MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 668         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 august 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 382 din 31 mai 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

760. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ

 

902. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 382

din 31 mai 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, excepţie ridicată de Dragoş Băldescu în dosarele nr. 6.860/118/2015 şi nr. 7.902/118/2015 ale Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi în Dosarul nr. 906/118/2016 al Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă, precum şi de Mariana Georgescu şi Paul-Alexandru Băldescu în Dosarul nr. 4.373/118/2016 al Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă şi care constituie obiectul dosarelor Curţii Constituţionale nr. 3.376D/2016, nr. 102D/2017, nr. 2.267D/2017 şi nr. 165D/2018.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 8 mai 2018, în prezenta autorului excepţiei de neconstituţionalitate din dosarele nr. 3.376D/2016, nr. 102D/2017 şi nr. 165D/2018, Dragoş Băldescu, asistat de avocat Floriana Balint din Baroul Bucureşti, cu delegaţie depusă la dosar, şi a părţii Societatea Romned Port Operator - S A. din Constanţa reprezentată de avocat Ştefan Deaconu din Baroul Bucureşti, şi avocat Alina Pârvulescu din Baroul Constanţa, cu delegaţii depuse la dosar şi cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea a dispus conexarea dosarelor nr. 102D/2017, nr. 2.267D/2017 şi nr. 165D/2017 la Dosarul nr. 3.376D/2016, şi, în temeiul prevederilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, pentru o mai bună studiere a problemelor ce au format obiectul dezbaterii, a amânat pronunţarea pentru data de 31 mai 2018, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 3 noiembrie 2016, Decizia civilă nr. 628 din 24 noiembrie 2016, încheierea din 12 iunie 2017 şi încheierea din 20 octombrie 2017 pronunţate în dosarele nr. 6.860/118/2015, nr. 7.902/118/2015, nr. 4.373/118/2016, nr. 906/118/2016, Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalul Constanţa - Secţia a II-a civilă au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, excepţie ridicată de Dragoş Băldescu şi de Mariana Georgescu şi Paul-Alexandru Băldescu în cauze având ca obiect soluţionarea apelurilor formulate împotriva hotărârilor tribunalului prin care au fost respinse, ca inadmisibile, cererile de anulare a unor hotărâri ale consiliului de administraţie prin care s-a decis majorarea capitalului social, precum şi soluţionarea acţiunii în anulare a unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor şi a unor hotărâri ale consiliului de administraţie prin care s-a decis majorarea capitalului social.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât limitează dreptul de a contesta în justiţie deciziile/hotărârile consiliului de administraţie având ca obiect majorarea capitalului social al societăţilor pe acţiuni, atribuţie delegată acestuia de către adunarea generală. În acest sens se susţine că prin faptul că acţionarii şi persoanele interesate pot ataca în justiţie hotărârile adunării generale prin care s-a dispus majorarea capitalului social al societăţii pe acţiuni, însă deciziile/hotărârile consiliului de administraţie prin care s-a dispus majorarea capitalului social al societăţii pe acţiuni nu pot fi atacate în justiţie, textul legal criticat încalcă accesul liber la justiţie printr-o excludere care ar avea semnificaţia încălcării egalităţii de tratament juridic.

5. Se mai arată că această limitare adusă prin art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 nu se regăsea în forma anterioară a legii, înainte de modificarea adusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente.

6. Prin urmare, se apreciază că persoanele interesate, vătămate prin majorarea capitalului social realizată prin deciziile/hotărârile consiliului de administraţie sunt lipsite, în mod nejustificat, de posibilitatea de a se adresa unei instanţe judecătoreşti în vederea restabilirii drepturilor lor. Instanţele de judecată, învestite cu soluţionarea unor cereri de anulare a deciziilor/hotărârilor consiliului de administraţie de majorare a capitalului social, le resping, ca inadmisibile, întrucât art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 nu prevede aplicabilitatea art. 132 şi 133 din lege în cazul majorării de capital prevăzute de art. 113 lit. f) din lege.

7. În fine, se mai arată că prin acţiunea formulată se contestă inclusiv existenţa unei delegări valabile din partea adunării generale în favoarea consiliului de administraţie pentru efectuarea majorării de capital, ceea ce implică cu atât mai mult necesitatea unui control judecătoresc.

8. Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază ca dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale. Arată că, deşi legiuitorul reglementează la art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 situaţia generală privind delegarea consiliului de administraţie, respectiv directoratului pentru situaţii ce privesc în mod direct competenţa adunării extraordinare, respectiv mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate şi majorarea capitalului social, nu se mai prevede acţiunea în anulare pentru aceleaşi situaţii premisă, fiind exclusă de la aplicare majorarea capitalului social - art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990.

9. Tribunalul Constanţa - Secţia a II-a civilă apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale. Excluderea de la controlul judecătoresc a hotărârilor consiliului de administraţie sau directoratului ce privesc majorarea capitalului social în condiţiile în care hotărârile adunării generale extraordinare ce privesc aceeaşi măsură a majorării capitalului social pot fi atacate în justiţie potrivit art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 determină o încălcare a accesului liber la justiţie, întrucât, pe de o parte, persoanele interesate sunt private de o garanţie procedurală efectivă pentru apărarea dreptului lor de proprietate afectat prin instituirea măsurilor, iar, pe de altă parte, aduce atingere substanţei dreptului statuat prin dispoziţiile art. 21 din Constituţie.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

11. Guvernul, în dosarele nr. 3.376D/2016, nr. 102D/2017 şi nr. 2.267D/2017, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată, în esenţă, că posibilitatea recunoscută părţilor de a cere anularea hotărârii generale a acţionarilor prin care a fost autorizat consiliul de administraţie/directoratul să procedeze la majorarea capitalului social, doar în cuantumul şi condiţiile stabilite în hotărârea adunării generale a acţionarilor, este de natură a garanta controlul judiciar al măsurii organelor societare şi de a asigura accesul acţionarilor în instanţă pentru determinarea cadrului de exercitare a drepturilor tor legitime.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului autorului excepţiei de neconstituţionalitate şi ale reprezentanţilor părţii Societatea Romned Port Operator - S.A. din Constanţa, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: (3) în cazul în care consiliul de administraţie, respectiv directoratul este mandatat să îndeplinească măsurile prevăzute de art. 113 lit. b) şi c), dispoziţiile art. 131 alin. (4) şi (5), ale art. 132, cu excepţia alin. (6) şi (7), precum şi prevederile art. 133 se aplică deciziilor consiliului de administraţie, respectiv celor ale directoratului, în mod corespunzător. Societatea va fi reprezentată în instanţă de către persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre acţionarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege o altă persoană.”.

15. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legaîe criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că legiuitorul, prin art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, a reglementat posibilitatea ca exerciţiul atribuţiilor adunării generale extraordinare referitoare la mutarea sediului societăţii, schimbarea obiectului de activitate al acesteia - limitată doar la activitatea ori activităţile secundare ale societăţii, mai puţin domeniul şi activitatea principală -, precum şi la majorarea capitalului social să fie delegate către consiliul de administraţie, respectiv directorat prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare, stabilind, totodată, prin alin. (3) al art. 114 din lege că deciziile consiliului de administraţie sau directoratului date în domeniul atribuţiilor delegate de adunarea generală a acţionarilor cu privire la mutarea sediului sau schimbarea obiectului secundar de activitate pot forma obiectul acţiunii în anulare, în aceste cazuri fiind prevăzută expres aplicabilitatea dispoziţiilor art. 132 din lege care, la alin. (2), statuează că „Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de ia data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.”

17. În schimb, atunci când consiliul de administraţie, respectiv directoratul este mandatat să majoreze capitalul social, Curtea reţine că legiuitorul, prin alin. (2) al art. 114 din lege, a făcut trimitere la aplicarea deciziilor acestuia a dispoziţiilor art. 2201 din acelaşi act normativ, ceea ce înseamnă că majorarea capitalului societăţii poate fi făcută în condiţiile stabilite de textul legal la care se face trimitere. Astfel, prin actul constitutiv, consiliul de administraţie sau directoratul poate fi autorizat pe o perioadă de maximum 5 ani de la data înmatriculării societăţii să majoreze capitalul social subscris până la o anumită valoare nominală determinată - capital autorizat, prin emiterea de noi acţiuni în schimbul aporturilor. Această autorizare poate fi dată şi după înfiinţarea societăţii, de către adunarea generală a acţionarilor, care va modifica actul constitutiv în acest sens printr-o hotărâre adoptată cu cvorumul şi cerinţele de vot prevăzute de lege, tot pentru o perioadă ce nu poate depăşi 5 ani, dar care curge, de data acesta, de la momentul înregistrării modificării. În actul constitutiv se poate insera o clauză care să prevadă cerinţe speciale de cvorum pentru o astfel de modificare, iar valoarea nominală a capitalului autorizat nu poate depăşi jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării. Totodată, legiuitorul a prevăzut că prin mandatul acordat, consiliului de administraţie, respectiv directoratului i se pot stabili şi atribuţii în a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi.

18. În ceea ce priveşte noţiunea de capital autorizat, Curtea reţine că aceasta a fost introdusă prin Legea nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 28 noiembrie 2006, ca o măsură de asigurare a unui control al acţionarilor asupra operaţiunilor de majorare a capitalului social, reprezentând implementarea obiectivelor celei de-a două Directive a Consiliului 77/91/CEE din 13 decembrie 1976, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 31 ianuarie 1977, respectiv coordonarea dispoziţiilor de drept intern privind constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea, majorarea sau reducerea capitalului lor, care este deosebit de importantă pentru a asigura o protecţie minimă echivalentă atât pentru acţionarii, cât şi pentru creditorii societăţilor în cauză.

19. Din coroborarea dispoziţiilor legale anterior menţionate, Curtea reţine faptul că pot fi atacate în justiţie doar deciziile consiliului de administraţie/directoratului prin care s-au adoptat măsuri referitoare la mutarea sediului societăţii sau schimbarea obiectului de activitate, acestea fiind expres nominalizate de art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, fiind exceptate de la calea contestării în instanţă deciziile organelor de gestiune ale societăţii date în exercitarea atribuţiei mandatate de majorare a capitalului social. În acest din urmă caz, deşi decizia este luată în temeiul actului constitutiv sau al hotărârii adunării generale a acţionarilor de delegare a atribuţiei, ca şi în cazul schimbării sediului sau a obiectului secundar de activitate, acest fapt nu presupune punerea sub semnul egalităţii a deciziei consiliului de administraţie/directoratului cu cea a hotărârii adunării generale pentru a putea fi invocate dispoziţiile art. 132 din lege. Totodată, Curtea reţine că din succesiunea modificărilor aduse dispoziţiilor art. 114 din Legea nr. 31/1990, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 441/2006, puteau fi supuse controlului instanţei de judecată şi deciziile consiliului de administraţie/ directorat date în îndeplinirea atribuţiei delegate de majorare a capitalului social, pentru ca ulterior acestui moment, legiuitorul să prevadă în cazul acestora doar condiţiile în care organul de gestiune al societăţii poate fi mandatat.

20. Referitor la cele trei ipoteze în care atribuţiile adunării generale a acţionarilor pot fi delegate consiliului de administraţie/directoratului, potrivit art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, respectiv sediul social, obiectul de activitate secundar şi capitalul social, Curtea reţine că acestea reprezintă elemente esenţiale ce trebuie cuprinse în actul constitutiv al unei societăţi pe acţiuni, potrivit art. 8 lit. b), c) şi d) din lege.

21. Astfel, prin stabilirea sediului de către acţionari, în chiar actul constitutiv, o societate se individualizează în spaţiu. În lipsa dovezii deţinerii unui spaţiu în baza unui titlu legitim, o societate nu se poate constitui, iar schimbarea sediului se poate face cu respectarea formalităţilor necesare modificării actului constitutiv. Stabilirea unui sediu adecvat are relevanţă în îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, acesta putând fi locul în care îşi desfăşoară activităţile pentru care a fost înfiinţată, aşadar mutarea sediului societăţii ţine de marja de apreciere a acţionarilor, având în vedere scopul stabilirii iniţiale a acestuia. Prin urmare, sediul unei societăţi se caracterizează prin obligativitate şi stabilitate.

22. În ceea ce priveşte obiectul de activitate al societăţii, acesta conturează sfera activităţilor pe care societatea le va desfăşura şi care se determină prin raportare la Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare. Autorizarea unui nou obiect de activitate se face la registrul comerţului la fel ca orice altă modificare a actului constitutiv al societăţii. Schimbarea obiectului secundar de activitate poate fi determinată de nevoia societăţii să desfăşoare o anumită activitate în vederea producerii de bunuri sau servicii care poate implica atragerea de noi resurse umane, tehnologice sau financiare. Aşadar, schimbarea obiectului secundar al societăţii este strâns legat de evoluţiile economice, de eficientizarea activităţii societăţii şi de obţinerea de profit, în principiu orice activităţi putând fi incluse în obiectul de activitate, Totodată, efectuarea anumitor activităţi poate necesita autorizarea organelor competente, dreptul desfăşurării acestora născându-se din momentul obţinerii autorizaţiei respective, sub sancţiunea nulităţii actelor şi faptelor săvârşite fără autorizare (a se vedea art. 207 din Codul civil). Autorizarea şi desfăşurarea unui nou obiect de activitate se reflectă în evidenţele contabile ale societăţii.

23. Referitor la capitalul social, Curtea reţine că acesta reflectă valoarea aporturilor pe care acţionarii le aduc la înfiinţarea societăţii sau în cursul existenţei acesteia şi reprezintă principala sursă de finanţare a societăţii. Potrivit art. 212 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, societatea pe acţiuni îşi va putea majora capitalul social, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute pentru constituirea societăţii, şi se realizează prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar sau/şi în natură sau prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune, cu excepţia rezervelor legale sau prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii [art. 210 alin. (1) şi (2) din Legea nr.31/1990] şi cu respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi (art. 216 din lege), încălcarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi atrage anulabilitatea hotărârii de majorare a capitalului social [art. 216 alin. (3) din lege]. Atunci când majorarea capitalului social se face prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente, hotărârea adunării generale se ia cu votul tuturor acţionarilor, având în vedere că implică obligaţii noi ale acestora, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune [art. 210 alin. (4) din Legea nr. 31/1990]. Curtea constată faptul că majorarea capitalului social are loc în mai multe etape: hotărârea de principiu a majorării capitalului social, exercitarea dreptului de preferinţă, evaluarea aporturilor în natură de către un expert propus de registrul comerţului (art. 215 din lege), emiterea, depunerea şi publicarea prospectului de emisiune, majorarea efectivă a capitalului social. Prin urmare, majorarea capitalului social în limita capitalului autorizat este o operaţiune cu implicaţii importante asupra structurii şi activităţii unei societăţi.

24. În acest context, Curtea reţine că delegarea prevăzută de art. 114 din Legea nr. 31/1990 are un caracter excepţional şi determinat, motivată fiind de operativitatea realizării măsurii respective şi are semnificaţia delegării de competenţe, şi nu a transferului de atribuţii, astfel încât deciziile organelor de gestiune pot fi supuse controlului de legalitate. Modificarea celor trei elemente constitutive - sediul social, obiectul de activitate, majorarea capitalului social - poate fi delegată consiliului de administraţie/directoratului, potrivit art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în aceleaşi modalităţi, respectiv prin actul constitutiv sau prin hotărâri ale adunării generale a acţionarilor, iar sub aspectul efectelor produse de modificarea lor are loc o schimbare majoră în viaţa unei societăţi, iar din punct de vedere juridic are loc o modificare a actului constitutiv al societăţii.

25. Chiar dacă cele trei elemente constitutive au acelaşi regim sub aspectul stabilirii şi al modificării lor, legiuitorul a reglementat, prin art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, un regim juridic distinct în ceea ce priveşte posibilitatea contestării lor în justiţie, respectiv pot forma obiect al acţiunii în anulare numai deciziile consiliului de administraţie/directoratului date în executarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor de delegare a atribuţiilor de modificare a sediului şi obiectului secundar de activitate.

26. Cu toate acestea, decizia luată de consiliul de administraţie/directorat în exercitarea atribuţiei delegate de majorare a capitalului social nu este una obişnuită - astfel încât menţinerea sau invalidarea acesteia să fie atributul adunării generale în virtutea activităţii de control a gestiunii administratorilor -, fiind, pe de o parte, expres menţionată în dispoziţiile art. 114 alin. (1) din lege alături de schimbarea sediului sau a obiectului de activitate, iar, pe de altă parte, reprezintă un eveniment important în funcţionarea unei societăţi, având implicaţii atât în structura acţionariatului, cât şi în dezvoltarea economică a acesteia. Pentru ca efectele unei astfel de decizii să fie înlăturate pe calea acţiunii în răspundere împotriva administratorilor întemeiate pe art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990, potrivit căruia „[...] adunarea generală este obligată [...] să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respective a directoratului”, dacă se dovedeşte că o atare hotărâre este păgubitoare pentru societate sau interesele asociaţilor acesteia, adunarea generală trebuie convocată în condiţiile prevăzute de lege. Or delegarea de atribuţii - schimbarea sediului social, schimbarea obiectului secundar de activitate sau majorarea capitalului social - a fost prevăzută de legiuitor tocmai pentru eliminarea neajunsurilor convocării şi ţinerii unei şedinţe a adunării generale a societăţii.

27. Astfel, Curtea apreciază că posibilitatea formulării, în temeiul art. 132 din Legea nr. 31/1990, a unei cereri de anulare a hotărârii adunării generale de mandatare a consiliului de administraţie/directorat de a majora capitalul social al societăţii nu legitimează absenţa controlului judiciar asupra deciziei luate ca urmare a punerii în executare a acestuia.

28. Totodată, Curtea observă că, în cazul societăţilor tranzacţionate pe o piaţă reglementată, legiuitorul a prevăzut, în mod expres, că deciziile luate de consiliul de administraţie/directorat în baza hotărârii de delegare a majorării capitalului social au acelaşi regim juridic ca şi hotărârea adunării generale a acţionarilor, statuând, în acest sens, prin art. 85 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie 2017 că „Hotărârile luate de consiliul de administraţie al unui emitent, în exerciţiul atribuţiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, au acelaşi regim ca şi hotărârile adunării generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţă

29. Prin urmare, Curtea reţine că excluderea de la controlul judecătoresc a deciziilor consiliului de administraţie/directorat de majorarea capitalului social echivalează cu imposibilitatea ca o instanţă să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege de către un astfel de act. Aşadar, soluţia legislativă consacrată prin dispoziţiile art. 114 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 care nu permite exercitarea controlului judecătoresc asupra deciziilor consiliului de administraţie/directorat de majorare a capitalului social-în acest din urmă caz putând fi atacate în justiţie numai hotărârile adunării generale prin care s-a dispus majorarea capitalului social - este de natură să aducă atingere substanţei dreptului de acces liber la justiţie consacrat de art. 21 din Constituţie.

30. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că accesul liber la justiţie nu este un drept absolut, putând fi limitat prin anumite condiţii de formă şi de fond impuse de legiuitor, prin raportare la dispoziţiile art. 21 din Constituţie. Condiţionările astfel stabilite nu pot fi acceptate dacă afectează dreptul fundamental în chiar substanţa sa. De asemenea, limitările aduse dreptului fundamental sunt admisibile doar în măsura în care vizează un scop legitim şi există un raport de proporţionalitate între mijloacele folosite de legiuitor şi scopul urmărit de acesta (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 176 din 24 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 27 aprilie 2005). Totodată, prin Decizia nr. 71 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 27 ianuarie 2009, Curtea a reţinut că accesul liber la justiţie este pe deplin respectat ori de câte ori partea interesată, în vederea valorificării unui drept sau interes legitim, a putut să se adreseze cel puţin o singură dată unei instanţe naţionale.

31. Potrivit art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa, cu titlu general, că art. 6 paragraful 1 din Convenţie garantează oricărei persoane dreptul de a aduce în faţa unei instanţe orice pretenţie referitoare la drepturi şi obligaţii cu caracter civil (a se vedea Hotărârea din 21 februarie 1975, pronunţată în Cauza Golder împotriva Regatului Unit, paragraful 36, şi Hotărârea din 20 decembrie 2011, pronunţată în Cauza Dokic împotriva Serbiei, paragraful 35). De asemenea, Curtea de la Strasbourg a reţinut în Hotărârea din 26 octombrie 2000, pronunţată în Cauza Kudla împotriva Poloniei, paragraful 157, că art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale presupune existenţa posibilităţii efective de a supune judecăţii unei instanţe naţionale cazul încălcării unui drept consacrat de Convenţie.

32. Ca urmare, este de competenţa exclusivă a legiuitorului instituirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, soluţie ce rezultă din dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Constituţie (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).

33. În concluzie, Curtea reţine că textul legal criticat nu stabileşte limitări sau condiţionări ale dreptului de acces liber la justiţie, aspecte compatibile, de principiu, cu exigenţele intrinseci ale acestuia, ci refuză beneficiul acestui drept fundamental persoanelor ale căror drepturi au fost afectate prin deciziile consiliului de administraţie/directorat de majorare a capitalului social, astfel încât lipsa controlului judecătoresc în materia analizată constituie o încălcare a accesului la justiţie (în acest sens, a se vedea Decizia nr. 774 din 10 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2016, paragraful 30, sau Decizia nr. 486 din 2 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 6 martie 1998).

34. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dragoş Băldescu în dosarele nr. 6.860/118/2015 şi nr. 7.902/118/2015 ale Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi nr. 906/118/2016 al Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă, precum şi de Mariana Georgescu şi Paul-Alexandru Băldescu în Dosarul nr. 4.373/118/2016 al Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă şi constată că soluţia legislativă cuprinsă în art. 114 alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, care nu permite contestarea în justiţie, pe calea acţiunii în anulare prevăzute de art. 132 din lege, a deciziilor consiliului de administraţie, respectiv directoratului luate în exercitarea atribuţiei delegate de majorare a capitalului social, este neconstituţională.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, Curţii de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Tribunalului Constanţa - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 31 mai 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 984/CB din 11 iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 725/2018 pentru aprobarea listei categoriilor de proiecte prioritare pentru anul 2018. precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 iulie 2018.

Nr. 760.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANŢARE

a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Ghidul de finanţare

 

(1) Ghidul de finanţare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale cu privire la derularea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ, denumit în continuare Program.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:

a) scopul, obiectivele şi indicatorii de performanţă ai Programului;

b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;

c) condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus.

 

ARTICOLUL 2

Obiectivul, scopul şi indicatorii de performanţă ai Programului

 

 

 

(1) Obiectivul Programului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

(2) Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice,

(3) Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic.

(4) Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:

a) numărul de staţii de reîncărcare accesibile publicului, instalate prin Program, raportat la numărul de vehicule electrice înmatriculate pe teritoriul României;

b) cantitatea de CO2 diminuată prin instalarea staţiilor (I)

  ,

unde:

x - indicatorul de performanţă a Programului (kg CO2). Reprezintă cantitatea de CO2 evitată, prin parcurgerea unei distanţe de un vehicul electric, în locul unui autovehicul cu combustie internă;

n - numărul de staţii de încărcare achiziţionate prin Program;

ei - energia electrică transferată de o staţie de încărcare (kwh);

A - consum mediu de energie la 100 km parcurşi (12,7 kwh/100 km);

B - emisia de CO2 generată de un autovehicul cu combustie internă (0,130 kg/km).

 

ARTICOLUL 3

Sursa de finanţare pentru derularea Programului

 

(1) Finanţarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

(2) Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional.

(3) Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii.

 

ARTICOLUL 4

Definiţii

 

În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu:

b) beneficiar - unităţi administrativ-teritoriale - reşedinţe de judeţ şi municipiul Bucureşti, care au încheiat contract cu Autoritatea;

c) cerere de finanţare nerambursabilă - formular completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării;

d) cererea de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate şi prevăzute prin contractul de finanţare nerambursabilă; cererea de decontare constituie anexa nr. 3 la contractul de finanţare;

e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului, cu condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, suportate din Fondul pentru mediu;

f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din bugetul Programului, neîndeplinind condiţia prevăzută la lit. e);

g) contribuţie proprie - valoarea integrală a cheltuielilor neeligibile şi partea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;

h) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obţinerea finanţării;

i) criterii de selecţie - normele sau principiile pe baza cărora proiectul este analizat şi selectat în vederea avizării şi aprobării finanţării;

j) dosar de finanţare - cererea de finanţare nerambursabilă definită la lit. c), însoţită de întreaga documentaţie care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării de către Autoritate;

k) persoană eligibilă - solicitantul care îndeplineşte criteriile de eligibilitate;

l) punct de reîncărcare - înseamnă o interfaţă care este capabilă să încarce cu energie electrică, pe rând, câte un vehicul electric;

m) sesiune de depunere - perioadă de timp determinată, etapă a sesiunii de finanţare, pe parcursul căreia se poate depune la registratura Autorităţii;

n) sesiune de finanţare - perioadă de timp determinată şi organizată etapizat de către Autoritate; data deschiderii sesiunii de finanţare coincide cu prima zi a sesiunii de depunere, iar data închiderii sesiunii de finanţare coincide cu data aprobării finanţării proiectului;

o) solicitant - unităţi administrativ-teritoriale - reşedinţe de judeţ şi municipiul Bucureşti, care depun cereri de finanţare însoţite de documentele obligatorii prevăzute în ghid;

p) staţie de reîncărcare - o unitate formată din minimum 2 puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere > 50 kW, şi 1 punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate;

q) staţie de reîncărcare accesibilă publicului - staţie de reîncărcare care oferă tuturor utilizatorilor un acces permanent şi nediscriminatoriu;

r) vehicul electric - autovehicul dotat cu un grup propulsor care cuprinde cel puţin un dispozitiv electric nonperiferic drept convertor de energie cu un sistem electric reîncărcabil de stocare a energiei, care poate fi încărcat extern; un vehicul electric hibrid reîncărcabil din exterior este considerat ca fiind un vehicul electric.

 

ARTICOLUL 5

Organizarea sesiunii de finanţare

 

(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.

(2) Pentru organizarea sesiunii de finanţare, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se stabilesc;

a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;

b) suma alocată sesiunii de finanţare;

c) sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant, stabilite în funcţie de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică.

(3) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu cel puţin 30 de zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.

 

ARTICOLUL 6

Etapele sesiunii de finanţare

 

Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului şi a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;

b) depunerea dosarelor de finanţare;

c) analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente, conform grilei prevăzute în anexa nr. 2;

d) aprobarea respingerii dosarelor ca urmare a analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente;

e) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor respinse ca urmare a analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente;

f) soluţionarea contestaţiilor ca urmare a analizei conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente;

g) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului din punct de vedere juridic, conform anexei nr. 3, şi analiza din punct de vedere economic şi tehnic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului, conform anexei nr. 4;

h) avizarea dosarelor de finanţare propuse spre selectare;

i) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare avizate şi respinse;

j) soluţionarea contestaţiilor şi avizarea contestaţiilor acceptate;

k) aprobarea finanţării proiectelor avizate;

l) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate;

m) încheierea contractelor de finanţare;

n) implementarea proiectului;

o) depunerea raportului de finalizare;

p) monitorizarea proiectului;

q) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de C02 diminuată prin instalarea staţiilor, conform indicatorului calculat.

 

CAPITOLUL II

Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, depunerea dosarului de finanţare

 

ARTICOLUL 7

Cuantumul finanţării

 

(1) Finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant. Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant se stabilesc în funcţie de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, şi se anunţă la data lansării sesiunii de depunere a proiectelor

(2) Suma maximă finanţată de Autoritate pentru instalarea unei staţii de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 90% din totalitatea cheltuielilor eligibile definite ia art. 12.

 

ARTICOLUL 8

Tipuri de proiecte finanţate prin Program

 

(1) Prin Program se finanţează staţiile de reîncărcare formate din minimum 2 puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care 1 punct de reîncărcare permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW, şi 1 punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.

(2) Staţiile de reîncărcare vor respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice).

(3) Staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.

(4) Staţiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză.

 

ARTICOLUL 9

Categorii de solicitanţi eligibili

 

Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului unităţile administrativ-teritoriale - reşedinţe de judeţ şi municipiul Bucureşti.

 

ARTICOLUL 10

Criterii de eligibilitate

 

(1) Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 9 care:

a) acţionează în nume propriu;

b) sunt proprietarii/administratorii Imobilului pe care se realizează proiectul; imobilul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

c) nu se află în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;

d) nu sunt înregistrate cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;

e) nu au desfăşurat şi nu desfăşoară activităţi care încalcă dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;

f) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

g) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare,

(2) în cazul în care cheltuielile eligibile ale proiectului depăşesc sumele maxime prevăzute la art. 7, diferenţa este susţinută de solicitant,

(3) Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni.

 

ARTICOLUL 11

Criterii de eligibilitate a proiectului

 

Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) staţiile de reîncărcare vor respecta Standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);

b) staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;

c) staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real;

d) asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare de la lit. h). Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului;

e) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus este întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

f) asigură accesul permanent şi nediscriminatoriu al publicului la staţiile de reîncărcare instalate prin proiect;

g) staţiile de reîncărcare să fie amplasate pe imobilul aflat în proprietatea/administrarea solicitantului;

h) prevede semnalizarea corespunzătoare şi vizibilă a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare, în concordanţă cu standardele europene şi naţionale în domeniu, potrivit panoului prezentat cu titlu de exemplu:

 

Figura 1*): Panou de informare

 


*) Figura 1 este reprodusă în facsimil.

 

i) staţiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 şi dispun de meniu în limba română şi în limba engleză.

 

ARTICOLUL 12

Categorii de cheltuieli eligibile

 

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuieli pentru achiziţia de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice;

b) Cheltuieli cu lucrări de construcţii şi montaj al staţiilor de reîncărcare;

c) cheltuieli aferente instalaţiilor electrice, cu excepţia cheltuielilor aferente instalaţiei de racordare până la punctul de delimitare. Acestea vor fi evidenţiate separat în cadrul devizului general;

d) cheltuieli efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;

e) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;

f) cheltuieli cu active necorporale noi (brevete, licenţe, know-how);

g) cheltuieli diverse şi neprevăzute conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

h) cheltuieli cu studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic, în procent de maximum 4% din valoarea eligibilă a capitolului „investiţie de bază”.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) sunt considerate eligibile numai dacă sunt efectuate după încheierea contractului de finanţare.

 

ARTICOLUL 13

Eligibilitatea dosarului de finanţare

 

Este eligibil dosarul care respectă cumulativ următoarele condiţii:

a) cererea de finanţare este completată prin tehnoredactare computerizată; nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual;

b) documentele depuse de solicitant sunt legate/îndosariate, numerotate şi opisate;

c) sunt depuse toate documentele aferente cererii de finanţare, sub forma solicitată de ghid şi în perioada de valabilitate.

 

ARTICOLUL 14

Conţinutul dosarului de finanţare

 

Dosarul de finanţare depus de către solicitanţi trebuie să cuprindă:

a) formularul cererii de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa nr. 1, completat prin tehnoredactare, în original, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) orice act administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condiţiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită;

c) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;

d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;

f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată;

g) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte dacă TVA-ul aferent proiectului este sau nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale;

h) hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind aplicarea la Program, în copie certificată „conform cu originalul” de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale; hotărârea trebuie să conţină cel puţin:

1. acordul cu privire la contractarea finanţării şi persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea;

2. acordul privind punerea la dispoziţie a terenului pentru realizarea proiectului (suprafaţă, identificare, vecinătăţi), cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului;

3. aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul respectiv;

4. angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice;

5. acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare proprii de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi susţinerea cheltuielilor neeligibile pentru realizarea proiectului;

i) extras de carte funciară, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare;

j) planul de amplasament şi delimitare a imobilului, în copie certificată „conform cu originalul;

k) în cazul în care imobilul este dat în administrare, solicitantul va depune hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti în copie certificată „conform cu originalul” sau hotărârea Guvernului, după caz, privind darea în administrare a imobilului;

l) studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii propus, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care se solicită instalarea staţiilor pe mai multe amplasamente, studiul de fezabilitate va conţine detalierea costurilor pentru fiecare amplasament.

 

ARTICOLUL 15

Depunerea dosarului de finanţare

 

(1) Dosarul de finanţare, conţinând toate documentele obligatorii menţionate în prezentul ghid, va fi depus la registratura Autorităţii, în două exemplare (copie şi original), în plic sigilat, tar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informaţii:

a) denumirea completă şi adresa sa completă:

b) titlul Programului: „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ”;

c) sesiunea de depunere.

(2) Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de depunere.

 

ARTICOLUL 16

Respingerea dosarului de finanţare

 

Atrag respingerea dosarului de finanţare:

a) formularul cererii de finanţare, anexele şi documentele care nu sunt lizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care nu sunt conforme cu realitatea;

b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;

c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate;

d) neîndeplinirea oricărei condiţii din cele prevăzute la art. 13.

 

CAPITOLUL III

Verificarea conformităţii, analiza, selectarea cererilor de finanţare şi acordarea finanţării

 

ARTICOLUL 17

Verificarea conformităţii, analiza şi selectarea cererilor de finanţare

 

(1) După primirea cererilor de finanţare, Comisia de analiză şi selectare procedează la:

a) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;

b) analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente, prevăzută în anexa nr. 2. Proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate a modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente, prevăzută în anexa nr. 2, nu trec în etapa următoare de analiză;

c) analiza conformităţii juridice, economice şi tehnice şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului, pe baza grilelor pentru analiza conformităţii juridice, economice şi tehnice şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.

(2) Fiecare cerere de finanţare şi documentele aferente sunt analizate de către trei evaluatori; se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea minimă de 2/3.

(3) Comisia poate solicita documente sau informaţii suplimentare, în vederea clarificării dosarului de finanţare, dacă pe parcursul analizei şi selecţiei se constată necesitatea furnizării lor. Solicitanţii au obligaţia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la data recepţionării solicitării, documentele şi informaţiile; în caz contrar cererea de finanţare este respinsă.

(4) Finanţarea proiectelor se realizează în limita fondurilor disponibile alocate prin Program fiecărui solicitant.

(5) în baza grilelor întocmite de evaluatori preşedintele comisiei înaintează Comitetului director spre avizare/respingere cererile depuse în cadrul sesiunii.

(6) Proiectele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate în urma analizei şi evaluării tehnice se includ într-un centralizator, în ordinea depunerii la sediul Autorităţii, până la convergenţa sumei alocate sesiunii, şi vor fi propuse Comitetului director spre avizare.

(7) în centralizatorul cu proiectele propuse spre avizare se vor preciza următoarele: valoarea eligibilă a proiectului, suma propusă spre finanţare şi procentul pe care îl reprezintă din valoarea eligibilă.

(8) Proiectele respinse în urma analizei conformităţii administrative şi a eligibilităţii, precum şi ceJe prepuse spre neselectare ca urmare a depăşirii sumei alocate sesiunii se includ într-un alt centralizator.

 

ARTICOLUL 18

Aprobarea dosarelor de finanţare

 

(1) După avizare, Comitetul director al Autorităţii propune Comitetului de avizare al Autorităţii aprobarea finanţării proiectelor cuprinse în centralizatorul prevăzut la art. 17 alin. (7). Comitetul de avizare aprobă finanţarea proiectelor propuse de Comitetul director. Sumele aprobate de Comitetul de avizare reprezintă valorile maxime ce pot fi finanţate în cadrul proiectelor şi nu pot fi suplimentate.

(2) Comitetul director al Autorităţii aprobă centralizatorul privind proiectele respinse.

 

ARTICOLUL 19

Comunicarea rezultatelor

 

Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele aprobate, respectiv a centralizatorului cuprinzând proiectele respinse se realizează prin postarea pe site-ul Autorităţii.

 

ARTICOLUL 20

Contestaţii

 

(1) Solicitanţii care nu sunt de acord cu soluţia Comitetului director/Comitetului de avizare pot depune contestaţie privind decizia.

(2) Contestaţia, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 10 zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a centralizatorului cuprinzând proiectele respinse.

(3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).

(4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare.

(5) Contestaţia trebuie să cuprindă:

a) atributele de identificare a contestatarului;

b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de finanţare;

c) obiectul contestaţiei;

d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;

e) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, semnătura şi ştampila.

(6) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, analizează contestaţia şi înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a acesteia.

(7) Soluţionarea contestaţiilor formulate se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2),

(8) Decizia de respingere a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 21

Perfectarea şi acordarea finanţării

 

(1) Autoritatea transmite scrisoare prin care informează solicitantul cu privire la aprobarea în cadrul Programului şi acordă termen de maximum 30 de zile de la data primirii acesteia în vederea semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă.

(2) în vederea semnării contractului, solicitantul se va prezenta la sediul Autorităţii cu următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului;

b) împuternicirea/actul administrativ prin care reprezentantul legal a mandatat o persoană în vederea semnării contractului pentru finanţare nerambursabilă, după caz;

c) documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii

de gaze cu efect de seră şi reprezentând finanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului.

(3) Neprezentarea solicitantului în termenul prevăzut la alin. (1) constituie renunţare la finanţare, acesta nemaiavând dreptul de a încheia contractul de finanţare.

(4) Modelul contractului pentru finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 6. Modelul contractului poate fi modificat de Autoritate, în condiţiile în care modificarea este esenţială pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor Programului.

(5) Contractul pentru finanţare nerambursabilă se întocmeşte în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

(6) Contractul pentru finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante sau la data prevăzută în acesta şi îşi încetează valabilitatea în 3 ani de la depunerea raportului de finalizare. Durata de realizare a proiectului va fi cea solicitată prin cererea de finanţare, dar nu mai mare de 12 luni, şi începe odată cu depunerea primei cereri de decontare.

(7) Prima cerere de decontare se va depune în maximum 12 luni de la data semnării contractului. Prin aceasta se vor solicita cheltuielile aferente studiului de fezabilitate, proiectului tehnic şi lucrărilor executate/bunurilor achiziţionate până la data depunerii acesteia.

(8) Prin excepţie, în situaţii justificate, atât termenul de 12 luni pentru depunerea primei cereri de decontare, cât şi durata de realizare a proiectului pot fi prelungite cu acordul Comitetului director al Autorităţii,

(9) Valoarea aprobată spre finanţare nu poate fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

(10) Sumele finanţate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

(11) Acordarea finanţării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 22

Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) Personalul Autorităţii cu atribuţii în implementarea proiectelor verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale.

(2) Cererile de decontare se depun lunar, cu excepţia lunii decembrie, la o dată stabilită prin contractul de finanţare nerambursabilă, în interiorul duratei de realizare a proiectului.

(3) La prima cerere de decontare beneficiarul va prezenta proiectul tehnic, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranşei din finanţare, a contribuţiei proprii aferente facturilor fiscale care însoţesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare. Modelul de raport este prevăzut în anexa nr. 5.

(5) în cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare (cu excepţia primei cereri de decontare), beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi dovada plăţii contribuţiei proprii pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu, precum şi a contribuţiei proprii pentru facturile finanţate la ultima cerere de decontare.

(6) Autoritatea nu acordă plăţi în avans.

(7) Autoritatea finanţează cheltuieli eligibile angajate, contractate şi efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă. Prin excepţie, se vor finanţa cheltuielile aferente întocmirii studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic, realizate anterior perfectării contractului de finanţare nerambursabilă.

(8) Ulterior verificării stabilirii conformităţii documentelor aferente cererilor de decontare, personalul Autorităţii va efectua o vizită la amplasamentele pe care sunt instalate staţii de reîncărcare şi se va întocmi o notă de control.

 

ARTICOLUL 23

Documente obligatorii necesare decontării

 

(1) Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cereri de decontare, însoţite de următoarele documente obligatorii;

a) contracte de achiziţii produse/lucrări şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate „conform cu originalul”, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziţii produse/lucrări, în copii certificate „conform cu originalul”;

c) facturi fiscale, în copii conforme cu originalul, certificate din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizate cu „Bun de plată”, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menţiona şi numărul şi data contractului de achiziţie în baza căruia se vor emite;

d) certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale, în original sau în copie legalizată;

e) certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în original, în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual;

f) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în original sau în copie legalizată;

g) certificat de garanţie emis de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul”, întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; garanţia prevăzută în certificat va acoperi toată perioada de monitorizare a proiectului;

h) certificate de calitate şi declaraţii de conformitate emise de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată „conform cu originalul “;

i) certificat de racordare emis de operatorul de reţea de distribuţie a energiei electrice, în copie certificată „conform cu originalul”;

j) fişă tehnică/document al staţiei de reîncărcare în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale acesteia, de unde să rezulte îndeplinirea standardelor EN62196-2, EN62196-3, IEC61851 şi a protocolului de comunicare OCPP minim 1.5, în copie certificată „conform cu originalul”;

k) autorizaţia de construire, în copie certificată „conform cu originalul”;

l) procese-verbale de recepţie a serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate/proiectului tehnic, în copii certificate „conform cu originalul”;

m) proces-verbal de recepţie a mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul”;

n) proces-verbal de punere în funcţiune, în copie certificată „conform cu originalul”;

o) fişa mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul”;

p) declaraţia producătorului care să ateste că echipamentele, identificate în certificatele de garanţie, sunt noi;

q) raport furnizat de un dispozitiv de măsură metrologizat cu privire la cantitatea de energie transferată;

r) alte documente relevante solicitate de Autoritate.

(2) în cazul în care documentele de la alin. (1) sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traducerea autorizată.

 

ARTICOLUL 24

Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) La cererea de decontare, Autoritatea finanţează suma cheltuielilor eligibile în limita procentului aprobat (în urma verificării documentelor justificative).

(2) Beneficiarul este obligat să prezinte, în original sau în copie, orice document solicitat şi care are legătură cu proiectul finanţat din Fondul pentru mediu.

 

ARTICOLUL 25

Aplicarea regulilor privind ajutorul de stat

 

Pentru operarea staţiilor de reîncărcare achiziţionate prin Program se vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat.

 

ARTICOLUL 26

Achiziţiile publice

 

(1) întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.

(2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie, beneficiarul finanţării trebuie să albă în vedere faptul că Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de decontare doar pentru cheltuieli eligibile stabilite.

 

ARTICOLUL 27

Reguli de publicitate

 

Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze panoul de informare prevăzut în modelul din ghid la locul de implementare a proiectului, să îl menţină şi să îl întreţină în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.

 

ARTICOLUL 28

Publicarea Informaţiilor relevante privind Programul

 

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea „Informaţii privind Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ”.

(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi Administraţiei Fondului pentru Mediu.

 

ARTICOLUL 29

Păstrarea documentelor de către Autoritate

 

(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul Programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.

(2) Documentaţia depusă de către solicitant care a fost aprobată nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.

(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui dosarul de finanţare în condiţiile în care acesta a fost respins; cererea de finanţare, precum şi declaraţiile pe propria răspundere nu pot face obiectul restituirii.

 

ARTICOLUL 30

Monitorizare

 

(1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii.

(2) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a staţiei de reîncărcare nou-achiziţionate în cadrul Programului pe o perioada de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la Autoritate.

(3) în orice situaţie, independentă de voinţa beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a staţiei nou-achiziţionate în cadrul Programului, beneficiarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicţia de înstrăinare prevăzută la alin. (2).

(4) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite structurii responsabile cu monitorizarea raportul de finalizare a lucrărilor, înaintat de beneficiar în termen de 30 zile de la efectuarea ultimei plăţi de către Autoritate.

(5) în termen de maximum 3 luni de la depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să transmită Autorităţii un extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte intabularea bunului finanţat, în original sau emis în spaţiul privat virtual, nu mai vechi de 10 zile, precum şi dovada încheierii unui contract de asigurare de bunuri pentru toate riscurile, de răspundere civilă faţă de terţi. Perioada de asigurare va acoperi perioada de monitorizare a investiţiei.

(6) Beneficiarul este obligat să menţină funcţională investiţia realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea sa.

(7) în perioada de monitorizare, stabilită prin contractul de finanţare nerambursabilă, beneficiarul va întocmi şi va transmite rapoarte de monitorizare bianuale privind durabilitatea investiţiei, funcţionalitatea şi derularea activităţilor pentru atingerea scopului definit în proiect.

(8) La finalul perioadei de monitorizare, stipulată în contract, beneficiarul are obligaţia să transmită structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor un raport final de monitorizare cu informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, în formatul solicitat de Autoritate.

(9) Beneficiarul are obligaţia de a permite reprezentanţilor Autorităţii accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect.

(10) în situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor de acordare a finanţării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienţei respective.

(11) în situaţia în care, în termen de 15 zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficienţa prevăzută la alin. (10), Autoritatea procedează la recuperarea de la acesta a sumelor finanţate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit art. 154 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(12) Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum şi în cazul în care acestea au fost înstrăinate, gajate sau ipotecate, în timpul derulării proiectului şi după finalizarea proiectului, pe o perioadă de trei ani de la data înregistrării la Autoritate a raportului de finalizare.

(13) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita beneficiarului orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.

 

ARTICOLUL 31

Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal

 

Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanţare şi încheierea contractului pentru finanţare nerambursabilă, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

 

ARTICOLUL 32

Dispoziţii generale privind modificările apărute în cadrul proiectului

 

(1) După aprobarea proiectului, dacă intervin modificări faţă de documentaţia aprobată, acestea vor fi transmise Autorităţii, însoţite de documente justificative. Autoritatea va analiza şi va stabili eligibilitatea proiectului în urma modificărilor şi va stabili, după caz, eligibilitatea noilor cheltuieli, în limita sumei aprobate, în cazul în care în urma modificărilor rezultă o diminuare a valorii cheltuielilor eligibile, contractul pentru finanţare nerambursabilă se încheie cu noua valoare.

(2) în cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) intervin după semnarea contractului pentru finanţare, cheltuielile eligibile rezultate în urma modificărilor vor putea fi finanţate numai după aprobarea de către Autoritate şi după includerea lor în anexa nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, dacă este cazul, şi în limita valorii contractului pentru finanţare.

(3) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile.

 

ARTICOLUL 33

Anexe

 

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ghid.

 

ANEXA Nr. 1

la ghid

 

CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILA

 

A. Date generale

Titlul proiectului ……………………………………….

Denumirea solicitantului ………………………………

Forma juridică de organizare …………………….……

Codul de înregistrare fiscală …………………………

Adresa sediului social ……………………………….

Adresa la care se implementează proiectul însoţită de coordonatele GPS aferente amplasamentului

Reprezentant legal ……………..(numele şi prenumele), act de identitate - B.I./C.I seria nr. ………………………CNP …………………… tel ………………………………..

Responsabil de proiect …………………………….. (numele şi prenumele) act de identitate - B.I./C.I …………………. seria nr. ………… CNP ……………… tel ………………….

B. Finanţare solicitată

Solicitantul, …………………………. prin reprezentantul legal solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de lei ……………………………………..(în litere ), reprezentând ………………………… % din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de luni.

Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ………………………. lei (în litere ).

Contribuţia proprie reprezintă …………………………. % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar din surse proprii, în cuantum de lei (în litere ).

Cheltuielile neeligibile necesare realizării, în cuantum de lei, vor fi susţinute financiar din surse proprii.

 

Nr. crt.

Documentul de identificare a amplasamentului staţiei

Adresa amplasamentului staţiei

Coordonatele GPS ale amplasamentului staţiei

Numărul punctelor de reîncărcare aferent fiecărei staţii

Puterea fiecărui punct de reîncărcare

Numărul locuitor de parcare asigurate

1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Se completează pentru fiecare staţie de reîncărcare solicitată.

C. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul ………………………………….. având datele de identificare menţionate la lit. A „Date generale”, reprezentant legal al solicitantului ………………………… , declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

a) am depus dosarul de finanţare în nume propriu;

b) avem îndeplinite obligaţiile exigibile de către bugetul de stat, bugetul local şi bugetul Fondului pentru mediu;

c) nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală;

d) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) nu mă aflu în stare de insolvenţă, nu mă aflu în procedură de executare silită, nu mă aflu într-o altă situaţie similară legal reglementată;

f) activităţile pentru care solicit finanţarea prin Proiectul nu fac obiectul unui alt program de finanţare;

g) nu am desfăşurat şi nu desfăşor activităţi care încalcă dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizez activităţi cu efect negativ asupra mediului;

h) nu am obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin Program;

i) am depus întreaga documentaţie, conform cerinţelor Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ (Program), aprobat prin ;

j) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;

k) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul Proiectului ;

l) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului se află în:

- proprietatea solicitantului;

- administrarea solicitantului;

m) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

n) pentru operarea staţiilor de reîncarnare achiziţionate prin Program se vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;

o) staţiile de reîncărcare instalate prin Program vor permite accesul permanent şi nediscriminatoriu publicului;

p) staţiile de reîncărcare instalate prin Program vor fi semnalizate corespunzător cu următorul panou de informare care va fi menţinut şi întreţinut în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului:

 

Figura 1*): Panou de informare


*) Figura 1 este reprodusă în facsimil.

 

q) staţiile de reîncărcare vor respecta Standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);

r) staţiile de reîncărcare vor fi echipate cel puţin cu prize şi conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi cel puţin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;

s) implementarea proiectului va asigura un minim de locuri de parcare cel puţin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare de la art. 11 lit. h) din ghidul de finanţare. Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului;

t) staţiile de reîncărcare vor dispune de un acces deschis de management şi operare care să permită identificarea locaţiei, monitorizarea în timp real a funcţionalităţii, disponibilităţii, cantităţii de energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea şi comunicarea cu alte instalaţii similare în timp real;

u) staţiile de reîncărcare vor comunica prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1*5 şi vor dispune de meniu în limba română şi în limba engleză;

v) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

Subsemnatul, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.

Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal

…………………………………………………………..

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului

...…………………………………………………………

Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect

…………………………………………………………

Semnătura responsabilului de proiect

…………………………………………………………

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la ghid

 

GRILĂ
pentru analiza conformității modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferente

 

Solicitant: . . . . . . . . . .

Localitatea/Județul: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu a dosarului de finanțare: . . . . . . . . . .

Suma solicitată: . . . . . . . . . . (lei)

 

Nr. crt.

Conformitate

Îndeplinire criterii

Observații

Da

Nu

1

Dosarul a fost depus în cadrul sesiunii de depunere.

2

Dosarul conține două exemplare: original și copie.

3

Exemplarul depus în copie este conform cu exemplarul depus în original.

4

Documentele depuse de solicitanți sunt legate, numerotate și opisate.

 

 

PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT

. . . . . . . . . .

(numele și prenumele)

Semnătura: . . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . .

 

NOTĂ:

Neîndeplinirea criteriilor de conformitate atrage respingerea cererii de finanțare.

Persoana care completează prezenta anexă poate fi oricare dintre membrii comisiei, inclusiv președintele și secretarul.

 

ANEXA Nr. 3

la ghid

 

GRILĂ
de evaluare din punct de vedere juridic a conformității documentelor și eligibilității solicitantului - unitate administrativ-teritorială

 

Solicitant: . . . . . . . . . ., localitatea/județul: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu a dosarului de finanțare: . . . . . . . . . .

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

I. CONFORMITATE

1.

Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:

1.1

Cererea de finanțare nerambursabilă, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghidul de finanțare, în original, completată prin tehnoredactare, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia

1.2

Actul administrativ de reprezentare emis de către reprezentantul legal în condițiile legii, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită

1.3

Hotărârea consiliului local privind aplicarea la Program, în copie certificată "conform cu originalul" de către secretarul unității administrativ-teritoriale; hotărârea trebuie să conțină:
- acordul cu privire la contractarea finanțării și persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația cu Autoritatea;
- acordul privind punerea la dispoziție a terenului pentru realizarea proiectului (suprafață, identificare, vecinătăți), cu indicarea documentului care atestă regimul juridic al terenului;
- angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.

1.4

Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare, în original, inclusiv planul de amplasament și delimitare a imobilului

1.5

Hotărârea consiliului local/Hotărârea Consiliului General al Municipiului București sau hotărârea Guvernului, după caz, privind darea în administrare a imobilului, în copie certificată "conform cu originalul", în cazul în care imobilul este dat în administrarea solicitantului

II. ELIGIBILITATE

2.1

Terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. C din cererea de finanțare nerambursabilă.

2.2

Nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizată prin Program, conform declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. C din cererea de finanțare nerambursabilă.

2.3

Nu se află în stare de insolvență conform prevederilor legale, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată, conform declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. C din cererea de finanțare nerambursabilă.

2.4

Nu a desfășurat și nu va desfășura activități care încalcă dispozițiile legale privind protecția mediului și nu sponsorizează activități cu efect negativ asupra mediului, conform declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. C din cererea de finanțare nerambursabilă.

2.5

Stațiile de reîncărcare sunt amplasate pe imobilul aflat în proprietatea/administrarea solicitantului, conform declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. C din cererea de finanțare nerambursabilă.

 

Concluzii:

 

Consilier juridic 1

Consilier juridic 2

Consilier juridic 3

Rezultatul analizei

Rezultatul analizei

Rezultatul analizei

Numele și prenumele

Data și semnătura

 

Grila este completată integral și însușită de consilierii juridici, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către președintele comisiei conform art. 17 alin. (2) din ghidul de finanțare.

 

PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Președintele Comisiei de analiză și selectare,
……………………………………...
(numele și prenumele)
Semnătura: . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, "Da" sau "Nu" pentru îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu observațiile/motivele de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care întrunește ponderea minimă de 2/3.

 

ANEXA Nr. 4

la ghid

 

GRILĂ
de evaluare din punct de vedere economic și tehnic a conformității documentelor și eligibilității solicitantului și proiectului

 

Solicitant: . . . . . . . . . ., localitatea/județul: . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu a dosarului de finanțare: . . . . . . . . . .

Suma solicitată: . . . . . . . . . . (lei)

Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

I. CONFORMITATE

1.

Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:

1.1

Certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată

1.2

Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual

1.3

Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată

1.4

Certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, în original sau în copie legalizată

1.5

Declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă TVA-ul aferent proiectului este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale

1.6

Solicitantul a depus studiu de fezabilitate, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare*.

II. ELIGIBILITATE

2.1

Are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.

2.2

Nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală.

2.3

Conform declarației pe propria răspundere de la pct. 1.5, TVA-ul este eligibil.

2.4

Conform declarației pe propria răspundere solicitantul declară că pentru operarea stațiilor de reîncărcare achiziționate prin Program se vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat.

2.5

Informațiile din cererea de finanțare corespund cu cele din studiul de fezabilitate prezentat.

2.6

Stațiile solicitate sunt prevăzute cu minimum 2 puncte de reîncărcare conform cerințelor ghidului.

2.7

Proiectul asigură un număr de locuri de parcare cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare pentru fiecare stație solicitată.

2.8

Hotărârea consiliului local privind aplicarea la Program conține aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul propus.

2.9

Hotărârea consiliului local privind aplicarea la Program conține acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii de 10% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și susținerea cheltuielilor neeligibile la realizarea proiectului.

2.10

Fiecare stație propusă prin proiect asigură încărcarea atât în curent continuu, cât și în curent alternativ.

2.11

Fiecare stație de reîncărcare este echipată cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, și cel puțin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu, conform declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. C din cererea de finanțare nerambursabilă.

2.12

Stațiile de reîncărcare respectă Standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice), conform declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. C din cererea de finanțare nerambursabilă.

2.13

Stațiile de reîncărcare sunt dotate cu un acces deschis de management și operare, conform declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. C din cererea de finanțare nerambursabilă.

2.14

Stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză, conform declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. C din cererea de finanțare nerambursabilă.

2.15

Stațiile de reîncărcare asigură accesul permanent și nediscriminatoriu conform declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. C din cererea de finanțare nerambursabilă.

2.16

Asigură semnalizarea cu panou de informare, conform declarației pe propria răspundere prevăzute la lit. C din cererea de finanțare nerambursabilă.

* În condițiile în care studiul de fezabilitate a fost prezentat, dar este incomplet, se pot solicita, în scris, completări ale acestuia pe care solicitantul este obligat să le transmită în termenul precizat de Autoritate. În caz contrar, se consideră criteriul neîndeplinit, iar proiectul va fi propus spre respingere.

 

III. CHELTUIELI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI

3

Cheltuieli eligibile

Lei

Lei

Lei

3.1

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile

3.2

Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile

3.3

Valoarea propusă spre finanțare

Concluzii: Evaluatorii economiști vor analiza următoarele puncte din grilă: 1.1-1.5 și 2.1-2.4.

Evaluator economist 1

Evaluator economist 2

Evaluator economist 3

Rezultatul analizei

Rezultatul analizei

Rezultatul analizei

Numele și prenumele evaluatorului

Data și semnătura

Concluzii: Evaluatorii tehnici vor analiza următoarele puncte din grilă: 1.6, 2.5-2.16 și 3.

Evaluator tehnic 1

Evaluator tehnic 2

Evaluator tehnic 3

Rezultatul analizei

Rezultatul analizei

Rezultatul analizei

Numele și prenumele evaluatorului

Data și semnătura

 

Grila este completată integral și însușită de evaluatori, iar rezultatul final al analizei va fi completat de către președintele comisiei conform art. 17 alin. (2) din ghidul de finanțare.

 

PROPUNERE: SELECTAT/NESELECTAT
Președintele Comisiei de analiză și selectare,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)

                                                   Semnătura: . . . . . . . . . .       Data: . . . . . . . . . .

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii "Îndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, "Da" sau "Nu" pentru îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv și se înscriu observațiile/motivele de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanțare.

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va considera rezultat final cel care întrunește ponderea minimă de 2/3.

 

ANEXA Nr. 5

la ghid

 

Nr. de înregistrare la Autoritate . . . . . . . . . .

 

RAPORT DE FINALIZARE

 

Denumirea beneficiarului: . . . . . . . . . .

Denumirea completă: . . . . . . . . . .

Forma de organizare: . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . .

Tel./Fax/E-mail: . . . . . . . . . .

A. Date generale ale proiectului

Titlul proiectului: . . . . . . . . . .

Durata proiectului (nr. luni): . . . . . . . . . .

Data semnării contractului pentru finanțare: . . . . . . . . . .

Valoarea contractului pentru finanțare: . . . . . . . . . .

Data începerii proiectului: . . . . . . . . . .

Data finalizării proiectului: . . . . . . . . . .

 

Nr. crt.

Cereri de decontare

Factură fiscală nr.

Decont Autoritate

Contribuție proprie beneficiar

Ordin de plată nr.

Valoare neeligibilă

1

2

3

 

B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizată

C. Rezultatele proiectului

Îmbunătățirea calității mediului ambiant în urma implementării proiectului (nr. de autovehicule încărcate sau care se anticipează că se vor încărca etc.) . . . . . . . . . .

            D. Analiza postimplementare

D1. Factori majori care au afectat derularea și rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentați modul în care acești factori au influențat derularea și rezultatele implementării proiectului.)

Factori care au determinat întârzieri în derularea activităților proiectului . . . . . . . . . .

Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului . . . . . . . . . .

Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului . . . . . . . . . .

Factori care au influențat pozitiv proiectul . . . . . . . . . .

D2. Acțiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activități de promovare, materiale promoționale, prezentări în pagini web etc.) . . . . . . . . . .

 

Reprezentant legal autorizat:
Numele și prenumele reprezentantului legal al societății/organizației . . . . . . . . . .
Funcția: . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila: . . . . . . . . . .

Coordonatorul proiectului:
Numele și prenumele: . . . . . . . . . .
Funcția: . . . . . . . . . .
Semnătura: . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. 6

la ghid

 

CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ
Nr. . . . . . . . . . ./GES/din . . . . . . . . . .

 

Între:

Părțile contractante

Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin . . . . . . . . . . - președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare Autoritate,

și

. . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., care împuternicește pe . . . . . . . . . ., în calitate de beneficiar, denumit în continuare Beneficiar, a intervenit următorul contract de finanțare nerambursabilă, denumit în continuare contract:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

1. Autoritatea acordă Beneficiarului o finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în sumă de până la . . . . . . . . . . lei, reprezentând 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului vizând achiziția și montajul unui număr de . . . . . . . . . . stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice, denumite în continuare stații de reîncărcare, la adresa/adresele (locul/locurile de implementare):

a) . . . . . . . . . . .;

b) . . . . . . . . . . .;

c) . . . . . . . . . . .

(...).

2. Finanțarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract și numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.

3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor și realizarea unui raport optim cost-beneficiu;

b) sunt realizate după semnarea contractului de finanțare și pe perioada de execuție a proiectului, cu excepția studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic;

c) sunt efectiv realizate, sunt identificabile, verificabile și pot fi dovedite prin documente originale.

4. Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferențele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.

5. Beneficiarul acceptă finanțarea și se angajează să desfășoare proiectul pe propria răspundere.

 

ARTICOLUL 2

Destinația finanțării

 

Finanțarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral și numai în acest scop, conform cererii de finanțare.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului și perioada de utilizare a finanțării

 

1. Contractul pentru finanțare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părțile contractante sau la data prevăzută în acesta și își încetează valabilitatea în termen de 3 ani de la depunerea raportului de finalizare.

2. Prima cerere de decontare se va depune în maximum 12 luni de la data semnării contractului sau de la data prevăzută în acesta.

3. Durata de realizare a proiectului va fi cea solicitată prin cererea de finanțare, dar nu mai mare de 12 luni, și intră în vigoare odată cu depunerea primei cereri de decontare.

4. Termenul de trei ani prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.

5. Prin excepție, în situații justificate, atât termenul de 12 luni pentru depunerea primei cereri de decontare, cât și durata de realizare a proiectului pot fi prelungite cu acordul Comitetului director al Autorității.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

 

1. Utilizarea finanțării de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute în prezentul contract.

2. Plata se efectuează în una sau mai multe tranșe, în conformitate cu Graficul de finanțare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2, prin debitarea contului de trezorerie al Autorității, pe măsura decontării sumei, și prin creditarea contului nr. . . . . . . . . . ., deschis de către Beneficiar la Trezoreria . . . . . . . . . ., numai pe bază de cerere/cereri de decontare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoțită/însoțite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4, în condițiile în care cererea de decontare și documentația aferentă sunt complete și corect întocmite.

3. Cererea de decontare se depune lunar, la registratura AFM, la data de . . . . . . . . . . a fiecărei luni, cu excepția lunii decembrie a fiecărui an.

4. Orice plată excedentară efectuată de către Autoritate constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea Autorității.

5. Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată, finanțarea se diminuează în mod corespunzător proporțional cu suma neutilizată și rămâne la dispoziția Autorității.

 

ARTICOLUL 5

Obligațiile Beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligații:

1. să folosească finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată;

2. să asigure contribuția proprie pentru realizarea proiectului;

3. să asigure executarea proiectului cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prezentul contract, precum și cu legislația în vigoare și standardele de mediu aplicabile;

4. să respecte prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, pentru achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanțarea acordată;

5. să fie singurul răspunzător în fața Autorității pentru implementarea proiectului;

6. să furnizeze și să transmită Autorității orice informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;

7. să plătească toate taxele, impozitele, contribuțiile și amenzile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale;

8. să utilizeze și să conserve stațiile de reîncărcare achiziționate în baza prezentului contract cu diligențele unui bun proprietar și să le mențină în funcțiune pe o perioadă de minimum 3 ani de la data finalizării proiectului; să nu înstrăineze, gajeze sau ipotecheze și să nu constituie vreo altă sarcină asupra stațiilor de reîncărcare finanțate în baza prezentului contract, pe toată durata de valabilitate a contractului;

9. să permită reprezentanților Autorității și ai instituțiilor cu atribuții de verificare și control accesul la imobilul în/pe care se realizează proiectul și la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată; să permită personalului Autorității să controleze modul în care Beneficiarul îndeplinește obiectivele proiectului, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului;

10. să întocmească și să transmită Autorității, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare privind realizarea proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ghid, cu respectarea prevederilor art. 153 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;

11. să transmită Autorității dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și dovada plății contribuției proprii pentru facturile depuse la cererea de decontare, astfel:

a) în cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranșei din finanțare, a contribuției proprii aferente facturilor fiscale care însoțesc cererea de decontare, odată cu depunerea raportului de finalizare;

b) în cazul în care beneficiarul depune mai multe cereri de decontare, la data depunerii fiecărei cereri de decontare (cu excepția primei cereri de decontare), beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și dovada plății contribuției proprii pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către Autoritate, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și a contribuției proprii pentru facturile finanțate la ultima cerere de decontare;

12. să întocmească și să remită Autorității, din 6 în 6 luni, în perioada de monitorizare, un raport referitor la rezultatele obținute prin funcționarea stațiilor de reîncărcare;

13. să introducă în gestiunea proprie stațiile de reîncărcare achiziționate în baza prezentului contract și să le inscripționeze cu sintagma "Finanțat din Fondul pentru mediu";

14. să nu sponsorizeze/finanțeze activități cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;

15. să notifice Autoritatea și să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariția următoarelor situații:

a) modificări ale formei de proprietate, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informațiile furnizate Autorității în cererea de finanțare sau pe parcursul derulării prezentului contract;

b) deschiderea procedurii de insolvență, executare silită sau a oricărei altei proceduri similare;

16. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea și terminarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente;

17. stațiile de reîncărcare instalate prin Program vor permite accesul permanent și nediscriminatoriu al publicului;

18. stațiile de reîncărcare instalate prin Program vor fi semnalizate în concordanță cu standardele europene și naționale în domeniu, potrivit panoului prezentat cu titlu de exemplu:

Figura 1: Panou de informare

 

19. stațiile de reîncărcare vor respecta Standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice);

20. stațiile de reîncărcare vor fi echipate cel puțin cu prize și conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, și cel puțin cu conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu;

21. implementarea proiectului va asigura un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice și marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare de la art. 11 lit. h) din ghidul de finanțare. Marcajul se va menține pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului;

22. să deschidă un cont distinct de venituri obținute prin scoaterea la licitație a certificatelor de gaze cu efect de seră încasate de la Fondul pentru mediu, codificate cu codul de identificare fiscală al acestora;

23. după încheierea contractelor de finanțare, în bugetul local se cuprind, prin rectificare bugetară aprobată în condițiile legii, atât veniturile, cât și creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale pentru anul respectiv a proiectului, în baza graficelor de finanțare anexă la contract;

24. sumele primite, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local, după caz, și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație;

25. în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, să restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administrația Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate;

26. să vireze Autorității sumele reprezentând creanțe bugetare în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial dacă încasarea creanței se efectuează în anul în care au fost alocate sumele sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate, după caz;

27. să transmită Autorității în fiecare an, până la data de 10 a lunii februarie, modul de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectului în anul precedent, precum și orice alte informații suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea raportării;

28. să asigure instalarea unui acces deschis de management și operare care să permită identificarea locației, monitorizarea în timp real a funcționalității, disponibilității, cantității de energie transferate. De asemenea, acest acces trebuie să permită interconectarea și comunicarea cu alte instalații similare în timp real;

29. stațiile de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 și dispun de meniu în limba română și în limba engleză;

30. să asigure mentenanță pe perioada de monitorizare, prin terți;

31. să încheie o asigurare tip "toate riscurile" pentru bunurile finanțate;

32. să prevadă inscripționarea bunurilor finanțate cu sintagma: "Finanțat din Fondul pentru Mediu".

 

ARTICOLUL 6

Obligațiile Autorității

 

Autoritatea are următoarele obligații:

1. să asigure finanțarea proiectului în condițiile menționate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;

2. să pună la dispoziția Beneficiarului informațiile legate de finanțare.

 

ARTICOLUL 7

Cazuri de culpă

 

1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligațiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale;

d) situația economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiții de realizare a proiectului;

e) nedepunerea cererii de decontare conform anexei nr. 3 la contract;

f) nedepunerea raportului de monitorizare în intervalul stabilit la art. 5 pct. 12 din contract.

3. Autoritatea va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă și, în cazul în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, Autoritatea are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finanțării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă și rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condițiile legii.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului

 

1. De drept contractul încetează:

a) la data prevăzută în contract;

b) în cazul imposibilității obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data intervenției unui act de autoritate;

d) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituției și interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care Autoritatea a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.

2. Prin reziliere, contractul încetează la inițiativa Autorității, în următoarele condiții:

a) Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, inclusiv în cazul nedepunerii cererii de decontare conform anexei nr. 3 la contract;

b) în situația intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 pct. 2.

3. Rezilierea contractului din culpa Beneficiarului are drept consecință restituirea de către acesta a finanțării primite, în termenul precizat în notificare/înștiințarea de plată, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.

4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare).

5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune- interese.

6. În cazul nedepunerii cererii de decontare la data stabilită conform art. 4 pct. 3, contractul se reziliază fără alte notificări prealabile.

7. Finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care obiectivele finanțate nu sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt menținute în funcțiune o perioadă de minimum trei ani de la data finalizării proiectului.

 

ARTICOLUL 9

Forța majoră și cazul fortuity

 

1. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, intervenit după încheierea contractului și care împiedică părțile să își execute, total sau parțial, obligațiile contractuale.

2. Partea care invocă forța majoră are următoarele obligații:

a) să notifice forța majoră celeilalte părți în termen de 5 zile de la data apariției;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forță majoră, certificatul de forță majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 

3. Dacă nu se procedează la anunțare în condițiile și la termenele prevăzute, partea care invocă forța majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării.

4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

5. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7. Prevederile de mai sus se aplică și în cazul fortuit.

 

ARTICOLUL 10

Alte clauze

 

1. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, Autoritatea fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

2. În nicio circumstanță și din niciun motiv Autoritatea nu poate fi trasă la răspundere și obligată la plata de daune- interese pe durata desfășurării proiectului și ca urmare Autoritatea nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăți suplimentare.

3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, acestea vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.

4. Contractul în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.

5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat Autoritatea despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

6. Autoritatea și Beneficiarul se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate numai autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți, numai cu acordul părților prezentului contract.

7. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea Autorității, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar informația cuprinsă în rapoartele proiectului, precum și rezultatele obținute, oricare ar fi forma acestora.

8. Beneficiarul are obligația de a despăgubi din surse proprii Autoritatea pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitățile necesare implementării proiectului și daune- interese, costuri, taxe și alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

9. Beneficiarul este de acord ca Autoritatea să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

10. Neexercitarea de către Autoritate a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar Autoritatea va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor Beneficiarului față de aceasta.

11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.

12. Sumele finanțate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Codului de procedură civilă.

 

ARTICOLUL 11

Jurisdicție

 

1. Orice neînțelegere rezultând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești de drept comun în a cărei rază teritorială își are sediul Autoritatea.

 

ARTICOLUL 12

Notificări

 

1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face, în scris, la următoarele adrese:

a) pentru Autoritate: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;

b) pentru Beneficiar: . . . . . . . . . . .

2. În cazul în care Beneficiarul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la Autoritate.

3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele menționate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.

4. Notificările se pot transmite și pe fax, la numerele . . . . . . . . . . pentru Autoritate și la numărul . . . . . . . . . . pentru Beneficiar, cu condiția ca acestea să fie confirmate ulterior.

 

ARTICOLUL 13

Amendamente

 

1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate și/sau completate numai cu acordul părților, consemnat într-un act adițional.

2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată Autorității cu minimum 10 zile înaintea datei la care se dorește să se opereze modificarea, cu excepția cazurilor bine întemeiate și justificate de către Beneficiar.

3. Prin excepție de la prevederile pct. 1, pentru modificarea datei prevăzute la art. 4 pct. 3, se consideră acord tacit al Autorității și nu este necesară întocmirea unui act adițional, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) cererea de modificare este transmisă Autorității cel târziu în data prevăzută la art. 4 pct. 3;

b) Autoritatea nu transmite Beneficiarului înștiințare cu privire la refuzul acceptării modificării respective.

 

ARTICOLUL 14

Dispoziții finale

 

1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat și executat conform legislației române și guvernat de aceasta.

2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanții legali ai Beneficiarului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.

3. Anexele nr. 1-4, pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

4. Prezentul contract a fost redactat în două exemplare originale, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

5. Prezentul contract a fost semnat la data de . . . . . . . . . ., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Administrația Fondului pentru Mediu
Președinte,
. . . . . . . . . .
Director Direcția economică,
. . . . . . . . . .
Director Direcția juridică,
. . . . . . . . . .
Avizat
Consilier juridic,
. . . . . . . . . .
Director Direcția generală proiecte,
. . . . . . . . . .
Director Direcția implementare proiecte,
. . . . . . . . . .
Referent de specialitate,
. . . . . . . . . .

Beneficiar
. . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . ./GES/ . . . . . . . . . .

 

Capitole și subcapitole de cheltuieli eligibile

 

 

Administrația Fondului pentru Mediu
Președinte,
. . . . . . . . . .
Director Direcția economică,
. . . . . . . . . .
Director Direcția juridică
. . . . . . . . . .
Avizat
Consilier juridic,
. . . . . . . . . .
Director Direcția generală proiecte
. . . . . . . . . .
Director Direcția implementare proiecte
. . . . . . . . . .
Referent de specialitate,
. . . . . . . . . .

Beneficiar
. . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . ./GES/ . . . . . . . . . .

 

Grafic de finanțare nerambursabilă

 

 

Nr. crt.

An

Sumă

 

 

 

 

Administrația Fondului pentru Mediu
Președinte,
. . . . . . . . . .
Direcția economică
Director,
. . . . . . . . . .
Direcția juridică
Director,
. . . . . . . . . .
Direcția generală proiecte
Director general,
. . . . . . . . . .
Direcția implementare proiecte
Director,
. . . . . . . . . .
Avizat
Consilier juridic,
. . . . . . . . . .
Întocmit
Referent de specialitate,
. . . . . . . . . .

Beneficiar,

 

 

ANEXA Nr. 3

la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . ./GES/ . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare la Autoritate . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

 

Cerere de decontare

 

Denumirea completă a Beneficiarului . . . . . . . . . .

Forma de organizare . . . . . . . . . .

Forma de proprietate . . . . . . . . . . (publică/privată)

Înregistrat cu cod de identificare fiscală . . . . . . . . . ., cont nr. . . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria . . . . . . . . . .

Adresa: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., website . . . . . . . . . .

Reprezentat/Reprezentată legal de . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., prin . . . . . . . . . .

 

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de către . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat/cu reședința în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon (fix și mobil) . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

În baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . ./GES/ . . . . . . . . . ., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de . . . . . . . . . . lei (în cifre și litere).

Prezenta cerere este însoțită de:

1. contracte de achiziții produse/lucrări și acte adiționale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate "conform cu originalul", încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;

2. ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziții produse/lucrări, în copii certificate "conform cu originalul";

3. facturi fiscale, în copii conforme cu originalul, certificate din punctul de vedere al realității, regularității și legalității pentru efectuarea cheltuielilor și avizate cu "Bun de plată", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menționa și numărul și data contractului de achiziție în baza căruia se vor emite;

4. certificat de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor locale, în original sau în copie legalizată;

5. certificat de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;

6. certificat de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în original sau în copie legalizată;

7. certificat de garanție emis de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată "conform cu originalul", întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Garanția prevăzută în certificat va acoperi toată perioada de valabilitate;

8. certificate de calitate și declarații de conformitate emise de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată "conform cu originalul";

9. certificat de racordare emis de operatorul de rețea de distribuție a energiei electrice, în copie certificată "conform cu originalul";

10. fișă tehnică/document a/al stației de reîncărcare în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale acesteia, de unde să rezulte îndeplinirea standardelor EN62196-2, EN62196-3, IEC61851 și a protocolului de comunicare OCPP minim 1.5, în copie certificată "conform cu originalul";

11. autorizația de construire, în copie certificată "conform cu originalul";

12. procese-verbale de recepție a serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate/proiectului tehnic, în copii certificate "conform cu originalul";

13. proces-verbal de recepție a mijlocului fix, în copie certificată "conform cu originalul";

14. proces-verbal de punere în funcțiune, în copie certificată "conform cu originalul";

15. fișa mijlocului fix, în copie certificată "conform cu originalul";

16. declarația producătorului care să ateste că echipamentele, identificate în certificatele de garanție, sunt noi;

17. raport furnizat de software cu privire la cantitatea de energie transferată;

18. alte documente relevante solicitate de Autoritate.

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ.

 

Administrația Fondului pentru Mediu
Președinte,
. . . . . . . . . .
Director Direcția economică,
. . . . . . . . . .
Director Direcția implementare proiecte,
. . . . . . . . . .
Șef Serviciu implementare,
. . . . . . . . . .
Referent de specialitate,
. . . . . . . . . .

Reprezentant legal: . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. 4

la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. . . . . . . . . . ./GES/ . . . . . . . . . .

 

 

Lista documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către Autoritate și care însoțesc cererea de decontare

 

1. Contracte de achiziții produse/lucrări și acte adiționale care intervin pe parcursul derulării acestora, în copii certificate "conform cu originalul", încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare

2. Ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziții produse/lucrări, în copii certificate "conform cu originalul"

3. Facturi fiscale, în copii conforme cu originalul, certificate din punctul de vedere al realității, regularității și legalității pentru efectuarea cheltuielilor și avizate cu "Bun de plată", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menționa și numărul și data contractului de achiziție în baza căruia se vor emite

4. Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor locale, în original sau în copie legalizată

5. Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual

6. Certificat de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în original sau în copie legalizată

7. Certificat de garanție emis de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată "conform cu originalul", întocmit conform prevederilor Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Garanția prevăzută în certificat va acoperi toată perioada de valabilitate.

8. Certificate de calitate și declarații de conformitate emise de producător pentru bunurile livrate, în copie certificată "conform cu originalul"

9. Certificat de racordare emis de operatorul de rețea de distribuție a energiei electrice, în copie certificată "conform cu originalul"

10. Fișă tehnică/Document a/al stației de reîncărcare în care să fie precizate caracteristicile tehnice ale acesteia, de unde să rezulte îndeplinirea standardelor EN62196-2, EN62196-3, IEC61851 și a protocolului de comunicare OCPP minim 1.5, în copie certificată "conform cu originalul"

11. Autorizația de construire, în copie certificată "conform cu originalul"

12. Procese-verbale de recepție a serviciilor de realizare a studiului de fezabilitate/proiectului tehnic, în copii certificate "conform cu originalul"

13. Proces-verbal de recepție a mijlocului fix, în copie certificată "conform cu originalul"

14. Proces-verbal de punere în funcțiune, în copie certificată "conform cu originalul"

15. Fișa mijlocului fix, în copie certificată "conform cu originalul"

16. Declarația producătorului care să ateste că echipamentele, identificate în certificatele de garanție, sunt noi

17. Raport furnizat de software cu privire la cantitatea de energie transferată;

18. Alte documente relevante solicitate de Autoritate

În cazul în care documentele menționate anterior sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însoțite de traducerea autorizată.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 8.222 din 17.07.2018 elaborat de către Direcţia generală programe,

având în vedere prevederile pct. 3 lit. D din anexa B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, şi Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părţi din 13.10.2016,

având în vedere art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, având în vedere art. 21 din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6,560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,

având în vedere art. 8.3.1.b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şt completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulile de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorul de program pentru programul „Provocări în sănătatea publică la nivel european” şi structurile din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 17 iulie 2018.

Nr. 902.

 

ANEXĂ

 

Regulile de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021

 

ARTICOLUL 1

Prevederi legale aplicabile

 

Prevederile legale aplicabile la stabilirea regulilor de aplicare a sumelor forfetare sunt:

a) pct. 3 lit. D din anexa B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, şi Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părţi, prevede descrierea Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european”;

b) art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, - prevede faptul că operatorii de program utilizează finanţarea pe bază de sume forfetare, în conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021;

c) art. 21 din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 - prevede faptul că sumele forfetare nu se verifica prin documente justificative şi contractele de finanţare încheiate între operatorii de program şt promotorii de proiecte vor cuprinde toate dispoziţiile/regulile necesare pentru a verifica dacă au fost respectate condiţiile de plată a finanţării pe baza sumelor forfetare:

d) art. 8.3.1 .b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare - prevede posibilitatea aplicării sumelor forfetare în baza unor reguli clar stabilite şi aprobate de operatorul de program;

e) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - prevede sumele forfetare stabilite pentru finanţarea deplasărilor interne şi externe aplicabile de către punctul naţional de contact şi operatorii de program în cazul Fondului pentru relaţii bilaterale din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021.

 

ARTICOLUL 2

Metodologia de stabilire a sumelor forfetare

 

Costurile cu transportul şi indemnizaţia de deplasare, compusă din cazare şi diurnă (masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif la cazare etc.) acordate participanţilor care se deplasează, sunt stabilite în baza art. 4 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021.

 

ARTICOLUL 3

Reguli de aplicare a sumelor forfetare

 

(1) Prezentele reguli se aplică de către operatorul de program pentru finanţarea costurilor de deplasare pe baza sumelor forfetare în cadrul proiectelor şi costurilor de management finanţate prin Programul „Provocări în sănătatea publică la nivel european”.

(2) Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile legate de transport, cazare şi diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif).

(3) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se autorizează cu condiţia îndeplinirii rezultatului aşteptat al acţiunii, respectiv efectuarea deplasării în conformitate cu prevederile contractului de finanţare/deciziei de finanţare,

(4) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se justifică prin prezentarea documentelor care probează efectuarea deplasării, respectiv tichete de îmbarcare avion/bilete tren/autocar sau ordin de deplasare (pentru cazul în care deplasarea se face cu autoturism propriu/alte mijloace) şi raportul aferent deplasării/acţiunii.

(5) Suma forfetară acordată se calculează luând în considerare numărul de zile întregi (24 de ore) de deplasare, nu şi eventualele fracţiuni. Pentru calculul numărului de km parcurşi în vederea stabilirii sumei aferente transportului atât pentru deplasările interne, cât şi pentru cele externe se vor utiliza prevederile legale în vigoare.

(6) Pentru acţiunile în cazul cărora cheltuielile de cazare sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de către organizatori) se va aplica metoda costurilor reale, cu încadrarea cheltuielilor în plafoanele stabilite prin legislaţia naţională în vigoare. În acest caz, verificarea cheltuielilor se efectuează pe baza documentelor justificative, cu excepţia cheltuielilor legate de diurnă.

(7) Valoarea sumelor forfetare se exprimă în lei, utilizând cursul de schimb InforEuro valabil la data încheierii contractului de finanţare sau deciziei de finanţare.

(8) Sumele forfetare pot fi acordate/plătite către participant în euro sau în lei conform bugetului stabilit prin contractul de finanţare/decizia de finanţare/devizul estimativ al deplasării.

(9) Contractele de finanţare/Deciziile de finanţare vor conţine toate dispoziţiile legate de respectarea condiţiilor de acordare a finanţării pe baza sumelor forfetare.

(10) Sumele forfetare se reflectă în contabilitate în conformitate cu dispoziţiile legale naţionale, utilizând conturi analitice distincte.

 

ARTICOLUL 4

Cuantumul sumelor forfetare acordate beneficiarilor români şi străini pentru deplasări

 

(1) Pentru deplasări externe către statele donatoare/România/sediul organizaţiilor internaţionale/alte state beneficiare cuantumul este:

 

Destinaţie

Tipuri de costuri

Bareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuială/persoană

Sumă forfetară acordată/participant

Norvegia şi sediul organizaţiilor internaţionale

Cazare

140 euro/noapte

220 euro/zi + 600 euro

Diurnă

80 euro/zi

Transport internaţional

600 euro/deplasare

Islanda

Cazare

160 euro/noapte

245 euro/zi + 900 euro

Diurnă

85 euro/zi

Transport internaţional

900 euro/deplasare

Liechtenstein

Cazare

95 euro/noapte

175 euro/zi + 500 euro

Diurnă

80 euro/zi

Transport internaţional

500 euro/deplasare

Alte ţări beneficiare

Cazare

110 euro/noapte

160 euro/zi + suma aferentă transportului în funcţie de numărul de km

Diurnă

50 euro/zi

Transport internaţional

Distanţă între 10 şi 99 km: 20 euro

Distanţă între 100 şi 499 km: 180 euro

Distanţă între 500 şi 1.999 km: 275 euro

Distanţă între 2.000 şi 2.999 km: 360 euro

România

Cazare

110 euro/noapte

160 euro/zi + 800 euro

Diurnă

50 euro/zi

Transport internaţional

800 euro/deplasare

 

(2) Pentru deplasări interne în România cuantumul este:

 

Destinaţie

Tipuri de costuri

Bareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuiala

Sumă forfetară acordată participantului

România

Cazare

80 euro/noapte

110 euro/zi + suma aferentă transportului în funcţie de numărul de km

Diurnă

30 euro/zi

Transport

Distanţă între 10 şi 99 km: 20 euro

Distanţă între 100 şi 499 km: 180 euro

Distanţă între 500 şi 1.999 km: 275 euro

 

(3) Pentru deplasări cu o durată de cel puţin 7 zile, sumele forfetare se calculează după cum urmează:

 

Indemnizaţie de deplasare pentru participanţii care călătoresc într-un stat donator sau către sediul unei organizaţii internaţionale

- 1.250 euro/1 săptămână

- 2.200 euro/2 săptămâni

- 3.000 euro/3 săptămâni

- 4.000 euro/4 săptămâni

Indemnizaţie de deplasare pentru participanţii care călătoresc În România sau într-o altă ţară beneficiară

- 750 euro/1 săptămână

- 1.250 euro/2 săptămâni

- 2.000 euro/3 săptămâni

- 3.000 euro/4 săptămâni

Transport

Conform baremelor stabilite la alin. (1) sau (2) în funcţie de destinaţie

 

(4) Pentru deplasări cu durate diferite de cele stabilite mai sus, indemnizaţia de deplasare/sumele forfetare se calculează proporţional cu durata deplasării.