MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 365/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 365         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 aprilie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

21. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind Planul de acţiune pentru educaţia digitală COM (2018) 22

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

32. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

233. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2016 şi la 5 decembrie 2017 şi la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

206. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind procedura de stabilire şi înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru operatorii economici naţionali

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

881. - Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind Planul de acţiune pentru educaţia digitală COM (2018) 22

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicata, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/169, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 aprilie 2018, Camera Deputaţilor:

1. Consideră că factorul uman şi-a păstrat un rol-cheie în procesul de predare şi învăţare, în ceea ce priveşte transmiterea valorilor morale şi civice/a încurajării efortului şi a formării deprinderilor de lucru în echipă, dar şi ca sprijin operativ în depăşirea obstacolelor din procesul de învăţare, în special la vârste mici şi în cazul învăţării de-a lungul vieţii, şi atrage atenţia asupra necesităţii de a fi luat în considerare împreună cu aspectele tehnologice ale procesului educativ.

2. Se raliază opiniei Comisiei Europene conform căreia expunerea zilnică la date digitale create în mare parte de algoritmi de nepătruns creează riscuri clare şi necesită atât o gândire critică, cât şi capacitatea de a interacţiona competent în mediul digital şi consideră că şi în afara sistemului de educaţie pentru alfabetizarea on-line se află factori care contracarează aceste fenomene; încrederea în forţele proprii, spiritul critic, capacitatea de a compara şi evalua sunt la fel de necesare ca şi alfabetizarea prin media.

3. Îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că utilizarea tehnologiei în scopuri educative nu a ţinut pasul cu noile evoluţii, acest fapt putând afecta negativ libertatea fundamentală de mişcare a cetăţenilor pe teritoriul Uniunii, mai ales a celor care au primit educaţie în state membre aflate sub media Uniunii în această privinţă.

4. Subliniază că avansul tehnologic rapid a făcut ca o parte dintre specialiştii din domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi din domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii, precum şi o parte din factorii de decizie din educaţie să înregistreze o nevoie sporită de adaptare la noile cerinţe.

5. Recomandă o consultare cu privire la aşteptările copiilor şi tinerilor faţă de metodele de predare din domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi din domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii.

6. Recomandă consultarea sectorului public şi a celui de afaceri cu privire la nevoia de adaptare a programelor şcolare şi a ofertei educative în domeniile care fac obiectul comunicării la politicile de recrutare ale acestora, precum şi în ceea ce priveşte elaborarea programelor de instruire la locul de muncă, inclusiv ca răspuns la dinamica accelerată în domeniul competenţelor digitale.

7. Recomandă identificarea unor mijloace la nivelul Uniunii prin care să se realizeze o campanie de conştientizare cu privire la necesitatea modernizării educaţiei în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor şi în domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii, precum şi informarea permanentă a tuturor grupurilor de vârstă cu noile tehnologii digitale, în special cu cele avansate.

8. Consideră că o cuplare mai puternică a profesioniştilor din educaţie cu sectorul de afaceri reprezintă o modalitate utilă pentru a primi semnale privind cererea de deprinderi, dar şi de informaţii indirecte referitoare la identificarea ad-hoc a unor surse de inspiraţie sau de bune practici, şi facilitează, în acelaşi timp, accesul la o serie de concepte, instrumente, metode, procese, la gândirea sistemică şi la gândirea conceptuală pe planul Uniunii.

9. Recomandă includerea în priorităţile de acţiune a formării unei legături mai puternice dintre cererea de competenţe digitale la nivelul sectorului public şi al celui industrial, agricol şi de servicii, pe de o parte, şi procesul de formare în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor al profesioniştilor din educaţiei, pe de altă parte.

10. Subliniază că educaţia digitală are ioc şi în afara sistemului instituţional, în viaţa de zi cu zi, în activităţile distractive şi de petrecere a timpului liber al copiilor şi tinerilor, în multiple forme de interacţiune cu familia şi cu mediul social în general, chiar dacă modalităţile de manifestare în procesul formal de educaţie şi în cel informai variază, şi atrage atenţia că proporţia relativă a acestora în ce priveşte contribuţia la educaţie ar putea să fie diferită în fiecare stat membru.

11. Atrage atenţia asupra riscului de a supraestima capacitatea de dobândire a unor aptitudini digitale la vârste fragede şi asupra dificultăţilor majore pe care ie întâmpină atingerea acestui obiectiv şi cheamă la o abordare mai prudentă a acestei direcţii de acţiune, atât sub aspectul fezabilităţii pedagogice, cât şi sub aspectul ocrotirii climatului afectiv al copiilor în familie.

12. Consideră că este recomandabil ca planul de acţiune Să includă dezvoltarea resurselor educaţionale deschise, pentru a se asigura un acces cât mai larg la materiale didactice şi la oportunităţi de personalizare a acestora,

13. Consideră că ar fi utile clarificări suplimentare în privinţa certificării competenţelor digitale, a strategiei de adaptare a sistemelor de educaţie la transformările digitale şi cu privire la capacitatea planului de a beneficia de proiecte-pilot în inteligenţa artificială şi analitica învăţării,

14. Recomandă definirea competenţelor digitale de O manieră mai largă, pentru a include înţelegerea modului în care funcţionează internetul, oferind astfel cadrului didactic posibilitatea de a dezvolta în mod real competenţe pentru viaţă.

15. Recomandă recunoaşterea instituţiilor de memorie, cum ar fi biblioteci, arhive şi muzee, ca părţi interesate în educaţie şi formare, deoarece acestea au capacitatea organizatorică şi funcţii sociale specifice de a contribui la atingerea ţintelor priorităţii numărul 2 a planului, prin extinderea programelor de cultură media şi informaţională sau prin parteneriate.

16. Subliniază că sursele de finanţare ale Planului de acţiune ar trebui identificate prin consultare cu statele membre, iar calendarul de implementare ar trebui stabilit astfel încât să fie atinse obiectivele planului cât mai curând posibil.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 21.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 

Având în vedere necesitatea de a asigura continuitatea tratamentului cu medicamente inovative pentru afecţiuni în stadii evolutive de boală fără alternativă terapeutică sau pentru boli cu impact major asupra sănătăţii publice,

pentru ca fiecare pacient român să aibă acces la standardul european de tratament, reducând astfel decalajul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte accesul la medicamente inovative,

ţinând cont de faptul că grila actuală de negociere se aplică ambelor tipuri de contracte fără să distingă specificul fiecărui tip de contract şi pentru a asigura flexibilitate negocierii raportat la dinamica includerii pacienţilor în tratament şi volumul de medicamente consumat de aceştia,

întrucât în prezent, în situaţia în care pentru aceeaşi indicaţie terapeutică există două sau mai multe medicamente care au primit decizie de includere condiţionată în Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie contract cost-volum/cost-volum-rezultat cu deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă/reprezentantul legal al acestuia pentru medicamentul pentru care din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă costul cel mai mic/pacient/an, pacienţii având acces doar la un singur medicament pentru o anumită indicaţie terapeutică, având în vedere faptul că pentru fiecare pacient, pentru aceeaşi indicaţie terapeutică, este necesar a i se asigura tratament în funcţie de starea sa de sănătate şi comorbidităţile asociate,

luând în considerare că actualul nivel de reglementare a modalităţii de calcul al contribuţiei trimestriale aferente contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat nu permite iniţierea negocierii, încheierea contractelor şi monitorizarea acestora pentru medicamente al căror nivel de compensare din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este mai mic de 100%, având drept consecinţă imposibilitatea asigurării tratamentului cu aceste medicamente inovative, altele decât cele aferente programelor naţionale de sănătate şi bolilor cronice expres nominalizate în Lista de medicamente, cu impact negativ asupra stării de sănătate a populaţiei,

pentru a asigura predictibilitatea financiară pentru ambele părţi implicate în procesul de negociere, respectiv pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pentru deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi pentru reprezentanţii legali ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române,

se impune modificarea prevederilor legale în vigoare referitoare la contractele cost-volum/cost-volum-rezultat, în sensul reglementării distincte a mecanismelor care vor sta la baza încheierii acestor contracte pentru medicamentele pentru care s-a emis o decizie de includere condiţionată în Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care să conducă creşterea accesului tuturor categoriilor de pacienţi la medicamente inovative în funcţie de indicaţia terapeutică, stadiul bolii şi afecţiunile asociate.

Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar avea impact direct asupra stării de sănătate a populaţiei şi ar conduce la imposibilitatea asigurării tratamentului pacienţilor cu toate medicamentele destinate unei indicaţii terapeutice, în concordanţă cu starea sănătăţii şi comorbidităţile

 acestora,

luând în considerare urgenţa cu care trebuie să se intervină pentru evitarea intrării într-o situaţie de excluziune socială a unui număr mare de pacienţi care ar putea beneficia atât de medicamentele inovative din aria terapeutică cardiovasculară, cât şi de medicamentele inovative din aria terapeutică a unor afecţiuni grave, respectiv hepatită C, oncologie sau boli rare, care ar conduce la afectarea dreptului la sănătate a acestora,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată, cu impact direct asupra stării de sănătate a populaţiei şi a accesului imediat la medicamente inovative pentru afecţiuni grave, în concordanţă cu starea de sănătate şi afecţiunile asociate ale pacienţilor, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Pentru medicamentele pentru care în urma evaluării efectuate potrivit legii de Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale au fost emise decizii de intrare condiţionată în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea

Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se pot negocia şi încheia contracte cost-volum/ cost-volum-rezultat până la limita maximă a sumei aprobate prin legile bugetare anuale până la care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este autorizată să negocieze şi să încheie aceste contracte. În condiţiile neîncheierii contractelor cost-volum/ cost-volum-rezultat, medicamentele nu vor fi incluse în lista de medicamente aprobată potrivit legii prin hotărâre a Guvernului.

(2) Consumul de medicamente pentru care se încheie contracte conform alin. (1) nu se ia în calculul consumului total trimestrial de medicamente prevăzut la art. 32 pentru care se calculează contribuţia trimestrială.

(3) Contractele cost-volum/cost-volum-rezultat reprezintă mecanisme de facilitare a accesului la medicamente prin care, în condiţii de sustenabilitate financiară şi predictibilitate a costurilor din sistemul de sănătate, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi reprezentanţii legali ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, se angajează să susţină tratamentul cu medicamentele incluse în lista de medicamente prin plata unei contribuţii trimestriale stabilite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru o anumită categorie de pacienţi şi pentru o anumită perioadă de timp şi nu datorează contribuţia trimestrială calculată potrivit art. 32.

(4) în limita maximă a sumei prevăzute la alin. (1), negocierea contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat se iniţiază pentru medicamentele pentru care deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă, direct sau prin reprezentantul său legal, în termen de 60 de zile de la emiterea deciziei de includere condiţionată în Listă îşi exprimă intenţia de a intra în procesul de negociere pe baza următoarelor criterii de prioritizare aplicate în următoarea ordine: medicamente pentru afecţiuni în stadii evolutive de boală fără alternativă terapeutică în lista prevăzută la alin. (1), medicamente aprobate prin procedură de urgenţă de către Agenţia Europeană a Medicamentelor, medicamente corespunzătoare DCI-urilor pentru tratament specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice, prevăzute în Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Strategia naţională de sănătate.

(5) Modelul de contract şi metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(6) Mecanismele de facilitare a accesului la medicamente, prevăzute la alin. (3), sunt de tip progresiv pacienţi-volume şi cost efectiv/pacient cu rezultat medical.

(7) Contractele cost-volum sunt mecanisme de facilitare a accesului la medicamente de tip progresiv pacienţi-volume ce au ca obiectiv managementul impactului bugetar şi nu urmăresc un rezultat clinic predefinit.

(8) Contractele cost-volum-rezultat sunt mecanisme de facilitare a accesului la medicamente de tip cost efectiv/pacient cu rezultat medical ce au ca obiectiv managementul impactului bugetar, managementul eficacităţii şi utilizării medicamentului prin urmărirea unui rezultat clinic predefinit.

(9) Aplicarea în cadrul procesului de negociere a unuia dintre mecanismele de facilitare a accesului la medicamente se face în funcţie de caracteristicile populaţiei eligibile de pacienţi, specificul indicaţiei terapeutice, numărul medicamentelor care au primit decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1) pentru aceeaşi indicaţie terapeutică şi grad de substituibilitate, precum şi în funcţie de obiectivul urmărit, potrivit metodologiei de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor cost-volum/ cost-volum-rezultat prevăzută la alin. (5).

(10) Contribuţia trimestrială prevăzută la alin. (3) pentru contractele cost-volum se calculează prin aplicarea procentelor stabilite în contracte la valoarea consumului trimestrial. Valoarea consumului trimestrial se calculează prin înmulţirea preţului cu amănuntul maximal fără TVA/preţului maximal cu ridicata stabilit pe unitate terapeutică şi prevăzut în contract, cu procentul de compensare aferent medicamentelor stabilit în conformitate cu prevederile legale şi volumele de medicamente consumate trimestrial.

(11) Procentele prevăzute la alin. (10) cuprinse în contractele cost-volum se aplică progresiv la valoarea consumului trimestrial în funcţie de procentul corespunzător numărului de pacienţi efectiv trataţi în trimestrul respectiv faţă de numărul de pacienţi eligibili şi sunt stabilite în funcţie de numărul de medicamente substituibile care au primit decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1) pentru aceeaşi indicaţie/arie terapeutică, conform tabelelor nr. 1 şi 2.

 

Tabelul nr. 1

 

Procent aplicat la valoarea consumului trimestrial

Procent număr de pacienţi efectiv trataţi faţă de numărul de pacienţi eligibili - medicamente cu decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1) unice pe indicaţie/arie terapeutică sau nesubstituibile

25%

</= 5%

30%

> 5% </= 15%

35%

> 15% </= 25%

40%

> 25% </= 35%

45%

> 35% </= 45%

50%

> 45% </= 55%

55%

> 55% </= 65%

60%

> 65% </= 75%

70%

> 75% </= 100%

 

Tabelul nr. 2

 

Procent aplicat la valoarea consumului trimestrial

Procent număr de pacienţi efectiv trataţi faţa de numărul de pacienţi eligibili - două sau mai multe medicamente cu decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1) substituibile pe indicaţie/arie terapeutică

30%

</= 5%

35%

> 5% </= 15%

40%

> 15% </= 25%

45%

> 25% </= 35%

50%

> 35% </= 45%

55%

> 45% </= 55%

60%

> 55% </= 65%

65%

> 65% </= 75%

75%

> 75% </= 100%

 

(12) Contribuţia trimestrială prevăzută la alin. (3) pentru contractele cost-volum-rezultat se stabileşte ca diferenţa între valoarea consumului trimestrial şi valoarea rezultată din înmulţirea costului efectiv/pacient cu rezultat medical fără TVA prevăzut în contract cu numărul pacienţilor cu rezultat medical evaluat în trimestrul pentru care se stabileşte contribuţia trimestrială. Valoarea consumului trimestrial se calculează prin înmulţirea preţului cu amănuntul maximal fără TVA/preţului maximal cu ridicata stabilit pe unitate terapeutică şi prevăzut în contract cu volumul de medicamente consumate aferente pacienţilor cu rezultat medical evaluat în trimestrul pentru care se stabileşte contribuţia trimestrială.

(13) în situaţia în care pentru aceeaşi indicaţie terapeutică există două sau mai multe medicamente care au primit decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1), care îndeplinesc criteriile de prioritizare prevăzute la alin. (4) şi sunt substituibile, pentru care se aplică mecanismul de facilitare a accesului la medicamente de tip cost efectiv/pacient cu rezultat medica] se pot încheia contracte cost-volum-rezultat cu persoana/persoanele prevăzute la alin, (3) pentru fiecare medicament/medicamente ce va/vor face obiectul acestor contracte şi pentru care din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă acelaşi cost efectiv/pacient cu rezultat medical stabilit în urma negocierii ca cel mai mic cost efectiv/pacient, fără TVA.

(14) Două sau mai multe medicamente care au primit decizie de includere condiţionată în lista prevăzută la alin. (1) sunt considerate substituibile pe aceeaşi indicaţie dacă, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului pentru indicaţia primită, medicamentele sunt destinate pentru aceeaşi categorie de pacienţi, se adresează aceloraşi grupe subpopulaţionale sau sunt pe aceleaşi linii terapeutice conform ghidurilor naţionale/internaţionale sau se adresează unor grupe de pacienţi cu acelaşi fenotip.

(15) Persoanele prevăzute la alin. (3), pentru care contribuţia trimestrială se calculează potrivit alin. (10), datorează pentru volumele de medicamente consumate aferente pacienţilor efectiv trataţi care, cumulat, pe parcursul derulării contractului/contractelor cost-volum, depăşesc pacienţii eligibili valoarea integrală a consumului de medicamente aferentă depăşirii fără TVA. Valoarea aferentă acestei depăşiri nu este cuprinsă în calculul CTt prevăzut la art. 32.

(16) în cazul contractelor cost-volum-rezultat, persoanele prevăzute la alin. (3) suportă integral valoarea consumului de medicamente aferentă pacienţilor pentru care nu a fost înregistrat rezultatul medical, astfel cum a fost definit prin aceste contracte.

(17) Persoanele prevăzute la alin. (3), pentru care contribuţia trimestrială se calculează potrivit alin. (12), datorează valoarea integrală a consumului de medicamente care cumulat pe parcursul derulării contractului/contractelor depăşeşte valoarea anuală a bugetului de referinţă. Valoarea anuală a bugetului de referinţă se calculează prin înmulţirea costului efectiv/pacient cu rezultat medical cu numărul de pacienţi eligibili. Valoarea aferentă acestei depăşiri nu este cuprinsă în calculul CTt prevăzut la art. 32

2. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Contractele cost-volum/cost-volum-rezultat se încheie de către deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă, persoane juridice române, şi de reprezentanţii legali ai deţinătorilor autorizaţiei de punere pe piaţă, care nu sunt persoane juridice române cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.”

3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate comunică persoanelor obligate la plata contribuţiilor trimestriale prevăzute la art. 12, în primele 5 zile lucrătoare a celei de-a două luni următoare încheierii trimestrului, datele în baza cărora acestea declară contribuţiile trimestriale. Aceste contribuţii se declară la organul fiscal competent până la termenul de plată a acestora prevăzut la alin. (3).

(2) Pentru contractele cost-volum, la data la care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate comunică persoanelor prevăzute la alin. (1) datele în baza cărora acestea declară ultima contribuţie trimestrială din perioada contractuală, se va realiza regularizarea anuală a contribuţiei datorate stabilită ca diferenţă între valoarea contribuţiei calculate prin aplicarea procentului corespunzător numărului unic de pacienţi eligibili efectiv trataţi pe parcursul derulării contractului la valoarea cumulată a consumului de medicamente aferent acestora şi valoarea cumulată a contribuţiilor trimestriale datorate în perioada contractuală.

(3) Contribuţiile prevăzute la art. 12 alin. (10), comunicate potrivit alin. (1) şi (2), se virează trimestrial, până la data de 25 a celei de-a două luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţiile.

(4) Pentru contractele cost-volum-rezultat, după expirarea perioadei necesare acordării tratamentului şi a celei pentru evaluarea rezultatului medical prevăzute în cuprinsul contractelor, în cel mult 60 de zile de la validarea facturii, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se decontează medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu excepţia celor prevăzute la art. 12 alin. (16) şi (17).

(5) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate comunică persoanelor obligate la plata contribuţiilor prevăzute la art. 12, cu care s-au încheiat contracte cost-volum-rezultat, în primele 5 zile lucrătoare a celei de-a două luni următoare încheierii trimestrului în care s-a făcut evaluarea rezultatului medical, datele în baza cărora acestea declară contribuţiile trimestriale. Aceste contribuţii se declară şi se plătesc la organul fiscal competent până la data de 25 a celei de-a două luni următoare celei în care s-a făcut comunicarea pentru contractele cost-volum-rezultat.

(6) în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (3) şi (5), deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă/reprezentantul legal va transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate dovada plăţii contribuţiei trimestriale. În situaţia în care această dovadă nu a fost transmisă, precum şi în situaţiile în care există neconcordanţe între sumele plătite şi datele comunicate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate conform alin. (1) şi (5), în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va sesiza Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru luarea măsurilor care se impun potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Sumele încasate din contribuţiile prevăzute la art. 12 constituie venituri la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi sunt utilizate pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, potrivit legii.”

5. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe măsura încasării, influenţele ce decurg din aplicarea prevederilor art. 12 alin. (15) în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea echilibrului bugetar.”

Art. II. - (1) Contractele cost-volum/cost-volum-rezultat aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse legislaţiei în vigoare de la data la care acestea au fost încheiate, până la încetare, conform clauzelor contractuale şi condiţiilor legale.

(2) în scopul asigurării accesului continuu al pacienţilor la tratamentul cu medicamente, contractele cost-volum/ cost-volum-rezultat al căror termen de valabilitate încetează în cursul primelor două luni din ultimul trimestru de valabilitate al acestora se pot prelungi prin acte adiţionale până la finalul ultimei luni din trimestrul respectiv, cu acordul părţilor, fără modificarea condiţiilor care au stat la baza încheierii acestor contracte.

(3) Procesele de negociere aflate în derulare şi nefinalizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă rămân supuse legislaţiei în vigoare de la data la care acestea au fost iniţiate.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 32.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2016 şi la 5 decembrie 2017 şi la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 2 convenit prin schimbul de scrisori*) între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2016 şi la 5 decembrie 2017 şi la Luxemburg la 24 noiembrie 2017 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009, aprobat prin Legea nr. 133/2010, cu modificările ulterioare.

 

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

 

 

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018,

Nr. 233.

 

*) Traducere.

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

CABINET MINISTRU

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

 

nr. 17, str. Apolodor, sectorul 5

 

RO - 70060, Bucureşti

 

România

 

Către: Domnul Michael Dumlich

Şef departament

România, Bulgaria şi Cipru

 

Banca Europeană de Investiţii

Bd. Konrad Adenauer nr. 100

Luxemburg, L-2950, Luxemburg

 

C.c: Domnului Flavio Schiavo Campo,

şef birou

România

 

Banca Europeană de Investiţii

Str. Vasile Lascăr nr. 31 sectorul 2, Bucureşti

 

19 decembrie 2016

 

Subiect: România - Amendamentul nr. 2 la Contractul de finanţare nr. 25.224 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii

Linia 5 Metrou Bucureşti

 

Stimate domn,

 

La solicitarea S.C. METROREX - S.A., ca urmare a actualizării studiului de fezabilitate şi a perioadei suplimentare de timp necesare pentru achiziţia trenurilor, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a li de acord cu amendamentul la contractul de finanţare constând în:

- reducerea costului total al proiectului de la 883 milioane EUR şi cu redistribuirea lui pe surse de finanţare, după cum urmează: împrumut BEI -169,9 milioane EUR, POS Transport - 231,5 milioane EUR, POIM - 253,1 milioane EUR, contribuţia bugetului de stat -186,2 milioane EUR. Această diminuare a costului total al proiectului se datorează eliminării secţiunii Eroilor - Universitate din proiect, ceea ce trebuie să fie reflectat de asemenea şi în anexa A1 .A - Descrierea tehnică. Proiectul va cuprinde numai secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (P.S Opera), inclusiv Valea Ialomiţei, cu o lungime totală de 6,1 km şi 9 staţii, cât şi achiziţionarea a 37 de trenuri, după cum s-a preconizat anterior.

O altă consecinţă a reducerii costului este diminuarea împrumutului BEI de la 395 milioane EUR la 169,9 EUR, fapt care trebuie să se reflecte în mod adecvat în întregul contract de finanţare.

- modificarea datei de finalizare a proiectului, de la 31 decembrie 2017 la 31 decembrie 2019, luând în considerare timpul necesar pentru achiziţionarea trenurilor;

- modificarea datei-limită de tragere a împrumutului, de la 31 decembrie 2016 la 31 decembrie 2019.

Aşteptând primirea cu celeritate a răspunsului dumneavoastră, vă mulţumim pentru înţelegere şi sprijin.

 

Cu stimă,

Attila Győgy,

secretar de stat

 

Transmis prin DHL

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO - 70060 Bucureşti

România

 

În atenţia domnului Attila Győgy, secretar de stat

 

 

JUOPS/SEE/AIA/amc nr. 5

 

BEI - Utilizare corporativă

 

Luxemburg, 24 noiembrie 2017

 

Subiect: Bucureşti Linia 5 Metrou

(FI 25.224 - SERAPIS 2006-0340)

Contract de finanţare încheiat între România şi Banca Europeană de Investiţii la 12 noiembrie 2009 în Bucureşti, după cum a fost amendat ulterior („Contractul de finanţare*)

Amendament nr. 2 la Contractul de finanţare

 

Stimaţi domni,

 

Referirea se face la:

(i) contractul de finanţare după cum este definit mai sus;

(ii) scrisoarea dumneavoastră datată 19 decembrie 2016.

1 Interpretare

În cazul în care nu sunt altfel definiţi, termenii cu majuscule utilizaţi în această scrisoare au acelaşi înţeles cu cel atribuit lor în Contractul de finanţare. Referirile la articole din prezenta scrisoare sunt aceleaşi cu referirile la articole din Contractul de finanţare.

În prezenta scrisoare

„Data efectivă11 înseamnă data la care Banca confirmă împrumutatului în scris (inclusiv prin poşta electronică sau prin alt mijloc electronic) că Banca a primit într-o formă şi conţinut satisfăcătoare pentru ea: (i) două (2) originale ale prezentei scrisori contrasemnate în mod corespunzător în numele împrumutatului, împreună cu o copie certificată a semnăturilor autorizate, cu excepţia cazului în care s-a prevăzut deja altfel, precum şi copia oricărei alte autorizaţii sau altui document, opinii sau asigurări pe care Banca o consideră a fi necesară sau de dorit (în căzui în care împrumutatul a fost notificat în consecinţă) în legătură cu intrarea în şi executarea tranzacţiei avute în vedere prin prezenta scrisoare sau cu validitatea şi executarea acestei scrisori.

2. Amendamente la contractul de finanţare

Cu impact de la Data efectivă, Contractul de finanţare va fi amendat după cum se prevede mai jos:

Preambul (3)

Preambulul (3) se va amenda a se citi după cum urmează:

„Costul total al Proiectului, incluzând preţurile, contingenţele, dobânzile în timpul construcţiei, cu excepţia impozitelor şi taxelor, este estimat de Bancă la 840.700.000 EUR (opt sute patruzeci de milioane şapte sute de mii de euro) şi împrumutatul a declarat că intenţionează să finanţeze Proiectul după cum urmează:

 

Sursa

Suma maximă

Credit de la Bancă pentru finanţarea parţială a contribuţiei bugetului de stat

EUR 169.900.000

Finanţare directă de la bugetul de stat

EUR 670.800.000

TOTAL

EUR 840.700.000”

 

Preambul (4)

Preambulul (4) se va amenda a se citi după cum urmează:

„Pentru a îndeplini planul de finanţare prevăzut în Preambulul (3), împrumutatul a solicitat de la Bancă un credit echivalent cu 169.900.000 de euro (o sută şaizeci şi nouă milioane nouă sute de mii de euro) care urmează a fi utilizat în conformitate cu legislaţia privind datoria publică din România.”

Preambul (5)

Preambulul (5) se va amenda a se citi după cum urmează:

„Banca, apreciind că finanţarea Proiectului intră în sfera funcţiilor sale şi având în vedere afirmaţiile şi faptele menţionate în aceste preambuluri, a hotărât să pună în aplicare solicitarea împrumutatului, oferindu-i un credit în valoare de 169.900.000 euro (o sută şaizeci şi nouă milioane nouă sute de mii de euro) în cadrul prezentului Contract de finanţare („Contractul*); cu condiţia ca suma împrumutului bancar să nu depăşească, în niciun caz, 50% (cinzeci la sută) din costul total al Proiectului prevăzut în Preambulul (3).u

Preambul (6)

Preambulul (6) se va amenda a se citi după cum urmează:

„Împrumutatul, Promotorul şi Metrorex au convenit împrumutarea sumei de 169.900.000 EUR (o sută şaizeci şi nouă milioane nouă sute de mii de euro) reprezentată prin acest credit, la termenele şi în condiţiile stabilite în prezentul Contract şi în Anexa I şi ale specimenelor de semnătură autentificate.”

Preambul (9)

În Preambulul (9), definiţia datei finale de disponibilizare se modifică după cum urmează:

„«Data finală de disponibilizare» înseamnă 1 iulie 2020.”

Articol 1.01

Articolul 1.01 se va amenda a se citi după cum urmează:

„Prin prezentul Contract Banca stabileşte în favoarea împrumutatului şi împrumutatul acceptă creditul în valoare echivalentă de până Sa 169.900.000 EUR (o sută şaizeci şi nouă milioane nouă sute de mii de euro) pentru finanţarea Proiectului («împrumutul»).”

Articolul 1.02A

în cadrul Articolului 1.02A, data „31 December 2016” se va amenda a se citi „1 iulie 2020”.

Articolul 3.01B

În finalul Articolului 3.01 B se va introduce o propoziţie suplimentară cu următorul text:

„În cazul în care Rata variabilă pentru oricare perioadă de referinţă a Ratei variabile este negativă, ea va fi setată la zero.”

Anexa A.1 - Descrierea tehnică

Descrierea tehnică stabilită în Anexa A.1 se va înlocui cu noua Descriere tehnică, după cum este prevăzut în Anexa I la prezentul Amendament 2 la Contractul de finanţare.

Anexa C

În Anexa C, suma totală a împrumutului se va amenda a se citi „169.900.000 EUR”.

3. Obligaţii continue

Obligaţiile Contractului de finanţare, cu excepţia celor modificate prin prezenta scrisoare, vor rămâne în vigoare şi continuă să producă efecte. Împrumutatul îşi asumă şi este de acord că, altfel decât s-a stabilit şi agreat alăturat, prezenta scrisoare nu reprezintă o reducere acordată de Bancă sau amendare a vreunui alt termen sau a unei alte condiţii a Contractului de finanţare. Banca îşi rezervă fiecare dintre şi toate drepturile contractuale şi juridice pe care le deţine în cadrul Contractului de finanţare şi al legii aferente.

4. Legea de guvernare şi jurisdicţia

Prezenta scrisoare va fi guvernată de legile Marelui Ducat de Luxemburg şi părţile la prezenta convenţie se supun jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Dacă sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să trimiteţi două (2) originale ale acestei scrisori la Bancă, în atenţia doamnei Angela Iacomucci (tel.: +352 4379 83466, e-mail: a.iacomucci@eib.org), iniţializate pe fiecare pagină, datate şi semnate corespunzător în numele şi din partea României, reprezentate de Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu o copie a autorităţii relevante a semnatarilor, cu excepţia cazului în care acestea au fost deja furnizate până cel târziu la 29 decembrie 2017. După această dată, Banca îşi rezervă dreptul, la discreţia sa, prin notificarea împrumutatului, să confirme dacă acceptarea acestei scrisori de către împrumutat este considerată ca fiind dată în mod întemeiat de către împrumutat.

 

Cu stimă,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Dietmar Dumlich

Massimo Novo

 

Asumate şi acceptate pentru şi în numele,

României, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice

Attila Győrgy,

secretar de stat

..............................................

(nume şi funcţie)

 

Data: 5 decembrie 2017

 

Anexa I la Amendamentul nr. 2 la Contactul de finanţare

ANEXA A. 1

 

DESCRIEREA TEHNICĂ

 

 

Scop, localizare

Proiectul include construirea unei noi secţiuni a liniei de metrou în Bucureşti, România, inclusiv achiziţionarea de material rulant asociat pentru sistemul de transport cu metroul.

 

Descriere

Proiectul cuprinde două componente diferite care permit extinderea şi modernizarea sistemului de transport cu metroul în oraşul Bucureşti (România).

1) Construirea Liniei 5 de Metrou (Râul Doamnei – Eroilor, Inclusiv staţia Valea Ialomiţei, depou şi galeria de legătură)

Prima componentă cuprinde proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune a unei noi secţiuni a liniei 5 de metrou între Râul Doamnei şi Eroilor, inclusiv staţia Valea Ialomiţei, depoul şi galeria de legătură. Proiectul include proiectarea, livrarea şi instalarea sistemelor operaţionale incluzând: alimentarea cu electricitate, semnalizare şi control, comunicaţii, încasarea tarifelor, ventilare, drenaj, ascensoare şi scări rulante şi supraveghere de siguranţă şi securitate. Proiectul include, totodată, lucrări suplimentare, auxiliare şi paralele, cum ar fi relocarea reţelelor de utilităţi şi îmbunătăţirea condiţiilor existente în zonele staţiilor de metrou.

Principalele caracteristici tehnice:

 

Lungime totală

6,871 m

Staţii (număr)

10

Staţii (lungime totală)

2,309 m

Tunele circulare (diametru 2 x 6.5 m)

4.058 m

Galerii dreptunghiulare

376 m

Şine

15.493 m

Depou

lângă staţia Valea Ialomiţei

Viteza comercială

36 km/h

Interval minim

1,5 minute

Frecvenţa medie/zi

3-5 minute

 

2) Achiziţia de material rulant

 

Cea de-a două componentă a proiectului constă în achiziţionarea a 37 de noi trenuri. Aceasta include 13 unităţi pentru linia de metrou 5 şi 24 pentru a înlocui materialul rulant învechit aflat în prezent pe liniile existente de metrou.

Principalele caracteristici tehnice:

 

Formarea trenului

6 vagoane - pasarelă deschisă de-a lungul trenului

Lăţimea maximă

Conform dimensiunilor materialului

Capacitate nominală

≥ 1200 pasageri/tren (4/m2), inclusiv minimum 216 locuri standard

 

Calendar

Se estimează că toate componentele Proiectului trebuie să fie finalizate şi complet operaţionale până la 1 iulie 2020.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind procedura de stabilire şi înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru operatorii economici naţionali

 

În temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Referatul nr. 414 din 14.03.2018 al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin se aplică operatorilor economici naţionali autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, care pun pe piaţă obiecte din metale preţioase.

Art. 2. - (1) Conţinutul mărcii de responsabilitate poate fi:

a) format dintr-un cod alfanumeric, în care literele reprezintă simbolul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, unde operatorul economic autorizat îşi are sediul, iar cifrele reprezintă numărul de ordine al mărcii, stabilit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor; sau

b) format dintr-o combinaţie de litere care să reprezinte iniţialele numelui/denumirii operatorului economic.

(2) Conţinutul mărcii de responsabilitate se înscrie într-o elipsă sau într-un dreptunghi, conform solicitării operatorului economic.

Art. 3. - Modelele mărcilor de responsabilitate utilizate de către producătorii sau importatorii de obiecte din metale preţioase sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - Pentru stabilirea conţinutului mărcilor de responsabilitate, operatorii economici autorizaţi vor completa şi vor transmite la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va comunica operatorului economic autorizat conţinutul mărcii, împreună cu schiţa acesteia, eliberând în acest sens o adeverinţă al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. - (1) înainte de aplicarea mărcilor de responsabilitate, operatorii economici autorizaţi trebuie să înregistreze aceste mărci la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) înregistrarea se realizează prin amprentarea, fotografierea, înscrierea mărcilor de responsabilitate în registrul de evidenţă a acestora şi eliberarea unui certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, certificat ce cuprinde şi informaţii legate de desfigurarea mărcilor de responsabilitate.

(3) Pentru fiecare marcă de responsabilitate înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor se percepe un tarif, care se poate achita cu ordin de plată sau mandat poştal în contul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. R031TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod unic de înregistrare nr. 4266502.

(4) în vederea înregistrării mărcilor de responsabilitate, operatorii economici autorizaţi vor prezenta la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor următoarele:

a) adeverinţa eliberată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin care s-a stabilit conţinutul mărcilor de responsabilitate;

b) cererea de înregistrare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, care cuprinde şi solicitarea de desfigurare a mărcii de responsabilitate în situaţiile prevăzute în prezentul ordin;

c) poansoanele gravate cu mărcile de responsabilitate;

d) dovada achitării tarifului de înregistrare.

(5) în situaţia în care operatorul economic doreşte să îşi aplice marca de responsabilitate cu ajutorul unui dispozitiv laser, procedura de înregistrare a mărcii de responsabilitate rămâne neschimbată. Operatorul va fi obligat să prezinte şi să predea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor o plăcuţă din metal comun pe care apare gravată marca de responsabilitate.

Art. 7. - (1) Poansoanele cu marca de responsabilitate nu sunt transmisibile.

(2) Poansoanele cu mărci de responsabilitate uzate sau scoase din uz se vor preda Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor.

(3) în cazul încetării sau suspendării sub orice formă a activităţii operatorului economic, precum şi în cazul schimbării obiectului de activitate, poansoanele cu mărci de responsabilitate vor fi aduse Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în vederea desfigurării mărcilor sau, după caz, în vederea păstrării acestora pe toată perioada suspendării, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea în activitatea sau obiectul de activitate al persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice autorizate.

(4) în cazul pierderii poansonului cu marca de responsabilitate sau a certificatului de înregistrare a acestuia, operatorul economic va da o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, care va fi depusă şi înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(5) în situaţiile în care se solicită desfigurarea mărcilor de responsabilitate se va completa cererea prevăzută în anexa nr. 5.

(6) Operatorii economici autorizaţi vor îndeplini procedura de înregistrare a mărcilor de responsabilitate prevăzută la art. 6 ori de câte ori confecţionează noi poansoane cu marca de responsabilitate stabilită de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 214/2011 privind modelele mărcilor de garanţie proprie şi procedura de stabilire şi înregistrare a acestora la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 19 noiembrie 2011, se abrogă.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Pîrvu

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 206.

 

ANEXA Nr.1

 

MODELUL

mărcilor de responsabilitate utilizate de către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu metale preţioase

 

1. Conform art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 206/2018 (cu titlu exemplificativ)

 

(B000)

 

2. Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 206/2018 (cu titlu exemplificativ)

AB GL

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

pentru stabilirea conţinutului mărcii de responsabilitate

 

S.C./P.F.A./A.F. .....................................................................................................................................................................................................................

Reprezentant legal .................................................................................................................................................................................................................

Sediul social/Domiciliul ........................................., telefon ........................................., fax ........................................., e-mail .........................................

Autorizaţie A.N.P.C. nr. .................................................................................................. din data ......................................................................................

Solicit atribuirea mărcii de responsabilitate conform:

- art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 206/2018, cu următorul conţinut .................................,

încadrat în:

 

elipsă

 

dreptunghi

 

 



 



 

- art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 206/2018, cu următorul conţinut ................................,

încadrat în: 

 

elipsă

 

dreptunghi

 

 



 



 

Cunoscând dispoziţiile legale cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că cele de mai sus corespund adevărului.

...................................................................................... (numele şi prenumele persoanei care prezintă cererea), în calitate de ......................................................................................,

legitimat cu B.I./C.I. seria ............... număr ........................................

Semnătura ...................................................................................... Data .......................................

S.C./P.F.A./A.F. ......................................................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

ADEVERINŢĂ

privind stabilirea conţinutului mărcii de responsabilitate

 

S.C./P.F.A./A.F.: ....................................................................................................

Sediul social/Domiciliul: ......................................................................................

.................................................................................................................................

 

La cererea dumneavoastră, înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor cu nr. ...................../............................. vă facem cunoscut că marca de responsabilitate stabilită pentru S.C./P.F.A./A.F. ............................................., în temeiul art. 14 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este după cum urmează:

 

(B000)

AB GL

 

Înainte de aplicare, marca de responsabilitate trebuie înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor,*)

 

Director;

..........................................................

 

Întocmit

..........................................................

 

*) Înregistrarea se va face la sediul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din Bucureşti, sectorul 5. str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, poarta III, în incinta Regiei Autonome „Monetăria Statului”, telefon: 021.312.82.37.

 

ANEXA Nr. 4

 

CERTIFICAT

de înregistrare* a mărcii de responsabilitate

Nr. .............. din ...............................

 

Prin prezentul certificat de înregistrare se atestă înregistrarea la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a mărcii de responsabilitate cu indicativul .........................................................., aparţinând S.C./P.F.A./A.F. .........................................................., cu sediul social/domiciliul în str. .........................................................., nr. ...., bl. ...,. sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea .........................................................., judeţul/sectorul .........................................................., posesoarea autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale şi pietre preţioase nr. ............................... din data de ..................................... .

Înregistrarea s-a efectuat prin amprentarea, fotografierea şi înscrierea mărcii de responsabilitate în registrul de evidenţă a mărcilor de responsabilitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor la nr. ............................... .

 

 

Fotografie marcă de responsabilitate

 

 

 

Consilier Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

..................................................................

Semnătura

 

Marcă de responsabilitate desfigurată la data de** ...............................

Consilier Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ..................................................................

Semnătura ..................................................................

 

 

* Acest document se va prezenta la solicitarea desfigurării mărcii de garanţie proprii.

** Se completează numai de către reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

ANEXA Nr. 5

 

CERERE

de înregistrare a mărcii de responsabilitate

 

S.C./P.F.A./A.F. ......................................................................................................, Autorizaţie Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor nr. .............../............... , CIF ............................................., număr de înregistrare în registrul comerţului ............................................., cont nr. ............................................., deschis la ............................................., telefon/fax nr.  .............................................,

Sediul social/Domiciliul: str. ............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., localitatea ............................................., judeţul/sectorul .............................................

Solicit:

 Înregistrare marcă de responsabilitate .................................................................

Dimensiune ............................................................. ......

Delegat .................................................................., legitimat cu B.I./C.I. seria ............... nr. ..................................., eliberat(ă) de ................................................................, CNP .................................................................,

Semnătura/Ştampila

Data ....................................

 

 Desfigurare marcă de responsabilitate .................................................................

Delegat ................................................................., legitimat cu B.I./C.I. seria ............... nr. ..................................., eliberat(ă) de ................................................................, CNP .................................................................

Motivul desfigurării: . .................................................................

Semnătura/Ştampila

Data ....................................

 

Am primit Certificat de înregistrare marcă de responsabilitate . ................................................................. şi poansonul aferent.

 

Nume şi prenume. .................................................................

Data ....................................

Semnătura /Ştampila

 

Am primit Certificat de înregistrare marcă de responsabilitate . ................................................................. şi poansonul aferent desfigurat.

 

Nume şi prenume. .................................................................

Data ....................................

Semnătura /Ştampila

 

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI D E SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 335 din 23.04.2018,

în temeiul prevederilor:

- art. 189 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 1-a-1-j,

(2) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 2-a-2-n.

(3) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii unităţilor sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3-a-3-k.

(4) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat, în vederea decontării lunare şi trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4-a-4-c.

(5) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5-a şi 5-b.

(6) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor din asistenţa medicală de recuperare medicală şi medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 6-a şi 6-b.

(7) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării listei persoanelor cu afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţă distinctă la nivelul medicului de familie, conform anexei nr. 7.

(8) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi borderourile centralizatoare necesare raportării furnizorilor de medicamente, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate potrivit contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, conform anexelor nr. 8-a-8-c.

(9) Formularele menţionate la alin. (1)-(8) se utilizează împreună cu formularele tipizate de factură fără TVA, întocmite conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Furnizorii care au semnătură electronică extinsă transmit factura şi formularele prevăzute la alin. (1)-(8) numai în format electronic, fără a fi necesară semnătura olografă a reprezentantului legal al furnizorului.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-a-1-j, 2-a-2-n, 3-a-3-k, 4-a- 4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7 şi 8-a-8-c*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, în vederea decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, potrivit documentelor justificative aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Desfăşurătoarele cuprinse în prezentul ordin se vor completa separat pentru:

a) asiguraţi;

b) pentru cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale;

c) pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precum şi daune aduse propriei persoane din culpă;

d) pentru persoanele din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulare ale cârdului european de asigurări sociale de sănătate sau beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 201 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019:

e) pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 201 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 140/2018.

(2) La formularele menţionate la alin. (1) se vor ataşa, după caz:

a) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP), cod unic de identificare, specificarea serviciilor medicale efectuate în cazul persoanelor cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale:

b) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP), cod unic de identificare, specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane;

c) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informaţii: ţara - membră a Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, numele şi prenumele, data naşterii, numărul de identificare a instituţiei care a emis cârdul european de asigurări sociale de sănătate, numărul de identificare a cârdului european de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor titulare ale cârdului european de asigurări de sănătate; se vor ataşa copii ale cârdurilor europene de asigurări sociale de sănătate;

d) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare, a persoanei beneficiare de formulare/documente europene, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informaţii: tipul de formular/document european, ţara, numele şi prenumele, data naşterii, numele instituţiei care a emis formularul/documentul, numărul de identificare a instituţiei respective. Tipurile de formulare europene sunt: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121; pot fi menţionate şi documente europene S - corespondente acestor formulare; se vor ataşa copii ale formularelor/documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale cu excepţia formularelor/documentelor europene (E 106, E 109, E 120, E 121)/S1;

e) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informaţii: ţara, numele şi prenumele, data naşterii în cazul cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. Se vor ataşa copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale.

Art. 5 - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 şi 305 bis din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru raportarea serviciilor medicale, respectiv a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, începând cu raportarea activităţii lunii aprilie 2018.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Răzvan Teohari Vulcănescu

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 881.


*) Anexele nr. 1-a-1-j, 2-a-2-n, 3-a-3-k, 4-a-4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7 şi 8-a-8-c se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.