MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 360/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 360         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 25 aprilie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

231. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

 

244. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

245. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bacău, Neamţ, Botoşani, Ilfov, Suceava, Tulcea, Constanţa, Mureş, Dâmboviţa, Braşov, Sibiu, Alba şi municipiul Bucureşti

 

246. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

250. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Goga Lucian

 

251. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Stoian Gabriel

 

252. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Bughiu Adrian-Dumitru

 

253. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Folea Adrian-Laurenţiu

 

258. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

260. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Teleorman şi Vrancea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Personalul Autorităţii este constituit din funcţionari publici şi personal contractual. Numărul maxim de posturi este de 75.”

2. La articolul 7, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

,(6). Pentru implementarea S.N.A.C.P. şi realizarea activităţilor specifice de inspecţii şi control, gestiune economico-administrativă şi activităţi interinstituţionale, Autoritatea are în dotare un număr de 13 autovehicule.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

»Art. 16. - (1) Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 14.039, din care 679 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia se suplimentează cu 30 de posturi contractuale, până la 31 august 2019, pentru aparatul propriu al ministerului, în vederea asigurării activităţilor de exercitare de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.”

2. La articolul 17, partea introductivă şi literele b), c) şi e) vor avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr total de 148 de autovehicule, stabilit potrivit actelor normative în vigoare, repartizat astfel:

.....................................................................................................................

b) pentru desfăşurarea activităţilor specifice de control, antifraudă, inspecţii, gestiune economico-administrativă, juridică şi resurse umane, precum şi pentru activităţile interinstituţionale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotarea aparatului central 20 de autovehicule de intervenţie;

c) pentru desfăşurarea activităţilor specifice de consultanţă, extensie şi formare profesională în agricultură, politici şi strategii agricole, politici în industrie alimentară şi comerţ, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are în dotare la nivelul aparatului central un număr total de 4 autovehicule;

.....................................................................................................................

e) pentru implementarea şi controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM-PNDR, are în dotare un număr maxim de 83 de autovehicule;”.

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 3, numerele curente 2 şi 12 vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

TOTAL

Din care:

autoturisme pentru activităţi specifice

autospeciale

„2.

Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu»

125

75

50

.......................................................................................

12.

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

13

10

3”

 

Art. III. - Aplicarea procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabila fiecărei categorii de personal se realizează în termen de maximum 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

 

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

 

Contrasemnează:

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Petre Daea

Eugen Orlando Teodorovici

Adrian Marius Rîndunică,

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 231.

 

ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)

 

Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017)

 

Structuri care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Nr. crt.

Denumirea structurii

I

Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.338 de posturi, respectiv 6.368 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărârii până la 31 august 2019

1

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Praf. Dr. G. K. Constantinescu”

2

Agenţia Zonei Montane

3

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

4

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura

5

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

6

Agenţia Domeniilor Statului

II

Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat - 7.318 de posturi

1

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate

2

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale

3

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate

4

Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor

5

Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor

6

Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului

7

Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare

8

Autoritatea Naţională Fitosanitarâ

III

Alte structuri finanţate din venituri proprii - 383 de posturi

1

Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru agricultură judeţene

2

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole

 

NOTĂ:

Subordonarea instituţiilor menţionate la pct. II 1.1, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. fi) din Hotărârea Guvernului nr. 860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2016, este exclusiv din punct de vedere tehnic

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 244.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

36904099

Ministerul Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

1

62730

8.28.06

TEREN STAŢIE EXPERIMENTALĂ ALDENI

Steren = 2.700 mp,

Sconstr_C1-birouri = 43 mp,

Sdesf_C1-biouri = 43 mp,

Sconstr_C2-cabină_limnigraf=3 mp,

Sdesf_C2-cabină_limnigraf = 3 mp,

Sconstr_C3-cabină_limnigraf=4 mp,

Sdesf_C3-cabină limnigraf = 4 mp,

Sconstr_C4-cabină_limnigraf=3 mp,

Sdesf_C4-cabinăJimnigraf = 3 mp, construcţii tip P,

CF nr. 20037,

UAT Cernăteşti

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

comuna Cernăteşti;

satul Aldeni nr. -; INHGA

26.484

2

62760

8.28.06

TEREN STAŢIE EXPERIMENTALĂ POIANA BRAŞOV

S = 500 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

localitatea Poiana Braşov;

Poiana Braşov nr. -;

159.101

3

62773

8.28.06

TEREN STAŢIE EXPERIMENTALĂ VOINEŞTI

Steren = 10.101 mp,

CF nr. 70841,

UAT Voineşti

Ţara: România:

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Voineşti nr. INHGA

79.494

4

62909

8.28.01

CLĂDIRE CORP C, EXTINDERE BUCUREŞTI

Sconstr_C15 = 1.268 mp,

Sdesf_C15 = 3.067 mp, clădire tip S + P + 1,

CF nr. 248038 Bucureşti sector 1

Ţara: România;

municipiul Bucureşti, sectorul 1;

şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97

3.525.012

5

62997

8.28.01

CABINĂ SUBTERANĂ BRAŞOV

 

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

localitatea Poiana Braşov; -; nr. -; INHGA

18.809

6

63032

8.28.01

STAŢIE EXPERIMENTALĂ VOINEŞTI

Sconstr C1-birouri = 84 mp, Sdesf

C1- birouri = 157 mp, clădire tip P + 1, terenul este înregistrat la nr. MF 62773,

CF nr. 70841, UAT Voineşti

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Voineşti; -; nr. -; INHGA

160.597

7

63033

8.28.01

STAŢIA EXPERIMENTALĂ EVAPORIMETRICĂ SUBT. VOINEŞTI

Steren = 335 mp, CF nr. 70843,

UAT Voineşti

Tara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Voineşti; -; nr. -; INHGA

19.505

8

63034

8.28.01

CABINĂ METALICĂ LIMNIGRAF VOINEŞTI

 

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Voineşti; -;nr. -; INHGA

432

9

62743

8.28.06

TEREN STAŢIE EXPERIMENTALĂ CĂLDĂRUŞANI

S = 2.625 mp

Ţara: România;

judeţul: Ilfov; -; -; nr. -;

206.004

10

121044

8.28.01

PLATFORMĂ OBSERVAŢII VOINEŞTI

Steren = 3.601 mp,

CF nr. 70842, UAT Voineşti

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

comuna Voineşti; -; nr. -; INHGA

18.380

11

160766

8.28.01

TEREN

Suprafaţă teren = s = 13.889 mp, din care;

teren aferent corp C-C15 = 3.692 mp, nr. cadastral 259846, sector 1, Bucureşti

Teren aferent magazie C12 = 370 mp, nr. cad. 259848, sector 1, Bucureşti

Teren liber = 9.827mp, nr. cad. 259847 mp;

Suprafaţă construită = mp; suprafaţă desfăşurată = mp; tip clădire =;

CF = 248038; suprafaţă utilă = mp

Ţara: România;

judeţul: Municipiul Bucureşti;

sectorul 1; şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97;

24.142.915

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bacău, Neamţ, Botoşani, Ilfov, Suceava, Tulcea, Constanţa, Mureş, Dâmboviţa, Braşov, Sibiu, Alba şi municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi înscriere în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, la care se modifică valorile de inventarea urmare a reevaluării acestora, conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Se aprobă înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a constituirii unui imobil nou, prin dezmembrarea din alt bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

 

 

 

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 245.


*) Anexele nr. 1-4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea” la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile” se completează după cum urmează:

- după poziţia nr. 1126 se introduc 8 poziţii noi, poziţiile nr. 1127-1134, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 246.

 

ANEXĂ

 

Completări la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea

 

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul PIF

Valoarea da inventar

(lei)

Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1

2

3

4

5

6

7

1127.

 

Teren aferent clădiri din incinta Centrului de recuperare

Tehnice: S = 3.136 mp

Adresa: comuna Măciuca, satul Popeşti

Carte funciară nr. 35482, nr. cadastral 35482

1971

1.242.800,00

Domeniul public al judeţului Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 51/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/2018

1128.

1.6.2.

Atelier lenjerie C.R.N.N. (fostă cabină poartă)

Tehnice: Sc = 40 mp, Scd = 40 mp, P, fundaţie beton, zidărie cărămidă

Adresa: comuna Măciuca, satul Popeşti

Carte funciară nr. 35482, nr. cadastral 35482-C3

1976

17.800,00

Domeniul public al judeţului Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 51/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/2018

1129.

1.6.2.

Bloc administrativ C.R.N.N.

Tehnice: Sc = 88 mp, Scd = 154 mp, S + P, fundaţie beton, zidărie cărămidă, învelitoare tablă

Adresa: comuna Măciuca, satul Popeşti

Carte funciară nr. 35482, nr. cadastral 35482-C4

1978

24.100,00

Domeniul public al judeţului Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 51/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/2018

1130.

1.6.2.

Bloc alimentar

Tehnice: Sc = 139 mp, = 139 mp, P, fundaţie beton armat, zidărie cărămidă, planşeu beton armat, învelitoare ţiglă

Adresa: comuna Măciuca, satul Popeşti

Carte funciară nr. 35482, nr. cadastral 35482-C5

1976

125.200,00

Domeniul public al judeţului Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 51/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/2018

1131.

1.6.2,

Spălătorie C.R.N.N,

Tehnice: Sc = 148 mp, = 179 mp, S + P, fundaţie beton armat, zidărie cărămidă, planşeu beton armat, învelitoare ţiglă

Adresa: comuna Măciuca, satul Popeşti

Carte funciară nr. 35482, nr. cadastral 35482-C1

2005

144.200,00

Domeniul public al judeţului Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 51/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/2018

1132.

1.6.2.

Garaj auto C.R.N.N.

Tehnice: Sc = 23 mp, Scd = 23 mp, P, pereţi şi planşeu lemn, învelitoare plăci ondulate Adresa: comuna Măciuca, satul Popeşti

Carte funciară nr. 35482, nr. cadastral 35482-C7

1976

6.700,00

Domeniul public al judeţului Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 51/2017, modificata prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/2018

1133.

1.6.2.

Garaj auto C.R.N.N.

Tehnice: Sc = 53 mp, Scd = 53 mp, P, fundaţie beton armat, zidărie cărămidă, planşeu beton Adresa: comuna Măciuca, satul Popeşti

Carie fundară nr. 35482, nr. cadastral 35482-C6

1992

38.200,00

Domeniul public al judeţului Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 51/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/2018

1134.

1.6.2.

Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică

Tehnice: Sc = 419 mp, = 1.012 mp, S + P +1, fundaţie beton armat, zidărie cărămidă, învelitoare tablă

Adresa: comuna Măciuca, satul Popeşti

Carte fundară nr. 35482, nr. cadastral 35482-C2

1978

95.900,00

Domeniul public al judeţului Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 51/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/2018

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Goga Lucian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Goga Lucian.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018,

Nr. 250.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Stoian Gabriel

 

Având În vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Stoian Gabriel.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 251

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Bughiu Adrian-Dumitru

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Bughiu Adrian-Dumitru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Argeş.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 252.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Braşov de către domnul Folea Adrian-Laurenţiu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Folea Adrian-Laurenţiu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 253.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Bogdan Constantin Andronic,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 258.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.

Str. Scărlătescu nr. 15, sectorul 1, Bucureşti R01590040

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pentru anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

- mii lei -

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

47.415

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

46.825

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

590

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

39.494

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

38.431

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4.017

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

23.782

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9.341

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

8.634

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

7.467

 

 

 

C2

bonusuri

14

1.167

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

160

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

371

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

176

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.291

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.063

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

7.921

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.553

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

6.368

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

6.368

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

497

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

3.821

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

3.821

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

2.547

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

33.680

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

33.680

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

152

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

138

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.805

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

4.490

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

339

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

339

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

833

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

2.700

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Teleorman şi Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 şi al art. 8 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, constând în construcţii uşoare din elemente modulate, bunuri şi materiale de construcţii şi reparat case, precum şi combustibil, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în limita sumei de 638,2 mii lei, exclusiv transportul, pentru populaţia afectată de fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în judeţele Teleorman şi Vrancea.

(2) Transportul produselor până la locurile de destinaţie indicate de Instituţia Prefectului din judeţele Teleorman şi Vrancea se efectuează cu mijloace de transport puse la dispoziţie de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, iar în completare de la alte structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi prin operatori economici, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.

(3) Pe perioada desfăşurării acţiunilor de intervenţie pentru protecţia populaţiei, cantităţile de combustibil necesare se scot din stocurile rezervă de stat, la valorile specificaţiilor tehnice ale produselor aflate pe stoc.

Art. 2. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 6890100 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, proporţional cu datele din avizele de expediţie şi procesele-verbale de predare-primire semnate de persoanele împuternicite desemnate de Instituţia Prefectului din judeţele Teleorman şi Vrancea.

Art. 3. - Cheltuielile pentru realizarea operaţiunilor de transport prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Distribuirea construcţiilor uşoare din elemente modulate către populaţia afectată se va face de Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, prin grija Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea.

(2) Preluarea locuinţelor de către persoanele sinistrate se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu precizarea obligaţiilor şi îndatoririlor primitorului, întocmit după modelul contractului-cadru de închiriere prevăzut în anexa nr. 8 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pe termen de un an calendaristic, dar nu mai puţin decât perioada necesară rezolvării situaţiei locative definitive a sinistratului beneficiar de locuinţă provizorie.

(3) Pe măsura finalizării reconstrucţiei locuinţelor, Instituţia Prefectului - Judeţul Vrancea urmează a prelua de la populaţie construcţiile uşoare din elemente modulate, acordate în condiţiile prezentei hotărâri.

(4) Preluarea prevăzută la alin. (3) se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu constatarea stării constructiv-funcţionale şi aplicarea măsurilor, după caz.

(5) Construcţiile uşoare din elemente modulate preluate potrivit alin. (3) şi (4) se transmit, în condiţiile legii, Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, care va asigura gestionarea şi conservarea acestora.

Art. 5. - (1) Instituţiile prefectului din judeţele Teleorman şi Vrancea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în prima intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la Instituţia Prefectului din judeţele Teleorman şi Vrancea, în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat, este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 6. - Finanţarea reîntregirii stocului rezervă de stat la produsele motorină, benzină, construcţii uşoare din elemente modulate, paturi, saltele, pături, cearceafuri, aragaze, butelii, cărămizi, B.C.A., var hidratat şi ciment se efectuează în limita sumei de 226 mii lei din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

p. Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Ciprian Caralicea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 260.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor constând în construcţii uşoare din elemente modulate, materiale de construcţii şi reparat case şi combustibil, acordate ca ajutor umanitar pentru populaţia afectată de inundaţii din judeţele Teleorman şi Vrancea

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitate

Valoarea

Teleorman

Vrancea

(mii lei)

0

1

2

3

4

5

1.

Motorină

kg

49.200

 

162,360

2.

Benzină

kg

2.650

 

9,143

3.

Construcţii uşoare din elemente modulate

buc.

 

4

45,121

4.

Paturi

buc.

 

6

1,785

5.

Saltele pat

buc.

 

6

1,071

6.

Pături

buc.

 

6

0,428

7.

Cearceafuri

buc.

 

12

0,499

8.

Aragaz cu 3 ochiuri

buc.

 

4

0,523

9.

Butelie

buc.

 

4

0,571

10.

Cărămizi 240 x 115x63 mm

Cărămizi 290 x 240 x 138 mm

buc.

 

4.136

16,200

16.128

62,900

11.

B.C.A.

mc

 

140,4

42,200

12.

Var hidratat

kg

 

12.000

7,500

13.

Ciment

kg

 

94.400

47,200

14.

Oţel beton 0 8

kg

 

24.500

73,000

15.

Tablă zincată 0.4 mm

kg

 

3.500

25,000

16.

Cherestea răşinoase

mc

 

105

89,300

17.

Cherestea foioase

mc

 

35

29,200

18.

Ţevi instalaţii

kg

 

608

4,100

19.

Uşi lemn exterior 2100 x 900 x 100

buc.

 

7

7,000

20.

Uşi lemn bale 2100 x 700 x 100

buc.

 

7

2,500

21.

Ferestre termopan bale 600 x 600

buc.

 

7

î,100

22.

Ferestre termopan duble 1500 x 1400

buc.

 

21

9,500

 

Valoarea 638,2 mii lei

 

NOTĂ:

Cantităţile de combustibil pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de încărcare la capacitatea maximă a cisternelor de transport.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.