MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 669         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 august 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

199. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

 

591. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

 

220. - Lege privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

 

631. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

527. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare, reabilitare termică şi modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

540. - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea sau în coordonarea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.224. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire a plantelor ornamentale

2.632. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2018

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 6 mai 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Prezenta lege instituie măsuri de protecţie a animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri educative şi, în acest scop, prevede norme ce reglementează următoarele:

(4) Eliminarea durerii, a suferinţei, a stresului sau a vătămărilor de durată prin utilizarea eficace a metodelor anestezice, analgezice ori a altor metode nu exclude utilizarea unui animal în proceduri din domeniul de aplicare a prezentei legi.”

2. La articolul 1 alineatul (7), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) practicilor agricole neexperimentale;”.

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Atunci când este posibil, se utilizează o metodă sau o strategie de testare satisfăcătoare din punct de vedere ştiinţific, care nu implică utilizarea animalelor vii.”

4. La articolul 4 alineatul (1), literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) cercetare transferabilă sau aplicată care urmăreşte oricare dintre următoarele scopuri:

(i) prevenirea, profilaxia, diagnosticarea sau tratarea bolilor, a stărilor de sănătate precare sau a altor anomalii sau a efectelor acestora la oameni, animale sau plante;

(ii) evaluarea, detectarea, controlul sau modificarea bolilor fiziologice la oameni, animale sau plante; sau

(iii) bunăstarea animalelor şi îmbunătăţirea condiţiilor de producţie pentru animalele crescute în scopuri agricole;

f) învăţământ superior sau pregătire profesională pentru dobândirea, menţinerea sau îmbunătăţirea competenţelor profesionale;”.

5. La articolul 5, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) în ceea ce priveşte animalele incluse în anexa nr. 4, se utilizează metoda de ucidere adecvată indicată în anexă.

(6) Prevederile alin. (2)-(4) nu se aplică în situaţia în care un animal trebuie ucis în cazuri de urgenţă, din motive de bunăstare animală, sănătate publică, siguranţă publică, sănătate animală sau de mediu.”

6. La articolul 7, partea introductivă a alineatul (1) şi litera a) şi partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Exemplarele de primate neumane nu se utilizează în proceduri, cu excepţia cazului în care procedurile îndeplinesc următoarele condiţii:

a) procedura are unul dintre scopurile menţionate la:

(i) art. 4 alin (1) lit. b) pct. i) sau art. 4 alin. (1) lit. c) şi se realizează în scopul evitării, prevenirii, diagnosticării şi tratării unor afecţiuni potenţial mortale ori invalidante care apar la om;

(ii) art. 4 alin. (1) lit. a) sau lit. c);

(2) Exemplarele de primate neumane enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, care nu intră sub incidenţa art. 7 alin. (1) din regulamentul respectiv, nu se utilizează în proceduri, cu excepţia cazului în care procedurile îndeplinesc următoarele condiţii:”.

7. La articolul 8, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Capturarea animalelor în sălbăticie se face de către persoane competente şi prin metode care nu provoacă animalelor durere, suferinţă, stres sau vătămări de durată care pot fi evitate.

(5) în situaţia în care, după capturare sau în timpul acesteia, se constată că animalul este rănit ori într-o stare de sănătate precară, acesta este examinat de către un medic veterinar sau o altă persoană care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 24 şi se iau măsuri de reducere la minimum a suferinţei animalului sau, în cazul în care există o justificare ştiinţifică, autoritatea competentă poate acorda derogări de la cerinţa de a lua măsuri pentru a reduce la minimum suferinţa animalului.”

8. La articolul 8, alineatul (6) se abrogă.

9. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în baza unei justificări ştiinţifice, autoritatea competentă poate acorda derogări de la condiţiile impuse prin alin. (1) şi (2).”

10. La articolul 10, denumirea marginală şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 10

Animale rătăcite şi nedomesticite din specii domestice

 

(1) Se interzice utilizarea în proceduri a animalelor rătăcite şi nedomesticite din specii domestice.”

11. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 17

Utilizarea în comun a organelor şi a ţesuturilor

 

Înfiinţarea de programe de utilizare în comun a organelor şi a ţesuturilor de la animalele ucise este facilitată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin înfiinţarea unei baze de date disponibile publicului care cuprinde informaţii despre unităţile utilizatoare autorizate sanitar-veterinar pentru desfăşurarea de proiecte care implică folosirea animalelor în proceduri.”

12. La articolul 19, alineatele (1)-(3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Toţi crescătorii, furnizorii şi utilizatorii de animale trebuie autorizaţi sanitar-veterinar de către autoritatea competentă şi înregistraţi într-o bază naţională de date disponibilă publicului. Autorizaţia se acordă pentru o perioadă de 5 ani.

(2) Procedura de autorizare sanitar-veterinară este stabilită prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum şi pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010.

(3) Autorizaţia sanitar-veterinară se acordă doar dacă crescătorul, furnizorul sau utilizatorul de animale şi unitatea acestuia respectă cerinţele stabilite în prezenta lege.

(7) înlocuirea persoanei sau persoanelor prevăzute la alin. (4) se notifică în mod obligatoriu autorităţii competente, în maximum 15 zile de la data înlocuirii acestora.

13. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) în cazul în care un crescător, furnizor sau utilizator de animale nu mai îndeplineşte cerinţele stabilite în prezenta lege, autoritatea competentă, prin personalul de specialitate, aplică sancţiunile contravenţionale principale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, însoţite, după caz, de sancţiunea contravenţională complementară a suspendării sau a retragerii autorizaţiei sanitar-veterinare.”

14. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Fiecare crescător, furnizor şi utilizator de animale trebuie să dispună de personal suficient în unitate.”

15. La articolul 23 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) proiectele ce implică utilizarea animalelor în proceduri să se desfăşoare în conformitate cu autorizaţia de proiect sau în conformitate cu condiţiile prevăzute la art. 41, iar în caz de nerespectare a condiţiilor de autorizare, să fie luate şi înregistrate măsurile corespunzătoare de rectificare a acesteia.”

16. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 24

Medicul veterinar desemnat

 

Fiecare unitate crescătoare, furnizoare şi utilizatoare de animale folosite în scopuri ştiinţifice sau educative trebuie să aibă un medic veterinar desemnat de către aceasta, cu experienţă în medicina animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice ori educative, sau un expert cu o calificare corespunzătoare, acolo unde este necesar, însărcinat cu atribuţii de consiliere privind bunăstarea animalelor şi tratamentul acestora.”

17. La articolul 26 alineatul (1), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) să instituie şi să evalueze procesele operaţionale interne privind monitorizarea, raportarea şi acţiunile ulterioare necesare bunăstării animalelor adăpostite sau utilizate în cadrul unităţii;

d) să urmărească evoluţia şi rezultatele proiectelor ţinând seama de efectul asupra animalelor utilizate şi identificând elementele care contribuie şi mai mult la conceputul de înlocuire, reducere şi îmbunătăţire;”.

18. La articolul 30, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Fiecare câine, pisică şi primat neuman trebuie să aibă un dosar individual, care însoţeşte animalul, atât timp cât este ţinut în condiţiile prezentei legi.

(5) în cazul relocării animalelor, informaţiile veterinare şi sociale relevante din dosarul individual prevăzut la alin. (2) însoţesc animalul.”

19. La articolul 32, alineatele (3), (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Condiţiile de microclimat în care sunt crescute, ţinute sau utilizate animalele trebuie verificate zilnic.

(6) Standardele de îngrijire şi adăpostire sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(8) Procedura de acordare a derogărilor prevăzute la alin. (7) se stabileşte prin ordin comun al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului mediului.”

20. La articolul 33, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,(3) Inspecţiile se efectuează anual la cel puţin o treime din utilizatorii de animale, în conformitate cu analiza de risc prevăzută la alin. (2); crescătorii, furnizorii şi utilizatorii de primate neumane sunt inspectaţi cel puţin o dată pe an.

(4) Autoritatea competentă efectuează un procent corespunzător de inspecţii fără o notificare prealabilă; procentul de inspecţii se stabileşte în conformitate cu rezultatele analizei de risc prevăzute la alin, (2).”

21. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 41, proiectele care implică utilizarea animalelor în proceduri se desfăşoară numai cu autorizarea prealabilă din partea autorităţii competente sau, în cazurile prevăzute la art. 41, în conformitate cu cererea trimisă autorităţii competente.”

22. La articolul 37, litera b) a alineatului (3) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) conceperea de proiecte, inclusiv statistici, acolo unde este necesar;

(4) Procesul de evaluare a proiectelor trebuie să fie transparent; sub rezerva protejării drepturilor de proprietate intelectuală şi a informaţiilor confidenţiale, evaluarea proiectelor se efectuează într-o manieră imparţială şi poate include avizul unor părţi independente.”

23. La articolul 38, litera c) a alineatului (1) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) orice elemente care ar putea contribui la consolidarea aplicării cerinţei privind înlocuirea, reducerea şi îmbunătăţirea.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2) şi prin excepţie de la prevederile art. 37 alin. (2) lit. f), autoritatea competentă poate scuti de obligaţia evaluării retrospective proiectele care includ numai proceduri clasificate drept superficiale sau fără recuperare.”

24. La articolul 39, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritatea competentă poate autoriza proiecte multiple generice desfăşurate de acelaşi utilizator dacă aceste proiecte trebuie să îndeplinească cerinţe normative sau dacă proiectele utilizează animale în scopuri de producţie sau de diagnosticare cu metode testate.”

25. La articolul 40, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritatea competentă confirmă solicitantului primirea tuturor cererilor de autorizare în termen de 15 zile lucrătoare şi indică termenul prevăzut la alin. (1) în care urmează să fie acordată autorizaţia de proiect.”

26. La articolul 41, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Normele privind autorizarea proiectelor prin procedură administrativă simplificată, prevăzută la alin. (1), se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 90 de zile de fa intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) Dacă un proiect este modificat de o manieră care ar putea avea un impact negativ asupra bunăstării animalului, autoritatea competentă impune efectuarea unei evaluări suplimentare a proiectului cu rezultat favorabil.”

27. La articolul 41, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Art. 39 alin. (3) şi (4), art. 40 alin. (3) şi art. 43 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător proiectelor a căror desfăşurare este permisă în conformitate cu prezentul articol.”

28. La articolul 43, denumirea marginală şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 43

Modificarea, reînnoirea şi retragerea autorizaţiei de proiect

 

(1) Orice modificare a proiectului care ar determina un efect negativ asupra bunăstării animalului trebuie notificată autorităţii competente, în termen de 30 de zile, şi impune acordarea unei noi autorizaţii de proiect, sub rezerva unui rezultat favorabil al evaluării proiectului, cu prevederile prezentei legi “

29. La articolul 43, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:

(4) în cazul retragerii autorizaţiei de proiect, bunăstarea animalelor utilizate sau destinate utilizării în proiect trebuie să nu fie afectată în mod negativ,

(5) Condiţiile pentru modificarea şi reînnoirea autorizaţiilor de proiect se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.”

30. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) întreaga documentaţie relevantă, inclusiv autorizaţia proiectului şi rezultatul evaluării proiectului sunt păstrate timp de cel puţin 3 ani de la data expirării autorizaţiei proiectului sau de la data expirării perioadei prevăzute la art. 40 alin. (1) şi sunt puse la dispoziţia autorităţii competente.”

31. La articolul 49, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) în situaţia în care există motive justificabile din punct de vedere ştiinţific pentru a considera că este esenţială utilizarea primatelor neumane în scopurile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) în ceea ce priveşte fiinţele umane, dar această utilizare nu este întreprinsă pentru evitarea, prevenirea, diagnosticarea şi tratarea unor boli potenţial mortale sau care pot induce o afecţiune invalidantă, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate stabili o măsură tranzitorie prin care să autorizeze o asemenea utilizare, cu condiţia ca scopul să nu poată fi realizat prin utilizarea altor specii decât primatele neumane.

(2) în situaţia în care există motive întemeiate pentru a considera că este esenţial să fie luate măsuri pentru conservarea speciilor sau pentru combaterea unei epidemii neaşteptate, a unei boli mortale ori care poate induce o afecţiune invalidantă care apare la om, instituţiile cu atribuţii în aceste domenii pot stabili o măsură tranzitorie prin care să permită utilizarea maimuţelor mari în proceduri desfăşurate în unul dintre scopurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) sau e) ori alin. (2) lit. a), cu condiţia ca scopul procedurilor în cauză să nu poată fi atins prin utilizarea altor specii decât maimuţele mari sau prin folosirea de metode alternative. Trimiterea la art. 4 alin. (2) lit. a) nu se interpretează ca făcând referire la animale şi la plante.

(4) în cazul în care se stabileşte o măsură tranzitorie potrivit prevederilor alin. (1)-(3), se informează fără întârziere Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, prezentând motivele stabilirii măsurii tranzitorii şi dovezile care probează situaţia de tipul celor descrise la alin. (1)-(3) care stau la baza măsurii tranzitorii.”

32. La articolul 49, alineatul (5) se abrogă.

33. La anexa nr. 2 se introduce o nouă specie, specia Marmosete (Callithrix jacchus).

 

ANEXA Nr. 2

 

Lista primatelor neumane şi data de la care pot fi utilizate potrivit art. 9 alin. (2) din lege

 

Specii

Data la care pot fi utilizate în proceduri

Marmosete (Callithrix jacchus)

Maimuţe cynomolgus (Macaca fascicularis)

Maimuţe rhesus (Macaca mulatta)

Alte specii de primate neumane

Data la care se împlinesc 5 ani de la publicarea studiului de fezabilitate*) realizat de Comisia Europeană, cu condiţia ca studiul să nu recomande o perioadă prelungită


*) Cu prevederile art. 10 alin. (1) al patrulea paragraf din Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia animalelor utilizata în scopuri ştiinţifice, Comisia Europeană, în consultare cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu părţile interesate, realizează un studiu de fezabilitate, care include o evaluare a bunăstării şi a sănătăţii animale, cu privire la cerinţa prevăzută la art. 9 alin. (2) din lege. Studiul respectiv se publică până ia 10 noiembrie 2017. Studiul este însoţit, după caz, de propuneri de modificare a prezentei anexe.”

 

34. La anexa nr. 3, tabelele 3, 5, 7.3, 9.2 şi 9.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Tabelul 3 Pisici

 

Podea(*)

Rafturi

Înălţime

 

(m2)

(m2)

(m)

Suprafaţa minimă pentru un animal adult

1,5

0,5

2

Pentru fiecare animal suplimentar se adaugă

0,75

0,25

-


(*) Suprafaţa podelei fără rafturi.

 

Tabelul 5 Dihori

 

Suprafaţa minimă a incintei (cm2)

Suprafaţa minimă a podelei/animal (cm2)

Înălţimea minimă (cm)

Animale până la 600 g inclusiv

4.500

1.500

50

Animale peste 600 g

4.500

3.000

50

Masculi adulţi

6.000

6.000

50

Femelă şi puii săi

5.400

5.400

50

 

Tabelul 7.3 Porcine şi porcuşori de laborator

Greutate (kg)

Suprafaţa minimă a incintei1) (m2)

Suprafaţa minimă a podelei/animal (m2/animal)

Suprafaţa minimă de odihnă/animal (în condiţii neutre din punct de vedere termic) (m2/animal)

până la 5 inclusiv

2,0

0,20

0,10

peste 5 şi până la 10 inclusiv

2,0

0,25

0,11

peste 10 şi până la 20 inclusiv

2,0

0,35

0,18

peste 20 şi până la 30 inclusiv

2,0

0,50

0,24

peste 30 şi până la 50 inclusiv

2,0

0,70

0,33

peste 50 şi până la 70 inclusiv

3,0

0,80

0,41

peste 70 şi până la 100 inclusiv

3,0

1,00

0,53

peste 100 şi până la 150 inclusiv

4,0

1,35

0,70

peste 150

5,0

2,50

0,95

Masculi adulţi (exemplare obişnuite)

7,5

-

1,30


1) Porcinele pot fi izolate în incinte mai mici pe perioade scurte, de exemplu, prin compartimentarea incintei principale folosind pereţi despărţitori, atunci când această măsură este justificată din motive veterinare sau experimentale, de exemplu, dacă este necesar consumul de hrană individuală.

 

Tabelul 9.2 Anure acvatice1)

Lungimea corpului2) (cm)

Suprafaţa minimă a zonei cu apă (cm2)

Suprafaţa minimă a zonei cu apă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm2)

Adâncimea minimă a apei (cm)

sub 6

160

40

6

între 6 şi 9 inclusiv

300

75

8

peste 9 şi până la 12 inclusiv

600

150

10

peste 12

920

230

12,5


1) Aceste condiţii se aplică bazinelor de creştere, dar nu şi bazinelor folosite pentru împerecherea naturală şi pentru supraovulaţie din motive de eficienţă, deoarece procedurile din urmă necesită bazine individuale mai mici. Standardele de spaţiu sunt stabilite pentru adulţii din categoriile de dimensiuni indicate; se recomandă fie excluderea animalelor tinere şi a mormolocilor, fie modificarea proporţională a dimensiunilor.

2) Măsurată de la cap până la cloacă.

 

Tabelul 9.4 Anure semiterestre

Lungimea corpului1) (cm)

Suprafaţa minima a incintei2)

(cm2)

Suprafaţa minimă pentru fiecare animai suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cm2)

Înălţimea minimă a incintei3)

(cm)

Adâncimea minimă a apei (cm)

până la 5,0 inclusiv

1.500

200

20

10

peste 5,0 şi până la 7,5 inclusiv

3.500

500

30

10

peste 7,5

4.000

700

30

15


1) Măsurată de la cap la cloacă.

2) Două treimi zonă de uscat, o treime suprafaţă cu apă suficientă pentru ca animalele să se poată scufunda.

3) Măsurată de la zona de uscat până la partea interioară a acoperişului terariului; în afară de aceasta, înălţimea incintei trebuie adaptată la organizarea interiorului.

 

35. La anexa nr. 4 punctul 3, tabelul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Tabel

Animale - remarci/metode

Peşti

Amfibieni

Reptile

Păsări

Rozătoare

Iepuri

Câini, pisici, dihori şi vulpi

Mamifere

mari

Primate

neumane

Supradoză de anestezic

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Tijă perforantă

X

X

(2)

X

X

-

X

-

X

Dioxid de carbon

X

X

X

-

(3)

X

X

X

X

Dislocarea cervicală

X

X

X

(4)

(5)

(6)

X

X

X

Lovire/Lovitură penetrativă în cap

-

-

-

(7)

(8)

(9)

(10)

X

X

Decapitarea

X

X

X

(11)

(12)

X

X

X

X

Asomarea electrică

(13)

(13)

X

(13)

X

(13)

(13)

(13)

X

Gaze inerte (Ar, N2)

X

X

X

-

-

X

X

(14)

X

Împuşcarea cu glonţ liber cu ajutorul unor carabine, pistoale şi muniţie adecvate

X

X

(15)

X

X

X

(16)

(15)

X”

 

36. La anexa nr. 5, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. Cerinţele legate de înlocuire, reducere şi îmbunătăţire”.

37. La anexa nr. 7 secţiunea III punctul 3, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) modele cu tumori induse sau cu tumori spontane, care se aşteaptă să cauzeze o îmbolnăvire progresiv letală asociată cu durere moderată, stres ori suferinţă de lungă durată. De exemplu, tumorile care cauzează caşexie, tumorile invazive ale oaselor, tumorile cu răspândirea metastatică şi tumorile cu ulcerare;

f) intervenţiile chirurgicale şi de altă natură efectuate pe animale sub anestezie generală care se aşteaptă să producă durere, suferinţă sau stres postoperatoriu moderat persistent sau grav ori să afecteze de manieră severă şi persistentă starea generală a animalelor. Producerea de fracturi instabile, toracotomia fără utilizarea analgezicelor adecvate sau traume care induc insuficienţa mai multor organe;”.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul legii sintagma „neuman” se înlocuieşte cu sintagma „nonuman”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI,

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 iulie 2018.

Nr. 199.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 iulie 2018.

Nr. 591.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public

al unor unităţi administrativ-teritoriale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot transmite, cu titlu gratuit, unele suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.b. - păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor incluse în intravilan şi subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), aşa cum sunt definite de normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale, în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc.

(2) Suprafeţele de fond forestier prevăzute ia alin. (1) se transmit, la solicitare, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Fac obiectul transmiterii numai suprafeţele de fond forestier proprietate publică a statului prevăzute la alin. (1), care sunt amplasate în interiorul limitelor administrative ale unităţilor administrativ-teritoriale solicitante.

(4) Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 2. - (1) Suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 1 alin. (1) se transmit prin protocol de predare-primire, în baza hotărârii Guvernului de aprobare a transmiterii, la cererea consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Lucrările de amenajare a pădurilor-parc sunt de utilitate publică.

(3) Execuţia şi întreţinerea investiţiilor efectuate pentru realizarea amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc se execută din fonduri publice şi/sau fonduri europene.

Art. 3. - Actele de punere în valoare în pădurile-parc se aprobă de către structura de specialitate competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza studiilor de specialitate aprobate în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, prin care se stabilesc lucrările speciale care au ca scop realizarea structurilor neregulate, mozaicate, a sistematizării în plan orizontal şi în volum a pădurii, pe zone şi secţiuni peisagistice.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Suprafeţele de fond forestier prevăzute ia art. 1 alin. (1) nu pot fi trecute în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Art. 6. - În cazul în care pe suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 1 alin. (1) există lucrări de investiţii de natura mijloacelor fixe, acestea se transmit cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale.

Art. 7. - (1) Pentru suprafeţele de fond forestier încadrate în categoriile funcţionale 1.4.b. - păduri constituite în zone verzi în jurul localităţilor, incluse în intravilan, sau 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ - păduri-parc, care au făcut obiectul transmiterii conform prevederilor art. 1 alin. (1), unitatea administrativ-teritorială beneficiară a transmiterii este obligată să asigure întocmirea studiilor de specialitate şi să le depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de 2 ani de ia data aprobării transmiterii.

(2) Suprafeţele de fond forestier prevăzute la art. 1 alin. (1) asupra cărora nu sunt executate amenajările prevăzute de studiile de specialitate în termen de 5 ani de la data transmiterii, respectiv de la data avizării în condiţiile alin. (1) a studiilor de specialitate în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, revin în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva.

(3) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), suprafeţele de fond forestier care au făcut obiectul transmiterii trec în proprietatea publică a deţinătorilor iniţiali şi în administrarea acestora prin hotărâre a Guvernului.

(4) Constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face de către structura de specialitate competentă teritorial a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 iulie 2018.

Nr. 220.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 26 iulie 2018.

Nr. 631.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare, reabilitare termică şi modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare, reabilitare termică şi modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”, situat în municipiul Bucureşti, strada Dumitrache Banu nr. 46, sectorul 2, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 12 iulie 2018.

Nr. 527.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Consolidare, reabilitare termică şi modernizare corp C1, sediu I.G.S.U.”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „CNI”- S.A., pe perioada realizării investiţiei;

Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.), după realizarea investiţiei;

Amplasament: municipiul Bucureşti, strada Dumitrache Banu nr. 46, sectorul 2

 

Indicatorii tehnico-economici:

 

 

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

(în preţuri valabile la data de 2.11.2017,1 euro = 4,5981 lei),

mii lei

51.027

din care C+M

mii lei

32.321

Valoarea finanţată de M.D.R AP, prin „CNI” - S.A.

(în preţuri valabile la data de 2.11.2017, 1 euro = 4,5981 lei),

mii lei

50.583

din care C + M

mii lei

31.984

Valoarea finanţată de MAI. prin I.G.S.U.

(în preţuri valabile la data de 2.11.2017, 1 euro = 4,5981 lei),

mii lei

444

din care C + M

mii lei

337

Eşalonarea investiţiei: INV/C + M

 

 

 

- Anul I INV

mii lei

22.600

C+M

mii lei

14.300

- Anul II INV

mii lei

22.700

C+M

mii lei

14.500

- Anul III INV

mii lei

5.727

C+M

mii lei

3.521

Capacităţi:

 

 

 

- Suprafaţă desfăşurată

mp

10.050

- Durata de realizare a investiţiei

luni

27

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare. Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea sau în coordonarea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea sau în coordonarea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 17 iulie 2018.

Nr. 540.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea sau în coordonarea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente

 

A.

Nr.

crt.

Informaţiile, datele şi documentele clasificate secrete de stat, nivel STRICT SECRET

Termenul de clasificare

1.

Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificatei)

50 ani

2.

Informaţiile provenind de la alte autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinaţia lor, care conţin informaţii secrete de stat de nivel strict secret

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

3.

Informaţiile elaborate, la solicitarea instituţiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, conform domeniului de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securităţii naţionale, referitoare la situaţii de urgenţă, de mobilizare şi de conflict armat

50 ani

4.

Informaţiile elaborate, la solicitarea instituţiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securităţii naţionale, referitoare la domeniul prevenirii şi combaterii terorismului

50 ani

5.

Informaţiile elaborate, la solicitarea instituţiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securităţii naţionale, referitoare la domeniul apărării şi/sau siguranţei naţionale

50 ani

6.

Documentare, buletine informative, notificări şi informări specifice domeniilor de activitate ale ministerului provenind de la autorităţile sau instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, clasificate la acest nivel de secretizare

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

7.

Informaţiile clasificate la acest nivel de secretizare al altor state sau organizaţii internaţionale, pentru care statul român şi-a asumat obligaţia de protecţie

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

8.

Alte informaţii a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securităţii naţionale

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

 

B.

 

1.

Programul de prevenire şi apărare a scurgerii de informaţii clasificate2)

30 ani

2.

Informaţiile provenind de la alte autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinaţia lor, care conţin informaţii secrete de stat de nivel secret

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

3.

Informaţiile elaborate, la solicitarea instituţiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, conform domeniului de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune securităţii naţionale, referitoare la situaţii de urgenţă, de mobilizare şi de conflict armat

30 ani

4.

Informaţiile elaborate, la solicitarea instituţiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, conform domeniului de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune securităţii naţionale, referitoare la domeniul prevenirii şi combaterii terorismului

30 ani

5.

Informaţiile elaborate, la solicitarea instituţiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune securităţii naţionale, referitoare la domeniul apărării şi/sau siguranţei naţionale

30 ani

6.

Documentare, buletine informative, notificări şi informări specifice domeniilor de activitate ale ministerului provenind de la autorităţile sau instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, clasificate la acest nivel de secretizare

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

7.

Informaţiile clasificate la acest nivel de secretizare al altor state sau organizaţii internaţionale, pentru care statul român şi-a asumat obligaţia de protecţie

În conformitate cu termenul stabilit de emitent

8.

Alte informaţii a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune securităţii naţionale

În conformitate cu termenul stabilit de emitent


1) Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate poate fi încadrat de către instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea ministerului şi într-o clasă ori nivel de secretizare mai mic, potrivit celui mai înalt nivel de secretizare a informaţiilor protejate, conform prevederilor art. 120 alin. (2) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate poate fi încadrat de către instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea ministerului şi într-o clasă ori nivel de secretizare mai mic, în funcţie de nivelul maxim de clasificare a informaţiilor pe care le cuprinde după completare, conform anexei nr. 10 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire a plantelor ornamentale

 

Luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu Directiva de punere în aplicare nr. 484/2018 de modificare a Directivei 93/449/CE a Comisiei în ceea ce priveşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulţire din anumite genuri sau specii de Palmae în ceea ce priveşte Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată,

văzând Referatul de aprobare nr. 226.806 din 5.07.2018, elaborat de către Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire a plantelor ornamentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006, se completează după cum urmează:

1. La capitolul III, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Materialul de înmulţire, care aparţine genurilor şi speciilor de Palmae menţionate în anexă şi având un diametru al tulpinii la bază mai mare de 5 cm trebuie să îndeplinească una dintre următoarele cerinţe:

a) să fi fost cultivat pe durata întregului ciclu de viaţă într-o zonă care a fost declarată ca fiind îndemnă de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) de către organismul oficial responsabil în conformitate cu standardele internaţionale relevante pentru măsurile fitosanitare;

b) să fi fost cultivat în cursul celor doi ani înainte de comercializare într-un loc din cadrul Uniunii Europene care asigură protecţia fizică completă împotriva introducerii Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sau într-un loc din Uniunea Europeană în care s-au aplicat tratamente preventive adecvate în ceea ce priveşte organismul dăunător respectiv. El trebuie să facă obiectul unor inspecţii vizuale efectuate cel puţin o dată la patru luni, care să confirme faptul că materialul respectiv este indemn de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

(2) Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere normelor privind zonele protejate, adoptate în temeiul art. 2 alin, (1) şi al art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare “

2. La anexa nr. 1 Lista organismelor dăunătoare care afectează semnificativ calitatea materialului de înmulţire a olantelor ornamentale, după specia Narcissus L. se introduce următoarea rubrică:

 

Genul sau specia

Organisme dăunătoare specifice

 

„- Palmae, în ceea ce priveşte următoarele genuri şi specii:

Insecte, acarieni şi nematode, în toate etapele de dezvoltare a acestora

- Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

 

- Ar&ca catechu L.

 

- Syagrus rvmanzofRana (Cham.) Glassman

 

- Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

 

- Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.

 

- Borassus flabellifer L.

 

- Brahea armata S. Watson

 

- Brahea edulis H.Wendl.

- Butia capitata (Mart.) Bece.

- Calamus merrillii Bece.

- Caryota maxima Blume

- Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

- Chamaerops humilis L.

- Cocos nucifera L.

- Corypha utan Lam.

- Copemicia Mart.

- Elaeis guineensîs Jacq.

- Howea forsteriana Bece.

- Jubaea chilensis (Molina) Baill.

- Livistona australis C. Martius

- Livistona decora (W. Bull) Dowe

- Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.

- Metroxylon sagu Rottb.

- Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook

- Phoenix canariensis Chabaud

- Phoenix dacîylifera L.

- Phoenix reciinata Jacq,

- Phoenix roebelenii OBrien

- Phoenix sylvestris (L.) Roxb.

- Phoenix theophrasti Greuter

- Pritchardia Seem. & H. Wertdl.

- Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier

- Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.

- Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.

- Washingtonia H. Wendl.”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2018.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 5 iulie 2018.

Nr. 1.224.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat

de tip benchmark aferente lunii august 2018

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţârii datoriei publice în luna august 2018 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.500 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 330 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 iulie 2018.

Nr. 2.632.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2018

 

            Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate refinanţării datoriei publice în luna august 2018, Ministerul de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

ROTP2G0RR7R5

9.08.2018

13.08.2018

12.08.2019

364

300.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P= 1- d x r/360

 

Y = r/P, în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = numărul de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

 

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca sumă împrumutată aferentă unei serii sa fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se vă stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna august 2018

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7,10 şi refinanţării datoriei publice în luna august 2018, Ministerul 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. de ani

Maturitate reziduală Nr. de ani

Rata

cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală a licitaţiei de referinţă

- lei -

Valoarea nominală SSON

- lei -

RO1121DBN032

2.08.2018

3.08.2018

6.08.2018

11.06.2021

10

2,85

5,95

91,29

300.000.000

45.000.000

RO1823DBN025

6.08.2018

7.08.2018

8.08.2018

28.06.2023

5

4,89

4,25

23,87

400.000.000

60 000.000

RO1821DBN052

13.08.2018

14.08.2018

16.08.2018

27.10.2021

3

3,20

4,00

160,55

400.000.000

60 000.000

RO1631DBN055

16.08.2018

17.08.2018

20.08.2018

24.09.2031

15

13,10

3,65

165,00

100.000.000

15 000.000

RO1624DBN027

20.08.2018

21.08.2018

22.08.2018

29.04.2024

7

5,69

3,25

51,20

400.000.000

60.000.000

RO1722DBN045

23.08.2018

24.08.2018

27.08.2018

8.03.2022

5

3,53

3,40

80,11

300.000.000

45 000.000

R01720DBN072

27.08.2018

28.08.2018

29.08.2018

26.10.2020

3

2,16

2,30

96,73

300.000.000

45.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei; ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 iei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1121DBN032

1.924/26.04.2011

Mai 2011

RO1823DBN025

3.321/27.12.2017

Ianuarie 2018

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1821DBN052

3.321/27.12.2017

Ianuarie 2018

RO1631DBN055

2.336/29.09.2016

Octombrie 2016

RO1624DBN027

1.169/28.07.2016

August 2016

RO1722DBN045

356/27.02.2017

Martie 2017

R01720DBN072

1.176/28.07.2017

August 2017

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1), în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r= rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6 3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă cu oferte de cumpărare în nume şi în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitaţia de referinţă, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.