MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 735         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 august 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 373 din 31 mai 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi ale art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Ordonanţă pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

 

4. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

5. - Ordonanţă privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a

 

617. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

 

618. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Help Autism ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.273. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 1 „Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto” la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

 

20.146/1.895/2.837. - Ordin al ministrului turismului, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Mamaia” - S.A.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 373

din 31 mal 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi ale art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi ale art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată, din oficiu, de Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă în Dosarul nr. 16.688/281/2016 al acestei instanţe şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.309D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că instanţa constituţională s-a mai pronunţat asupra textelor legale criticate, spre exemplu prin Decizia nr. 385 din 1 octombrie 2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 7 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16,688/281/2016, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi ale art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare formulate în contradictoriu cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. II din Legea nr. 144/2012 sunt neconstituţionale în măsura în care restrâng aplicarea principiului constituţional al retroactivităţii dispoziţiilor art. I pct. 2 din acelaşi act normativ, dispoziţii legale care constituie o lege contravenţională mai favorabilă, ale cărei efecte şi arie de aplicare nu pot fi restrânse prin art. II din acelaşi act normativ, ci trebuie determinate conform art. 15 alin. (2) din Constituţie. Instanţa apreciază că dispoziţiile art. I pct. 2 din Legea nr. 144/2012, prin care se abrogă dispoziţiile art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, constituie o lege contravenţională mai favorabilă ale cărei efecte şi arie de aplicare nu pot fi restrânse prin art. II din acelaşi act normativ, ci trebuie determinate potrivit art. 15 alin. (2) din Constituţie. Astfel, în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut deja că abrogarea dispoziţiilor privind tariful de despăgubire constituie o lege contravenţională mai favorabilă în sensul art. 15 alin. (2) din Constituţie (Decizia nr. 385 din 1 octombrie 2013), iar efectele legii noi se aplică tuturor sancţiunilor contravenţionale aplicate şi neexecutate până la data intrării sale în vigoare şi că a reduce aplicarea legii noi, care nu mai prevede şi nu mai sancţionează fapta, doar la situaţia neaplicării sancţiunii echivalează cu deturnarea intenţiei legiuitorului asupra efectelor pe care legea dezincriminatoare le are asupra sancţiunilor aplicate şi neexecutate până la data intrării în vigoare a noului act normativ, în sensul că acestea nu se mai execută (Decizia nr. 112 din 6 martie 2014). Instanţa precizează că a menţionat jurisprudenţa Curţii Constituţionale, întrucât practica judiciară în materie este neunitară, unele instanţe apreciind că dispoziţiile legale invocate nu au caracter de lege contravenţională mai favorabilă, întrucât tariful de despăgubire prevăzut anterior de art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 nu reprezintă o sancţiune contravenţională, ci o despăgubire civilă. Se mai arată că instanţa constituţională a analizat dispoziţiile art. II din Legea nr. 144/2012 atât prin raportare la art. 16 din Constituţie, reţinând că acestea nu creează o discriminare, cât şi prin raportare la art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, însă doar sub aspectul constituţionalităţii producerii de efecte retroactive.

6. Însă, în prezenta cauză, dispoziţiile art. II din Legea nr. 144/2012 sunt criticate prin raportare la art. 15 alin. (2) din Constituţie prin prisma restrângerii principiului constituţional al retroactivării legii contravenţionale mai favorabile cuprins în art. I pct. 2 din Legea nr. 144/2012. Astfel, apreciază că principiul constituţional al retroactivităţii legii contravenţionale mai favorabile se aplică în mod direct art. I pct. 2 din lege, iar a interpreta dispoziţiile art. II din lege în sensul că doar persoanele vizate de acestea pot beneficia de abrogarea art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 ar conduce la restrângerea acestui principiu constituţional.

7. În concluzie, instanţa arată că dispoziţiile art. II din Legea nr. 144/2012 sunt constituţionale în măsura în care nu restrâng aplicarea retroactivităţii dispoziţiilor art. I pct. 2 din aceeaşi lege, constând în abrogarea art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002.

8. Referitor la dispoziţiile art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, instanţa apreciază că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care împiedică invocarea, pe calea contestaţiei la executare, a legii contravenţionale mai favorabile intervenite după întocmirea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, dar înainte de executarea sancţiunilor şi, eventual, a tarifelor de despăgubire aplicate prin acesta. Prin urmare, a interpreta dispoziţiile art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă în sensul imposibilităţii invocării în cadrul contestaţiei la executare a legii contravenţionale mai favorabile, pentru motivul că petentul avea la dispoziţie calea plângerii contravenţionale, i-ar restrânge dreptul de acces la justiţie, în condiţiile în care nici prin intermediul acesteia nu ar putea beneficia de examinarea drepturilor invocate.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că, în privinţa dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012, instanţa constituţională a mai analizat constituţionalitatea reglementărilor menţionate, în raport cu critici asemănătoare, în acest sens fiind spre exemplu Decizia nr. 385 din 1 octombrie 2013. Referitor la dispoziţiile art. 713 alin. (2)din Codul de procedură civilă, Guvernul arată, în esenţă, că procesul-verbal de constatare şi sancţionare a faptelor contravenţionale întocmit potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 nu poate forma obiectul unei analize pe fond în cadrul contestaţiei Sa executare, într-o astfel de situaţie existând o procedură specială, aceea a plângerii contravenţionale.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătoru-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012, precum şi ale art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, texte legale care au următorul cuprins:

- Art. II din Legea nr. 144/2012: „Tarifele de despăgubire prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate şi contestate în instanţă până la data Intrării în vigoare a prezentei legi se anulează.”;

- Art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă: „în cazul în care executarea silită se face în temeiul unul alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.”

14. În opinia instanţei de judecată, autoare a excepţiei, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2), care consacră principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, şi ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, astfel cum acesta se interpretează, potrivit art. 20 din Constituţie, şi prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. II din Legea nr. 144/2012 au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale. Astfel, prin Decizia nr. 511 din 30 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 11 august 2015, Curtea a observat că, potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, actele normative pot cuprinde, pe lângă amenda contravenţională ca sancţiune de drept administrativ, şi tarife de determinare a despăgubirilor pentru prejudiciile pricinuite prin săvârşirea contravenţiei. În acest sens, potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, „contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul vehiculului folosit fără a deţine rovinieta valabilă, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4”.

16. De asemenea, Curtea a menţionat că, în concepţia Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, stabilirea tarifului de despăgubire este întemeiată pe dreptul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. de a beneficia de repararea prejudiciului (uzarea şi degradarea drumurilor naţionale) cauzat (prejudiciul fiind rezultatul direct al acţiunii de folosire a drumurilor naţionale fără plata rovinietei) prin fapta ilicită săvârşită de utilizator (folosirea drumului naţional fără plata rovinietei). Aşadar, obligarea la plata acestui tarif de despăgubire este o consecinţă a răspunderii pentru săvârşirea unei fapte ilicite, respectiv utilizarea reţelei de drumuri fără plata tarifului corespunzător, care a avut ca rezultat un prejudiciu cauzat Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. În acest context, Curtea a observat că art. I pct. 2 din Legea nr. 144/2012 a abrogat art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, mai sus menţionat, „astfel încât nedeţinerea rovinietei valabile atrage sancţiunea contravenţională, dar, de la data intrării în vigoare a legii, nu mai atrage obligaţia plăţii tarifului de despăgubire”.

17. Referitor la pretinsa discriminare, prin Decizia nr. 165 din 17 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 16 iunie 2015, paragraful 14, Curtea a reţinut că „cele două categorii de persoane, respectiv contravenienţii care au contestat tarifele de despăgubire prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 până la data intrării în vigoare a Legii nr. 144/2012 - tarife care se anulează conform textului criticat - şi cei care nu au formulat astfel de contestaţii sau ale căror contestaţii au fost respinse ca tardive, se află în situaţii juridice diferite, aspect ce justifică tratamentul juridic diferit aplicat de legiuitor, neputând fi reţinută încălcarea, prin textul criticat, a dispoziţiilor art. 16 din Constituţie”.

18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează aplicabilitatea şi în prezenta cauză.

19. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă, Curtea observă că prevederile legale criticate au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale, şi a reţinut, prin Decizia nr. 261 din 27 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 13 iulie 2017, paragrafele 13, 15 şi 16, că dispoziţiile de lege criticate fac parte din cap. VI - „Contestaţia la executare” al titlului I - „Dispoziţii generale” din cartea a V-a - „Despre executare silită” a Codului de procedură civilă şi prevăd că, în ipoteza unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, „numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui”. Aceleaşi prevederi au existat şi în cuprinsul art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865, Curtea constatând în numeroase cazuri constituţionalitatea acestora, de exemplu, Decizia nr. 1.082 din 14 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 1 noiembrie 2011, prin care a statuat că procedura contestaţiei la executare este destinată să înlăture neregularităţile comise cu prilejul urmăririi silite sau să expliciteze titlul executoriu ce urmează a fi valorificat. În cadrul soluţionării contestaţiei, instanţa nu poate examina împrejurări care vizează fondul cauzei şi care sunt de natură să repună în discuţie hotărâri care emană de la organe cu activitate jurisdicţională în faţa cărora au avut loc dezbateri contradictorii, părţile având posibilitatea, cu acel prilej, de a invoca apărările de fond necesare. O soluţie contrară sub acest aspect ar nesocoti principiul autorităţii de lucru judecat, ceea ce este inadmisibil. În acest sens, Curtea s-a pronunţat, cu valoare de principiu, prin mai multe decizii, de exemplu, prin Decizia nr. 454 din 2 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 23 decembrie 2003, sau prin Decizia nr. 816 din 19 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 6 august 2009. De asemenea, prin Decizia nr. 420 din 13 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 20 octombrie 2005, Curtea a reţinut că adoptarea acestei măsuri nu face, în realitate, decât să dea expresie preocupării legiuitorului de a preveni abuzul de drept constând în invocarea aceloraşi apărări în două căi de atac diferite, în scopul tergiversării cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

20. Curtea a reţinut că neexercitarea unui drept în condiţiile şi termenele stabilite de lege (în speţă, plângerea împotriva procesului-verbal ce constituie titlu executoriu, în termenul de 15 zile stabilit de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001) nu poate justifica analiza motivelor de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, pe calea contestaţiei la executare, în ipoteza unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească.

21. Prin urmare, cu privire la critica de neconstituţionalitate raportată la prevederile art. 15 alin. (2) din Constituţie privind principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, Curtea a constatat că aceasta este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu împiedică aplicarea unei eventuale legi contravenţionale mai favorabile, ci doar prevede că, în ipoteza unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, „numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui”. Or, este firesc ca apărările de fond ce privesc titlul executoriu şi care pot duce la desfiinţarea acestuia să poată fi invocate pe calea contestaţiei la executare, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desfiinţarea lui.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE.

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată, din oficiu, de Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă în Dosarul nr. 16.688/281/2016 al acestei instanţe şi constată că dispoziţiile art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi ale art. 713 alin. (2) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 31 mai 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 2019

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. - (1) în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019, şefilor de delegaţii străine li se asigură însoţirea pe drumurile publice

cu unul sau mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române, cu ocazia reuniunilor ministeriale ale Consiliului Uniunii Europene, desfăşurate pe teritoriul României.

(2) Prin şefi de delegaţii străine se înţeleg persoanele care ocupă funcţiile de miniştri, miniştri delegaţi, miniştri adjuncţi, secretari de stat, subsecretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi şi şefi de instituţii europene, comisari europeni, şefi de agenţii europene sau orice alt oficial, desemnat din partea entităţii invitate ca fiind şef al delegaţiei, care conduc delegaţiile participante la reuniunile ministeriale desfăşurate pe perioada Preşedinţiei României a Consiliului Uniunii Europene.

Art. 2. - (1) Deplasarea şefilor de delegaţii străine, pe timpul prezenţei lor în România, se realizează în coloană, autovehiculele poliţiei rutiere având în funcţiune semnalele speciale de avertizare sonoră şi luminoasă de culoare roşie.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe timpul deplasării la reuniunile ministeriale în condiţiile alin. (1),, coloana de vehicule se consideră a avea regim de circulaţie prioritară.

(3) Circulaţia în regim prioritar se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 3. - Asigurarea fluenţei circulaţiei şi a însoţirii prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează la solicitarea Serviciului de Protecţie şi Pază ori a Ministerului Afacerilor Externe, după caz.

Art. 4. - Prezenta ordonanţă intră În vigoare la data de 1 ianuarie 2019, fiind aplicabilă până la data de 30 iunie 2019 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 3.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA

pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII. 3 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) vânzarea şi eliberarea la preţul cu amănuntul a medicamentelor care se acordă pe bază de prescripţie medicală;

b) vânzarea şi eliberarea la preţul cu amănuntul, în conformitate cu prevederile legale, a medicamentelor fără prescripţie medicală;

.........................................................................................................

d) vânzarea şi eliberarea medicamentelor de uz veterinar;”.

2. La articolul 2, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Vânzarea şi eliberarea medicamentelor se fac numai en détail, cu excepţia medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor care, potrivit reglementărilor legale, sunt destinate truselor de urgenţă, precum şi a medicamentelor destinate unei unităţi medicale autorizate care nu deţine în structură o farmacie cu circuit închis. Excepţie fac farmaciile şi oficinele locale de distribuţie din sistemul penitenciar unde. conform reglementărilor interne, se realizează eliberarea medicamentelor, produselor parafarmaceutice, consumabilelor şi a altor produse destinate asigurării asistenţei medicale pentru deţinuţi, conform legislaţiei execuţional penale.”

3. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor comunitare, oficinelor locale de distribuţie, farmaciilor cu circuit închis şi drogheriilor, precum şi modificarea autorizaţiilor de funcţionare ale farmaciilor comunitare, farmaciilor cu circuit închis şi ale drogheriilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi denumite în continuare norme.”

4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art-10. - (1) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la art. 8 alin. (1) se acordă pe denumirea persoanei juridice şi numele farmacistului-şef de farmacie de către Ministerul Sănătăţii.

(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare prevăzute la art. 8 alin. (1), solicitantul depune la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente în copie, pe suport hârtie sau în format electronic:

a) cererea-tip;

b) contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-şef al unităţii, şi certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, eliberat în condiţiile legii, însoţit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmaciştilor din România;

c) fişele de atribuţii ale farmaciştilor, avizate de Colegiul Farmaciştilor din România;

d) actul constitutiv al societăţii prevăzute la art. 6 alin. (1);

e) certificatul de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului;

f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spaţiului destinat farmaciei comunitare sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea;

g) schiţa în care să fie prezentate suprafeţele încăperilor, certificată de reprezentantul legal al solicitantului;

h) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică;

i) lista privind dotarea cu mobilier, ustensile şi aparatură;

j) dovada încadrării în prevederile art. 12 alin. (1);

k) dovada achitării taxei prevăzute la art. 42 pentru autorizare, mutare sau orice altă modificare în autorizaţia de funcţionare a farmaciilor.

(3) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei, personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică dacă aceasta este completă, dispune efectuarea inspecţiei, efectuează inspecţia în vederea autorizării şi transmite Ministerului Sănătăţii decizia de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică, raportul de inspecţie şi documentaţia completă.

(4) Dacă documentaţia depusă de solicitant nu este completă sau conformă, acesta va fi notificat şi va avea la dispoziţie 15 zile lucrătoare, din momentul notificării, pentru completarea dosarului. În cazul în care dosarul nu va fi completat în acest interval cu documentaţia solicitată, acesta se clasează.

(5) Decizia de conformitate sau neconformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutica se emite de către directorul executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza raportului de inspecţie întocmit de către personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(6) în cazul unei decizii de neconformitate a spaţiului, însoţită de un raport de inspecţie nefavorabil, inspecţia se reprogramează de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o singură dată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării de către solicitant a remedierii deficienţelor. Autorizaţia de funcţionare se eliberează numai în urma remedierii tuturor deficienţelor constatate, iar în cazul neremedierii acestora în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de neconformitate, directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti va emite o decizie de clasare.

(7) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la art. 8 alin. (1) se eliberează de către Ministerul Sănătăţii în 30 de zile lucrătoare de la primirea deciziei de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţită de raportul de inspecţie şi de documentaţia completă.

(8) în cazul schimbării persoanei juridice pe numele căreia a fost eliberată autorizaţia de funcţionare Ministerul Sănătăţii înscrie denumirea noii persoane juridice pe autorizaţia de funcţionare iniţială, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării, în cazul în care nu sunt solicitate alte modificări. Până la înscrierea noii denumiri, farmacia comunitară funcţionează în baza autorizaţiei emise pe numele persoanei juridice anterioare. Documentele pe baza cărora se fac modificările sunt prevăzute în norme şi se depun la Ministerul Sănătăţii în copie, pe suport hârtie sau în format electronic.

(9) Orice altă modificare ulterioară a condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare a farmaciei comunitare se notifică Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării. Dacă aceste modificări se referă la spaţiul farmaciei comunitare se solicită direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti inspecţia în vederea emiterii deciziei de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică.

(10) Inspecţiile în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare, mutarea punctului de lucru cu destinaţie de unitate farmaceutică, înfiinţare a oficinelor locale de distribuţie şi introducere a activităţii de receptură sau de laborator, precum şi cele de reorganizare a spaţiului unităţilor farmaceutice se efectuează de către personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.”

5. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Colegiile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti vor fi notificate de către deţinătorii autorizaţiilor de funcţionare ale farmaciilor comunitare despre modificarea ulterioară a persoanei care are calitatea de farmacist-şef în termen de 30 de zile de la modificare.”

6. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în termen de 30 de zile de la emiterea autorizaţiei de funcţionare, farmacistul-şef al farmaciei comunitare nou-autorizate este obligat să solicite Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv colegiilor teritoriale efectuarea inspecţiei în vederea obţinerii certificatului de Reguli de bună practică farmaceutică.”

7. La articolul 13, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) înfiinţarea oficinelor locale de distribuţie în mediul rural şi în staţiunile aflate pe litoral se supune procedurii care reglementează înfiinţarea farmaciei comunitare, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi se înscrie, prin menţiune, pe autorizaţia de funcţionare a farmaciei comunitare titulare.

.........................................................................................................

 (5) în cazul în care în localitatea din mediul rural se înfiinţează o farmacie comunitară, oficina locală de distribuţie se desfiinţează. În momentul emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru farmacia comunitară nou-înfiinţată, Ministerul Sănătăţii va notifica deţinătorul autorizaţiei de funcţionare a farmaciei comunitare în structura căreia funcţionează oficina locală de distribuţie. Acesta va desfiinţa oficina locală de distribuţie în 30 de zile de la primirea notificării.”

8. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) începerea activităţii la noul sediu se poate face numai dacă sunt îndeplinite condiţiile de autorizare, pe baza raportului de inspecţie favorabil întocmit de personalul de specialitate prevăzut la art. 10 alin. (10) şi după înscrierea menţiunii noului sediu pe autorizaţia de funcţionare iniţială.”

9. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Sănătăţii şi colegiile teritoriale vor fi notificate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de suspendarea activităţii farmaciei comunitare.”

10. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Farmacia comunitară îşi încetează activitatea prin anularea autorizaţiei de funcţionare emise de Ministerul Sănătăţii în următoarele condiţii:

a) la cererea titularului autorizaţiei de funcţionare;

b) în situaţiile prevăzute la art. 373, 38, şi 381-383”.

11. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Autorizaţia de funcţionare a drogheriei se emite de Ministerul Sănătăţii pe denumirea persoanei juridice şi numele farmacistului-şef sau al asistentului medical de farmacie şef.

(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare prevăzute la alin. (1), solicitantul depune la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente în copie, pe suport hârtie sau în format electronic:

a) cererea-tip;

b) contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-şef al unităţii, şi certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, eliberat în condiţiile legii, însoţit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmaciştilor din România;

c) contractul de muncă pentru normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore şi autorizaţia de liberă practică, emisă de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pentru asistentul medical de farmacie şef;

d) actul constitutiv al societăţii;

e) certificatul de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului;

f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spaţiului destinat drogheriei sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea;

g) schiţa şi datele privind localul unităţii, conform ordinului ministrului sănătăţii;

h) lista privind dotarea cu mobilier şi aparatură;

i) dovada achitării taxei prevăzute la art. 42 pentru autorizare, mutare sau orice altă modificare în autorizaţia de funcţionare a drogheriilor.

(3) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei, personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică dacă aceasta este completă, dispune efectuarea inspecţiei, efectuează inspecţia în vederea autorizării şi transmite Ministerului Sănătăţii decizia de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică, raportul de inspecţie şi documentaţia completă.

(4) Dacă documentaţia depusă de solicitant nu este completă sau conformă, acesta va fi notificat şi va avea la dispoziţie 15 zile lucrătoare, din momentul notificării, pentru completarea dosarului. În cazul în care dosarul nu va fi completat în acest interval cu documentaţia solicitată, acesta se clasează.

(5) Decizia de conformitate sau neconformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică se emite de către directorul executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza raportului de inspecţie întocmit de către personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(6) în cazul unei decizii de neconformitate a spaţiului, însoţită de un raport de inspecţie nefavorabil, inspecţia se reprogramează de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, o singură dată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării de către solicitant a remedierii deficienţelor; autorizaţia de funcţionare se eliberează numai în urma remedierii tuturor deficienţelor constatate, iar în cazul neremedierii acestora, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de neconformitate, directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti va emite o decizie de clasare.

(7) Autorizaţia de funcţionare prevăzută la alin. (1) se eliberează de către Ministerul Sănătăţii în 30 de zile lucrătoare de la primirea deciziei de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică a directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţită de raportul de inspecţie şi de documentaţia completă.

(8) în cazul schimbării persoanei juridice pe numele căreia a fost eliberată autorizaţia prevăzută la alin. (1), Ministerul Sănătăţii înscrie denumirea noii persoane juridice pe autorizaţia de funcţionare iniţială, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării, în cazul în care nu sunt solicitate alte modificări; până la înscrierea noii denumiri, drogheria funcţionează în baza autorizaţiei emise pe numele persoanei juridice anterioare. Documentele pe baza cărora se fac modificările sunt prevăzute în norme şi se depun la Ministerul Sănătăţii în copie, pe suport hârtie sau în format electronic.

(9) Orice altă modificare ulterioară a condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare a drogheriei se notifică Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării. Dacă aceste modificări se referă la spaţiul drogheriei se va solicita direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti inspecţia în vederea emiterii deciziei de conformitate a spaţiului cu destinaţie de unitate farmaceutică.

(10) în vederea emiterii autorizaţiilor de funcţionare, mutarea punctului de lucru cu destinaţie de unitate farmaceutică, precum şi cele de reorganizare a spaţiului unităţilor farmaceutice, inspecţiile se efectuează de către personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(11) Activitatea drogheriei se desfăşoară în conformitate cu Regulile de bună practică farmaceutică, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(12) în termen de 30 de zile de la emiterea autorizaţiei de funcţionare, farmacistul-şef, respectiv asistentul medical de farmacie-şef al drogheriei nou-autorizate este obligat să solicite Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv colegiilor teritoriale efectuarea inspecţiei în vederea obţinerii certificatului de Reguli de bună practică farmaceutică.”

12. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,(2) Localul drogheriei va avea o suprafaţă utilă de minimum 30 mp, excluzând din această suprafaţă holurile şi grupul sanitar.”

13. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Sănătăţii va fi notificat cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de suspendarea activităţii drogheriei.”

14. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Drogheria îşi încetează activitatea prin anularea autorizaţiei de funcţionare emise de Ministerul Sănătăţii în următoarele condiţii:

a) la cererea titularului autorizaţiei de funcţionare;

b) în situaţiile prevăzute la art. 373, 38, 381 şi 382.”

15. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Supravegherea şi controlul

16. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Inspecţiile de supraveghere a activităţii în farmacii comunitare, oficine locale de distribuţie, farmacii cu circuit închis şi drogherii se exercită de către personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale cel puţin o dată la 5 ani sau ori de câte ori este nevoie.

(2) La sesizarea Colegiului Farmaciştilor din România sau ori de câte ori este nevoie, personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii efectuează un control cu privire la respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

(3) Controlul privind exercitarea profesiei de farmacist şi respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică se face de către Colegiul Farmaciştilor din România, prin colegiile teritoriale, în conformitate cu prevederile legii.

(4) Controlul şi supravegherea privind vânzarea şi eliberarea prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală se exercită de către Ministerul Sănătăţii.”

17. Articolul 32 se abrogă.

18 Articolul 361 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 361. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (9) şi art. 11 alin. (2);

b) afişarea, cu încălcarea reglementărilor în materie, în incinta unităţilor farmaceutice şi pe site-urile farmaciilor comunitare sau ale drogheriilor autorizate de Ministerul Sănătăţii să vândă şi să elibereze prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale medicamente eliberate fără prescripţie medicală, a materialelor publicitare privind medicamentele.”

19. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - În cazul în care organele de supraveghere şi control prevăzute la art. 31 constată repetarea abaterilor privind organizarea, dotarea şi funcţionarea farmaciei comunitare, oficinei locale de distribuţie, farmaciei cu circuit închis sau a drogheriei, vor informa Ministerul Sănătăţii, care poate dispune suspendarea activităţii şi închiderea unităţii până la remedierea tuturor deficienţelor constatate.”

20. După articolul 371 se introduc două noi articole, articolele 372 şi 373, cu următorul cuprins:

„Art. 372. - Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei încălcarea prevederilor art. 15 sau ale art. 23 alin. (4).

Art. 373. - Se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi anularea autorizaţiei repetarea în decurs de 3 ani de la aplicarea primei sancţiuni a contravenţiei prevăzute la art. 372.”

21. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită

în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi, după caz, anularea autorizaţiei de funcţionare a unităţii farmaceutice următoarele fapte:

a) desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) fără autorizaţie de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii;

b) deţinerea sau eliberarea în drogherii a unor medicamente ale căror deţinere şi eliberare sunt interzise în drogherie;

c) desfăşurarea în unităţile farmaceutice a altor activităţi decât cele prevăzute de lege;

d) vânzarea şi eliberarea prin intermediul activităţilor ce fac obiectul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală de către unităţi farmaceutice cu nerespectarea prevederilor prezentei legi;

e) vânzarea şi eliberarea prin intermediul activităţilor ce fac obiectul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală fără autorizaţie de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu prevederile prezentei legi.”

22. Articolul 381 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 381 - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi anularea autorizaţiei de funcţionare desfăşurarea de către unitatea farmaceutică a activităţilor de distribuţie angro, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (7).”

23. Articolul 382 Se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 382. - Se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi anularea autorizaţiei de funcţionare repetarea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 36 lit. a), b) sau e) ori a celor prevăzute la art. 38 lit. b), într-o perioadă de 3 ani de la aplicarea primei sancţiuni.”

24. După articolul 382 se Introduce un nou articol, articolul 383, cu următorul cuprins:

„Art. 383. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi anularea autorizaţiei de funcţionare următoarele fapte:

a) eliberarea de medicamente de către unitatea farmaceutică în lipsa aprobării preţului de producător de către Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia situaţiei neaprobării preţului în termenul legal;

b) practicarea de către unităţile farmaceutice a unor preţuri cu amănuntul mai mari decât cele aprobate de către Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

25 Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.

(2) în situaţiile prevăzute la art. 31 alin. (2) şi (4), constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul împuternicit de ministrul sănătăţii.

(3) Modelul procesul ui-verbal de contravenţie este prevăzut în norme.

(4) Anularea autorizaţiei de funcţionare a unităţii farmaceutice se face de către Ministerul Sănătăţii.”

26. În cuprinsul legii sintagma „cu amănuntul” se înlocuieşte cu sintagma „en détail”.

Art. II. - Dispoziţiile art. I pct. 18-25 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Dosarele depuse şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se vor soluţiona conform legislaţiei în vigoare la data depunerii documentaţiei.

Art. IV, - Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ştefan-Radu Oprea

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 4.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - (1) în anul 2018, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se pot depune solicitări de finanţare de către unităţile administrativ-teritoriale din judeţele pentru care există credite de angajament neutilizate după încheierea contractelor de finanţare multianuale pentru obiectivele de investiţii induse în lista aprobată în anul 2017 prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi nu mai există solicitări de finanţare, depuse în termenul legal în anul 2017, care să se încadreze în criteriul de selectare prevăzut la pct. II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 624/2015 pentru aprobarea criteriilor de selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică unităţile administrativ-teritoriale din judeţele prevăzute la alin. (1) cu privire la posibilitatea de a depune solicitări de finanţare pentru obiective de investiţii care să se încadreze în domeniile specifice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Solicitările de finanţare prevăzute la alin. (1) se depun în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

(4) Solicitărilor de finanţare depuse conform alin. (1)-(3) li se aplică prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 5.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 16 februarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 1 - (1) Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi de finanţare a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Direcţiei pentru strategii guvernamentale şi Departamentului pentru dezvoltare durabilă.

(2) Suma de 9.500 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre de către Direcţia pentru strategii guvernamentale.”

2. La articolul 2, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) pe baza propunerii Direcţiei pentru strategii guvernamentale privind oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic şi juridic.

.........................................................................................................

 (3) Direcţia pentru strategii guvernamentale justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale aprobate de ordonatorul principal de credite.”

3. La articolul 2, după alineatul (3) se Introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Departamentul pentru dezvoltare durabilă justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (3) prin documente legale avizate de consilierul de stat şi aprobate de ordonatorul principal de credite.”

4. La articolul 2, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,(4) La solicitările Direcţiei pentru strategii guvernamentale şi ale Departamentului pentru dezvoltare durabilă, însuşite de către conducătorii acestor structuri şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1) şi (2).

.........................................................................................................

 (6) Direcţia pentru strategii guvernamentale poate utiliza fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi pentru finanţări nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute în anexă, elaborată de Direcţia pentru strategii guvernamentale şi avizată de direcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.”

5. În anexa, la articolul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) trataţii la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţii din ţară sau străinătate, oferite de conducătorul Direcţiei pentru strategii guvernamentale şi consilierul de stat coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, precum şi pentru invitaţii acestora la evenimente şi acţiuni organizate de către Direcţia pentru strategii guvernamentale şi Departamentul pentru dezvoltare durabilă, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;”.

6. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Departamentul pentru strategii guvernamentale” se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „Direcţia pentru strategii guvernamentale”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Mr. 617.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei Help Autism ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin, (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia Help Autism, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Delea Nouă nr. 36, sectorul 3, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 618.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 „Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto” la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

 

În temeiul art. 62 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la „Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto” la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 şi 267 bis din 13 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, punctul iiiii) de la alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 6, punctul iiiii) de la alineatul (3) se abrogă.

3. Din cuprinsul articolului 20, menţiunile referitoare la condiţiile privind dotarea cu sistemul tehnic prevăzut la art. 5 alin. (3) pct. iiiii) şi la art. 6 alin. (3) pct. iiiii) se abrogă.

Art. II. - Îndeplinirea procentului minim de promovabilitate prevăzut la art. 20 din anexa nr. 1 se aplică începând cu data de 1 septembrie 2018.

Art. III. - Aplicarea procentului minim de promovabilitate al şcolilor de conducători auto de 50%, corelat cu o scădere cu 30% a numărului minim de ore de pregătire, prevăzut la articolul 10 din anexa nr. 1, se va face la un an de la data prevăzută la art. II din prezentul ordin.

Art. IV. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., Inspectoratul de Stat Pentru Controlul În Transportul Rutier şi Regia Autonomă „Registrul Auto Român” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 22 august 2018.

Nr. 1.273.

 

MINISTERUL TURISMULUI

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 20.146 din 28 iunie 2018

Nr. 1.895 din 10 iulie 2018

Nr. 2.837 din 8 august 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Mamaia” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul turismului, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin,

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „Mamaia” - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea „Mamaia” - S A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul turismului,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Gheorghe Trif

Lia-Olguţa Vasilescu

Eugen Orlando Teodorovici

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE - MINISTERUL TURISMULUI

Operatorul Economic: Societatea MAMAIA - S.A.

Sediul/Adresa: Mamaia, vila nr. 26, judeţul Constanţa

Cod unic de înregistrare: 1890659

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

5,00

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

242,00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

240,00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

2.00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

1932.44

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1932.44

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

728,74

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

120,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

567.70

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

329.85

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

316,80

 

 

 

C2

bonusuri

14

13,05

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

225.62

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

12,23

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

516,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-1690,44

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-1690,44

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

9.00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

9,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3054,17

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

1211,00

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

26,67

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

7985,29

9

 

Plăţi restante

56

0,00

10

 

Creanţe restante

57

1200,00

 

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2