MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 368/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 368         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 27 aprilie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

23. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind competentele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii COM(2018) 24

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

235. - Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie 3 - căi navigabile interioare”

 

236. - Hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie maritim costieră”

 

243. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii COM(2018) 24

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4C-19/171 adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 aprilie 2018, Camera Deputaţilor.

1. Susţine opinia conform căreia competenţe precum creativitatea, gândirea critică, luarea iniţiativei şi soluţionarea problemelor joacă un rol important în confruntarea cu schimbările şi complexitatea societăţii de astăzi, precum şi în consolidarea rezilienţei, printr-un amplu set de competenţe şi prin capacitatea de a se adapta la schimbări.

2. Se raliază opiniei Comisiei Europene conform căreia este probabil ca majoritatea copiilor care încep şcoala primară astăzi să ajungă să aibă noi tipuri de locuri de muncă, inexistente deocamdată, şi că pentru abordarea corectă a acestei situaţii vor fi necesare investiţii masive în competenţe şi o regândire majoră a sistemelor de educaţie şi de învăţare pe tot parcursul vieţii.

3. Reaminteşte, în contextul propunerii, importanţa pe care Uniunea o acordă în mod constant tehnologiilor de vârf din domenii precum calculul cuantic, supercomputerele sau tehnica spaţială şi recomandă o acţiune la nivelul Uniunii pentru a spori capacitatea tinerei generaţii, dar şi a adulţilor, prin învăţarea pe tot parcursul vieţii în acest sens.

4. Recomandă intensificarea cercetării, la nivelul Uniunii, în domeniul psihopedagogiei şi a mecanismelor aferente de învăţare, mecanisme ce se află sub influenţa noilor tehnologii, dar şi a diferenţelor culturale care privesc tradiţia educaţiei între statele membre,

5. Consideră că Spaţiul european al educaţiei ar trebui să se extindă, dincolo de sfera instituţionalizată, pentru a include cât mai multe categorii de persoane şi entităţi cu rol în educaţie, cum ar fi furnizorii de cursuri de scurtă durată, organizatorii de activităţi educative extraşcolare, unităţile cu funcţie de instruire sau de organizare a uceniciei din industrie, agricultură şi servicii.

6. Recomandă includerea, în cadrul învăţării pe tot parcursul vieţii, a conştientizării menţinerii stării de sănătate şi de păstrare a capacităţii de participare la viaţa socială şi profesională, din punct de vedere fizic, până la cele mai înaintate vârste.

7. Subliniază că, în ceea ce priveşte conţinutul programei şcolare, trecerea la o definiţie dinamică a cunoştinţelor, aptitudinilor şi atitudinilor pe care un cursant trebuie să le dezvolte pe parcursul întregului proces de învăţare se referă şi la apariţia unei legături mai puternice între procesele de acumulare a cunoştinţelor şi deprinderilor din diferite domenii şi diverse discipline, ceea ce are ca efect şi necesitatea de a integra, în sistemele educative, alte procese formative ce au loc în afara cadrului instituţionalizat.

8. Consideră că este necesară continuarea efortului pentru generalizarea la nivelul Uniunii a validării învăţării nonformale şi informale şi evaluarea progresului în această privinţă, pentru a fi posibilă dezvoltarea eficientă a acestei direcţii de acţiune în statele membre până la atingerea la un nivel comparabil pe planul Uniunii,

9. Reaminteşte importanţa sprijinirii rolului educativ al familiei, care se exercită cu atât mai puternic cu cât copilul rămâne mai mult timp alături de părinţii săi, în scopul dezvoltării aptitudinilor personale şi interpersonale, denumite uneori competenţe „de viaţă”, „socioemoţionale” sau „nontehnice”, întrucât acestea ajută cetăţenii să se adapteze la condiţii de nesiguranţă şi schimbare.

10. Recomandă să se pună un accent mai puternic pe crearea condiţiilor de deprindere, în special de exersare şi practicare a spiritului antreprenorial, de la cele mai fragede vârste, dar şi pe parcursul vieţii. Pentru a reacţiona adecvat la schimbările economice de pe piaţa muncii este necesară formarea şi dezvoltarea unui spaţiu social, educativ şi legislativ, favorabil antreprenorialului, la nivelul Uniunii,

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 23.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie 3 - căi navigabile interioare”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie 3 - căi navigabile interioare”, beneficiar Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014- 2020, şi alocaţii bugetare prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 235.

 

 

ANEXĂ

 

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie 3 - căi navigabile interioare”

 

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galaţi (Administraţia) funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, cu modificările ulterioare, ca regie autonomă şi îndeplineşte funcţia de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării de la intrarea în ţară la km 1.075 până la ieşirea în Marea Neagră, pe braţul Sulina, în rada Sulina şi pe braţele navigabile ale Dunării. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, anexă la hotărâre, Administraţia are ca obiect de activitate asigurarea şi menţinerea adâncimilor minime recomandate de Comisia Dunării ale şenalului navigabil, realizarea şi întreţinerea construcţiilor hidrotehnice pentru protecţia malurilor şi regularizări, asigurarea pilotajului navelor maritime care navighează pe Dunărea Maritimă de la Bara Sulina până la Brăila (km 175) şi îndeplinirea celorlalte sarcini asumate de statul român în baza Convenţiei despre regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, şi a acordurilor bilaterale semnate cu Bulgaria şi Iugoslavia (actualmente Serbia).

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.668/2012 privind

organizarea intervenţiei împotriva gheţii pe Dunăre, pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, pe Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea, se constituie şi funcţionează Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre, cu grupe operative de lucru, în porturile: Drobeta-Turnu Severin, Giurgiu, Călăraşi, Brăila, Galaţi, Tulcea şi Sulina. Activitatea Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre este condusă de către directorul general al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, în calitate de şef de comandament.

Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre foloseşte în activitatea de intervenţie împotriva gheţii navele aparţinând Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, instituţiilor publice sau companiilor naţionale aflate sub autoritatea ori în subordinea Ministerului Transporturilor, precum şi alte nave ale companiilor de navigaţie româneşti, în condiţiile legii.

Temperaturile scăzute, înregistrate în perioada ianuarie - februarie 2017, debitul şi cotele apelor scăzute au condus la producerea fenomenului de gheaţă pe întreaga lungime a sectorului românesc al Dunării. Astfel, în data de 8 ianuarie 2017 s-a activat Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre, decizia fiind notificată Ministerului Transporturilor - Direcţia transport naval prin Adresa „Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos” - R.A. Galaţi nr. 780 din 9 ianuarie 2017.

Apariţia fenomenului de gheaţă a făcut extrem de dificilă navigaţia, în condiţii de siguranţă, pe sectorul fluvial al Dunării, cuprins între km 175 şi km 1.075, mai ales în zona portului Călăraşi (km 375), unde podul de gheaţă format a condus la blocarea completă a navigaţiei. Aşa cum se precizează şi în apelul semnat de către operatorii economici a căror activitate are legătură cu transportul naval pe Dunăre, producerea de astfel de obstacole şi ruperea necontrolată a acestora pot conduce la inundaţii, deteriorarea construcţiilor hidrotehnice, avarierea sau scufundarea navelor prinse în gheaţă, fapt ce poate pune în pericol vieţile membrilor echipajelor şi integritatea mărfurilor aflate la bordul navelor.

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” - R.A. Galaţi nu deţine în acest moment nave specializate cu caracteristici tehnice specific zonei 3 de navigaţie - căi navigabile interioare - care să poată naviga şi interveni în cazul apariţiei gheţii. În aceste condiţii, Administraţia s-a adresat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.668/2012, către celelalte societăţi de navigaţie care îşi desfăşoară activitatea în portul Constanţa şi pe sectorul fluvial al Dunării. Răspunsul acestora a fost negativ, cauzat de faptul că nicio societate nu deţine nave specializate pentru a participa la acţiunile de intervenţie în gheaţă pe Dunărea fluvială.

Inexistenţa unor mijloace de intervenţie adecvate (nave cu caracteristici specifice şi capacitate de spargere a gheţii) a condus le luarea deciziei de restricţionare a navigaţiei pe acest sector, începând cu data de 10 ianuarie 2017. Această decizie necesară în vederea eliminării circumstanţelor producerii unor evenimente de navigaţie cu consecinţe grave a cauzat pierderi comerciale importante operatorilor de transport fluvial, datorită prelungirii termenelor de livrare a mărfurilor şi a creşterii cheltuielilor raportate la tona de marfă transportată.

Având în vedere viziunea strategică pentru căile navigabile interioare, prezentată în Maşter Planul General de Transport al României, ce presupune o reţea ce furnizează acces 24h/7 zile pentru toţi utilizatorii acestora, prin asigurarea unor condiţii optime ale senatului navigabil şi eliminarea oricăror circumstanţe ce pot reduce capacitatea de navigare, considerăm că se impune dotarea „Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos” - R.A. Galaţi cu două remorchere fluviale multifuncţionale cu clasă de gheaţă, necesare intervenţiei în cazul producerii fenomenelor de gheaţă.

Prin achiziţia a două remorchere va creşte capacitatea de realizare a obiectului de activitate al „Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos” R.A. Galaţi, privind asigurarea condiţiilor minime de navigaţie în conformitate cu recomandările Comisiei Dunării.

Achiziţia a două remorchere moderne, cu structura, capacitatea maşinilor şi alte proprietăţi, astfel încât să fie capabile să navigheze în condiţii dificile de gheaţă cu o grosime cuprinsă între 30 şi 50 cm, fără asistenţa unui spărgător de gheaţă, vor da posibilitatea Administraţiei de a interveni cu promptitudine în punctele critice, în cazul producerii fenomenului de gheaţă, pentru asigurarea fluenţei navigaţiei pe sectorul fluvial al Dunării.

Cele două remorchere vor patrula pe sectorul de Dunăre, cuprins între Brăila (km 175) şi km 1075 şi vor contribui la îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii traficului navelor fluviale, prin următoarele acţiuni:

a) vor asigura curgerea sloiurilor, în scopul evitării formării podurilor de gheaţă, fenomen ce are consecinţe grave asupra navigaţiei şi poate conduce şi la deteriorarea construcţiilor hidrotehnice;

b) se va crea posibilitatea intervenţiei pentru eliberarea navelor şi convoaielor prinse în gheaţă, în vederea evitării riscului de scufundare a acestora, fapt ce ar provoca pierderi de vieţi omeneşti, de mărfuri şi ar prezenta un real pericol de poluare a Dunării cu combustibilii sau încărcătura prezentă la bordul acestora;

c) se va putea interveni pentru dezeşuarea navelor şi a convoaielor fluviale, se va putea participă la acţiuni de stins incendiul la bordul navelor şi a instalaţiilor de cheu.

Prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, Obiectivul specific 2.5 - Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului asupra mediului, se urmăreşte creşterea calităţii serviciului oferit operatorilor de transport naval, prin realizarea de investiţii în şenalul navigabil al Dunării şi în modernizarea canalelor navigabile. Contribuţia preconizată a proiectului, privind dotarea Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos” R.A. Galaţi cu două remorchere multifuncţionale cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie 3 - căi navigabile interioare, la atingerea indicatorilor de rezultat în cadrul POIM 2.5, constă în creşterea volumului de mărfuri transportate pe căile navigabile, prin reducerea perioadelor în care şenalul navigabil este neutilizabil, datorită producerii fenomenului de îngheţ.

Implementarea proiectului propus va contribui la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în conformitate cu Tratatul de aderare (cu referire la sectorul transporturi), respectiv cu obiectivul tematic prevăzut de art. 9 pct. 7 „Promovarea sistemelor de transport sustenabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore” din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi urmăreşte creşterea atractivităţii transportului naval prin îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie şi a mobilităţii, pe reţeaua TEN-T central şi creşterea calităţii serviciului oferit operatorilor de transport naval.

De asemenea, dotarea cu cele două remorchere fluviale multifuncţionale cu clasă de gheaţă va conduce ia:

a) creşterea posibilităţii de a transporta cantităţi semnificative de mărfuri, prin utilizarea unui mod de transport sustenabil;

b) creşterea siguranţei navigaţiei pe Dunăre;

c) creşterea cotei de piaţă a transportului naval, pe teritoriul României;

d) încurajarea utilizării transportului naval, acesta prezentând avantaje faţă de celelalte moduri de transport - asigură transportul unor cantităţi mari de marfă la un singur voiaj, este mult mai puţin poluant, costurile de transport pe apă sunt mai mici decât cele din transportul rutier şi feroviar,

în conformitate cu Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, remorcherele vor avea o durată normală de funcţionare de 24 de ani şi vor fi construite în concordanţă cu cele mai bune practici navale, utilizând materiale şi echipamente (motoare, propulsie, radionavigaţie) de ultimă generaţie şi de cea mai bună calitate, astfel încât vor îndeplini, în cel mai înalt grad, cerinţele de siguranţă, manevrabilitate, tracţiune, viteză, fiabilitate şi eficienţă.

Acestea vor avea următoarele dimensiuni şi dotări:

a) dimensiuni şi caracteristici principale ale navei:

- lungime - aprox. 26-30 m;

- lăţime - aprox. 8-10 m;

- pescaj maxim - 2 m;

b) performanţe minime:

- tracţiune la cârlig: min. 14 Tf;

- viteza la marş înainte va fi de minimum 10 noduri;

- autonomie: minimum 1.500 km;

- Structura, capacitatea maşinilor şi alte proprietăţi vor fi dimensionate astfel încât să fie capabile să navigheze în condiţii dificile de gheaţă cu o grosime cuprinsă între 30 şi 50 de cm, fără asistenţa unui spărgător de gheaţă.

c) Instalaţia de remorcare va fi compusă dintr-un cârlig de remorcare cu capacitatea de minimum 14 Tf, având sistemul de declanşare ce poate fi acţionat local sau din timonerie.

d) Propulsia va fi asigurată de motoare tip Diesel, cu o putere minimă de 1800 CP, ce trebuie să garanteze viteza şi capacitatea de tracţiune impusă. Acestea vor fi dotate cu sisteme de monitorizare a consumurilor de carburanţi, având afişaj în timonerie şi posibilitatea stocării datelor. Motoarele principale vor antrena sistemul de propulsie ce va fi prevăzut cu linii de axă, având elice cu pas fix, amplasate în duze. Sistemul de propulsie va fi prevăzut cu protecţii pentru gheaţă, în conformitate cu clasa de gheaţă. Navele vor fi dotate cu surse electrice (generatoare şi grupuri de baterii) în conformitate cu regulile şi bilanţul energetic. Remorcherele vor fi prevăzute cu un sistem extern de stingere a incendiilor cu o capacitate de minimum 300 mc/h apă.

e) sisteme de punte:

- Sistemul de ancorare va fi dimensionat conform regulilor pentru zona de navigaţie 3 - căi navigabile interioare.

- Remorcherele vor fi dotate cu macara hidraulică, de tip knuckle boom, pentru manevra sarcinilor în condiţii de lucru portuare, amplasată pe puntea pupă şi având SWL (încărcare de lucru în condiţii de siguranţă) de minimum 0,5 tf la 7 m deschidere. Puntea principală va avea selatură şi va fi prevăzută cu întărituri, pentru a putea permite depozitarea de diferite materiale. Aceasta va fi vopsită cu un strat final de vopsea antiderapantă.

f) Spaţiile de cazare vor fi amenajate astfel încât să asigure condiţii optime pentru un număr de minimum 8 membri de echipaj. Mobilierul şi inventarul cabinelor şi grupurilor sanitare vor fi conforme standardelor navale şi de bună calitate. Materialele utilizate vor fi de tip naval, ignifuge, netoxice, întreaga suprastructură va fi asigurată de un sistem centralizat de aer condiţionat. Încălzirea încăperilor va fi cu aer cald, distribuit prin sistemul de aer condiţionat ce va asigura o temperatură de minimum 20 grade în cabine şi timonerie, respectiv 5 grade în sala maşini, în condiţii exterioare de -25 grade Celsius.

g) Echipamentele de radionavigaţie vor fi amplasate în timonerie, integrate în pupitrul de navigaţie. Dotarea cu echipamente de radionavigaţie se va face în conformitate cu regulile Autorităţii Navale Române, corespunzătoare zonei de navigaţie, respectiv zona 3 - căi navigabile interioare. Pe nave se vor prevedea mijloace de salvare în conformitate cu cerinţele specifice tipului navei şi zonei de navigaţie.

h) Corpul, maşinile şi echipamentele vor fi construite conform cerinţelor şi sub supravegherea Autorităţii Navale Române. Corpul navelor va fi protejat, la lovire laterală, cu un sistem de fendere, de dimensiuni corespunzătoare.

i) cerinţe cu caracter general:

- Navele vor îndeplini normele în vigoare de zgomot şi poluare specifice zonei de navigaţie 3 - căi navigabile interioare.

- Materialele utilizate pentru izolaţii, vopsitorie etc. vor fi nontoxice şi conforme cu reglementările Autorităţii Navale Române.

- vizibilitate foarte bună din timonerie;

- manevrabilitate foarte bună;

- nivel redus de zgomot şi vibraţii cu respectarea reglementărilor în vigoare;

- accesibilitate pentru inspecţie şi mentenanţă a tuturor spaţiilor şi în jurul echipamentelor;

- Toate echipamentele vor fi livrate de producători cu bună reputaţie şi sisteme de service bine organizate în zona de operare.

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie 3 - căi navigabile interioare”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos1 R.A. Galaţi

Amplasament: Port de reşedinţă Galaţi

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

mii lei

59.769

 

(în preţuri valabile în luna iunie 2017; 1 euro = 4,5660 lei)

 

 

 

- Eşalonarea investiţiei

 

 

 

- Anul I

mii lei

24.000

 

- Anul II

mii lei

35.769

 

- Capacităţi:

 

 

 

- remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă

buc.

2

 

Dimensiuni şi caracteristici principale ale navelor:

 

 

 

- lungime - aprox. 26-30 m;

 

 

 

- lăţime - aprox. 8-10 m;

 

 

 

- pescaj maxim - 2 m;

 

 

 

- puterea minimă a motoarelor de propulsie - 1x1800 C.P.

 

 

 

- Durata de realizare a investiţiei

luni

18

 

 

Finanţarea investiţiei

Finanţarea proiectului de investiţii se realizează din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020 şi alocaţii bugetare, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie maritim costieră”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie maritim costieră”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri europene nerambursabile, în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014- 2020 şi alocaţii bugetare prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor şi Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 236.

 

ANEXĂ

 

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie maritim costieră”

 

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galaţi (Administraţia) funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi ca regie autonomă şi îndeplineşte funcţia de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării de la intrarea în ţară la km 1.075 până la ieşirea în Marea Neagră, pe braţul Sulina, în rada Sulina şi pe braţele navigabile ale Dunării. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, anexă la hotărâre, Administraţia are ca obiect de activitate asigurarea şi menţinerea adâncimilor minime recomandate de Comisia Dunării ale şenalului navigabil, realizarea şi întreţinerea construcţiilor hidrotehnice pentru protecţia malurilor şi regularizări, asigurarea pilotajului navelor maritime care navighează pe Dunărea Maritimă de la Bara Sulina până la Brăila (km 175) şi îndeplinirea celorlalte sarcini asumate de statul român în baza Convenţiei despre regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, şi a acordurilor bilaterale semnate cu Bulgaria şi Iugoslavia (actualmente Serbia).

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.668/2012 privind organizarea intervenţiei împotriva gheţii pe Dunăre, pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, pe Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea, se constituie şi funcţionează Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre, cu grupe operative de lucru, în porturile: Drobeta-Turnu Severin, Giurgiu, Călăraşi, Brăila, Galaţi, Tulcea şi Sulina. Activitatea Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre este condusă de către directorul general al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi în calitate de şef de comandament.

Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre foloseşte în activitatea de intervenţie împotriva gheţii navele aparţinând Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, instituţiilor publice sau companiilor naţionale aflate sub autoritatea ori în subordinea Ministerului Transporturilor, precum şi alte nave ale companiilor de navigaţie româneşti, în condiţiile legii.

Temperaturile scăzute înregistrate în perioada ianuarie-februarie 2017, debitul şi cotele apelor scăzute au condus la producerea fenomenului de gheaţă pe întreaga lungime a sectorului românesc al Dunării. Astfel, în data de 8 ianuarie 2017 s-a activat Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre, decizia fiind notificată Ministerului Transporturilor - Direcţia transport naval prin Adresa „Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos” R.A. Galaţi nr. 780 din 9 ianuarie 2017.

Pentru intervenţia la acţiunea de spargere a gheţii şi de fluidizare a navigaţiei pe sectorul maritim al Dunării, „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” - R.A. Galaţi a mobilizat întregul parc de remorchere cu capabilităţi de spargere a gheţii, compus din următoarele nave: remorcherul multifuncţional PERSEUS (construit în anul 1990, având o putere de 6.600 CP şi clasă de gheaţă G60, corespunzător IA conform notaţiei BUREAU VERITAS) şi remorcherele cu clasă de gheaţă G20, GALAŢI 3 (construit în anul 1983, 2400 CP) şi GHEORGHIENI2 (construit în anul 1980 în Republica Populară China, 980 CP). Deşi s-au obţinut rezultate bune, reuşindu-se în perioada 8.01.-10.02.2017 deblocarea din gheaţă a unui număr de 116 nave maritime ce au navigat amonte/aval pe sectorul maritim al Dunării cuprins între bara Sulina şi Portul Brăila - km 175, acest lucru a fost posibil cu eforturi deosebite ale echipajelor şi ale Administraţiei, în vederea remedierii cu operativitate a multiplelor defecţiuni datorate exploatării în condiţii extreme, a vechimii remorcherelor, cât şi a echipamentelor existente la bord, a căror durată normală de utilizare de maximum 24 de ani, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, este depăşită. O problemă deosebită o reprezintă şi dispariţia de pe piaţa internă sau externă a furnizorilor de piese de schimb.

Având în vedere viziunea strategică pentru căile navigabile interioare, prezentată în Maşter Planul General de Transport al României, ce presupune o reţea ce furnizează acces 24h/7 zile pentru toţi utilizatorii acestora, prin asigurarea unor condiţii optime ale senatului navigabil şi eliminarea oricăror circumstanţe ce pot reduce capacitatea de navigare, considerăm că se impune dotarea „Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos” - R.A. Galaţi cu două remorchere maritime multifuncţionale cu clasă de gheaţă, necesare intervenţiei în cazul producerii fenomenelor de gheaţă.

Achiziţia a două remorchere moderne, cu structura, capacitatea maşinilor şi alte proprietăţi, astfel încât să fie capabile să navigheze în condiţii dificile de gheaţă cu o grosime mai mare de 60 de cm, fără asistenţa unui spărgător de gheaţă, vor da posibilitatea Administraţiei de a interveni cu promptitudine în punctele critice, în cazul producerii fenomenului de gheaţă, pentru asigurarea fluenţei navigaţiei pe sectorul maritim al Dunării.

Cele două remorchere vor patrula pe sectorul de Dunăre, cuprins între Brăila (km 175) şi bara Sulina şi vor contribui la îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii traficului navelor maritime, prin următoarele acţiuni:

a) vor asigura curgerea sloiurilor, în scopul evitării formării podurilor de gheaţă, fenomen ce are consecinţe grave asupra navigaţiei şi poate conduce şi la deteriorarea construcţiilor hidrotehnice;

b) se va crea posibilitatea intervenţiei pentru eliberarea navelor prinse în gheaţă, în vederea evitării riscului de scufundare a acestora, fapt ce ar provoca pierderi de vieţi omeneşti, de mărfuri şi ar prezenta un real pericol de poluare a Dunării cu combustibilii sau încărcătura prezentă la bordul acestora;

c) se va putea interveni pentru dezeşuarea navelor maritime şi a convoaielor, se va putea participa la acţiuni de stins incendiul la bordul navelor şi a instalaţiilor de cheu.

Prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, Obiectivul specific 2.5 - Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului asupra mediului, se urmăreşte creşterea calităţii serviciului oferit operatorilor de transport naval, prin realizarea de investiţii în şenalul navigabil al Dunării şi în modernizarea canalelor navigabile. Contribuţia preconizată a proiectului, privind dotarea „Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos” R.A. Galaţi cu două remorchere multifuncţionale cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie maritim costieră, la atingerea indicatorilor de rezultat în cadrul POIM 2.5, constă în creşterea volumului de mărfuri transportate pe căile navigabile, prin reducerea perioadelor în care şenalul navigabil este neutilizabil, datorită producerii fenomenului de îngheţ.

Implementarea proiectului propus va contribui la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în conformitate cu Tratatul de aderare (cu referire la sectorul transporturi), respectiv cu obiectivul tematic prevăzut de art. 9 pct. 7 „Promovarea sistemelor de transport sustenabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore” din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, şi urmăreşte creşterea atractivităţii transportului naval prin îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie şi a mobilităţii, pe reţeaua TEN-T central şi creşterea calităţii serviciului oferit operatorilor de transport naval.

De asemenea, dotarea cu cele două remorchere maritime multifuncţionale cu clasă de gheaţă va conduce la:

a) creşterea posibilităţii de a transporta cantităţi semnificative de mărfuri, prin utilizarea unui mod de transport sustenabil;

b) creşterea siguranţei navigaţiei pe Dunăre;

c) creşterea cotei de piaţă a transportului naval, pe teritoriul României;

d) încurajarea utilizării transportului naval, acesta prezentând avantaje faţă de celelalte moduri de transport - asigură transportul unor cantităţi mari de marfă la un singur voiaj, este mult mai puţin poluant, costurile de transport pe apă sunt mai mici decât cele din transportul rutier şi feroviar.

În conformitate cu Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, remorcherele vor avea o durată normală de funcţionare de 24 de ani şi vor fi construite în concordanţă cu cele mai bune practici navale, utilizând materiale şi echipamente (motoare, propulsie, radionavigaţie) de ultimă generaţie şi de cea mai bună calitate, astfel încât vor îndeplini, în cel mai înalt grad, cerinţele de siguranţă, manevrabilitate, tracţiune, viteză, fiabilitate şi eficienţă.

Acestea vor avea următoarele dimensiuni şi dotări:

a) dimensiuni şi caracteristici principale ale navelor;

- lungime - aprox. 28-32 m;

- lăţime - aprox, 9-12 m;

- pescaj maxim -4,8 m;

b) performanţe minime:

- tracţiune la marş înainte: minimum 50 Tf;

- viteza la marş înainte va fi de minimum 11 noduri;

- autonomie: minimum 500 Mm;

- Structura, capacitatea maşinilor şi alte proprietăţi vor fi dimensionate astfel încât să fie capabile să navigheze în condiţii dificile de gheaţă cu o grosime mai mare de 60 de cm, fără asistenţa unui spărgător de gheaţă.

c) Instalaţia de remorcare va fi compusă dintr-un vinci de remorcare, acţionat hidraulic, cu capacitatea de minimum 50 Tf, având sistemul de declanşare ce poate fi acţionat local sau din timonerie.

d) Propulsia va fi asigurată de două motoare tip Diesel, cu o putere minimă de 2x2500 CP, ce trebuie să garanteze viteza şi capacitatea de tracţiune impusă. Acestea vor fi dotate cu sisteme de monitorizare a consumurilor de carburanţi, având afişaj în timonerie şi posibilitatea stocării datelor.

Motoarele principale vor antrena sistemul de propulsie ce va fi prevăzut cu thrustere azimutale, având elice cu pas fix, amplasate în duze. Sistemul de propulsie va fi prevăzut cu protecţii pentru gheaţă, în conformitate cu clasa de gheaţă. Navele vor fi dotate cu surse electrice (generatoare şi grupuri de baterii) în conformitate cu regulile şi bilanţul energetic. Remorcherele vor fi prevăzute cu un sistem extern de stingere a incendiilor cu o capacitate de minimum 2x600 mc/h apă.

e) sisteme de punte - Sistemul de ancorare va fi dimensionat conform regulilor pentru zona maritimă costieră.

Remorcherele vor fi dotate cu macara hidraulică, de tip knuckle boom, pentru manevra sarcinilor în condiţii de lucru portuare, amplasată pe puntea pupă şi având SWL (încărcare de lucru în condiţii de siguranţă) de minimum 1 tf la 8 m deschidere. Puntea principală va avea selatură şi va fi prevăzută cu întărituri, pentru a putea permite depozitarea de diferite materiale. Aceasta va fi vopsită cu un strat final de vopsea antiderapantă.

f) Spaţiile de cazare vor fi amenajate astfel încât să asigure condiţii optime pentru un număr de minimum 8 membri de echipaj. Mobilierul şi inventarul cabinelor şi grupurilor sanitare vor fi conforme standardelor navale şi de bună calitate. Materialele utilizate vor fi de tip naval, ignifuge, netoxice, întreaga suprastructură va fi asigurată de un sistem centralizat de aer condiţionat. Încălzirea încăperilor va fi cu aer cald, distribuit prin sistemul de aer condiţionat ce va asigura o temperatură de minimum 20 grade în cabine şi timonerie, respectiv 5 grade în sala maşini, în condiţii exterioare de -25 grade Celsius.

g) Echipamentele de radionavigaţie vor fi amplasate în timonerie, integrate în pupitrul de navigaţie. Dotarea cu echipamente de radionavigaţie se va face în conformitate cu regulile Societăţii de clasificare, corespunzătoare zonei de navigaţie maritim costieră GMDSS A1. Se vor prevedea cel puţin următoarele echipamente de navigaţie: radar, indicator giraţie navă, autopilot, compas magnetic, GPS, sondă de navigaţie, sistem informaţii meteo NAVTEX, sistem automat de identificare (AIS), 2 radiotelefoane VHF-DSC, radiobaliza EPIRB, transponder radar (9GHz). Pe nave se vor prevedea mijloace de salvare în conformitate cu cerinţele specifice tipului navei şi zonei de navigaţie.

h) Corpul, maşinile şi echipamentele vor fi construite conform cerinţelor şi sub supravegherea unei societăţi de clasificare, membră IACS. Corpul navelor va fi protejat, la lovire laterală, cu un sistem de fendere, de dimensiuni corespunzătoare.

i) cerinţe cu caracter general:

- Navele vor îndeplini normele de poluare în vigoare.

- Materialele utilizate pentru izolaţii, vopsitorie etc. vor fi nontoxice şi conforme cu reglementările Societăţii de clasificare.

- vizibilitate foarte bună din timonerie;

- manevrabilitate foarte bună;

- nivel redus de zgomot şi vibraţii cu respectarea reglementărilor în vigoare;

- accesibilitate pentru inspecţie şi mentenanţă a tuturor spaţiilor şi în jurul echipamentelor;

- Toate echipamentele vor fi livrate de producători cu bună reputaţie şi sisteme de service bine organizate în zona de operare.

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

aferenţi proiectului de investiţii „Remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă, având zona de navigaţie maritim costieră”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: „Administraţia Fluviala a Dunării de Jos” R.A, Galaţi

Amplasament: Port de reşedinţă Galaţi

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

(în preţuri valabile în luna iunie 2017; 1 euro = 4,566 lei)

mii lei

92.371

 

- Eşalonarea investiţiei

 

 

 

- Anul I

mii lei

37.000

 

- Anul II

mii lei

55.371

 

- Capacităţi:

 

 

 

- remorcher multifuncţional cu clasă de gheaţă Dimensiuni şi caracteristici principale ale navei:

buc.

2

 

- lungime - aprox. 28-32 m;

 

 

 

- lăţime - aprox. 9-12 m;

 

 

 

- pescaj maxim - 4,8 m;

 

 

 

- puterea minimă a motoarelor de propulsie-2x2500 C.P.

 

 

 

Durata de realizare a investiţiei

luni

18

 

 

Finanţarea investiţiei

Finanţarea proiectului de investiţii se realizează din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020 şi alocaţii bugetare prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj, cu sediul în municipiul Blaj, strada Gheorghe Bariţiu nr. 2, judeţul Alba, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, denumită în continuare Staţiunea.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

(2) Staţiunea are înregistrată la nr. MFP 111887 suprafaţa de teren de 890,09 ha, aflată în domeniul public al statului, din care se scade suprafaţa de teren de 279,2191 ha, predată în baza deciziilor civile nr. 206/2015, nr. 945/2010, nr. 446/2009, nr. 772/2009, nr. 978/2010, nr. 285/2015, nr. 237/2014, nr. 105/2017, nr. 111/2012, nr. 659/2013 pronunţate de Tribunalul Alba, rămânând suprafaţa de teren de 610,8709 ha, care cuprinde:

a) 326,1109 ha indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.21 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 284,76 ha, retrocedate conform Hotărârilor Comisiei Judeţene Alba nr. 227/2006 revalidată prin hotărârile Comisiei Judeţene Alba nr. 40/2009, nr. 450/2006 şi nr. 33/2007, proceselor-verbale de delimitare şi protocoalelor de predare-preluare aferente acestora, la comisiile locale, în baza legilor fondului funciar, care rămân în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 1.498/175/2017 şi nr. 302/191/2018, aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Art. 3. - (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul viticulturii şi vinificaţiei şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, grupa - 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa - 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 - Cultivarea strugurilor; clasa 0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 - Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa - 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii pentru recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163- Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;

c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 - Fabricarea băuturilor; clasa 1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; clasa 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice;

d) diviziunea 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 - Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 - Operaţiuni de mecanică generală;

e) diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 - Repararea maşinilor; clasa 3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport neclasificate altundeva n.c.a.; clasa 3319 - Repararea altor echipamente; grupa 332 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale; clasa 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;

f) diviziunea 36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei; grupa 360 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei; clasa 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

g) diviziunea 37 - Colectarea şi epurarea apelor uzate; grupa 370 - Colectarea şi epurarea apelor uzate; clasa 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate;

h) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 - Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole; clasa 4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621- Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor;

i) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 472 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al

produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate; clasa 4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; clasa 4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; grupa 478 - Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe;grupa 479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; Clasa 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

j)  diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 - Depozitări; clasa 5210 - Depozitări; grupa 522- Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 - Manipulări;

k) diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 552 - Facilităţi de cazare pentru vacante şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; grupa 559 - Alte servicii de cazare; clasa 5590 - Alte servicii de cazare;

l) diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 - Activităţi de alimentaţie, catering, pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;

m) diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 - Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor; clasa 5819- Alte activităţi de editare;

n) diviziunea 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6203- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;

o) diviziunea 63- Activităţi de servicii informatice; grupa 631 - Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

p) diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, clasa 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, grupa 682 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

q) diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 - Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

r) diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 712 - Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;

s) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

ş) diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

t) diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

ţ) diviziunea 78- Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare a personalului;

u) diviziunea 85 - învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ;

v) diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 - Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 - Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 942 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; clasa 9420 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; grupa 949- Alte activităţi asociative; clasa 9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.

(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor ari. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7, - (1) Staţiunea conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice,

Art. 9, - Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii este de 60.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

Art. 17. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) diminuarea cu 279,2191 ha a suprafeţei de teren de 890,09 ha din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F. 111887, ca urmare a aplicării prevederilor deciziilor civile nr. 206/2015, nr. 945/2010, nr. 446/2009, nr. 772/2009, nr. 978/2010, nr. 285/2015, nr. 237/2014, nr. 105/2017, nr. 111/2012, nr. 659/2013, pronunţate de Tribunalul Alba, rămânând suprafaţa de teren de 610,8709 ha;

b) actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, având în vedere procesele-verbale de reevaluare nr. 352/6.03.2018 şi nr. 353/6.03.2018;

c) trecerea bunurilor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din domeniul public în domeniul privat al statului şi administrarea Staţiunii, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, conform Procesului-verbal al comisiei de inventariere nr. 2.522/31.12.2016;

d) scăderea bunului imobil cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, retrocedat în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 19. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 243.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj - C.U.1.1767070

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

108489

8.28.13

Magazie cereale

Clădire cu 2 nivele din cărămidă,

S = 259 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos,

str. Tudor Vladimirescu, Ferma 2

683

108494

8.28.12

Casă de locuit

Clădire din cărămidă cu 3 camere

S = 128 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul: Aiud; Gârbova

12

108561

8.28.10

Complex de altoit şi forţat viţa-de-vie

2 clădiri din cărămidă pentru altoit şi forţat viţa-de-vie

S = 818 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos;

str. T. Vladimirescu, F 2

287

111281

8.16.02

Reţea de distribuţie pentru irigaţii

Reţea pentru irigaţii cu staţie de

pompare S = 60 ha

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul: Aiud; Gârbova

4.561

111287

8.28.03

Pavilion central cu laboratoare

Clădire administrativă cu parter + 2 nivele, cu 30 de încăperi, repartizate în laboratoare, birouri

Ţara: România;

judeţul; Alba;

municipiul: Blaj,

str. Gheorghe Bariţiu nr. 2

129.030

111390

8.28.10

Fitotron

Clădire cărămidă cu instalaţiile aferente

S = 40 mp

Ţara: România;

judeţul; Alba;

municipiul: Blaj,

str. Gheorghe Bariţiu nr. 2

8.971

111392

8.28.12

Cantină

Clădire din cărămidă cu bucătărie şi sală de mese cu utilajele aferente

S = 100 mp

Ţara; România;

judeţul: Alba;

municipiul: Blaj,

str. Gheorghe Bariţiu nr. 2

8.318

111393

8.28.08

Garaje şi magazin

Clădire cărămidă cu trei garaje, atelier reparaţii, 3 magazii

S = 730 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul: Blaj,

str. Gheorghe Bariţiu nr. 2

396

111394

8.28.12

Casă de locuit

Clădire din cărămidă cu trei camere

S = 297 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos,

str. Tudor Vladimirescu; Ferma 2

3

111396

8.28.10

Complex altoit şi forţat viţa-de-vie

Clădire cu trei hale pentru altoit şi forţat cu instalaţie de frig şi birouri fermă

S = 1.581 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul: Blaj,

str. Gheorghe Bariţiu nr. 2

38.642

111397

8.28.10

Staţie de vinificaţie

Construcţie de cărămidă şi beton 2 nivele, cu birouri şi laboratoare, magazii şi punct de vinificaţie primară

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul; Blaj,

str. Mihail Kogălniceanu

850.507

111436

8.27.07

Grajd animale

Clădire veche din cărămida

S = 49 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos,

str. Tudor Vladimirescu, Ferma 2

3

111437

8.28.10

Clădire pentru linie de îmbuteliere CRONEX pentru depozitare şi învechire vin

Construcţie stâlpi beton, pereţi din prefabricate şi BCA acoperite cu grinzi şi chesoane

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul: Blaj,

str. Mihail Kogălniceanu

33.945

111439

8.28.12

Casă de locuit

Clădire cărămidă cu trei apartamente

S = 123 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul: Aiud,

str. Tudor Vladimirescu nr. 94 (Tinod)

52

111441

8.28.12

Casă de locuit

Clădire din cărămidă pentru dormitoare şi camere de oaspeţi

S = 123 mp

Ţara: România;

judeţul: Aibă;

comuna Crăciunelu de Jos,

str. 6 Martie F 3

40

111443

8.28.10

Pavilion auxiliar

Construcţie cărămidă şi beton în cadrul cramei cu centrală termică, birouri, instalaţie schimb ioni

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul: Blaj,

str. Mihail Kogălniceanu

25.226

111530

8.28.10

Depozit pesticide

Clădire din cărămidă

S = 60 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos;

str. 6 Martie F 3

959

111531

8.27.07

Grajd

Construcţie cărămidă, capacitate 30 cap.

S = 108 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul: Aiud,

str. Baba Novac; Gârbova

95

111626

8.28.10

Depozit îngrăşăminte

Clădire cărămidă

S = 68 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos,

str. 6 Martie; F3

1.052

111628

8.28.10

Depozit îngrăşăminte chimice

Construcţie din cărămidă

S = 65 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos;

str. 6 Martie; F3

1.010

111629

8.28.10

Depozit carburanţi

Clădire din cărămidă şi beton

S = 12 mp cu rezervor carburanţi

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos;

str. 6 Martie; F3

71

111630

8.28.12

Dormitor

Clădire din cărămidă cu 50 de paturi

S = 86 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos;

Str. 6 Martie; F3

890

111632

8.27.07

Grajd animale

Clădire din cărămidă transformată în atelier reparaţii şi magazii

S = 800 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos;

str. 6 Martie; F3

1.567

111724

8.28.12

Grup social

Clădire din cărămidă, spălător pentru muncitori în suprafaţă de 18 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos;

str. 6 Martie; F3

208

111725

8,28.12

Casă dormitor

Clădire cărămidă cu 4 camere pentru dormitor în suprafaţă de 168 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos;

str. 6 Martie; F3

10

111727

8.29.08

Birou

Clădire din lemn cu acoperiş de ţiglă cu 4 camere în suprafaţă de 77 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Aiud,

str. T. Vladimirescu nr. 94

425

111729

8.27.07

Grajd

Construcţie cărămidă cap. 30 cap, în suprafaţă de 144 mp

Ţara: România;

judeţul :Alba;

municipiul: Aiud,

str. Tudor Vladimirescu nr. 94 (Tinod)

7

111736

8.28.12

Casă de locuit

Clădire cărămidă cu 3 camere în suprafaţă de 103 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Crăciunelu de Jos;

str. 6 Martie; F3

1

111887

8.05.03

Total suprafaţă

610,8709 ha

Ţara; România;

judeţul: Alba; municipiul: Blaj,

str. Gheorghe Bariţiu nr. 2

8.779.918

121507

8.28.10

Sere biologice de înmulţire

Fundaţie beton, schelet metalic

S = 7,633 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul: Blaj,

str. Gheorghe Bariţiu nr. 2

50.092

 

 

TOTAL

 

 

9.936.981

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1.

1.

Construcţii

33.032

În administrare

2.

2.

Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii

2.210.988

În administrare

3.

3.

Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

42.854

În administrare

 

 

TOTAL

2.286.874

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - Grupa 1 – Construcţii

 

Nr. crt.

Nr. inventar P4000

Denumire mijloace fixe

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea contabilă netă la 31.12.2016

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

INVPPS - 24827787-2017

Baracă domnitor

construcţie din placaj

Crăciunelu de Jos;

str. T. Vladimirescu,

judeţul Alba

1985

31.092,79

2.

INVPPS - 24827789-2017

Baracă demontabilă dormitor

construcţie compusă din pardoseală de beton, cu sistem de susţinere din cornier, placată cu tablă ondulată prevăzută cu uşă şi geam

Aiud, satul Gârbova,

judeţul Alba

1979

151,49

3.

INVPPS - 24827791 2017

Baracă demontabilă

construcţie compusă din pardoseală de beton, cu sistem de susţinere din cornier, placată cu tablă ondulată prevăzută cu uşă şi geam

Aiud, satul Gârbova,

judeţul Alba

1979

151,49

4.

INVPPS - 24827793*2017

Magazie unelte din lemn

construcţie din lemn

Aiud, satul Gârbova,

judeţul Alba

1956

0,47

5.

INVPPS - 24827795-2017

Şopron tractoare

construcţie compusă dintr-un sistem de susţinere din ţeava acoperită cu plăci de azbociment

Crăciunelu de Jos;

str. 6 Martie,

judeţul Alba

1987

23,58

6.

INVPPS - 24827797-2017

Şopron tractoare

construcţie compusă dintr-un sistem de susţinere din ţeava, un perete din cărămidă şi acoperită cu plăci de azbociment

Crăciunelu de Jos;

str. T. Vladimirescu, judeţul Alba

1987

412,03

7.

INVPPS - 24827799-2017

Depozit ulei, piese de schimb

construcţie compusă din platformă de beton, pereţi din cărămidă şi acoperiş din ţiglă

Aiud, satul Ciumbrud,

judeţul Alba

2001

480

8.

INVPPS - 24827801-2017

Clădire pentru refugiu - în perimetrul fermei câmpul

construcţie din beton prevăzută cu uşă şi geam, acoperită cu ţiglă

Blaj,

str. T. Vladimirescu,

FN, judeţul Alba

2001

720

 

 

TOTAL

 

 

 

33.031,85

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj C.U.1.1767070, care trec în domeniul privat al statului în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale, care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnica (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

0

1

2

3

4

5

108491

8.28.08

Şopron tractoare

Construcţie din schelet metalic închis cu cărămidă şi scândură

S = 120 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

comuna Ciumbrud;

str. V. Lucaci nr. 42

1.263

108554

8.29.08

Birou

Construcţie cărămidă cu 2 încăperi,

S = 48 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Blaj;

str. Mihail Kogălniceanu F5

17

108558

8.28.13

Depozit pesticide

Clădire cărămidă

S = 34 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba; municipiul Aiud;

comuna Ciumbrud;

str. V. Lucaci nr. 42

942

111529

8.28.13

Atelier mecanic

Clădire din cărămidă cu 11 încăperi pentru atelier mecanic forjă, atelier tâmplărie dotat cu utilajele specifice

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Blaj;

str. Câmpul Libertăţii

18.774

111534

8.28.10

Atelier

Construcţie din cărămidă acoperită cu ţiglă cu atelier mecanic, atelier de tâmplărie, cantină

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Aiud;

comuna Ciumbrud;

str. V. Lucaci nr. 42

1.268

111535

8.28.10

Punct de vinificaţie

Clădire cărămidă şi beton cu spaţii de vinificare, condiţionare şi depozitare vinuri cu utilajele aferente

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Aiud;

comuna Ciumbrud;

str. V. Lucaci nr. 42

15.472

111537

8.28.10

Spaţiu altoit şi forţat viţă-de-vie

Clădire din cărămidă acoperită cu ţiglă amenajată pentru altoit şi forţat viţa-de-vie

S = 109 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Aiud;

comuna Ciumbrud;

str. V. Lucaci nr. 42

4.162

111538

8.28.10

Depozit îngrăşăminte chimice

Construcţie din cărămidă pentru îngrăşăminte chimice

S = 167 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Aiud;

comuna Ciumbrud;

str. V. Lucaci nr. 42

942

111540

8.28.13

Baracă cărămidă

Clădire din cărămidă cu 7 încăperi

S = 100 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Blaj;

str. Mihail Kogălniceanu; F 4

1.310

111627

8.28.08

Remiză maşini agricole

Construcţie din cărămidă

S = 378 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Aiud;

comuna Ciumbrud;

str. V. Lucaci nr. 42

19

111731

8.28.08

Baracă cu garaje

Clădire din cărămidă cu garaje şi magazie în suprafaţă de 100 mp

Ţara: România;

judeţul: Aibă;

municipiul Blaj;

str. Mihail Kogălniceanu F 4;

82

111732

8.28.10

Depozit îngrăşăminte chimice

Clădire din cărămidă în suprafaţă de 149 mp

Ţara: România;

judeţul: Aibă;

municipiul Blaj;

str. Mihail Kogălniceanu; F 4

74

111735

8.28.12

Dormitor comun

Construcţie din cărămidă cu 3 camere în suprafaţă de 91 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Aiud;

comuna Ciumbrud;

str. V. Lucaci nr. 42;

822

111737

8.27.07

Grajd

Construcţie din cărămidă de capacitate 30 cap, în suprafaţă de 104 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Aiud;

str. Tudor Vladimirescu nr. 94 (Ti nod)

378

111738

8.28.12

Grup social

Clădire din cărămidă cu 4 camere în suprafaţă de 46 mp

Ţara: România;

judeţul: Aibă;

municipiul Blaj;

str. Mihail Kogălniceanu F 4;

686

111886

8.29.08

Birouri

Clădire din cărămidă cu parter şi etaj, 7 încăperi, instalaţie apă, în suprafaţă de 110 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Blaj;

str. Mihail Kogălniceanu F 4;

971

121508

8.28.13

Magazie

Perete cărămidă

S = 96 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Aiud;

str. Tudor Vladimirescu (Tinod)

247

 

 

TOTAL

 

 

47.429

 

ANEXA Nr. 3

 

Bunul din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj C.U.1.1767070 retrocedat în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar (lei)

Persoana fizică care primeşte în proprietate bunul

Baza legală

Descrierea bunului retrocedat conform sentinţelor şi cărţilor funciare

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

111442

8.28.12

Locuinţă de intervenţie şi laborator cu pivniţă de învechire a vinurilor

Clădire din cărămidă cu 9 încăperi, cu pivniţă pentru depozitare şi învechire vin;

S = 164 mp - casă,

S = 571 mp pivniţă şi 428 mp gradină

Ţara: România;

judeţul: Alba,

municipiul Blaj,

str. Dr. Vasile Suciu nr. 22;

1957

23.500

REINER BARBARA (BORIS),

domiciliată în Alba Iulia,

str. Cloşca nr. 9, bl. 41, ap. 23, judeţul Alba

Sentinţa civilă nr. 145/2003, Decizia civilă nr. 798/A/2003, Decizia civilă nr. 592/2004 irevocabilă, Sentinţa civilă nr. 431/2004 irevocabilă şi încheierea nr. 829/15.06.2004 din Dosarul nr. 765/2004 retrocedat în totalitate proprietarului tabular Reiner Barbara (Boris), în temeiul Legii nr. 10/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Casă şi curte 507 mp, nr. top 455/1/1 şi grădină 737 mp, nr. top 455/1/2

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.