MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 736         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 august 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

6. - Ordonanţă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 

 

            614. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Gheorghe Marian Sorin  

 

            615. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Foca Petrică-Lucian

 

            616. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

            619. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române doamnei Dremuh Tamara

 

            620. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale

 

            621. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

90. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

 

2.924. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

 

4.441. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind metodologia de calcul şi efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

686. - Decizie privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară

ORDONANŢE Şl HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 10 noiembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 110/2012, se modifică după cum urmează:

1. La articolul unic, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Articol unic. - (1) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să organizeze acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare», titlul 20 «Bunuri şi servicii».

(2) Activităţile, acţiunile, precum şi cheltuielile necesare desfăşurării acestora se vor aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale. Sumele aferente cheltuielilor efectuate cu desfăşurarea activităţilor şi acţiunilor sunt cuprinse în structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

2. La articolul unic, alineatele (4)-(8) se abrogă.

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 6.

ANEXĂ

(Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011)

 

Tipurile de acţiuni de Informare şl promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale şi tipurile de cheltuieli

care pot fi efectuate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

 

Tipuri de acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional

 

Organizarea de evenimente destinate sectorului agroalimentar, precum seminare, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, forumuri, grupuri de lucru, dezbateri în cadrul meselor de lucru, ateliere de lucru

Organizarea de campanii de informare şi promovare a politicilor publice specifice domeniului de competenţă pe piaţa internă, piaţa europeană şi piaţa globală

Realizarea de studii de evaluare a rezultatelor campaniilor de informare şi promovare

Organizarea de campanii radiofonice şi de televiziune

Organizarea, în funcţie de interesul manifestat, de întâlniri tematice cu participarea reprezentanţilor/membrilor asociaţiilor din domeniul agroalimentar

Organizarea de evenimente destinate degustării şi prezentării de produse agroalimentare

Realizarea de studii de piaţă în vederea identificării informaţiilor necesare pentru elaborarea de politici şi strategii în domeniul agroalimentar

Realizarea unui portal de informaţii pentru domeniul agroalimentar Realizarea de producţii vizuale şi audiovizuale şi distribuirea lor

Organizarea de evenimente de presă, inclusiv însoţite de degustări

Organizarea şi participarea cu standuri/pavilioane la târguri, saloane şi expoziţii interne şi internaţionale

Organizarea de manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate promovării produselor agroalimentare româneşti şi câştigării încrederii consumatorului

Tipuri de cheltuieli

Taxe de participare

Taxe de înscriere în catalogul evenimentului

Elaborarea proiectului de execuţie, construire şi/sau amenajare spaţiu expoziţional, inclusiv transportul materialelor aferente Instalare şi demontare stand/pavilion

închirierea spaţiilor şi a standurilor/pavilioanelor, inclusiv a dotărilor necesare: TV, video, conexiune internet, videoproiector, computer, frigider, vitrină frigorifică

Utilităţi: apă, canalizare, energie electrică, termică, igienizare/salubrizare, servicii de curăţenie, servicii de pază şi supraveghere

Transport mostre produse şi materiale de informare şi promovare, inclusiv asigurare, manipulare, depozitare, formalităţi vamale

Traducerea, tipărirea, fabricarea şi expedierea de materiale publicitare: cataloage, pliante, programe, broşuri, cataloage, afişe, fluturaşi, reclame tipărite, mape de prezentare, postere, schiţare calendare, bannere, etichete, cărţi de vizită, ecusoane, roll-up-uri

Obiecte promoţionale - pixuri, brichete, agende, memory stick-uri, pungi, calendare, insigne, badge-uri, panglică, mape, plachete, cadouri pentru invitaţi

Obiecte de artizanat, decoraţiuni, logistica necesară organizării evenimentelor de degustare: personal, vesela aferentă, şerveţele, consumabile pentru asigurarea protocolului, recuzită

Realizarea logo-ului evenimentului, tipărire şi aplicare pe elementele de identificare vizuală

Relaţii publice, măsuri de promovare sau de publicitate care vizează produsele agroalimentare

Servicii de interpretariat şi echipamentul aferent

Achiziţia de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente

Onorarii aferente lectorilor, moderatorilor, vorbitorilor în cadrul evenimentelor

Costuri aferente întâlnirilor de lucru în vederea promovării produselor agroalimentare asociate cu mesele de lucru

Conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziţia, înregistrarea şi închirierea domeniului, spoturi de prezentare în mass-media

Costuri aferente creării unei baze de date

Cheltuieli privind campanii de informare şi promovare a produselor agroalimentare înregistrate pe scheme de calitate europene şi naţionale, inclusiv vizite la locul de producţie

Costuri privind realizarea de studii în domeniile sale de activitate: studii de piaţă, studii de evaluare, studii de impact.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Gheorghe Marian Sorin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Gheorghe Marian Sorin.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 614.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Foca Petrică-Lucian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Articol unic. - Domnul Foca Petrică-Lucian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Buzău.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 615.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „AVIOANE CRAI OVA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 616.

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

Societatea „AVIOANE CRAIOVA” - S.A.

Comuna Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10, judeţul Dolj Cod unic de înregistrare: 2326144

 

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent 2018

- mii lei -

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

19.618

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

19.418

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

200

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

26.126

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

25.926

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

4.749

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

20

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

18.771

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

13.076

C1

ch. cu salariile

13

12.971

C2

bonusuri

14

105

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

4.690

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

465

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

540

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.386

2

 

Cheltuieli financiare

20

200

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-6.508

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27, 28.29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

Vf

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

Vtl

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

8.516

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

6.500

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

8.516

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

321

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

221

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.891

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

51

4.042

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

88

 

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

71

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

 

8

 

Plăţi restante

56

94.359

9

 

Creanţe restante

57

525


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române doamnei Dremuh Tamara

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi dispoziţiilor art. 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română doamnei Dremuh Tamara, cetăţean moldovean, fiica lui Anatolii şi Olga, născută la data de 28 iulie 1999 în localitatea Chişinău, Republica Moldova, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Ginta Latină nr. 1, ap. 10 (Dosar nr. 12.910/A/ 2018).

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Ioana Bran

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 619.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică

ale Ministerului Apărării Naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 27 august 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei Interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare esenţiale destinate să asigure interesele de securitate ale statului român”

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se constituie Comisia interministerială de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare esenţiale destinate să asigure interesele de securitate ale statului român, denumită în continuare Comisia, ca organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică.”

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Conducerea Comisiei se asigură de reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale şi ai Ministerului Economiei, în calitate de copreşedinţi.”

4. La articolul 5 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) analizează periodic stadiul de realizare a programelor de înzestrare esenţiale destinate să asigure interesele de securitate ale statului român, denumite în continuare programe”.
5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Secretariatul se întruneşte trimestrial în vederea pregătirii şedinţelor Comisiei sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la solicitarea şefului Secretariatului.”

6. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 620.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 862/2008)

 

Componenţa Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare esenţiale destinate să asigure interesele de securitate ale statului român

 

Nr

crt.

Membri

1

Un secretar de stat din Ministerul Apărării Naţionale - preşedinte

2

Un secretar de stat din Ministerul Economiei - preşedinte

3

Un consilier de stat din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului

4

Un secretar de stat din Ministerul Finanţelor Publice

5

Un secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe

 

Componenţa Secretariatului tehnic

 

Nr.

crt.

Membri

Număr de reprezentanţi

1

Secretariatul General al Guvernului

1

2

Ministerul Apărării Naţionale

5

3

Ministerul Economiei

1

4

Ministerul Finanţelor Publice

1

5

Ministerul Afacerilor Externe

1


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans

din fonduri publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până cel târziu la termenul stabilit pentru plata finală, în condiţiile prevederilor art. 52 alin. (101) şi (11) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 54 alin. (91) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare."

2. La articolul 6, alineatul (11) va avea următorul cuprins:

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute la art. 52 alin. (101) şi (11) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 54 alin. (91) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se admit plăţi efective pe parcursul derulării contractului, în condiţiile şi cuantumurile prevăzute în contractele încheiate cu contractorii, cu condiţia recuperării din fiecare astfel de plată a unei cote-părţi cel puţin egale cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia."

3. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), la implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute la art. 52 alin. (101) şi (11) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 54 alin. (91) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru avansurile primite contractorul este obligat ca la încheierea fiecărui an bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme gradul de utilizare a avansului corespunzător destinaţiilor stabilite prin respectivele contracte."

4. La anexa nr. 1, capitolul V va avea următorul cuprins:

„V. Programe, proiecte şi acţiuni prevăzute la art. 52 alin. (101) şi (11) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 54 alin. (91) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

 

1. Lucrări de investiţii

a) existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.

2. Livrări de bunuri sau prestări de servicii

a) existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 621.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

 

În temeiul art. 6 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca Obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018.

Art. 2. - (1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului Ministerului Afacerilor Interne, se realizează eşalonat în cinci tranşe, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Termenul privind eşalonarea anuală la plată prevăzută la alin. (1) se calculează de la data la care hotărârea judecătorească prevăzută la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, devine executorie, iar plata fiecărei tranşe din valoarea titlului executoriu se realizează în câte un an calendaristic.

(3) Sumele datorate în temeiul titlului executoriu cuprind atât sumele reprezentând drepturile de natură salarială actualizate cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică, cât şi sumele datorate pentru plata de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale,

(4) Actualizarea cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică a sumelor reprezentând drepturile de natură salarială datorate în temeiul titlului executoriu se determină după următoarea formulă de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100,

unde:

A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;

suma de actualizat  - suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata la valoarea titlului executoriu;

IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de Institutul Naţional de Statistică, valabil la data la care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care această sumă trebuia plătită.

(5) La sumele actualizate în condiţiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de Ia data la care hotărârea judecătorească devine executorie

Art. 3. - (1) Cheltuielile bugetare determinate de plata sumelor prevăzute la art. 2 alin. (3) se suportă din bugetele ordonatorilor de credite care asigurau plata soldelor/salariilor personalului beneficiar în perioada de referinţă pentru care sunt solicitate în instanţă sumele reprezentând drepturi de natură salarială, în limita fondurilor bugetare alocate cu această destinaţie, potrivit legii.

(2) În situaţia desfiinţării ordonatorilor de credite prevăzuţi la alin. (1), plata sumelor prevăzute ia art. 2 alin. (3) se asigură din bugetul propriu al ordonatorului de credite care preia în finanţare activitatea unităţilor respective.

Art. 4. - Ordonatorii de credite care asigură plata sumelor datorate comunică beneficiarilor eşalonarea la plată a valorii titlului executoriu, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedurii stabilite prin prezentul ordin.

Art. 5. - Contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul aferent plăţii sumelor datorate se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 20 august 2018.

Nr. 90.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative

ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1 .a), b).12 subpct. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titluri tor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 974 din 7 decembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Subscrierile se realizează la orice sediu al unităţii operative/punct de încasare al Trezoreriei Statului, în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucm cu clienţii.”

2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiaşi emisiuni, cu condiţia încadrării în plafonul valoric al subscrierilor pe investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective. în situaţia depăşirii plafonului stabilit prin prospect, emitentul, la sfârşitul perioadei de subscriere, va anula subscrierea/subscrierile astfel încât suma totală subscrisă să nu depăşească plafonul stabilit prin prospect. Anularea unei subscrieri se va face în totalitate. Emitentul, din toate subscrierile unui investitor, va anula subscrierea/ subscrierile, indiferent de ordinea în care au fost realizate, astfel încât suma rămasă subscrisă să fie cât mai apropiată sau egală cu plafonul stabilit prin prospect. în situaţia în care există două sau mai multe subscrieri care pot fi anulate se va/vor anula ultima/ultimele subscrieri în ordine cronologică. Unităţile operative ale Trezoreriei Statului vor notifica o singură dată investitorul, cu confirmare de primire, cu privire la subscrierile anulate şi vor vira sumele de bani aferente acestor subscrieri anulate în conturile de subscriere din care operaţiunile au fost iniţiate. Costurile implicate de notificarea investitorului vor fi reţinute din sumele rambursate de unităţile operative ale Trezoreriei Statului în contul de subscriere al acestuia.

Aplicarea acestor prevederi poate fi ilustrată prin exemple:

Exemplu 1: Un investitor realizează 3 subscrieri distincte în valoare de 50.000 lei, 70.000 lei şi 50.000 lei, în cadrul unei emisiuni cu plafon individual maxim de 100.000 lei. La sfârşitul perioadei de subscriere emitentul va anula subscrierea în valoare de 70.000 lei.

Exemplu 2: Un investitor realizează 5 subscrieri distincte în valoare de 20.000 lei, 15.000 lei, 10.000 lei, 35.000 lei şi 25.000 lei, în cadrul unei emisiuni cu plafon individual maxim de 100.000 lei.

La sfârşitul perioadei de subscriere se constată că a subscris în total 105.000 lei, depăşind plafonul cu 5.000 lei. în această situaţie se anulează subscrierea, astfel încât suma subscrisă totală rămasă să fie egală sau cât mai apropiată, dar mai mică de plafonul de 100.000 lei. Astfel este anulată subscrierea de 10.000 lei, valoarea rămasă subscrisă fiind de 95.000 lei.

(2) Investitorul/împuternicitul acestuia în acest scop prin procură legalizată la notar are posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea, până în ultima zi a perioadei de subscriere, a unei cereri de anulare a subscrierii la care se anexează formularul de subscriere în original şi, după caz, procura notarială în original, la sediul unităţii operative/punctului de încasare al Trezoreriei Statului unde a efectuat subscrierea, conform modelului din anexa nr. 6, urmând ca sumele să fie returnate în contul de subscriere în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. După încheierea perioadei de subscriere, subscrierile sunt irevocabile şi nu mai pot fi anulate de către investitor/împuternicit. în situaţia în care investitorul a pierdut formularul de subscriere va ataşa cererii de anulare a subscrierii o declaraţie pe propria răspundere prin care va declara faptul că a pierdut formularului de subscriere.”

3. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - în perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere şi data scadenţei emisiunii, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi consultate atât la sediul unităţilor operative/punctelor de încasare ale Trezoreriei Statului, în timpul orelor de program, în orice zi a săptămânii, cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale, cât şi pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.gov.ro.”

4. La articolul 13, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) încasări şi plăţi determinate de operaţiunile de anularea subscrierilor de titluri de stat."

5. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Data aferentă plăţilor de dobânzi, precum şi cea de rambursare a valorii nominale la scadenţa emisiunii sunt notificate prin publicarea pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice şi prin afişarea la sediul unităţilor operative/punctelor de încasare ale Trezoreriei Statului.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 august 2018.

Nr. 2.924.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind metodologia de calcul şi efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru personalul din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 şi 2 din Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor masuri în domeniul finanţării învăţământului şi al dispoziţiilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de calcul şi efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia, denumite în continuare unităţi/instituţii, devenite executorii până la 31 decembrie 2017 sau după data de 1 ianuarie 2018.

(2) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti prevăzute ia alin. (1) se va realiza eşalonat, conform prevederilor legale în vigoare. în baza hotărârilor judecătoreşti comunicate unităţilor/instituţiilor de învăţământ.

(3) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Art. 2. - (1) Pentru hotărârile judecătoreşti având drept obiect acordarea de daune-interese moratorii se calculează dobânda legală aşa cum este specificată în hotărârea judecătorească.

(2) Ratele dobânzii legale remuneratorii şi, după caz, penalizatoare pentru perioada 2008-iunie 2018 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Pentru calcul se aplică procentele prevăzute în coloana 4 pentru dobânda legală remuneratorie, respectiv coloana 5 pentru dobânda legală penalizatoare din anexă, după caz, conform hotărârilor judecătoreşti.

(3) Dobânda legală remuneratorie diminuată cu 20% sau, după caz, dobânda legală penalizatoare diminuată cu 20% se aplică la valoarea sumelor nete cuvenite, calculate potrivit titlului executoriu, respectiv valoarea debitului principal.

(4) Dobânda legală se calculează de la data stabilită prin hotărârea judecătorească,

(5) Formula de calcul al sumelor datorate pentru dobânda legală este:

 

I =

 

în care:

CD = cuantum dobândă legală remuneratorie/penalizatoare, după caz;

SD = suma datorată (valoarea netă a sumei cuvenite);

P = procentul de dobândă aplicabil perioadei de calcul, care reprezintă dobânda legală remuneratorie minus 20% (coloana 4) sau, după caz, dobânda legală penalizatoare diminuată cu 20% (coloana 5), conform hotărârii judecătoreşti, aplicat la suma datorată;

Na = numărul de zile calendaristice ale anului calendaristic;

Nz = numărul de zile până la schimbarea procentului dobânzii de referinţă;

i = perioada pentru care se calculează dobânda legală remuneratorie.

Procentele de dobândă legală remuneratorie sau, după caz, penalizatoare prevăzute în coloana 4, respectiv coloana 5 din anexă se aplică pentru fiecare perioadă, proporţional cu numărul de zile, raportat la numărul de zile dintr-un an calendaristic.

Art. 3. - Pentru sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

Art. 4. - (1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute la art. 1 se efectuează de unitatea/instituţia la care a fost angajat salariatul în perioada pentru care s-au acordat diferenţele salariale conform hotărârii judecătoreşti, pe bază de state nominale, altele decât cele pentru plata salariilor.

(2) Ordonatorii de credite efectuează calculul dobânzilor legale potrivit prevederilor prezentului ordin, pentru sumele totale datorate, indiferent de plăţile efectuate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Sumele plătite se scad din sumele totale datorate, calculate potrivit prevederilor prezentului ordin, iar eşalonarea se aplică la suma rămasă de plătit, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se plătesc în conturile menţionate de beneficiari.

Art. 5. - (1) Ordonatorii de credite răspund de corectitudinea privind calculul dobânzilor legale şi au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Potrivit clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare dobânzile legale se vor încadra la titlul „Alte cheltuieli”, cod 59, articolul „Despăgubiri civile”, cod 59.17.

(3) Pentru sumele cuvenite privind dobânda legală se datorează numai impozitul pe venit, care se reţine şi se calculează la data efectuării plăţii şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 21 august 2018.

Nr. 4.441.

 

ANEXĂ

 

Dobânda legală remuneratorie/penalizatoare pentru perioada 2.01.2008-30.06.2018

 

Perioada

Fracţie

Dobânda de referinţă BNR

Dobânda legală remuneratorie (Dobânda de referinţă BNR diminuată cu 20%)

Dobânda legală penalizatoare (Dobânda de referinţă BNR + 4 puncte procentuale, diminuată cu 20%)

1

2

3

4

5

2.01.2008-30.06.2008

181 zile din 366

7,50%

6,00%

9,20%

1.07.2008-31.12.2008

184 zile din 366

9,75%

7.80%

11,00%

1.01.2009-30.06.2009

181 zile din 365

10,25%

8,20%

11,40%

1.07.2009-31.12.2009

184 zile din 365

9,50%

7,60%

10,80%

1.01.2010-30.06.2010

181 zile din 365

8.00%

6,40%

9,60%

1.07.2010-31.12.2010

184 zile din 365

6,25%

5,00%

8,20%

1.01.2011-31 08.2011

243 zile din 365

6,25%

5,00%

8,20%

1.09.2011-2.11.2011

63 zile din 365

6,25%

5,00%

8,20%

3.11.2011-31.12.2011

59 zile din 365

6,00%

4.80%

8,00%

1.01.2012-5.01 2012

5 zile din 366

6,00%

4,80%

8,00%

6.01.2012-2.02.2012

28 zile din 366

5,75%

4,60%

7,80%

3.02.2012-2903.2012

56 zile din 366

5,50%

4,40%

7,60%

30.03.2012-31.12.2012

277 zile din 366

5,25%

4,20%

7,40%

1.01.2013-1.072013

182 zile din 365

5,25%

4.20%

7,40%

2.07.2013-5.08 2013

35 zile din 365

5,00%

4,00%

7,20%

6.08.2013-30.09.2013

56 zile din 365

4,50%

3,60%

6,80%

1.10.2013-5.11.2013

36 zile din 365

4,25%

3,40%

6,60%

6.11.2013-801.2014

64 zile din 365

4,00%

3,20%

6,40%

9.01.2014-4.02.2014

27 zile din 365

3,75%

3,00%

6,20%

5.02.2014-4.08.2014

181 zile din 365

3,50%

2,80%

6,00%

5.08.2014-30,09.2014

57 zile din 365

3,25%

2,60%

5,80%

1.10.2014-4.11.2014

35 zile din 365

3,00%

2,40%

5,60%

5.11.2014-7.01.2015

64 zile din 365

2,75%

2,20%

5,40%

8.01.2015-4.02.2015

28 zile din 365

2,50%

2,00%

5,20%

5.02.2015-31,03.2015

55 zile din 365

2,25%

1,80%

5,00%

1.04.2015-6.05,2015

36 zile din 365

2,00%

1,60%

4,80%

7.05.2015-31.12.2015

239 zile din 365

1,75%

1,40%

4,60%

1.01.2016-31.12.2016

366 zile din 366

1,75%

1,40%

4,60%

1.01.2017-31.12.2017

365 zile din 365

1,75%

1,40%

4,60%

1.01.2018-8.01.2018

8 zile din 365

1,75%

1,40%

4,60%

9.01.2018-7.02.2018

30 zile din 365

2,00%

1,60%

4,80%

8.02.2018-7.05.2018

89 zile din 365

2,25%

1,80%

5,00%

8.05.2018-30.06.2018

54 zile din 365

2,50%

2,00%

5,20%

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE Şl REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE Şl REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară

 

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (2) pct. 21 şi 22, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 92 alin. (1) şi (3)-(5) şi art. 93 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se identifică piaţa relevantă din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ale cărei caracteristici pot justifica impunerea unor obligaţii specifice în sarcina furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă.

Art. 2. - Pe piaţa identificată în conformitate cu dispoziţiile art. 1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii realizează periodic analize de piaţă, în scopul determinării situaţiei concurenţiale şi al impunerii, menţinerii, modificării sau retragerii obligaţiilor Specifice prevăzute în cap. VII secţiunea a 2-a paragraful 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr, 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 6/2011 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de linii închiriate - segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din data de 7 ianuarie 2011, se abrogă.

(3) Cu caracter tranzitoriu, obligaţiile individuale existente la data intrării în vigoare a prezentei decizii pe pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de linii închiriate - segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps, identificate conform Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 6/2011, cu excepţia celor întemeiate pe art. 108 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin în aceleaşi condiţii, pentru contractele în derulare, o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

Sorin Mihai Grindeanu

 

Bucureşti, 20 august 2018.

Nr. 686.

 

ANEXĂ

 

PIAŢA RELEVANTĂ

din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară

 

a) Piaţa relevantă a produsului

Piaţa serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară

Piaţa relevantă a produsului corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară cuprinde serviciile de linii închiriate - segmente terminale, care se definesc ca fiind serviciile care oferă segmentul de linie închiriată - circuit total delimitat de un punct de interconectare pentru linii închiriate situat la nivelul reţelei de transmisiuni regionale, al reţelei de transmisiuni locale subordonate sau al reţelei de acces subordonate, potrivit arhitecturii reţelei, şi un punct terminal al reţelei situat în interiorul aceluiaşi judeţ cu punctul de interconectare, indiferent de capacitatea de transmisie şi de tehnologiile ori de protocoalele sau interfeţele utilizate, precum şi serviciile de acces dedicat, transparent şi simetric - segmente terminale, pentru furnizarea circuitelor virtuale private (VPN).

Piaţa identificată este o piaţă de gros, supusă prevederilor cap. VII secţiunea a 2-a paragraful 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Piaţa geografică relevantă

Piaţa naţională determinată de teritoriul României