MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 716         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 20 august 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

6. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 169 din 29 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său şi, în special, a celor ale art. 10 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

945. - Ordin al ministrului economiei privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR1-2018 - „Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”

 

1.300. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

În temeiul art. 34 şi 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În data de 20 august 2018, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de doamna deputat Carmen Ileana Mihălcescu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 20 august 2018.

Nr. 6.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 169

din 29 martie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său şi, în special, a celor ale art. 10 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Iulian Adrian Mihăilă în Dosarul nr. 13.051/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.230D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.314D/2016 şi nr. 1.330D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 din Codul de procedură civilă, respectiv a dispoziţiilor art. 697 din Codul de procedură civilă şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţii ridicate de Cătălin Ştefan Rotea în Dosarul nr. 5.115/311/2015 al Tribunalului Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, respectiv de Adrian Almăşan în Dosarul nr. 119/221/2016 al Judecătoriei Deva.

4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.314D/2016 şi nr. 1.330D/2016 la Dosarul nr. 1.230D/2016, care a fost primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere că în această materie există precedent constituţional şi nu există temeiuri noi pentru ca instanţa constituţională să îşi reconsidere jurisprudenţa.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

7. Prin Sentinţa civilă nr. 11.135 din 17 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 13.051/299/2016, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Iulian Adrian Mihăilă într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii ţa executare.

8. Prin încheierea din 7 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.115/311/2015, Tribunalul Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Cătălin Ştefan Rotea într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului formulat împotriva unei sentinţe civile prin care a fost respinsă contestaţia la executare formulată de autorul excepţiei.

9. Prin încheierea din 29 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 119/221/2016, Judecătoria Deva a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 697 din Codul de procedură civilă şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Adrian Almăşan într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.

10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt lipsite de claritate şt previzibilitate, întrucât sintagma „un act sau un demers necesar executări silite” nu are un înţeles clar. Arată că, potrivit legii speciale, executorul judecătoresc, pentru a efectua orice act de urmărire, trebuie să fie învestit cu o cerere prin care creditorul să îi solicite îndeplinirea actului respectiv, însă potrivit dispoziţiei legale criticate se prevede contrariul, în sensul că creditorul trebuie să îndeplinească un act sau un demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc. Prin modalitatea de reglementare a perimării executării silite operează o delegare a atribuţiilor executorului judecătoresc către creditor, prin faptul că solicitarea creditorului de încuviinţare a executării silite este urmată de solicitarea executorului judecătoresc adresată creditorului de a îndeplini un act sau un demers necesar executării silite.

11. Dispoziţiile legale criticate acordă posibilitatea executorului judecătoresc de a lăsa executarea silită în nelucrare perioade lungi de timp şi de a emite acte de executare la intervale mari de timp, pentru ca, ulterior, să culeagă creanţe mai oneroase, însoţite de multe accesorii. Prin urmare, se creează o discriminare pozitivă în favoarea creditorului, iar lăsarea unei faze a procesului civil la aprecierea reprezentanţilor unui serviciu administrativ încalcă dreptul părţilor la un proces echitabil şi dreptul la apărare.

12. Referitor la dispoziţiile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său, este formulată, în primul rând, o critică de neconstituţionalitate extrinsecă, sens în care se apreciază că sunt încălcate dispoziţiile art. 115 alin. (5) din Constituţie, întrucât motivarea urgenţei adoptării se referă doar la oportunitatea, raţiunea şi utilitatea reglementării, fără a evidenţia existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată. Se mai susţine că se încalcă şi art. 115 alin. (6) din Constituţie, întrucât taxele judiciare de timbru sunt în strânsă legătură cu accesul liber la justiţie, încălcând acest drept mai ales atunci când operează o majorare a acestora în raport cu reglementarea anterioară.

13. Totodată, se susţine că obligativitatea plăţii taxelor de timbru reprezintă un impediment insurmontabil al dreptului de acces la justiţie. Efectele neachitării taxei judiciare de timbru nu sunt subsecvente unui act de judecată exercitat de instanţă, ci sunt constatate şi dobândesc eficienţă pe calea unei operaţii tehnico-administrative efectuate de judecătorul de serviciu, care, luând act că obligaţia de plată nu a fost achitată, refuză înregistrarea cererii, împiedicând accesul liber la justiţie. Convertirea neachitării taxei judiciare de timbru într-un fine de neprimire îngrădeşte accesul liber la justiţie.

14. De asemenea, nu sunt reglementate criteriile clare în determinarea taxei de timbru, instanţa stabilind cuantumul acesteia fără nicio predictibilitate. Astfel, textul nu conferă afectivitate dreptului de informare şi dreptului de apărare ale justiţiabilului, care nu are posibilitatea de contestare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru.

15. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, noua concepţie asupra condiţiilor perimării executării silite fiind în concordanţă cu ansamblul reglementării actuale privind rolul executorului în cadrul executării silite, reglementare potrivit căreia executorul este obligat să aibă rol activ, stăruind prin toate mijloacele admise de lege în realizarea integrală şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.

16. Tribunalul Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât autorul acesteia nu a precizat ce articole din Constituţie au fost încălcate. Mai arată că dispoziţiile legale criticate nu aduc atingere prevederilor Constituţiei, existând presupunerea rezonabilă că se insistă în executare atât timp cât creditorul nu solicită executorului judecătoresc încetarea executării, iar acesta din urmă nu i-a solicitat primului să îndeplinească un act sau un demers necesar executării silite.

17. Judecătoria Deva apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii, sens în care invocă deciziile nr. 504 din 20 aprilie 2010, nr. 948 din 6 iulie 2010, nr. 1.202 din 5 octombrie 2010, nr. 45 din 4 februarie 2014 sau nr. 721 din 29 octombrie 2015. Mai arată că, în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, sunt precizate situaţiile premisă ce au stat la baza adoptării sale. Referitor la dispoziţiile din Codul de procedură civilă, arată că autorul excepţiei se află în eroare cu privire la înţelesul noţiunii de perimare a executării silite, în sensul că acestea nu creează un avantaj creditorului, ci, din contră, funcţionează ca o măsură ce vine să sancţioneze starea de pasivitate pe care acesta o poate manifesta.

18. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

19. Guvernul, în Dosarul nr. 1.230D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În Dosarul nr. 1.314D/2016 susţine că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât examinarea constituţionalităţii unui text legal are în vedere compatibilitatea cu dispoziţiile constituţionale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor texte legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. În subsidiar, arată că dispoziţiile legale criticate reprezintă norme de procedură a căror reglementare intră în competenţa constituţională a legiuitorului. În Dosarul nr. 1.330D/2016, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este în parte neîntemeiată şi în parte inadmisibilă în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 697 din Codul de procedură civilă, întrucât se critică modul de aplicare a instituţiei perimării şi faptul că este posibil ca aceasta să nu opereze din cauza actelor de executare silită pe care executorul judecătoresc le întocmeşte sporadic.

20. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

21. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

22. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

23. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din actele de sesizare a Curţii, îl reprezintă dispoziţiile art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Având în vedere motivarea excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea reţine ca obiect al acestora dispoziţiile art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2016, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 10 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă. Dispoziţiile legale criticate punctual au următorul cuprins:

- Art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă: „în cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perima de drept.

- Art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013: (1) în materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:

a) cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu - 20 lei;

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - 50 lei.

(2) în cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestaţia la executare se taxează cu 100 lei.

(3) în cazul în care prin contestaţia la executare silită se invocă, în condiţiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedură civilă, şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabileşte potrivit art. 3 alin. (1).

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte

5.000 lei, şi cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei.”

24. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5), în componenta referitoare la calitatea legii, art. 21 privind accesul liber la justiţie, astfel cum se interpretează, potrivit art. 20 din Constituţie, şi prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 56 privind contribuţiile financiare şi art. 115 privind delegarea legislativă.

25. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că a mai analizat dispoziţiile art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă din perspectiva unor critici similare şi a reţinut, spre exemplu prin Decizia nr. 416 din 16 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 2 noiembrie 2016, paragraful 16, că dispoziţia legală criticată reglementează perimarea executării silite în cazul în care se reţine culpa creditorului care, deşi i s-a solicitat în scris de către executorul judecătoresc, a lăsat să treacă un termen de 6 luni fără să îndeplinească actul sau demersul necesar executării silite solicitat de executor. Termenul în care operează perimarea este tot de 6 luni, la fel ca în reglementarea cuprinsă în art. 389 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, însă, potrivit art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă, acesta nu mai curge de la data ultimului act de executare efectuat, ci de la data la care executorul a comunicat în scris creditorului solicitarea îndeplinirii unui act sau a efectuării unui demers necesar executării silite. Vechea lege procesual civilă nu prevedea cerinţa ca actul sau demersul să fie solicitat în scris de către executorul judecătoresc.

26. Curtea a mai statuat că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul atribuţiilor sale conferite de art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, raţiunea avută în vedere la edictarea normei criticate fiind aceea de a-l determina pe creditor să depună toate diligentele necesare pentru valorificarea drepturilor dobândite prin titlul executoriu obţinut. Stabilirea noilor condiţii în care intervine perimarea executării silite este în concordanţă cu obligaţia pozitivă a statului, ce rezultă din dispoziţiile art. 626 din Codul de procedură civilă, de a asigura în mod prompt şi efectiv executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii, dar şi cu rolul activ al executorului judecătoresc în cadrul executării silite consacrat în mod expres prin art. 627 din Codul de procedură civilă.

Executorii judecătoreşti sunt învestiţi cu îndeplinirea unui serviciu de interes public, iar activitatea acestora se înfăptuieşte în condiţiile legii, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor şi ale altor persoane interesate, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. În exercitarea rolului său activ, executorul judecătoresc foloseşte toate mijloacele prevăzute de lege în vederea realizării integrale şi cu celeritate a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.

27. Curtea a mai reţinut că debitorul trebuie să execute de bunăvoie obligaţia sa stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu, potrivit art. 622 din Codul de procedură civilă. În caz contrar, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită. În situaţia declanşării procedurii, debitorul, de regulă, nu are un interes în finalizarea executării silite în contra sa, singura parte interesată în executare fiind creditorul. Aşadar, Curtea a constatat că, prin reglementarea legală criticată, intervenţia perimării executării silite este circumstanţiată la atitudinea creditorului, care, prin neîndeplinirea obligaţiilor solicitate în scris de către executorul judecătoresc, lasă executarea silită în nelucrare timp de şase luni. Termenul de perimare începe să curgă din momentul formulării solicitării de către executorul judecătoresc.

28. În ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia legiuitorul a lăsat la aprecierea executorului judecătoresc prerogativa de a determina incidenţa instituţiei perimării şi a efectelor acesteia, în cadrul executărilor silite pe care le efectuează, Curtea a constatat că dispoziţia legală criticată dă expresie rolului activ al executorului judecătoresc. Dacă executorul judecătoresc are obligaţia de a stărui prin toate mijloacele prevăzute de lege pentru realizarea interesului creditorului, în egală măsură şi părţile din această procedură trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute de lege. În privinţa creditorului, Curtea a reţinut că, potrivit art. 647 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă, acesta are obligaţia să acorde executorului judecătoresc, la cererea acestuia, sprijin efectiv pentru aducerea la îndeplinire, în bune condiţii, a executării silite, punându-i la dispoziţie şi mijloacele necesare în acest scop, iar în privinţa debitorului, acesta trebuie să se conformeze titlului executoriu, în concluzie, perimarea operează ca o sancţiune pentru inactivitatea sau neglijenţa creditorului care a fost încunoştinţat, în scris, de obligaţiile sale de către executorul judecătoresc. De altfel, odată ce a fost legal sesizat, executorul judecătoresc trebuie să îndeplinească actele de executare în ordinea şi la termenele stabilite de lege. În acest sens, Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, prevede, la art. 56, că executorul judecătoresc trebuie să îşi motiveze refuzul de a îndeplini atribuţiile prevăzute de lege, dacă părţile stăruie în îndeplinirea acestora. În cazul refuzului nejustificat, partea interesată poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul biroul executorului judecătoresc, care se va judeca cu citarea părţilor. Executorul judecătoresc va fi obligat să se conformeze hotărârii judecătoreşti rămase definitivă. Legea nr. 188/2000 mai prevede că întârzierea sistematică şi neglijenţa în efectuarea lucrărilor atrag răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc.

29. Aşadar, partea interesată în executarea obligaţiei este creditorul, debitorul fiind interesat, mai degrabă, în stingerea procedurii de executare prin intervenţia perimării. Deci, ceea ce primează este executarea obligaţiei, şi nu intervenirea perimării executării silite, dat fiind faptul că procesul civil a fost finalizat, iar creditorul a apelat la procedura executării silite pentru recuperarea creanţei sale. Măsura legislativă criticată vine în susţinerea realizării obligaţiei de executare, reprezentând, totodată, o sancţiune a creditorului pentru lipsa de diligenţă, dar şi o măsură de constrângere a debitorului care nu şi-a executat de bunăvoie obligaţia. Condiţionarea intervenirii perimării executării silite limitează libertatea de acţiune a debitorului. Creditorul are deschisă posibilitatea realizării efective a obligaţiilor care incumbă în sarcina debitorului, realizându-şi creanţa în dauna voinţei acestuia, însă cu respectarea obligaţiilor legale.

30. Referitor la invocarea pretinsei încălcări a principiului egalităţii în drepturi şi a dreptului la un proces echitabil, Curtea a reţinut că reglementarea legală criticată se aplică în mod egal pentru toate părţile care au aceeaşi poziţie procesuală, în realizarea aceloraşi categorii de drepturi, astfel încât nu poate reţine încălcarea art. 16 şi art. 21 alin. (3) din Constituţie, în componenta sa referitoare la egalitatea de arme.

31. În continuare, în ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, în ansamblul său şi, în special, ale art. 10 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, Curtea observă că prin Decizia nr. 401 din 13 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 29 septembrie 2017, paragrafele 19-23, a reţinut că, în nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, legiuitorul delegat a subliniat că modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil au impus revizuirea urgentă a legislaţiei şi în materia taxelor judiciare de timbru, care trebuia să reflecte noua structură şi dinamică a procesului civil, noile garanţii procedurale acordate părţilor pentru asigurarea unui proces echitabil, precum şi acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii, pregătirea personalului din sistemul judiciar etc. Prin urmare, Curtea a apreciat că aspectele menţionate în nota de fundamentare, precum şi în preambulul actului normativ criticat vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu putea fi amânată şi pentru care s-a impus adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, cu respectarea art. 115 alin. (4) din Constituţie.

32. Cât priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la art. 115 alin. (5) din Constituţie, Curtea a reţinut că această dispoziţie constituţională condiţionează intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă de îndeplinirea cumulativă a două cerinţe: depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Dispoziţiile constituţionale sunt transpuse la nivel legal de art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, potrivit căruia „Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiţia depunerii lor prealabile la Camera competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară

33. Astfel, potrivit fişei legislative, Curtea a observat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 a fost adoptată în şedinţa de Guvern din 26 iunie 2013, iar proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a fost transmis Senatului României, în calitate de primă Cameră sesizată, la data de 28 iunie 2013 şi a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013. Prin urmare, au fost întrunite cele două condiţii cumulative necesare intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, astfel încât Curtea nu poate reţine critica privind încălcarea art. 115 alin. (5) din Constituţie.

34. Referitor la critica de neconstituţionalitate potrivit căreia obligativitatea plăţii taxelor de timbru s-a relevat a fi un impediment insurmontabil al dreptului de acces la justiţie, în jurisprudenţa sa în materia taxelor judiciare de timbru, Curtea a reţinut că accesul liber la justiţie nu înseamnă gratuitate. Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Plata taxelor judiciare de timbru fiind o condiţie legală pentru începerea proceselor civile, obligaţia la plata anticipată a acestor taxe (în unele cazuri până la un termen ulterior, stabilit de instanţa judecătorească) este justificată, ca şi sancţiunea anulării acţiunii sau cererii, în caz de neplată a acestora. De altfel, contribuţia justiţiabilului poate fi recuperată la cererea acestuia, în temeiul art. 453 din Codul de procedură civilă, de la partea care pierde procesul. Aşadar, regula este cea a timbrării acţiunilor Injustiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă, cel care nu este în stare să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale privind ajutorul public judiciar De asemenea, Curtea a constatat că legiuitorul are deplina legitimitate constituţională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în funcţie de obiectul litigiului, iar stabilirea modalităţii de plată a taxelor judiciare de timbru, precum şi a cuantumului lor reprezintă opţiunea legiuitorului, ce ţine de politica legislativă fiscală.

35. Faţă de cele menţionate anterior, şi critica raportată la prevederile art. 115 alin. (6) din Constituţie este neîntemeiată.

36. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

37. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Iulian Adrian Mihăilă în Dosarul nr. 13.051/299/2016 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, de Cătălin Ştefan Rotea în Dosarul nr. 5.115/311/2015 al Tribunalului Olt - Secţia a Ii-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, respectiv de Adrian Almăşan în Dosarul nr. 119/221/2016 al Judecătoriei Deva şi constată că dispoziţiile art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său şi, în special, cele ale art. 10 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, Tribunalului Olt - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Judecătoriei Deva şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 29 martie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR1-2018 - „Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de Ridicat”

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată,

în baza prevederilor art. 2 lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescripţia tehnică PT CR 1-2018 - „Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei nr. 998/2013 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 1-2013 - „Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 14 iunie 2013,

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

 

Bucureşti, 25 iulie 2018.

Nr. 945.

 

ANEXĂ

 

Prescripţia tehnică PT CR 1-2018 - „Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Timpul normat/Tariful orar cuprins în anexele nr. 1-9 se referă la activităţile specifice desfăşurate de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR.

(2) Instalaţiile şi echipamentele supuse regimului de supraveghere ISCIR sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, denumite în continuare, acolo unde este cazul, instalaţii/echipamente.

Art. 2. - (1) Pentru activităţile cuprinse în anexele nr. 1-6, 8 şi 9r tariful este de 100 lei/oră,

(2) Pentru activităţile cuprinse în anexa nr. 7, tariful se calculează în euro/oră.

(3) Pentru alte activităţi, necuprinse în anexele nr. 1-6, 8 şi 9, tariful este de 100 lei/oră; în acest caz, numărul de ore care stă la baza calculului tarifului este cel prevăzut în procesul-verbal de verificare tehnică întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

Art. 3. - (1) Tariful orar se aplică activităţilor prevăzute în anexele nr. 1-6,8 şi 9 în cazul în care activităţile respective se desfăşoară în cadrul programului normal de lucru.

(2) în cazul în care activităţile se efectuează în afara zilelor şi programului normal de lucru, la solicitarea beneficiarilor, se aplică următoarele majorări:

 

Perioada în care se desfăşoară activitatea

Majorarea

(%)

Zile lucrătoare, în afara programului lucru

50

Zile nelucrătoare

100

 

Art. 4. - (1) în cazul în care beneficiarii solicită în scris începerea verificărilor tehnice în maximum două zile de la data solicitării, se aplică o majorare de urgenţă de 50%.

(2) La stabilirea majorării de urgenţă se iau în considerare data de înregistrare la ISCIR a cererii scrise, data începerii verificărilor şi data procesului-verbal încheiat ca urmare a activităţii desfăşurate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, precum şi, suplimentar, după caz, majorările prevăzute la art. 3 alin. (2).

Art. 5. - Persoanele juridice care construiesc, montează, instalează şi repară, precum şi deţinătorii/utilizatorii instalaţiilor/echipamentelor din domeniul nuclear supuse verificărilor tehnice beneficiază de o reducere de 10% din tarifele aferente activităţilor prestate, cu excepţia tarifului de emitere a autorizaţiilor, dacă acestea se efectuează pe baza unui contract anual încheiat între ISCIR şi aceştia.

Art. 6. - În cazul în care un beneficiar solicită desfăşurarea unei activităţi prevăzute în anexele nr. 1-6, 8 şi 9, iar prin procesul-verbal de verificare tehnică emis de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR se constată neîndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor pentru finalizarea corespunzătoare a lucrărilor, tarifarea se face la numărul de ore consumate.

Art. 7. - Pentru serviciile prestate la cererea unor beneficiari externi, tarifele sunt stabilite în valută, conform prevederilor anexei nr. 7.

Art. 8. - Plata tarifelor pentru activităţile prestate de ISCIR se face de către persoanele juridice său persoanele fizice beneficiare ale verificărilor, în termen de maximum 15 zile de la data emiterii facturii de către ISCIR, în caz contrar aplicându-se dobândă/zi de întârziere în cuantumul stabilit conform legislaţiei în vigoare pentru creanţele bugetare.

Art. 9. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.

 

ANEXA Nr. 1

la prescripţia tehnică

 

TIMP NORMAT

pentru omologarea instalaţiilor/echipamentelor şi pentru aprobarea procedurilor de sudare/brazare

 

Nr. crt.

Denumirea produsului/lucrării

Timp normat - ore/buc. -

1.

Trape de scenă

24

2.

Calandria şi generatoare de abur pentru instalaţii nucleare

160

3.

Recipiente sub presiune pentru instalaţii nucleare

10

4.

Pompe centrifuge pentru instalaţii nucleare

4

5.

Armături pentru instalaţii nucleare

7

6.

Fitinguri trase, forjate, matriţate sau sudate, compensatori, elemente de debit pentru instalaţii nucleare

5

7.

Suporturi fixe sau reglabile, inclusiv elastice, pentru instalaţii nucleare

4

8.

Supape de siguranţă pentru instalaţii nucleare

18

9.

Membrane sau capsule de rupere pentru instalaţii nucleare

2

10.

Materiale feroase sau neferoase (table, ţevi, forjate, turnate) şi materiale pentru sudare (electrozi, sârme, fluxuri) pentru instalaţii nucleare

14

11.

Mecanisme de ridicat, palane pentru instalaţii nucleare şi dispozitive auxiliare

4

12.

Poduri rulante, macarale portal, semiportal sau de construcţie specială pentru instalaţii nucleare

32

13.

Proceduri de sudare/brazare

6

 

NOTE:

1. În cazul în care cu ocazia omologărilor inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR asistă la efectuarea unor încercări, examinări, analize sau verificări, la tarifele stabilite în prezenta anexă se adaugă şi tariful de 100 lei/oră aferent timpului consumat.

2. Pentru aprobarea procedurilor de sudare/brazare prevăzute la pct. 13, pentru timpul de asistare la execuţia incorectă a probelor de sudare/brazare, precum şi pentru timpul de asistare la încercări ale epruvetelor se aplică tariful de 100 lei/oră.

3. În cazul în care omologarea se efectuează în două etape (preliminară şi finală), la omologarea preliminară, respectiv la omologarea finală se percepe 50% din valoarea prevăzută în prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 2

la prescripţia tehnică

 

TIMP NORMAT

pentru verificarea şi autorizarea persoanelor juridice pentru activităţi de construire, montare, demontare, instalare, întreţinere, revizie, reparare, modificare a instalaţiilor/echipamentelor, pentru efectuarea de activităţi de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic în vederea stabilirii stării tehnice şi a duratei remanente de viaţă a instalaţiilor/echipamentelor, pentru efectuarea de examinări nedistructive, pentru evaluarea laboratoarelor de examinări distructive şi pentru supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor

 

Nr. crt.

Activitatea

Timp normat - ore/buc. -

1.

Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic în vederea stabilirii stării tehnice şi a duratei remanente de viaţă a instalaţiilor/echipamentelor

24

2.

Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de construire, instalare, montare, demontare, reparare, modificare a instalaţiilor/echipamentelor, altele decât cele din prezentul tabel

32 1),2),3)

64 1),2),3)

3.

Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de întreţinere prin spălarea chimică a cazanelor

30

4.

Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de întreţinere a regimului chimic al cazanelor

30

5.

Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de verificare, reglare şi/sau reparare a supapelor de siguranţă

16 2),3)

6.

Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de supraveghere tehnică şi/sau verificare tehnică periodică şi reparare la butelii transportabile

24 2),3),4)

7.

Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de instalare, montare, reparare la cazane de apă caldă şi de abur de joasă presiune având puterea P > 400 kW

32 2),3)

8.

Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de montare, punere în funcţiune, reparare şi întreţinere la sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi/sau la instalaţii de ardere şi automatizare a cazanelor de abur, de apă fierbinte şi de apă caldă

20 2),3)

9.

Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de întreţinere instalaţii de GPL

20

10.

Verificarea cerinţelor tehnice şi autorizarea pentru efectuarea de examinări nedistructive la instalaţii/echipamente, după cum urmează:

- lichide penetrante (PT)

- particule magnetice (MT)

- radiaţii penetrante X (RTx)

- radiaţii penetrante gama (RTg)

- măsurarea grosimii cu ultrasunete (Utg)

- examinări nedistructive cu ultrasunete (UT, t, s, 1, tv, f)

- curenţi turbionari (ET)

- încercări la etanşeitate (LT)

- verificări magnetoinductive (MRT)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11.

Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de reparare, întreţinere şi revizie a ascensoarelor de persoane şi/sau materiale

20

12.

Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de reparare, întreţinere şi revizie la instalaţiile/echipamentele de ridicat

20

13.

Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de întreţinere şi revizie la instalaţiile/echipamentele utilizate în domeniul activităţilor pentru agrement

14

14.

Verificarea şi autorizarea pentru activitatea de montare-demontare, reparare a instalaţiilor/echipamentelor utilizate în domeniul activităţilor pentru agrement

14

15.

Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de instalare, montare, reparare, întreţinere şi verificări tehnice în utilizare la aparate de încălzit cu puteri nominale P ≤ 400 kW

20 2),3)

16.

Verificarea şi autorizarea pentru activităţile de instalare, montare, reparare, întreţinere şi verificări tehnice în utilizare la arzătoare de combustibili gazoşi şi lichizi

20 2),3)

17.

Verificarea şi autorizarea pentru supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor pentru RSVTI - persoană juridică

24

18.

Verificarea şi evaluarea laboratoarelor pentru efectuarea de examinări distructive

10 5)

19.

Verificarea şi evaluarea laboratoarelor pentru efectuarea de măsurători electrotensometrice

20


1) În cazul autorizării pentru efectuarea de lucrări în domeniul instalaţiilor/echipamentelor sub presiune, timpul normat se aplică diferenţiat, în funcţie de presiunea maximă, astfel:

a) pmax ≤ 40 bari - 32 de ore;

b) pmax > 40 bari - 64 de ore.

În cazul autorizării pentru efectuarea de lucrări în domeniul instalaţiilor/echipamentelor de ridicat, timpul normat este de 32 de ore.

2) Timpul normat este corespunzător unui singur domeniu de autorizare. Pentru fiecare domeniu suplimentar timpul normat se majorează cu 25%.

3) Domeniul de autorizare corespunde unui singur tip de instalaţie/echipament şi unei singure activităţi.

4) Timpul normat se referă la o singură grupă de gaze, şi anume: gaze comprimate sau gaze lichefiate ori gaze dizolvate sub presiune. Pentru fiecare grupă de gaze suplimentară timpul normat se majorează cu 25%.

5) Timpul normat se referă la evaluarea pentru IM (încercări mecanice) şi IT (încercări tehnologice). În cazul evaluării pentru AM (analize metalografice) sau AC (analize chimice) timpul normat se suplimentează cu 25%.

 

NOTE:

1. Timpul normat din anexă se aplică pentru autorizarea fiecărui punct de lucru al persoanei juridice pentru care se eliberează o autorizaţie, conform prescripţiei tehnice aplicabile.

2. Timpul normat pentru eliberarea duplicatelor la autorizaţii este de 2 ore/duplicat.

3. În cazul modificării domeniului de activitate stabilit prin autorizaţie, prin modificarea tipului de instalaţii/echipamente, prin modificarea de activităţi, modificarea parametrilor instalaţiilor/echipamentelor (conform indicelui 1)), timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei este diferenţa dintre timpul normat pentru autorizaţia actualizată şi timpul normat pentru autorizaţia deţinută înainte de actualizare.

4. În cazul modificării domeniului de activitate stabilit prin autorizaţie, prin modificarea parametrilor instalaţiilor/echipamentelor (cu excepţia celor de la indicele 1)), timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei este de 16 ore.

5. În cazul autorizării/obţinerii acordului în domeniul de efectuare a examinărilor nedistructive/încercărilor distructive la temperaturi ridicate, efectuarea de examinări nedistructive prin metoda specialitatea UT(s) domeniului de grosimi sub cel prevăzut în standardul aplicabil, prin utilizarea tehnicii automatizate cu traductor multielement cu comanda de fază (PHASED ARRAY), prin utilizarea tehnicii de difracţie a tipurilor de zbor (TOFD) etc., timpul normat este 10 ore.

6. În cazul modificării domeniului de activitate stabilit prin autorizaţie/acord, prin modificarea temperaturilor de efectuare a examinărilor nedistructive/încercărilor distructive, modificarea domeniului de grosimi pentru metoda specialitatea UT(s), utilizarea tehnicii automatizate cu traductor multielement cu comandă de fază (PHASED ARRAY), utilizarea tehnicii de difracţie a tipurilor de zbor (TOFD) etc., timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei/acordului este timpul normat pentru autorizaţia iniţială.

7. În cazul modificării structurii de personal tehnic de specialitate, ISCIR eliberează o actualizare a autorizaţiei/acordului, timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei/acordului fiind de 4 ore.

8. Eliberarea unei actualizări a unei autorizaţii cu datele noi de identificare ale unei persoane juridice ca urmare a modificării adresei sediului social, a denumirii, fără modificarea CUI; timpul normat pentru actualizarea autorizaţiei este de 2 ore.

9. Timpul normat pentru verificarea programată a persoanelor juridice autorizate/evaluate este de 8 ore/autorizaţie/ evaluare.

10. În cazul modificării domeniului de activitate stabilit pentru o autorizaţie din domeniul nuclear, prin modificarea tipului de instalaţii/echipamente, prin modificarea de activităţi, modificarea parametrilor instalaţiilor/echipamentelor (conform indicelui1)), timpul normat pentru reînnoirea autorizaţiei este diferenţa dintre timpul normat pentru autorizaţia reînnoită şi timpul normat pentru autorizaţia deţinută înainte de reînnoire.

11. În cazul reînnoirii autorizaţiilor pentru domeniul nuclear, fără extinderea domeniului de autorizare, timpul normat se reduce cu 50% din timpul normat pentru autorizaţia iniţială.

12. Pentru domeniul nuclear se consideră reînnoire a autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire şi documentele aferente se depun la ISCIR cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar, timpul normat este cel utilizat la o autorizare nouă.

 

ANEXA Nr. 3

la prescripţia tehnică

 

TIMP NORMAT

aplicabil activităţii de formare profesională, atestare, autorizare şi acceptare personal

 

Nr. crt.

Activitatea

Timp normat - ore/buc. -

A

Atestarea personalului tehnic de specialitate

-

1.

Avizarea setului-suport de curs şi a programei

12

2.

Examinarea dosarului cursantului

1

3.

Examen de atestare/prelungire a valabilităţii

2

4.

Reexaminare

2

5.

Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia

1,5

6.

Prelungire valabilitate atestat

0,5

B

Autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor-RSVTI

-

1.

Avizarea setului-suport de curs şi a programei

12

2.

Examinarea dosarului cursantului

1

3.

Examen de autorizare/prelungire a valabilităţii

2

4.

Reexaminare

2

5.

Eliberarea autorizaţiei sau a duplicatului acesteia ori a talonului

1,5

C

Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor

-

1.

Avizarea setului-suport de curs şi a programei pentru formare profesională/instruire periodică

12

2.

Examinarea dosarului cursantului

1

3.

Examen de autorizare/prelungire a valabilităţii

1.5

4.

Reexaminare

1.5

5.

Eliberarea autorizaţiei sau a duplicatului acesteia ori a talonului

1.5

D

Autorizarea sudorilor/brazorilor, operatorilor PEHD

-

1.

Avizarea setului-suport de curs şi a programei

12

2.

Verificări în vederea autorizării

3,5 1),2),3),4)

E

Autorizarea personalului pentru examinări nedistructive

-

1.

Avizarea setului-suport de curs şi a programei

12

2.

Verificări în vederea autorizării). 3). .4)

 

a) radiaţii penetrante (RTx, RTg)

3.5

b) ultrasunete (UTg, UTs, UTf, UTt, UTtv, UTI)

3.5

c) lichide penetrante (PT)

3.5

d) particule magnetice (MT)

3.5

e) magneto-inductiv (MRT)

3.5

f) curenţi turbionari (ET)

3.5

g) etanşeitate (LT)

3.5

h) vizual (VT)

3.5

F

Atestarea formatorilor în domeniul formării profesionale a personalului tehnic de specialitate, a operatorilor RSVTI, a personalului de deservire şi a personalului de execuţie

-

1.

Examinarea dosarului cursantului

1

2.

Curs

8

3.

Examen de atestare

2

4.

Reexaminare

2

5.

Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia

1

G

Acceptarea personalului de certificare a reproducerii marcajelor pentru instalaţii/echipamente din domeniul nuclear

-

1.

Examinare în vederea acceptării

2

H

Acceptarea personalului tehnic de specialitate din domeniul nuclear

-

1.

Examinare în vederea acceptării

2

 

NOTE:

1. Pentru timpul de asistare la execuţia incorectă a probelor de sudare/brazare, precum şi pentru timpul de asistare la examinări şi încercări ale epruvetelor se aplică tariful de 100 lei/oră,

2. Timpul normat pentru eliberarea autorizaţiilor şi a duplicatelor acestora este de 100 lei,

3. În cazul examinării pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiilor, tarifele se reduc cu 25% faţă de tariful de bază.

4. Se consideră prelungire a valabilităţii autorizaţiei numai cazul În care cererea scrisă de prelungire şi documentele aferente se depun la ISCIR cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei. În caz contrar, timpul normat este cel utilizat la o autorizare nouă.

5. Timpul normat în cazul autorizării ca nivel 3 se majorează cu 100%.

 

ANEXA Nr. 4

la prescripţia tehnică

 

TIMP NORMAT

pentru eliberarea avizului obligatoriu de instalare a cazanelor şi a instalaţiilor de GPL

 

Nr. crt.

Activitatea

Timp normat - ore/buc. -

1.

Verificarea documentaţiei tehnice de instalare, acceptarea acesteia

5

2.

Verificarea documentaţiei tehnice privind regimul chimic al apei la cazane, acceptarea acesteia

4

3.

Eliberarea avizului obligatoriu de instalare

1

 

ANEXA Nr. 5

la prescripţia tehnică

 

TIMP NORMAT

pentru verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor din domeniul nuclear, la punerea în funcţiune, periodic în exploatare, după remontare şi după reparare/modificare

 

Nr. crt.

Instalaţia/Echipamentul supusă/supus verificării

Timp normat (ore/verificare)

Verificarea documentaţiei tehnice

Verificarea condiţiilor de instalare

RI

IP

1.

Recipiente sub presiune sau similare, având capacitatea (V):

 

 

 

 

a) V ≤ 5000 l

1

1

3

3

b)V > 5000 l

3,5

1

4

8

2.

Pompe având diametrul de refulare (D):

 

 

 

 

a) D ≤ 50 mm (2 inch)

1

1

1,5

1

b) D > 50 mm (2 inch)

1

1

2

2

3.

Armături având diametrul de nominal (D):

 

 

 

 

a) D ≤ 50 mm (2 inch)

0,5

0,5

-

0,5

b) D > 50 mm (2 inch)

0,5

0,5

-

0,5

4.

Elemente de debit şi elemente de compensare, având diametrul de nominal (D):

a) D ≤ 50 mm (2 inch)

0,5

0,5

 

0,5

b) D > 50 mm (2 inch)

0,5

0,5

-

0,5

5.

Cepul maşinii de încărcat-descărcat combustibil

5

-

-

9

6.

Suporturi pentru conducte având diametrul de nominal (D):

 

 

 

 

a) D ≤ 50 mm (2 inch)

0,5

0,5

-

--

b) D > 50 mm (2 inch)

0,5

0.5

-

-

7.

Supape de siguranţă având diametrul nominal (D):

 

 

 

 

a) D≤100 mm (4 inch)

1

1

-

1

b) D > 100 mm (4 inch)

1

1

-

1

8.

Sisteme de probă pentru diametrul nominal (D):

 

 

 

 

a) D ≤ 50 mm (2 inch)

0,1/m

-

-

0,1/m

b) D > 50 mm (2 inch)

0,1/m

-

-

0,2/m

9.

Sisteme tehnologice având numărul de izometrii (Ni)

 

 

 

 

a) Ni ≤ 50

16

-

-

-

b) Ni > 50

30

-

-

-

10.

Mecanism de ridicat având sarcina nominală (Sn):

 

 

 

 

a) Sn ≤ 5 t

2

1

2

3

b) Sn > 5 t

2

1

3

4

11.

Macara rotitoare, consolă, de perete, pivotantă, electropalan fix având sarcina nominală (Sn):

 

 

 

 

a) Sn ≤ 8 t

2

1

2

3

b) Sn > 8 t

2

1

3

4

12.

Pod rulant având sarcina nominală (Sn):

 

 

 

 

a) Sn ≤ 5 t

3

2,5

4,5

6,5

b) 5 t < Sn ≤50 t

3,5

3

5,5

7,5

c) Sn < 50 t

3,5

3

6,5

12

13.

Macara turn având sarcina nominală (Sn):

 

 

 

 

a) Sn ≤ 20 t

3

2

4

6,5

b) Sn > 20 t

3

2

5

8,5

14.

Macara portal sau semiportal având sarcina nominală (Sn):

2,5

2

4,5

7

a) Sn ≤ 5 t

 

 

 

 

b) 51 < Sn ≤ 50 t

3

2,5

6

9,5

c) Sn > 50 t

4

3

8,5

12

15.

Macara de construcţie specială sau care nu se încadrează în cele menţionate anterior având sarcina nominală (Sn):

 

 

 

 

a) Sn ≤ 5 t

5

4

10

12

b) 51 < Sn ≤50 t

5,5

5

12

15

c) Sn < 50 t

6,5

6

15

19

 

NOTE:

1. Pentru sistemele/componentele de clasă nucleară 1,1C, 2,2C, 3 şi 3C, timpul normat se majorează cu 50%.

2. Pentru instalaţiile de ridicat de tip I şi II conform prescripţiei tehnice aplicabile, timpul normat se majorează cu 25%.

3. Timpul normat pentru eliberarea cărţii sau a duplicatului acesteia pentru instalaţie - partea de exploatare (carte tip ISCIR) este de 1,5 ore.

4. RI - revizia interioară;

IP - încercarea la presiune.

 

ANEXA Nr. 6

la prescripţia tehnică

 

TIMP NORMAT

pentru avizări de proceduri, norme, caiete de sarcini, instrucţiuni, PCCVI

 

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Timp normat - ore/buc. -

1.

Avizare proceduri/instrucţiuni de lucru pentru examinări nedistructive, teste de presiune, marcare/certificarea reproducerii marcajelor, calificare materiale/componente şi altele asemenea, pentru instalaţii/echipamente din domeniul nuclear

5

2.

Avizare proceduri/instrucţiuni de lucru pentru examinări nedistructive, avizare proceduri/instrucţiuni de lucru pentru sudori, pentru instalaţii/echipamente din domeniul clasic

5

3.

Avizare documentaţii, precum: norme tehnice, caiete de sarcini, rapoarte tehnice, planuri de testare şi încercări şi alte asemenea, pentru instalaţii/echipamente din domeniul nuclear

8

4.

Avizare planuri de control de calitate, verificări şi încercări (PCCVI/ITP), carte ISCIR, documentaţie de fabricaţie (HD/HF), pentru instalaţii/echipamente din domeniul nuclear

5

5.

Verificarea conformităţii proiectelor, acceptarea şi înregistrarea acestora, pentru instalaţii nucleare, pentru instalaţii/echipamente din domeniul nuclear: a) sisteme tehnologice

36

 

b) componente - clasa 1, 1C

30

 

- clasa 2, 2C

25

 

- clasa 3, 3C

20

 

- clasa 4

18

 

- clasa 6

15

 

c) instalaţii de ridicat - tip I

30

 

- tip II

20

 

- tip III

15

 

NOTĂ:

În cazul unor revizii sau completări la documente, timpul normat se stabileşte pe baza timpului consumat pentru evaluarea acestora, cu condiţia ca timpul total să nu depăşească timpul normat prevăzut în prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 7

la prescripţia tehnică

 

TARIFE

pentru prestări de servicii la beneficiari externi (producători, modificatori, reparatori de instalaţii, echipamente şi componente pentru instalaţii nucleare)

 

Nr. crt.

Activitatea

Modalitatea

Tariful de bază - euro/oră -

1.

Autorizare, participare la puncte de staţionare obligatorie

la beneficiarul extern/deţinător sau la sediul ISCIR

275 1)

2.

Acceptare:

- proceduri (NDE, sudare, testare, calificare)

- calificări personal NDE

- calificări sudori/brazori

- calificări materiale/componente

la sediul ISCIR

75

3.

Aprobare/Autorizare/Calificare:

- proceduri (NDE, sudare, testare, calificare)

- personal NDE

- sudori/brazori

- materiale/componente

la beneficiarul extern/deţinător sau la sediul ISCIR

125

4.

Alte activităţi de evaluare tehnică

la beneficiarul extern/deţinător sau la sediul ISCIR

125


1) În cazul reautorizării, evaluările tehnice au loc la sediul ISCIR, pe baza analizei documentelor. Tariful aplicat este de 50% din tariful de bază, cu condiţia transmiterii solicitării şi a dosarului cu documente, cu minimum 30 de zile calendaristice înaintea expirării perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare, în caz contrar, se consideră autorizare iniţială, conform nr. crt. 1.

 

ANEXA Nr. 8

la prescripţia tehnică

 

TIMP NORMAT

pentru verificări tehnice în vederea acceptării programelor de investigaţii/examinări cu caracter tehnic, a rapoartelor tehnice, a memoriilor tehnice şi a documentaţiilor tehnice de analiză a riscurilor pentru instalaţiile/echipamentele din domeniul clasic

 

Tabelul nr. 1: Instalaţii sub presiune

 

Nr. crt.

Instalaţia/Echipamentul supusă/supus verificării

Timp normat (ore/buc.)

Programe de investigaţii/ examinări cu caracter tehnic

Rapoarte tehnice

Memorii tehnice*)

Documentaţii tehnice de analiză a riscurilor

1.

Cazan de abur sau cazan de apă fierbinte având suprafaţa maximă de încălzire (Smax) sau debitul maxim (Dmax; Qmax):

 

 

 

 

a) Smax ≤ 20 m2

1

2

1

2

b) 20 m2 < Smax ≤ 60 m2 sau Dmax ≤ 30 t/h sau Qmax ≤ 10 Gcal/h

1,5

3

1,5

3

c) 60 m2 < Smax ≤ 150 m2 sau 30 t/h < Dmax ≤ 50 t/h sau 10 Gcal/h < Qmax ≤ 25 Gcal/h

2

4

2

4

d) 50 t/h < Dmax S 120 t/h sau 25 Gcal/h < Qmax 5 50 Gcal/h

3

6

3

6

e) 120 t/h < Dmax ≤ 420 t/h sau 50 Gcal/h < Qmax ≤ 100 Gcal/h

4

8

4

8

f) Dmax > 420 t/h sau Qmax > 100 Gcal/h

5

10

5

10

2.

Cazan de apă caldă sau cazan de abur de joasă presiune, având puterea maximă (Pmax) sau debitul maxim (Qmax):

a) 400 < Pmax ≤ 2.000 kW sau 0,6 t/h < Qmax ≤ 6 t/h

1

2

1

2

b) 2.000 < Pmax ≤ 5.800 kW sau 6 t/h < Qmax < 8,7 t/h

1,5

3

1,5

3

c) Pmax > 5.800 kw sau Qmax > 8,7 t/h

2

4

2

4

3.

Recipient metalic stabil, cisternă, container sau butoi sub presiune, având capacitatea maximă (Vmax):

 

 

 

 

a) Vmax ≤ 1.500 l

1

2

1

2

b) 1.500 l < Vmax ≤ 50.000 l

2

4

2

4

c) 50.000 l < Vmax ≤ 100.000 l

3

6

3

6

d) Vmax > 100.000 l

4 1)

8 1)

4 1)

8 1)

4.

Recipiente butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

1

2

NA

NA

5.

Conductă metalică sub presiune pentru fluide, conductă de abur şi conductă de apă fierbinte având lungimea maximă (Lmax):

 

 

 

 

a) Lmax ≤ 50 m

1

2

1

2

b) Lmax > 50 m

2 2)

4 2)

2 2)

4 2)


*) Se referă la memorii tehnice de prezentare a lucrărilor de montare/reparare, memorii privind prelungirea autorizării funcţionării şi memorii tehnice de analiză a riscurilor.

1) Pentru fiecare fracţiune de 50.000 litri dintr-un recipient care depăşeşte cantitatea/limita de 200.000 litri, timpul normat se majorează cu 1,5 ore/verificare.

2) Pentru fiecare fracţiune de 50 m peste lungimea de 100 m, timpul normat se majorează cu 1 oră/verificare.

 

Tabelul nr. 2: Instalaţii de ridicat

 

Nr. crt.

Instalaţia/Echipamentul supusă/supus verificării

Timp normat (ore/buc.)

Programe de investigaţii/ examinări cu caracter tehnic

Rapoarte tehnice

Memorii tehnice**)

1.

Mecanism de ridicat, având sarcina maximă de utilizare (Smax):

 

 

 

a) Smax ≤ 20.000 kg

1

2

1

b) Smax > 20.000 kg

2

4

2

2.

Elevator pentru vehicule, având sarcina maximă de utilizare (Smax):

 

 

 

a) Smax ≤ 10.000 kg

1

2

1

b) Smax > 10.000 kg

2

4

2

3.

Stivuitor autopropulsat şi translator stivuitor, maşină de ridicat de tip special şi altă maşină de ridicat, având sarcina maximă de utilizare (Smax):

 

 

 

a) Smax ≤ 10.000 kg

2

4

2

b) Smax > 10.000 kg

3

6

3

4.

Platformă autoridicătoare, având sarcina maximă de utilizare (Smax):

 

 

 

a) Smax ≤ 1.000 kg

1

2

1

b) Smax > 1.000 kg

2

4

2

5.

Macara deplasabilă pe căi fără sine de rulare, având sarcina maximă de utilizare (Smax):

1

2

1

a) Smax ≤ 5.000 kg

 

 

 

b) 5.000 kg < Smax ≤ 20.000 kg

2

4

2

c) 20.000 kg < Smax ≤ 50.000 kg

3

6

3

d) 50.000 kg < Sn ≤ 100.000 kg

4

8

4

e) Smax > 100.000 kg

5

10

5

6.

Macara deplasabilă pe căi cu şine de rulare, macara cu braţ şi/sau platformă rotitoare la punct fix sau deplasabile pe căi cu sine de rulare şi macara de construcţie specială având sarcina maximă de utilizare (Smax): 

 

 

 

a) Smax ≤ 5.000 kg

1,5

3

1,5

b) 5.000 kg < Smax ≤ 20.000 kg

3

6

3

c) 20.000 kg < Smax ≤ 50.000 kg

4

8

4

d) 50.000 kg < Smax ≤ 100.000 kg

5

10

5

e) Smax > 100.000 kg

6

12

6

7.

Ascensor electric şi hidraulic de persoane, persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară, ascensor cu comandă exterioară, ascensor pentru şantiere de construcţii, ascensor cu schip şi ascensor de construcţie specială pentru materiale

2

4

2

8.

Instalaţie de transport pe cablu şi/sau pe plan înclinat pentru persoane şi/sau materiale

10

20

10

9.

Trape de scenă, trape de decoruri şi instalaţii de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole

2

4

2

10.

Echipament destinat, montat şi utilizat în cadrul parcurilor de distracţii

5

10

5


**) Se referă la memorii tehnice de prezentare a lucrărilor de montare/reparare, după caz.

 

ANEXA Nr. 9

la prescripţia tehnică

 

TIMP NORMAT

pentru luarea în evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor şi acordarea numerelor de înregistrare

 

Nr. crt.

Activitate

Timp normat (ore/buc.)

1

Luarea în evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor şi acordarea numerelor de înregistrare

0,25

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.169 din 8.08.2018, elaborat de către Direcţia generală control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control,

luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2018/1.027 a Comisiei din 19 iulie 2018, de modificare a Directivei 66/402/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte distanţele de izolare pentru Sorghum spp.,

în temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Punctul 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Cultura îndeplineşte următoarele standarde privind distanţele faţă de sursele învecinate de polen care ar putea să genereze o polenizare străină nedorită:

 

Cultură

Distanţa minimă

Phalaris canariensis, Secale cereale, altele decât hibrizii:

 

- pentru producerea de sămânţă Bază

300 m

- pentru producerea de sămânţă Certificată

250 m

Sorghum spp.

 

- pentru producerea de sămânţă Bază (*1)

400 m

- pentru producerea de sămânţă Certificată (*1)

200 m

X Triticosecale, soiuri autogame

 

- pentru producerea de sămânţă Bază

50 m

- pentru producerea de sămânţă Certificată

20 m

Zea mays

200 m

 

Distanţele minime enumerate pot fi ignorate dacă există protecţie suficientă faţă de orice polenizare străină nedorită.

(*1) În unele zone în care prezenţa de Sorghum halepense sau Sorghum sudanenso ridică o problemă de polenizare încrucişată, se aplică următoarele dispoziţii:

a) culturile destinate producţiei de sămânţă Bază de Sorghum bicolor sau hibrizii săi trebuie să fie izolaţi la cel puţin 800 m de orice sursă de contaminare cu polen;

b) culturile destinate producţiei de sămânţă Certificată de Sorghum bicolor sau hibrizii săi trebuie să fie izolaţi la cel puţin 400 m de orice sursă de contaminare cu polen.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 8 august 2018.

Nr. 1.300.