MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 715         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 17 august 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 348 din 22 mai 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) şi (4) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, precum şi ale art. 29 alin. (11) şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

999. - Ordin al ministrului sănătăţii privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 279/2005 pentru aprobarea modalităţii de implementare a modificărilor la autorizaţiile de punere pe piaţă, aprobate de Agenţia Naţională a Medicamentului

 

2.724/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a penitenciarelor

 

4.145. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels” din comuna Păuleşti

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 348

din 22 mal 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) şi (4) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, precum şi ale art. 29 alin. (11) şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) şi (4) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, precum şi ale art. 29 alin. (11) şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Elisaveta Bordînc şi alţii, în Dosarul nr. 1.631/90/2016 al Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 60D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 347D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicată de Marian Niţă şi alţii, în Dosarul nr. 3.351/109/2015 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia I civilă

4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Magistratul-asistent referă asupra faptului că la dosar a fost depus un înscris de către partea Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S A. din Bucureşti, prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

6. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 354D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicată de Lajos Antal şi alţii, în Dosarul nr. 3.530/117/2015/a1 al Curţii de Apel Cluj - Secţia civilă.

7. La apelul nominal răspunde partea Societatea Energetică Electrica - S.A., prin consilier juridic Ana-Maria Nistor, cu delegaţie la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

8. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 766D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicată de Sindicatul Salariaţilor FRE Suceava în numele membrilor Radu Vasile Adochiţei şi alţii, în Dosarul nr. 2.250/86/2016 al Tribunalului Suceava - Secţia I civilă.

9. La apelul nominal răspunde partea Societatea Energetică Electrica - S.A., prin consilier juridic Ana-Maria Nistor, cu delegaţie la dosar. Lipsesc celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

10. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 964D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicată de Federaţia Reparatorilor de Locomotive din România, în numele membrilor Bogdan Abrudan şi alţii, în Dosarul nr. 858/105/2015 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă.

11. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

12. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 1.299D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicată de Bebe Constantin Bojin şt alţii, în Dosarul nr. 2.744/90/2016 al Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă

13. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

14. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 60D/2017, 347D/2017, 354D/2017, 766D/2017, 964D/2017 şi 1.299D/2017, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Societăţii Energetice Electrica - S.A. şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin, (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 347D/2017, 354D/2017, 766D/2017, 964D/2017 şi 1.299D/2017 la Dosarul nr. 60D/2017, care este primul înregistrat.

15. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Societăţii Energetice Electrica - S.A., care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că Legea nr. 19/2000 şi Legea nr. 226/2006 sunt abrogate şi nu mai pot constitui obiect al controlului de constituţionalitate. Referitor la critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 263/2010 menţionează că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a statuat, în jurisprudenţa sa, că, în măsura în care nu au fost parcurse procedurile prevăzute de lege în vederea reevaluării unor locuri de muncă pentru a fi încadrate în condiţii speciale, angajatorul nu are posibilitatea efectuării unei astfel de încadrări. Or Societatea Energetică Electrica - S.A. nu a primit niciodată avizul necesar pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale. Mai mult, arată că, deşi autorii excepţiei invocă neconstituţionalitatea prevederilor unor legi, din cuprinsul motivării reiese că aceştia contestă unele hotărâri de Guvern adoptate pentru punerea în aplicare a legilor respective. Aceste hotărâri nu pot fi supuse însă controlului de constituţionalitate, potrivit dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 47/1992.

16. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, în acest sens arată că legiuitorul a stabilit o procedură de urmat în vederea încadrării unor locuri de muncă în condiţii speciale, iar garanţia legalităţii acestei proceduri a fost accesul instituit la instanţele de contencios administrativ. Conform jurisprudenţei Curţii Constituţionale, aşa cum este Decizia nr. 132 din 25 februarie 2010, absenţa unei proceduri deschise la instanţa de drept comun nu echivalează cu negarea dreptului de acces la o instanţă, câtă vreme partea a avut acces la instanţa de contencios administrativ direct sau prin reprezentanţii săi. În ceea ce priveşte critica potrivit căreia salariaţii nu au primit în mod individual calitate procesuală activă pentru a contesta în justiţie deciziile privind încadrarea lor într-o categorie de muncă sau alta dintre cele speciale, apreciază că deciziile care trebuiau contestate privesc categorii mari de salariaţi şi, în mod firesc, legiuitorul a acordat calitate procesuală activă reprezentanţilor acestora. Referitor la critica raportată la prevederile Directivei Consiliului nr. 89/391/CEE arată că şi aceasta este nefondată, câtă vreme prin Hotărârea din 21 martie 2018, pronunţată de Curtea Europeană de Justiţie în cauzele conexate Dănuţ Podită şi alţii împotriva Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S A. Bucureşti şi Costel Nicuşor Mucea împotriva SMDA Mureş Insolvency SPRL, s-a arătat că directiva nu este încălcată în cazul în care legislaţia naţională stabileşte termene stricte şi proceduri care nu permit instanţelor naţionale să reexamineze sau să restabilească încadrarea activităţilor desfăşurate de lucrători în diverse grupe de risc pe baza cărora se calculează pensiile pentru limită de vârstă ale acestor lucrători.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

17. Prin încheierea din 7 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.631/90/2016, Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1d alin. (2) şi (4) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice şi alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1)şi (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, precum şi ale art. 29 alin. (11) şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia a fost ridicată de Elisaveta Bordînc şi alţii cu prilejul soluţionării unei acţiuni referitoare la încadrarea autorilor excepţiei în condiţii speciale de muncă.

18. Prin încheierea din 11 ianuarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 3.351/109/2015, Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) şi (4) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006, precum şi ale art. 29 alin. (11) şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010. Excepţia a fost ridicată de Marian Niţă şi alţii în cadrul unui litigiu de muncă privind încadrarea în condiţii speciale de muncă.

19. Prin Decizia civilă nr. 364/R/2016 din 22 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.530/117/2015/a1, Curtea de Apel Cluj - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) şi (4) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006, precum şi ale art. 29 alin. (1i) şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010. Excepţia a fost ridicată de Antal Lajos şi alţii în cadrul unui litigiu de muncă.

20. Prin încheierea din 27 februarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 2.250/86/2016, Tribunalul Suceava - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) şi (4) şi art. 20 alin.(3) din Legea nr. 19/2000, art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006, precum şi ale art. 29 alin. (1i) şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul Salariaţilor FRE Suceava, în numele membrilor săi, în cadrul unei acţiuni privind încadrarea acestora în condiţii speciale de muncă.

21. Prin încheierea din 22 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 858/105/2015, Tribunalul Prahova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) şi (4) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006, precum şi ale art. 29 alin. (11) şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010. Excepţia a fost ridicată de Federaţia Reparatorilor de Locomotive din România, în numele membrilor săi, cu prilejul soluţionării unei acţiuni privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale, respectiv în condiţii deosebite.

22. Prin încheierea din 21 martie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 2.744/90/2016, Tribunalul Vâlcea - Secţia 1 civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 şi art. 29 alin. (11) şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010. Excepţia a fost ridicată de Bebe Constantin Bojin şi alţii cu prilejul soluţionării unei acţiuni privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale.

23. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie. În acest sens arată că metodologia şi criteriile de încadrare a unor activităţi şi locuri de muncă în condiţii speciale, precum şi reevaluarea acestor locuri de muncă au fost reglementate prin hotărâri ale Guvernului, ceea ce le sustrage de la controlul de constituţionalitate şi împiedică salariaţii să se adreseze direct instanţelor de judecată pentru constatarea anumitor situaţii cu caracter individual sau specifice unui grup de salariaţi. Mai arată că aplicarea prin legi a prevederilor art. 21 din Constituţie trebuie să garanteze în principal accesul direct la o instanţă de judecată şi numai în secundar accesul prin intermediar, aşa cum sunt angajatorul, sindicatele sau reprezentanţii legali ori convenţionali. Or printre titularii dreptului de a se adresa justiţiei în vederea contestării deciziilor privind încadrarea sau reevaluarea încadrării în condiţii speciale de muncă nu se regăsesc tocmai salariaţii, adică exact acea categorie de subiecţi pe care legiuitorul trebuia să o vizeze spre protecţie şi reparaţie ca urmare a condiţiilor speciale în care aceştia şi-au desfăşurat munca.

24. Totodată, autorii excepţiei consideră că Guvernul nu poate fi obiectiv în reglementarea criteriilor şi metodologiei de încadrare în condiţii speciale, întrucât stabileşte, pe de o parte, regulile după care salariaţii vor obţine în viitor pensiile, iar, pe de altă parte, stabileşte regulile după care are loc verificarea judecătorească a modalităţii de constituire a contribuţiilor pentru respectivele pensii. De asemenea, arată că angajatorii se află în conflict de interese atunci când, pe de o parte, au calitatea de iniţiatori ai demersurilor ce duc la încadrarea în anumite condiţii a locurilor de muncă din propria unitate, iar, pe de altă parte, au scopul economic de a-şi reduce costurile cu forţa de muncă.

25. Autorii excepţiei susţin şi că, prin reglementarea pe calea unor hotărâri de Guvern a criteriilor şi metodologiilor de încadrare a unor locuri de muncă în condiţii speciale, se obţin două categorii de salariaţi: una stabilită prin lege şi alta determinată arbitrar prin hotărârea Guvernului.

26. Pentru aceleaşi motive, autorii excepţiei arată că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare şi prevederilor cuprinse în paragraful 5 al preambulului la Directiva Consiliului 89/391/CEE privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, din care reiese că intenţia legiuitorului suprastatal a fost ca interesele salariaţilor să primeze în raport cu cele economice. De asemenea, amintesc că, potrivit art. 11 alin. (6) din aceeaşi directivă, salariaţii au dreptul să recurgă la autorităţi dacă apreciază că angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile. Or autorităţi sunt considerate şi instanţele de judecată, acestea fiind ultimele cărora salariatul se poate adresa pentru garantarea respectării drepturilor sale. În sensul celor arătate, autorii excepţiei invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la dreptul de acces la justiţie.

27. Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă, Curtea de Apel Piteşti - Secţia I civilă, Tribunalul Suceava - Secţia I civilă şi Tribunalul Prahova - Secţia I civilă apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu contravin textelor constituţionale invocate de autorii excepţiei.

28. Curtea de Apel Cluj - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată şi arată că textele de lege criticate sunt neconstituţionale, în măsura în care se interpretează în sensul că ar fi inadmisibilă sesizarea instanţelor de judecată cu acţiuni în constatarea condiţiilor de muncă speciale sau deosebite după data de 1 aprilie 2001, pentru ipoteza în care nu s-a realizat pe cale administrativă încadrarea locurilor de muncă în aceste condiţii, respectiv pentru situaţia în care nu sunt întrunite cumulativ condiţiile privind înscrierea activităţii şi a unităţii angajatoare în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 226/2006, respectiv în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 263/2010.

29. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

30. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată şi invocă cele statuate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 14 din 23 mai 2016 cu privire la interpretarea şi aplicarea art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010

31. Avocatul Poporului arată că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

32. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

33. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

34. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 19 alin. (2) şi (4) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006, şi dispoziţiile art. 29 alin. (11) şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Dispoziţiile de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 19 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 19/2000: „(2) Criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Sănătăţii.[...]

(4) Locurile de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau, în căzui în care nu se încheie contracte colective de muncă, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute la alin. (2).”;

- Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000: „Metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în urma consultării CNPAS.”;

- Art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006: (1) începând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în condiţii speciale locurile de muncă în care se desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) sunt cele din unităţile prevăzute în anexa nr. 2, care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare.

- Art. 29 alin. (11) din Legea nr. 263/2010: „Locurile de muncă pot fi menţinute în condiţii deosebite, prin reînnoirea avizelor de încadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, pentru o perioadă de maximum 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2016, termen până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă.”;

- Art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010: „(2) Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiţii speciale de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale, stabilită prin hotărâre a Guvernului.

(3) Procedura de reevaluare prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. “

35. Curtea constată că dispoziţiile art. 19 alin. (2) şi (4) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 şi cele ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 nu mai sunt în vigoare, aceste acte normative fiind abrogate anterior sesizării sale cu excepţia de neconstituţionalitate. Cu toate acestea, având în vedere obiectul acţiunilor în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a acestor dispoziţii de lege, Curtea apreciază că sunt aplicabile cele reţinute prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, potrivit cărora «sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”, astfel că analiza de constituţionalitate se va referi şi la dispoziţiile art. 19 alin. (2) şi (4) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, precum şi la cele ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006.

36. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate consideră că dispoziţiile articolelor de lege criticate încalcă dreptul de acces liber la justiţie, consacrat de art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie. De asemenea, consideră că sunt înfrânte şi prevederile paragrafului 5 al preambulului la Directiva Consiliului 89/391/CEE privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L183/1989, prevederi referitoare la adoptarea de către Consiliu, prin intermediul directivelor, a cerinţelor minime pentru a promova îmbunătăţirea, în special, a mediului de muncă, în vederea garantării unui nivel mai bun de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, precum şi prevederile art. 11 alin. (6) din aceeaşi directivă, în care se arată că „lucrătorii şi reprezentanţii acestora au dreptul să recurgă, în conformitate cu legislaţiile şi practicile interne, la autoritatea care răspunde de protecţia securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, în cazul în care consideră că măsurile luate şi mijloacele puse la dispoziţie de angajator nu corespund scopurilor de asigurare a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. În timpul inspecţiilor, reprezentanţilor lucrătorilor trebuie să li se acorde posibilitatea de a prezenta autorităţilor competente observaţiile lor.”

37. Examinând excepţia de neconstituţionalitate. Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 686 din 2 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 28 martie 2018, paragraful 44, Curtea a reţinut, în esenţă, că „reglementarea regimului locurilor de muncă în condiţii deosebite şi condiţii speciale s-a realizat pe cale legislativă, respectiv prin Legea nr. 19/2000, Legea nr. 226/2006 şi Legea nr. 263/2010. De asemenea, art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 a definit locurile de muncă în condiţii deosebite şi a prevăzut în art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 că sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora. Totodată, dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 263/2010 au definit condiţiile de muncă în condiţii speciale, iar art. 30 alin. (1) a realizat o enumerare exhaustivă a acestora. Din această perspectivă, Curtea apreciază că este lipsită de temei susţinerea autorilor excepţiei referitoare la existenţa unor categorii diferite de salariaţi în funcţie de reglementarea criteriilor de încadrare în condiţii deosebite sau speciale de muncă prin lege sau prin hotărâri de Guvern.”

38. De asemenea, prin următorul paragraf al Deciziei nr. 686 din 2 noiembrie 2017, Curtea a reţinut, în esenţă, că „detalierea prin hotărâri de Guvern a unor aspecte ce ţin de concretizarea dispoziţiilor unor texte de lege nu poate fi privită ca o opţiune de reglementare contrară prevederilor constituţionale”, ci reprezintă o expresie a prevederilor constituţionale ale art. 108 alin. (2).

39. Cu acelaşi prilej, Curtea a reţinut că „abilitarea Guvernului de a emite hotărâri în organizarea executării legilor nu poate fi privită ca un impediment pentru exercitarea dreptului de acces la justiţie, de vreme ce hotărârea Guvernului poate fi supusă controlului instanţei de contencios administrativ care se poate pronunţa cu privire la legalitatea actului normativ. Faptul că o hotărâre de Guvern nu poate constitui obiect al controlului de constituţionalitate decurge din împrejurarea că un astfel de act normativ reprezintă un act de reglementare secundară, dat în aplicarea legii.”

40. Analizând susţinerile vizând excluderea salariaţilor de la dreptul de a ataca în justiţie, în mod individual, deciziile ori hotărârile organelor administrative prin care s-a refuzat încadrarea unor locuri de muncă în condiţii deosebite sau speciale de muncă, Curtea, prin paragraful 47 al Deciziei nr. 686 din 2 noiembrie 2017, a observat că reglementarea accesului la justiţie împotriva actelor administrative mai sus arătate nu constituie obiect al textelor de lege criticate, ci, aşa cum s-a reţinut mai sus, al hotărârilor de Guvern date în aplicarea acestor texte. Prin urmare, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, instanţa de contencios constituţional nu poate analiza acest aspect.

41. Curtea a menţionat însă cele reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii prin paragrafele 90 şi 91 ale Deciziei nr. 12 din 23 mai 2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie având ca obiect posibilitatea constatării pe cale judiciară sau a obligării angajatorului la încadrarea activităţii desfăşurate în condiţii deosebite sau speciale de muncă, după 1 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 10 noiembrie 2016, în care s-a evidenţiat faptul că dreptul de acces la justiţie al salariaţilor cu prilejul desfăşurării procedurilor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii superioare de muncă a fost asigurat. Astfel, instanţa supremă a arătat că .încadrarea locurilor de muncă în condiţii superioare de muncă era de competenţa autorităţilor administrative, competenţă ce se exercita prin emiterea şi, după caz, refuzul de emitere a avizelor ori de reînnoire a celor deja acordate. Aceste acte administrative tipice ori asimilate, după caz, erau supuse controlului de plină jurisdicţie din partea instanţelor de contencios administrativ prin care se putea sancţiona pasivitatea ori neglijenţa angajatorului şi/sau a reprezentanţilor angajaţilor de a iniţia şi derula procedura pentru încadrarea locurilor de muncă ale angajaţilor în condiţii deosebite. De asemenea, în ipoteza pasivităţii angajatorului de a declanşa procedura de încadrare în condiţii deosebite, potrivit art. 3 alin, (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sindicatele reprezentative, reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori responsabilul cu protecţia muncii aveau posibilitatea de a sesiza inspectoratele teritoriale de muncă pentru verificarea locurilor de muncă în interiorul termenului-limita prevăzut de metodologie în acest sens.”

42. Totodată, Curtea reţine că, prin Hotărârea din 21 martie 2018, pronunţată în cauzele conexate Dănuţ Podilă şi alţii împotriva Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A. Bucureşti şi Costel Nicuşor Mucea împotriva SMDA Mureş Insolvency SPRL, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a răspuns întrebării dacă articolul 114 alineatul (3) şi articolele 151 şi 153 Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, precum şi Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naţionale care instituie termene stricte şi proceduri care nu permit instanţelor naţionale să reexamineze sau să stabilească încadrarea activităţilor desfăşurate de lucrători în diferite grupe de risc, pe baza căreia se calculează pensiile pentru limită de vârstă ale acestor lucrători. Soluţia pronunţată de Curtea de la Luxembourg a fost în sensul că „articolul 114 alineatul (3) şi articolele 151 şi 153 TFUE, precum şi Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă trebuie interpretate în sensul că nu se aplică unei reglementări naţionale, precum cea în discuţie în litigiul principal, care stabileşte termene stricte şi proceduri care nu permit instanţelor naţionale să reexamineze sau să stabilească încadrarea activităţilor desfăşurate de lucrători în diferite grupe de risc, pe baza căreia se calculează pensiile pentru limită de vârstă ale acestor lucrători.”

43. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Elisaveta Bordînc şi alţii în Dosarul nr. 1.631/90/2016 al Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă, de Marian Niţă şi alţii în Dosarul nr. 3.351/109/2015 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia I civilă, de Antal Lajos şi alţii în Dosarul nr. 3.530/117/2015/a1 al Curţii de Apel Cluj - Secţia civilă, de Sindicatul Salariaţilor FRE Suceava în numele membrilor Radu Vasile Adochiţei şi alţii, în Dosarul nr. 2.250/86/2016 al Tribunalului Suceava - Secţia I civilă, de Federaţia Reparatorilor de Locomotivă din România, în numele membrilor săi Bogdan Abrudan şi alţii, în Dosarul nr. 858/105/2015 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi de Bebe Constantin Bojin şi alţii în Dosarul nr. 2.744/90/2016 al Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 19 alin. (2) şi (4) şi ale art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, precum şi ale art. 29 alin. (11) şi art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă, Curţii de Apel Piteşti - Secţia l civilă, Curţii de Apel Cluj - Secţia civilă, Tribunalului Suceava - Secţia I civilă şi Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 22 mai 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 279/2005 pentru aprobarea modalităţii de implementare a modificărilor la autorizaţiile de punere pe piaţă, aprobate de Agenţia Naţională a Medicamentului

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 9.359 din 10.08.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 45.882E din 27.06.2018, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 32.110 din 27.06.2018,

având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) nr. 712/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2008 al Comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificării condiţiilor autorizaţiilor de introducere pe piaţă acordate pentru medicamentele de uz uman şi veterinar;

- art. 774 lit. h) şi art. 781 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 4 alin. (2) lit. a) şi art. 12 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 279/2005 pentru aprobarea modalităţii de implementare a modificărilor la autorizaţiile de punere pe piaţă, aprobate de Agenţia Naţională a Medicamentului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 7 aprilie 2005.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Dan-Octavian Alexandrescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 august 2018.

Nr. 999.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a penitenciarelor

 

Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (3) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare, şi al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a penitenciarelor sunt aplicabile şi penitenciarelor pentru tineri şi penitenciarelor pentru femei,

Art. 3. - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile penitenciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 507/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 14 iunie 2012,

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 10 iulie 2018.

Nr. 2.724/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a penitenciarelor

 

TITLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Penitenciarele sunt instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, şi fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

(2) Penitenciarele sunt unităţi care asigură executarea pedepselor privative de libertate şi a măsurii arestării preventive, în condiţii care garantează respectarea demnităţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii, menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale.

(3) Activitatea penitenciarelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale, cu recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul deţinuţilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare, cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare, Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Activitatea profesională a personalului se desfăşoară în interesul comunităţii, în limitele competenţelor stabilite prin lege şi pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 2. - (1) Activităţile organizatorice şi funcţionale din penitenciare sunt reglementate de legislaţia specifică sistemului administraţiei penitenciare,

(2) Penitenciarele asigură:

a) custodia, potrivit prevederilor legale, a persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii, precum şi a persoanelor arestate preventiv în unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

b) evaluarea nevoilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială ale persoanelor private de libertate, organizarea şi derularea de programe şi activităţi specifice pentru o cât mai eficientă reintegrare socială după punerea în libertate;

c) transpunerea în practică a prevederilor legale referitoare la realizarea separaţiunii persoanelor private de libertate;

d) paza şi apărarea locului de deţinere şi a punctelor de lucru, escortarea şi supravegherea persoanelor private de libertate în scopul preîntâmpinării sustragerii acestora de la executarea pedepsei închisorii sau a măsurii arestării preventive;

e) aplicarea diferenţiată a regimului pedepsei cu închisoarea şi a măsurii arestării preventive;

f) acordarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele private de libertate;

g) ordinea şi disciplina în rândul persoanelor private de libertate şi respectarea de către acestea a obligaţiilor care le revin;

h) prezentarea persoanelor private de libertate la instanţele de judecată şi organele de urmărire penală la termenele fixate şi cu respectarea strictă a prevederilor legale;

i) respectarea normelor legale pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi pe linia protecţiei mediului;

j) evidenţa persoanelor private de libertate;

k) folosirea persoanelor private de libertate la muncă pe bază de voluntariat, la unităţi beneficiare cu plată în scopul obţinerii de venituri extrabugetare, în interesul unităţii, precum şi în situaţii de urgenţă;

l) evidenţa muncii prestate de persoanele private de libertate şi acordarea drepturilor legale cuvenite;

m) condiţiile tehnico-materiale, financiare şi medico-sanitare necesare persoanelor private de libertate în custodie;

n) respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea patrimoniului, a valorilor materiale şi băneşti din dotare;

o) realizarea integrală a planului de venituri şi a celui de cheltuieli;

p) încadrarea cu personal, funcţionari publici cu statut special şi personal contractual, conform prevederilor statului de organizare;

q) perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu, în conformitate cu prevederile ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi ale celorlalte acte normative;

r) îndeplinirea misiunilor specifice, potrivit legii, a prevederilor planurilor întocmite în acest scop şi a dispoziţiilor eşaloanelor superioare;

s) respectarea normelor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă şi asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă;

t) aplicarea întocmai a prevederilor legale, inclusiv a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi a deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care reglementează domeniul de activitate al penitenciarelor;

u) executarea întocmai a hotărârilor instanţelor judecătoreşti care privesc situaţia persoanelor private de libertate, asigurarea condiţiilor prevăzute de lege pentru ca instanţele judecătoreşti să poată exercita controlul şi supravegherea, sesizarea de îndată a organelor judiciare şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor atunci când se constată erori în actele legale de deţinere sau încălcări ale legii;

v) asigurarea asistenţei medicale pentru persoanele private de libertate aflate în custodie;

w) gestionarea informaţiilor clasificate conform prevederilor legale în vigoare, de către toţi angajaţii.

(3) în scopul eficientizării misiunilor şi activităţilor desfăşurate în comun şi pentru descentralizarea unor activităţi şi responsabilităţi din sarcina Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc penitenciare cu rol de coordonare a locurilor de deţinere dintr-o zonă geografică, conform anexei nr. 1.

 

TITLUL II

Personalul cu funcţii de conducere din penitenciare

 

CAPITOLUL I

Directorul penitenciarului

 

Art. 3. - (1) Conducerea penitenciarului se exercită de către directorul unităţii, în conformitate cu prevederile legale şi în baza fişei postului. Fişa postului de director al penitenciarului este aprobată de ministrul justiţiei.

(2) Numirea şi revocarea din funcţie a directorului, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de director al penitenciarului se dispun prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 4. - (1) Directorul conduce întreaga activitate a penitenciarului şi reprezintă unitatea în raporturile cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de lege, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ministrul justiţiei.

(2) Directorul penitenciarului se subordonează directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi răspunde de întreaga activitate desfăşurată de unitate.

(3) în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, directorul penitenciarului emite decizii şi instrucţiuni cu caracter intern.

Art. 5. - (1) Directorul are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(2) Directorul, în calitate de ordonator terţiar de credite, poate delega dreptul de a aproba folosirea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare altor persoane desemnate în acest scop, în condiţiile legii.

Art. 6. - (1) Directorul penitenciarului are următoarele atribuţii generale;

a) asigură conducerea, organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor specifice unităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ordinele şi instrucţiunile ministrului justiţiei şi deciziile directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

b) realizează conducerea de ansamblu a sectoarelor de activitate, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de muncă din penitenciar, luând măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, şi asigură aplicarea prevederilor legale în domeniul de activitate al penitenciarului;

c) întocmeşte obiectivele individuale anuale şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, în concordanţă cu metodologiile specifice;

d) aplică prevederile documentelor internaţionale semnate de România cu privire la respectarea drepturilor omului în penitenciare;

e) aprobă regulamentul de ordine interioară al unităţii;

f) stabileşte programul zilnic de lucru al personalului unităţii şi urmăreşte modul în care acesta este respectat;

g) organizează activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului din subordine;

h) numeşte, eliberează, suspendă din funcţie, dispune punerea la dispoziţie şi repunerea în drepturile anterioare, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici cu statut special de execuţie şi a personalului contractual din unitate;

i) coordonează activitatea consiliului de conducere al unităţii;

j) exercită atribuţiile de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul aflat în subordine, conform actelor normative specifice;

k) aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,

republicată, cu modificările ulterioare, conform competenţelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii, şi aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalului contractual din unitate;

l) exercită atribuţiile de gestiune a resurselor umane, conform competenţelor stabilite prin actele normative specifice;

m) transpune în practică, la nivelul unităţii, măsurile necesare aplicării regimului penitenciar, în conformitate cu actele normative în vigoare;

n) ia măsuri pentru aducerea la cunoştinţa persoanelor private de libertate nou-depuse în penitenciar a regulilor de comportare, a drepturilor şi obligaţiilor, precum şi a sancţiunilor disciplinare care li se pot aplica;

o) asigură respectarea drepturilor persoanelor private de libertate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

p) ia măsuri pentru verificarea împrejurărilor şi cauzelor producerii unor evenimente negative, a sesizărilor primite din partea persoanelor private de libertate sau familiilor acestora;

q) sesizează organele judiciare în cazul existenţei unor suspiciuni cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de către o persoană privată de libertate;

r) sesizează organele judiciare în cazul existenţei unor suspiciuni cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de către personalul aflat în subordine» în exercitarea atribuţiilor profesionale sau în legătură cu acestea;

s) coordonează activităţile de punere în libertate a persoanelor private de libertate la termenul hotărât de instanţele de judecată şi prezintă propuneri concrete privind permisiunea de ieşire din penitenciar a persoanelor private de libertate, în condiţiile legii;

t) propune directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor transferarea la alte penitenciare a persoanelor private de libertate;

u) aprobă strategia anuală privind achiziţiile publice;

v) aprobă întrevederile între persoane private de libertate şi reprezentanţii mass-mediei;

w) stabileşte programul zilnic al persoanelor private de libertate;

x) ia măsurile pentru menţinerea în bună stare de funcţionare a armamentului, tehnicii de luptă, a clădirilor şi celorlalte dotări materiale ale penitenciarului;

y) angajează cheltuielile în limita creditelor de angajament şi utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale;

z) asigură angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare repartizate şi aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;

aa) asigură măsuri de realizare a veniturilor;

bb) asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;

cc) organizează ţinerea la zi a contabilităţii, prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

dd) organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;

ee) organizează ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;

ff) organizează evidenţa programelor cu finanţare externă nerambursabilă, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;

gg) organizează, îndrumă şi coordonează activităţile de menţinere a capacităţii de intervenţie şi acţiune a unităţii, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unităţii de la starea organizatorică de pace la starea organizatorică de război;

hh) gestionează informaţiile clasificate secrete de stat şi de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

ii) organizează activităţile de relaţii publice, îndrumare şi coordonare a activităţilor de primire, evidenţă şi soluţionare a petiţiilor;

jj) ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă;

kk) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

ll) organizează şi coordonează Sistemul de control intern managerial;

mm) este responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Directorul poate delega îndeplinirea unora din atribuţii, conform prevederilor legale, cu aprobarea expresă şi prealabilă a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi în limitele stabilite de către acesta.

(3) Directorul penitenciarului propune spre aprobare Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din penitenciar, stabilind prin decizie condiţiile în care, în perioada absenţei sale, cel care îl înlocuieşte de drept exercită atribuţiile ce îi revin în această calitate.

Art. 7. - (1) în activitatea de conducere a penitenciarului, directorul este ajutat de unul sau mai mulţi directori adjuncţi.

(2) în penitenciarele care nu au funcţii de directori adjuncţi, directorul este ajutat de şefii de servicii.

 

CAPITOLUL II

Directorul adjunct siguranţa deţinerii şi regim penitenciar

 

Art. 8, - (1) Directorul adjunct siguranţa deţinerii şi regim penitenciar are următoarele atribuţii generale:

a) organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate şi a măsurii arestării preventive, pronunţate de instanţele judecătoreşti;

b) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar şi întocmeşte obiectivele individuale anuale şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, în concordanţă cu metodologiile specifice;

c) organizează şi coordonează paza, escortarea, însoţirea şi supravegherea persoanelor private de libertate aflate în custodia penitenciarului, în vederea prevenirii evenimentelor negative;

d) asigură aplicarea regimului legal de deţinere, coordonează activităţile de evidenţă nominală şi statistică a persoanelor private de libertate;

e) dispune măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată, transferul acestora la organele de urmărire penală sau la alte locuri de deţinere;

f) organizează şi conduce nemijlocit activitatea de pregătire a alarmelor de exerciţiu aprobate de directorul penitenciarului;

g) întocmeşte şi supune spre aprobare directorului unităţii mapa cuprinzând documentele operative ale şefului de tură;

h) urmăreşte efectuarea instruirii personalului din subordine şi verifică modul în care acesta îşi îndeplineşte atribuţiile;

i) urmăreşte repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate şi aplicarea regimului de deţinere, conform prevederilor legale;

j) organizează şi conduce percheziţiile generale care se desfăşoară în penitenciar şi verifică modul în care se execută percheziţiile asupra persoanelor private de libertate;

k) ţine evidenţa şi raportează, de îndată, evenimentele negative produse în unitate şi asigură aplicarea măsurilor ce se impun după fiecare eveniment;

l) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

m) verifică ori de câte ori este nevoie funcţionarea şi întreţinerea armamentului, a muniţiei din dotarea personalului din subordine, precum şi a mijloacelor ajutătoare de pază şi comunicare;

n) gestionează informaţiile clasificate secrete de stat şi de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

o) exercită atribuţiile de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul aflat în subordine, conform actelor normative specifice;

p) răspunde de inventarierea şi arhivarea lucrărilor prevăzute în nomenclatorul arhivistic şi de predarea acestora la arhiva unităţii;

q) ia măsuri pentru întocmirea toilor colective de prezenţă;

r) răspunde de implementarea Sistemului de control intern managerial în cadrul structurilor din subordine;

s) asigură instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a şefilor de structuri din subordinea sa;

t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau primite din partea directorului unităţii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

(2) Pentru unităţile care nu au structură de mobilizare, directorul adjunct siguranţa deţinerii şi regim penitenciar îndeplineşte şi următoarele atribuţii cu caracter general:

a) elaborează şi prezintă pentru aprobare documentele Planului de mobilizare a unităţii şi asigură reactualizarea acestuia;

b) întocmeşte şi ţine evidenţa la zi a lucrărilor de mobilizare la locul de muncă a personalului contractual cu obligaţii militare din unitate;

c) realizează tabelele de înzestrare cu armament, mijloace şi tehnică de luptă necesare pe timp de pace, precum şi la mobilizare;

d) întocmeşte şi prezintă informări şi dări de seamă privind stadiul pregătirii de mobilizare;

e) la ordin, întocmeşte cererile de produse necesare într-un an de război.

(3) în unităţile care nu au funcţii de director adjunct siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, alin. (2) se îndeplinesc de şeful serviciului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.

 

CAPITOLUL III

Directorul adjunct economico-administrativ

 

Art. 9. - (1) Directorul adjunct economico-administrativ are următoarele atribuţii generale:

a) organizează, coordonează şi răspunde de întreaga activitate a sectorului economico-administrativ: structurile logistică, financiar-contabilitate, producţie;

b) întocmeşte obiectivele individuale anuale şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, în concordanţă cu metodologiile specifice;

c) organizează şi coordonează întocmirea planurilor de producţie şi a planurilor de aprovizionare tehnico-materială, pe care le înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi urmăreşte realizarea acestora;

d) organizează şi coordonează întocmirea planului de investiţii şi urmăreşte realizarea acestuia;

e) organizează şi coordonează întocmirea programului de achiziţii publice şi urmăreşte realizarea acestuia;

f) organizează şi coordonează fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli;

g) organizează şi coordonează operaţiunile privind inventarierile periodice şi anuale, precum şi operaţiunile de evaluare şi reevaluare a patrimoniului unităţii,

h) organizează şi coordonează operaţiunile privind scoaterea din funcţiune, clasarea şi declasarea bunurilor materiale şi a mijloacelor din dotare, potrivit prevederilor legale în vigoare;

i) avizează strategia anuală privind achiziţiile publice;

j) analizează periodic, împreună cu contabilul-şef, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi propune măsuri corespunzătoare privind îmbunătăţirea activităţii;

k) elaborează planul de pregătire de specialitate, la locul de muncă, pentru personalul din subordine;

l) controlează modul de administrare a patrimoniului instituţiei;

m) controlează respectarea circuitului documentelor justificative;

n) răspunde de utilizarea judicioasă a fondurilor publice puse la dispoziţie;

o) răspunde pentru aplicarea reglementărilor legale incidente domeniului pe care-l coordonează;

p) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

q) gestionează informaţiile clasificate secrete de stat şi de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

r) exercită atribuţiile de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul aflat în subordine, conform actelor normative specifice;

s) răspunde de inventarierea şi arhivarea lucrărilor prevăzute în nomenclatorul arhivistic şi de predarea acestora la arhiva unităţii;

t) ia măsuri pentru întocmirea foilor colective de prezenţă;

u) răspunde de implementarea Sistemului de control intern managerial în cadrul structurilor din subordine;

v) asigură instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a şefilor de structuri din subordinea sa;

w) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau primite din partea directorului unităţii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

(2) în unităţile care nu au funcţii de director adjunct economico-administrativ, atribuţiile prevăzute la alin. (1) se îndeplinesc de şeful serviciului economico-administrativ,

 

CAPITOLUL IV

Directorul adjunct reintegrare socială

 

Art. 10. - (1) Directorul adjunct reintegrare socială are următoarele atribuţii generale:

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea sectorului reintegrare socială, asigurând planificarea, organizarea, coordonarea, controlul şi evaluarea demersurilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate la nivelul unităţii;

b) întocmeşte obiectivele individuale anuale şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, în concordanţă cu metodologiile specifice;

c) întocmeşte şi pune în aplicare planul de management al sectorului reintegrare socială, în concordanţă cu direcţiile de acţiune ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

d) dispune măsuri şi asigură elaborarea documentelor de planificare a activităţilor sectorului reintegrare socială, conform reglementărilor legale şi procedurilor în vigoare;

e) coordonează şi monitorizează aplicarea procedurilor de lucru care reglementează activităţile personalului din subordine;

f) verifică şi aprobă sau, după caz, avizează documentele elaborate de personalul din subordine, conform reglementărilor legale şi procedurilor în vigoare;

g) verifică modul de gestionare şi de completare a dosarului de educaţie şi asistenţă psihosocială, întocmit pentru fiecare persoană privată de libertate, precum şi existenţa şi calitatea informaţiilor consemnate în acesta şi în câmpurile corespunzătoare din aplicaţia informatică;

h) urmăreşte punerea în aplicare a recomandărilor cuprinse în planurile individualizate de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, stabilite pentru persoanele private de libertate;

i) monitorizează derularea programelor şi a activităţilor de educaţie, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, precum şi participarea persoanelor private de libertate la acestea;

j) planifică şi monitorizează desfăşurarea cursurilor şcolare, de formare, informare, consiliere profesională şi mediere a muncii, adresate populaţiei carcerele;

k) monitorizează desfăşurarea activităţilor de asistenţă moral-religioasă susţinute cu persoanele private de libertate de către reprezentanţii organizaţiilor şi cultelor religioase recunoscute de lege;

l) asigură implementarea, monitorizarea şi controlul aplicării sistemului de creditare, în limita sa de competenţi;

m) participă în calitate de preşedinte sau, după caz, membru, în cadrul comisiilor stabilite prin actele normative în vigoare;

n) realizează evaluarea anuală a nevoilor persoanelor private de libertate în domeniile educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în scopul fundamentării iniţierii demersurilor specifice desfăşurate la nivelul unităţii;

o) participă sau, după caz, desemnează personalul din subordine care participă la lucrările comisiilor, echipelor multidisciplinare sau grupurilor de lucru, constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

p) se informează constant, în cadrul programului de audienţe stabilit, cu privire la problemele persoanelor private de libertate în scopul cunoaşterii şi soluţionării acestora;

q) coordonează activitatea de soluţionare a corespondenţei repartizată sectorului reintegrare socială de către directorul unităţii, precum şi a solicitărilor persoanelor private de libertate referitoare la demersurile de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate în unitate şi avizează cererile acestora, corespunzător domeniului său de competenţă;

r) elaborează periodic sau la solicitarea conducerii unităţii, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a altor instituţii materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare;

s) informează directorul unităţii şi, după caz, şefii celorlalte structuri din cadrul unităţii în legătură cu aspectele de interes din activitatea sectorului reintegrare socială;

t) stabileşte tematica de pregătire profesională iniţială şi continuă a personalului din subordine;

u) avizează necesarul de materiale şi consumabile, în scopul asigurării bunei desfăşurări a demersurilor de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială;

v) iniţiază şi avizează protocoale de colaborare în domeniul reintegrării sociale cu instituţii publice, asociaţii şi fundaţii;

w) identifică parteneriate cu instituţii penitenciare din străinătate;

x) planifică activităţile de practică şi documentare desfăşurate în penitenciar de către studenţii şi absolvenţii facultăţilor de profil;

y) participă la realizarea unor studii şi cercetări privind fenomenul criminalităţii şi evoluţia sistemului penitenciar;

z) organizează un punct documentar care cuprinde lucrări de specialitate şi legislative, accesibile personalului din subordine;

aa) exercită atribuţiile de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul aflat în subordine, conform actelor normative specifice;

bb) răspunde de inventarierea şi arhivarea lucrărilor prevăzute în nomenclatorul arhivistic şi de predarea acestora la arhiva unităţii;

cc) ia măsuri pentru întocmirea foilor colective de prezenţă;

dd) răspunde de implementarea Sistemului de control intern managerial în cadrul structurii;

ee) asigură instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a şefilor de structuri din subordinea sa;

ff) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau primite din partea directorului unităţii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

(2) în unităţile care nu au funcţii de director adjunct reintegrare socială, atribuţiile prevăzute la alin. (1) se îndeplinesc de şeful serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială.

 

CAPITOLUL V

Şefii de servicii şi şefii de birouri.

Coordonatorii compartimentelor

 

Art. 11. - Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de şef serviciu, şef birou şi coordonator compartiment se dispun conform prevederilor legale.

Art. 12. - Şeful secţiei de deţinere exterioară conduce, îndrumă şi controlează întreaga activitate desfăşurată în cadrul secţiei de deţinere exterioară, îndeplinind atribuţii specifice prevăzute în Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 13. - (1) Şefii de servicii şi şefii de birouri au următoarele atribuţii generale:

a) stabilesc responsabilităţile şi atribuţiile personalului din subordine şi le repartizează lucrările;

b) întocmesc obiectivele individuale anuale şi fişele posturilor pentru personalul din subordine, în concordanţă cu metodologiile specifice;

c) contribuie la elaborarea documentelor de planificare managerială ale unităţii, cu evidenţierea obiectivelor specifice şi a riscurilor previzibile;

d) participă, verifică şi răspund de soluţionarea lucrărilor ce intră în competenţa sau au fost repartizate structurilor pe care le conduc;

e) realizează o parte din lucrările repartizate structurii;

f) avizează şi prezintă şefilor ierarhici lucrările şi corespondenţa elaborate la nivelul structurii;

g) efectuează instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului din subordine în conformitate cu tematica de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

h) exercită atribuţiile de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul aflat în subordine, conform actelor normative specifice;

i) răspund de inventarierea şi arhivarea lucrărilor prevăzute în nomenclatorul arhivistic şi de predarea acestora la arhiva unităţii;

j) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

k) iau măsuri pentru întocmirea foilor colective de prezenţă;

l) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau primite din partea directorului unităţii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător, după caz, şi coordonatorilor de structuri care nu au funcţii de conducere.

 

TITLUL III

Categoriile de personal din cadrul penitenciarului

 

Art. 14. - În penitenciare îşi desfăşoară activitatea:

a) funcţionari publici cu statut special;

b) personal contractual.

Art. 15. - Funcţionarii publici cu statut special îşi desfăşoară activitatea potrivit Statutului funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - Personalul contractual din penitenciare este angajat cu contract individual de muncă şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia muncii.

 

TITLUL IV

Structurile penitenciarului

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii comune

 

Art. 17. - (1) Penitenciarele sunt organizate în sectoare de activitate şi în alte structuri precum servicii, birouri sau compartimente, după cum urmează:

a) Sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, care cuprinde:

(i) Serviciul/Biroul siguranţa deţinerii;

(ii) Serviciul/Biroul regim penitenciar;

(iii) Serviciul/Biroul evidenţă şi organizarea muncii:

(iv) Compartimentul şef de tură.

b) Sectorul reintegrare socială, care cuprinde:

(i) Serviciul/Biroul asistenţă psihosocială;

(ii) Serviciul/Biroul educaţie;

c) Sectorul economico-administrativ, care cuprinde:

(i) Serviciul/Biroul financiar-contabilitate;

(ii) Serviciul/Biroul logistică;

(iii) Serviciul/Biroul/Compartimentul producţie:

d) Biroul/Compartimentul resurse umane şi formare profesională;

e) Compartimentul juridic;

f) Biroul/Compartimentul prevenirea criminalităţii şi terorismului;

g) Biroul/Compartimentul tehnologia informaţiei şi comunicaţii;

h) Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă;

i) Compartimentul sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului;

j) Compartimentul informaţii clasificate;

k) Cabinetul medical;

l) Compartimentul cooperare şi programe;

m) Compartimentul secretariat.

(2) în cadrul penitenciarelor anume desemnate funcţionează grupe de intervenţie în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.748/C/2010 pentru aprobarea Manualului de proceduri utilizat de negociatori în gestionarea incidentelor critice şi a Manualului pentru gestionarea incidentelor, care pot fi organizate la nivel de birou sau compartiment.

(3) Atribuţiile sectoarelor de activitate şi ale structurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin prezentul regulament.

(4) Sectoarele de activitate şi celelalte structuri prevăzute la alin. (1) au următoarele atribuţii generale comune:

a) participă la perfecţionarea pregătirii de specialitate a funcţionarilor publici cu statut special din domeniul de competenţă şi la evaluarea pregătirii profesionale a personalului debutant;

b) păstrează corespondenţa şi documentaţiile structurii potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite;

c) întocmesc proceduri operaţionale sau propun modificarea lor, după caz;

d) furnizează, spre a fi comunicate din oficiu de către unitate, informaţiile de interes public stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

(5) Atribuţiile şi responsabilităţile specifice funcţiilor din structura penitenciarului se stabilesc prin fişele posturilor.

(6) Fişele posturilor se întocmesc în 3 (trei) exemplare, dintre care un exemplar la titularul postului, un exemplar la şeful structurii şi unul la structura de resurse umane.

(7) Pentru posturile vacante, fişele posturilor se întocmesc în 2 (două) exemplare, un exemplar rămânând la şeful structurii, iar un exemplar se înaintează structurii de resurse umane. La momentul ocupării postului respectiv, devin aplicabile prevederile alin. (6).

(8) Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia, Rubrica „Avizat” se va completa doar acolo unde există o treaptă ierarhică corespunzătoare.

(9) în cazul modificării prezentului regulament, fişele posturilor se vor actualiza corespunzător, în termen de 30 de zile de la data modificării.

 

CAPITOLUL II

Compartimentul juridic

 

Art. 18. - Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale unităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19. - Consilierul juridic are următoarele atribuţii generale:

a) reprezintă instituţia, pe baza împuternicirii date de către director, şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte instituţii publice, cu persoane fizice sau juridice;

b) formulează şi prezintă conducerii unităţii, în scris, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;

c) formulează şt prezintă conducerii unităţii, în scris, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind neexercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile unităţii;

d) propune directorului sesizarea parchetului în cazul săvârşirii unor infracţiuni în legătură cu serviciul de către personalul din unitate;

e) documentează juridic, redactează şi depune în termenele prevăzute de lege cererile de chemare în judecată, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţă, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care unitatea este parte;

f) urmăreşte, în condiţiile legii, obţinerea titlurilor executorii şi ia măsurile necesare de punere în executare a acestora;

g) avizează, exclusiv sub aspectul legalităţii, orice document de natură să angajeze răspunderea patrimonială a penitenciarului;

h) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor penitenciarului;

i) avizează sub aspectul legalităţii clauzele contractelor încheiate de penitenciar, convenţiile şi actele administrative emise de către directorul unităţii;

j) colaborează cu celelalte compartimente ale unităţii pentru rezolvarea solicitărilor primite din sfera de competenţă a acestora, formulând puncte de vedere referitoare la modul de interpretare şi aplicare a unor prevederi legale. Pentru emiterea opiniei, structurile pun la dispoziţia consilierului juridic întreaga documentaţie, iar în cuprinsul solicitării trebuie să se regăsească rezultatul propriei analize de specialitate şi motivaţia pentru care se impune interpretarea juridică;

k) semnalează cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare, inclusiv propuneri de modificare şi completare a legislaţiei;

l) întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea unităţii în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie;

m) participă, în baza dispoziţiei conducerii, la negocierea contractelor/acordurilor care urmează să fie încheiate de unitatea penitenciară;

n) gestionează informaţiile clasificate secrete de stat şi de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

o) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau primite din partea directorului unităţii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 20. - În cadrul Biroului/Compartimentului juridic se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legate în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Compartimentul secretariat

 

Art. 21. - (1) Structura secretariat se află în directa subordonare a directorului unităţii, asigurând primirea corespondenţei, transmiterea informaţiei şi relaţionarea cu alte autorităţi şi instituţii publice, precum şi gestionarea relaţiei cu publicul.

(2) în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, structura secretariat colaborează cu celelalte structuri şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare, în vederea soluţionării în termen legal a tuturor solicitărilor care îi sunt adresate.

(3) Structura secretariat gestionează corespondenţa la nivelul unităţii, în funcţie de obiectul acesteia sau rezoluţia conducerii penitenciarului.

(4) în cadrul structurii secretariat, înregistrarea corespondenţei adresate penitenciarului se realizează prin intermediul unei aplicaţii informatice de evidenţă a documentelor, respectându-se prevederile legale în vigoare.

(5) Structura secretariat redactează decizia zilnică pe unitate, în format electronic, în baza proiectelor transmise de structurile penitenciarului şi în conformitate cu prevederile în vigoare.

(6) Decizia de zi pe unitate constituie actul intern emis de conducătorul unităţii, în fiecare zi lucrătoare, pentru ziua următoare, În vederea organizării activităţii şi înfăptuirii obiectivelor instituţiei, prin măsuri de asigurare cu personal, în scopul îndeplinirii eficiente a unor atribuţii, conform competenţelor şi limitelor de reglementare stabilite prin actele normative aplicabile.

(7) Decizia de zi pe unitate se realizează pe suport electronic, prin intermediul unei aplicaţii informatice care include şi Registrul de evidenţă nominală a răspândirii personalului.

Art. 22. - Structura secretariat are următoarele atribuţii generale:

a) asigură circuitul documentelor stabilit prin proceduri/instrucţiuni specifice de lucru aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin organizarea eficientă a primirii, înregistrării, repartizării spre soluţionare şi expedierii acestora;

b) asigură gestionarea petiţiilor adresate locului de deţinere, sens în care:

1. primeşte, înregistrează, monitorizează activitatea de rezolvare a petiţiilor, pe baza repartizării acestora spre soluţionare structurilor din unitate, în funcţie de obiectul acestora sau rezoluţia conducerii locului de deţinere, şi expediază răspunsurile către petiţionari, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2. soluţionează petiţiile, adresate conducerii locului de deţinere, care intră în competenţa sa;

3. asigură activitatea de relaţii cu publicul la nivelul locului de deţinere;

c) asigură arhivarea şi păstrarea documentelor în arhiva neoperativă a locului de deţinere, sens în care:

1. face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în colaborare cu celelalte structuri din cadrul locului de deţinere;

2. primeşte şi verifică dosarele pregătite pentru arhivare cu documentele neoperative create de toate structurile din unitate, în conformitate cu Instrucţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate şi cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea locului de deţinere şi cu alte prevederi legale;

3. pregăteşte pentru arhivare dosarele cu documentele specifice activităţii directorului locului de deţinere, precum şi pe cele create în structura secretariat, în conformitate cu Instrucţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate şi cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea locului de deţinere;

4. conlucrează cu toate structurile din cadrul locului de deţinere, în vederea asigurării condiţiilor optime de predare, păstrare, selecţionare şi transfer al dosarelor de arhivă;

d) desfăşoară alte activităţi, după cum urmează:

1. ţine şi păstrează evidenţa ordinelor, instrucţiunilor, deciziilor şi dispoziţiilor emise de conducerea Ministerului Justiţiei şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, separat pe cele două categorii de emitenţi, în ordinea primirii lor, în registrul de evidenţă a documentelor şi în fişa de evidenţă, în strictă concordanţă cu dispoziţiile în vigoare, şi ia măsuri de distribuire a documentelor care reglementează activitatea sistemului penitenciar către structurile locului de deţinere;

2. respectă dispoziţiile privind confecţionarea, modul de folosire, evidenţa, păstrarea şi verificarea existenţei sigiliilor, precum şi inventarierea acestora;

3. ţine evidenţa personalului din Compartimentul secretariat aflat în concedii, învoiri sau misiuni şi întocmeşte documentaţia subsecventă;

4. organizează şi participă la şedinţele consiliului de conducere al locului de deţinere şi întocmeşte documentele aferente;

5. organizează şi participă la audienţele acordate de către directorul locului de deţinere sau de către persoana desemnată de acesta, notând în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, şi ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor;

6. Întocmeşte note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice şi alte materiale din oficiu sau în baza rezoluţiei directorului locului de deţinere.

Art. 23. - În cadrul structurii secretariat se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Compartimentul informaţii clasificate

 

Art. 24. - Structura informaţii clasificate are următoarele atribuţii generale:

a) elaborează şi reevaluează normele interne şi procedurile de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi controlează, respectiv monitorizează modul de respectare a acestora;

b) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea şi reevaluarea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă pentru protecţia informaţiilor clasificate secrete de stat gestionate de unitate şi le comunică instituţiilor abilitate, potrivit legii;

c) întocmeşte şi actualizează Programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate, îl transmite spre avizare autorităţii desemnate de securitate, acţionând pentru aplicarea acestuia după intrarea în vigoare;

d) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

e) asigură gestionarea informaţiilor clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu cu privire la evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea acestora în condiţii de siguranţă, conform prevederilor legale în vigoare;

f) propune directorului penitenciarului lista funcţiilor din unitate care necesită acces la informaţii clasificate şi o comunică instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor;

g) propune directorului penitenciarului efectuarea de verificări de către instituţiile abilitate pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii care în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu necesită acces la informaţii clasificate;

h) prezintă spre aprobare directorului penitenciarului listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat, comunicându-le instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

i) asigură păstrarea, organizează şi actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces pentru personalul autorizat a accesa informaţii clasificate secrete de stat;

j) pune în aplicare prevederile legale şi procedurile specifice autorizării accesului personalului la informaţii secrete de stat din cadrul penitenciarului;

k) pune în aplicare prevederile legale şi procedurile specifice autorizării accesului personalului penitenciarului la informaţii secrete de serviciu;

l) formulează propuneri în vederea întocmirii sau actualizării listei informaţiilor clasificate secrete de stat, elaborate sau păstrate de penitenciar, pe clase şi niveluri de secretizare, şi o supune aprobării, potrivit legii;

m) întocmeşte şi actualizează lista informaţiilor clasificate secrete de serviciu, elaborate de penitenciar;

n) formulează propuneri în vederea reevaluării ghidului pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat şi îl prezintă spre aprobare împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie nivelurile de secretizare;

o) organizează activităţi de pregătire specifică a personalului care are acces la informaţii clasificate secret de stat şi secret de serviciu;

p) efectuează, cu aprobarea directorului penitenciarului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate în sediul instituţiei;

q) coordonează şi monitorizează activităţile specifice de inventariere anuală a documentelor clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu, deţinute de penitenciar;

r) formulează propuneri în vederea elaborării Nomenclatorului dosarelor ce se creează în cadrul structurii şi organizează activitatea de constituire a fondului arhivistic propriu;

s) asigură predarea la termenul prevăzut a arhivei constituite pe termene de păstrare;

t) consiliază conducerea penitenciarului şi structurile din cadrul instituţiei în legătură cu aspectele ce vizează domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

u) informează directorul penitenciarului despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, propunând măsurile necesare în vederea înlăturării sau, după caz, diminuării acestora;

v) asigură relaţionarea cu instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

w) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor din penitenciar pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

x) colaborează cu toate structurile din cadrul penitenciarului pentru implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;

y) efectuează cercetări în legătură cu încălcările reglementărilor de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor clasificate, ţine evidenţa acestora şi propune sesizarea instituţiilor abilitate în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate;

z) la încheierea actelor de colaborare sau convenţiilor de orice natură propune obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii prevăzută de actele încheiate;

aa) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

bb) colaborează, în limitele competenţelor, cu administratorul de sistem la elaborarea şi actualizarea documentaţiei de securitate aferente procesului de acreditare de securitate a Sistemului de prelucrare automată a datelor şi reţea transmisie date - Sisteme de informaţii şi comunicaţii, existente în penitenciar;

cc) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau stabilite, în condiţiile legii, din dispoziţia conducerii unităţii sau a conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 25. - În cadrul structurii informaţii clasificate se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă

 

Art. 26, - Structura managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii generale:

a) organizează, monitorizează şi verifică activitatea în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii penitenciare;

b) participă la elaborarea de acte normative, la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

c) întocmeşte documentele specifice activităţii din domeniul situaţiilor de urgenţă;

d) participă, în colaborare cu persoanele competente, la cercetarea evenimentelor generate de situaţiile de urgenţă din unitate şi întocmeşte dosarul de cercetare la nivelul unităţii penitenciare;

e) formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare activităţilor specifice situaţiilor de urgenţă;

f) soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile primite;

g) elaborează şi monitorizează planul de acţiune pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale fenomenelor meteorologice extreme, specifice sezonului secetos şi sezonului rece;

h) evaluează riscurile pentru situaţiile de urgenţă, propune soluţii şi gestionează tipurile de riscuri specifice unităţii, dacă este cazul;

i) înştiinţează instituţiile competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, de îndată, iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de protecţie civilă la nivelul unităţii;

j) asigură circuitul şi arhivarea documentelor specifice din cadrul Compartimentului managementul situaţiilor de urgenţă;

k) cooperează cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti şi cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă de la nivel local, pe linia prevenirii şi Intervenţiei la situaţii de urgenţă;

l) elaborează procedurile specifice activităţilor desfăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităţii;

m) planifică, participă şi ţine evidenţa exerciţiilor şi aplicaţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

n) asigură asistenţa de specialitate pentru desfăşurarea primei intervenţii în situaţii de urgenţă, până la sosirea structurilor specializate;

o) elaborează raportul anual privind activitatea desfăşurată în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi o înaintează Compartimentului managementul situaţiilor de urgenţă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

p) reprezintă unitatea penitenciară, ca structură de specialitate, în relaţiile de cooperare cu autorităţile publice centrale Sau teritoriale pentru domeniul situaţiilor de urgenţă;

q) întocmeşte lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, când se confirmă existenţa acestora.

Art. 27. - În cadrul structurii managementul situaţiilor de urgenţă se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Compartimentul sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului

 

Art. 28. - (1) Compartimentul sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului are ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în realizarea sarcinilor de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii personalului unităţii, precum şi a altor persoane participante în procesul de muncă.

(2) Atribuţiile generale ale compartimentului sunt următoarele:

a) organizează, monitorizează şi verifică activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate în cadrul unităţii penitenciare, conform prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

b) monitorizează riscurile existente la locurile de muncă şi efectuează demersurile în vederea stabilirii sporurilor pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase şi periculoase de muncă, în condiţii vătămătoare, în condiţii de muncă deosebite şi în condiţii grele de muncă;

c) organizează instruirea introductiv-generală a salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

d) furnizează informaţii lucrătorilor cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

e) întocmeşte documentaţia necesară pentru autorizarea din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă a unităţii proprii şi o transmite la Compartimentul de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în vederea elaborării certificatului constatator;

f) întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi sănătate în muncă şi asigură întrunirea acestuia;

g) organizează şi monitorizează activităţile privind serviciul de medicina muncii;

h) organizează şi verifică activităţile de protecţia mediului desfăşurate în unitatea proprie;

i) informează, în scris, directorul unităţii cu privire la modul de realizare a activităţilor de protecţie a mediului, precum şi la aspectele sesizate privind încălcarea de către personal a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului;

j) propune măsuri, în funcţie de specificul activităţii, pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale;

k) întocmeşte raportul anual privind activitatea de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului, pe care o transmite la structura de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

l) întocmeşte documentele specifice activităţii de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de protecţia mediului;

m) soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile primite;

n) întocmeşte şi înaintează, în vederea avizării, la Compartimentul de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor dosarul de cercetare a accidentelor de muncă şi a celor ecologice;

o) elaborează procedurile specifice activităţii de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului;

p) formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare activităţilor de securitate şi sănătate în muncă şi de protecţia mediului;

q) urmăreşte şi raportează realizarea măsurilor dispuse de către structurile abilitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

r) participă la elaborarea de acte normative, la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

s) colaborează cu autorităţile locale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul mediului în cazul accidentelor/evenimentelor comune;

t) reprezintă unitatea penitenciară, ca structură de specialitate, în relaţiile de cooperare cu autorităţile publice centrale sau teritoriale pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi în domeniul protecţiei mediului;

u) asigură circuitul şi arhivarea documentelor specifice din cadrul Compartimentului de securitate şi sănătate în muncă şi protecţia mediului.

Art. 29. - În cadrul structurii de sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Biroul/Compartimentul tehnologia informaţiei şi comunicaţii

 

Art. 30. - Biroul/Compartimentul tehnologia informaţiei şi comunicaţii are în competenţă administrarea şi asigurarea securităţii tehnicii de calcul, a comunicaţiilor, a software-ului de bază şi a aplicaţiilor aflate în exploatare şi îndeplineşte următoarele atribuţii generale:

a) asigură continuitatea serviciilor informatice în unitate;

b) elaborează analiza de sistem şi realizează proiectul pentru componente ale sistemului informatic;

c) cu avizul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dezvoltă programe de extragere a datelor din bazele de date ale aplicaţiilor integrate;

d) asigură implementarea şi exploatarea corespunzătoare a programelor informatice;

e) participă la sesiunile de instruire a personalului unităţii cu ocazia dării în funcţiune a aplicaţiilor informatice;

f) întreţine, modifică şi modernizează componentele sistemului informatic pe care le-a realizat, în funcţie de necesităţi, cu acordul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

g) întreţine reţeaua de calculatoare din unitate, stabileşte şi impune regulamentul general de funcţionare a reţelei;

h) supraveghează sistemul informatic în vederea menţinerii acestuia în parametrii de securitate şi asigură confidenţialitatea datelor potrivit politicilor de securitate, cu respectarea normelor legale în vigoare;

i) urmăreşte şi aplică politicile de securitate impuse de către Structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în sistemul informatic al unităţii;

j) intervine, în limitele competenţelor şi posibilităţilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte şi îmbunătăţirea performanţelor acestora;

k) menţine relaţia cu furnizorii de service şi consumabile, precum şi cu furnizorii serviciilor de mentenanţă pentru aplicaţii care nu au făcut obiectul unor contracte-cadru;

l) contribuie, împreună cu celelalte sectoare implicate, la amenajarea conform standardelor a locurilor destinate tehnicii de calcul;

m) asigură buna funcţionare a tuturor aplicaţiilor ce se derulează pe calculatoarele unităţii;

n) asigură, în colaborare cu celelalte structuri, întreţinerea paginii web a unităţii;

o) efectuează copii de siguranţă pe suport extern şi maşini anume destinate, pentru datele critice care au fost stocate de utilizatori în locuri predefinite în reţea;

p) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

q) păstrează şi arhivează software-ul, documentaţiile tehnice, suporturi tehnice cu drivere;

r) asigură, prin personalul specializat, continuitatea serviciilor de comunicaţii în unitate, întreţine, modifică şi modernizează reţeaua şi componentele sistemului de comunicaţii;

s) colaborează cu compartimentele specifice care au atribuţii pe linie de informaţii clasificate, în vederea implementării normelor specifice de securitate a informaţiilor vehiculate în cadrul reţelei;

t) îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea conducerii unităţii sau a superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 31. - În cadrul structurii tehnologia informaţiei şi comunicaţii se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VIII

Sectorul reintegrare socială

 

Art. 32. - (1) Sectorul reintegrare socială organizează, coordonează, derulează şi evaluează demersurile de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate la nivelul penitenciarului.

(2) Demersurile de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială se organizează şi se desfăşoară în funcţie de:

a) normele naţionale în domeniul educaţiei, asistenţei psihologice şi asistenţei sociale a persoanelor private de libertate;

b) caracteristicile şi nevoile educative, psihologice şi sociale ale persoanelor private de libertate;

c) momentul traseului execuţional;

d) tipul regimului de executare a pedepsei privative de libertate;

e) specificul fiecărui loc de deţinere, respectiv resursele umane disponibile şi infrastructura destinată demersurilor de reintegrare socială.

Art. 33. - (1) Sectorul reintegrare socială de la nivelul penitenciarului are următoarea componenţă:

a) Serviciul educaţie;

b) Serviciul asistenţă psihosocială.

(2) în cadrul penitenciarelor, structurile educaţie şi asistenţă psihosocială se pot organiza şi sub forma unor birouri.

Art. 34. - Serviciul educaţie este o componentă specializată a sectorului reintegrare socială din cadrul unităţii şi îndeplineşte următoarele atribuţii generale:

a) organizează, derulează, evaluează activităţile şi programele de educaţie şi coordonează activităţile de instruire şcolară şi formare profesională desfăşurate cu persoanele private de libertate în cadrul penitenciarului;

b) asigură accesul persoanelor private de libertate la demersurile specifice domeniului educaţiei, în funcţie de recomandările formulate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică şi de resursele umane existente la nivelul penitenciarului;

c) acordă sprijin calificat în vederea îmbunătăţirii nivelului educaţional al persoanelor private de libertate şi a asistării acestora în ameliorarea sau soluţionarea problemelor cu care se confruntă în perioada detenţiei, conform domeniului de competenţă;

d) desfăşoară activităţi de evaluare a nevoilor educaţionale ale persoanelor private de libertate, activităţi de consiliere educaţională, precum şi activităţi semistructurate sub formă de proiecte şi concursuri tematice sau sportive;

e) desfăşoară programele cuprinse în manualele programelor educative, precum şi proiecte de activitate elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, după caz, şedinţele sau modulele din manualele de programe de asistenţă psihologică şi de asistenţă socială, care îi revin spre implementare, conform domeniului de competenţă;

f) elaborează programe educative, avizate de către direcţia de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi proiecte de activitate specifice, pe care le implementează la nivelul unităţii;

g) colaborează cu reprezentanţii instituţiilor publice, cu asociaţii şi fundaţii, în vederea desfăşurării de programe sau activităţi educative în cadrul penitenciarului ori în comunitate;

h) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

i) participă la elaborarea de proiecte de acte normative, metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului educaţiei, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

j) realizează evaluarea anuală a nevoilor persoanelor private de libertate în domeniul educaţie, pentru a fundamenta iniţierea demersurilor specifice adresate acestora;

k) colaborează cu celelalte structuri din cadrul penitenciarului, cu omologii din sistemul penitenciar, precum şi cu personalul direcţiei de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

l) soluţionează petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la demersurile de educaţie, formulate de persoanele private de libertate, de către terţi ori de către direcţia de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

m) oferă sprijin pentru efectuarea unor stagii de pregătire sau practică de către studenţi, masteranzi, cursanţi, care efectuează studii şi cercetări privind problematica mediului penitenciar;

n) participă la simpozioane, colocvii, cursuri de perfecţionare, seminare, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă în ţară şi străinătate;

o) participă la realizarea unor studii şi cercetări privind fenomenul criminalităţii şi evoluţia sistemului penitenciar;

p) elaborează, periodic sau la solicitarea conducerii unităţii, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori a altor instituţii, materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare, potrivit domeniului de competenţă;

q) constituie fondul documentar propriu;

r) îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea conducerii unităţii sau a superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 35. - Serviciul asistenţă psihosocială este o componentă specializată a sectorului reintegrare socială din cadrul unităţii, îndeplinind următoarele atribuţii generale:

a) organizează, derulează şi evaluează activităţile şi programele de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, desfăşurate cu persoanele private de libertate în cadrul penitenciarului;

b) asigură accesul persoanelor private de libertate la activităţile şi programele de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în funcţie de recomandările formulate în planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică şi de resursele umane existente la nivelul penitenciarului;

c) acordă sprijin calificat persoanelor private de libertate în vederea ameliorării sau soluţionării problemelor psihologice şi sociale Cu care se confruntă în perioada detenţiei, conform domeniului de competenţă, prin implicarea, după caz, a familiei şi a reprezentaţilor comunităţii în procesul de recuperare şi pregătirea pentru reintegrare socială;

d) desfăşoară activităţi specifice de evaluare, consiliere şi intervenţie în criză;

e) desfăşoară programele cuprinse în manualele programelor de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, precum şi proiecte de activitate elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, după caz, şedinţele sau modulele din manualele de programe educative, care îi revin spre implementare, conform domeniului de competenţă;

f) elaborează programe de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, avizate de către direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi proiecte de activitate, pe care le implementează la nivelul unităţii;

g) colaborează cu reprezentanţii instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale în vederea desfăşurării de programe sau activităţi de asistenţă psihologică sau asistenţă socială în cadrul penitenciarului ori în comunitate;

h) participă la elaborarea de proiecte de acte normative, metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului asistenţă psihologică şi domeniului asistenţă socială, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

i) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

j) realizează evaluarea anuală a nevoilor persoanelor private de libertate în domeniile asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în scopul fundamentării iniţierii demersurilor specifice adresate acestora;

k) colaborează cu celelalte structuri din cadrul penitenciarului, cu omologii din sistemul penitenciar, precum şi cu personalul direcţiei de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

l) soluţionează petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la demersurile de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, formulate de persoanele private de libertate, de către terţi ori de către direcţia de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

m) oferă sprijin pentru efectuarea unor stagii de pregătire sau practică de către studenţi, masteranzi, cursanţi, care efectuează studii şi cercetări privind problematica mediului penitenciar;

n) participă la simpozioane, colocvii, cursuri de perfecţionare, seminare, sesiuni ştiinţifice, schimburi de experienţă în ţară şi străinătate;

o) participă la realizarea unor studii şi cercetări privind fenomenul criminalităţii şi evoluţia sistemului penitenciar;

p) elaborează, periodic sau la solicitarea conducerii unităţii, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori a altor instituţii, materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare, potrivit domeniului de competenţă;

q) constituie fondul documentar propriu;

r) îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea conducerii unităţii sau a superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 36. - În cadrul structurilor din cadrul sectorului reintegrare socială se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IX

Biroul prevenirea criminalităţii şi terorismului

 

Art. 37. - (1) Biroul prevenirea criminalităţii şi terorismului identifică, cunoaşte şi previne, în limitele competenţelor sale, situaţiile şi împrejurările care pot favoriza ori genera evenimente grave, de natură să pună în pericol siguranţa locului de deţinere, acte de corupţie, criminalitate organizată, terorism sau alte fapte ce constituie încălcări ale legii, atât în rândul persoanelor private de libertate, cât şi în rândul funcţionarilor publici cu statut special.

(2) La nivelul penitenciarelor, structura prevenirea criminalităţii şi terorismului se poate organiza şi sub forma unui compartiment, coordonat de un coordonator de compartiment.

Art. 38. - (1) Raporturile de subordonare ierarhică în care se regăseşte personalul din cadrul structurii faţă de directorul penitenciarului privesc doar aspecte legate de organizarea administrativă a locului de deţinere, ordinea interioară şi disciplina la locul de muncă. Pe linie profesională, structura prevenirea criminalităţii şi terorismului se subordonează Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) în exercitarea atribuţiilor, personalul structurii prevenirea criminalităţii şi terorismului are acces, în condiţiile legii şi cu informarea prealabilă a directorului penitenciarului, la toate documentele, datele, informaţiile şi aplicaţiile informatizate din sfera de activitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la sediul penitenciarului.

Art. 39. - Structura prevenirea criminalităţii şi terorismului îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi de identificare, cunoaştere şi prevenire a acţiunilor specifice criminalităţii, criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei, a faptelor său evenimentelor cu consecinţe periculoase pentru siguranţa deţinerii, precum şi a oricăror situaţii ori împrejurări din care pot rezulta asemenea pericole şi colaborează cu instituţiile abilitate în vederea combaterii acestora;

b) asigură, în condiţiile legii, identificarea şi prevenirea faptelor, situaţiilor şi împrejurărilor de nerespectare de către personalul locului de deţinere a prevederilor legale, a drepturilor persoanelor private de libertate ori de supunere a acestora la tortură, tratamente inumane sau degradante, precum şi a actelor de corupţie ori a altor fapte ce constituie încălcări ale legii;

c) desfăşoară, în condiţiile legii, activităţi de identificare a persoanelor private de libertate care intenţionează organizarea unor acţiuni violente îndreptate împotriva personalului penitenciarului, a judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor sau a altor persoane ale căror funcţii implică exerciţiul autorităţii publice ori care se află în diverse împrejurări în mediul penitenciar;

d) identifică, în condiţiile legii, persoanele private de libertate şi funcţionarii publici cu statut special care au avut ori au legături cu organizaţii sau grupări teroriste ori de criminalitate organizată şi informează factorii abilitaţi despre cele constatate;

e) asigură informarea promptă şi completă a conducerii profesionale când sunt descoperite indicii sau există suspiciuni referitoare la săvârşirea de abateri disciplinare ori infracţiuni de către personalul din penitenciar sau de infracţiuni de către persoanele private de libertate;

f) colaborează instituţional cu organele de urmărire penală, precum şi cu instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă, cu aprobarea conducerii profesionale, în scopul prevenirii criminalităţii, criminalităţii organizate, terorismului şi corupţiei;

g) colaborează cu instituţiile abilitate în realizarea acţiunilor de protejare a persoanelor incluse în programul de protecţie a martorilor, care se află în stare de arest preventiv în unităţi din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau execută o pedeapsă privativă de libertate;

h) identifică fapte, situaţii, împrejurări privind nerespectarea normelor legale de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul unităţii penitenciare, înştiinţând despre aceasta factorii abilitaţi;

i) analizează situaţiile şi fenomenele apărute în domeniul specific de activitate, verifică împrejurările şi cauzele producerii de evenimente negative în mediul penitenciar;

j) întreprinde activităţi de verificare şi documentare a unor sesizări privind personalul unităţii, referitoare la domeniul de competenţă al structurii, cu sprijinul conducerii profesionale;

k) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile ce îi sunt repartizate spre competentă soluţionare;

l) întocmeşte sinteza activităţii lunare desfăşurate în vederea transmiterii acesteia conducerii profesionale;

m) asigură circuitul lucrărilor, conform repartizării stabilite de conducerea profesională;

n) păstrează evidenţa lucrărilor înregistrate de secretariatul unităţii repartizate structurii, având în vedere respectarea termenelor de soluţionare;

o) păstrează documentele elaborate la nivelul structurii.

Art. 40 - în cadrul structurii prevenirea criminalităţii şi

terorismului se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL X

Biroul resurse umane şi formare profesională

 

Art. 41. - (1) Biroul resurse umane şi formare profesională are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei specifice domeniului resurselor umane, implementarea strategiei şi politicilor de personal privind recrutarea, selecţia, formarea, încadrarea, pregătirea continuă, evaluarea, cariera, motivarea, recompensarea, gestiunea şi prelucrarea automată a datelor.

(2) La nivelul penitenciarelor, structura resurse umane şi formare profesională se poate organiza şi sub forma unui compartiment, coordonat de un coordonator de compartiment.

Art. 42. - În domeniul de competenţă, structura resurse umane şi formare profesională are următoarele atribuţii generale:

a) asigură implementarea politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea şi valorificarea capitalului de resurse umane, prin programe pe termen scurt, mediu şi lung, stabilite de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

b) analizează structura personalului pe sectoare de activitate, evaluează şi stabileşte necesarul resurselor umane şi prezintă propuneri pentru reorganizarea structurală şi funcţională a unităţii, transformarea, suplimentarea sau radierea unor posturi;

c) operează în statul de organizare modificările intervenite cu privire la structura organizatorică a unităţii;

d) asigură încadrarea statului de organizare al unităţii cu personalul necesar, pe baza dinamicii de personal, prin modalităţile şi în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare;

e) realizează periodic analize, rapoarte, sinteze şi situaţii cu privire la structura personalului încadrat şi necesarul de personal;

f) participă la elaborarea unor proiecte de regulamente, metodologii, instrucţiuni, proceduri şi decizii aplicabile la nivelul unităţii sau al sistemului penitenciar;

g) aplică procedurile din aria de competenţă privind concursurile de încadrare a posturilor vacante din unitate, prin avansarea în funcţii a personalului, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, din sursă externă;

h) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor ce privesc încadrările din sursă externă, prin concurs sau transfer şi prin repartizarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar:

i) întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul contractual, actele adiţionale la acestea, asigură procedura de informare;

j) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de numire a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi din competenţă ca funcţionari publici cu statut special definitivi;

k) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de modificare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă: mutare, împuternicire, avansare în funcţie, schimbare din funcţie, punere la dispoziţie, suspendare din funcţie, detaşare, delegare, trecere temporară în altă funcţie, repunerea în drepturile anterioare;

l) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor privind acordarea drepturilor salariate şi a altor drepturi de personal;

m) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de încetare a raporturilor de serviciu/raporturilor de muncă;

n) asigură recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personalul necesar sistemului administraţiei penitenciare şi întocmeşte dosarele de concurs ale acestora;

o) ţine evidenţa personalului unităţii pentru evaluarea psihologică periodică;

p) întocmeşte, la propunerea structurilor unităţii, proiectele deciziilor zilnice pe unitate cu privire la mişcarea temporară a personalului, pentru asigurarea necesarului de resurse umane în sectoarele deficitare;

q) verifică şi actualizează în statul de organizare al unităţii mişcările de personal şi modificările intervenite în cariera profesională;

r) întocmeşte şi păstrează documentele de evidenţă nominală a personalului unităţii, registrul general de evidenţă a salariaţilor contractuali şi actualizează permanent datele cu caracter personal şi profesional de la încadrare până la încetarea raporturilor de serviciu, respectiv de muncă;

s) ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu şi efectuează periodic controlul asupra existenţei şi stării acestora;

t) eliberează, retrage, distruge şi ţine evidenţa adeverinţelor provizorii, iar în funcţie de situaţie, â ecusoanelor de identificare şi a cartelelor de acces, pentru personalul unităţii, şi efectuează periodic controlul asupra existenţei şi stării acestora;

u) gestionează activitatea referitoare la declaraţiile de avere şi interese de către personalul unităţii şi asigură realizarea procedurilor de contact şi corespondenţă cu Agenţia Naţională de Integritate;

v) întocmeşte şi înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dosarele de pensie pentru funcţionarii publici cu statut special, iar dosarele de pensie de urmaş le înaintează Casei sectoriale de pensii a Ministerului Afacerilor Interne;

w) întocmeşte şi eliberează dosarele de pensie pentru personalul contractual şi urmaşii acestora, în vederea depunerii la casele de pensii teritoriale;

x) întocmeşte dosarele de rezervist pentru funcţionarii publici cu statut special cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi asigură trimiterea acestora către centrele militare de domiciliu;

y) întocmeşte documentaţia cu privire la acordarea recompenselor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare;

z) completează, actualizează şi transmite inspectoratului teritorial de muncă modificările intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

aa) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cu statut special, asigură centralizarea calificativelor acordate şi întocmeşte analiza privind rezultatele evaluării anuale;

bb) întocmeşte documente de evidenţă statistică privind gestiunea resurselor umane;

cc) asigură securitatea şi protecţia datelor de personal gestionate împotriva accesului neautorizat şi păstrează confidenţialitatea datelor cu caracter personal;

dd) organizează, coordonează şi verifică activitatea de pregătire profesională a personalului;

ee) elaborează diagnoza nevoilor de formare în baza rezultatelor profesionale ale personalului şi a perspectivelor de dezvoltare instituţională;

ff) coordonează şi asigură desfăşurarea stagiilor de practică în unitate de către elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ care formează personal pentru sistemul administraţiei penitenciare;

gg) planifică, coordonează şi monitorizează desfăşurarea programelor stabilite pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi, inclusiv procesul de evaluare la încheierea stagiului;

hh) întocmeşte, monitorizează şi actualizează în aplicaţia informatică şi în documentele de evidenţă nominală situaţia participării personalului la diferite forme de pregătire profesională organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de formatori externi, precum şi documentele privind pregătirea autoplanificată, respectiv aplicarea regimului drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acestea;

ii) colaborează cu organizaţiile profesionale în vederea participării personalului de specialitate la formele de pregătire stabilite prin legislaţia specifică unor profesii;

jj) întocmeşte, împreună cu şefii structurilor, programe de integrare profesională la încadrarea personalului contractual şi a funcţionarilor publici cu statut special definitivi, precum şi la schimbarea profilului de activitate;

kk) coordonează din punct de vedere educaţional activitatea pe platformele e-learning;

ll) colaborează cu instituţii acreditate de formare profesională.

Art. 43. - (1) în unităţile penitenciare care au prevăzută structură de mobilizare, aceasta asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin penitenciarului la instituirea stării de asediu, a stării de urgenţă, la declararea mobilizării şi pe timp de război, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, având următoarele atribuţii generale:

a) acţionează pentru ca penitenciarul să treacă în timpul stabilit şi în mod organizat de la cadrul organizatoric de pace la cadrul organizatoric de război;

b) întocmeşte planul de mobilizare şi planul de ridicare în trepte a capacităţii de acţiune şi de luptă şi are în atenţie actualizarea permanentă a acestora;

c) ţine evidenţa şi urmăreşte permanent situaţia personalului contractual cu obligaţii militare din unitate şi întocmeşte documentele necesare mobilizării la locul de muncă a acestora, pentru care obţine avizele centrelor militare în evidenţa cărora se află cei în cauză;

d) ţine legătura cu centrele militare, organizează analiza calităţii completărilor cu resurse umane şi materiale şi execută împreună cu acestea confruntările privind repartiţia resurselor;

e) se ocupă de instruirea persoanelor stabilite să participe la întocmirea, actualizarea şi punerea în aplicare a planurilor de mobilizare a unităţii;

f) acţionează pentru asigurarea, depozitarea, manipularea, împrospătarea, evidenţa şi gestionarea armamentului, muniţiei, mijloacelor şi materialelor necesare îndeplinirii misiunilor, constituite în cadrul depozitului „Stoc mobilizare”;

g) stabileşte necesarul în tehnică şi materialele în baza normelor şi tabelelor de înzestrare, de pace şi război;

h) pregăteşte documentele necesare preluării prin rechiziţii a mijloacelor şi materialelor de la operatorii economici stabiliţi prin repartiţii de către centrele militare şi documentele necesare dispunerii de conturi de depozitare;

i) răspunde de selecţionarea şi verificarea periodică a rezerviştilor cuprinşi în lucrări de mobilizare;

j) asigură executarea anuală a inventarierii materialelor de la stocul de mobilizare, conform legislaţiei de resort în vigoare;

k) periodic întocmeşte şi prezintă informări şi dări de seamă privind stadiul pregătirii de mobilizare;

l) gestionează informaţiile clasificate secrete de stat şi de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) în unităţile penitenciare care nu au prevăzută structură de mobilizare, structura resurse umane şi formare profesională asigură îndeplinirea atribuţiilor reglementate la alin. (1).

Art. 44. - În cadrul structurii resurse umane şi formare profesională se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL XI

Psihologul de personal

 

Art. 45. - (1) Activitatea profesională a psihologului de personal din penitenciare se desfăşoară conform reglementărilor privind statutul profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi potrivit prevederilor actelor normative specifice care reglementează domeniul de activitate al penitenciarelor.

(2) Postul de psiholog de personal se regăseşte în cadrul structurii de resurse umane şi formare profesională; psihologii de personal din cadrul penitenciarelor sunt subordonaţi administrativ şefului structurii de resurse umane şi formare profesională din unitate, iar profesional, structurii de psihologia personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

(3) Raporturile de subordonare ierarhică în care se regăseşte psihologul de personal faţă de şeful structurii de resurse umane şi formare profesională din unitate privesc doar aspecte legate de organizarea administrativă a locului de deţinere, ordinea interioară şi disciplina la locul de muncă.

Art. 46. - (1) Psihologul de personal de la nivelul penitenciarului are atribuţii de exercitare a actului profesional potrivit specialităţii în care este atestat, formei de atestare, treptei de specializare, resurselor materiale puse la dispoziţie de conducerea unităţii (spaţiu, mobilier, rechizite) şi de structura de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (probe psihologice, metodologii şi proceduri de lucru).

(2) Psihologul de personal îşi desfăşoară activitatea în cabinetul psihologic, amenajat prin grija unităţii, conform standardelor stabilite de Colegiul Psihologilor din România.

Art. 47. - Psihologul de personal are următoarele atribuţii generale:

a) realizează activitatea de cunoaştere a personalului din unitatea proprie, precum şi evaluările psihologice periodice impuse de legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru personalul din unitate şi, la solicitarea Serviciului Psihologia Personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pentru personalul din alte unităţi penitenciare (individual sau în cadrul echipelor constituite în acest scop);

b) desfăşoară activităţi de cunoaştere a specificului sectoarelor de activitate din penitenciar, în vederea identificării cerinţelor psihologice ale diferitelor categorii de posturi;

c) asigură asistenţa psihologică profilactică (prin desfăşurarea de activităţi şi programe menite să îi asigure individului capacitatea de a face faţă mediului biopsihosocial, prin identificarea eventualelor vulnerabilităţi psihice şi dezvoltarea mecanismelor de adaptare), primară (prin desfăşurarea activităţilor sau programelor psihologice în scopul autocunoaşterii, optimizării şi dezvoltării personale, al prevenţiei şi/sau remisiunii problemelor de natură psihologică) şi recuperatorie (consiliere psihologică sau psihoterapie, în limitele competenţelor dobândite), a unor manifestări dezadaptative, tulburări/afecţiuni psihice şi/sau soluţionarea unor probleme de natură psihosocială, pentru personalul din unitate;

d) realizează evaluarea psihologică pentru candidaţii înscrişi la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul administraţiei penitenciare ori la concursurile sau examenele de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare, la solicitarea Serviciului psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

e) realizează evaluarea psihologică preliminară în situaţia apariţiei comportamentelor dezadaptative în rândul personalului din unitatea proprie sau, la solicitarea Serviciului psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, din alte unităţi, propune măsurile de urgenţă ce urmează a fi puse în practică în scopul prevenirii evenimentelor negative şi transmite către Serviciul psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor concluziile evaluării psihologice preliminare, măsurile stabilite, precum şi efectele acestor măsuri, împreună cu documentaţia care însoţeşte solicitarea de evaluare psihologică la sesizare;

f) formulează, după caz, recomandări privind optimizarea sau prevenirea fenomenelor de inadaptare profesională pentru personalul din unitate;

g) evaluează fenomenele psihologice negative, specifice grupurilor, cu efect perturbator în planul performanţei individuale şi/sau de grup, precum conflictele intra-/intergrup, dificultăţile cu care se confruntă un nou grup în procesul formării, blocajele în comunicarea intra-/intergrup şi alte asemenea evenimente, şi formulează propuneri privind modalităţile de gestionare a acestora şi de prevenire a eventualelor reacţii dezadaptative;

h) informează psihologul de personal din altă unitate penitenciară despre mutarea unui angajat şi îi transmite omologului său documentaţia referitoare la acesta; în situaţia în care în unitatea de destinaţie nu este încadrat psiholog de personal, transmite întreaga documentaţie referitoare la acesta Serviciului psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

i) realizează, la solicitarea directorului unităţii, activităţi de diagnoză organizaţională/analiză a climatului organizaţional în unitatea penitenciară în care este încadrat;

j) realizează la solicitarea Serviciului psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activităţi de diagnoză organizaţională/analiză a climatului organizaţional în alte unităţi, în cadrul echipei constituite în acest scop;

k) realizează activităţi de analiză psihologică a evenimentelor deosebite, la solicitarea directorului unităţii sau Serviciului psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea formulării unor constatări şi concluzii în ceea ce priveşte:

1. caracteristicile comune anumitor tipuri de accidente în muncă/evenimente deosebite/negative, ce pot fi semnificative din punct de vedere preventiv;

2. posibilele cauze şi împrejurări ale producerii unor accidente/evenimente deosebite, pentru a determina în ce măsură anumite caracteristici psihice personale şi/sau de grup prezintă risc de repetare a accidentului/evenimentului;

3. posibilele disfuncţionalităţi ale organizaţiei, prin prisma interpretării accidentelor/evenimentelor deosebite drept simptome ale acestora;

l) sprijină actul managerial, prin formularea de recomandări privind posibilităţile de utilizare eficientă a resurselor umane de care dispune unitatea, modalităţile eficiente de motivare a personalului pentru optimizarea performanţelor profesionale;

m) participă la elaborarea cadrului metodologic de desfăşurare a activităţilor de evaluare şi asistenţă psihologică a personalului din sistemul administraţiei penitenciare, a persoanelor participante la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale sistemului administraţiei penitenciare ori la concursurile/examenele de ocupare a posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare (metodologii, instrumente, proceduri şi documente de lucru), la solicitarea structurii de specialitate din administraţia centrală;

n) participă la comisii şi grupuri de lucru intra- şi interinstituţionale, în limitele domeniului de competenţă, la solicitarea structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a directorului unităţii;

o) întocmeşte şi transmite către Serviciul psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor raportări, informări, materiale de analiză şi sinteză solicitate şi informările periodice;

p) consemnează informaţiile rezultate din desfăşurarea activităţilor de psihologie în documentele de specialitate (fişe de cunoaştere, avize psihologice, registre de evidenţă, note, informări, materiale centralizatoare, situaţii statistice, analize şi sinteze) şi îşi constituie fondul documentar propriu;

q) formulează propuneri pornind de la nevoile proprii de formare profesională în domeniul psihologiei personalului, în vederea stabilirii tematicilor de pregătire iniţială şi continuă;

r) realizează studii şi cercetări în domeniul de specialitate;

s) colaborează cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale psihologilor, cu cei ai instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale abilitate în domeniul psihologiei, ce activează la nivel naţional şi internaţional, în scopul eficientizării demersurilor de evaluare şi asistenţă psihologică;:

t) se perfecţionează în domeniul profesional şi participă la cursurile de formare profesională continuă (convocări, cursuri) organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi la simpozioane, colocvii, cursuri de perfecţionare, seminare, sesiuni ştiinţifice, congrese, schimburi de experienţă în ţară şi străinătate;

u) îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei în domeniul profesiei de psiholog, respectiv de funcţionar public cu statut special;

v) îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

w) îşi însuşeşte şi respectă prevederile legale privind protecţia informaţiilor clasificate, la care are acces în baza autorizaţiei de acces la informaţii clasificate;

x) întocmeşte, completează şi actualizează permanent documentarul psihologic pentru fiecare persoană evaluată psihologic din unitatea proprie sau, după caz, pentru personalul din altă unitate penitenciară, din dispoziţia structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale â Penitenciarelor;

y) îndeplineşte alte dispoziţii, în limitele domeniului de competenţă, primite din partea directorului unităţii ori a şefului Serviciului psihologia personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

z) constituie şi gestionează evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL XII

Responsabilul cu difuzarea informaţiilor de interes public

 

Art. 48. - (1) La nivelul unităţilor penitenciare sunt stabilite atribuţii pentru responsabilul cu difuzarea informaţiilor de interes public, care sunt asigurate de către persoana desemnată de directorul unităţii, în conformitate cu legislaţia specifică în acest domeniu.

(2) Responsabilul cu difuzarea informaţiilor de interes public are următoarele atribuţii:

a) contribuie la soluţionarea cererilor formulate în baza legislaţiei privind accesul la informaţiile de interes public, repartizate de directorul unităţii;

b) respectă şi aplică prevederile legale în domeniul liberului acces la informaţiile de interes public;

c) respectă şi aplică legislaţia privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice;

d) contribuie la actualizarea conţinutului informaţional al site-ului instituţiei;

e) întocmeşte şi transmite răspunsuri persoanelor solicitante, în baza informaţiilor comunicate de structurile de specialitate din unitate;

f) respectă atribuţiile şi răspunderile ce revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

g) respectă reglementările în vigoare pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;

h) îndeplineşte alte sarcini ce intră în sfera de competenţă a atribuţiilor în domeniul liberului acces la informaţiile de interes public, dispuse de directorului unităţii;

i) realizează orice alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 49. - Persoanele desemnate cu atribuţii în difuzarea informaţiilor de interes public gestionează evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL XIII

Sectorul economico-administrativ

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Art. 50. - (1) Sectorul economico-administrativ este format din:

a) Serviciul logistică;

b) Serviciul financiar-contabilitate;

c) Serviciul producţie.

(2) La nivelul penitenciarelor, structura logistică şi structura financiar-contabilitate se pot organiza şi sub forma unor birouri, iar structura producţie se poate organiza sub forma unui birou sau, după caz, a unui compartiment.

(3) Serviciul/Biroul logistică are în componenţă următoarele compartimente:

a) Compartimentul achiziţii publice;

b) Compartimentul asigurare tehnico-materială;

c) Compartimentul servicii, administrare, întreţinere şi reparaţii;

d) Compartimentul auto.

(4) Serviciul/Biroul financiar-contabilitate are în componenţă următoarele compartimente:

a) Compartimentul financiar;

b) Compartimentul contabilitate;

c) Compartimentul casierie.

(5) Serviciul/Biroul producţie poate avea în componenţă următoarele compartimente:

a) Compartimentul gospodărie agrozootehnică;

b) Compartimentul producţie.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Serviciul/Biroul logistică

 

Art. 51. - Serviciul/Biroul logistică are următoarele atribuţii generale:

a) ţine evidenţa bunurilor materiale, mijloacelor tehnice şi auto din dotare şi evidenţa cadastrală a imobilelor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa unităţii;

b) asigură gestionarea bunurilor materiale, întocmirea documentelor justificative privind evidenţa intrării, păstrării şi ieşirii bunurilor în sau din gestiune;

c) fundamentează şi înaintează propunerile pentru buget la titlul II - Bunuri şi servicii;

d) asigură, în condiţiile legii, scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale;

e) elaborează strategia anuală a achiziţiilor publice;

f) desfăşoară activităţile de hrănire, echipare şi cazare a persoanelor private de libertate, precum şi de echipare a personalului;

g) asigură materialele de întreţinere şi igienico-sanitare pentru persoane private de libertate, conform reglementărilor prevăzute în acest sens;

h) desfăşoară activitatea de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare;

i) elaborează şi definitivează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul unităţii şi în funcţie de fondurile alocate;

j) ţine evidenţa şi asigură actualizarea dosarelor de cadastru;

k) întocmeşte fişele de proiect împreună cu anexele aferente pentru elaborarea planului multianual şi bugetarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, justificând din punct de vedere tehnic şi legal necesitatea realizării obiectivelor propuse;

l) răspunde de asigurarea, depozitarea şt distribuirea armamentului şi muniţiei necesare desfăşurării în condiţii optime a misiunilor operative;

m) răspunde de asigurarea tehnică de autovehicule în scopul menţinerii autovehiculelor în permanentă stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor în care sunt utilizate;

n) răspunde de asigurarea, depozitarea şi distribuirea mijloacelor de comunicaţie necesare desfăşurării în condiţii optime atât a misiunilor operative, cât şi a activităţii întregii unităţi;

o) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţilor desfăşurate;

p) colaborează cu celelalte structuri şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

q) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

r) desfăşoară activitatea de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor, întocmind documentele legale la terminarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor;

s) îndeplineşte alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 52.-în cadrul Serviciului/Biroului logistică se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Serviciul/Biroul financiar-contabilitate

 

Art. 53. - Serviciul/Biroul financiar-contabilitate are ca principală atribuţie desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii, în scopul asigurării fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a întregii activităţi, prin organizarea şi conducerea contabilităţii, înregistrarea corectă şi la zi a documentelor rezultate din operaţiunile economico-financiare efectuate, angajarea şi utilizarea creditelor bugetare şi de angajament aprobate, asigurarea drepturilor salariale şi a altor drepturi de natură salarială pentru angajaţii unităţii.

Art. 54. - Serviciul/Biroul financiar-contabilitate are următoarele atribuţii generale:

a) efectuează calculul şi asigură plata drepturilor salariale lunare şi a altor drepturi băneşti, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) stabileşte şi efectuează vărsămintele la bugetul statului în termenele prevăzute de lege;

c) întocmeşte şi depune declaraţiile nominale privind contribuţiile reţinute şi vărsate la bugetul general consolidat;

d) întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal şi o înaintează la ordonatorul ierarhic superior în termenele stabilite;

e) răspunde de respectarea disciplinei financiare, asigură respectarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;

f) răspunde de efectuarea tuturor plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost angajate, lichidate şi ordonanţate, în condiţiile legii;

g) exercită control financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale, precum şi asupra utilizării fondurilor bugetare prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în baza documentelor justificative care însoţesc proiectele de operaţiuni din care să rezulte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea;

h) întocmeşte raportul de control financiar preventiv propriu şi îl înaintează la ordonatorul ierarhic superior la termenele stabilite;

i) verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico-financiare:

j) întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita şi pe structura bugetului aprobat, cu încadrare în prevederile trimestriale aprobate;

k) sesizează structura juridică în vederea luării măsurilor ce se impun pentru recuperarea debitelor şi a pagubelor;

l) asigură completarea şi depunerea bugetului individual al unităţii în sistemul FOREXEBUG, precum şi înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor;

m) întocmeşte ordinele de plată pentru achitarea obligaţiilor faţă de furnizori, cu respectarea termenului de plată prevăzut de lege;

n) organizează activitatea casieriei şi asigură ţinerea corectă şi la zi a registrelor de casă, în conformitate cu prevederile legale;

o) întocmeşte registrele contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea mare;

p) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţilor desfăşurate;

q) organizează şi conduce contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, asigurând efectuarea înregistrării operaţiunilor economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de angajamente, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare;

r) asigură organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;

s) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi alte raportări financiare lunare şi trimestriale, conform prevederilor legale;

t) fundamentează şi elaborează proiectul de buget al unităţii penitenciare, în baza instrucţiunilor transmise de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă - Structura planificare şi execuţie bugetară - privind metodologia de elaborare a proiectului de buget, ţinând cont de limitele de cheltuieli impuse de Ministerul Finanţelor Publice şi de necesarul de fonduri pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii;

u) propune repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin legea bugetului de stat;

v) întocmeşte propuneri de virări/suplimentări/disponibilizări de credite bugetare, între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, însoţite de nota de fundamentare, pe care le transmite către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă;

w) întocmeşte nota de fundamentare privind fondurile necesare suplimentar cu ocazia rectificării bugetare, ca urmare a analizei execuţiei bugetare şi a necesarului previzionat până la sfârşitul anului;

x) fundamentează şi întocmeşte cererile de deschidere de credite bugetare pentru titlurile de cheltuieli aprobate prin fila de buget, cu încadrarea în prevederile bugetare trimestriale aprobate, şi le înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă;

y) întocmeşte cereri pentru deschiderea de credite bugetare trimestriale şi le transmite spre avizare ordonatorului de credite superior, ţinând cont de necesităţile de finanţare ale trimestrului respectiv, cu încadrarea în prevederile trimestriale aprobate;

z) solicită ordonatorului de credite superior suplimentări de credite bugetare şi de angajament necesare implementării proiectelor aferente fondurilor externe nerambursabile în baza contractelor/deciziilor/acordurilor de finanţare încheiate CU partenerii externi şi fişei proiectului;

aa) păstrează şi arhivează documentele financiar contabile, în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare;

bb) ţine evidenţa de gestiune a bunurilor intrate sau ieşite în/din patrimoniul unităţii penitenciare;

cc) asigură primirea, păstrarea şi restituirea bunurilor, obiectelor de valoare şi valorilor proprietate personală aparţinând persoanelor private de libertate;

dd) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

ee) îndeplineşte orice alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 55.-în cadrul Serviciului/Biroului financiar-contabilitate se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Serviciul/Biroul/Compartimentul  producţie

 

Art. 56. - În funcţie de baza tehnico-materială existentă la nivelul fiecărui penitenciar, în structura penitenciarelor se poate organiza, sub forma unui serviciu, birou sau, după caz, compartiment, structura producţie, care asigură valorificarea bazei tehnico-materiale din gospodăriile agrozootehnice şi atelierele de producţie, în scopul calificării persoanelor private de libertate, îmbunătăţirii hranei, realizării de venituri care se pot folosi la îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, precum şi pentru susţinerea acţiunilor de resocializare a persoanelor private de libertate.

Art. 57. - (1) Serviciul/Biroul/Compartimentul producţie are următoarele atribuţii generale:

a) planifică, organizează şi coordonează activităţile specifice din cadrul gospodăriei agrozootehnice, din punct de vedere tehnic, sanitar-veterinar şi economic, având la bază normele tehnice în vigoare;

b) întocmeşte şi înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor planul anual de activitate al gospodăriei agrozootehnice şi propune eventuale modificări ale acestuia, în situaţii deosebite;

c) organizează, coordonează, conduce, verifică şi evaluează acţiunile desfăşurate pe linia aplicării normelor legale cu privire la respectarea igienei produselor de origine animală şi vegetală;

d) organizează, coordonează, conduce, verifică şi evaluează acţiunile desfăşurate pe linia aplicării normelor legale cu privire la protecţia mediului;

e) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţii desfăşurate în cadrul gospodăriei agrozootehnice;

f) fundamentează şi înaintează propunerile pentru buget pentru articolele de cheltuieli specifice;

g) răspunde de desfăşurarea procesului de producţie în vederea susţinerii acţiunilor de resocializare a persoanelor private de libertate;

h) răspunde de folosirea judicioasă a capacităţilor de producţie, de încadrarea în consumurile de materii prime, materiale, energie, de calitatea produselor şi de respectarea termenelor de livrare;

i) răspunde de obţinerea autorizaţiilor sau a avizelor legale din punct de vedere sanitar, al normelor de securitate şi sănătate în muncă, mediu, pază şi stingere a incendiilor;

j) colaborează cu celelalte structuri şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

k) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

l) realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

(2) în cazul penitenciarelor care nu au în structura organizatorică un serviciu/birou/compartiment producţie, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), în scopul valorificării bazei tehnico-materiale existente, se realizează de către Serviciul/Biroul logistică.

Art. 58. - În cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului producţie se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL XIV

Sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar

 

Art. 59. - (1) Sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar are următoarea componenţă:

a) Serviciul siguranţa deţinerii;

b) Serviciul regim penitenciar;

c) Serviciul evidenţă şi organizarea muncii;

d) Compartimentul şef de tură.

(2) în cadrul penitenciarelor, structurile siguranţa deţinerii, regim penitenciar şi evidenţă şi organizarea muncii se pot organiza şi sub forma unor birouri.

Art. 60. - Sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar are următoarele atribuţii generale:

a) organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate şi a măsurii arestării preventive, pronunţate de instanţele judecătoreşti;

b) coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării, însoţirii şi supravegherii persoanelor private de libertate din penitenciar, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative;

c) transpune în practică strategia de aplicare a regimului penitenciar, ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate şi urmăreşte folosirea lor la activităţi gospodăreşti în interesul locului de deţinere, potrivit legii;

d) asigură executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată, la organele de urmărire penală, la spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii sau în locuri din afara penitenciarului unde se desfăşoară activităţi cu acestea;

e) asigură transferul persoanelor private de libertate la alte locuri de deţinere.

Art. 61. - Serviciul/Biroul siguranţa deţinerii are următoarele atribuţii generale;

a) asigură, coordonează, îndrumă şi controlează paza şi escortarea persoanelor private de libertate din penitenciar, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative;

b) asigură, controlează şi ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază, escortare şi însoţire a persoanelor private de libertate la instanţele de judecată şi organele de urmărire penală, la spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii, la punctele de lucru;

c) urmăreşte respectarea prevederilor actelor normative referitoare la asigurarea pazei şi escortării persoanelor aflate în custodie;

d) asigură şi controlează modul de păstrare, folosire şi întreţinere a armamentului, muniţiei şi mijloacelor tehnice auxiliare de pază şi transmisiuni din dotarea unităţii;

e) asigură desfăşurarea şedinţelor de antrenament şi instruire a personalului din unitate în vederea creşterii capacităţii de acţiune în situaţii speciale, analizând periodic modul de executare a alarmelor;

f) organizează şi coordonează activitatea personalului care execută paza şi escortarea persoanelor private de libertate transferate cu mijloacele auto din dotare, întocmeşte şi prezintă pentru aprobare itinerarele de deplasare, precum şi documentele pentru efectuarea transportului cu asemenea mijloace;

g) organizează în mod judicios repartizarea personalului din subordine pe posturi şi misiuni, la nivelul unităţii;

h) urmăreşte transpunerea în practică a prevederilor Planului de acţiune pentru îndeplinirea în comun a misiunilor, încheiat între penitenciare şi unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne şi, de la caz la caz, face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi;

i) elaborează periodic informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative în domeniul de activitate al structurii şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea siguranţei misiunilor de pază şi escortare a persoanelor încarcerate;

j) organizează paza şi controlul accesului în penitenciar;

k) gestionează siguranţa locului de deţinere, misiunile de executat şi face propuneri pentru dotarea personalului cu mijloace de intervenţie, legătură, transport, alarmare şi semnalizare;

l) urmăreşte actualizarea şi completarea documentelor de pază, apărare şi alarmare a unităţii, precum şi ale protocoalelor de cooperare cu alte instituţii;

m) întocmeşte documentele pentru organizarea şi desfăşurarea de aplicaţii vizând verificarea capacităţii de acţiune a personalului penitenciarului;

n) propune măsuri de modernizare a sistemelor de pază şi supraveghere, a posturilor, spaţiilor în care se desfăşoare activităţi cu persoane private de libertate şi a camerelor de cazare;

o) propune măsuri în vederea dotării unităţii cu mijloace tehnice, materiale specifice activităţii, armament cu muniţie letală sau neletală şi dispozitive militare;

p) participă la elaborarea de proiecte de acte normative, metodologii, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

q) colaborează cu celelalte structuri şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

r) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

s) realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 62. - În cadrul Serviciului/Biroului siguranţa deţinerii se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 63. - Serviciul/Biroul regim penitenciar are următoarele atribuţii generale:

a) asigură, organizează, coordonează şi controlează îndeplinirea măsurilor privitoare la aplicarea regimurilor de executare a pedepselor;

b) asigură, organizează, coordonează şi controlează modul de îndeplinire a misiunilor de supraveghere a persoanelor private de libertate şi însoţire a acestora în interiorul locului de deţinere;

c) asigură, organizează, coordonează şi controlează activităţile referitoare la acordarea drepturilor la pachet, vizită, corespondenţă, petiţionare, telefon şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege;

d) asigură, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile referitoare la plimbarea zilnică, vizita intimă, cumpărături;

e) asigură respectarea prevederilor legale privind acordarea recompenselor şi a sancţiunilor disciplinare;

f) controlează respectarea normelor legale de detenţie, a igienei, alimentaţiei şi ţinutei persoanelor private de libertate;

g) asigură repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate;

h) organizează audienţele cu persoanele private de libertate;

i) verifică împrejurările şi cauzele producerii unor evenimente generate de încălcări ale prevederilor referitoare la acordarea drepturilor persoanelor private de libertate, de abuzuri ale personalului, de aplicarea discriminatorie a regimului legal de deţinere, precum şi sesizările primite din partea persoanelor private de libertate şi a familiilor acestora;

j) întocmeşte periodic, pentru a fi prezentate conducerii unităţii, informări şi sinteze referitoare la principalele evenimente negative şi măsuri pentru îmbunătăţirea aplicării regimului penitenciar;

k) transmite conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor evenimentele negative, altercaţiile între persoane private de libertate, autoagresiunile soldate cu decese ori vătămări corporale;

l) colaborează cu celelalte structuri şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

m) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

n) realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 64. - În cadrul Serviciului/Biroului regim penitenciar se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 65. - (1) Serviciul/Biroul evidenţă şi organizarea muncii are următoarele atribuţii generale:

a) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti;

b) asigură primirea persoanelor private de libertate de la alte penitenciare sau de la organele de poliţie;

c) întocmeşte planul tematic şi documentele necesare organizării şi desfăşurării activităţii;

d) urmăreşte legalitatea primirii persoanelor private de libertate în locul de deţinere, calculul pedepselor, aducerea la cunoştinţă a actelor procedurale, prezentarea la organele judiciare, liberarea condiţionată;

e) ţine evidenţa şi urmăreşte termenele în vederea acordării liberării condiţionate;

f) ţine evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate;

g) întocmeşte situaţii nominale şi statistice privind structura şi dinamica efectivelor de persoane private de libertate;

h) rezolvă cererile şi petiţiile primite de la persoane private de libertate referitoare la situaţia juridică şi transfer;

i) rezolvă corespondenţa primită de la instanţele de judecată, organele de urmărire penală, poliţie, organizaţii interne şi internaţionale, referitoare la situaţia juridică a persoanelor private de libertate;

j) participă la apelul general al persoanelor private de libertate şi împreună cu celelalte sectoare de activitate implicate;

k) realizează transferurile dispuse de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prezentarea persoanelor private de libertate la termenele fixate la organele judiciare, precum şi retransferarea la penitenciarul de origine, informând de îndată despre apariţia oricăror disfuncţionalităţi;

l) trimestrial, prezintă spre informare situaţii cu privire la activitatea desfăşurată, făcând propuneri de îmbunătăţire a muncii;

m) ţine evidenţa dispoziţiilor de transfer primite;

n) soluţionează, clasează şi arhivează lucrările care îi sunt date spre soluţionare;

o) introduce în aplicaţia informatizată datele cu privire la situaţia juridică a persoanelor private de libertate, transferul şi prezentarea acestora în faţa organelor judiciare etc.;

p) întocmeşte şi listează note şi alte documente privind evoluţia şi structura efectivelor de persoane private de libertate;

q) prezintă spre informare situaţii statistice referitoare la persoane private de libertate;

r) informează judecătorul de supraveghere a privării de libertate în cazul declarării refuzului de hrană de către persoane private de libertate;

s) întocmeşte lunar tabele cu persoane private de libertate condamnate pentru trafic de droguri;

t) întocmeşte lunar tabele cu persoane private de libertate care prezintă risc pentru siguranţa locului de deţinere;

u) ţine evidenţa individuală a muncii în interesul locului de deţinere desfăşurate de persoanele private de libertate;

v) calculează şi acordă zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate persoanelor private de libertate;

w) realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

(2) La nivelul Serviciului/Biroului evidenţă şi organizarea muncii se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 66. - (1) Compartimentul şef tură se organizează în cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, fiind condus de şeful de tură.

(2) Şeful de tură asigură coordonarea serviciului de pază, supraveghere şi însoţire desfăşurat de către personalul din subordine, aplicarea legală a regimurilor de deţinere, primirea şi punerea în libertate a persoanelor private de libertate, precum şi asigurarea siguranţei deţinerii. Şeful de tură îndeplineşte atribuţiile de serviciu prevăzute în Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3) în îndeplinirea atribuţiilor specifice şefului de tură, se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL XV

Cabinetul medical

 

Art. 67. - (1) Structura medicală este organizată, coordonată şi controlată de medicul-şef, care se implică şi răspunde de activităţile privind asistenţa medicală acordată în penitenciare.

(2) Pentru cabinetele medicale de unitate, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară se încheie între spitalul-penitenciar la care cabinetul medical de unitate este arondat şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform reglementărilor specifice.

Art. 68. - Activitatea structurii medicale se desfăşoară la nivelul:

1. cabinetului medical - asistenţă medicală persoane private de libertate:

2. cabinetului medical - asistenţă medicală personal;

3. cabinetului medical de specialitate;

4. cabinetului de medicină dentară şi, după caz, laboratorului de tehnică dentară;

5. infirmeriei;

6. oficinei farmaceutice locale de distribuţie.

Art. 69. - Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical - asistenţă medicală persoane private de libertate îndeplineşte următoarele atribuţii generale;

a) acordă asistenţă medicală de urgenţă în caz de urgenţă medico-chirurgicală;

b) acordă asistenţă medicală generală, profilactică şi curativă, conform legislaţiei sanitare naţionale;

c) asigură controlul medical la primire, transfer şi liberare din penitenciar;

d) asigură controlul medical periodic conform legislaţiei în vigoare;

e) urmăreşte evoluţia stării de sănătate a persoanelor private de libertate şi aplică măsurile terapeutice necesare;

f) aplică măsuri de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile, conform legislaţiei sanitare în vigoare;

g) acordă îngrijiri medicale în infirmerie cazurilor de îmbolnăvire care necesită supraveghere medicală permanentă şi care nu impun internarea în spital;

h) recomandă internarea în unităţi spitaliceşti în situaţia în care nu are posibilităţi de diagnostic şi tratament, precum şi în caz de boli transmisibile pentru care internarea este obligatorie;

i) stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale;

j) urmăreşte respectarea strictă a normelor de igienă în toate spaţiile în care au acces persoanele private de libertate, inclusiv locurile de muncă, înştiinţând conducătorul unităţii penitenciare privind eventualele disfuncţionalităţi;

k) desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea însuşirii de către persoanele private de libertate a cunoştinţelor necesare cu privire la igiena individuală şi colectivă, igiena mediului, prevenirea îmbolnăvirilor şi pentru formarea deprinderilor igienice;

l) întocmeşte documentaţia medicală necesară în vederea prezentării persoanelor private de libertate la comisia de expertiză a capacităţii de muncă sau pentru revizuirea unei decizii a acestei comisii;

m) întocmeşte documentaţia medicală necesară prezentării persoanelor private de libertate la comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap sau a reevaluării gradului de handicap;

n) întocmeşte referatele medicale, la solicitarea organelor abilitate sau în urma cererii formulate de persoane private de libertate;

o) comunică de îndată direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi, după caz, medicilor epidemiologi coordonatori zonali următoarele date:

1. decesele survenite în rândul persoanelor private de libertate;

2. bolile transmisibile cu raportare nominală sau numerică;

3. apariţia unei epidemii în unitate;

4. cazuri de accidente şi agresiuni care pun în pericol viaţa persoanelor private de libertate, precum şi cazuri de boli aflate în faze terminale;

p) comunică lunar direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor date privind activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală primară şi de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate;

q) respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii;

r) elaborează periodic sau la solicitarea conducerii unităţii, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a altor instituţii materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare;

s) colaborează cu celelalte structuri ale penitenciarului, precum şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

t) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

u) realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 70. - Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical - asistenţă medicală personal îndeplineşte următoarele atribuţii generale:

a) acordă asistenţă medicală de urgenţă la locul de muncă pentru personalul unităţii;

b) acordă asistenţă medicală primară în situaţiile în care există condiţiile necesare privind accesul şi furnizarea acesteia;

c) stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare în vederea asigurării aparatului de urgenţă;

d) urmăreşte respectarea strictă a normelor de igienă în toate sectoarele unităţii şi la locurile de muncă, înştiinţând conducătorul unităţii penitenciare privind eventualele disfuncţionalităţi;

e) raportează lunar penitenciarului-spital coordonator situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală primară şi de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate;

f) respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

g) elaborează periodic sau la solicitarea conducerii unităţii, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a altor instituţii materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare;

h) colaborează cu celelalte structuri ale penitenciarului, precum şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

i) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

j) realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 71. - Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical de specialitate îndeplineşte următoarele atribuţii generale:

a) acordă asistenţă medicală de specialitate persoanelor private de libertate;

b) urmăreşte evoluţia stării de sănătate a persoanelor private de libertate şi aplică măsurile terapeutice necesare;

c) raportează lunar penitenciarului-spital coordonator situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate;

d) respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

e) elaborează periodic sau la solicitarea conducerii unităţii, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a altor instituţii materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare;

f) colaborează cu celelalte structuri ale penitenciarului, precum şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

g) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

h) realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă

Art. 72. - Personalul medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul de medicină dentară are următoarele atribuţii generale:

a) acordă asistenţă medicală dentară, profilactică şi curativă, persoanelor private de libertate;

b) asigură asistenţă medicală dentară şi stabileşte formula dentară pentru persoane private de libertate nou-depuse în unitate;

c) acordă asistenţă medicală dentară de urgenţă pentru personalul unităţii;

d) raportează lunar direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate;

e) raportează anual direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele date pentru anul anterior încheiat;

1. activitatea de medicină dentară prin Foaia de evidenţă a activităţii de medicină dentară;

2. activitatea laboratorului de tehnică dentară;

f) respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

g) elaborează periodic sau la solicitarea conducerii unităţii, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a altor instituţii materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare;

h) colaborează cu celelalte structuri ale penitenciarului, precum şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

i) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

j) realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 73. - În fiecare penitenciar funcţionează o infirmerie formată din camere separate. Infirmeria asigură asistenţa medicală a bolnavilor, cu respectarea următoarelor reguli:

a) internarea bolnavilor în infirmerie se face numai la indicaţia medicului;

b) consultaţia medicală se efectuează zilnic, iar evoluţia bolii este menţionată în fişa de internare în infirmerie.

Art. 74. - Oficina farmaceutică locală de distribuţie are următoarele atribuţii generale:

a) asigurarea asistenţei medicale cu produse farmaceutice pentru persoanele private de libertate;

b) eliberarea produselor farmaceutice către cabinetul medical, conform condicilor de medicamente semnate de medicul de unitate;

c) păstrarea şi distribuirea de medicamente potrivit prevederilor Farmacopeei Române în vigoare, precum şi a altor produse medicamentoase, necesare persoanelor private de libertate;

d) asigurarea aprovizionării cu produse farmaceutice, prin colaborarea permanentă cu penitenciarul-spital şi compartimentul achiziţii din cadrul unităţii penitenciare;

e) colaborarea cu farmaciile cu circuit deschis, în vederea asigurării cu medicamente.

 

CAPITOLUL XVI

Compartimentul cooperare şi programe

 

Art. 75. - (1) Compartimentul cooperare şi programe are următoarele atribuţii generale:

a) identifică nevoile unităţii, în conformitate cu documentele de planificare strategică, analizează liniile de finanţare existente pentru a propune soluţii corespunzătoare şi întreprinde demersurile de consultare a Serviciului cooperare şi programe din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu privire la eligibilitatea propunerii de proiect;

b) pregăteşte şi depune aplicaţia de proiect şi documentele subsecvente, în colaborare cu conducerea şi departamentele de specialitate din unitate;

c) se preocupă şi asigură relaţia cu Autoritatea de management/Organismul intermediar/Operatorul de program/Liderul de parteneriat, urmăreşte încadrarea în planul de acţiune şi în bugetul alocat, îndeplinirea indicatorilor şi gestionează modificările contractuale;

d) colaborează cu departamentele de specialitate din unitate şi cu partenerii, în vederea implementării activităţilor proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare/acordului de parteneriat;

e) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectului, rapoartele de monitorizare şi evaluare, conform procedurilor fiecărei linii de finanţare;

f) în perioada postimplementare colaborează cu conducerea şi departamentele din unitate în vederea asigurării şi monitorizării sustenabilităţii proiectului;

g) gestionează arhivarea documentelor tehnice şi financiare, furnizează informaţiile solicitate de Autoritatea de management/Organismul intermediar/Operatorul de program/ Liderul de parteneriat, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare/acordului de parteneriat;

h) realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

(2) în cadrul structurii cooperare şi programe se constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

TITLUL V

Structuri permanente de lucru la nivelul penitenciarului

 

Art. 76. - (1) Desemnarea reprezentanţilor penitenciarului în comisii, comitete, consilii sau grupuri de lucru în care este implicată unitatea se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Reprezentanţii vor prezenta, periodic, la cererea directorului unităţii sau superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor rapoarte privind activitatea comisiei în care au fost desemnaţi.

 

CAPITOLUL I

Consiliul de conducere al penitenciarului

 

Art. 77. - (1) în penitenciare funcţionează consiliul de conducere ca organ consultativ.

(2) Componenţa consiliului de conducere se aprobă prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3) Preşedintele consiliului de conducere este directorul penitenciarului.

(4) Consiliul de conducere se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea oricărui membru, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea penitenciarului.

(5) în lipsa directorului penitenciarului, atribuţiile preşedintelui consiliului de conducere se exercită de către înlocuitorul acestuia.

Art. 78. - (1) în consiliul de conducere se stabilesc măsuri de optimizare a activităţii penitenciarului.

(2) Conţinutul dezbaterilor din cadrul consiliului de conducere se consemnează în scris într-un proces-verbal, de către o persoană desemnată din cadrul structurii secretariat, acesta fiind semnat de participanţi.

(3) Măsurile stabilite se transmit pentru implementare fiecărei structuri vizate de către structura secretariat.

(4) Şefii structurilor iau măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite în cadrul consiliului.

 

CAPITOLUL II

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

 

Art. 79. - (1) în cadrul penitenciarului funcţionează, cu respectarea prevederilor legale, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă din penitenciare are scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii muncii.

(3) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

 

CAPITOLUL III

Comisia de disciplină

 

Art. 80. - (1) în fiecare unitate de penitenciar se constituie comisia de disciplină, conform prevederilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Comisia de disciplină are competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate funcţionarului public cu statut special în cauză.

 

CAPITOLUL IV

Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu

 

Art. 81. - Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul de locuinţe de serviciu al unităţii.

Art. 82. - Solicitările de repartizare a locuinţelor de serviciu aflate în administrarea penitenciarului vor fi analizate şi soluţionate de o comisie constituită la nivelul unităţii, prin decizie a directorului acesteia.

Art. 83. - Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu este responsabilă în ceea ce priveşte respectarea dispoziţiilor legale privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate.

 

CAPITOLUL V

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

 

Art. 84. - (1) Directorul unităţii dispune măsurile de control necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri şi a procedurilor formalizate pe procese sau activităţi, care pot fi proceduri de sistem şi proceduri operaţionale, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi de funcţionare a sistemului administraţiei penitenciare, precum şi de standardele de control intern managerial.

(2) în vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, directorul unităţii numeşte, prin decizie, o comisie cu atribuţii în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită conform deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate.

(4) Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei.

(5) Directorul unităţii, directorii adjuncţi, personalul cu funcţii de conducere şi personalul de execuţie pun În aplicare toate măsurile necesare sau dispuse cu privire la modalitatea de implementare a sistemului de control intern managerial în unitatea penitenciară.

 

CAPITOLUL VI

Purtătorul de cuvânt

 

Art. 85. - (1) Directorul penitenciarului selectează, pe baza calităţilor, a abilităţilor şi cunoştinţelor, un angajat care să gestioneze relaţia cu mass-media.

(2) Purtătorul de cuvânt are următoarele atribuţii generale:

a) asigură o relaţie bazată pe echidistanţă, transparenţă şi deschidere cu jurnaliştii, în acest scop stabilind legături şi contacte cu reprezentanţii mass-mediei;

b) asigură colaborarea cu autorităţi şi instituţii publice, stabileşte legături şi contacte cu organizaţii şi asociaţii neguvemamentale;

c) monitorizează informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la activitatea unităţii şi transmite concluziile evaluării impactului de imagine către conducere şi responsabilul din cadrul Compartimentului relaţii cu publicul şi mass-media din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

d) colaborează cu celelalte structuri şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

e) sprijină documentarea jurnaliştilor, elaborarea şi difuzarea materialelor de presă, respectiv a comunicatelor de presă şi a ştirilor de presă, gestionarea crizelor mediatice, organizarea conferinţelor;

f) gestionează aplicarea prevederilor legale privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice;

g) contribuie la derularea proiectelor cu impact de imagine, implementate la nivelul unităţii;

h) contribuie la actualizarea conţinutului informaţional al site-ului instituţiei şi asigură, în colaborare cu celelalte structuri, întreţinerea paginii web a unităţii;

i) monitorizează modalităţile de prezentare în media a evenimentelor preluate şi transmise de reprezentanţii mass-mediei;

j) asigură aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

k) organizează şi intermediază interviuri între reprezentanţii mass-mediei şi persoanele custodiate sau angajaţi, contribuie la organizarea conferinţelor de presă, cu respectarea prevederilor legale în materie;

l) gestionează informaţii clasificate secrete de stat şi de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;

m) respectă reglementările în vigoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare sau primite din partea directorului unităţii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 86. - Persoanele desemnate cu atribuţii de purtător de cuvânt gestionează evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

TITLUL VI

Colaborarea penitenciarului cu celelalte unităţi din sistemul penitenciar

 

Art. 87. - Dispoziţiile cu caracter general pentru structurile penitenciarului pot fi date, cu respectarea legii, numai de către ministrul justiţiei, directorul general şi directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite.

Art. 88. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor, structurile din penitenciar, potrivit specificului propriu stabilit prin prezentul regulament, cu respectarea legii, colaborează direct, prin şefii structurilor ori prin angajaţi desemnaţi de aceştia, cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia.

(2) Colaborarea penitenciarului cu celelalte unităţi din sistemul penitenciar se realizează prin corespondenţă semnată de şefii structurilor respective.

 

TITLUL VII

Înregistrarea şi circuitul documentelor

 

Art. 89. - (1) Structura secretariat coordonează şi îndrumă circuitul corespondenţei în penitenciar.

(2) Corespondenţa intrată sau întocmită în penitenciar se înregistrează în aplicaţia de evidenţă a documentelor de către lucrătorii Compartimentului secretariat din plaja de numere rezervată anual pentru toate categoriile de documente (corespondenţă obişnuită, petiţii, solicitări de personal, decizii director unitate etc.).

(3) Prin aplicata de evidenţă a documentelor se înţelege aplicaţia informatică ce gestionează datele care evidenţiază întreg traseul documentelor de la intrarea în instituţie până la expediere şi care permite operaţiuni de căutare, statistici/ rapoarte periodice, operare concomitentă a datelor şi înregistrare simultană a documentelor de către mai mulţi operatori.

(4) în cazul unor disfuncţionalităţi (lipsa alimentării cu energie electrică, probleme tehnice la reţeaua intranet, disfuncţiuni ale echipamentelor informatice etc.), înregistrarea documentelor se realizează pe suport hârtie în registrul de rezervă, urmând ca, după remedierea defecţiunilor, operaţiunile să fie înregistrate în aplicaţia informatică.

(5) La terminarea orelor de program, personalul Compartimentului secretariat predă Compartimentului dispecerat Registrul de evidenţă a numerelor de înregistrare în care sunt consemnate numerele alocate pentru înregistrarea documentelor, pe fiecare categorie de document în parte.

(6) Este interzisă înregistrarea documentelor la solicitare telefonică, fără vizualizarea acestora de către lucrătorii Compartimentului secretariat.

(7) Corespondenţa care intră pe circuitul de soluţionare îşi va păstra numărul de înregistrare alocat primului document iniţiat/primit până la definitivarea soluţionării şi clasării acesteia.

(8) Documentele cu caracter intern se emit în două exemplare, unul se păstrează la structura emitentă, iar celălalt la structura căreia i se adresează.

(9) Lucrările de bază, împreună cu documentaţia realizată, se păstrează la structura care le-a întocmit.

(10) în situaţia în care o lucrare, conform rezoluţiei conducerii unităţii penitenciare, este de competenţa mai multor compartimente, se va elabora un răspuns de către primul compartiment menţionat în rezoluţie, prin consultarea celorlalte compartimente menţionate. Răspunsul este asumat de către toţi şefii compartimentelor implicate.

(11) în cazul în care şefii de compartimente nu ajung la un acord în legătură cu soluţionarea lucrării, fiecare îşi va susţine punctul de vedere, cu notă motivată, prezentând întregul material directorului unităţii penitenciare.

Art. 90. - Termenele de păstrare a documentelor sunt cele prevăzute în Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea locului de deţinere.

Art. 91. - Documentele utilizate de structurile din penitenciare sunt următoarele:

a) note de informare;

b) note de fundamentare;

c) corespondenţă cu petiţionari sau instituţii;

d) rapoarte;

e) referate de necesitate;

f) răspunsuri la petiţii şi memorii;

g) solicitări ale personalului;

h) note interne;

i) circulare;

j) decizii ale directorului unităţii, ale directorului general, ordine şi instrucţiuni ale ministrului justiţiei;

k) alte documente ce se întocmesc conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 92. - Circuitul lucrărilor se realizează astfel:

a) corespondenţa înregistrată la structura secretariat se repartizează celorlalte structuri din cadrul penitenciarului, potrivit competenţei şi domeniului de activitate sau rezoluţiei directorului unităţii, prin aplicaţia de evidenţă a documentelor;

b) în cazul în care o lucrare nu intră în competenţa structurii căreia i-a fost repartizată, aceasta o va returna structurii secretariat, în termen de 3 zile calendaristice de la primire, indicând structura pe care o consideră competentă, astfel încât lucrarea să fie redirecţionată, totodată operându-se modificarea respectivă în aplicaţia de evidenţă a documentelor;

c) dacă lucrarea este de competenţa mai multor structuri, se va transmite câte un exemplar fiecărei structuri;

d) corespondenţa clasificată va fi repartizată responsabilului cu informaţiile clasificate din cadrul penitenciarului, potrivit reglementărilor specifice în vigoare pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;

e) corespondenţa care circulă între compartimentele din unitate se transmite pe condici proprii de predare-primire corespondenţă neclasificată.

Art. 93. - (1) Lucrările se soluţionează în termenul prevăzut prin rezoluţie sau în cuprinsul acestora, iar în cazul în care nu sunt prevăzute termene, lucrarea se soluţionează în termen legal.

(2) Dacă pentru soluţionarea unei lucrări este necesară colaborarea mai multor structuri, termenul de rezolvare va respecta prevederile legale în vigoare, centralizarea propunerilor fiind realizată de structura evidenţiată prima în rezoluţia directorului unităţii.

(3) Directorul unităţii poate prelungi termenul de rezolvare a unei lucrări, la cerere şi motivat.

(4) Clasarea lucrărilor se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 94. - Lucrările de bază, împreună cu documentaţia rezultată, se păstrează la structura care le-a întocmit.

Art. 95. - Expedierea lucrărilor se realizează prin structura secretariat.

 

TITLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 96. - Structurile întocmesc, potrivit specificului lor de activitate, răspunsurile la întrebările şi solicitările adresate directorului unităţii de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ministrul justiţiei, autorităţile şi instituţiile publice, mass-media sau persoanele fizice şi răspund de exactitatea datelor şi informaţiilor pe care aceste lucrări le cuprind.

Art. 97. - Structurile din penitenciar asigură, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferinţe, simpozioane, seminare organizate de Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi de alte organisme naţionale sau internaţionale.

Art. 98. - Structurile penitenciarului îndeplinesc orice alte activităţi prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, potrivit specificului lor de activitate, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament ori stabilite de directorul penitenciarului sau de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 99. - (1) Evidenţa documentelor emise de directorul penitenciarului revine structurii secretariat sau responsabilului cu informaţiile clasificate din cadrul penitenciarului, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora.

(2) Evidenţa ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi a dispoziţiilor emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ministrul justiţiei, care reglementează activitatea sistemului penitenciar, revine structurii secretariat sau responsabilului cu informaţiile clasificate din cadrul penitenciarului, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se păstrează într-un exemplar, cu rezoluţia directorului unităţii în original. Dacă aceste documente intră în competenţa mai multor structuri, conform repartizării directorului unităţii, structura secretariat sau responsabilul cu informaţiile clasificate va transmite câte o copie fiecărei structuri, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(4) Fiecare structură păstrează lucrările care au stat la baza elaborării deciziilor directorului unităţii, copiile acestora urmând a fi transmise părţilor implicate, prin grija structurii emitente.

Art. 100. - La nivelul fiecărei structuri din penitenciar se constituie evidenţe proprii, potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare, care sunt reglementate prin decizie a directorului penitenciarului.

Art. 101. - Personalul din penitenciare este obligat să respecte programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine interioară, aprobat de către directorul unităţii, care prevede şi situaţiile în care sunt permise derogări de la acesta.

Art. 102. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de detenţie, pe zone geografice

 

1. Penitenciarul Bucureşti-Rahova, cu roi de coordonare pentru:

- Penitenciarul Bucureşti - Jilava;

- Penitenciarul Spital Bucureşti - Jilava;

- Penitenciarul Spital Bucureşti Rahova;

- Penitenciarul Giurgiu.

2. Penitenciarul Mărgineni, cu rol de coordonare pentru;

- Penitenciarul Ploieşti;

- Penitenciarul de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou;

- Penitenciarul Mioveni;

- Penitenciarul Spital Mioveni;

- Penitenciarul Găeşti.

3. Penitenciarul Craiova, cu rol de coordonare pentru:

- Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin;

- Penitenciarul Târgu Jiu;

- Penitenciarul Craiova - Pelendava;

- Centrul de Detenţie Craiova.

4. Penitenciarul Timişoara, cu rol de coordonare pentru:

- Penitenciarul Arad;

- Penitenciarul Deva;

- Centul Educativ Buziaş.

5. Penitenciarul Gherla, cu rol de coordonare pentru:

- Penitenciarul Oradea;

- Penitenciarul Satu Mare;

- Penitenciarul Baia Mare;

- Penitenciarul Bistriţa;

- Penitenciarul Spital Dej.

6. Penitenciarul Aiud, cu rol de coordonare pentru:

- Penitenciarul Codlea;

- Penitenciarul Miercurea-Ciuc;

- Penitenciarul Târgu Mureş.

7. Penitenciarul laşi, cu rol de coordonare pentru:

- Penitenciarul Botoşani;

- Penitenciarul Bacău;

- Penitenciarul Vaslui;

- Penitenciarul Focşani;

- Penitenciarul Spital Târgu Ocna;

- Central educativ Târgu Ocna.

8. Penitenciarul Constanţa - Poarta Albă, cu rol de coordonare pentru:

- Penitenciarul Tulcea;

- Penitenciarul Galaţi;

- Penitenciarul Brăila;

- Penitenciarul Slobozia;

- Central de detenţie Brăila - Tichileşti;

- Penitenciarul Spital Constanţa - Poarta Albă.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

Penitenciarul ...............................

Serviciul .......................................

Biroul ...........................................

Compartimentul ..........................

 

FIȘA POSTULUI
Nr. poziției din stat: .............................

 

Denumirea postului din stat ...........................

Nivelul postului .................................................

Funcția publică corespunzătoare categoriei ...................................

Scopul principal al postului ........................................

Identificarea postului ...............................................

 

Gradul profesional .............................

Vechimea în specialitate necesară .................................

Condiții specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate .........................................................

Perfecționări (specializări) ................................................

Nivel de acces la informații clasificate: ………………..............

Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel) .........................

Limbi străine (necesitate și grad de cunoaștere) ...........................................

Abilități, calități și aptitudini necesare ..............................................................

Cerințe specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detașări) ..........................

Competență managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale)

.........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Atribuții:

a) ................................... ;

b) ....................................

Limite de competență …………………………………........

Delegarea de atribuții .............................................................

Sfera relațională:

Intern:

a) relații ierarhice:

- subordonat față de .............................................;

- superior pentru ...................................................;

b) relații funcționale ..……………………...........;

c) relații de control ...............................................;

d) relații de reprezentare .......................................

Extern:

a) cu autorități și instituții publice ........................

b) cu organizații internaționale ............................

c) cu persoane juridice private ............................

 

Întocmit de:
Numele și prenumele ...................
Funcția .........................................
Semnătura ...................................
Data ............................................


Avizat de:
Numele și prenumele ……………..……..........
Funcția ................................................
Semnătura ..........................................
Data ....................................................


Luat la cunoștință de către ocupantul postului
Numele și prenumele ..........................
Funcția ................................................
Semnătura ..........................................
Data …………………………………………

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels” din comuna Păuleşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.360/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Angels” din localitatea Păuleşti, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 1 din 22.01.2018 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 22 mai-22 decembrie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels”, cu sediul în comuna Păuleşti, Strada Principală nr. 1021B, judeţul Prahova, cod de identificare fiscală 31445653, începând cu anul şcolar 2018-2019.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels” din comuna Păuleşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2022-2023.

Art. 3. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „primar”, autorizat, se preia la nivelul de învăţământ „primar”, acreditat în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels” din comuna Păuleşti.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels” din comuna Păuleşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Angels” din comuna Păuleşti, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 18 iulie 2018.

Nr. 4.145.


* Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.360/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.