MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 714         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 17 august 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 171 din 29 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

584. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

775/3.939. - Ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale privind modificarea anexei nr. 5 „Grile de verificare şi evaluare” la Schema de ajutor de stat pentru îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă (NGA) şi a accesului la internet în cadrul Programului operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 568/3.090/2018

 

785/1.298. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 171

din 29 martie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mihaela Dragu în Dosarul nr. 29.716/215/2014 al Judecătoriei Craiova - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.246D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că instanţa constituţională s-a mai pronunţat asupra dispoziţiilor legale criticate din perspectiva unor critici similare şi apreciază că nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 24 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 29.716/215/2014, Judecătoria Craiova - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mihaela Dragu, într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de chemare în judecată prin care se solicită obligarea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate la plata unei sume de bani ce reprezintă drepturi băneşti încasate în plus şi necuvenite.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că, spre deosebire de vechea reglementare procesual civilă, respectiv art. 119 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865, dispoziţiile legale din prezenta cauză instituie sancţiunea decăderii din dreptul de a mai formula cerere reconvenţională, dacă aceasta nu se depune odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la primul termen de judecată.

6. Se mai arată că prin dispoziţiile legale criticate se condiţionează dreptul de a formula cerere reconvenţională într-o cauză civilă de obligaţia de a o depune odată cu întâmpinarea, în caz contrar pronunţându-se decăderea. Susţine că se instituie un privilegiu pentru reclamant, iar, pentru pârât, legea impune ca pretenţiile derivate din acelaşi raport juridic să fie formulate odată cu nişte simple apărări, astfel încât procesul nu mai este echitabil, deoarece pârâtul are doar opţiunea de a se adresa cu acţiune separată.

7. Prin urmare, dispoziţiile legale criticate încalcă echilibrul procesual al părţilor, pârâtul neavând posibilitatea de a-şi valorifica probele utilizate în susţinerea pretenţiilor sale.

8. Judecătoria Craiova - Secţia civilă apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Stabilirea de către legiuitor a unui termen până la care poate fi depusă cererea reconvenţională este necesară pentru a asigura soluţionarea procesului într-un termen rezonabil şi asigură, totodată, echilibrul procesual al părţilor în litigiu, reclamantul având posibilitatea de a cunoaşte pretenţiile pârâtului şi probele pe care se sprijină, posibilitate de care pârâtul beneficiază prin luarea la cunoştinţă a cererii principale formulate de reclamant.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

11. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 209 alin, (4) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „Cererea reconvenţională se depune, sub sancţiunea decăderii, odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la primul termen de judecată."

15. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 211 din 15 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 29 mai 2014, a răspuns unor critici similare celor formulate în prezenta cauză şi a constatat constituţionalitatea dispoziţiilor legale criticate. Curtea a reţinut că faţă de vechea reglementare procesual civilă, dispoziţiile art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă instituie sancţiunea decăderii din dreptul de a mai formula cerere reconvenţională, dacă aceasta nu se depune odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la primul termen de judecată.

17. În continuare, Curtea a statuat că cererea reconvenţională este o cerere incidentală, prin care pot fi formulate pretenţii derivând din acelaşi raport juridic sau strâns legate de aceasta, care trebuie să îndeplinească toate cerinţele cererii de chemare în judecată. Formularea acesteia nu este obligatorie, pârâtul putându-şi valorifica pretenţiile sale printr-o acţiune separată. Nerespectarea termenului pentru depunerea cererii reconvenţionale se sancţionează cu decăderea din dreptul de a o mai formula. Decăderea afectează numai mijlocul procedural, nu şi dreptul subiectiv. Instituirea obligativităţii depunerii cererii reconvenţionale odată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel târziu la primul termen de judecată, asigură echilibrul procesual al părţilor în litigiu, reclamantul având posibilitatea de a cunoaşte apărările pârâtului, precum şi probele utilizate în susţinerea lor, posibilitate de care pârâtul beneficiază prin luarea la cunoştinţă a acţiunii introductive a reclamantului. De asemenea, Curtea a reţinut că prin soluţionarea cererii reconvenţionale în cursul aceluiaşi proces, de către aceeaşi instanţă, se realizează o mai bună administrare a justiţiei şi se înlătură posibilitatea unor hotărâri contradictorii sau greu de conciliat.

18. Totodată, Curtea a constatat că dispoziţiile criticate nu contravin prevederilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie. Stabilirea unui termen până la care poate fi depusă cererea reconvenţională este o măsură necesară pentru a se asigura soluţionarea proceselor într-un termen rezonabil.

19. Consacrând dreptul fundamental de acces liber la justiţie. Constituţia nu interzice stabilirea prin lege a anumitor condiţii sau reguli de procedură în privinţa exercitării acestui drept, ci - dimpotrivă - statuează că „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”. Aşadar, nu se poate susţine că normele procedurale criticate, sancţionând lipsa de interes a pârâţilor în valorificarea pretenţiilor proprii, contravin dispoziţiilor privind dreptul la un proces echitabil. Obligaţia părţilor de a-şi exercita drepturile procesuale în cadrul termenelor stabilite de lege reprezintă expresia aplicării principiului privind dreptul persoanei la judecarea procesului său în mod echitabil şi într-un termen rezonabil, potrivit prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, instituirea unor termene procesuale servind unei mai bune administrări a justiţiei, precum şi necesităţii aplicării şi respectării drepturilor şi garanţiilor procesuale ale părţilor.

20. În ceea ce priveşte instituirea anumitor termene pentru exercitarea unui drept, în jurisprudenţa sa, instanţa constituţională a statuat că exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigenţe, cărora li se subsumează şi instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. Aşa fiind, Curtea a constatat că, departe de a constitui o negare a dreptului în sine, asemenea exigenţe dau expresie ordinii de drept, absolutizarea exerciţiului unui anume drept având consecinţă fie negarea, fie amputarea drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, cărora statul este ţinut să le acorde ocrotire, în egală măsură. Totodată, Curtea a reţinut că legiuitorul are competenţa exclusivă de a stabili regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, soluţie ce rezultă din dispoziţiile constituţionale ale art. 126 alin. (2), astfel că, pentru situaţii deosebite, legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi de exercitare a drepturilor procesuale, astfel încât liberul acces la justiţie să nu fie afectat.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a schimba jurisprudenţa Curţii, soluţia şi considerentele deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mihaela Dragu în Dosarul nr. 29.716/215/2014 al Judecătoriei Craiova - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Craiova - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 29 martie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenţii chimici periculoşi sunt prezenţi sau pot fi prezenţi la locul de muncă, cu respectarea dispoziţiilor privind măsurile de protecţie împotriva radiaţiilor aplicabile agenţilor chimici, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale care transpun directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice.”

2. La articolul 5 punctul 2, litera c) se abrogă.

3. La articolul 5, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. valoare-limită biologică - limita concentraţiei, în mediul biologic corespunzător, a agentului chimic şi/sau a metabolitului/metaboliţilor săi şi/sau a unui indicator de efect;”.

4. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Valorile-limită biologice obligatorii naţionale, prevăzute la alin. (1), se stabilesc potrivit art. 44, pe baza unei evaluări ştiinţifice şi a disponibilităţii tehnicilor de măsurare, reflectă factorii de utilitate pentru a menţine sănătatea lucrătorilor la locul de muncă şi sunt prevăzute în anexa nr. 2. Aceste valori-limită, împreună cu studiile, evaluările ştiinţifice, datele ştiinţifice şi tehnice relevante, precum şi cu alte informaţii relevante despre supravegherea sănătăţii, sunt comunicate Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.”

5. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Angajatorul, în îndeplinirea obligaţiilor stabilite la art. 7 aţin. (4) şi la art. 12 alin. (1) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, trebuie să determine existenţa oricărui agent chimic periculos la locul de muncă.”

6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, În conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi să identifice ce măsuri au fost luate potrivit art. 11 şi 17-24 din prezenta hotărâre,”

7. La articolul 17, partea introductivă şi litera g) vor avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicaţi agenţi chimici periculoşi, prin:

.........................................................................................................

g) proceduri de lucru adecvate care includ măsuri privind manipularea, depozitarea şi transportul, toate în condiţii de siguranţă, la locul de muncă, ale agenţilor chimici periculoşi şi ale deşeurilor care conţin asemenea agenţi chimici.”

8. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecţie şi prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate potrivit art. 44.”

9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenţilor chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, în mod regulat şi ori de câte ori se produce vreo schimbare a condiţiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenţi chimici, în special cu privire la valorile-limită de expunere profesională, cu excepţia cazului în care demonstrează prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 20, au fost luate măsuri adecvate de prevenire şi protecţie.”

10. La articolul 24, alineatele (3)-(5) vor avea următorul cuprins:

„(3) Echipamentele de muncă şi sistemele de protecţie asigurate de angajator pentru protecţia lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare cu privire la proiectare, producţie şi livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătăţii şi securităţii.

(4) Măsurile tehnice şi/sau organizatorice luate de angajator trebuie să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.

(5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalaţiilor, echipamentelor şi maşinilor sau pentru a pune la dispoziţie echipamentele de suprimare a exploziilor ori de descărcare a presiunii de explozie.”

11. La capitolul II, titlul secţiunii a 5-a va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 5-a

Informarea, instruirea şi consultarea lucrătorilor

12. La articolul 30 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 16,17,20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanţilor acestora li se furnizează:”.

13. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre se realizează potrivit art. 18 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.”

14. La articolul 38, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 24 şi 25 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Ministerul Sănătăţii introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 12-16, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerinţele specificate pentru dosarele medicale şi expuneri, precum şi disponibilitatea acestora sunt introduse în conformitate cu prevederile legislaţiei şi practicii naţionale.

(2) Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ţine seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de aşa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătăţii şi respectiva expunere;

b) atunci când există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condiţiile specifice activităţii/muncii lucrătorului;

c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători.

.........................................................................................................

 (4) în situaţia în care este stabilită o valoare-limită biologică obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate, potrivit metodelor din anexa respectivă, este o cerinţă obligatorie în cazul desfăşurării unei activităţi cu respectivul agent chimic periculos.”

15. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - La elaborarea politicilor naţionale de securitate şi sănătate a lucrătorilor, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii ţin cont de recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.”

16. La articolul 46, alineatul (1) se abrogă.

17. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

18. Menţiunea privind transpunerea normelor europene va avea următorul cuprins:

*

Prezenta hotărâre transpune următoarele directive:

a) Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici în muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 131 din 5 mai 1998;

b) Directiva 91/322/CEE a Comisiei din 29 mai 1991 privind stabilirea valorilor-limită cu caracter orientativ prin aplicarea Directivei 80/1 107/CEE a Consiliului privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici, fizici şi biologici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 177 din 5 iulie 1991;

c) Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 142 din 16 iunie 2000;

d) Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 de stabilire a unei a două liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 38 din 9 februarie 2006;

e) anexa III a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a şasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 158 din 30 aprilie 2004;

f) Directiva 2009/161 /UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 338 din 19 decembrie 2009;

g) articolul 4 din Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului şi a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 65 din 5 martie 2014;

h) anexa Directivei (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE şi 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 27 din 1 februarie 2017.”

19. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

20. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

21. La anexa nr. 4, nota de la sfârşitul tabelului „Valori-limită pentru pulberi” va avea următorul cuprins:

N O T E:

- fibre/cm3: se referă la fibrele respirabile care au diametrul < 3 μm (micrometrii) şi lungimea fibrelor > 5 μm (micrometrii), iar raportul lungime/diametru >/= 3/1;

- mg/m3; miligrame pe metru cub de aer la 20°C şi 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur).”

Art. II. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până la 21 august 2023 se instituie o perioadă de tranziţie în cazul exploatărilor miniere subterane şi al şantierelor de săpare a tunelurilor şi puţurilor în ceea ce priveşte valorile-limită ale următorilor agenţi chimici:

a) monoxidul de azot, nr. CAS 10102-43-9;

b) dioxidul de azot, nr. CAS 10102-44-0;

c) monoxidul de carbon, nr. CAS 630-08-0.

(2) Pe parcursul perioadei de tranziţie se aplică valorile-limită prevăzute în anexa nr. 3, iar după această perioadă se aplică cele stabilite în anexa nr. 1.

(3) începând cu data de 21 august 2023, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre se abrogă.

Art. III. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 21 august 2018.

(2) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE şi 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 27 din 1 februarie 2017.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

 

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

 

Contrasemnează:

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Lia-Olguţa Vasilescu

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Cristian-Gabriel Winzer,

p. Ministrul sănătăţii,

p. Ministrul afacerilor externe,

secretar de stat

Dan-Octavian Alexandrescu,

Dănuţ Sebastian Neculăescu,

 

secretar de stat

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 2 august 2018.

Nr. 584.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006)

 

VALORI-LIMITĂ OBLIGATORII

de expunere profesională la agenţi chimici

 

Nr. crt.

CAS (1)

EC (2)

(EINECS)

Denumirea agentului chimic

Acţiunea

cutanată (3)

Valoare-limită maximă

Menţiuni (8)

8 ore (4)

Termen scurt (5) (15 min.)

mg/m3 (6)

ppm (7)

mg/m3 (6)

ppm (7)

1.

75-07-0

200-836-8

Acetaldehidă/Etanal

 

90

50

180

100

 

2.

140-11-4

205-399-7

Acetat de benzii

 

50

8

80

13

 

3.

112-07-2

203-933-3

Acetat de 2-butoxietil

P

133

20

333

50

Directiva 2000/39

4.

123-86-4

204-658-1

Acetat de n-butil

 

715

150

950

200

 

5.

108-84-9

203-621-7

Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat de hexil secundar

 

150

25

250

42

 

6.

625-16-1

-

Acetat de 1,1 dimetilpropil/Acetat de terţ pentil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39 Amilacetat, terţ

7.

141-78-6

205-500-4

Acetat de etil

 

400

111

500

139

Directiva 2017/164

8.

111-15-9

203-839-2

Acetat de 2-etoxietil/Acetat de etilglicol

P

11

2

-

-

R1B Directiva 2009/161

9.

110-19-0

203-745-1

Acetat de izobutil

 

715

150

950

200

 

10.

123-92-2

204-662-3

Acetat de izopentil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

11.

108-21-4

203-561-1

Acetat de izopropil

 

400

96

600

144

 

12.

79-20-9

201-185-2

Acetat de metil

 

200

63

600

188

 

13.

626-38-0

210-946-8

Acetat de 1-metilbutil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

14.

110-49-6

203-772-9

Acetat de 2-metoxietil

P

4,8

1

-

-

R1B Directiva 2009/161

15.

108-65-6

203-603-9

Acetat de 2-metoxi-1-metiletil

P

275

50

550

100

Directiva 2000/39

16.

628-63-7

211-047-3

Acetat de pentil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

17.

620-11-1

-

Acetat de 3-pentil

 

270

50

540

100

Directiva 2000/39

18.

109-60-4

203-686-1

Acetat de propil

 

400

96

600

144

 

19.

108-05-4

203-545-4

Acetat de vinii

 

17,6

5

35,2

10

Directiva 2009/161

20.

141-97-9

205-516-1

Aceto-acetat de etil/Acetil-acetat de etil

 

100

19

200

38

 

21.

67-64-1

200-662-2

Acetonă

 

1210

500

-

-

Directiva 2000/39

22.

64-19-7

200-580-7

Acid acetic

 

25 (13)

10

50 (13)

20

Directiva 2017/164

23.

79-10-7

201-177-9

Acid acrilic

 

29 (13)

10

59 (13)(14)

20 (14)

Directiva 2017/164

24.

10035-10-6

233-113-0

Acid bromhidric/Bromură de hidrogen

 

-

-

6,7

2

Directiva 2000/39

25.

107-92-6

203-532-3

Acid butiric

 

15

4

30

8

 

 

26.

74-90-8

200-821-6

Acid cianhidric (exprimat în CN)

P

0,5

0,45

1

0,9

Directiva 2017/164 Cianura de hidrogen

27.

79-11-8

201-178-4

Acid cloracetic

 

-

-

1

-

 

28.

7647-01-0

231-595-7

Acid clorhidric/Clorură de hidrogen

 

8

5

15

10

Directiva 2000/39

29.

598-78-7

209-952-3

Acid 2-cloropropionic

 

1

0,2

2

0,4

 

30.

75-99-0

200-923-0

Acid 2,2-dicloropropionic

 

2

0,3

10

1,7

 

31.

756-80-9

212-053-9

Acid 0.0 dimetilditiofosforic

 

10

-

15

-

 

32.

7664-39-3

231-634-8

Acid fluorhidric/Fluorură de hidrogen

 

1.5

1,8

2,5

3

Directiva 2000/39

33.

64-18-6

200-579-1

Acid formic

 

9

5

-

-

Directiva 2006/15

34.

7782-79-8

231-965-8

Acid hidrazoic

 

1

-

2

-

 

35.

79-41-4

201-204-4

Acid metacrilic

 

30

8,5

45

13

 

36.

7697-37-2

231-714-2

Acid nitric/Acid azotic

 

-

-

2,6

1

Directiva 2006/15

37.

7664-38-2

231-633-2

Acid ortofosforic

 

1

-

2

-

Directiva 2000/39

38.

144-62-7

205-634-3

Acid oxalic

 

1

-

-

-

Directiva 2006/15

39.

88-89-1

201-865-9

Acid picric

 

0,1

-

-

-

Directiva 91/322

40.

79-09-4

201-176-3

Acid propionic

 

31

10

62

20

Directiva 2000/39

41.

7664-93-9

231-639-5

Acid sulfuric (9)

 

0,05

-

-

-

Particule lichide pulverizate (10) Directiva 2009/161

42.

107-02-8

203-453-4

Acrilaldehidă/Acroleină

 

0,05 (13)

6,02

0,12 (13)

0,05

Directiva 2017/164

43.

79-06-1

201-173-7

Acrilamidă

R

0,03

-

-

-

C1B; M1B; R2

44.

141-32-2

205-480-7

Acrilat de n-butil

 

11

2

53

10

Directiva 2000/39

45.

140-88-5

205-438-8

Acrilat de etil/Etilacrilat

 

21

5

42

10

Directiva 2009/161

46.

96-33-3

202-500-6

Acrilat de metil/Metilacrilat

 

18

5

36

10

Directiva 2009/161

47.

107-13-1

203-466-5

Acrilonitril

P

5

2,3

10

4,6

C1B

48.

15972-60-8

240-110-8

Alaclor/2-cloro-2’,6’-dietil-N- (metoximetil) acetanilidă

 

20

-

30

-

 

49.

107-18-6

203-470-7

Alcool alilic

P

4,8

2

12,1

5

Directiva 2000/39

50.

64-17-5

200-578-6

Alcool etilic/Etanol

 

1900

1000

9500

5000

 

51.

98-00-0

202-626-1

Alcool furfurilic

 

50

12,5

100

25

 

52.

111-70-6

203-897-9

Alcool heptilic/1-Heptanol

 

150

31,5

250

53

 

53.

111-27-3

203-852-3

Alcool hexilic/1-Hexanol

 

150

36

250

60

 

54.

123-96-6

204-667-0

Alcool izooctilic/2- Octanol

P

150

28

250

47

 

55.

67-63-0

200-661-7

Alcool izopropilic/2- Propanol

 

200

81

500

203

 

56.

71-23-8

200-746-9

Alcool propilic/1- Propanol

 

200

81

500

203

 

 

57.

123-72-8

204-646-6

Aldehidă butirică

 

-

-

25

9

 

58.

107-20-0

203-472-8

Aldehidă cloracetică

 

-

-

3

1

 

59.

123-73-9

204-647-1

Aldehidă crotonică/2- Butenal

 

-

-

25

9

 

60.

309-00-2

206-215-8

Aldrin sau izodrin/1,2, 3, 4, 10, 10 -hexaclor 1r 4, 4a, 5, 8,

8a- hexahidro - 1,4,5, 8 - diendodimetilen naftalină

P

0,2

 

0,25

 

 

61.

107-11-9

203-463-9

Alilamină

 

0,1

-

0,4

-

 

62.

-

-

Aluminiu şi oxizi

 

3

-

10

-

(Pulberi)

63.

-

-

Aluminiu şi oxizi

 

1

-

3

-

(Fumuri)

64.

92-67-1

202-177-1

4 aminodifenil

 

-

-

-

-

Fp

65.

141-43-5

205-483-3

2-aminoetanol/Etanolamină

P

2,5

1

7,6

3

Directiva 2006/15

66.

75-31-0

200-860-9

2-aminopropan/izopropilamină

 

7

3

10

4

 

67.

61-82-5

200-521-5

Amitrol

 

0,2 (13)

-

-

-

Directiva 2017/164

68.

7664-41-7

231-635-3

Amoniac

 

14

20

36

50

Directiva 2000/39

69.

108-24-7

203-564-8

Anhidridă acetică

 

15

3,6

25

6

 

70.

106-31-0

203-383-4

Anhidridă butirică

 

1

-

5

-

 

71.

85-44-9

201-607-5

Anhidridă ftalică

 

2

0,3

5

0,8

(Vapori şi aerosoli de condensare)

72.

108-31-6

203-571-6

Anhidridă maleică

 

1

0,25

3

0,75

 

73.

62-53-3

200-539-3

Anilină

P

3

0,8

5

1,3

 

74.

90-04-0

201-963-1

o-Anisidină

P

0,3

0,06

0,5

0,1

C1B; M2

75.

536-90-3

208-651-4

m-Anisidină

P

0,3

0,06

0,5

0,1

 

76.

104-94-9

203-254-2

p-Anisidină

P

0,3

0,06

0,5

0,1

 

77.

7440-36-0

231-146-5

Antimoniu/Stibiu

 

0,2

-

0,5

-

 

78.

86-88-4

201-706-3

Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree

 

0,2

-

0,6

-

 

79.

7440-22-4

231-131-3

Argint

 

0,1

-

-

-

(Metalic); Directiva 2000/39

80.

-

231-131-3

Argint (compuşi solubili exprimaţi în Ag)

 

0,01

-

-

-

Directiva 2006/15

81.

-

-

Arsen şi compuşi anorganici (exprimaţi în As)

 

0,01

-

0,1

-

C1A

82.

7784-42-1

232-066-3

Arsină/hidrogen arseniat

 

0,1

0,03

0,3

0,09

 

83.

8052-42-4

232-490-9

Asfalt

 

5

-

-

-

(Fumuri)

 

84.

1912-24-9

217-617-8

Atrazină

 

1

-

2

-

 

85.

26628-22-8

247-852-1

Azidă de sodiu

P

0,1

-

0,3

-

Directiva 2000/39

86.

-

-

Bariu (compuşi solubili exprimaţi în Ba)

 

0,5

-

-

-

Directiva 2006/15

87.

71-43-2

200-753-7

Benzen

P (11)

3,25

1

-

-

C1A; M1B; Directiva 2004/37

88.

50-32-8

200-028-5

3,4-benzpiren/Benzo[a]piren

 

-

-

-

-

Fp; C1B; M1B; R1B

89.

92-87-5

202-199-1

Benzidină

P

-

-

-

-

Fp; C1A

90.

-

-

Benzine (carburanţi)

 

300

-

500

-

 

91.

93-89-0

202-284-3

Benzoat de etil

 

200

33

300

49

 

92.

106-51-4

203-405-2

p-Benzochinonă/Chinonă

 

0,3

-

0,4

-

 

93.

-

-

Beriliu (compuşi de Be)

 

0,002

-

-

-

C1B

94.

111-44-4

203-870-1

Bis(2-cloroetil)eter/2,2 Dicloro dretil eter

P

40

6,8

60

10,3

 

95.

542-88-1

208-832-8

Bis (clorometil) eter

 

-

-

-

-

Fp; C1A

96.

14324-55-1

238-270-9

Bis (dietilditiocarbamat) de zinc

 

3

-

5

-

 

97.

80-05-7

201-245-8

Bisfenol A/4.4’- Isopropilidendsfenol

 

2 (13)

 

 

-

Fracţie inhalabilă R2; Directiva 2017/164

98.

7726-95-6

231-778-1

Brom

 

0,7

0,1

-

-

Directiva 2006/15

99.

74-96-4

200-825-8

Brometan/Bromura de etil

 

400

90

500

112

C2

100.

74-83-9

200-813-2

Brommetan/Bromura de metil

P

20

5

30

7,5

M2

101.

593-60-2

209-800-6

Bromură de etilenă

 

22

5

-

-

C1B

102.

106-99-0

203-450-8

1,3 Butadienă

 

22

10

-

-

C1A; M1B

103.

71-36-3

200-751-6

n-Butanol

 

100

33

200

66

 

104.

78-93-3

201-159-0

2 Butanonă/Etil metil cetonă/Butanonă

 

600

200

900

300

Directiva 2000/39

105.

110-65-6

203-788-6

2-butină-1,4-dioi

 

0,5 (13)

-

-

-

Directiva 2017/164

106.

109-73-9

203-699-2

Butilamină

P

-

-

15

5

 

107.

106-35-4

203-388-1

Butii etil cetonă/ Heptan-3-onă/3-heptanonă

 

95

20

-

-

Directiva 2000/39

108.

111-76-2

203-905-0

2-Butoxietanol/Etilenglicol

monobutileter

P

98

20

246

50

Directiva 2000/39

109.

112-34-5

203-961-6

2-(2-Butoxietoxi)-etanol/ Dowanol DB

 

67,5

10

101,2

15

Directiva 2006/15

110.

2426-08-6

219-376-4

Butii glicidil eter

 

100

19

200

38

C2; M2

111.

-

-

Cadmiu şi compuşi (exprimaţi în Cd)

 

0,05

-

-

-

C1B; M2; R2

112.

76-22-2

200-945-0

Camfor

 

1

6

3

18

 

 

113.

105-60-2

203-313-2

ε-Caprolactamă/

Ciclohexanon-iso-oximă

 

10

 

40

-

(Pulberi, vapori) Directiva 2000/39

114.

63-25-2

200-555-0

Carbaril/1-naftil metilcarbamat

 

2

-

5

-

C2

115.

105-58-8

203-311-1

Carbonat de dietil

 

700

145

1000

207

 

116.

497-19-8

207-838-8

Carbonat de sodiu

 

1

-

3

-

 

117.

12070-12-1

235-123-0

Carbura de tungsten

 

2

-

6

-

 

118.

463-51-4

207-336-9

Cetenă

 

0,5

-

1,5

-

 

119.

420-04-2

206-992-3

Cianamidă

P

1

0,58

-

-

Directiva 2006/15

120.

75-05-8

200-835-2

Cianometan/Acetonitril

P

70

40

-

-

Directiva 2006/15

121.

151-50-8

205-792-3

Cianură de potasiu (exprimată în CN)

P

0,5

-

1

-

Directiva 2017/164

122.

143-33-9

205-599-4

Cianură de sodiu (exprimată în CN)

P

0,5

-

1

-

Directiva 2017/164

123.

 

 

Cianuri (altele decât cele de la poziţiile 121 şi 122) şi cianogeni (exprimare în CN)

P

0,5

 

1

 

 

124.

110-82-7

203-806-2

Ciclohexan

 

700

200

-

-

Directiva 2006/15

125.

108-93-0

203-630-6

Ciclohexanol

P

100

25

200

50

 

126.

108-94-1

203-631-1

Ciclohexanonă

P

40,8

10

81,6

20

Directiva 2000/39

127.

110-83-8

203-807-8

Ciclohexenă

 

700

208

1200

357

 

128.

108-91-8

203-629-0

Ciclohexilamină

 

20

5

40

10

R2

129.

542-92-7

208-835-4

Ciclopentadienă

 

100

35,5

200

75

 

130.

12079-65-1

235-142-4

Ciclopentadienil tricarbonil mangan

 

0,1

.

0,3

-

 

131.

75-19-4

200-847-8

Ciclopropan

 

500

290

700

407

 

132.

7782-50-5

231-959-5

Clor

 

-

-

1,5

0,5

Directiva 2006/15

133.

108-90-7

203-628-5

Clorbenzen/monoclorbenzen

 

23

5

70

15

Directiva 2006/15

134.

74-97-5

200-826-3

Clor brom metan

 

700

132

1000

189

 

135.

506-77-4

208-052-8

Clorcîan

 

-

-

1

0,4

 

136.

57-74-9

200-349-0

Clordan/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8-octaclor- 3a, 4, 7, 7a-tetrahidro-4, 7-metanoindan

 

0,3

 

0,6

 

C2

137.

106-89-8

203-439-8

1 -clor-2,3-epoxipropan/ Epiclorhidrină

P

1

0,2

4

0,8

C1B

 

138.

95-57-8

202-433-2

2-Clorfenol

 

-

-

10

-

 

139.

74-87-3

200-817-4

Clormetan/clorură de metil

 

75

36

150

72

C2

140.

100-00-5

202-809-6

1-Clor-4 nitrobenzen

P

-

-

1

0,16

C2; M2

141.

600-25-9

209-990-0

1 -Clor-1 nitropropan

 

50

10

75

15

 

142.

532-27-4

208-531-1

2-Cloroacetofenonă

 

-

-

0,3

0,05

 

143.

106-47-8

203-401-0

4-Cloroanilină

P

2

-

5

-

C1B

144.

75-00-3

200-830-5

Cloretan

 

268

100

-

-

C2 Directiva 2006/15

145.

40507-94-6

254-947-1

6-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă

 

15

-

20

-

 

146.

53469-21-9

-

Clorodifenil (42% clor)

P

-

-

1

-

 

147.

11097-69-1

-

Clorodifenil (54% clor)

P

-

-

0,5

-

 

148.

75-45-6

200-871-9

Clorodifluorometan

 

3600

1000

-

-

Directiva 2000/39

149.

107-07-3

203-459-7

2 Cloroetanol/Etilenclorhidrină

P

3

1

10

3

 

150.

67-66-3

200-663-8

Cloroform/Triclormetan

P

10

2

-

-

C2 Directiva 2000/39

151.

96-30-0

202-497-1

2-cloro-N-metilacetamidă

 

10

-

14

-

 

152.

563-47-3

209-251-2

3 Cloro-2metil propenă/Clorură de metalil

 

80

22

150

41

 

153.

97-00-7

202-551-4

1-Clor 2,4 dinitrobenzen

 

-

-

1

-

 

154.

126-99-8

204-818-0

Cloropren/2 Clor-1,3 butadienă

P

30

8

50

14

C1B

155.

75-29-6

200-858-8

2-clorpropan/clorură de izopropil

 

400

125

500

156

 

156.

96-24-2

202-492-4

3-cloro-1,2-propandiol/ Monoclorhidrină

 

5

-

10

-

 

157.

107-05-1

203-457-6

3-clorpropenă/clorură de alil

 

3

1

6

2

C2; M2

158.

2039-87-4

218-026-8

o-Clorstiren

 

50

9

100

18

 

159.

95-49-8

202-424-3

2-clortoluen

 

150

30

250

50

 

160.

106-43-4

203-397-0

4-clortoluen

 

150

30

250

50

 

161.

100-44-7

202-853-6

a Clor toluen/clorură de benzii

 

5

1

8

1.5

C1B

162.

75-36-5

200-865-6

Clorură de acetil

 

2

0,6

5

1,6

 

163.

12125-02-9

235-186-4

Clorură de amoniu

 

5

-

10

-

 

164.

98-88-4

202-710-8

Clorură de benzoil

 

5

6,9

10

1,8

 

165.

79-04-9

201-171-6

Clorură de cloracetil

 

10

2

20

4

 

166.

79-36-7

201-199-9

Clorură de dicloracetil

 

3

0,5

5

0,8

 

167.

10545-99-0

234-129-0

Clorură de sulf

 

2

0,4

5

0,9

 

168.

7791-25-5

232-245-6

Clorură de sulfuril

 

2

0,4

5

0,9

 

169.

7719-09-7

231-748-8

Clorură de tionil

 

15

3

25

5

 

 

170.

75-01-4

200-831-0

Clorură de vinii (monomer)

 

7,77

3

-

-

C1A; Directiva 2004/37

171.

7440-48-4

231-158-0

Cobalt

 

0,05

-

0,1

-

 

172.

8050-09-7

232-475-7

Colofoniu (produşi de descompunere la lipire cu fludor, exprimaţi în formaldehidă)

 

0,1

 

 

 

 

173.

1319-77-3

215-293-2

Cresoli (toţi izomerii)

P

22

5

-

-

Directiva 91/322

174.

18540-29-9

-

Crom hexavalent

 

0,05

-

-

-

C1A; M1B; R2

175.

 

 

Crom metalic, compuşi anorganici ai Cr(II) şi compuşi anorganici insolubili ai Cr(III)

 

2

 

 

 

Directiva 2006/15

176.

13530-65-9

236-878-9

Cromat de zinc

 

0,01

-

-

-

C1A

177.

-

 

Crom trivalent (compuşi solubili)

 

0,5

-

-

-

 

178.

98-82-8

202-704-5

Cumen/izopropilbenzen

P

100

20

250

50

Directiva 2000/39

179.

7440-50-8

231-159-6

Cupru

 

-

-

0,2

-

(Fumuri)

180.

7440-50-8

231-159-6

Cupru

 

0,5

-

1,5

-

(Pulberi)

181.

94-75-7

202-361-1

2,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic

 

5

-

10

-

 

182.

1596-84-5

216-485-9

Daminozidă/Alar

 

i

-

3

-

 

183.

533-74-4

208-576-7

Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil- 2H-1,3,5-triadiazin-2-tionă

 

-

-

3

-

 

184.

50-29-3

200-024-3

DDT/p,p’-diclorodifenil-tricloretan

P

0,5

-

1

-

C2

185.

95828-55-0

-

DDVP/o,o’-dîmetil-2,2diclordivinil-

fosfat

P

0,5

-

1,5

-

 

186.

17702-41-9

241-711-8

Decaboran

P

0,1

0,016

0,3

0,05

 

187.

91-17-8

202-046-9

Decahidronaftalină/Decalină

 

100

18

200

36

 

188.

112-30-1

203-956-9

1-Decanol

 

100

15

200

30

 

189.

8065-48-3

-

Demeton/Sistox

P

0,05

-

0,15

-

 

190.

8022-00-2

-

Demeton metil

P

0,2

-

0,5

-

 

191.

431-03-8

207-069-8

Diacetil/Butandionă

 

0,07 (13)

0,02

0,36 (13)

0.1

Directiva 2017/164

192.

124-02-7

204-671-2

Dialilamină

 

0,5

0,1

2

0,5

 

193.

37764-25-3

253-658-8

N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă

 

7

-

10

-

 

194.

999-21-3

213-658-0

Dialil maleat

 

1

-

5

-

 

195.

334-88-3

206-382-7

Diazometan

 

0,3

0,2

0,5

0,3

C1B

 

196.

19287-45-7

242-940-6

Diboran

 

0,1

0,1

1

1

 

197.

106-93-4

203-444-5

1,2 Dibrometan

P

0,8

0,1

2

0,3

C1B

198.

74-95-3

200-824-2

Dibrommetan/Bromură de metilen

 

10

1,4

50

7

 

199.

111-92-2

203-921-8

Di-n-butilamină

 

-

-

6

1,1

 

200.

142-96-1

205-575-3

Di-n-butîl eter/Dibutil eter

P

30

6

50

9

 

201.

107-66-4

203-509-8

Dibutilfosfat

 

2

-

5

-

 

202.

84-74-2

201-557-4

Dibutilftalat

 

2

-

5

-

R1B

203.

95-50-1

202-425-9

1,2-diclorbenzen/o-Dîclorbenzen

P

122

20

306

50

Directiva 2000/39

204.

106-46-7

203-400-5

1,4-diclorbenzen/p-Dîclorbenzen

P

12 (13)

2

60 (13)

10

C2; Directiva 2017/164

205.

22591-21-5

245-111-7

1,1 Diclor-3,3 dimetil-2-butanonă/ Diclorpinacolonă

 

-

.

10

-

 

206.

75-34-3

200-863-5

1,1-dicloretan

P

412

100

-

-

Directiva 2000/39

207.

107-06-2

203-458-1

1,2 Dicloretan

 

30

7

70

17

C1B

208.

75-35-4

200-864-0

1,1 Dicloretilenă/Clorură de viniliden

 

8 (13)

2

20 (13)

5

C2; Directiva 2017/164

209.

540-59-0

208-750-2

1,2 Dicloretilenă

 

200

50

300

76

 

210.

75-09-2

200-838-9

Diclormetan/Clorură de metilen

P

353 (13)

100

706 (13)

200

C2; Directiva 2017/164

211.

594-72-9

209-854-0

1,1 Diclor-1-nitroetan

 

io

1,7

40

7

 

212.

78-87-5

201-152-2

1,2 Diclorpropan/Clorură de propilen

 

100

22

200

44

 

213.

96-23-1

202-491-9

1,3 Diclor-2-propanol/1, 3 Diclorhidrină

P

5

0,95

10

1,9

C1B

214.

18671-97-1

-

2,6-diclorchinoxalină

 

50

-

100

-

 

215.

75-71-8

200-893-9

Diclor-difluor metan/Freon 12

 

2000

494

3000

741

 

216.

75-43-4

200-869-8

Diclormonofluor metan/Freon 21

 

42

10

-

-

 

217.

6607-45-0

-

1,2 Diclorvinil-benzen/α,β Diclorstiren

 

30

-

50

-

 

218.

76-14-2

200-937-7

1,1 Diclor-tetrafluoretan/Freon 114

 

3000

430

5000

715

 

219.

60-57-1

200-484-5

Dieldrin

P

0,2

-

0,25

-

C2

220.

109-89-7

203-716-3

Dietilamină

 

15

5

30

10

Directiva 2006/15

221.

100-37-8

202-845-2

2-Dietilaminoetanol

P

30

6

45

9

 

222.

91-66-7

202-088-8

N,N Dietilanilină

 

10

1,6

20

3,2

 

223.

91-65-6

202-087-2

N,N Dietilciclohexilamină

 

15

-

30

-

 

224.

122-39-4

204-539-4

Difenilamină

 

4

-

6

-

 

225.

80-10-4

201-251-0

Difenildiclorsilan

 

5

05

7

0,7

 

226.

25167-94-6

246-696-1

Difenilpropan

 

10

-

15

-

 

 

227.

8004-13-5

-

Difil/dinil/dowterm/amestec de difenil şi oxid de difenil

 

2

* *

4

-

 

228.

75-61-6

200-885-5

Difluordibrom-metan

 

600

70

800

93

 

229.

120-80-9

204-427-5

1,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol

 

10

-

20

-

 

230.

123-31-9

204-617-8

1,4-dihidroxibenzen/Hidrochinonă

 

1

-

2

-

C2; M2

231.

25167-70-8

246-690-9

Diizobutilenă

 

2000

-

2500

-

 

232.

27205-99-8

248-322-2

O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu

 

.-

 

20

-

 

233.

127-19-5

204-826-4

N,N-dimetilacetamidă

P

36

10

72

20

R1B; Directiva 2000/39

234.

124-40-3

204-697-4

Dimetilamină

 

3,8

2

9,4

5

Directiva 2000/39

235.

121-69-7

204-493-5

N.N Dimetilanilină

P

25

5

49

10

C2

236.

103-83-3

203-149-1

Dimetil-benzilamină

 

5

0,9

10

1,8

 

237.

75-97-8

200-920-4

3,3 Dimetil-2-butanonă/Pinacolonă

 

60

15

150

37

 

238.

75-78-5

200-901-0

Dimetil-diclorsilan

 

3

0,6

6

1,2

 

239.

1331-15-3

-

2,5 Dimetil 1,4 dioxan

 

50

-

100

-

 

240.

115-10-6

204-065-8

Dimetil eter/Oxid de dimetil

 

1920

1000

-

-

Directiva 2000/39

241.

68-12-2

200-679-5

N,N Dimetilformamidă

P

15

5

30

10

R1B; Directiva 2009/161

242.

868-85-9

212-783-8

Dimetilfosfit

 

12

-

-

-

(Distilat)

243.

108-83-8

203-620-1

2,6 Dimetil 4 heptanonă/Diizobutil cetonă

 

150

26

250

43

 

244.

57-14-7

200-316-0

N,N Dimetilhidrazină

P

0,7

0,3

1,5

0,6

C1B

245.

77-78-1

201-058-1

Dimetilsulfat

P

0,5

0,1

-

-

C1B; M2

246.

120-61-6

204-411-8

Dimetiltereftalat

 

2

-

5

-

 

247.

60-51-5

200-480-3

Dimetoat

 

7

-

10

-

 

248.

109-87-5

203-714-2

Dimetoximetan/Metilal

 

1500

531

2500

885

 

249.

628-96-6

211-063-0

Dinitrat de etilenglicol

P

0,3

0,05

1

0,2

 

250.

25154-54-5

246-673-6

Dinitrobenzen (toţi izomerii)

P

1

0,15

1,5

0,2

 

251.

51-28-5

200-087-7

2,4 Dinîtrofenol

P

0,7

-

1

-

 

252.

534-52-1

208-601-1

4,6 Dinitro-o-cresol/DNOC

P

0,05

-

0,2

-

 

253.

25321-14-6

246-836-1

Dinitrotoluen

P

1

-

1,5

-

C1B; M2; R2

254.

88-85-7

201-861-7

Dinoseb/6 sec butil 2,4 dinitrofenol

 

0,1

-

0,5

-

R1B

 

255.

2813-95-8

220-560-1

Dinosebacetat

 

0,7

-

1

-

 

256.

117-84-0

204-214-7

Dioctilftalat/Dietil-hexil 2-ftalat

 

2

0,1

5

0,3

 

257.

123-91-1

204-661-8

1,4 Dioxan

P

73

20

-

-

C2; Directiva 2009/161

258.

10102-44-0

233-272-6

Dioxidul de azot

 

0,96 (13)

0,5

1,91 (13)

1

Directiva 2017/164 Valorile-limită pentru dioxidul de azot se aplică în condiţiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018

259.

124-38-9

204-696-9

Dioxid de carbon

 

9000

5000

-

-

Directiva 2006/15

260.

10049-04-4

233-162-8

Dioxid de clor

 

0,1

0,04

0,3

0,11

 

261.

7446-09-5

231-195-2

Dioxid de sulf/Anhidridă sulfuroasă

 

1,3 (13)

0,5

2,7 (13)

1

Directiva 2017/164

262.

13463-67-7

236-675-5

Dioxid de titan

 

10

-

15

-

 

263.

142-84-7

205-565-9

Dipropilamină

 

1,7

0,4

2

0,5

 

264.

298-04-4

206-054-3

Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio)

etil-fosforditionat

 

0,1

-

0,2

-

 

265.

2179-59-1

218-550-7

Disulfura de alil-propil

 

10

1,7

20

3,4

 

266.

72-20-8

200-775-7

Endrin/1, 2, 3, 4, 10, 10 Hexaclor - 6, 7- epoxy-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahidro-1, 4, 5, 8 dimetanonaftalină

P

0,03

 

0,1

 

 

267.

106-87-6

203-437-7

1, 2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/diepoxid 4-vinil ciclohexenă

P

57

10

 

 

C2

268.

4016-14-2

223-672-9

2,3 Epoxipropil izopropil eter/izopropil glicidil eter

 

50

10,5

100

21

 

269.

111-43-3

203-869-6

Eter n-propilic/Dipropil eter

 

1000

-

1500

-

 

270.

108-20-3

203-560-6

Eter izopropilic/Diizopropil eter

 

1000

-

1500

-

 

271.

75-04-7

200-834-7

Etilamină

 

9,4

5

-

-

Directiva 2000/39

272.

100-41-4

202-849-4

Etilbenzen

P

442

100

884

200

Directiva 2000/39

273.

5459-93-8

226-733-8

N-etilciclohexil amină

 

15

2,9

30

5,8

 

274.

107-15-3

203-468-6

Etilendiamină/1,2 Draminoetan

 

20

8

30

12

 

275.

3566-10-7

222-651-1

Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu

 

20

-

25

-

 

276.

107-21-1

203-473-3

Etilenglicol/Etandiol

P

52

20

104

40

Directiva 2000/39

277.

109-86-4

203-713-7

Etilenglicol monometil eter/2- Metoxietanol

P

3,2

1

-

-

R1B; Directiva 2009/161

278.

151-56-4

205-793-9

Etilenimină

P

0,5

0,3

1

0,5

C1B; M1B

279.

104-76-7

203-234-3

2-etilhexan-1-ol

 

5,4 (13)

1

-

-

Directiva 2017/164

 

280.

577-11-7

209-406-4

2 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu

 

-

-

20

-

 

281.

75-08-1

200-837-3

Etil mercaptan/Etan tiol

 

-

-

1

-

 

282.

622-96-8

210-761-2

4-Etil toluen

 

300

61

400

81

 

283.

110-80-5

203-804-1

2-Eîoxietanol/Etilenglicol monoetil eter

P

8

2

-

-

R1B; Directiva 2009/161

284.

2370-63-0

219-135-3

2 Etoxi-etil-metacrilat

 

100

-

200

-

 

285.

101-84-8

202-981-2

Fenileter/Difenileter

 

5

0,7

10

1,4

Directiva 2017/164

286.

122-60-1

204-557-2

Fenil glicidil eter/PGE/2, 3- epoxipropil fenil eter/1,2-epoxi-fenoxipropan

 

6

1

10

2

C1B; M2

287.

100-63-0

202-873-5

Fenil hidrazină

P

15

3

25

6

C1B; M2

288.

98-86-2

202-708-7

Fenil metil cetonă/Acetofenonă

 

100

20

200

41

 

289.

106-50-3

203-404-7

p-Fenilendiamină

P

0,07

0,01

0,1

0,02

 

290.

95-54-5

202-430-6

o-Fenilendiamină

 

-

-

10

-

C2; M2

291.

108-95-2

203-632-7

Fenol

P

8

2

16

4

M2; Directiva 2009/