MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 358/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 358         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 25 aprilie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

262. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind modificarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

405. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2018-15 februarie 2019

 

1.686. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

1.827. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru completarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014

 

1.863. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

3.480. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind modificarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin:

a) anexa nr. 8 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.566/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 8 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b) anexele nr. 2 şi 8 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.585/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 10 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3 la prezentul ordin;

c) anexele nr. 7, 13, 18 şi 20 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.594/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 24 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 23 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 4, 5, 6 şi 7 la prezentul ordin;

d) anexa nr. 3 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.652/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8 la prezentul ordin;

e) anexele nr. 1 şi 4 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 108/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 20 februarie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 9 şi 10 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codrut Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 martie 2018.

Nr. 262.


*) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.566/2017)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA

Sectoare: 2, 4, 9, 13, 14, 36, 38

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.585/2017)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: BOTOROAGA

Sectoare: 11, 12, 34

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.585/2017)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: DRACEA

Sectoare: 3, 16, 17, 18

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.594/2017)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: GRATIA

Sectoare: 6, 21, 22, 23

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 1.594/2017)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: PURANI

Sectoare: 6, 8, 9, 11, 17

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 181a Ordinul nr. 1.594/2017)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: SILIŞTEA

Sectoare: 16, 17, 18, 19, 31

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 20 la Ordinul nr. 1.594/2017)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: SÂRBENI Sectoare: 2, 3, 6

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.652/2017)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: PUTINEIU

Sectoare: 1, 3, 17, 29, 30

 

ANEXA Nr. 9

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 108/2018)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: BUZESCU

Sectoare: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 24

 

ANEXA Nr. 10

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 108/2018)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: NENCIULEŞTI

Sectoare: 19, 20, 22, 23, 25, 26

 

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 1 mai 2018-15 februarie 2019

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 147.154 din 14.03.2018, Avizul nr. 1.937/GLG/12.04.2018 al Ministerului Mediului, precum şi Avizul nr. 2/2018 al Consiliului Naţional de Vânătoare,

în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) şi art. 36 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cotele de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus), pentru perioada de vânătoare 1 mai 2018-15 februarie 2019, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, în intervalul de la o oră înainte de răsăritul soarelui până la o oră după apusul soarelui, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.

(2) În situaţiile în care în cursul perioadei de vânătoare prevăzute la alin. (1) gestionarii fondurilor cinegetice se modifică, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.

Art. 3. - Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă, potrivit legii.

Art. 4. - (1) în cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea între fondurile cinegetice ale aceluiaşi gestionar a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor înainta direcţiei de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).

Art. 5. - (1) în cazul producerii de pagube culturilor agricole sau silvice de către exemplare de căprior, în cursul perioadei de vânătoare prevăzute la art. 1, recoltarea acestora se realizează la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, după cum urmează:

a) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, pe fondurile cinegetice pe care nu au fost aprobate cote de recoltă;

b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, pe fondurile cinegetice unde cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

(2) în cazul producerii de pagube culturilor agricole sau silvice de către exemplare de căprior, în afara perioadei de vânătoare prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, recoltarea acestora se realizează la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, după cum urmează:

a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;

b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate pe fondurile cinegetice pe care nu au fost aprobate cote de recoltă, precum şi pe fondurile cinegetice unde cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

(3) Aprobările prevăzute la alin. (1) şi (2) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - Pentru aplicarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cota de recoltă la specia căprior a fost realizată şi/sau nu este perioadă de vânătoare, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, suplimentarea cotei de recoltă şi/sau recoltarea în perioada cuprinsă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30.04.2019, la propunerea gărzilor forestiere care verifică în acest scop solicitările primite.

Art. 7. - În scopul ameliorării şi creşterii calităţii genetice a populaţiilor de căprior se interzice recoltarea, în perioada de vânătoare prevăzută la art. 1, a exemplarelor „de viitori, aşa cum sunt definite de art. 33 alin (1) din Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - (1) Trofeele aparţinând exemplarelor recoltate în condiţiile prezentului ordin se evaluează potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 418/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului.

(2) Comisiile de evaluare a trofeelor se stabilesc prin decizie a conducătorului executiv al gestionarului fondului cinegetic şi se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare.

(3) Din comisiile prevăzute la alin. (2) face parte şi câte un reprezentant de specialitate al structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate are sediul gestionarul sau pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic, după caz.

Art. 9. - (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor teritoriale ale acesteia.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor verifica trimestrial şi ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor sesizări, modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.

(3) în urma verificărilor prevăzute la alin. (2), în cazul nerespectării prevederilor prezentului ordin, se întocmeşte de către structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare situaţia centralizată cu privire la faptele constatate şi cu privire la măsurile luate care va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare din trimestrul următor, pentru verificările din trimestrul anterior.

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi clauzelor contractelor de gestionare.

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

 

Bucureşti, 13 aprilie 2018.

Nr. 405.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit de art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 55 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Direcţia generală de inspecţie economico financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru aplicarea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 martie 2018.

Nr. 1.686.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru completarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014

 

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La punctul 11.1.A „Date generale privind terenurile din cadrul imobilului” din anexa nr. 1 la Precizările privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, la literele a) şi b), după a treia liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- valoarea contabilă netă a amenajărilor la terenuri, în lei;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 aprilie 2018.

Nr. 1.827.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Codul în profil departamental 49 „Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social” se abrogă.

2. După codul în profil departamental 53 „Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului” se introduce un nou cod, codul 54, cu următorul cuprins:

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plăţii salariilor

„54

Ministerul Fondurilor Europene

10”

 

3. Codul în profil departamental 15 „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plăţii salariilor

„15

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

15”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 1.863.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

 

În temeiul prevederilor art. 12 şi art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 1 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pot păstra bursa elevii promovaţi şi care au obţinut nota 10 (zece) sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.”

2. La articolul 13, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;”.

3. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.”

Art. II. - Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală economică, Direcţia minorităţi, inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 26 martie 2018.

Nr. 3.480.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.