MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 738         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 august 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 322 din 10 mai 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 din Codul de procedură civilă  

 

Decizia nr. 347 din 22 mai 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi art. 117 alin. (2) din Codul de procedură civilă  

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

119. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 153/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară)

 

907/2.907/1.966. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei  

 

910/2.906/1.967. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei  

 

2.212/2.391/M.40/59/2.868/C/16.317/263/151/419. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului culturii şi identităţii naţionale, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special

 

ACTE ALE AUTORITĂTII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

980. - Decizie privind sancţionarea Societăţii CAPRICORN INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

981. - Decizie privind sancţionarea Societăţii SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

982. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AVANTGARDE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALA

 

DECIZIA Nr. 322

din 10 mai 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivnicem - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

 

             1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gheorghe Popescu In Dosarul nr. 1.161/59/2016 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal si care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.435D/2016.

             2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

             3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. In acest sens arată că, în cauză, se critică durata termenului de introducere a contestaţiei în anulare, apreciindu-se că acesta este prea mic în materie civilă. Având în vedere că termenele procedurale, ca şi întreaga procedură de judecată, sunt stabilite de legiuitor potrivit dispoziţiilor constituţionale, apreciază critica formulată ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

             4. Prin Decizia civilă nr. 2.817 din 28 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.161/59/2016, Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicata de Gheorghe Popescu într-o cauză privind soluţionarea unei contestaţii în anulare.

             5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale datorită instituirii termenului de 15 zile, care este un termen mic pentru formularea contestaţiei în anulare.

             6. În susţinerea excepţiei menţionează Decizia nr. 501 din 30 iunie 2016, prin care s-a statuat că opţiunea legiuitorului de a reglementa un termen redus pentru exercitarea căii de atac aduce atingere dispoziţiilor constituţionale privind accesul liber la justiţie.

             7. Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul netemeiniciei excepţiei, având în vedere că termenul de formulare a contestaţiei în anulare nu împiedică exercitarea acesteia, mai ales în condiţiile în care termenul curge de la comunicare.

             8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

             9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

           10. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

           11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 506 cu denumirea marginală Termen de exercitare din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

„(1) Contestaţia în anulare poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas definitivă.

(2) Contestaţia se motivează în termenul de 15 zile prevăzut la alin. (1), sub sancţiunea nulităţii acesteia."

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin dispoziţiile legale criticate, legiuitorul a condiţionat valorificarea unui drept de exercitarea sa în interiorul unui anumit termen. Procedând în acest fel, legiuitorul nu a avut intenţia de a restrânge accesul liber la justiţie, de care, în mod evident, cel interesat a beneficiat în cadrul termenului legal instituit, ci exclusiv pentru a instaura un climat de ordine, indispensabil în vederea exercitării dreptului constituţional prevăzut de art. 21, prevenind astfel abuzurile şi asigurând protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale celorlalte părţi. De altfel, Curtea a statuat în mod constant că reglementarea de către legiuitor, în limitele competenţei ce i-a fost conferită prin Constituţie, a condiţiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual -, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exerciţiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite (a se vedea în acest sens, spre exemplu, Decizia nr. 605 din 22 septembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 2017, paragrafele 30 şi 31, Decizia nr. 417 din 16 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 19 octombrie 2016, paragrafele 24 şi 25, Decizia nr. 266 din 6 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 19 mai 2008, sau Decizia nr. 141 din 23 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 23 aprilie 2004).

16. Aşa fiind, termenele instituite prin textul de lege criticat au în vedere soluţionarea procesului cu celeritate, în absenţa lor contestaţia în anulare putând fi formulată oricând, fapt ce ar fi de natură a genera o stare de perpetuă incertitudine în ceea ce priveşte raporturile juridice stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, afectând astfel grav stabilitatea şi securitatea care trebuie să le caracterizeze.

17. De altfel, art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", precum şi art. 129, care prevede că, „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii”, atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competenţei şi procedurii de judecată, inclusiv a condiţiilor de exercitare a căilor de atac. Prin urmare, termenele procedurale instituite de textul de lege criticat reprezintă expresia aplicării dispoziţiilor constituţionale invocate mai sus.

18. În ceea ce priveşte invocarea Deciziei nr. 501 din 30 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 21 septembrie 2016, astfel cum a reţinut si instanţa de judecată, prin aceasta Curtea a analizat termenul de 10 zile de formulare a contestaţiei în anulare în materie penală în ipoteza motivului prevăzut de art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală, astfel cum acesta era reglementat anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016, domeniul de reglementare supus controlului de constituţionalitate fiind, prin urmare, diferit de cel în materia dreptului procesual civil, astfel încât raţiunile care au condus la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate prin decizia menţionată nu sunt incidente în cauza de faţă.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gheorghe Popescu în Dosarul nr. 1.161/59/2016 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 506 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apei Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 10 mai 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 347

din 22 mai 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi art. 117 alin. (2)

din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi art. 117 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Kerezsi Jozsef în Dosarul nr. 3.612/197/2016 ai Judecătoriei Braşov şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.406D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă, personal, autorul excepţiei de neconstituţionalitate, lipsind celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia şi prezintă aspecte referitoare la fondul litigiului.

4. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că modalitatea de stabilire a competenţei teritoriale a instanţelor de judecată pentru introducerea cererilor de chemare în judecată nu aduce atingere dreptului părţilor de a se adresa justiţiei şi de a beneficia de un proces echitabil. De asemenea, menţionează jurisprudenţa Curţii referitoare la dispoziţiile legale similare din Codul de procedură civilă din 1865, respectiv Decizia nr. 979 din 25 iunie 2009.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 14 decembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.612/197/2016, Judecătoria Braşov a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi art. 117 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Kerezsi Jozsef, într-o cauză având ca obiect uzucapiune.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 107 alin. (1) din Codul de procedură civilă stabilesc ca regulă generală faptul că cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel. Prin aplicarea acestor dispoziţii se creează în mod mecanic şi evident excluderea posibilităţii alegerii instanţei în mod liber de către reclamant.

7. În continuare, referitor la dispoziţiile art. 117 alin. (2) din Codul de procedură civilă, se arată, în esenţă, că legiuitorul a stabilit că, în cazul în care imobilul este situat în circumscripţiile mai multor instanţe, cererea de chemare în judecată se va face la instanţa domiciliului sau reşedinţei pârâtului, dacă domiciliul sau reşedinţa acestuia se află în aceste circumscripţii, iar, în caz contrar, legiuitorul se contrazice, acceptând în mod necondiţionat regula stabilirii competenţei instanţei de judecată în funcţie de circumscripţia în care se află imobilul.

8. Aşadar, se apreciază că mecanismul stabilirii şi determinării instanţei competente în funcţie de locul situării imobilului şi al domiciliului pârâtului exclude şi limitează, în mod nelegal, dreptul procesual al reclamantului de a alege în mod liber instanţa din circumscripţia domiciliului acestuia. Prin urmare, dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece încalcă atât principiul securităţii raporturilor juridice, cât şi dreptul la un proces echitabil.

9. Judecătoria Braşov, contrar dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

12. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi reprezintă dispoziţiile art. 107 alin, (1) şi art. 117 alin, (2) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

- Art. 107 alin. (1): „Cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel.

- Art. 117 alin. (2): „Când imobilul este situat în circumscripţiile mai multor instanţe, cererea se va face la instanţa domiciliului sau reşedinţei pârâtului, dacă aceasta se află în vreuna dintre aceste circumscripţii, iar în caz contrar, la oricare dintre instanţele în circumscripţiile cărora se află imobilul.

16. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie astfel cum acesta se interpretează potrivit art. 20 din Constituţie şi prin prisma art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 107 alin. (1) din Codul de procedură civilă stabilesc instanţa competentă din punct de vedere teritorial să soluţioneze litigiile dintre părţi, şi anume cea de la domiciliul sau sediul pârâtului, în absenţa unei norme contrare. În litigiile privitoare la imobile, legiuitorul a stabilit, prin art. 117 alin. (1) din Codul de procedură civilă, o competenţă teritorială exclusivă, instituită printr-o normă imperativă de ordine publică, instanţa competentă fiind cea pe teritoriul căreia se află imobilul. Dacă imobilul este situat în circumscripţiile mai multor instanţe, legiuitorul a prevăzut, prin art. 117 alin. (2)din Codul de procedură civilă, o competentă alternativă, în sensul că cererea va putea fi introdusă la oricare dintre aceste instanţe. Însă, dacă pârâtul îşi are domiciliul sau reşedinţa în una dintre aceste circumscripţii cererea va fi introdusă la instanţa competentă din această circumscripţie.

18. Prevederile criticate reglementează conduita reclamantului în faza preprocesuală, stabilind cadrul şi limitele în care acesta poate sesiza instanţa cu cererea de chemare în judecată. În ceea ce priveşte susţinerea conform căreia există O inegalitate de tratament aplicabil, sub acest aspect, părţilor din proces, Curtea reţine că această critică este neîntemeiată, având în vedere că poziţia juridică a reclamantului care declanşează procesul este total diferită de cea a pârâtului chemat în judecată prin acţiunea introdusă de reclamant. Mai mult, în condiţiile în care însăşi legea stabileşte instanţa competentă şi limitele în care reclamantul îşi poate exercita dreptul de opţiune, Curtea constată că susţinerile autorului excepţiei potrivit cărora dispoziţiile criticate ar sta la baza pronunţării unei hotărâri arbitrare nu pot fi primite. Stabilirea prin prevederile legale criticate a competenţei teritoriale alternative nu aduce atingere, sub nicio formă, dreptului părţilor de a beneficia de un proces echitabil şi nu afectează imparţialitatea justiţiei.

19. În fine, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, procedura de judecată este prevăzută de lege, astfel încât stabilirea regulilor referitoare la competenţa teritorială imperativă şi/sau alternativă, precum şi la părţile care au dreptul de a alege reprezintă o atribuţie exclusivă a legiuitorului.

20. Totodată, Curtea observă că, din criticile formulate, reiese că autorul excepţiei este nemulţumit de faptul că nu poate introduce acţiunile pe rolul instanţei competente din circumscripţia în care îşi are domiciliul/sediul în calitate de reclamant. Or asemenea critici nu se pot converti Intr-un fine de neconstituţionalitate, autorul excepţiei urmărind, în realitate, obţinerea unei soluţii legislative favorabile situaţiei sale particulare.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Kerezsi Jozsef în Dosarul nr. 3.612/197/2016 al Judecătoriei Braşov şi constată că dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi art. 117 alin. (2) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Braşov si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 22 mai 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent, Andreea Costin

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Şl PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 153/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară)

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 3.080 din 19 iunie 2018, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 153/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 19 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 92/66/CEE a Consiliului din 14 iulie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 260 din 5 septembrie 1992, astfel cum a fost modificată de Directiva (UE) 2018/597 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 92/66/CEE a Consiliului de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 103 din 23 aprilie 2018.”

2. Articolul 15 din norma sanitară veterinară va avea următorul cuprins:

„Art. 15 - Laboratorul de referinţă al Uniunii Europene pentru boala de Newcastle se desemnează de Comisia Europeană.”

3. La articolul 19 din norma sanitară veterinară, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor furnizează Comisiei Europene, în măsura în care îi este solicitat acest lucru pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, informaţii privind situaţia bolii şi măsurile de control aplicate.”

4. Articolul 21 din norma sanitară veterinară va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor elaborează un plan de contingenţă, specificând măsurile naţionale care sunt implementate în eventualitatea apariţiei unui focar ai bolii de Newcastle; planul de contingenţă se actualizează, după caz, pentru a ţine seama de evoluţia situaţiei: acest plan trebuie să permită accesul la dotări, echipamente, personal şi la alte materiale corespunzătoare, necesare pentru eradicarea rapidă şi eficientă a focarului de boală de Newcastle; planul trebuie să indice precis cantitatea de vaccin pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor o consideră necesară pentru vaccinarea de urgenţă.

(2) Planurile de contingenţă şi eventualele actualizări ale acestora se transmit Comisiei Europene,”

5. Anexele nr. 5-7 la norma sanitară veterinară se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Geronimo Răducu Brănescu

 

Bucureşti, 14 august 2018.

Nr. 119.

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 907

din 23 iulie 2018

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 2.907

din 21 august 2018

MINISTERUL MUNCII Şl JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 1.966

din 1 august 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROM ARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Sadu” - S.A - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Bogdan Constantin Andronic,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea „Uzina Mecanică Sadu” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., Bucureşti

Cod unic de înregistrare RO 14373832

 

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

- mii lei -

0

1

2

3

4

I

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

85.132

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

83.232

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1.§00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

83.832

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

81.932

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

42.314

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

 

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

34,000

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

29.530

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

26.788

 

 

 

C2

bonusuri

14

2.742

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

3.501

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

298

 

 

 

C5

cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

671

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4.765

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.900

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.300

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.092

 

1

 

Rezerve legale

25

55

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.037

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte 3a bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

35

0

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

57

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

33

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

49

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama de publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.530

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

2.100

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

2.530

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finale anului

43

300

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

009

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

3.071

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2.452

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)

52

105

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

100

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

985

9

 

Plăţi restante

56

56.896

10

 

Creanţe restante

57

705


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 910 din 23 iulie 2018

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 2.906 din 21 august 2018

MINISTERUL MUNCII Şl JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 1.967 din 1 august 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM -

S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub

autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Bogdan Constantin Andronic,

secretar de stat

Eugen Orlando Teodorovici

Lia-Olguţa Vasilescu


 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea „Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

Str. Republicii nr. 1

Cod unic de înregistrare R013741804

 

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent 2018

- mii lei -

0

1

2

3

4

1.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

34.145

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

34.135

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

10

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

37.220

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

5

37.100

 

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

20.998

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

10

730

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

11.768

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

9.269

C1

ch. cu salariile

13

8.975

C2

bonusuri

14

294

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.598

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

229

C5

cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

672

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

120

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-3.075

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve fi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

8.013

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

7.863

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

8.013

X

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

330

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

2.622

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **)

51

2.178

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)

52

116

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

111

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

1.090

9

 

Plăţi restante

56

34.877

10

 

Creanţe restante

57

3.585


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 2.212 din 21 februarie 2018

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

Nr. 2.391 din 16 mai 2018

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. M.40 din 8 martie 2618

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 59 din 12 iunie 2018

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Nr. 2.868/C din 17 iulie2018

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

Nr. 16.317 din 17 aprilie 2018

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

Nr. 263 din 10 aprilie 2018

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

Nr. 151 din 14 martie 2018

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ

Nr. 419 din 2 april ie2018

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii

cu caracter special

 

În temeiul prevederilor:

- art. 43 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

- art. 5 alin. (1 j din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată;

- art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (3) din Legea nr, 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul culturii şi identităţii naţionale, ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne, ministrul justiţiei, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorul Serviciului de Protecţie şi Pază emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura comună de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi structurile de specialitate cu atribuţii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu caracter special din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază, prin acte administrative interne, adoptă măsuri pentru aplicarea Procedurii prevăzute la art. 1.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al şefului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. 3.37S/MC/ M.3.556/2.102/667/C/4.093/2.012/14.083/D-821 /1996, pentru aprobarea condiţiilor de autorizare a construcţiilor cu caracter militar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 16 mai 1996.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Ministrul Apărării Naţionale,

George Vladimir Ivaşcu

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul afacerilor interne,

Ministrul justiţiei,

Carmen Daniela Dan

Tudorel Toader

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Eduard Raul Hellvig

Silviu Predoiu

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

p. Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Ionel-Sorinel Vasilca

Gabriel Creţu

 


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii CAPRICORN INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 1.08.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare privind propunerea de sancţionare cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii CAPRICORN INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Braşov, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 9, bl. 319, sc. A, ap. 19, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J08/1083/1999, cod unic de înregistrare 12505414/1999 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 108/10.04.2003,

şi a constatat următoarele:

Societatea CAPRICORN INSURANCE BROKER - S.R.L. nu a respectat prevederile art. 1 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 164/2018.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 164/2018, societatea a fost sancţionată cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, de la data comunicării deciziei până la data transmiterii la Autoritatea de Supraveghere Financiară a dovezii care atestă că domnul Petre Daniel Ioan - conducător executiv al societăţii îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, conform prevederilor legale, dar nu mai mult de 4 luni de la data comunicării deciziei.

în baza controlului permanent efectuat conform prevederilor art. 381 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia supraveghere, control intermediari şi reguli de conduită, Serviciul supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie a constatat faptul că societatea nu a dus la îndeplinire măsura prevăzută la art. 1 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 164/2018.

Astfel, prin Adresa SA-DSISG nr. 2.353 din 14.06.2018, Societatea CAPRICORN INSURANCE BROKER - S.R.L. a fost notificată cu privire la motivele încălcării prevederilor art. 1 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 164/2018.

Prin Adresa nr. 232 din 29.06.2018, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu RG nr. 22.622 din 6.07,2018, societatea a răspuns la notificare, dar nu a transmis documente care să dovedească îndeplinirea cerinţelor de pregătire profesională a conducătorului executiv al societăţii.

Prin nerespectarea dispoziţiilor art. 1 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiara nr. 164/2018 au fost încălcate prevederile art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. n), art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea CAPRICORN INSURANCE BROKER - S.R.L, denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Braşov, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 9, bl. 319, sc. A, ap. 19, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J08/1083/1999, cod unic de înregistrare 12505414/1999 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare cu numărul RBK-108/10.04.2003, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea CAPRICORN INSURANCE BROKER - S.R.L. are obligaţia să aducă ia cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate fi sesizată Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 13 august 2018.

Nr. 980.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr, 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr, 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 1.08.2018, a rezultatelor controlului inopinat efectuat la Societatea SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Diligentei nr. 8, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/10584/04.12.1995, cod unic de înregistrare 7941182, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 047/10.04.2003,

s-au constatat următoarele:

a) La sediul social al Societăţii SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu au fost identificate elemente care să ateste faptul că în acea locaţie îşi desfăşoară activitatea brokerul mai sus menţionat (siglă firmă, cutie poştală, personal în timpul programului de lucru etc.).

Au fost încălcate astfel prevederile art. 2 alin, (1) lit. e) coroborat cu art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Conform documentelor puse la dispoziţia echipei de control de către administratorul societăţii, începând cu data de 2.03.2012, Societatea SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu mai are conducător executiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 7 alin. (7), (12) şi (13) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Potrivit datelor existente în aplicaţia electronică Baza_SAR a A.S.F., coroborate cu documentele puse la dispoziţia echipei de control, a rezultat că Societatea SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. nu a deţinut poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională pentru perioadele 1.01.2016-12.09.2016, respectiv 13.09.2017 şi până la data controlului.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (8) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

d) Potrivit evidenţei din aplicaţia electronică Baza_SAR (la data de 24.04.2018), Societatea SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. avea înregistrate 5 (cinci) persoane în Jurnalul asistenţilor în brokeraj - persoane fizice.

Societatea SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a pus la dispoziţia echipei de control niciun document din care să rezulte colaborarea cu persoanele înscrise în Jurnalul asistenţilor în brokeraj - persoane fizice şi nici documente/înscrisuri care să ateste că persoanele înregistrate în jurnal deţin certificate de pregătire profesională valabile.

Conform informaţiilor comunicate de I.S.F., cele 5 (cinci) persoane nu figurează în evidenţele institutului ca fiind înscrise ori că ar fi susţinut examenele de pregătire profesională până la data de 24.07.2018.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Norma privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, pusă în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi n) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

e) Societatea SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a transmis raportările aferente trimestrelor III şi IV/2017, în format letric şi electronic.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 3 pct. III lit. a)-d) - Termen de transmitere din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, modificate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2014, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) şi i) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

f) Societatea SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a pus la dispoziţia echipei de control toate registrele şi înregistrările contabile care să evidenţieze şi să explice situaţia privind taxa de funcţionare, aferentă perioadei verificate, 1.01.2013-31.12.2017, fapt pentru care nu s-a putut verifica corectitudinea modului de constituire şi virare a taxei de funcţionare de către societate.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) şi ale art. 36 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. n) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea SILGA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Str. Diligenţei nr. 8, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/10584/04.12.1995, cod unic de înregistrare 7941182, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 047/10.04.2003, reprezentată de către domnul Stoian Gabriel, administrator al societăţii, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000. cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 13 august 2018.

Nr. 981.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AVANTGARDE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul şedinţei din data de 1.08.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat desfăşurat la Societatea AVANTGARDE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Bd. Luptătorilor nr. 65, camera 2, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4022/12.03.2004, cod unic de înregistrare 16232066/12.03.2004 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 529/29.10.2008, reprezentată de către domnul Rusu Iulian Teodor, în calitate de administrator şi conducător executiv,

şi a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea Adunării generale a asociaţilor Societăţii AVANTGARDE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nr. 1 din data de 10.04.2018 s-a decis renunţarea la activitatea de broker de asigurare şi solicitarea retragerii în mod expres a autorizaţiei de funcţionare.

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii AVANTGARDE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., astfel că, la data de 31.12.2017, aceasta a înregistrat o pierdere în sumă de 28.278 lei.

3. Societatea AVANTGARDE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat societăţile de asigurare şi/sau de reasigurare cu care a avut încheiate contracte de intermediere/brokeraj, cu privire la rezilierea acestora, începând cu data de 1.01.2018.

4. Societatea AVANTGARDE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat clienţii (asiguraţii) ale căror contracte de asigurare se aflau în derulare cu privire la faptul că societatea a decis încetarea activităţii de broker de asigurare şi a solicitat Autorităţii de Supraveghere Financiară retragerea autorizaţiei de funcţionare.

Totodată, prin aceste notificări, asiguraţii (clienţii) au fost îndrumaţi să se adreseze direct societăţilor de asigurare la care aceştia au încheiate poliţele de asigurare.

5. A fost verificată situaţia decontărilor cu societăţile de asigurare si/sau de reasigurare cu care Societatea AVANTGARDE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a colaborat.

6. Societatea AVANTGARDE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul instanţelor de judecată din România cu societăţi de asigurare/intermediari în asigurări/clienţi sau foşti clienţi/angajaţi sau foşti angajaţi/asistenţi în brokeraj/alte persoane fizice/juridice.

7. La data de 31.03.2018, Societatea AVANTGARDE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin, (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AVANTGARDE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Bd. Luptătorilor nr. 65, camera 2, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional a! Registrului Comerţului cu nr. J40/4022/12.03.2004, cod unic de înregistrare 16232066/ 12.03.2004 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 529/29.10.2008, reprezentată de către domnul Rusu Iulian Teodor, în calitate de administrator şi conducător executiv, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr, 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 13 august 2018.

Nr. 982.