MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 369/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 369         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 27 aprilie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

20. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

22. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educaţiei favorabile incluziunii şi a dimensiunii europene a predării - COM(2018) 23

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

238. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

242. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

247. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

248. - Hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „U-Mobitelco” Cluj-Napoca asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

Raport privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2017

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi ale art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea II, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnului deputat Csoma Botond, aparţinând Grupului parlamentar al UDMR, îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 20.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educaţiei favorabile incluziunii şi a dimensiunii europene a predării - COM(2018) 23

 

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/170 adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 aprilie 2018, Camera Deputaţilor:

1. Îşi exprimă susţinerea deplină cu privire la valorile fundamentale ale Uniunii, aşa cum s-au concretizat în 70 de ani de pace, şi consideră că toleranţa, promovarea valorilor comune, a educaţiei morale şi cetăţeneşti, a educaţiei favorabile incluziunii reprezintă o garanţie a unui viitor aşa cum şi-l doresc copiii şi tinerii de astăzi.

2. Îşi exprimă îngrijorarea cu privire la preocuparea şi neliniştea cetăţenilor pentru generaţiile următoare şi cheamă la o analiză atentă a politicilor Uniunii care vizează educaţia şi dezvoltarea durabilă, în special a celor ce se află în proces de elaborare sau reformare, în scopul identificării şi corectării obiectivelor al căror orizont de timp este mai apropiat decât cel la care se raportează generaţia următoare.

3. Recomandă ca eforturile dedicate promovării valorilor comune ale Uniunii şi educaţiei favorabile incluziunii să vizeze creşterea capacităţii cetăţenilor de a recunoaşte răspândirea ştirilor false şi dezinformarea, atât pe calea educaţiei instituţionalizate, cât şi prin formele modeme neinstituţionalizate răspândite şi acceptate la nivelul Uniunii, prin autoînvăţare şi educaţie în afara şcolii.

4. Subliniază că o mare varietate de provocări, printre care populismul, xenofobia, naţionalismul care instigă la dezbinare, discriminarea, radicalizarea, sunt fenomene recente, care, sub forma utilizării canalelor modeme de comunicare, într-un mediu digitalizat, fără precedent în istorie, impune intensificarea eforturilor de cunoaştere a acestora în profunzime, în vederea controlării şi combaterii, inclusiv prin colectarea şi prelucrarea informaţiilor disponibile prin manifestarea în culturi naţionale diverse.

5. Reaminteşte relevanţa geografiei şi istoriei pentru cunoaşterea diversităţii sociale, religioase şi culturale, a patrimoniului, a tradiţiilor din spaţiul european şi consideră că, alături de alte discipline de studiu clasice, acestea oferă un cadru propice suficient pentru cunoaşterea originilor UE, a motivelor pentru care a fost creată şi a principiilor sale de funcţionare şi consideră că integrarea obiectivelor declarate în programa acestor discipline este suficientă.

6. Reaminteşte că educaţia prezintă o inerţie socială ridicată şi, în consecinţă, este indicat ca sprijinirea cadrelor didactice şi a metodelor de predare să fie realizată în paralel cu un efort cuprinzător de atragere a familiilor şi a comunităţilor în direcţia schimbărilor dorite, spre a facilita adaptarea la noile cerinţe ale mediului digital şi ale noilor realităţi sociale determinate de acesta.

7. Consideră că ar fi indicat ca eforturile Comisiei Europene să se orienteze preponderent spre sprijinirea schimburilor fizice între unităţile şcolare din statele membre şi mai puţin în direcţia schimburilor virtuale dintre şcoli, deoarece primele prezintă avantajul imersiei culturale, al contactului cu lumea în care s-au format tradiţii şi valori, în plus faţă de împărtăşirea de cunoştinţe, practici şi informaţii care au loc prin reţeaua de înfrăţire virtuală.

8. Reaminteşte că destrămarea ţesutului social şi alienarea politică afectează pe multiple căi tineretul Europei şi, prin urmare, Uniunea este chemată să sprijine atât educaţia, cât şi sectorul de afaceri, familia şi comunităţile locale pentru a genera în rândul tinerilor responsabilitate socială, afirmarea libertăţii individuale, solidaritate şi simţ moral.

9. Reaminteşte importanţa iniţiativei personale, a autonomizării tinerilor, a deciziei şi a asumării responsabilităţii alegerii, ca premisă a înţelegerii şi promovării valorilor comune europene şi a educaţiei favorabile incluziunii.

10. Subliniază că Anul european al patrimoniului cultural 2018, care are drept obiectiv sensibilizarea opiniei publice cu privire la istoria şi la valorile comune, se aşteaptă să ofere cadrul favorabil al continuării dezvoltării valorilor comune ale Uniunii, pe baze democratice, cu implicarea sectorului de afaceri şi a comunităţilor locale.

11 îşi manifestă reţinerea cu privire la eficienţa Corpului european de solidaritate, destinat organizării voluntariatului tinerilor şi a implicării în proiecte în propria ţară sau în străinătate pentru a ajuta comunităţi şi oameni din toată Europa, deoarece asemenea iniţiative pot fi mai bine organizate la nivelul statelor membre.

12. Recomandă ca în reuniunile consultative destinate formulării politicilor de promovare a valorilor comune, a educaţiei favorabile incluziunii şi a dimensiunii europene a predării să fie invitaţi reprezentanţi ai sectorului de afaceri şi ai organizaţiilor profesionale şi sindicale, aceste obiective fiind de larg interes.

13. Îşi manifestă preocuparea faţă de direcţia de acţiune ce vizează ca toţi copiii să fie înscrişi în sistemele de educaţie de la o vârstă fragedă, deoarece aceştia se pot afla în contradicţie cu cerinţa demonstrată a unui climat afectiv familial la aceste vârste, precum şi cu obiectivele de ocrotire a vieţii de familie incluse în politicile Uniunii.

14. Recomandă încurajarea toleranţei la nivelul colectivelor de elevi prin schimburi de experienţă, precum şi prin promovarea activităţilor extracurriculare sportive la nivelul Uniunii, deoarece acestea au potenţialul de a atrage o mare diversitate de participanţi, cu un efect benefic asupra înţelegerii şi conştientizării respectului reciproc.

15. Recomandă, la nivelul Uniunii, studierea aprofundată şi extinsă a fenomenului de hărţuire între elevii din şcoli, pentru a preveni formarea timpurie şi manifestarea discursului de ură şi a intoleranţei.

16. Atrage atenţia asupra necesităţii de a sprijini rolul cadrelor didactice şi al furnizorilor de educaţie extraşcolară în îndrumarea elevilor şi tinerilor pe calea toleranţei şi în sprijinirea reciprocă pentru incluziune socială.

17. Recomandă studierea modului în care digitalizarea şi progresul tehnologic au afectat relaţiile sociale, precum şi a modului în care ecranele şi deplasarea accentului de la modelele fizice la cele virtuale, în didactica modernă, au un impact asupra capacităţii de înţelegere şi toleranţă.

18. Reaminteşte că există un număr ridicat de factori extraşcolari care favorizează fenomene negative în procesele educative, cum ar fi absenţa părinţilor, familiile mono parentale, comunităţile cu un grad de diversificare socioeconomică redus, izolate sau reduse ca populaţie, care se află în afara sferei educaţionale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 22.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 din Legea nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin scoaterea din inventarul centralizat a bunurilor ce au fost transmise din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al judeţului Tulcea, prin Legea nr. 176/2017

Art. 2. - Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 238.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, care se scot din Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

Elemente-cadru de descriere tehnică/

Cartea funciară/număr cadastral

33902

8.18.02

cheu fluvial de la G.F. Veche în aval

Ţara: România, judeţul Tulcea, faleza Tulcea

301,137

L = 557 ml,

CF 31481-C7

33903

8.18.02

pereu în dreptul Gării fluviale

Ţara: România, judeţul Tulcea, faleza Tulcea

6

L - 156 ml,

CF 31481-C6

33904

8.18.02

pereu amonte Gară fluvială

Ţara: România, judeţul Tulcea, faleza Tulcea

80

L = 144 ml,

CF 31481-C5

33905

8.18.02

cheu dane pasageri

Ţara: România, judeţ. Tulcea, faleza Tulcea

1.511.522

L = 700 ml,

CF 31481-C4

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, cu sediul social în localitatea Odobeşti, strada Ştefan cel Mare nr. 51, judeţul Vrancea, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, denumită în continuare Staţiunea,

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţi ii or financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Staţiunea are înregistrată la nr. MFP 107930 suprafaţa de teren de 450,01 ha aparţinând domeniului public al statului, din care se scad:

a) 6,07 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.26 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 20,34 ha, cuprinse în anexa nr. 8.10 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care trec în domeniul privat al statului, din care 4,08 ha rămân în administrarea Staţiunii;

c) 1,61 ha predate în baza Dispoziţiilor de restituire în natură nr. 1/28.09.2008 şi nr. 22/18.03.2009, emise în baza prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) 0,18 ha predate în baza Sentinţei civile nr. 5.286/10.11.2008, definitivă, pronunţată de Judecătoria Focşani.

(3) Suprafaţa de teren rămasă de 421,81 ha, aparţinând domeniului public al statului, cuprinde:

a) 311,15 ha, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.25 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 110,66 ha, retrocedate potrivit Hotărârilor Comisiei Judeţene Vrancea nr. 64/19.03.2007, nr. 122/12.06.2007, nr. 246/30.08.2007, nr. 251/01.10.2007 şi nr. 261/01.10.2007, precum şi a proceselor-verbale de delimitare şi a protocoalelor de predare-primire aferente acestora la comisiile locale în baza legilor fondului funciar, suprafaţă care rămâne în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 16.510/231/2016, nr. 16.511/231/2016, nr. 16.512/231/2016 şi nr. 16.513/231/2016, aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Art. 3. - (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul viticulturii şi vinificaţiei şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultura, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii pentru recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;

c) diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;

d) diviziunea 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 Operaţiuni de mecanică generală;

e) diviziunea 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 Repararea maşinilor;

f) diviziunea 36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei; grupa 360 Captarea, tratarea şi distribuţia apei; clasa 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

g) diviziunea 37 Colectarea şi epurarea apelor uzate; grupa 370 Colectarea şi epurarea apelor uzate; clasa 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate;

h) diviziunea 38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activitatea de recuperare a materialelor reciclabile; grupa 381 Colectarea deşeurilor; clasa 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; clasa 3812 Colectarea deşeurilor periculoase; grupa 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor; clasa 3811 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3812 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase; grupa 383 Recuperarea materialelor; clasa 3831 Demontarea, dezasamblarea maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

i) diviziunea 41 Construcţii de clădiri; grupa 411 Dezvoltare, promovare imobiliară; clasa 4110 Dezvoltare, promovare imobiliară;

j) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;

k) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 Comerţ cu mănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

l) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

m) diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;

n) diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 552 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;

o) diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie, catering pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie neclasificate altundeva „n.c.a.”;

p) diviziunea 62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6203 Activităţi de management, gestiune şi exploatare a mijloacelor de calcul;

q) diviziunea 63 Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

r) diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 681 Cumpărarea şi vânzarea de grupuri imobiliare proprii, clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, grupa 682 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

s) diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

ş) diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; grupa 712 Activităţi de testări şi analiză tehnică; clasa 7120 Activităţi de testări şi analiză tehnică;

t) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

ţ) diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

u) diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

v) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare a personalului;

w) diviziunea 85 învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560

Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ;

x) diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice patronale şi profesionale; clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice patronale.

(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, reiaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 86.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie â preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”,

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea staţiunii, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

b) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, retrocedate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) diminuarea cu 28,20 ha a suprafeţei de teren de 450,01 ha din inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului, de la nr. M.F. 107930, ca urmare a aplicării prevederilor anexelor nr. 3.26 şi nr. 8.10 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Sentinţei civile nr. 5.286 din 10.11.2008, pronunţată de Judecătoria Focşani, şi a prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1 şi 2 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 18. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 242.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti - C.U.1.1460210

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea da inventar (lei)

0

1

2

3

4

5

107756

8.28.12

Dormitor pentru muncitori

Construcţie din cărămidă cu 2 separate, acoperite cu eternită, S = 72 mp

Ţara România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, Cârligele

47.287

107759

8.28.10

Sediu fermă

Construcţie din prefabricate cu 4 încăperi şi hol S = 72 mp

Ţara România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, Slobozia, Bradului

59.491

107764

8.28.12

Cantină

Construcţie din cărămidă acoperită cu tablă S = 548 mp

Ţara România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, Cârligele

75.108

107765

8.28.12

Dormitor pentru muncitori

Construcţie din cărămidă cu planşeu din lemn S = 210 mp

Ţara România, judeţul Vrancea, satul Odobasca, Cârligele

91.947

107766

8.28.12

Dormitor pentru muncitori

Construcţie din cărămidă cu planşeu din beton S = 170 mp

Ţara România, judeţul Vrancea, satul Odobasca, Vârteşcoiu

31.586

107893

8.28,12

Dormitor pentru muncitori

Construcţie din cărămidă acoperită cu ţiglă, S = 262 mp

Ţara România, judeţul Vrancea, satul Odobasca, Cârligele

94.128

107895

8.28.10

Sediu fermă

Construcţie din cărămidă cu planşeu beton

Ţara România, judeţul Vrancea, satul Odobasca, Vârteşcoiu

30.100

107896

8.28.10

Sediu fermă

Construcţie cărămidă acoperită cu tablă, S = 293 mp

Ţara România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, Cârligele

56.422

107930

8.05.03

Total suprafaţă

421,81 ha*

Ţara: România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, str. Ştefan cel Mare nr. 61

4.506.529

121511

8.28.10

Hrubă

Construcţie cărămidă pentru depozitat vin

Ţara România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, str. Cuza Vodă nr. 36

74.099

121514

8.28.10

Cramă

Construcţie cărămidă acoperită cu tablă compusă din:

63 budane; 6 cisterne beton; 1 bazin beton (cap. 45 vag) şi spaţiu prelucrare struguri (buncăr recepţie, zdrobitor, lin înălţat, prese)

Ţara România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, str. Măgura nr. 11

198.655

121517

8.27,07

Grajd

Construcţie cărămidă, acoperită cu carton asfaltat, cu 2 încăperi, S = 96 mp

Ţara România, judeţul Vrancea, comuna Cârligele, F3

7.085

121519

8.28.12

Clădire locuit

Construcţie cărămidă, acoperiş tablă, S = 134,3 mp

Ţara: România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, str. Tudor Vladimirescu nr. 15

25.160

121520

8.28,12

Clădire locuit

Construcţie cărămidă, acoperiş tablă, S = 212 mp

Ţara România, judeţul Vrancea, comuna Cârligele, F3

63.499

121528

8.28.12

Clădire de locuit

Construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă, S = 58 mp

Ţara: România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, str. Cuza Vodă nr. 34

26.059

 

 

TOTAL

 

 

5.337.155

 

* Cuprinde şi suprafaţa de teren 110,66 ha prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. b) din prezenta hotărâre.

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1

Terenuri, S totală 4,08 ha, din cf. anexei nr. 8.10

49.635

În administrare

 

TOTAL

49.635

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunurile imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti - C.U.1.1460210 retrocedate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Anul dobândirii (dării în folosinţă)

Valoarea de inventar

(lei)

Persoana fizică care primeşte în proprietate bunul

Baza legală

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

107758

8.28.12

Dormitor pentru muncitori

Construcţie din cărămidă, acoperită cu plăci de azbociment,

S = 302 mp

Ţara: România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti

1952

21.755

GIURGEA THEODOR,

domiciliat în Bucureşti, str. Maior Rădeanu nr. 3, ap. 1, parter, sectorul 3

- Sentinţă civilă nr. 34 din 10.02.2003, dată

În temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Proces-verbal nr. 213 din 18.07.2003

107760

8.28.10

Sediu fermă

Construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă,

S = 168 mp

Ţara: România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti

1952

38.788

121521

8.28.12

Clădire locuit

Construcţie din cărămidă cu sobe de teracotă, acoperiş ţiglă,

S = 196 mp

Ţara: România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, str. Cuza Vodă nr. 34

1937

51.705

ALEXANDRESCU MARIA,

domiciliată în Bucureşti, str. Av. Nicolae Drossu nr. 7,

sectorul 1

- Dispoziţie de restituire în natură nr. 1 din 28.09.2008, dată în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Procesul-verbal de predare-primire nr. 435 din 23.03.2009

121522

8.28.12

Clădire locuit

Construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă,

S - 84,6 mp

Ţara: România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, str. Cuza Vodă nr. 34

1907

14.863

121524

8.28.12

Casă de locuit

Construcţie cărămidă, acoperiş tablă,

S = 13,3 mp

Ţara: România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, str. Cuza Vodă nr. 34

1967

3.503

121527

8.28.12

Clădire de locuit

Construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă,

S = 109,8 mp

Ţara: România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, str. Cuza Vodă nr. 34

1908

19.288

121525

8.28.12

Clădire locuit

Construcţie cărămidă, acoperiş tablă,

S = 237,2 mp

Ţara: România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, str. Tudor Vladimirescu nr. 1

1929

41.682

PRIMĂRIA ODOBEŞTI

- Sentinţa civilă nr. 5.286 din 10.11.2008, dată în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Proces-verbal de predare-primire nr. 2.449 din 26.03.2009

121526

8.28.12

Clădire de locuit

Construcţie cărămidă, acoperiş ţiglă,

S = 146 mp

Ţara: România, judeţul Vrancea, oraşul Odobeşti, str. Cuza Vodă nr. 34

1940

25.656

GUŢULESCU ANCA,

domiciliată în Bucureşti,

str. Dr. Robert Codi nr. 3, sectorul 5,

GUŢULESCU NICOLAE,

domiciliat în Bucureşti,

str. Loius Pasteur nr. 54, sectorul 5

si

TUFAN MARIA ANA,

domiciliată în Bucureşti,

str. Ştirbei Vodă nr. 119, sectorul 1

- Decizia civilă nr. 39 din 12.02.2003 a Tribunalului Vrancea, dată în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Proces-verbal nr. 323 din 16.10.2003

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 247.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

Anul dobândirii/ al dării în folosinţă

Valoarea de inventar actualizată (în lei)

Situaţia juridică

Tip

bun

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

35893

8.29.08

Construcţie

Suprafaţă construită = 1.151,93 mp; regimul de înălţime = parter + 2 etaje din cărămidă

municipiul Bucureşti, sectorul 2,

str. Nicolae Filipescu nr. 40

1940

7.865.732

În administrare

Imobil

35894

8.29.08

Teren

Suprafaţă teren = 1.006 mp; CF = 214475

municipiul Bucureşti, sectorul 2,

str. Nicolae Filipescu nr. 40

1940

6.305.600

În administrare

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea dreptului de folosinţa gratuită al Clubului Sportiv „U-Mobitelco” Cluj-Napoca asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 874 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „U-Mobitelco” Cluj-Napoca asupra imobilului aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj prevăzut la poziţia 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 721/2014 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, precum şi darea acestora în folosinţa gratuită a Clubului Sportiv „U-Mobitelco” Cluj-Napoca.

Art. 2. - Datele de identificare ale imobilului prevăzut la art. 1 asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv „U-Mobitelco” Cluj-Napoca sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Cosmin Răzvan Butuza,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 18 aprilie 2018.

Nr. 248.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil asupra căruia se revocă dreptul de folosinţă gratuită

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului imobil

Locul unde este situat bunul imobil

Persoana juridică căreia i se revocă dreptul de folosinţă gratuită

Instituţia publică care primeşte în administrare

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

Valoarea de inventar (lei)

38458

8.26.10

Baza de cazare Corp C

Ţara; România; judeţul: Cluj MRJ

Cluj-Napoca: str. Nicolae Cristea nr. 28

Clubul Sportiv „U-Mobitelco” Cluj-Napoca (CIF RO 18906504)

Ministerul Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj (CUI 27428433)

Corp C,

bază de cazare construcţie P + 3E, cu structură de rezistenţă formată din cadre şi diafragme din beton armat, fundaţii de beton armat, planşee de beton armat, acoperiş tip terasă cu hidroizolaţie, cu Sc. de 554 mp, compus din parter cu 1 corp de legătură, 1 casa scării, 4 holuri, 1 grup sanitar, 1 sală multifuncţională, 1 bucătărie,

1 depozit, 4 camere, 3 băi, etaj 1 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 2 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 3 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării CF = 295045

13.452,57

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind activitatea desfăşurată de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2017

 

CAPITOLUL I

Informaţii generale

 

În temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 334/2006), al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2016, Autoritatea Electorală Permanentă, prin Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, exercită atribuţiile privind controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Principalele activităţi desfăşurate în anul 2017 au constat în:

a) verificarea respectării prevederilor legale referitoare la finanţarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2016, precum şi validarea şi rambursarea către competitorii electorali a sumelor cheltuite în campania electorală;

b) verificarea respectării prevederilor legale referitoare la finanţarea campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din lunile iunie şi noiembrie 2017, precum şi validarea şi rambursarea către competitorii electorali a sumelor cheltuite în campaniile electorale;

c) efectuarea controalelor stabilite prin Planul de control pentru anul 2017;

d) aplicarea sancţiunilor pentru abaterile contravenţionale constatate referitoare la finanţarea campaniilor electorale;

e) soluţionarea sesizărilor primite ca urmare a campaniilor electorale, precum şi a interpretărilor legislative.

1.1. Atribuţiile Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale

- pentru perioada aferentă alegerilor

înregistrarea mandatarilor financiari şi păstrarea evidenţei acestora;

- alocarea codului unic de identificare competitorilor electorali;

- organizarea instruirilor cu mandatarii financiari şi cu reprezentanţii formaţiunilor politice;

- înregistrarea şi păstrarea evidenţei fondurilor obţinute de partidele politice În afara campaniei electorale care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central;

- înregistrarea şi păstrarea evidenţei contribuţiilor pentru campania electorală;

- înregistrarea declaraţiilor privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii;

- înregistrarea declaraţiilor privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 334/2006;

- înregistrarea rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, a cuantumului datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale, însoţite de declaraţiile prevăzute la art. 28 alin. (9) din Legea nr. 334/2006;

- publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei partidelor politice care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce sunt depuse la Autoritatea Electorală Permanentă;

- înregistrarea şi păstrarea cererilor de rambursare a cheltuielilor aferente campaniilor electorale, a listelor candidaţilor către care urmează să se facă restituirea contribuţiilor încasate pentru campania electorală;

- controlul finanţării campaniei electorale pentru competitorii electorali care au atins pragul de 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional sau numai în anumite circumscripţii electorale şi rambursarea cheltuielilor efectuate în campania electorală;

- controlul finanţării campaniei electorale pentru competitorii electorali care nu au atins pragul de 3% din voturile valabil exprimate în nicio circumscripţie electorală;

- rambursarea sau nerambursarea cheltuielilor electorale;

- soluţionarea sesizărilor, petiţiilor şi cererilor;

- aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 334/2006.

- în afara perioadei aferente alegerilor

- întocmirea raportului anual şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente, până la data de 30 aprilie a anului următor;

- soluţionarea sesizărilor, petiţiilor şi cererilor;

- publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente a rezultatelor fiecărui control, în termen de 45 de zile de la data efectuării controlului;

- înregistrarea şi păstrarea evidenţei copiilor după rapoartele de audit întocmite în urma auditării situaţiilor financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat;

- înregistrarea şi păstrarea evidenţei rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent de către partidele politice;

- înregistrarea şi păstrarea evidenţei situaţiilor financiare anuale ale partidelor politice;

- înregistrarea şi păstrarea evidenţei raportărilor trimestriale ale partidelor politice şi a candidaţilor independenţi, privind stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora;

- publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente a rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, a situaţiilor financiare anuale, a variantelor rezumate ale acestora;

- înregistrarea şi păstrarea evidenţei tuturor raportărilor obligatorii transmise de partidele politice conform prevederilor Legii nr. 334/2006;

- publicarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente a tuturor raportărilor obligatoriu a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către partidele politice;

- păstrarea registrului fiscal al partidelor politice;

- păstrarea registrului fiscal al candidaţilor independenţi;

- controlul finanţării activităţii partidelor politice;

- aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 334/2006;

- întocmirea planului anual de control;

- elaborarea unor estimări şi bugete de cheltuieli necesare pentru desfăşurarea activităţii.

 

CAPITOLUL II

Controlul finanţării campaniilor electorale

 

În anul 2017 activitatea de control al respectării prevederilor legale referitoare la campaniile electorale a constat în:

- primirea şi înregistrarea documentelor cerute de lege pentru termenul de 30 de zile de la data alegerilor parlamentare (11 decembrie 2016);

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la finanţarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016;

- validarea şi rambursarea sumelor cheltuite în campania electorală către competitorii electorali care au atins pragul legal pentru rambursare;

- activităţile ocazionate de alegerile locale parţiale din data de 11 iunie 2017;

- activităţile ocazionate de alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017;

- a fost efectuat controlul pentru verificarea legalităţii campaniei electorale a Partidului Social Românesc - Filiala Maramureş la alegerile locale din anul 2016, cu următoarele rezultate:

- venituri obţinute - 26,176 lei;

- cheltuieli efectuate - 25 284 lei;

- suma solicitată prin cererea de rambursare - 25.284 lei;

- suma rambursată - 25.121 lei;

- suma nerambursată - 163 lei,

2.1. Controlul finanţării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din anul 2016

Activitatea de verificare a alegerilor parlamentare din anul 2016, datorită datei de desfăşurare a acestora (11 decembrie 2016), s-a efectuat în anii 2016 şi 2017. În anul 2016 au fost efectuate activităţile de informare a competitorilor electorali asupra prevederilor legale, au fost elaborate materiale informative şi au fost transmise anunţuri de presă, au fost înregistraţi şi instruiţi mandatarii financiari, au fost primite şi înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă documentele privind contribuţiile candidaţilor, au fost primite şi înregistrate documentele prevăzute de lege pe care competitorii electorali au obligaţia de a le depune la Autoritatea Electorală Permanentă în termen de 15 zile de la data alegerilor şi au fost făcute publicările în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor legale.

În anul 2017 (perioada ianuarie-aprilie) au fost primite şi înregistrate documentele prevăzute de lege pe care competitorii electorali au obligaţia de a le depune la Autoritatea Electorală Permanentă în termen de 30 de zile de la data alegerilor, au fost efectuate verificările privind legalitatea veniturilor şi cheltuielilor din campania electorală şi au fost validate şi rambursate către competitorii electorali sumele cheltuite în campania electorală care au respectat condiţiile de legalitate.

La alegerile parlamentare desfăşurate în 11 decembrie 2016, au participat un număr de 80 de competitori electorali, după cum urmează:

-18 partide politice;

- 18 organizaţii ale cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale;

- 44 de candidaţi independenţi.

Au fost efectuate verificări la 22 de competitori electorali care au întrunit condiţiile legale pentru rambursare (minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional sau local, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului, precum şi pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au obţinut un mandat de deputat, la nivel naţional), respectiv: Partidul Naţional Liberal (PNL); Partidul Social Democrat (PSD); Partidul Mişcarea Populară (PMP); Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE); Partidul România Unită (PRU); Uniunea Salvaţi România (USR); Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR); Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR); Asociaţia Italienilor din România - Ro.As.It. (ROASIT); Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România (UDSCR); Uniunea Elenă din România (UER); Asociaţia Liga Albanezilor din România (ALAR); Uniunea Polonezilor din România (Dom Polski); Uniunea Sârbilor din România (USR); Asociaţia Macedonenilor din România (AMR); Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa” (Pro Europa); Uniunea Croaţilor din România (UCR); Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR); Uniunea Ucrainenilor din România (UUR); Asociaţia „Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România”; Ciocea Ion - candidat independent; Burduja Sebastian-Ioan - candidat independent; Carabelea Andrei - candidat independent.

Veniturile, cheltuielile, sumele solicitate prin cererea de rambursare şi cheltuielile validate şi rambursate sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt.

Tip competitor

Total contribuţii

Total cheltuieli

Suma din cererea de rambursare

1

partid politic

49.160.139

48.438.142

43905.999

2

candidat independent

989.156

919.890

126.243

3

minoritate naţională

1.582.411

1.526.756

1.520.071

 

TOTAL

51.731.705

50.884.788

45.552.314

 

Situaţia detaliată pe fiecare competitor în parte este prezentată în anexa nr. 1.

2.2. Controlul finanţării campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale din anul 2017

În anul 2017 au avut loc alegeri locale parţiale în data de 11 iunie şi în data de 5 noiembrie.

Alegerile locale parţiale din data de 11 iunie 2017 au fost organizate pentru ocuparea funcţiei de primar în 35 de comune, 9 oraşe, 3 municipii şi 2 municipii reşedinţă de judeţ, acestea acoperind un număr de 32 de judeţe. Au participat 200 de candidaţi de la 15 formaţiuni politice, o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi 27 de candidaţi independenţi. Începând cu data de 15 mai şi până la începutul campaniei electorale au fost înregistraţi 169 de mandatari financiari, din care 16 mandatari financiari coordonatori, 125 de mandatari financiari teritoriali şi 28 de mandatari financiari pentru candidaţi independenţi.

Alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 au fost organizate pentru ocuparea funcţiei de primar în 15 comune şi 1 municipiu reşedinţă de judeţ, acestea acoperind un număr de 13 judeţe şi un consiliu local al unei comune. Pentru funcţia de primar au participat 74 de candidaţi de la 8 partide şi 10 candidaţi independenţi. Începând cu data de 11 octombrie şi până la începutul campaniei electorale au fost înregistraţi 67 de mandatari financiari, din care 7 mandatari financiari coordonatori, 51 de mandatari financiari teritoriali şi 9 mandatari financiari pentru candidaţi independenţi.

Situaţia înregistrării mandatarilor financiari a fost actualizată permanent pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente în secţiunea „Mandatari financiari”.

În această perioadă a fost realizat un număr de 41 de instruiri cu reprezentanţii partidelor politice şi cu mandatarii financiari.

Pentru fiecare dintre alegerile parţiale care s-au desfăşurat în anul 2017 a fost întocmit Ghidul alegerilor care a fost postat pe site-ul instituţiei în secţiunea http://www.roaep.ro/finantare/ alegeri-locale-partial/.

În perioada iunie-decembrie 2017, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a desfăşurat activităţi de verificare a competitorilor electorali care au obţinut pragul de 3% la alegerile locale parţiale din anul 2017.

Pentru alegerile din 11 iunie 2017 au fost verificaţi 18 candidaţi Independenţi şi 8 formaţiuni politice: Partidul Naţional Liberal; Partidul Social Democrat; Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor; Partidul Mişcarea Populară; Uniunea Salvaţi România; Partidul Ecologist Român; Partidul România Mare şi Partidul Ialomiţenilor.

Veniturile au fost în sumă de 1.239.067 lei, iar cheltuielile au fost în sumă de 1.172.766 lei. Din totalul sumei solicitate la rambursare de 1.139.327 lei a fost validată şi rambursată suma de 1.004.660 lei.

Situaţia detaliată a veniturilor, cheltuielilor, sumelor solicitate la rambursare, sumelor rambursate, precum şi a celor nerambursate pe fiecare tip şi competitor electoral în parte este prezentată în anexa nr. 2.

Pentru alegerile din 5 noiembrie 2017 au fost verificaţi 8 candidaţi independenţi şi 6 formaţiuni politice; Partidul Naţional Liberal; Partidul Social Democrat; Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor; Partidul Mişcarea Populară; Uniunea Salvaţi România şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Pentru această campanie electorală veniturile s-au ridicat la suma de 486.046 lei, iar cheltuielile au fost în sumă de 455.471 lei. Suma solicitată la rambursare a fost de 401.329 lei. Datorită datei de desfăşurare a alegerilor locale parţiale

(5 noiembrie 2017), activitatea de verificare a documentelor depuse de competitorii electorali care au solicitat rambursarea cheltuielilor electorale şi validarea cheltuielilor electorale s-a desfăşurat în perioada decembrie 2017-februarie 2018.

Situaţia detaliată a veniturilor, cheltuielilor şi a sumelor solicitate la rambursare pe fiecare tip şi competitor electoral în parte este prezentată în anexa nr. 3.

Verificările au vizat respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile electorale, respectiv:

- rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale;

- declaraţiile privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale;

- declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii;

- declaraţiile privind respectarea plafoanelor maxime ale cheltuielilor electorale;

- declaraţiile candidaţilor privind provenienţa contribuţiilor pentru campania electorală;

- formularele de înregistrare a contribuitorului;

- împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuţiilor electorale ale candidaţilor de către mandatarii financiari;

- cererile de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale;

- listele candidaţilor către care urmează să se facă restituirea contribuţiilor încasate pentru campania electorală.

Totodată s-au efectuat următoarele operaţiuni de control:

- verificarea conturilor bancare;

- verificarea contribuţiilor depuse de către candidaţi;

- verificarea încadrării contribuţiilor în limitele legale;

- verificarea cheltuielilor electorale;

- verificarea efectuării plăţilor după declararea contribuţiilor la Autoritatea Electorală Permanentă;

- verificări ale documentelor privind cheltuielile electorale.

Veniturile, cheltuielile, sumele solicitate prin cererea de rambursare şi cheltuielile validate şi rambursate competitorilor la alegerile locale parţiale din anul 2017 se prezintă, sintetic, astfel:

 

Nr. crt.

Alegeri

Tip competitor electoral

Contribuţii

Cheltuieli

Sume solicitate la rambursare

Sume rambursate prin decizie

Sume nerambursate prin decizie

1

locale parţiale 11 iunie 2017

partid politic

1.119.627

1063.887

1051563

942.981

108.583

2

locale parţiale 11 iunie 2017

candidat independent

119.440

108.874

87.763

61.678

26.085

3

locale parţiale 11 iunie 2017

minoritate naţională

-

5

-

-

-

TOTAL .alegeri locale parţiale iunie 2017

1.239.067

1.172.766

1.139.326

1.004,659

134.668

1

locale parţiale 5 noiembrie 2017

partid politic

440.796

415.555

374.606

 

 

2

locale parţiale 5 noiembrie 2017

candidat independent

44.250

39.915

26.723

 

 

TOTAL alegeri locale parţiale noiembrie 2017*

485.046

455.470

401329

 

 

 

TOTAL partide politice

1.560.423

1479.442

1.426.169

942.981

108.583

 

TOTAL candidaţi independenţi

163.690

148.789

114.486

61678

26.085

 

TOTAL minorităţi naţionale

5

-

-

-

 

 

TOTAL

1.724.113

1628.236

1.540.655

1004,659

134.668

 

* Nu au fost prezentate sumele rambursate şi cele refuzate la rambursare întrucât controlul privind legalitatea campaniei electorale şi rapoartele de control pentru fiecare competitor electoral au fost finalizate în anul 2018.

 

CAPITOLUL III

Controlul finanţării activităţii partidelor politice

 

În conformitate cu Planul de control pentru anul 2017, aprobat de preşedintele instituţiei, au fost efectuate 76 de controale la formaţiunile politice, care au vizat, în principal, verificarea finanţării activităţii formaţiunilor politice în perioada 1.01.2015-31.12.2016.

Obiectivele principale ale controalelor au vizat:

- verificarea documentelor de identificare a entităţii controlate;

- verificarea modului de organizare a contabilităţii conform reglementărilor contabile în vigoare;

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la cotizaţii;

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la donaţii;

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la împrumuturile în bani;

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la veniturile din alte surse;

- verificarea respectării prevederilor legale referitoare la subvenţiile primite de la bugetul de stat;

- verificarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a informaţiilor prevăzute de lege referitoare la sursele de finanţare;

- verificarea preluării tranzacţiilor financiare din timpul campaniilor electorale în contabilitatea organizaţiilor teritoriale;

- verificarea restituirii sumelor rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă şi a sumelor necheltuite către candidaţi conform contribuţiilor depuse;

- verificarea organizării evidenţei cheltuielilor;

- verificarea respectării recomandărilor menţionate în raportul de control întocmit cu ocazia controlului efectuat anterior la entitatea verificată.

Au fost verificate organizaţiile judeţene, de sector şi organizaţiile municipiului Bucureşti pentru Partidul Social Democrat şi pentru Partidul Naţional Liberal. La majoritatea organizaţiilor verificate perioada controlată a fost 1.01.2015- 31.12.2016. Excepţie au făcut organizaţiile care au făcut obiectul controalelor în anul 2016.

Situaţia organizaţiilor teritoriale ale celor 2 partide politice verificate în anul 2017 şi a perioadei controlate se prezintă astfel:

 

Partidul Social Democrat - Situaţia organizaţiilor verificate în anul 2017 şi a perioadelor controlate

 

Nr. crt.

Partid

Filială

Perioadă controlată

1

Partidul Social Democrat

Alba

01.01.2015-31.12.2016

2

Partidul Social Democrat

Arad

01.01.2015-31.12.2016

3

Partidul Social Democrat

Argeş

01.01.2015-31.12.2016

4

Partidul Social Democrat

Bacău

01.01.2016-31.12.2016

5

Partidul Social Democrat

Bihor

01.01.2015-31.12.2016

6

Partidul Social Democrat

Bistriţa-Năsăud

01.01.2015-31.12.2016

7

Partidul Social Democrat

Botoşani

01.01.2015-31.12.2016

8

Partidul Social Democrat

Braşov

01.01.2016-31.12.2016

9

Partidul Social Democrat

Brăila

01.01.2015-31.12.2016

10

Partidul Social Democrat

Buzău

01.01.2015-31.12.2016

11

Partidul Social Democrat

Caraş-Severin

01.01.2016-31.12.2016

12

Partidul Social Democrat

Călăraşi

01.01.2015-31.12.2016

13

Partidul Social Democrat

Cluj

01.01.2015-31.12.2016

14

Partidul Social Democrat

Constanţa

01.01.2015-31.12.2016

15

Partidul Social Democrat

Covasna

01.01.2015-31.12.2016

16

Partidul Social Democrat

Dâmboviţa

01.03.2016-31.12.2016

17

Partidul Social Democrat

Dolj

01.01.2015-31.12.2016

18

Partidul Social Democrat

Galaţi

01.01.2016-31.12.2016

19

Partidul Social Democrat

Giurgiu

01.01.2016-31.12.2016

20

Partidul Social Democrat

Gorj

01.01.2015-31.12.2016

21

Partidul Social Democrat

Harghita

01.01.2015-31.12.2016

22

Partidul Social Democrat

Hunedoara

01.01.2015-31.12.2016

23

Partidul Social Democrat

Ialomiţa

01.01.2016-31.12.2016

24

Partidul Social Democrat

Iaşi

01.01.2015-31.12.2016

25

Partidul Social Democrat

Ilfov

01.01.2016-31.12.2016

26

Partidul Social Democrat

Maramureş

01.01.2015-31.12.2016

27

Partidul Social Democrat

Mehedinţi

01.09.2015-31.12.2016

28

Partidul Social Democrat

Municipiul Bucureşti

01.01.2015-31.12.2016

29

Partidul Social Democrat

Mureş

01.01.2015-31.12.2016

30

Partidul Social Democrat

Neamţ

01.01.2015-^31.12.2016

31

Partidul Social Democrat

Olt

01.01.2015-31.12.2016

32

Partidul Social Democrat

Prahova

01.01.2015-31.12.2016

33

Partidul Social Democrat

Satu Mare

01.01.2015-31.12.2016

34

Partidul Social Democrat

Sălaj

01.01.2015-31.12.2016

35

Partidul Social Democrat

Sector 1 Bucureşti

01.01.2016-31.12.2016

36

Partidul Social Democrat

Sector 2 Bucureşti

01.01.2016-31.12.2016

37

Partidul Social Democrat

Sector 3 Bucureşti

01.01.2016-31.12.2016

38

Partidul Social Democrat

Sector 4 Bucureşti

01.01.2016-31.12.2016

39

Partidul Social Democrat

Sector 5 Bucureşti

01.01.2016-31.12.2016

40

Partidul Social Democrat

Sector 6 Bucureşti

01.01.2015-31.12.2016

41

Partidul Social Democrat

Sibiu

01.06.2015-31.12.2016

42

Partidul Social Democrat

Suceava

01.01.2015-31.12.2016

43

Partidul Social Democrat

Teleorman

01.01.2015-31.12.2016

44

Partidul Social Democrat

Timiş

01.01.2015-31.12.2016

45

Partidul Social Democrat

Tulcea

01.01.2015-31.12.2016

46

Partidul Social Democrat

Vaslui

01.01.2015-31.12.2016

47

Partidul Social Democrat

Vâlcea

01.01.2015-31.12.2016

48

Partidul Social Democrat

Vrancea

01.01.2015-31.12.2016

 

Partidul Naţional Liberal - Situaţia organizaţiilor verificate în anul 2017 şi a perioadelor controlate

 

Nr. crt.

Partid

Filiala

Perioadă controlată

1

Partidul Naţional Liberal

Alba

01.01.2015-31.12.2016

2

Partidul Naţional Liberal

Arad

01.01.2015-31.12.2016

3

Partidul Naţional Liberal

Argeş

01.01.2015-31.12.2016

4

Partidul Naţional Liberal

Bacău

01.01.2015-31.12.2016

5

Partidul Naţional Liberal

Bihor

01.01.2015-31.12.2016

6

Partidul Naţional Liberal

Bistriţa-Năsăud

01.08.2015-31.12.2016

7

Partidul Naţional Liberal

Botoşani

01.01.2015-31.12.2016

8

Partidul Naţional Liberal

Braşov

01.01.2015-31.12.2016

9

Partidul Naţional Liberal

Brăila

01.01.2015-31.12.2016

10

Partidul Naţional Liberal

Buzău

01.01.2015-31.12.2016

11

Partidul Naţional Liberal

Caraş-Severin

01.01.2015-31.12.2016

12

Partidul Naţional Liberal

Călăraşi

01.01.2015-31.12.2016

13

Partidul Naţional Liberal

Cluj

01.01.2016-31.12.2016

14

Partidul Naţional Liberal

Constanţa

01.01.2015-31.12.2016

15

Partidul Naţional Liberal

Covasna

01.01.2015-31.12.2016

16

Partidul Naţional Liberal

Dâmboviţa

01.01.2016-31.12.2016

17

Partidul Naţional Liberal

Dolj

01.01.2015-31.12.2016

18

Partidul Naţional Liberal

Galaţi

01.01.2015-31.12.2016

19

Partidul Naţional Liberal

Giurgiu

01.01.2015-31.12.2016

20

Partidul Naţional Liberal

Gorj

01.01.2015-31.12.2016

21

Partidul Naţional Liberal

Harghita

01.01.2015-31.12.2016

22

Partidul Naţional Liberal

Hunedoara

01.09.2015-31.12.2016

23

Partidul Naţional Liberal

Ialomiţa

01.01.2015-31.12.2016

24

Partidul Naţional Liberal

Iaşi

01.01.2015-31.12.2016

25

Partidul Naţional Liberal

Ilfov

01.01.2015-31.12.2016

26

Partidul Naţional Liberal

Maramureş

01.10.2015-31.12.2016

27

Partidul Naţional Liberal

Mehedinţi

01.01.2015-31.12.2016

28

Partidul Naţional Liberal

Municipiul Bucureşti

01.01.2015-31.12.2016

29

Partidul Naţional Liberal

Mureş

01.01.2015-31.12.2016

30

Partidul Naţional Liberal

Neamţ

01.01.2015-31.12.2016

31

Partidul Naţional Liberal

Olt

0Î.01.2015-31.12.2016

32

Partidul Naţional Liberal

Prahova

01.01.2015-31.12.2016

33

Partidul Naţional Liberal

Satu Mare

01.01.2015-31.12.2016

34

Partidul Naţional Liberal

Sălaj

01.012015-31.12.2016

35

Partidul Naţional Liberal

Sector 1 Bucureşti

01.01.2015-31.12.2016

36

Partidul Naţional Liberal

Sector 2 Bucureşti

01.012015-31.12.2016

37

Partidul Naţional Liberal

Sector 3 Bucureşti

01.01.2015-31.12.2016

38

Partidul Naţional Liberal

Sector 4 Bucureşti

01012015-31.12.2016

39

Partidul Naţional Liberal

Sector 5 Bucureşti

01.012015-3112.2016

40

Partidul Naţional Liberal

Sector 6 Bucureşti

01.012015-3112.2016

41

Partidul Naţional Liberal

Sibiu

01.01.2015-31.12.2016

42

Partidul Naţional Liberal

Suceava

01012015-3112.2016

43

Partidul Naţional Liberal

Teleorman

01012015-31.12.2016

44

Partidul Naţional Liberal

Timiş

01012015-3112.2016

45

Partidul Naţional Liberal

Tulcea

01.012015-3112.2016

46

Partidul Naţional Liberal

Vaslui

01.01.2015-3112.2016

47

Partidul Naţional Liberal

Vâlcea

01.04.2015-3112.2016

48

Partidul Naţional Liberal

Vrancea

01012015-31.12.2016

 

În urma misiunilor de control s-a constatat că formaţiunile verificate au avut ca surse de finanţare venituri din cotizaţii, donaţii, alte surse şi împrumuturi primite de la persoane fizice.

Situaţia sintetică a surselor de finanţare obţinute în anii fiscali 2015 şi 2016 de către partidele politice controlate, conform documentelor justificative, este următoarea:

 

Partid

An fiscal

Nr. organizaţii verificate**

Venituri - total

Cheltuieli - total

PSD

2015

35

4.800.578,95

5.284.663,83

 

2016*

48

44.786.396,65

43.246.478,96

PSD Total

 

49.

586.975,60

48.531.142,79

PNL

2015

45

6.845.348,51

5.877.873,44

 

2016*

48

50.936.929,36

50.916.840,51

PNL Total

 

 

57.782.277,87

56.794.713,95

TOTAL 2015

 

 

11.645.927,46

11.162.537,27

TOTAL 2016*

 

 

95.723.326,01

94.163.319,47

TOTAL

 

 

107.369.253,47

105.325.856,74

 

* Veniturile şi cheltuielile înregistrate în anul 2016 cuprind şi sumele din campaniile electorale aferente alegerilor locale şi parlamentare care au avut loc în anul 2016.

** Anul fiscal 2015 la unele organizaţii teritoriale a fost verificat în anul 2016.

 

Situaţia detaliată a veniturilor şi a cheltuielilor înregistrate de către formaţiunile politice controlate în anul 2017 pe surse de finanţare, formaţiune politică şi organizaţie teritorială este prezentată în anexele nr. 4-7.

Au fost constatate abateri cu caracter contravenţional sancţionate de Legea nr. 334/2006, care au vizat aspecte legate de:

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea contabilităţii partidelor, conform prevederilor contabile în vigoare;

- nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia echipelor de control documentele solicitate;

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la obligaţia publicării de către partidele politice în Monitorul Oficial al României, Partea I, a datelor obligatorii referitoare la sursele de finanţare obţinute în anul fiscal 2015 sau 2016;

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la obţinerea de venituri din alte surse;

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea din împrumuturi;

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la donaţii şi la reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite;

- nerespectarea obligaţiei de a efectua cheltuieli electorale doar prin conturile bancare deschise în acest scop;

- nerespectarea prevederilor legale prin care contribuţiile pentru campaniile electorale sunt considerate donaţii;

- nerespectarea obligaţiilor partidelor de a raporta trimestrial datoriile înregistrate în campaniile electorale;

- nerespectarea obligaţiei partidelor politice de a restitui candidaţilor în alegeri sumele rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă şi sumele necheltuite;

- nerespectarea obligaţiei partidelor politice de a transmite datele pentru întocmirea sau actualizarea registrului fiscal al partidelor politice.

Abaterile fără caracter contravenţional au fost legate de erori contabile, de neîntocmirea formularelor de evidenţă a veniturilor (cotizaţii, donaţii), de transmiterea unor situaţii incorecte privind sursele şi cuantumurile veniturilor obţinute de către partidele politice, către Autoritatea Electorală Permanentă.

Pentru remedierea deficienţelor constatate, pe lângă sancţiunile aplicate, au fost formulate şi o serie de recomandări cu caracter general sau specific, care au constat în:

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare;

- organizarea şi conducerea contabilităţii conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile.

 

CAPITOLUL IV

Soluţionarea petiţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale

 

În anul 2017, în cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale au fost înregistrate şi soluţionate 72 de sesizări, adrese, cereri şi petiţii. Acestea au avut ca obiect sesizări privind încălcarea legii electorale (2 sesizări), sesizări privind încălcarea legislaţiei în materia finanţării partidelor politice sau a campaniilor electorale (17 sesizări), solicitări de puncte de vedere cu privire la interpretarea legii finanţării (31 solicitări), cereri de punere la dispoziţie a unor înscrisuri (12 cereri), iar 10 solicitări au avut alte obiecte.

Solicitările au venit din partea unor persoane fizice (25 solicitări), a unor persoane juridice private (7 solicitări), din partea partidelor politice (20 solicitări) şi din partea unor instituţii publice (9 solicitări).

În cadrul filialelor şi birourilor judeţene au fost primite 14 sesizări, 5 petiţii ale competitorilor electorali care au vizat interpretarea legii, 2 cazuri de amplasare a unor materiale de propagandă electorală aparţinând competitorilor electorali, 2 solicitări transmise de judecătoriile din teritoriu care au avut ca obiect depunerea rapoartelor detaliate de venituri şi cheltuieli electorale depuse de mandatarii financiari ai formaţiunilor politice şi ai candidaţilor independenţi în vederea validării mandatelor, 5 sesizări formulate de poliţie, birouri electorale judeţene, persoane fizice şi competitori electorali privind încălcarea dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 334/2006, precum şi 212 de solicitări telefonice care au vizat informaţii privind termenele de depunere a documentelor, înregistrarea mandatarilor financiari, modificările legislative în materia campaniilor electorale.

Ca urmare a verificărilor efectuate în anul 2016 asupra documentelor generate de campaniile electorale, a activităţilor desfăşurate de către partidele politice şi candidaţii independenţi participanţi la procesul electoral, a constatărilor efectuate cu ocazia soluţionării sesizărilor înregistrate, precum şi ca urmare a controalelor efectuate privind activitatea partidelor politice, în anul 2017 au fost întocmite 79 de procese-verbale de constatare a contravenţiilor prin care s-a acordat un număr de 73 de avertismente şi un număr de 6 amenzi în cuantum de 115.000 lei. De asemenea, au fost aplicate 20 de sancţiuni complementare prin care s-au confiscat sume în cuantum de 192.860,29 lei.

Sancţiunile au vizat 62 candidaţi independenţi, 13 organizaţii judeţene ale partidelor politice şi 4 mandatari financiari ai organizaţiilor judeţene ale partidelor politice.

Un număr de 73 de sancţiuni au fost aplicate pentru nereguli constatate cu ocazia verificării legalităţii campaniei electorale aferente alegerilor locale din anul 2016, un număr de 5 sancţiuni au fost aplicate ca urmare a confirmării aspectelor care au făcut obiectul unor sesizări privind încălcarea prevederilor legale referitoare la alegerile locale din anul 2016, iar o sancţiune a fost aplicată ca urmare a faptului că au fost constatate încălcări ale dispoziţiilor legale privitoare la activitatea curentă a partidelor politice.

Situaţia detaliată a sancţiunilor aplicate în anul 2017 se regăseşte în anexa nr. 8.

 

ANEXA Nr. 1

 

Situaţia veniturilor obţinute, a cheltuielilor efectuate, a sumelor solicitate prin cererea de rambursare de către competitorii electorali la alegerile parlamentare din anul 2016, precum şi sumele rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă

 

Nr. crt.

Tip competitor

Denumire/Nume şi prenume

Total contribuţii

Total cheltuieli

Suma din cererea de rambursare

Sumă rambursată prin decizie

Sumă nerambursată prin decizie

1

partid politic

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

16 785.970,50

16.487.616,80

16.485.579,41

14.711.455,79

1.774.123,62

2

partid politic

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

14.959,061,00

13,828665,60

13.828.244,51

13.754.370,16

73.874,35

3

partid politic

PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

5.336.894,60

5.299.980,96

5.300.046,98

5.224.052,62

75.994,36

4

partid politic

PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR

5.165.307,00

5.149.185,30

5.104.937,77

4.947.367,93

157.569,84

5

partid politic

UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA

1.970.921,39

1.091.825,32

1.899.998,11

1.260.099,08

639.899,03

6

partid politic

PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ

4.039.173,80

5.526.992,45

1.287.192,42

1.285.925,57

1.266,85

7

partid politic

ALIANŢA NOASTRĂ ROMÂNIA

612.170,00

576.995,06

-

-

-

8

partid politic

PARTIDUL „BLOCUL UNITĂŢII NAŢIONALE”

3.300,00

3.098,00

-

-

-

9

partid politic

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

188.300,00

376.268,46

-

-

-

10

partid politic

PARTIDUL PLATFORMA ACŢIUNEA CIVICĂ AŢINERILOR

300,00

70,58

-

-

-

11

partid politic

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL)

15.110,00

15.098,59

-

-

-

12

partid politic

PARTIDUL REPUBLICAN DIN ROMÂNIA

-

-

-

-

-

13

partid politic

PARTIDUL ROMÂNIA MARE

68,350,00

68.415,00

-

-

-

14

partid politic

PARTIDUL ROMILOR DEMOCRAŢI

3.261,00

3.260,04

-

-

-

15

partid politic

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

10.719,40

9.380,50

-

-

-

16

partid politic

PARTIDUL VRANCEA NOASTRĂ

1.300,00

1.289,02

-

-

-

 

TOTAL PARTIDE POLITICE

49.160.138,69

48.438.141,68

43.905.999,20

41.183.271,15

2.722.728,05

1

minoritate naţională

ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA

10.700,00

10.406,09

10.406,09

10.406,09

-

2

minoritate naţională

ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA

7.300,00

7.293,43

7.293,43

5.137,60

2.155,83

3

minoritate naţională

ASOCIAŢIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA - RO.AS.IT.

16.440,00

16.117,40

16.117,40

16.117,40

-

4

minoritate naţională

ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”

6.200,00

5.778,11

5.778,11

5.778,11

-

5

minoritate naţională

COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA

8,400,00

6.488,93

6.488,93

6.488,93

-

6

minoritate naţională

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

12,650,00

9.477,95

9.477,95

-

9.477,95

7

minoritate naţională

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

17.200,00

14.007,20

12.802,00

10.022,59

2.779,41

8

minoritate naţională

UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA

10.000,00

8.511,21

8.511,21

-

8.511,21

9

minoritate naţională

UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT - ROMÂNIA

5.400,00

5.315,00

-

-

-

10

minoritate naţională

UNIUNEA CROAŢILOR DIN ROMÂNIA

4.000,00

1.662,40

1.662,40

1.662,40

-

11

minoritate naţională

UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR DIN ROMÂNIA

41.000,00

21.916,81

21.916,81

-

21.916,81

12

minoritate naţională

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

1.389.206,75

1.375.617,44

1.375.617,44

1.333.166,50

42.450,94

13

minoritate naţională

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA

3.348,00

991,88

991,88

509,02

482,86

14

minoritate naţională

UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR SI CEHILOR DIN ROMÂNIA

16.000,00

12.216,14

12.216,14

12.216,14

-

15

minoritate naţională

UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA

12.170,00

12.151,16

12.077,12

10.088,04

1.989,08

16

minoritate naţională

UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMÂNIA

10.000,00

8.683,48

8.683,48

7.555,55

1.127,93

17

minoritate naţională

UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

10.000,00

7.725,47

7.635,00

4.482,47

3.152,53

18

minoritate naţională

UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA

2.396,00

2.396,00

2.396,00

2.396,00

-

 

TOTAL MINORITĂŢI NAŢIONALE

1.582.410,75

1.526.756,10

1.520.071,39

1.426.026,84

94.044,55

 

TOTAL CANDIDAŢI INDEPENDENŢI

989.155,77

919.890,19

126.243,09

88.938,33

37.304,76

 

TOTAL

51.731.705,21

50.884.787,97

45.552.313,68

42.698.236,32

2.854.077,36

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Situaţia detaliată a veniturilor, cheltuielilor, sumelor solicitate la rambursare, sumelor rambursate, precum şi a celor nerambursate pe fiecare tip şi competitor electoral la alegerile locale parţiale din 11 iunie 2017

 

Nr. crt.

Nume competitor

Tip Competitor

Contribuţii

Cheltuieli

Sume solicitate la rambursare

Sume rambursate prin decizie

Sume nerambursate prin decizie

1

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

partid politic

370.333

352.947

352.828

339.543

13.285

2

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

partid politic

362.425

338.495

338.453

332.574

5.879

3

PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR

partid politic

144.042

137.083

137.054

131.620

5.434

4

PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

partid politic

123.446

121.427

121.330

69.067

52.264

5

UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA

partid politic

87.496

85.816

85.797

57.866

27.931

6

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

partid politic

9.750

8.880

8.861

8.261

600

7

PARTIDUL ROMÂNIA MARE

partid politic

8.190

7.984

3.190

-

3.190

8

PARTIDUL IALOMIŢENILOR

partid politic

4.050

4.050

4.050

4.050

-

9

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT

partid politic

4.000

1.884

-

-

-

10

PARTIDUL SOCIALIST ROMAN

partid politic

1.845

1.842

-

-

-

11

PARTIDUL PUTERII UMANISTE SOCIAL LIBERAL

partid politic

1.500

1.436

-

-

-

12

UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

partid politic

1.500

993

-

-

-

13

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE

partid politic

700

700

-

-

-

14

PARTIDUL REPUBLICAN DIN ROMÂNIA

partid politic

350

350

-

-

-

15

PARTIDUL MIŞCAREA SOCIAL LIBERALĂ

partid politic

-

-

-

-

-

16

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

minoritate

-

5

-

-

-

17

SĂULEANU LUCIAN-BERND

candidat independent

26.300

25.988

25.988

7.042

18.946

16

CARALICEA GHE0RGHE

candidat independent

10.000

8.055

-

-

-

19

CORODAN IOAN

candidat independent

8.500

6.211

6.211

6.211

-

20

ŞTEFĂNOIU LUCA

candidat independent

8.000

7.844

7.844

7.844

-

21

MOGA ŞTEFANIA-VICTORIŢA

candidat independent

7.000

5.757

5.757

3.363

2.394

22

PASC ROXANA-BIANCA

candidat independent

6.700

6.064

6.065

6.064

1

23

CARAGEA VIOREL SALVADOR

candidat independent

6.450

6.389

6.389

6.389

-

24

SABO SIMION-DORIN

candidat independent

5.300

5.144

5.144

5.144

-

25

VELCEA TUDOREL

candidat independent

5.000

1.847

1.847

-

1.847

26

PAŞCALĂU RAUL

candidat independent

3.950

3.940

3.940

3.165

775

27

ALBU NICOLAE

candidat independent

3,500

3,063

3.063

3.063

-

28

TIMOFTE DUMITRU

candidat independent

3.500

2.612

2.612

2.612

-

29

LUNGU MARIUS CRISTINEL

candidat independent

3.400

3,388

3.388

3.388

-

30

VIŞAN SEVER

candidat independent

3.020

3.013

-

-

-

31

OPREA CONSTANTIN

candidat independent

3.000

2.968

2.968

1.564

1.404

32

MLADIN EMIL-IULIAN

candidat independent

2.900

2.895

-

-

-

33

ANGHEL DAN

candidat independent

2.600

2.464

2.464

2.420

44

34

PASCU MIHĂIŢA

candidat independent

1.700

1.651

-

-

-

35

PAVEL MARCEL TEODOR

candidat independent

1.700

1.626

-

-

-

36

OARCEA TEODOR-TEOFIL

candidat independent

1.650

1.365

1.365

691

674

37

IACOBAN MARILENA-EUGENIA

candidat independent

1.500

1.091

1.091

1.091

-

38

TUDOR GHEORGHE

candidat independent

1,370

1.363

-

-

-

39

CIUCU CRISTINA-VIORICA

candidat independent

1.000

880

880

880

-

40

CHERECHEŞ GHEORGHE

candidat independent

750

747

747

747

-

41

POP OLIMPIU-ALEXANDRU

candidat independent

650

634

-

-

-

42

MICUŢ TRAIAN

candidat independent

-

-

-

-

-

43

NEACŞU FLORIN

candidat independent

-

1.875

-

-

-

 

TOTAL

 

1.239.067

1.172.766

1.139.327

1.004.660

134.668

 

ANEXA Nr. 3

 

Situaţia detaliată a veniturilor, cheltuielilor şi a sumelor solicitate la rambursare pe fiecare tip şi competitor electoral la alegerile locale parţiale din 5 noiembrie 2017

 

Nr. crt.

Nume competitor

Tip Competitor

Contribuţii

Cheltuieli

Sume solicitate la rambursare

1

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

partid politic

146,900

141.932

141.932

2

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

partid politic

125.400

111.485

111.485

3

PARTIDUL ALIANŢA LIBERALI LOR ŞI DEMOCRAŢILOR

partid politic

85.321

81.578

43.130

4

PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

partid politic

53.025

51.445

51.445

5

UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA

partid politic

26.650

26.209

26.204

6

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

partid politic

3.000

2.496

-

7

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT

partid politic

500

410

410

8

UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

partid politic

-

-

-

9

BLENDEA MARIUS-VASILE

candidat independent

25.000

24.393

24.393

10

ILIESCU IULIAN

candidat independent

6.250

6.235

-

11

VLADU-DINU DAN

candidat independent

5.000

2.046

-

12

GHEORGHE FLORIN

candidat independent

2.400

2.186

-

13

CRISTOI EDUARD-CLAUDIU

candidat independent

2.050

1.995

-

14

PĂTRĂUŢA TEODOR

candidat independent

1.600

1.315

1.315

15

CĂLUŞER VELU-ADRIAN

candidat independent

1.100

1.015

1.015

16

COTRUŢĂ LIVIU-TIBERIU

candidat independent

750

730

-

17

GAIDUR IOAN

candidat independent

100

-

-

18

MUNTEANU IULIAN

candidat independent

-

-

-

 

TOTAL

 

485.046

455.471

401.329

 

ANEXA Nr. 4

 

Situaţia detailată a surselor de finanţare şi a cheltuielilor înregistrate de către Partidul Social Democrat în exerciţiul financiar 2015

 

Nr. crt.

Partid

Filială

Venituri - total

Cotizaţii

Donaţii

Alte surse

împrumuturi

Cheltuieli

1

Partidul Social Democrat

Alba

236.913

228.242

6.040

2.631

-

183.524

2

Partidul Social Democrat

Arad

142.811

139.511

-

3.300

-

136.805

3

Partidul Social Democrat

Argeş

121.025

73.292

-

47.733

-

118.709

4

Partidul Social Democrat

Bihor

-

-

-

-

-

-

5

Partidul Social Democrat

Bistriţa-Năsăud

289.604

101.504

173.100

15.000

-

356.165

6

Partidul Social Democrat

Botoşani

204.164

178.364

20.000

5.800

-

398.192

7

Partidul Social Democrat

Brăila

163.734

163.684

-

50

-

84.365

8

Partidul Social Democrat

Buzău

378.580

312.977

1.146

64.458

-

392.592

9

Partidul Social Democrat

Călăraşi

81.857

81.857

-

-

-

85.126

10

Partidul Social Democrat

Cluj

174.800

164.800

10.000

-

-

288.106

11

Partidul Social Democrat

Constanţa

195.516

195.516

-

-

-

299.828

12

Partidul Social Democrat

Covasna

15.310

15.310

-

-

-

15.422

13

Partidul Social Democrat

Dolj

219.386

188.865

-

30.521

-

248.875

14

Partidul Social Democrat

Gorj

148.879

135.967

12.912

-

-

142.557

15

Partidul Social Democrat

Harghita

-

-

-

-

-

9.000

16

Partidul Social Democrat

Hunedoara

205.856

205.855

-

1

-

192.371

17

Partidul Social Democrat

Iaşi

207.507

206.947

-

560

-

287.123

18

Partidul Social Democrat

Maramureş

110.870

54.870

53.500

2.500

-

54.183

19

Partidul Social Democrat

Mehedinţi

19.989

19.953

36

-

-

159.300

20

Partidul Social Democrat

Municipiul Bucureşti

-

-

-

-

-

-

21

Partidul Social Democrat

Mureş

115.434

115.434

-

-

-

-

22

Partidul Social Democrat

Neamţ

118.749

118.749

-

-

-

77.375

23

Partidul Social Democrat

Olt

212.222

202.276

-

9.946

-

261.185

24

Partidul Social Democrat

Prahova

168.637

168.637

-

-

-

405.273

25

Partidul Social Democrat

Satu Mare

138.235

137.925

-

310

-

173.139

26

Partidul Social Democrat

Sălaj

52.152

44.354

-

7.798

-

21.359

27

Partidul Social Democrat

Sector 6

90.706

90.706

-

0

-

122.594

28

Partidul Social Democrat

Sibiu

70.308

26.420

-

43.888

-

25.821

29

Partidul Social Democrat

Suceava

59.256

51.391

600

7.265

-

29.517

30

Partidul Social Democrat

Teleorman

49.737

24.182

3.000

22.555

-

44.881

31

Partidul Social Democrat

Timiş

571.380

565.880

-

5.500

-

435.261

32

Partidul Social Democrat

Tulcea

73.389

73.389

-

-

-

51.215

33

Partidul Social Democrat

Vaslui

64.960

43.814

-

21.146

-

76.190

34

Partidul Social Democrat

Vâlcea

85.450

79.750

5.700

-

-

100.005

35

Partidul Social Democrat

Vrancea

13.160

13.160

-

-

-

8.605

 

TOTAL

 

4.800.579

4.223.581

286.034

290.964

-

5.284.664

 

ANEXA Nr. 5

 

Situaţia detaliată a surselor de finanţare şi a cheltuielilor înregistrate de către Partidul Social Democrat în exerciţiul financiar 2016

 

Nr. crt.

Partid

Filială

Venituri - total*

Cotizaţii

Donaţii

Alte surse

împrumuturi

Cheltuieli*

1

Partidul Social Democrat

Alba

1.023.877

433.516

585.712

4.649

-

851.218

2

Partidul Social Democrat

Arad

1.012.663

185.964

333.135

493.565

-

1.006.840

3

Partidul Social Democrat

Argeş

1.112.638

399.670

2.000

710.968

-

1.379.300

4

Partidul Social Democrat

Bacău

923.857

170.187

114.500

639.170

-

821.145

5

Partidul Social Democrat

Bihor

970.269

418.474

551.788

8

-

969.372

6

Partidul Social Democrat

Bistriţa-Năsăud

940.942

400.982

528.960

11.000

-

946.647

7

Partidul Social Democrat

Botoşani

1.682.038

654.478

1.022.260

5.300

-

1.662.591

8

Partidul Social Democrat

Braşov

1.126.047

299.157

817.940

8.950

-

1.108.526

9

Partidul Social Democrat

Brăila

926.456

441.460

484.997

-

-

1.006.704

10

Partidul Social Democrat

Buzău

1.659.127

401.774

1.234.123

23.230

-

1.675.281

11

Partidul Social Democrat

Caraş-Severin

1.000.027

316.469

-

683.558

-

1.013.438

12

Partidul Social Democrat

Călăraşi

661.626

181.040

 

480.586

-

624.349

13

Partidul Social Democrat

Cluj

1.389.514

483.564

905.950

-

-

1.367.250

14

Partidul Social Democrat

Constanţa

1.882.579

568.821

480.208

833.550

-

1.741.661

15

Partidul Social Democrat

Covasna

103.758

17.058

86.700

-

-

110.689

16

Partidul Social Democrat

Dâmboviţa

2.079.656

864.081

1.204.350

11.224

-

2.307.435

17

Partidul Social Democrat

Dolj

2.327.038

484.160

1.827.280

15.597

-

2.381.781

18

Partidul Social Democrat

Galaţi

1.398.099

599.559

-

798.540

-

1.384.036

19

Partidul Social Democrat

Giurgiu

834.077

259.509

567.600

6.968

-

726.683

20

Partidul Social Democrat

Gorj

885.687

143.951

741.736

-

-

898.935

21

Partidul Social Democrat

Harghita

29.280

-

29.280

-

-

32.326

22

Partidul Social Democrat

Hunedoara

532.764

512.764

20.000

0

-

406.873

23

Partidul Social Democrat

Ialomiţa

1.055.908

210.968

844.400

540

-

1.078.330

24

Partidul Social Democrat

Iaşi

1.268.046

253.246

1.013.600

1.200

-

1.305.874

25

Partidul Social Democrat

Ilfov

480.358

93.500

386.705

153

-

337.930

26

Partidul Social Democrat

Maramureş

1.256.228

293.410

960.718

2.100

-

1.160.767

27

Partidul Social Democrat

Mehedinţi

626.059

262.725

363.333

1

-

515.406

28

Partidul Social Democrat

Municipiul Bucureşti

1.214.556

22.600

1.191.956

-

-

1.233.725

29

Partidul Social Democrat

Mureş

403.259

403.259

-

-

-

-

30

Partidul Social Democrat

Neamţ

862.263

332.847

529.363

53

-

854.153

31

Partidul Social Democrat

Olt

966.634

331.901

614.950

10.083

9.700

970.634

32

Partidul Social Democrat

Prahova

1.308.745

739.666

569.080

1

-

1.364.206

33

Partidul Social Democrat

Satu Mare

761.263

281.817

462.940

1.206

15.300

567.165

34

Partidul Social Democrat

Sălaj

311.667

146.146

157.974

7.547

-

509.226

35

Partidul Social Democrat

Sector 1

290.301

150.995

133.500

5.806

-

379.553

36

Partidul Social Democrat

Sector 2

266.994

147.692

80.800

38.502

-

282.917

37

Partidul Social Democrat

Sector 3

274.299

61.519

206.108

6.672

-

289.556

38

Partidul Social Democrat

Sector 4

343.394

73.188

270.194

12

-

399.678

39

Partidul Social Democrat

Sector 5

365.308

-

365.276

32

-

325.220

40

Partidul Social Democrat

Sector 6

354.514

208.913

145.600

1

-

371.983

41

Partidul Social Democrat

Sibiu

578.212

127.309

364.605

86.298

-

484.135

42

Partidul Social Democrat

Suceava

1.207.961

222.089

983.787

2.085

-

1.066.637

43

Partidul Social Democrat

Teleorman

997.651

249.270

726.550

21.831

-

821.532

44

Partidul Social Democrat

Timiş

2.112.226

583.101

1.526.425

2.700

-

1.859.721

45

Partidul Social Democrat

Tulcea

798.480

306.330

492.150

-

-

593.912

46

Partidul Social Democrat

Vaslui

739.367

227.483

495.830

16.054

-

756.424

47

Partidul Social Democrat

Vâlcea

1.003.681

284.741

718.940

-

-

867.207

48

Partidul Social Democrat

Vrancea

437.002

48.200

-

388.802

-

427.505

 

TOTAL

 

44.786.397

14.299.551

25.143.303

5.318.542

25.000

43.246.479

 

* Sunt cuprinse şi veniturile şi cheltuielile din campaniile electorale din anul 2016 (pentru alegerile locale şi parlamentare).

 

ANEXA Nr. 6

 

Situaţia detaliată a surselor de finanţare şi a cheltuielilor înregistrate de către Partidul Naţional Liberal în exerciţiul financiar 2015

 

Nr. crt.

Partid

Filială

Venituri - total

Cotizaţii

Donaţii

Alte surse

Împrumuturi

Cheltuieli

1

Partidul Naţional Liberal

Alba

318.356

279.629

18.948

19.779

-

270.087

2

Partidul Naţional Liberal

Arad

219.787

175.503

18.785

25.499

-

169.790

3

Partidul Naţional Liberal

Argeş

83.690

78.490

5.200

-

-

92.803

4

Partidul Naţional Liberal

Bacău

138.941

105.483

33.458

-

-

123.831

5

Partidul Naţional Liberal

Bihor

250.176

157.751

92.425

-

-

185.053

6

Partidul Naţional Liberal

Bistriţa-Năsăud

36.096

24.803

11.293

-

-

32.317

7

Partidul Naţional Liberal

Botoşani

149.720

139.720

-

10.000

-

150.010

8

Partidul Naţional Liberal

Braşov

183.490

148.232

25.250

10.008

-

141.199

9

Partidul Naţional Liberal

Brăila

85.047

22.119

38.997

23.931

-

102.571

10

Partidul Naţional Liberal

Buzău

38.073

38.073

-

-

-

60.662

11

Partidul Naţional Liberal

Caraş-Severin

48.682

25.894

22.788

-

-

72.304

12

Partidul Naţional Liberal