

 

Solicitare de finanţare

 

Stimată Doamnă/Stimate Domnule Director,

Municipiul/oraşul/comuna ......................................., prin primar ......................................., în calitate de reprezentant legal, solicităm încheierea unui contract de finanţare în condiţiile art. 9 alin. (347) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de ....................................... lei reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 24 de luni, sumă destinată finanţării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate.

Ataşat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanţare.

 

Cu deosebită consideraţie,

Primar

.......................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

19. Anexa nr. 5 la procedură se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 5

la procedură

 

OFICIUL DE CADASTRU

JUDEŢUL ...............................................

ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

........................................................................................................

........................................................................................................

Nr. ................................./ .................................

Nr. ................................./ .................................

 

ACTUL ADIŢIONAL Nr. .................................

la contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciara a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ......................................., denumit în continuare OCPI, cu sediul în ......................................., tel. ......................................., fax ......................................., cod fiscal ......................................., cont ......................................., deschis la ......................................., reprezentat de......................................., director, în calitate de finanţator,

şi

unitatea administrativ-teritorială ......................................., judeţul ......................................., reprezentată prin ......................................., în calitate de primar, cu sediul în ......................................., judeţul ......................................., tel. ......................................., fax ......................................., cod fiscal ......................................., cont ......................................., deschis la Trezoreria ......................................., ca beneficiar al finanţării,

au convenit modificarea prevederilor contractuale după cum urmează:

Articolul 3 din Contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, înregistrat cu nr. ......................................., se modifică şi va avea următorul cuprins:

«ARTICOLUL 3

Obiectul şi valoarea contractului

 

Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanţări de la o poziţie distinctă de transferuri din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI ......................................., pe anii ......................................., în sumă de ....................................... lei reprezentând credite de angajament (limita maximă în care UAT poate încheia contracte de prestări servicii) pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, iniţiate de beneficiar, altele decât cele contractate/finalizate.»

 

Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi, fiecare exemplar având aceeaşi valoare juridică.

 

 

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

BENEFICIAR,

........................................................................................................

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

Judeţul

........................................................................................................

Director,

Judeţul ..........................................................................................

........................................................................................................

«Localitate» .................................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Primar,

Vizat CFPP

........................................................................................................

........................................................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Vizat CFPP

Serviciu/Birou/Compartiment economic,

........................................................................................................

Vizat centru legalitate

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

........................................................................................................

Direcţia economică/Compartimentul financiar-contabil,

(numele, prenumele, semnătura)

........................................................................................................

Şef BJRUSP/Consilier juridic,

Vizat centru legalitate

(numele, prenumele, semnătura)

........................................................................................................

Birou/Compartiment înregistrare sistematică.

(numele, prenumele, semnătura)

........................................................................................................

Direcţia juridică/Şef serviciu juridic-contencios/Secretar,

(numele, prenumele, semnătura)

........................................................................................................

Responsabil achiziţii, înregistrare sistematică OCPI (dacă există),

(numele, prenumele, semnătura)

........................................................................................................

Serviciul/Compartimentul achiziţii publice,

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

........................................................................................................

 

(numele, prenumele, semnătura)

 

20. Anexa nr. 6 la procedură se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

Raportare lunară a UAT către OCPI

 

Denumirea UAT .......................................

Judeţul .......................................

1. Date privind contractul de finanţare:

- Numărul şi data contractului: .......................................

- Valoarea creditului de angajament prevăzut în contractul de finanţare/act adiţional: ....................................... lei

2. Date privind contractul de achiziţie publică:

- Numărul şi data contractului .......................................

- Valoarea contractului ....................................... lei (cu TVA)

- Termen finalizare conform contract .......................................

- Obiectul contractului: sector cadastral nr. .......................................

- Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral .......................................

3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică:

- Numele persoanei fizice autorizate .......................................

- Nr. certificat de autorizare .......................................

- Categoria de autorizare .......................................

sau

- Denumirea persoanei juridice .......................................

- Nr. certificat de autorizare .......................................

- Categoria de autorizare .......................................

4. Responsabil de contract din cadrul UAT:

- Numele şi prenumele: .......................................

- Date de contact: .......................................

- Telefon: .......................................

- E-mail: .......................................

 

5. Stadiul lucrărilor*:

 

Denumirea activităţii

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4...

Observaţii

Preluare date de la OCPI, primărie

 

 

 

 

 

Derulare campanie de informare locală

 

 

 

 

 

Execuţie măsurători

 

 

 

 

 

Colectare acte de proprietate

 

 

 

 

 

Integrare date existente

 

 

 

 

 

întocmire documente tehnice ale cadastrului

 

 

 

 

 

Predare documente tehnice în copie spre publicare la OCPI

 

 

 

 

 

Publicare documente tehnice conform termenului legal

 

 

 

 

 

Soluţionare cereri de rectificare în termenul legal

 

 

 

 

 

Actualizare documente tehnice

 

 

 

 

 

Predare documente tehnice ale cadastrului în copie finală la OCPI

 

 

 

 

 

 

Responsabil de contract,

Primar,

........................................................................................................

........................................................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

* Neefectuat/în curs de execuţie/Efectuat (Proces-verbal nr. ............../....................... ) “

 

21. Anexa nr. 7 la procedură se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

.ANEXA Nr. 7

la procedură

 

Raportare lunară a oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale .......................................

Judeţul .......................................

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară .......................................

1. Date privind contractul de finanţare:

- Numărul şi data contractului: .......................................

- Valoarea creditului de angajament prevăzut în contractul de finanţare/act adiţional: ....................................... lei

2. Date privind contractul de achiziţie publică:

- Numărul şi data contractului.......................................

- Valoarea contractului ....................................... lei (cu TVA)

- Termen finalizare conform contract .......................................

- Obiectul contractului: sectorul cadastral nr. .......................................

- Numărul estimat de imobile al sectorului cadastral .......................................

3. Date privind executantul lucrărilor de înregistrare sistematică:

- Numele persoanei fizice autorizate .......................................

- Nr. certificat de autorizare .......................................

- Categoria de autorizare .......................................

sau

- Denumirea persoanei juridice .......................................

- Nr. certificat de autorizare .......................................

- Categoria de autorizare .......................................

4. Responsabil de contract din cadrul UAT:

- Numele şi prenumele .......................................

- Date de contact: .......................................

- Telefon .......................................

- E-mail .......................................

 

5. Stadiul lucrărilor*:

 

Denumirea activităţii

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4...

Observaţii

Predare date la executant

 

 

 

 

 

Participare la derulare campanie de informare locală

 

 

 

 

 

Verificare execuţie măsurători

 

 

 

 

 

Predare copii conforme ale titlurilor de proprietate, alte acte de proprietate

 

 

 

 

 

Verificare şi recepţie documente tehnice ale cadastrului – copie spre publicare

 

 

 

 

 

Publicare documente tehnice conform termenului legal

 

 

 

 

 

Soluţionare cereri de rectificare în termenul legal

 

 

 

 

 

Verificare şi recepţie documente tehnice ale cadastrului - copie finală

 

 

 

 

 

Deschidere cărţi funciare

 

 

 

 

 

 

Responsabil de contract,

Primar,

........................................................................................................

........................................................................................................

(numele, prenumele şi semnătura)

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

 

 

Responsabil de contract,

Director OCPI

(numele, prenumele şi semnătura)

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

* Neefectuat/în curs de execuţie/Efectuat (Proces-verbal nr. ............../....................... ) “

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Alianţa Noastră România

 

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017

 

Denumirea partidului politic: ALIANŢA NOASTRĂ ROMÂNIA

Sediul partidului politic: Str. Sabinelor nr. 31, sectorul 5, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite m luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna decembrie

1

Organizaţia centrală

-

-

-

-

-

-

-

-

-

450,00 lei

-

-

 

Cuantumul total

450,00 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Munteanu Marian Teofan Dragoş

Semnătura

 

Data întocmirii

23.04.2018

 

Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2017 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară

 

Denumirea partidului politic: ALIANŢA NOASTRĂ ROMÂNIA

Sediul partidului politic: Str. Sabinelor nr. 31, sectorul 5, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/Filiala judeţeană care a încasat donaţia

Numele

Prenumele

Cetăţenia

Valoarea donaţiei

Felul donaţiei

Data primirii donaţiei

1

Organizaţia centrală

Munteanu

Marian Teofan Dragoş

Română

29.057,00 lei

Sume de bani (virament bancar)

10.01.2017

 

Cuantumul total

29.057,00 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Munteanu Marian Teofan Dragoş

Semnătura

 

Data întocmirii

23.04.2018

 

Situaţia privind suma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul 2017

 

Denumirea partidului politic: ALIANŢA NOASTRĂ ROMÂNIA

Sediul partidului politic: Str. Sabinelor nr. 31, sectorul 5, Bucureşti

 

Nr. crt.

Organizaţia/ Filiala judeţeană

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

decembrie

1

Organizaţia centrală

-

2.748,00 lei

2.000,00 lei

6.700,00 lei

4.235,00 lei

-

-

-

-

645,00 lei

2.330,00 lei

2.000,00 lei

 

Cuantumul total

20.658,00 lei

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Munteanu Marian Teofan Dragoş

Semnătura

 

Data întocmirii

23.04.2018

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor în anul 2017

 

Denumirea partidului politic: ALIANŢA NOASTRĂ ROMÂNIA

Sediul partidului politic: Str. Sabinelor nr. 31, sectorul 5, Bucureşti

 

VENITURI

Organizaţia judeţeană/ Filiala judeţeană/ structura internă a partidului politic

Tipul venitului

Numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice de la care a fost încasat venitul

Seria şi numărul actului de identitate al persoanei fizice sau codul unic de înregistrare al persoanei juridice de la care a fost încasat venitul

Valoarea venitului încasat

Modul de încasare (in numerar sau prin cont bancar)

Contul bancar în care a fost încasat venitul în format IBAN, banca şi sucursala la care acesta a fost deschis

Data încasării venitului

Numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice de la care au fost încasate mai multe venituri şi cuantumul total al acestora

Organizaţia centrală

Cotizaţii

 

 

450,00 lei

Banca

 

Decembrie 2017

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

29.057,00 lei

Banca

 

Ianuarie 2017

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

2.748,00 lei

Banca

 

Februarie 2017

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

2.000,00 lei

Numerar

 

Martie 2017

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

6.700,00 lei

Banca

 

Aprilie 2017

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

4.235,00 lei

Banca

 

Mai 2017

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

645,00 lei

Numerar

 

Octombrie 2017

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

2.330,00 lei

Banca

 

Noiembrie 2017

 

Organizaţia centrală

Donaţii

 

 

2.000,00 lei

Banca

 

Decembrie 2017

 

TOTAL

50.165,00 lei

 

 

 

 

 

CHELTUIELI

Organizaţia judeţeană/Filiala judeţeană/structura internă a partidului politic

Tipul cheltuielii

Numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice care a furnizat bunul sau serviciul

Seria şi numărul actului de identitate al persoanei fizice sau codul unic de înregistrare al persoanei juridice care a furnizat bunul sau serviciul

Valoarea cheltuielii

Modul de plată (în numerar sau prin cont bancar)

Contul bancar în care a fost făcută plata în format IBAN, banca şi sucursala la care acesta a fost deschis

Data plăţii

Numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice către care au fost făcute mai multe plăţi şi cuantumul total al acestora

Data documentului de plată

Organizaţia centrală

Chirie sediu

 

 

7.645,00 lei

 

 

Ianuarie 2017

 

Organizaţia centrală

Utilităţi

 

 

1.922,00 lei

 

 

Ianuarie 2017

 

Organizaţia centrală

Taxe buget

 

 

1.186,00 lei

 

 

Ianuarie 2017

 

Organizaţia centrală

Comision bancar

 

 

65,00 lei

 

 

Ianuarie 2017

 

Organizaţia centrală

Tipărituri

 

 

636,00 lei

 

 

Ianuarie 2017

 

Organizaţia centrală

Chirie sediu

 

 

7.658,00 lei

 

 

Februarie 2017

 

Organizaţia centrală

Utilităţi

 

 

1.619,00 lei

 

 

Februarie 2017

 

Organizaţia centrală

Salarii

 

 

1.200,00 lei

 

 

Februarie 2017

 

Organizaţia centrală

Taxe buget

 

 

821,00 lei

 

 

Februarie 2017

 

Organizaţia centrală

Comision bancar

 

 

65,00 lei

 

 

Februarie 2017

 

Organizaţia centrală

Tipărituri

 

 

924,00 lei

 

 

Februarie 2017

 

Organizaţia centrală

Chirie sediu

 

 

7.737,00 lei

 

 

Martie 2017

 

Organizaţia centrală

Utilităţi

 

 

228,00 lei

 

 

Martie 2017

 

Organizaţia centrală

Salarii

 

 

1.200,00 lei

 

 

Martie 2017

 

Organizaţia centrală

Eveniment

 

 

1.520,00 lei

 

 

Martie 2017

 

Organizaţia centrală

Comision bancar

 

 

65,00 lei

 

 

Martie 2017

 

Organizaţia centrală

Taxe buget

 

 

821,00 lei

 

 

Aprilie 2017

 

Organizaţia centrală

Utilităţi

 

 

953,00 lei

 

 

Aprilie 2017

 

Organizaţia centrală

Eveniment

 

 

1.580,00 lei

 

 

Aprilie 2017

 

Organizaţia centrală

Tipar

 

 

457,00 lei

 

 

Aprilie 2017

 

Organizaţia centrală

Protocol

 

 

576,00 lei

 

 

Aprilie 2017

 

Organizaţia centrală

Comision bancă

 

 

60,00 lei

 

 

Aprilie 2017

 

Organizaţia centrală

Chirie sediu

 

 

3.868,00 lei

 

 

Mai 2017

 

Organizaţia centrală

Utilităţi

 

 

853,00 lei

 

 

Mai 2017

 

Organizaţia centrală

Taxe Monitorul Oficial

 

 

550,00 lei

 

 

Mai 2017

 

Organizaţia centrală

Taxe buget

 

 

1.642,00 lei

 

 

Mai 2017

 

Organizaţia centrală

Comision bancă

 

 

60,00 lei

 

 

Mai 2017

 

Organizaţia centrală

Taxă timbru instanţă

 

 

300,00 lei

 

 

Iunie 2017

 

Organizaţia centrală

Anunţ ziar

 

 

95,00 lei

 

 

Iunie 2017

 

Organizaţia centrală

Comision bancă

 

 

20,00 lei

 

 

Iunie 2017

 

Organizaţia centrală

Taxă timbru instanţă

 

 

115,00 lei

 

 

Noiembrie 2017

 

Organizaţia centrală

Comision bancar

 

 

51,70 lei

 

 

Noiembrie 2017

 

Organizaţia centrală

Cazare eveniment

 

 

2.133,89 lei

 

 

Decembrie 2017

 

Organizaţia centrală

Taxe buget

 

 

2.313,31 lei

 

 

Decembrie 2017

 

Organizaţia centrală

Comision bancar

 

 

65,50 lei

 

 

Decembrie 2017

 

TOTAL

51.005,40 lei

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal

Munteanu Marian Teofan Dragoş

Semnătura

 

Data întocmirii

23.04.2018

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.