MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 703         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 13 august 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 366 din 31 mai 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

600. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

 

601. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, instituţie publică din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

602. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

87. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice pentru necesităţile structurilor finanţate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite

 

156. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

254. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi a modelului acordului de integrare în muncă

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 366

din 31 mal 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghict - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, excepţie ridicată de Ştefaniea Anton, Valerian Mihail Anton, Daniela Tatiana Trifan şi Ciprian Anton în Dosarul nr. 949/321/2013 al Tribunalului Neamţ - Secţia I civilă şi care face obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.925D/2Q16.

2. La apelul nominal răspund autorul excepţiei de neconstituţionalitate Valerian Mihail Anton, personal şi asistat de avocat Niculina Ancuţa Sandu, şi, pentru partea Mănăstirea Agapia, avocat Eugen Chelaru, ambii avocaţi cu împuterniciri avocaţiale depuse la dosar. De asemenea, autorii excepţiei de neconstituţionalitate Ştefaniea Anton, Daniela Tatiana Trifan şi Ciprian Anton sunt reprezentaţi de avocat Niculina Ancuţa Sandu. Lipseşte cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, autorii excepţiei, prin avocat, au depus un răspuns faţă de punctele de vedere exprimate de către Guvern şi Avocatul Poporului. De asemenea, aceştia au depus practică judiciară în care susţin că au fost soluţionate litigii între Mănăstirea Agapia şi persoane care au proprietăţi În zona considerată vatră mănăstirească, situate în comuna Agapia, judeţul Neamţ.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia, reiterând, pe larg, motivele formulate în faţa instanţei de judecată şi aflate la dosarul cauzei. Astfel, susţine, în esenţă, că art. 27 din Legea nr. 489/2006 contravine normelor fundamentale invocate, întrucât reprezintă o derogare de la regimul juridic al circulaţiei terenurilor. Apreciază că, deşi Legea nr. 489/2006 are la bază nişte dispoziţii principiale corecte, care îşi găsesc aplicabilitatea într-un stat de drept, prin dispoziţiile de lege criticate, care prevăd că prin statute proprii cultele religioase pot stabili ce bunuri sunt sacre şi, ca atare, imprescriptibile şi insesizabile, se aduc derogări, discret strecurate în actul normativ, de la regimul juridic al terenurilor. Se consideră că este neconstituţională reglementarea potrivit căreia poate fi stabilit printr-un statut al unei persoane juridice de drept privat caracterul de bun insesizabil şi imprescriptibil al unui teren, fără existenţa unui element obiectiv în apreciere. Se arată că, la momentul achiziţionării terenului, în anul 2000, Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor prevedea că terenurile proprietate privată, aşa cum sunt terenurile aparţinând cultelor religioase, sunt şi rămân în circuitul civil. Ca atare, conchide că sintagma „bunurile sacre sunt insesizabile şi imprescriptibile”este neconstituţională.

5. Reprezentatul părţii Mănăstirea Agapia solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât, conform art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta este inadmisibilă, neavând legătură cu soluţionarea cauzei. Astfel, se susţine, în esenţă, că s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate a art. 27 din Legea nr. 489/2006, care reglementează regimul juridic al bunurilor sacre, deşi procesul în cadrul căruia a fost ridicată excepţia are ca obiect o procedură de înscriere în cartea funciară a unui pretins drept real dobândit prin uzucapiune asupra unui teren care face parte din vatra mănăstirii. De asemenea se susţine că problema pusă în discuţie nu este una de constituţionalitate, ci de interpretare a legii, ceea ce constituie încă un motiv de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate. În final, se apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este nefondată, deoarece nicio dispoziţie constituţională nu îl împiedică pe legiuitor ca, printr-o lege care reglementează regimul juridic al unor bunuri care fac obiectul proprietăţii private, dar sunt de uz public, aşa cum sunt bunurile sacre, să le declare inalienabile. Mai mult, autorii excepţiei nu au un drept de proprietate actual. Depune concluzii scrise.

6. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, având în vedere că instanţa de contencios constituţional, în jurisprudenţa sa, a statuat că legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

7. Prin încheierea din 16 august 2016, pronunţată în Dosarul nr. 949/321/2013, Tribunalul Neamţ - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. Excepţia a fost ridicată de intimaţii-reclamanţi Ştefaniea Anton, Valerian Mihail Anton, Daniela Tatiana Trifan şi Ciprian Anton, în calea de atac a apelului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 1.356 din 25 noiembrie 2014 a Judecătoriei Târgu-Neamţ, pronunţată într-o cauză având ca obiect uzucapiune.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii consideră, în esenţă, că art. 27 din Legea nr. 489/2006 prevede derogări de la legislaţia care reglementează regimul juridic al terenurilor şi susţin că numai terenurile din domeniul public al statului pot fi inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, or terenurile proprietate privată nu pot dobândi aceleaşi atribute, întrucât se încalcă prevederile Constituţiei. Se arată că, în baza dispoziţiilor de lege criticate, prin art. 170 din Statutul din 16 ianuarie 2008 pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008, s-a stabilit că „Bunurile sacre, respectiv cele care prin sfinţire sau binecuvântare sunt destinate exclusiv şi direct cultului, sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile”. Prin urmare, se susţine că dispoziţiile Legii nr. 489/2006, potrivit cărora printr-un statut al unei persoane juridice de drept privat poate fi stabilit caracterul de bun inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil al unui imobil teren, sunt neconstituţionale.

9. În opinia autorilor excepţiei, activităţile de utilitate publică pe care le desfăşoară cultele religioase nu schimbă caracterul acestora de organism privat. În activitatea lor, fiecare subiect de drept trebuie să respecte legile statului român, şi nu doar actele elaborate de propriile structuri.

10. Se arată că din întreg cadrul legislativ care cuprinde reglementări referitoare la bunurile imobile se desprinde, fără excepţie, regula potrivit căreia numai bunurile aflate în domeniul public al statului sunt insesizabile, imprescriptibile şi inalienabile. A recunoaşte dreptul unor entităţi private, cu statut de utilitate publică, de a avea bunuri proprii cu un regim juridic identic cu cel al bunurilor din domeniu) public al statului încalcă atât cadrul legislativ existent, cât şi interesul general al societăţii oglindit în protejarea stabilităţii raporturilor juridice.

11. În continuare, autorii consideră că, dacă s-ar aprecia că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, atunci ar fi discriminatoriu ca bunurile aparţinând unui cult să fie în afara cadrului legal general şi scoase din circuitul civil general.

12. Se susţine că a garanta o protecţie juridică sporită numai acelor bunuri considerate a avea o mare importanţă pentru desfăşurarea activităţilor specifice cultului, bunuri incluse în categoria celor denumite „bunuri sacre”, apare ca fiind rezonabil, dar lăsarea acestei protecţii la dispoziţia tradiţiilor şi a practicilor fiecărui cult poate determina apariţia unor situaţii care creează grave prejudicii terţilor şi perturbă securitatea relaţiilor sociale.

13. Autorii excepţiei susţin că prin dispoziţiile de lege criticate se recunoaşte dreptul cultelor religioase de a reglementa, prin statute proprii, regimul general al proprietăţii, ceea ce contravine art. 73 din Constituţie.

14. În final, se apreciază că, dacă regimul juridic al unor categorii largi de bunuri restrânge drepturile altor subiecte de drept, trebuie analizat dacă această restrângere este rezonabilă şi justificată de un interes public.

15. Tribunalul Neamţ - Secţia I civilă îşi exprimă opinia în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât opţiunea legiuitorului de a scoate anumite categorii de bunuri din circuitul civil general, din care fac parte şi „bunurile sacre”, în sensul recunoscut de art. 27 din Legea nr. 489/2003, poate fi determinată de existenţa unui element obiectiv ce rezidă tocmai din interesul public general al activităţilor desfăşurate de cultele recunoscute în condiţiile legii, având în vedere împrejurarea că, potrivit art. 8 alin. (1) din lege, „Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică”, nu persoane juridice de drept privat, cum greşit susţin autorii excepţiei de neconstituţionalitate.

16. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

17. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii, în contextul soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din lege, din perspectiva unor critici asemănătoare.

18. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 489/2006 sunt constituţionale, având în vedere că, potrivit art. 8 alin. (1) din lege, cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică.

19. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele Sor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, înscrisurile depuse, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

20. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

21. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014, având următorul cuprins: „(1) Cultele recunoscute şi unităţile lor de cult pot avea şi dobândi, în proprietate sau în administrare, bunuri mobile şi imobile, asupra cărora pot dispune în conformitate cu statutele proprii.

(2) Bunurile sacre, respectiv cele afectate direct şi exclusiv cultului, stabilite conform statutelor proprii în conformitate cu tradiţia şi practicile fiecărui cult, dobândite cu titlu, sunt insesizabile şi imprescriptibile şi pot fi înstrăinate doar în condiţiile statutare specifice fiecărui cult.

(3) Prevederile alin. (2) nu afectează redobândirea bunurilor sacre confiscate în mod abuziv de stat în perioada 1940-1989, precum şi a celor preluate fără titlu.”

22. În opinia autorilor excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 73 referitor la categoriile de legi.

23. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin dispoziţiile de lege criticate, legiuitorul statuează cu privire la posibilitatea cultelor recunoscute şi a unităţilor lor de cult de a avea şi dobândi, în proprietate sau în administrare, bunuri mobile şi imobile, asupra cărora pot dispune în conformitate cu statutele proprii, iar bunurile sacre, respectiv cele afectate direct şi exclusiv cultului, stabilite conform statutelor proprii în conformitate cu tradiţia şi practicile fiecărui cult, dobândite cu titlu, sunt insesizabile şi imprescriptibile şi pot fi înstrăinate doar în condiţiile statutare specifice fiecărui cult.

24. Din analiza înscrisurilor aflate la dosar Curtea observă că, prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu-Neamţ, astfel cum a fost completată şi precizată, autorii excepţiei, în contradictoriu cu Mănăstirea Agapia şi unitatea administrativ-teritorială a comunei Agapia, au solicitat instanţei, în principal, să constate că, prin intermediul uzucapiunii de 10 până la 20 de ani, sunt proprietarii suprafeţei de teren de 1.058 mp şi ai casei de locuit situate în intravilanul satului şi a comunei Agapia, judeţul Neamţ. În subsidiar, reclamanţii au solicitat, în eventualitatea respingerii capătului de cerere privind constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de scurtă durată, să fie obligate pârâtele să le respecte dreptul de superficie asupra terenului pe care sunt amplasate construcţiile, cu respectarea unei căi de acces către casa de locuit. În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1837 şi art. 1895-1900 din Codul civil din 1864, precum şi pe cele ale art. 1.049-1.052 din Codul de procedură civilă din 2010.

25. Curtea reţine că, prin Sentinţa civilă nr. 1.356 din 25 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 949/321/2013, Judecătoria Târgu-Neamţ, aplicând dispoziţiile Codului civil din 1864, a admis în parte acţiunea formulată şi a constatat că reclamanţii au dobândit, prin intermediul uzucapiunii de la 10 la 20 de ani, dreptul de proprietate asupra suprafeţei de teren de 1.058 mp şi a respins celelalte capete de cerere.

26. Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia”. În acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, „legătura cu soluţionarea cauzei” presupune atât aplicabilitatea textului criticat în cauza dedusă judecăţii, cât şi necesitatea invocării excepţiei de neconstituţionalitate în scopul restabilirii stării de legalitate, condiţii ce trebuie întrunite cumulativ pentru a fi satisfăcute exigenţele pe care le impun dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 în privinţa pertinenţei excepţiei de neconstituţionalitate în desfăşurarea procesului. Or, având în vedere faptul că obiectul cauzei în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate constă în dobândirea unui drept de proprietate prin uzucapiune asupra unui imobil, iar dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 489/2006 definesc bunurile sacre, reglementând regimul juridic al acestora, Curtea constată că acestea nu sunt incidente în litigiul dedus judecăţii, prin urmare nu au legătură cu soluţionarea cauzei, în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată. În aceste condiţii, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, excepţie ridicată de Ştefaniea Anton, Valerian Mihail Anton, Daniela Tatiana Trifan şi Ciprian Anton în Dosarul nr. 949/321/2013 al Tribunalului Neamţ - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Neamţ - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 31 mai 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Justiţiei, în scop de amenajare ca sediu al Judecătoriei Drăgăşani, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Drăgăşani nr. 53 din 29.11.2016.

Art. 2. - Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 2 august 2018.

Nr. 600.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Justiţiei

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnica

Anul dobândirii

Baza legală

Valoarea de inventar

(lei)

Persoana juridică ce va deţine imobilul în administrare/C.U.I.

*)

8.29.09

Sediu Judecătoria Drăgăşani

Municipiul Drăgăşani,

str. Tudor Dragomirescu nr. 392 B,

judeţul Vâlcea

Clădire P+1 E

Sc = 622 mp

Sd = 1.244 mp

Teren S = 1.114

CF nr. 38256

2016

Hotărârea Consiliului Local nr. 53/29.11.2016 emisă de Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani

1.330.895,06

Statul român, în administrarea Ministerului Justiţiei/ C.U.1.4265841, pentru Tribunalul Vâlcea/C.U.1.2540767

 

*) Nr. M.F.P. se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, instituţie publică din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar, ca urmare a reevaluării, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi identităţii naţionale.

George Vladimir Ivaşcu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 2 august 2018.

Nr. 601.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului de Cultură „George Apostu” din Bacău pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Administratorul

bunului/CUI

1.

35585

8.24.01

Centrul de Cultură „George Apostu” - Bacău

Pavilion central: P + 2E Sc = 291 mp Sd = 1.468 mp CF nr. 68940

Nr. cadastral 68940-C1 C2: Clădire administrativă: P + E Sc = 143 mp Sd = 226 mp

CF nr. 68940 Nr. cadastral 68940-C2 C3: Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”: P + E Sc = 363 mp Sd - 550 mp

CF nr. 68940 Nr. cadastral 68940-C3

Teren în suprafaţă de 22.887 mp, din care:

- curţi construcţii: 4.935 mp

- fâneaţă (spaţiu verde + spaţiu

expoziţional): 16.985 mp

- ape stătătoare (lac): 967 mp

CF/Nr. cadastral 68940

Municipiul Bacău,

Str. Crângului nr. 18,

judeţul Bacău

11.475.850

Centrul de Cultură „George Apostu”/ 4277986

2.

160560

8.24.01

Imobil

C1 - Garaj beton (pentru barcă cu motor-debarcader): construcţie anexă:

Sc = 123 mp CF nr. 68942 Nr. cadastral 68942 Teren cu suprafaţa de 311 mp, din care: ape stătătoare: 311 mp CF/Nr. cadastral: 68942

Municipiul Bacău,

Str. Crângului nr. 18,

judeţul Bacău

20.170

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda”, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda”, situat în municipiul Turda, Strada Stadionului nr. 14, judeţul Cluj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale municipiul Turda, judeţul Cluj, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 2 august 2018.

Nr. 602.

 

ANEXA

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Bază sportivă Turda”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”- S.A., pe perioada realizării investiţiei

Unitatea administrativ-teritorială municipiul Turda, judeţul Cluj, după realizarea investiţiei

Amplasament: municipiul Turda, Strada Stadionului nr. 14, judeţul Cluj

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA

(în preţuri valabile la data de 23.04.2018,1 euro = 4,6560 lei),

 

 

mii lei

78.756

 

din care C + M

 

mii lei

57.395

 

Valoarea finanţată de M.D.R.A.P. prin „C.N.I.”- S.A.

(în preţuri valabile la data de 23.04.2018, 1 euro = 4,6560 lei),

 

 

mii lei

77.871

 

din care C + M

 

mii lei

56.663

 

Valoarea finanţată de unitatea administrativ-teritorială municipiul Turda (în preţuri valabile la data de 23.04.2018, 1 euro = 4,6560 lei),

 

mii lei

885

 

din care C + M

Eşalonarea investiţiei: INV/C + M

 

 

mii lei

732

 

- Anul I

INV

mii lei

28.000

 

 

C + M

mii lei

20.000

 

- Anul II

INV

mii lei

32.000

 

 

C + M

mii lei

23.000

 

- Anul III

INV

mii lei

18.756

 

Capacităţi:

C + M

mii lei

14.395

 

- Suprafaţă desfăşurată

 

mp

12.794

 

- Capacitate totală spectatori

 

nr.

3.320

 

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

30

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale municipiul Turda, judeţul Cluj, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice pentru necesităţile structurilor finanţate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte etapele, competenţele de elaborare, avizare şi aprobare a documentelor, responsabilităţile de derulare a procedurilor şi contractelor, precum şi de evidenţă a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor care fac obiectul achiziţiilor publice pentru necesităţile structurilor finanţate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile utilizate au următorul înţeles:

a) program anual al achiziţiilor publice - instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivelul ordonatorului principal de credite, care cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care acesta intenţionează să le atribuie în decursul anului următor:

b) program al achiziţiilor publice - document de planificare a achiziţiilor publice aferent unui proiect finanţat din fonduri nerambursabile şi/sau proiect de cercetare-dezvoltare;

c) referat de necesitate - document emis de fiecare compartiment al autorităţii contractante, altul decât compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, precum şi la momentul identificării necesităţii, care cuprinde: preţul unitar/total al necesităţilor de produse, servicii şi lucrări identificate, valoarea estimată fără TVA a acestora, precum şi alte informaţii specifice, necesare în procesul de achiziţie, potrivit competenţelor;

d) strategia anuală a achiziţiilor publice - totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate, pe parcursul unui an bugetar, de structurile finanţate din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, fiecare pe domeniul său de competenţă, şi care cuprind cheltuieli de capital mai mari de 125 milioane iei, document care se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta;

e) structură beneficiară - structura finanţată din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, pentru necesităţile căreia se achiziţionează produse, servicii sau lucrări;

f) strategia de contractare - document specific al fiecărei achiziţii publice cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 - Procedurile de achiziţii publice pentru structurile beneficiare se derulează de către Direcţia achiziţii publice, denumită în continuare DAP, din subordinea Direcţiei generale logistice, denumită în continuare DGL, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de compartiment intern specializat.

Art. 4. - Strategia anuală a achiziţiilor publice pentru procesele de achiziţie publică care cuprind cheltuieli de capital mai mari de 125 milioane lei se elaborează de către DAP, în baza referatelor de necesitate transmise de:

a) DGL, cu sprijinul Direcţiei asigurare logistică integrată, denumită în continuare DAU;

b) Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, denumită în continuare DGCTI, cu sprijinul Direcţiei administrare pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, denumită în continuare DACTI;

c) structura care are calitatea de beneficiar în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, pentru toate contractele de achiziţie publică ce urmează să fie atribuite pe perioada de implementare a proiectului respectiv:

d) structura care identifică necesitatea achiziţionării altor tipuri de produse/servicii/lucrări care nu intră în competenţa direcţiilor prevăzute la lit. a) şi b);

e) structura care identifică necesitatea achiziţionării unor produse/servicii/lucrări care, deşii intră în competenţa direcţiilor prezentate la lit. a) şi b), sunt destinate exclusiv realizării activităţilor proprii de specialitate.

Art. 5. - (1) DAP elaborează Programul anual al achiziţiilor publice şi programele achiziţiilor publice şi ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări efectuate la nivelul ordonatorului principal de credite, conform prevederilor legislaţiei în domeniu.

(2) Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează în baza centralizărilor efectuate la nivelul DALI, DGCTI şi/sau DACTI, transmise DAP.

(3) Programele achiziţiilor publice se elaborează în baza datelor comunicate de către structurile care au calitatea de beneficiar în cadrul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.

(4) în cazul în care Programul anual al achiziţiilor publice şi programele achiziţiilor publice conţin achiziţii de produse, servicii şi lucrări care sunt incluse în Programul de investiţii al ordonatorului principal de credite, acestea se transmit de către DAP Serviciului bugetare şi monitorizare investiţii din cadrul DGL, în vederea verificării din punctul de vedere al cheltuielilor de natura investiţiilor.

(5) Programul anual al achiziţiilor publice se avizează de către DGL, DGCTI şi Direcţia generală financiară, denumită în continuare DGF, pentru încadrarea în buget, şi se aprobă de către ordonatorul principal de credite.

(6) Programele achiziţiilor publice se avizează, în funcţie de specificul achiziţiei publice, de către:

a) DGL - pentru certificarea oportunităţii achiziţiilor în domeniul său de competenţă, respectiv pentru încadrarea în bugetul aprobat la sursele de finanţare gestionate;

b) DGCTI - pentru certificarea oportunităţii achiziţiilor în domeniul său de competenţă;

c) DGF - pentru încadrarea în bugetul aprobat.

(7) Pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, programele achiziţiilor publice se avizează de către structurile prevăzute la alin. (6), precum şi de structurile beneficiare din aparatul central care derulează aceste proiecte.

(8) Completarea şi modificarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice, a Programului anual al achiziţiilor publice şi a programelor achiziţiilor publice se vor face conform regulilor care au stat la baza elaborării acestor documente.

Art. 6. - (1) în baza referatelor de necesitate aprobate de către ordonatorul principal de credite, structurile prevăzute la art. 4 transmit DAP caietul de sarcini/documentaţia descriptivă avizat(ă) şi, după caz, informaţii suplimentare cu privire la criteriul de atribuire şi criteriile de calificare, termenul de livrare/prestare/execuţie, precum şi alte cerinţe specifice necesare pentru derularea în bune condiţii a contractului de achiziţie. În cazul procedurilor de achiziţii publice neplanificate în anul anterior, structurile prevăzute la art. 4 transmit DAP, suplimentar, referatul de necesitate.

(2) în vederea demarării unei proceduri de achiziţie, la nivelul DAP, se elaborează Strategia de contractare.

(3) Structurile prevăzute la art. 4 au obligaţia, potrivit competenţelor, de a sprijini activitatea DAP, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice.

(4) Structurile prevăzute la art. 4 şi/sau beneficiarii au obligaţia de a transmite către DAP documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale, potrivit prevederilor art. 2 şi art. 166 din normele metodologice.

(5) întocmirea documentaţiei de atribuire sau, în cazul unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, precum şi publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire se realizează de către DAP.

(6) Strategia de contractare, documentaţia de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, documentaţia de concurs, raportul procedurii de atribuire şi documentul întocmit de DAP din care să rezulte valoarea estimată în cazul achiziţiilor directe se avizează de către structura beneficiară, după caz, şi se aprobă de ordonatorul principal de credite.

Art. 7. - (1) Pentru evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţii publice, ordonatorul principal de credite emite dispoziţia de constituire a comisiei de evaluare.

(2) Preşedintele comisiei de evaluare şi persoana responsabilă cu derularea procedurii de achiziţie se nominalizează din cadrul DAP.

(3) în cadrul comisiei de evaluare se desemnează specialişti în domeniul/domeniile obiectului contractului ce urmează să fie atribuit şi personal din cadrul Direcţiei generale juridice şi DGF, ale căror atribuţii specifice vor fi stabilite pe bază de mandat aprobat de ordonatorul principal de credite. Specialiştii în domeniul/domeniile obiectului contractului sunt, după caz, din cadrul DALI, DACTI şi/sau din structurile beneficiare prevăzute la art. 4 lit. c), d) şi e).

(4) Rolul şi atribuţiile comisiei de evaluare se stabilesc prin mandat aprobat de ordonatorul principal de credite, care se întocmeşte ca anexă la dispoziţia de constituire a acesteia.

Art. 8. - Încheierea contractului de achiziţie publică se realizează potrivit competenţelor stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 9. - Derularea contractelor, semnate de persoanele autorizate, se realizează de către structurile beneficiare cu sprijinul DALI, respectiv DGCTI şi/sau DACTI, în funcţie de specificul situaţiilor apărute pe parcursul implementării acestora.

Art. 10. - Evidenţa tehnic-operativă a bunurilor achiziţionate se ţine separat de către DGL prin DALI şi DACTI, potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 26/2011 privind desfăşurarea activităţii de achiziţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 31 iulie 2018.

Nr. 87.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

Având în vedere:

- art. 5.4, 6.2 şi 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oii Terminal” - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002;

- Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere înregistrat cu nr. 400.479 din 31.07.2018,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 251/2016 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 7 noiembrie 2016.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 3 august 2018.

Nr. 156.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE

pentru derularea operaţiunilor de transport prin terminalul petrolier

 

Motorină şi biodiesel

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

0

1

2

Descărcat din cisterne de cale ferată şi încărcare la navă

Cantităţi încărcate la navă;

 

cantităţi mai mici de 30.000 tone/lună

16,37

între 30.000 şi 50.000 tone/lună

15,47

peste 50,000 tone/lună

14,55

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterne

indiferent de cantitate

16,35

Descărcat din autocisterne în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterne

Indiferent de cantitate

18,67

Descărcat din nava în rezervoarele din Secţie Platforma Sud

indiferent de cantitate

9,24

Descărcat din navă în rezervoarele din Secţie Platforma Nord

indiferent de cantitate

12,05

Descărcat din navă în rezervoarele din Secţie Platforma Port

indiferent de cantitate

11,34

Descărcare motorină din barje maritime în cisterne CF în Secţia Platformă Sud, cu pompa barjelor

indiferent de cantitate

25,93

Descărcare motorină din nave maritime în cisterne CF în Secţia Platformă Sud, cu pompa navelor

indiferent de cantitate

25,93

încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

indiferent de cantitate

21,11

încărcat din rezervor în autocisterne

indiferent de cantitate

21,85

încărcat din rezervor în navă/barje

indiferent de cantitate

15,85

încărcat din rezervor în tank bunkeraj >100 tone/lot

indiferent de cantitate

18,20

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

3,28

Descărcat biodiesel din cisterne de cale ferată în rezervorul de condiţionare

indiferent de cantitate

12,81

Descărcat biodiesel din autocisterne în rezervorul de condiţionare

indiferent de cantitate

18,99

Condiţionare motorină prin amestec cu biodiesel

indiferent de cantitate

9,11

încărcat din rezervor în tank bunkeraj Ł 100 tone/lot

indiferent de cantitate

1.820,19

 

Benzină

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

Descărcat din cisterne de cale ferată şi încărcare la navă

Cantităţi încărcate la navă:

 

cantităţi mai mici de 30.000 tone/lună

14,55

între 30,000 şi 50.000 tone/lună

14,12

peste 50.000 tone/lună

12,74

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterne

indiferent de cantitate

14,56

Descărcat din navă în rezervor

indiferent de cantitate

9,50

Descărcat din barje în rezervor

indiferent de cantitate

10,67

încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

indiferent de cantitate

16,35

încărcat din rezervor în autocisterne

indiferent de cantitate

21,09

încărcat din rezervor în navă/barje

indiferent de cantitate

14,09

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

3,28

 

Ţiţei

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

0

1

2

Descărcat din navă şi predare la S.C. CONPET - S.A.

cantităţi mai mici de 100.000 tone/lună

15,72

 

între 100.000 şi 190.000 tone/lună

15,23

 

între 190.000 şi 230.000 tone/lună

12,13

 

peste 230.000 tone/lună

11,60

Descărcat din navă în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare în vederea încărcării ulterioare în cisterne de cale ferată

indiferent de cantitate

12,05

încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

indiferent de cantitate

21,11

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor în vederea încărcării ulterioare la nave

indiferent de cantitate

16,56

încărcat din rezervor la navă

indiferent de cantitate

13,22

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

3,28

Descărcat din navă în rezervor şi pompare din rezervor la navă

indiferent de cantitate

22,95

Descărcat între două nave acostate în două dane petroliere prin transbord direct, utilizând instalaţiile prestatorului

indiferent de cantitate

6,11

Primire pe conductă CONPET în rezervor în vederea încărcării ulterioare la nave/cisterne de cale ferată sau predării la CONPET pentru pompare pe conductă

indiferent de cantitate

8,34

Predare din rezervor pe conductă

indiferent de cantitate

5,64

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ consumurile tehnologice şi T.V.A.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE

pentru derularea operaţiunilor de depozitare prin terminalul petrolier

 

Motorină şi biodiesel

 

Intervalul de depozitare

Tariful

(lei/tonă/zi)

de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

 

începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

0,15

începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport:

0,21

- pentru cantităţi descărcate până la 200.000 tone/an

0,37

- pentru cantităţi descărcate mai mari de 200.000 tone/an şi mai mici sau egale cu 300.000 tone/an

0,34

- pentru cantităţi descărcate mai mari de 300.000 tone/an şi mai mici sau egale cu 400.000 tone/an

0,29

- pentru cantităţi descărcate mai mari de 400.000 tone/an

0,26

 

Benzină, ţiţei

 

Intervalul de depozitare

Tariful

(lei/tonă/zi)

de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

0,15

începând cu a 16-a zi da la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

0,21

începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport

0,37

 

NOTE:

1. Tarifele nu includ consumurile tehnologice şi T.V.A.

2. Data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua „zero”.

3. Depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare

 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi a modelului acordului de integrare în muncă

 

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (6) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul acordului de integrare în muncă, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Procedura şi acordul prevăzute la art. 1 şi 2 se aplică de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data publicării.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,

Gheorghiţa-Daniela Barbu

 

Bucureşti, 24 iulie 2018.

Nr. 254.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

privind punerea în aplicare a prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

Art. 1. - Prezenta procedură, denumită în continuare procedura, reglementează încheierea acordului de integrare în muncă de către şomerii de lungă durată înregistraţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, care nu pot beneficia de Garanţia pentru tineret, astfel cum este prevăzut la art. 58 alin. (5) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

Art. 2. - Persoanele cu statut de şomer de lungă durată în sensul prevăzut de art. 5 pct. IV2 din lege, respectiv persoanele care sunt şomeri pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, au posibilitatea de a încheia la expirarea perioadelor menţionate un acord de integrare în muncă cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în a căror evidenţă sunt înregistrate.

Art. 3. - Acordul de integrare în muncă cuprinde:

a) scopul;

b) prezentarea detaliată a serviciilor specializate furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, potrivit legii, propuse a fi acordate şomerului de lungă durată în funcţie de nevoile sale specifice, astfel încât să se asigure creşterea şanselor de ocupare ale acestuia;

c) informare cu privire la serviciile care pot fi oferite, potrivit legii, şomerului de lungă durată în funcţie de nevoile sale specifice de către alte entităţi din domeniul public;

d) obiectivele, termenele şi obligaţiile asumate de către părţi prin semnarea acordului de integrare în muncă;

e) durata;

f) modificarea;

g) încetarea.

Art. 4. - Serviciile prevăzute la art. 3 lit. b) constau în principal în:

a) informare şi consiliere profesională;

b) mediere a muncii;

c) formare profesională;

d) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;

e) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri.

Art. 5. - Serviciile prevăzute la art. 3 lit. c) se acordă în condiţiile legii de către entităţile din domeniul public, conform atribuţiilor deţinute, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti care asigură coordonarea interinstituţională, la nivel teritorial, privind punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, agenţii care funcţionează, potrivit legii, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ce deţine calitatea de Punct unic de contact naţional pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată.

Art. 6. - La expirarea perioadelor prevăzute de art. 2, persoanele care au statutul de şomer de lungă durată sunt invitate la sediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti în a căror evidenţă sunt înregistrate, în vederea informării cu privire la serviciile prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) din prezenta procedură.

Art. 7. - Persoanele care au statutul de şomer de lungă durată şi care, în urma informării prevăzute la art. 6, îşi exprimă opţiunea de a beneficia de aceste servicii încheie în scris cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti acordul de integrare în muncă.

Art. 8. - Pe perioada pentru care se încheie acordul de integrare în muncă, persoanele care au statutul de şomer de lungă durată rămân înregistrate, în condiţiile prevăzute de lege, în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Art. 9. - Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a monitoriza periodic situaţia individuală a persoanelor care au statutul de şomer de lungă durată cu care au încheiat acorduri de integrare în muncă sub aspectul schimbării nevoilor specifice ale acestora şi de a propune, după caz, modificarea în mod corespunzător a acordului de integrare în muncă.

 

ANEXA Nr. 2

 

ACORD DE INTEGRARE ÎN MUNCĂ

Nr. ...…../……….

 

Între

Agenţia …………………………… pentru Ocuparea Forţei de Muncă având sediul în localitatea ………………………. str. …………. nr. …………….. judeţul/sectorul cod poştal telefon/fax, e-mail ………………. operator de date cu caracter personal nr. denumită în continuare agenţia, reprezentată legal prin doamna/domnul ……………………… director executiv,

şi

Domnul/Doamna …………………………. , legitimat(ă) cu …………. seria …………. nr. ………..cod numeric personal (C.N.P.) ……………………. având domiciliul/reşedinţa în localitatea ………………. str. …………. nr. …… bl …… sc. ….et. …, ap ….., judeţul/sectorul ……………………… telefon ………………, având statut de şomer de lungă durată, denumit/denumită în continuare persoană beneficiară,

S-a încheiat prezentul acord de integrare în muncă, denumit în continuare acord.

I. Scopul acordului de integrare în muncă

Art. 1. - Scopul prezentului acord îl constituie asigurarea creşterii şanselor de ocupare ale persoanei beneficiare, prin acordarea, în condiţiile legii, a unor servicii personalizate, adaptate nevoilor specifice ale persoanei beneficiare de către agenţie, precum şi de către alte entităţi din domeniul public, conform atribuţiilor deţinute, la solicitarea agenţiei care asigură coordonarea interinstituţională, la nivel teritorial, privind punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, agenţie care funcţionează, potrivit legii, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ce deţine calitatea de Punct unic de contact naţional pentru integrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată.

II. Prezentarea serviciilor personalizate

Art. 2. - În vederea asigurării îndeplinirii scopului prezentului acord, agenţia, în conformitate cu atribuţiile deţinute potrivit legii, a identificat următoarele servicii ce pot fi acordate persoanei beneficiare*) potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea:

Servicii de informare şi consiliere profesională

Serviciile de informare şi consiliere profesională au ca scop, potrivit legii:

a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

b) profilarea şi încadrarea persoanei beneficiare în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil;

c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanei beneficiare, în vederea luării de către aceasta a deciziei privind propria carieră;

d) instruirea persoanei beneficiare în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă;

e) îndrumarea persoanei beneficiare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.

Servicii de mediere a muncii

Serviciile de mediere a muncii asigură punerea în legătură a persoanei beneficiare cu angajatorii care au comunicat agenţiei, potrivit legii, locuri de muncă vacante corespunzătoare pregătirii şi nivelului studiilor deţinute de persoana beneficiară, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu şi constau, conform prevederilor legale, în:

a) oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora;

b) efectuarea medierii electronice;

c) preselecţia corespunzător cerinţelor locurilor de muncă vacante oferite de angajatori şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele persoanei beneficiare.

Formare profesională

Serviciile de formare profesională contribuie la creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanei beneficiare în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării sale pe piaţa muncii, asigurând, conform legii, iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanei beneficiare.

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale

Serviciile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale asigură recunoaşterea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite de persoana beneficiară la locul de muncă, prin studiu individual sau alte căi nonformale/informale.

Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri

Serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă în condiţiile legii, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă.

Art. 3. - În vederea asigurării îndeplinirii scopului prezentului acord s-a identificat necesitatea solicitării de sprijin următoarelor entităţi din domeniul public**):

Denumirea entităţii: ……………………………………

Serviciile identificate: …………………………………

III. Obligaţiile părţilor

Art. 4. - Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, agenţia are următoarele obligaţii:

a) să informeze persoana beneficiară, anterior încheierii prezentului acord, cu privire la serviciile personalizate prevăzute la art. 2;

b) să acorde, în condiţiile legii, serviciile convenite a fi acordate din cele prevăzute la art. 2;

c) să solicite sprijinul entităţilor din domeniul public identificate potrivit art. 3;

d) să monitorizeze periodic situaţia individuală a persoanei beneficiare sub aspectul schimbării nevoilor specifice ale acesteia şi să îi propună, după caz, modificarea în mod corespunzător a prezentului acord;

e) să asigure respectarea dispoziţiilor legale naţionale şi comunitare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 5. - Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, persoana beneficiară are următoarele obligaţii:

a) să participe la serviciile acordate, prevăzute la art. 2;

b) să îndeplinească toate obligaţiile care îi revin, potrivit legii, în considerarea statutului de şomer de lungă durată înregistrat în evidenţa agenţiei;

c) să informeze agenţia cu privire la orice probleme întâmpinate în relaţia cu entităţile prevăzute la art. 3;

d) să informeze agenţia cu privire la modificarea condiţiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la art. 2;

e) să informeze entităţile din domeniul public prevăzute la art. 3 cu privire la modificarea condiţiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la acelaşi articol.

IV. Durata acordului de integrare în muncă

Art. 6. - Prezentul acord se încheie pe durată determinată, respectiv până la finalizarea acordării serviciilor prevăzute la art. 2.

V. Modificarea acordului de integrare în muncă

Art. 7. - Prezentul acord se poate modifica prin act adiţional încheiat între părţi, ori de câte ori se constată modificarea condiţiilor care au condus la acordarea serviciilor prevăzute la art. 2.

VI. Încetarea acordului de integrare în muncă

Art. 8. - Prezentul acord încetează în următoarele situaţii:

a) de drept:

(i) la data finalizării acordării serviciilor prevăzute la art. 1;

(ii) la data încetării statutului de şomer, deţinut de persoana beneficiară;

b) prin reziliere la iniţiativa agenţiei, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când se constată că persoana beneficiară nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul acord.

Art. 9. - Prezentul acord a fost încheiat astăzi în

două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

Agenţia,

Persoana beneficiară,

director executiv,

..............................................

..............................................

(semnătura)

(semnătura)

 

 

 


*) Se bifează cu X căsuţele corespunzătoare serviciilor identificate.

**) Se completează în mod corespunzător entităţile din domeniul public faţă de care s-a identificat necesitatea solicitării de sprijin.