MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 370/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 370         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 27 aprilie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.597/1.698. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Şl ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Nr. 4.597 din 24 aprilie 2018

Nr. 1.698 din 28 martie 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Ministrul finanţelor publice,

Paul Stănescu

Eugen Orlando Teodorovici

 

ANEXĂ

 

 

NORME METODOLOGICE

privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

 

Art. 1. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 29 noiembrie 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500.000 mii lei, în baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

(2) împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă unităţilor administrativ-teritoriale pentru asigurarea finanţării proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare unitate administrativ-teritorială, în următoarele condiţii:

a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului la care se adaugă o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor; rata de dobânda rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel:

(i) 2 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;

(ii) 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;

(iii) 3 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;

(iv) 3,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani, inclusiv;

b) perioada de rambursare: este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral.

(3) împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în prevederile art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018.

(4) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate pentru finanţarea de investiţii publice locale pentru domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018.

Art. 2. - În vederea contractării împrumuturilor prevăzute la art. 1, ordonatorul principal de credite declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că utilizarea sumelor solicitate se face în scopul pentru care se contractează împrumutul, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Pentru contractarea împrumuturilor, unităţile administrativ-teritoriale depun în două exemplare, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în termenul prevăzut la art. 1 alin. (1), următoarele documente:

a) cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

b) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

c) situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea. Întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

d) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, sub sancţiunea legii penale, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. prin care acesta declară:

(i) finanţările rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea administrativ-teritorială, aflate în derulare;

(ii) că unitatea administrativ-teritorială nu are obligaţii de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului, la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018;

(iii) că unitatea administrativ-teritorială nu înregistrează excedent la 31 decembrie 2017, determinat conform prevederilor art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018;

(iv) că unitatea administrativ-teritorială nu înregistrează deficit al secţiunii de funcţionare la finele anului 2017;

e) hotărârea autorităţii deliberative a administraţiei publice locale prin care se aprobă contractarea împrumutului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;

f) hotărârea autorităţii deliberative a administraţiei publice locale de aprobare a documentaţiei tehnico-economice sau a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice a cărui realizare se va face din împrumut;

g) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind utilizarea sumelor solicitate în scopul pentru care se contractează împrumutul, întocmită conform anexei nr. 1;

h) situaţia plăţilor restante ale bugetului local la finele anului 2017, până la data cererii pentru obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, întocmită conform anexei nr. 7;

i) adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea conturilor aferente subdiviziunilor bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne în care se vor vira sumele cu titlu de împrumut şi codurile IBAN ale acestora.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se numerotează în ordinea crescătoare a numerelor naturale, începând cu numărul 1. Cele două dosare vor avea documentele în aceeaşi ordine. În cazul în care după înregistrarea dosarului la direcţia generală regională a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice sau, după caz, la secretariatul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prin registratura Ministerului Finanţelor Publice, este necesar a fi depuse alte file, acestea vor purta numere subsecvenţiale numărului filei precedente. De exemplu: după fila 7 este necesar a fi depuse încă 5 file, care vor fi numerotate: 7/1, 7/2,7/3, 7/4 şi 7/5. Fiecare filă din dosar se semnează şi se ştampilează pe prima pagină cu ştampila unităţii administrativ-teritoriale. Ultima filă din dosar, sub semnătura ordonatorului principal de credite, conţine, în mod explicit, prenumele şi numele persoanei care a semnat filele din dosar, funcţia îndeplinită şi specimenul de semnătură al acesteia, precum şi amprenta ştampilei autorităţii executive. Prin semnarea pe prima pagină a fiecărei file se certifică de către persoana respectivă faptul că acel document este conform cu realitatea, sub sancţiunea legii penale. În situaţia în care documentele depuse în oricare dintre cele două dosare nu pot fi originale şi trebuie fotocopiate, acestea trebuie să fie lizibile.

(3) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiile judeţene ale finanţelor publice înregistrează cererile pentru autorizarea contractării împrumuturilor însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), în ordinea depunerii acestora de către unităţile administrativ-teritoriale.

(4) La verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice au în vedere următoarele:

a) documentele, prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), g) şi h) să fie semnate de ordonatorul principal de credite şi să aibă aplicată ştampila unităţii administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul se va ataşa şi documentul/aprobarea autorităţii deliberative de delegare a atribuţiilor de ordonator principal de credite;

b) la anexa nr. 3, verifică şi avizează veniturile proprii din coloanele 1, 2 şi 3, calculate conform art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, respectiv sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pe baza datelor din conturile de execuţie;

c) la anexa nr. 3, sumele înscrise pe rândurile 3, 4, 5 şi 6 trebuie să coincidă cu sumele aferente perioadei împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării înscrise la rândul II „Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente” din anexa nr. 4;

d) verifică existenţa în documentaţia depusă a hotărârilor autorităţii deliberative prevăzute la alin. (1) lit. f), înscrise în col. 3 din declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. g);

e) verifică ca valoarea totală a cheltuielilor pentru care se solicită împrumutul, înscrisă în col. 5 din declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. g), să fie egală cu suma solicitată în cererea pentru autorizarea contractării împrumutului;

f) denumirea investiţiei publice locale, înscrisă în cererea prevăzută la alin. (1) lit. a), precum şi în hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, prevăzută la alin. (1) lit. e), este cea din hotărârea autorităţii deliberative prevăzute la alin. (1) lit. f);

g) vizează situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h).

(5) Responsabilitatea cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

(6) După verificarea formei şi conţinutului conform alin. (1),

(2) şi (4), un exemplar al documentelor menţionate la alin. (1) se transmite de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz, în ordinea primirii şi înregistrării acestora, potrivit alin. (3), cu adresă de înaintare pentru fiecare cerere în parte, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, prin poşta specială, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică, prin registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, în atenţia Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Art. 4. - (1) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează fiecare cerere şi documentaţia aferentă, în ordinea înregistrării acesteia la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, şi stabileşte valoarea împrumutului astfel încât aceasta să se încadreze în:

a) limita prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018;

b) plafoanele de contractare şi de trageri aprobate, conform legii;

c) limita prevăzută la art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru calcularea valorii împrumutului solicitat În baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 se va avea în vedere suma anuală minimă, cu excepţia anilor marginali, a indicatorului „Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018” din anexa nr. 3.

Art. 5. - (1) în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică întocmeşte convenţia de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 la normele metodologice, care se transmite În format electronic unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact menţionate în lista depusă În documentaţia de autorizare. Totodată, convenţia de împrumut se transmite spre ştiinţă, prin e-mail, şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la primirea convenţiei de împrumut, au obligaţia să tipărească documentul în două exemplare, să îl semneze/ştampileze şi să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.gov.ro. Totodată, în cadrul aceluiaşi termen de 4 zile lucrătoare, unităţile administrativ-teritoriale depun cele două exemplare originale ale convenţiei de împrumut, ştampilate şi semnate de ordonatorul principal de credite, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz.

(3) în ziua următoare primirii celor două exemplare originale ale convenţiei de împrumut de la unităţile administrativ-teritoriale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiile judeţene ale finanţelor publice le retransmit prin poştă, cu adresă de înaintare, Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publica din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(4) Pentru operativitate, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, după primirea în format electronic de la unităţile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al convenţiei de împrumut semnate şi stampilate, începe demersurile necesare în vederea semnării.

(5) Un exemplar original al convenţiei de împrumut semnat de ambele părţi se transmite, prin poştă cu adresă de înaintare, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru a fi retransmis, în ziua primirii, unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare.

Art. 6. - (1) Tragerea împrumutului contractat se efectuează de unităţile administrativ-teritoriale conform art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018, într-o singură tranşă la nivelul sumei aprobate prin hotărâre de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, numai dacă la data solicitării tragerii nu înregistrează plăţi restante.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale transmit Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cererea pentru tragerea împrumutului contractat, semnată de către ordonatorul principal de credite, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(3) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru tragerea împrumutului contractat la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, se întocmeşte actul adiţional nr. 1 la convenţia de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10. Actul adiţional nr. 1 la convenţia de împrumut se transmite, în format electronic, unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact menţionate în convenţia de împrumut. Scadenţarul de plată se transmite ulterior, acesta se elaborează în funcţie de data creditării contului de împrumutai unităţilor administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. Totodată, actul adiţional nr. 1 la convenţia de împrumut se transmite spre ştiinţă, prin e-mail, şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice.

(4) Unităţile administrativ-teritoriale, în termen de maximum 4zile lucrătoare de la primirea actul adiţional nr. 1 la convenţia de împrumut, au obligaţia să tipărească documentul în două exemplare, să îl semneze/ştampileze şi să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.gov.ro. Totodată, în cadrul aceluiaşi termen de 4 zile lucrătoare, unităţile administrativ-teritoriale depun cele două exemplare originale ale actului adiţional nr. 1 la convenţia de împrumut, ştampilat şi semnat de ordonatorul principal de credite la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz.

(5) în ziua următoare primirii celor două exemplare originale ale actului adiţional nr. 1 la convenţia de împrumut de la unităţile administrativ-teritoriale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice le retransmit prin poştă, cu adresă de înaintare, Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(6) Pentru operativitate, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, după primirea în format electronic de la unităţile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al actului adiţional nr. 1 la convenţia de împrumut, semnat şi stampilat, începe demersurile necesare în vederea semnării.

(7) Un exemplar original al actului adiţional nr. 1 la convenţia de împrumut semnat de ambele părţi însoţit de scadenţarul de plată se transmite, prin poştă cu adresă de înaintare, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru a fi retransmis, în ziua primirii, unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare. Scadenţarul de plată se întocmeşte în funcţie de data creditării conturilor indicate de unităţile administrativ-teritoriale cu sumele acordate cu titlu de împrumut.

(8) După primirea actului adiţional nr. 1 la convenţia de împrumut semnată de ambele părţi, unitatea administrativ-teritorială aprobă sau rectifică, după caz, bugetul împrumuturilor interne. Bugetele aprobate sau rectificate, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise.

Art. 7. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri din privatizare într-un cont distinct în bugetul împrumuturilor interne.

(2) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului decontează documentele de plată, depuse de beneficiari, numai după încasarea sumelor din împrumut, în limita bugetelor aprobate sau rectificate în care au fost prevăzute cheltuielile respective.

Art. 8. - (1) Eventualele sume rămase din împrumut, care nu mai pot fi utilizate pentru destinaţia pentru care au fost alocate, se restituie de către unităţile administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii”, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia informării în prealabil a Ministerului Finanţelor Publice şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.

(2) De la data creditării contului prevăzut la alin. (1), respectiv data extrasului de cont cuprinzând sumele restituite ca neutilizate emis de Trezoreria operativă centrală, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11, cu actualizarea scadenţarului de plată al împrumuturilor acordate

(3) în situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata sumelor neutilizate în alte conturi decât cel prevăzut la alin. (1) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operaţiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de aceasta, cu data înregistrării solicitării la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică. Cu aceeaşi dată valoarea împrumutului se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut.

(4) Direcţia generala de trezorerie şi datorie publică dispune Trezoreriei operative centrale transferul sumelor neutilizate restituite de unităţile administrativ-teritoriale din contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii” codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii” codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului, în scopul reconstituirii veniturilor din privatizare.

Art. 9. - (1) Rambursarea împrumuturilor contractate de către unităţile administrativ-teritoriale se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor efectuării tragerii. Dobânda se calculează prin aplicarea ratei de dobândă, stabilită la art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018, la soldul împrumutului, cu convenţia „număr de zile calendaristice/360”. Datele de plată a ratei scadente şi dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul de plată anexat la actul adiţional nr. 1 la convenţia de împrumut.

(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei.

(3) Dobânda pentru fiecare zi de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (2) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

(4) Plata ratelor şi a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, inclusiv a dobânzilor calculate pentru fiecare zi de întârziere, se efectuează de către unităţile administrativ-teritoriale în contul distinct de disponibil - pentru încasarea obligaţiilor de plată scadente, aferente împrumuturilor acordate, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale.

(5) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (4) se transmit zilnic de către Trezoreria operativă centrală, în sistem electronic, Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice, în scopul stabilirii modului de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit scadenţarelor de plată.

(6) Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice va transmite Trezoreriei operative centrale, în sistem electronic, situaţia privind distribuirea sumelor în ordinea: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi şi rate de capital. Stingerea obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează cu data plăţii.

(7) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (6), Trezoreria operativă centrală va transfera, pe bază de notă contabilă generată automat prin intermediul sistemului informatic, sumele reprezentând rate de capital scadente în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii”, sumele reprezentând dobânzi aferente împrumutului în contul „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete”, iar sumele reprezentând dobânda de întârziere în contul „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen”.

(8) Contul prevăzut la alin. (4) nu este purtător de dobândă. Eventualele sume virate în plus de către unităţile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare.

(9) în situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata obligaţiilor scadente în alte conturi decât cel indicat în convenţia de împrumut sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operaţiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de aceasta. Stingerea obligaţiei se efectuează cu data la care se înregistrează solicitarea la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică.

(10) Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în contul prevăzut la alin. (4) se restituie de Ministerul Finanţelor Publice în conturile indicate de titulari.

Art. 10. - (1) împrumuturile acordate pot fi rambursate anticipat parţial/integral cu condiţia informării prealabile, în scris, a Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică cu privire la intenţia de rambursare formulată de unităţile administrativ-teritoriale şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.

(2) Sumele rambursate anticipat parţial/integral din împrumut se efectuează în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale-operaţiuni proprii” deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.

(3) De la data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv data extrasului de cont cuprinzând sumele rambursate anticipat emis de Trezoreria operativă centrală, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11, cu actualizarea scadenţarului de plată a împrumuturilor acordate.

(4) în situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata sumelor rambursate anticipat parţial/integral în alte conturi decât cel prevăzut la alin. (2) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operaţiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de aceasta, cu data înregistrării solicitării la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică. Cu aceeaşi dată valoarea împrumutului se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut.

(5) Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică dispune Trezoreriei operative centrale transferul sumelor rambursate anticipat parţial/integral din contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii” codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii” codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului, în scopul reconstituirii veniturilor din privatizare.

Art. 11. - (1) în cazul în care unităţile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute în scadenţarul de plată anexat actului adiţional al convenţiilor de împrumut, Direcţia generală de trezorerie şi datorie întocmeşte lunar lista unităţilor administrativ-teritoriale, grupate pe judeţe, care înregistrează restanţe la plată în luna anterioară raportării şi suma totală datorată, aferentă ratelor de capital, dobânzilor şi dobânzilor de întârziere, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018.

(2) Direcţia generală trezorerie şi datorie publică comunică unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului lista întocmită conform alin. (1), în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.

(3) Până la lichidarea obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligaţii restante, respectiv pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.

Art. 12. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/(a), ..........................................................., reprezentant legal al ........................................................... *)

în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că ........................................................... *) utilizează sumele solicitate în scopul pentru care se contractează împrumutul, respectiv pentru investiţii publice locale a căror situaţie este detaliată astfel:

 

Nr. crt.

Denumirea investiţiei publice locale

Domeniul conform art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018

Hotărârea autorităţii deliberative pentru aprobarea obiectivului de investiţii nr./data

Valoarea cheltuielilor aferente investiţiei

Valoarea cheltuielilor pentru care se solicită împrumut

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

 

X

 

 

 

Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de .............................. lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.

 

Data: .............................

Ordonator principal de credite,

 

...........................................................

 

(prenumele şi numele)

 

L.S.

 

*) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEŢUL ............................................................................................................. 1)

 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ .......................................... 2)

 

 

................................................................................................................................. 3)

STEMA UNITĂŢII

STEMA

ADRESA ...............................................................................................................

ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

..................................................................................................................................

 

 

TELEFON/FAX/ADRESĂ E-MAIL: ..................................................................

 

 

..................................................................................................................................

 

 

Nr. ........................................................... din ............................................... 2018

 

 

 

Înregistrat la

 

DGRFP/AJFP ...........................................

 

nr. ......................... din ...................... 2018

 

CERERE

pentru autorizarea contractării împrumutului având ca destinaţie finanţarea ...............................................  *)

 

Subsemnatul(a), ..........................................................., 4), în calitate de ordonator principal de credite al ........................................................... 2) ...........................................................3), judeţul ..........................................................., 1), vă depun prezenta cerere în vederea autorizării contractării unui

împrumut din venituri din privatizare în valoare de ..................................... **) lei, având ca titular ........................................................... 2) ........................................................... 3) identificat/(ă) prin codul de înregistrare fiscală ........................................................... 5), la care anexez celelalte documente prevăzute la art. 1 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Prin prezenta mă oblig să duc la îndeplinire prevederile Hotărârii consiliului local nr. ................................. din ............................... 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum ................................ lei, precum şi ale oricăror altor reglementări conexe.

De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu realitatea şi că unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu are alte obligaţii financiare interne şi externe necuprinse în situaţia privind calculul gradului de îndatorare, întocmită conform legii.

Informaţii privind împrumutul pentru a cărui contractare se solicită autorizarea:

 

Denumirea investiţiei***)

Valoarea împrumutului în lei (fără zecimale)

Durata împrumutului

 

 

 

 

Persoana de contact:

Domnul/Doamna ..........................................................., în calitate de ****) ..........................................................., telefon fix ........................................................... şi mobil ..........................................................., fax ..........................................................., e-mail ........................................................... .

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

........................................................... 2) ..........................................................., 3)

...........................................................,

 

L.S.

(prenumele şi numele)

 

1) Se înscrie denumirea judeţului.

2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.

5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.

*) Se completează cu: denumirea Investiţiilor publice locale care vor fi finanţate din împrumut.

**) Valoarea împrumutului solicitat prin cerere este cea aprobată prin hotărârea autorităţii deliberative.

***) Se completează cu denumirea investiţiei înscrisă în col. 1 din Declaraţia ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 1 la normele metodologice.

****) Se înscrie funcţia persoanei cu atribuţii în urmărirea derulării împrumutului (director executiv adjunct/director economic/contabil-şef).

 

NOTĂ:

Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

 

ANEXA Nr. 3

la nomele metodologice

 

JUDEŢUL ...........................................................,

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: ...........................................................

Avizat pentru venituri proprii realizate, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ...........................................................

Director general/Şef de administraţie ...........................................................,

 

Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale

 

Nr. crt.

Denumire indicatori

Execuţie buget local 1) la 31.XII.2015

Execuţie buget local 1) la 31.XII.2016

Execuţie buget local 1) la31.XII.2017

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării 2)

2018

2019

2020

2021

2022

.........

0

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

VENITURI PROPRII3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Limită de îndatorare (30% din venituri proprii)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

3

Serviciul anual al datoriei publice locale existente4) (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

4

Rambursare

X

X

X

 

 

 

 

 

 

5

Dobânzi

X

X

X

 

 

 

 

 

 

6

Comisioane

X

X

X

 

 

 

 

 

 

7

Serviciul anual al datoriei publice locale aferent împrumutului care poate fi contractat conform Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 11/2018 (rd. 2-rd. 3)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL)

PRIMAR

 

 

L.S.

 

 

 

NOTĂ;

Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: situaţiile financiare privind conturile de execuţie a bugetului local, situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente.

 

1) Situaţia financiară privind contul de execuţie a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale.

2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuţiei bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col.2 + col.3)/3.

3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din aceeaşi lege, respectiv sumele rezultate din vânzarea, în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

4) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanţare rambursabilă în derulare (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în anexa nr. 4 la normele metodologice).

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

JUDEŢUL: ...........................................................

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: ...........................................................

 

Situaţie privind serviciul datoriei publice locale existente

- lei –

 

Nr. crt.

Serviciul anual al datoriei publice locale

Anul

2018

2019

2020

2021

2022

...........

I.1.

Serviciul datoriei publice locale pentru finanţarea rambursabilă: finanţator ........................................... / valoare contract ...........................................

(a + b + c)

 

 

 

 

 

 

a) Rambursarea finanţării

 

 

 

 

 

 

b) Dobânzi

 

 

 

 

 

 

c) Comisioane

 

 

 

 

 

 

I.2.

Serviciul datoriei publice locale pentru finanţarea rambursabilă: finanţator ........................................... / valoare contract ...........................................

(a + b + c)

 

 

 

 

 

 

a) Rambursarea finanţării

 

 

 

 

 

 

b) Dobânzi

 

 

 

 

 

 

c) Comisioane

 

 

 

 

 

 

I.n.

 ...........................................................

 

 

 

 

 

 

II.

Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente

(a + b + C)

 

 

 

 

 

 

a) Rambursarea finanţării rambursabile

(1.1a + l.2a + ...)

 

 

 

 

 

 

b) Dobânzi

(1.1b + I 2b + ...)

 

 

 

 

 

 

c) Comisioane

(1.1c + l.2c + ...)

 

 

 

 

 

 

 

Ordonator principal de credite,

Director economic (contabil)

Primar

 

 

L.S.

curs de schimb: ............................, valabil în data de ............................ *)

 

*) Se înscrie cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data întocmirii situaţiei, utilizat la calcularea echivalentului în lei al finanţărilor rambursabile contractate/garantate în euro, dolari SUA etc.

 

NOTĂ:

Situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, se detaliază pe fiecare finanţare rambursabilă contractată/garantată, aflată în derulare, prevăzută în declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 5 la normele metodologice, cu excepţia finanţărilor rambursabile prevăzute la art. 63 alin. (43) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Situaţia se întocmeşte pe baza graficelor de rambursare aferente finanţărilor rambursabile.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/a ..........................................................., reprezentant legal al ........................................................... 1) ........................................................... 2), în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că ........................................................... 1) ........................................................... 2) are în derulare următoarele finanţări rambursabile interne şi/sau externe contractate şi/sau garantate:

 

Finanţator

Valoare finanţare rambursabilă

(în valuta de contract)

Destinaţie finanţare rambursabilă*)

împrumutat

Garant

Data contractării/ garantării finanţării

Durată finanţare rambursabilă - ani -

Rata anuală a dobânzii

Comisioane

perioada de graţie

perioada de ramb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, declar pe propria răspundere că ........................................................... 1) ........................................................... *2):

- nu are obligaţii de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului, la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de .............................. lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

- nu înregistrează excedent la 31 decembrie 2017, determinat conform prevederilor art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018;

- nu înregistrează deficit al secţiunii de funcţionare la finele anului 2017.

Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de .............................. lei în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.

 

 

 

Data: .............................

Ordonator principal de credite,

 

(prenumele şi numele)

L.S.

 

*) În cazul finanţărilor rambursabile contractate/garantate pentru pre/cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, se înscrie şi acronimul programului prin care se acordă aceste fonduri (de exemplu; PNDR pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, POR pentru Programul operaţional regional, POS Mediu pentru Programul operaţional sectorial Mediu, PCT HU-RO pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România, PCT BG-RO pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Bulgaria-România, PCT Serbia-România pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră Serbia-România etc.).

1) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

2) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

 

ANEXA Nr. 6

Ia normele metodologice

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEŢUL ............................................................................................................. 1)

STEMA UNITĂŢII

 

CONSILIUL LOCAL AL .................................................................................... 2)

ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

................................................................................................................................ 3)

 

 

................................................................................................................................ 4)

 

 

HOTĂRÂREA

nr.  ..................... din ...................................... 2018

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de ....................... lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ţinând seama de prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii,

luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul ........................................................... 2), în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. ................/.................................. 2018;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. ................/.................................. 2018;

precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ...........................................................,

CONSILIUL LOCAL AL ........................................................... 2) ........................................................... 3) adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de .................................. lei (fără zecimale), cu o maturitate de maximum .............................. ani.

Art. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru ........................................................... *) pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

Art. 3. Din bugetul local al ...........................................................2) ...........................................................  3) se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a ...........................................................2) ...........................................................  3) următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea împrumutului contractat, în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a ...........................................................2) ...........................................................  3);

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul ...........................................................2) ...........................................................  3).

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului ........................................................... 2), în termenul prevăzut de lege, primarului ...........................................................2) şi prefectului judeţului ........................................................... 1) şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www 5).

 

Preşedintele de şedinţă,

 

 

Contrasemnează:

 

L.S.

 

 

 

 

 

Secretarul ...........................................................2)

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

(prenumele şi numele)

(prenumele şi numele)

 

 

 

NOTĂ:

Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situaţiei specifice unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

1) Se înscrie denumirea judeţului.

2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unităţii administrativ-teritoriale.

5) Se înscrie adresa paginii de internet a unităţii administrativ-teritoriale.

*) Se completează cu: denumirea investiţiei înscrisă în col. 1 din Declaraţia ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 1 la normele metodologice, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018.

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

Unitatea administrativ-teritorială .................................................................................

 

 

Avizat *),

 

Trezoreria .................................................................................

 

Situaţia plăţilor restante ale bugetului local la finele anului precedent până la data de ................................................................................. **)

 

Subsemnatul, ................................................................................., în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că la data prezentei nu înregistrez plăţi restante la finele anului precedent/plăţile restante la finele anului 2017 s-au achitat potrivit situaţiei:

 

 

 

 

- lei –

Denumirea indicatorilor

Suma restantă la data de 31 decembrie 2017

Suma achitată

Nr. şi data documentului de plată

A

1

2

3

PLĂŢI RESTANTE - TOTAL

 

 

 

din care, pe structura clasificaţiei bugetare:

 

 

 

Capitol .......... Total, din care:

 

 

 

Subcapitol .......... Total, din care:

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

..........................

 

 

 

Subcapitol .......... Total, din care:

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

..........................

 

 

 

Capitol Total, din care:

 

 

 

Subcapitol .......... Total, din care:

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

..........................

 

 

 

Subcapitol .......... Total, din care:

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

..........................

 

 

 

Capitol Total, din care:

 

 

 

Subcapitol .......... Total, din care:

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

..........................

 

 

 

Subcapitol .......... Total, din care:

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

..........................

 

 

 

Capitol Total, din care:

 

 

 

Subcapitol .......... Total, din care:

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

..........................

 

 

 

Subcapitol .......... Total, din care:

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

Articol .......... - total -

 

 

 

..........................

 

 

 

etc.,

 

 

 

 

 

 

*) Pentru raportarea la finele anului precedent şi eventualele plăţi efectuate.

**) Data cererii pentru obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

 

 

Ordonator principal de credite,

Director economic (Contabil),

 

Primar,

.................................................................................

L.S.

.................................................................................

 

 

ANEXA Nr. A

la normele metodologice

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Nr.  ............................/................................

 

 

.................................................................................,

 

(unitatea administrativ-teritorială, judeţul .................................................................................)

 

Nr.  ............................/................................

 

CONVENŢIE DE ÎMPRUMUT

 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. ................................ din data ................................ de şi Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. ................................ din data de ................................,

între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ................................, reprezentat legal prin ................................................................................., în calitate de .................................................................................

şi ................................................................................. (unitatea administrativ-teritorială), cu sediul în str. ................................................................................. nr. ...., cod fiscal nr. ..........................................., reprezentată legal prin ................................................................................., în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezenta convenţie.

Art. 1. - (1) în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ................................................................................. (unitatea administrativ-teritorială) contractează un împrumut în sumă de ................................ , din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.

(2) împrumutul se acordă pe o perioadă de ................................ ani şi o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă de ................................  puncte procentuale, respectiv ................................  şi rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinaţia prevăzută la ari 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018, respectiv pentru asigurarea finanţării proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice din domeniile prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanţelor Publice, în contul .................................................................................“, cod IBAN RO ................................, deschis pe numele ................................................................................. (unitatea administrativ-teritorială), pe baza cererii pentru tragerea împrumutului contractat, transmise de unitatea administrativ-teritorială la unitatea Trezoreriei Statului ................................................................................., codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.

(2) Prin act adiţional se transmite scadenţarul de plată elaborat în funcţie de data tragerii împrumutului, respectiv data creditării contului de împrumut al unităţilor administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Art. 3. - (1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor tragerii.

(2) Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii menţionate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului cu convenţia „număr de zile calendaristice/360”, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.

(3) Datele de plată a ratei scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul anexat actului adiţional prevăzut la art. 2 alin. (2). Dacă data scadenţei este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Art. 4. - (1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(2) Dobânda se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (1) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

Art. 5. - (1) ................................................................................. (unitatea administrativ-teritorială) virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul ................................................................................., cod IBAN ................................................................................. deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.

(2) Stingerea obligaţiilor de plată se efectuează cu data plăţii, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi şi rate de capital.

Art. 6. - În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadenţar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligaţiilor de plată restante.

Art. 7. - (1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parţială/integrală se efectuează de unitatea administrativ-teritorială cu condiţia informării în prealabil a Ministerului Finanţelor Publice şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.

(2) Unitatea administrativ-teritorială virează sumele prevăzute la alin. (1) în contul ................................................................................., cod IBAN ................................................................................. deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria operativă centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.

(3) Modificarea valorii împrumutului se efectuează cu data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria operativă centrală.

(4) în cazul restituirii sumelor neutilizate şi/sau al rambursării anticipate parţial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenţii se va face prin act adiţional.

Art. 8. - (1) Ministerul Finanţelor Publice şi ................................................................................. (unitatea administrativ-teritorială) sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenţii să fie soluţionate de părţi pe cale amiabilă.

(2) Orice comunicare între părţi este transmisă în scris la adresele şi la persoanele de contact menţionate mai jos:

a) pentru ................................................................................. (unitatea administrativ-teritorială), domnul/doamna ................................................................................., în calitate de ................................................................................., telefon ................................................................................., fax ................................................................................., e-mail .................................................................................;

b) pentru Ministerul Finanţelor Publice (Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, municipiul Bucureşti), domnul/doamna ................................................................................., în calitate de ................................................................................., e-mail ................................................................................., telefon ................................................................................., fax ................................................................................. .

(3) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact şi numerele de telefon se va notifica celeilalte părţi semnatare a prezentei convenţii, fără a fi necesară modificarea convenţiei de împrumut.

Art. 9. - Prezenta convenţie s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Art. 10. - Prevederile prezentei convenţii intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părţile implicate, ambele exemplare originale având aceeaşi valoare juridică.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

.................................................................................

 

(unitatea administrativ-teritorială)

 

.................................................................................

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

.................................................................................

.................................................................................

Funcţia

Funcţia

.................................................................................

.................................................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila

Semnăturile autorizate şi ştampila

.................................................................................

.................................................................................

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEŢUL ............................................................................................................. 1)

 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ .......................................... 2)

 

 

................................................................................................................................. 3)

STEMA UNITĂŢII

STEMA

ADRESA ...............................................................................................................

ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 

..................................................................................................................................

 

 

TELEFON/FAX/ADRESĂ E-MAIL: ..................................................................

 

 

..................................................................................................................................

 

 

Nr. ........................................................... din ............................................... 2018

 

 

CERERE

pentru tragerea împrumutului contractat prin convenţia de împrumut nr.  .......................................

 

Subsemnatul(a), ................................................................................ 4), în calitate de ordonator principal de credite al ................................................................................ 2) ................................................................................3), judeţul ................................................................................ 1), vă depun prezenta cerere pentru tragerea împrumutului contractat din venituri din privatizare în valoare de ................................ *) lei, având ca titular ................................................................................ 2) ................................................................................ 3) identificat/ă prin codul de înregistrare fiscală ................................................................................ 5).

De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu înregistrează plăţi restante la data depunerii prezentei cereri.

 

Ordonator principal de credite

................................................................................  2) ................................................................................  3),

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

 

 

 

L.S.

 

(prenumele şi numele)

 

 

1) Se înscrie denumirea judeţului.

2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale solicitante.

4) Se înscriu prenumele şi numele reprezentatului legal.

5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.

*) Valoarea împrumutului autorizat prin hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Nr.  ............................/................................

 

 

.................................................................................,

 

(unitatea administrativ-teritorială, judeţul)

 

Nr.  ............................/................................

 

ACT ADIŢIONAL Nr. 1

la Convenţia de împrumut nr.  .............../.............../...............

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi al art. 2 alin. (2) din Convenţia de împrumut nr.  .............../.............../...............între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ................................................................................., reprezentat legal prin ................................................................................., în .................................................................................,

şi

................................................................................. (unitatea administrativ-teritorială), cu sediul în ................................................................................., str. ................................................................................. nr. ...., cod fiscal nr. ................................................................................., reprezentată legal prin .................................................................................,  în calitate de ordonator principal de credite,

se încheie prezentul act adiţional.

Art. 1. - În baza cererii pentru tragerea împrumutului nr. ................................ , formulată de ................................................................................. (unitatea administrativ-teritorială), suma de ................................  lei, prevăzută la art. 1 alin. (1) din Convenţia de împrumut, se virează de către Ministerul Finanţelor Publice în contul de împrumut........................................ „.........................................“, cod IBAN RO ................................................................................., deschis pe numele ................................................................................. (unitatea administrativ-teritorială), la unitatea Trezoreriei Statului ................................................................................., codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale.

Art. 2. - Datele de plată a ratei scadente şi a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul anexat. Dacă data scadenţei este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Art. 3. - Celelalte articole din Convenţia de împrumut rămân neschimbate.

Art. 4. - Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

.................................................................................

 

(unitatea administrativ-teritorială)

 

.................................................................................

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

.................................................................................

.................................................................................

Funcţia

Funcţia

.................................................................................

.................................................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila

Semnăturile autorizate şi ştampila

.................................................................................

.................................................................................

 

ANEXA Nr. 11

la normele metodologice

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Nr.  ............................/................................

 

 

.................................................................................,

 

(unitatea administrativ-teritorială, judeţul)

 

Nr.  ............................/................................

 

ACT ADIŢIONAL Nr. ....................

la Convenţia de împrumut nr. .............../.............../...............

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Convenţia de împrumut nr. .............../.............../............... între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. ................................................................................., reprezentat legal prin ................................................................................., în .................................................................................,

şi

................................................................................. (unitatea administrativ-teritorială),  cu sediul în ................................................................................., str. ................................................................................. nr. ...., cod fiscal nr. ................................................................................., reprezentată legal prin ................................................................................., în calitate de ordonator principal de credite,

se încheie prezentul act adiţional.

Art. 1. - Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenţia de împrumut se modifică începând cu data de ................................ , data creditării contului „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii”, respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria operativă centrală, şi devine ................................  lei, ca urmare a restituirii sumelor neutilizate/rambursării anticipate parţial/integral a împrumutului contractat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Art. 2. - Scadenţarul prevăzut la art. 2 din Actul adiţional nr. 1 la Convenţia de împrumut se reface având în vedere prevederile art. 1.

Art. 3. - Celelalte articole din Convenţia de împrumut rămân neschimbate.

Art. 4. - Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

.................................................................................

 

(unitatea administrativ-teritorială)

 

.................................................................................

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

.................................................................................

.................................................................................

Funcţia

Funcţia

.................................................................................

.................................................................................

Semnăturile autorizate şi ştampila

Semnăturile autorizate şi ştampila

.................................................................................

.................................................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.