MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 742         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 august 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

379. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise In domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C

 

883. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

901. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.133/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale

 

1.019. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

5.426. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind acordarea a două titluri de parc industrial Societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC - S.R.L

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

 

Având în vedere:

- dispoziţiile art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. 604.737/2018 al Direcţiei generale monitorizare şi control,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, şi ale art. 16 alin. (7) şi (9) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 12 aprilie 2007, cu modificările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Petru-Bogdan Alexa

 

Bucureşti, 20 august 2018.

Nr. 379.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice-A.N.R.S.C., denumit în continuare regulament, este elaborat în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul regulament stabileşte procedura conform căreia Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., efectuează activitatea de control, constatare, notificare şi de sancţionare a abaterilor de la actele normative emise în domeniul său de reglementare, pentru aplicarea în mod unitar a dispoziţiilor legale privind regimul contravenţiilor.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 3. - Prevederile regulamentului se aplică.

a) operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi publice;

b) operatorilor economici şi instituţiilor publice, care desfăşoară în condiţii de monopol activităţi specifice serviciilor de utilităţi publice, din sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;

c) autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;

d) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară;

e) utilizatorilor, conform competenţelor stabilite prin lege.

Art. 4. - Aplicarea prevederilor prezentului regulament va fi asigurată de către Direcţia generală monitorizare şi control - D.G.M.C. - Serviciul control prin reprezentanţii împuterniciţi de către preşedintele A.N.R.S.C.

 

CAPITOLUL III

Definiţii

 

Art. 5. - În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) agent constatator - persoană împuternicită de către preşedintele A.N.R.S.C. să desfăşoare activităţi de control, să constate, să notifice şi să sancţioneze abaterile de la reglementările emise în domeniul de activitate al A.N.R.S.C., precum şi să dispună măsuri pentru prevenirea, stoparea/ remedierea efectelor produse de încălcarea prevederilor legale;

b) acţiunea de control - ansamblu de activităţi desfăşurate de A.N.R.S.C. în vederea verificării modului în care sunt respectate reglementările în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;

c) control planificat - acţiune a unei echipe de control, efectuată pe baza planului anual de control aprobat de către preşedintele A.N.R.S.C.;

d) control neplanificat - acţiune a unei echipe de control dispuse de către preşedintele A.N.R.S.C. ca urmare a unor sesizări, solicitări de informaţii şi/sau semnale primite de la terţi ori ca urmare a sesizării din oficiu;

e) echipă de control - echipă formată din două sau mai multe persoane angajate în cadrul A.N.R.S.C., din care cel puţin una are calitatea de agent constatator;

f) împuternicire de control - document prin care se atestă calitatea de agent constatator;

g) mandat de control - document prin care se autorizează membrii unei echipe de control să efectueze o activitate de control;

h) măsură de conformare - măsură corectivă, obligatorie, dispusă printr-un act scris întocmit de echipa de control a A.N.R.S.C., în urma unei acţiuni de control, pentru restabilirea legalităţii şi/sau aplicarea corectă a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situaţii existente neconforme;

i)notă de control - document unilateral care se întocmeşte de către echipa de control, în care sunt consemnate datele, verificările şi concluziile acţiunii de control, precum şi măsurile şi termenele de conformare stabilite;

j) Plan anual de control - document aprobat de către preşedintele A.N.R.S.C. prin care sunt planificate activităţile de control aferente unui an calendaristic;

k) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - document care se întocmeşte de către un agent constatator pentru acele fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii, a căror constatare şi sancţionare sunt de competenţa A.N.R.S.C.;

l) măsură de remediere - orice măsură dispusă de agentul constatator în planul de remediere care are ca finalitate îndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina sa;

m) plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat în condiţiile prevăzute la art. 4 din Legea prevenirii nr. 270/2017, prin care agentul constatator stabileşte măsuri şi un termen de remediere;

n) termen de remediere - perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat în condiţiile art. 4 din Legea prevenirii nr. 270/2017, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale; durata termenului de remediere se stabileşte cu luarea în considerare a circumstanţelor săvârşirii faptei şi a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale; durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată.

 

CAPITOLUL IV

Acte normative de referinţă

 

Art. 6. - Dispoziţiile prezentului regulament sunt elaborate în concordanţă cu prevederile următoarelor acte normative:

a) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare;

c) Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006;

d) Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e} Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

h) Legea prevenirii nr. 270//2017;

i) Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere;

j) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul - general privind protecţia datelor).

 

CAPITOLUL V

Modalităţi şi documente de referinţă ale activităţii de control

 

Art. 7. - Activitatea de control a A.N.R.S.C. are ca obiectiv prevenirea şi limitarea abaterilor de la legislaţia specifică serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se exercită prin două modalităţi:

a) controale planificate;

b) controale neplanificate.

Art. 8. - Indiferent de modalitatea prin care se exercită acţiunea de control, echipa de control trebuie să fie formată din minimum doi membri, angajaţi ai A.N.R.S.C., din care cel puţin un membru va avea calitatea de agent constatator - împuternicit în acest sens de către preşedintele A.N.R.S.C. printr-un document denumit împuternicire de control.

Art. 9. - împuternicirea de control este valabilă pentru o perioadă de maximum 2 ani, însoţită de actul de identitate şi de legitimaţia de serviciu ale agentului constatator, iar conţinutul acesteia este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 10. - (1) Acţiunea de control planificat va fi precedată de transmiterea către entitatea controlată, cu cel puţin zece zile calendaristice înainte de data începerii efective a acţiunii, a unei notificări care va cuprinde:

- denumirea şi adresa A.N.R.S.C.;

- denumirea şi adresa persoanei juridice/autorităţii administraţiei publice locale/asociaţiei de dezvoltare intercomunitară la care urmează a se efectua controlul;

- obiectul controlului, precum şi perioada controlată;

- data începerii controlului şi durata acestuia;

- documentele, evidenţele, datele şi informaţiile minime pe care persoana juridică controlată trebuie să le pună la dispoziţia echipei de control;

- semnătura conducătorului Direcţiei generale monitorizare şi control.

(2) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Controalele neplanificate nu se notifică.

Art. 11. - Acţiunea de control, indiferent de modalitate, trebuie să se desfăşoare pe baza unui mandat de control, semnat de preşedintele A.N.R.S.C., conform formularului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 12. - (1) Toate constatările echipei de control, precum şi măsurile şi termenele de conformare stabilite pe parcursul unei acţiuni de control, indiferent de modalitate, trebuie să fie cuprinse într-un document, denumit notă de control, prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Nota de control va fi întocmită numai pe baza documentelor şi informaţiilor solicitate, verificate şi anexate în copie notei de către echipa de control şi puse la dispoziţie de persoana juridică controlată.

(3) Nota de control, întocmită de către echipa de control în minimum trei exemplare, va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de către toţi membrii echipei de control şi de către reprezentantul persoanei juridice controlate.

(4) După semnarea notei de control aceasta va fi înregistrată la registratura persoanei juridice controlate şi, ulterior, menţionată în Registrul unic de control.

(5) Un exemplar al notei de control va fi înmânat reprezentanţilor persoanei juridice controlate, iar un exemplar va fi transmis Direcţiei generale monitorizare şi control pentru înregistrare

(6) Exemplarul trei al notei de control, împreună cu anexele aferente, se arhivează prin grija şefului echipei de control.

 

CAPITOLUL VI

Echipa de control

 

Art. 13. - (1) Echipa de control este formată din cei puţin doi membri, unui dintre aceştia având obligatoriu calitatea de agent constatator.

(2) Componenţa echipei de control poate cuprinde, în funcţie de tematica controlului, agenţi constatatori şi experţi din cadrul oricărui compartiment de specialitate al A.N.R.S.C.

(3) Unul dintre membrii echipei de control, care are şi calitatea de agent constatator, va fi nominalizat în mandatul de control ca şef al echipei de control.

(4) Şeful echipei de control nominalizat în mandatul de control are următoarele responsabilităţi principale:

a) reprezintă echipa de control în faţa conducerii persoanei juridice controlate;

b) prezintă şi înregistrează mandatul de control la registratura persoanei juridice care urmează să fie controlată;

c) răspunde de modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor şi etapelor aferente procedurii de control;

d) coordonează şi asigură întocmirea notei de control şi, dacă este cazul, a procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;

e) asigură arhivarea notelor de control împreună cu anexele aferente;

f) urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite prin nota de control la scadenţa fiecărei măsuri;

g) va comunica trimestrial, la D.G.M.C., stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite prin notele de control şi va propune acţiuni de control neplanificat în cazul constatării de neconformităţi.

(5) Orice faptă săvârşită împotriva membrilor echipei de control se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.

Art. 14. - Pe timpul desfăşurării acţiunii de control, membrii echipei de control au, în principal, următoarele drepturi, în raport cu persoanele prevăzute la art. 3:

a) să efectueze acţiuni de control, planificate şi neplanificate, privind respectarea prevederilor legale a actelor normative din sfera de competenţă a A.N.R.S.C. pe baza mandatului de control şi să aplice sancţiuni eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare, în cazul nerespectării acestora;

b) să aibă acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice instalaţiile de utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări. Atât operatorii, cât şi utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia reprezentanţilor împuterniciţi documentele cu privire la serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat;

c) membrii echipei de control au dreptul să solicite, iar persoana juridică controlată are obligaţia să pună la dispoziţie orice document cu privire îa serviciile de utilităţi publice furnizate/prestate;

d) să solicite/să analizeze şi să preia în copie documente sau înregistrări relevante care au legătură cu obiectul acţiunii de control.

Art. 15. - Membrii echipei de control au următoarele responsabilităţi şi obligaţii:

a) să îşi decline calitatea, legitimându-se în faţa reprezentantului persoanei juridice care urmează să fie controlată, prezentând mandatul de control, legitimaţiile de serviciu, împuternicirea/împuternicirile de control şi actele de identitate;

b) să solicite persoanei juridice controlate Registrul unic de control şi să consemneze, înaintea începerii controlului, toate elementele prevăzute;

c) în situaţia neprezentării Registrului unic de control, acţiunea de control se efectuează, iar cauzele neprezentării se consemnează în nota de control;

d) să consulte, înainte de începerea acţiunii de control, actele de control încheiate anterior care au legătură cu domeniul de activitate al A.N.R.S.C., pentru a cunoaşte constatările făcute, măsurile stabilite şi stadiul îndeplinirii lor;

e) să efectueze controlul conform procedurii stabilite de prezentul regulament;

f) să întocmească nota de control;

g) să păstreze secretul informaţiilor cu caracter confidenţial, deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, şi să nu le facă publice decât în cazurile expres prevăzute de reglementările legale în vigoare;

h) să nu pretindă şi să nu primească bunuri sau bani şi să nu îşi creeze avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei;

i) să efectueze acţiunea de control cu obiectivitate şi să încheie proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în cazul în care constată că au fost săvârşite fapte care constituie contravenţii în domeniul de reglementare al A.N.R.S.C.;

j) agenţii constatatori nu pot depăşi obiectivele controlului stabilite prin mandatul de control;

k) să exercite activ rolul de îndrumare a persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicaţiile şi orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în nota de control, arătându-se indicaţiile şi orientările oferite.

 

CAPITOLUL VII

Procedura de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

Art. 16. - (1) Constatarea şi sancţionarea săvârşirii unei contravenţii trebuie consemnate într-un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, întocmit şi semnat de către şeful echipei de control.

(2) Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se semnează de către şeful echipei de control şi de către reprezentantul persoanei juridice contraveniente.

(4) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se efectuează în urma analizării notei de control, pe baza datelor, informaţiilor/înregistrărilor şi a documentelor anexate acesteia.

(5) În cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, şeful echipei de control va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. în acest caz, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia.

(6) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator

(7) În lipsa unui martor, şeful echipei de control va preciza motivele şi împrejurările care au condus la încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în acest mod.

(8) În conformitate cu prevederile actelor normative privind regimul juridic al contravenţiilor, agenţii constatatori pot cere sprijinul organelor de poliţie sau de jandarmi.

(9) În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 33/2018, agentul constatator, conform procedurilor menţionate de Legea prevenirii nr. 270/2017, încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere, conform modelului din anexa la procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 5. în această situaţie nu se aplică sancţiuni contravenţionale complementare.

(10) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, şeful echipei de control are obligaţia să iniţieze reluarea controlului şi să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

(11) În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prin care se constată săvârşirea de contravenţii şi se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţională/contravenţionale, altele decât avertismentul.

(12) Dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii prevenirii nr. 270/2017.

Art. 17. - (1) Dacă persoana juridică controlată a săvârşit mai multe fapte care constituie contravenţii, sancţiunea se va aplica pentru fiecare faptă.

(2) Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, amenzile cumulate nu pot depăşi dublul maximului amenzii prevăzute de lege pentru contravenţia cea mai gravă.

(3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se întocmeşte în trei exemplare, dintre care exemplarul doi se înmânează persoanei juridice sancţionate, exemplarul trei se transmite organelor de specialitate ale direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, municipale, respectiv a municipiului Bucureşti şi unităţilor subordonate acestora, în a căror rază teritorială îşi are sediul contravenientul, iar exemplarul original va rămâne la A.N.R.S.C., urmând a fi arhivat conform reglementărilor stabilite pentru imprimatele cu regim special.

(4) Sancţiunea contravenţională nu absolvă contravenientul de îndeplinirea obligaţiei pentru care a fost sancţionat.

(5) Evidenţa carnetelor conţinând procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a împuternicirilor de control se ţine de către D.G.M.C.

 

CAPITOLUL VIII

Căi de atac

 

Art. 18. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere In termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării sau a comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, însoţită de o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

(2) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi exercitarea căilor de atac împotriva hotărârii judecătoreşti sunt suspensive de executare.

Art. 19. - Plata amenzii contravenţionale se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Art. 20. - A.N.R.S.C., prin D.G.M.C., va comunica în termen legal organelor de specialitate ale direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, municipale, respectiv a municipiului Bucureşti şi unităţilor subordonate acestora, în a căror rază teritorială îşi are sediul contravenientul, exemplarul trei al procesului-verbal de constatare şl de sancţionare a contravenţiei, încheiat în vederea urmăririi executării acestuia, în cazul aplicării sancţiunii cu amendă.

 

CAPITOLUL IX

Răspunderi şi sancţiuni

 

Art. 21 - Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea materială, disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, în condiţiile legii,

Art. 22. - (1) Plata amenzilor contravenţionale se face în contul prevăzut în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

(2) Sumele provenite din amenzi constituie venit la bugetul de stat, potrivit legii.

Art. 23. - Aplicarea sancţiunii contravenţionale şi executarea acesteia se prescriu în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art. 24. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Față

 

Antetul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

 

ÎMPUTERNICIRE DE CONTROL
Nr....................................

 

...................................
(nume, prenume)

 

Data eliberării ................

Împuternicirea este valabilă pentru o perioadă de 24 de luni de la data eliberării.

 

PREȘEDINTE

…………..................

 

Verso

Domnul/Doamna ................ are calitatea de agent constatator și, în conformitate cu atribuțiile și competențele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) dispuse prin Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este împuternicit(ă):

1. să efectueze controale, planificate și neplanificate, la operatorii/furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilități publice aflate în sfera de competență a A.N.R.S.C., precum și la autoritățile administrației publice locale la nivelul județelor, municipiilor, orașelor, comunelor și cele ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, conform atribuțiilor și obligațiilor acestora de respectare a reglementărilor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

2. să stabilească măsuri de conformare pentru operatorii/furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilități publice și pentru autoritățile administrației publice locale ale județelor, municipiilor, orașelor, comunelor și asociațiile de dezvoltare intercomunitară supuse controlului;

3. să constate și să sancționeze abaterile de la reglementările privind serviciile comunitare de utilități publice aflate în sfera de competență a A.N.R.S.C.

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Antetul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

 

Nr. / ..................................

 

................ (denumirea organizației controlate)

În atenția domnului/doamnei ................ (conducătorul organizației controlate)

 

NOTIFICARE 
privind începerea controlului planificat

 

Vă facem cunoscut că Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice A.N.R.S.C., în conformitate cu Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 379/2018, și potrivit Planului de control pe anul ................, va efectua un control planificat la organizația dumneavoastră, în perioada ................ .

În vederea efectuării activității de control în bune condiții aveți obligația de a pune la dispoziția echipei de control a A.N.R.S.C. următoarele documente:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pe timpul activității de control, membrii echipei de control pot solicita și alte documente sau date referitoare la modul de desfășurare a serviciilor comunitare de utilități publice.

 

Direcția generală monitorizare și control
Director general, 
...........................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Antetul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

 

Aprobat 
Președinte

 

MANDAT DE CONTROL

 

În perioada ................, o echipă a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., formată din:

1................ . , șeful echipei de control, care se legitimează cu ................ seria ................ nr................ .;

2................ . , care se legitimează cu ................ seria ................ nr................ .;

3................ . , care se legitimează cu ................ seria ................ nr................ .;

4................ . , care se legitimează cu ................ seria ................ nr................ .;

5................ . , care se legitimează cu ................ seria ................ nr................ .,

va efectua un control planificat/neplanificat la ................, cu sediul în localitatea ................, str................ . nr................ ., județul/sectorul ................ .

Acțiunea de control are drept obiectiv ................ .

 

Direcția generală monitorizare și control
Director general, 
.............................

 

Data ................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

NOTĂ DE CONTROL*)
încheiată în ziua de ................ luna ................ anul ................, în localitatea ................ județul (sectorul) ................

 

 

 

1. Temeiul legal al acțiunii de control

2. Date privind controlul efectuat

(Se completează cu informații privind componența echipei de control care efectuează controlul, precizându-se pentru fiecare numele și prenumele, funcția și direcția din care face parte, numărul/data mandatului de control, precum și numărul împuternicirilor de control ale agenților constatatori, numărul și data emiterii ordinelor de deplasare.

De asemenea, se vor preciza:

- locul desfășurării acțiunii de control și denumirea persoanei juridice supuse controlului;

- numărul notificării privind începerea și perioada efectuării controlului, în cazul controalelor planificate;

- obiectul și/sau perioada la care se raportează controlul.

3. Date privind persoana juridică supusă controlului

[Se completează cu datele de identificare a persoanei juridice controlate (sediul, codul de identificare fiscală/codul unic de înregistrare la registrul comerțului), cu datele de identificare a conducătorului organizației controlate/reprezentantului legal al acesteia și numele persoanelor din partea altor autorități care au participat în derularea controlului efectuat de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.]

4. Rezultatele controlului

(Constatările care se înscriu în această secțiune trebuie să fie precise, fără ștersături sau corecturi și trebuie să se bazeze pe date și documente expuse clar, eliminându-se orice elemente și descrieri personale, inutile și neconcludente.)

La nota de control se pot anexa orice acte, documente și note explicative, necesare susținerii constatărilor.

În cazul constatării de nereguli sau al încălcării/eludării prevederilor legale se vor preciza actele normative încălcate, cu identificarea lor la nivel de articol, alineat și/sau literă.

5. Concluzii și măsuri

(În această secțiune se vor sintetiza informațiile cuprinse la punctele 3 și 4, în raport cu măsurile care se impun pentru remedierea și/sau sancționarea neregulilor/deficiențelor constatate pe parcursul controlului.)

Nota de control va purta la final următoarele mențiuni:

NOTĂ:

Persoana juridică supusă controlului va raporta în scris la A.N.R.S.C., la termenul scadent al fiecărei măsuri de conformare stabilit în prezenta notă de control, stadiul îndeplinirii măsurilor.

Prezenta notă de control conține un număr de ................ pagini și s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, din care un exemplar pentru ................ (persoana juridică supusă controlului).

La terminarea acțiunii de control, echipa A.N.R.S.C. a restituit toate documentele originale puse la dispoziție de persoana juridică controlată.

Nota de control a fost comunicată și înregistrată la registratura persoanei juridice controlate cu nr................ .și, acolo unde este cazul, a fost înregistrată în Registrul unic de control seria ................ nr................., la poziția .................

 

Echipa de control a A.N.R.S.C.
.................................................

.................................................
(semnăturile și ștampila)

Persoana juridică/fizică controlată
.................................................

.................................................
(semnăturile/semnătura și ștampila)

 


*) Instrucțiunile privind completarea notei de control sunt prevăzute în paranteză.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

PROCES-VERBAL 
seria ................ nr................ . de constatare și sancționare a contravențiilor

 

Încheiat în ziua ................ luna ................ anul ................ ora ................, în localitatea ................, județul/sectorul ................

 

Subsemnatul, ................, agent constatator, împuternicit de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., cu sediul în București, str................ . nr................ ., sectorul ................, posesorul Împuternicirii de control nr................ ., constat că persoana juridică/autoritatea administrației publice locale ................, cu sediul în localitatea ................, str................ . nr................ ., județul/sectorul ................, având cod de înregistrare fiscală/CUI ................, reprezentată prin ................, identificat(ă) cu actul de identitate CI/BI ................ seria ................ nr................ ., CNP ................, eliberat de ................ la data de ................, a săvârșit următoarele: ................

Cele menționate constituie contravenție/contravenții, prevăzută/prevăzute de art................ . alin................ . lit................ . din ................ și sancționată/sancționate de art................ . alin...... lit................ . din ................ .

Stabilesc avertisment/amendă ................ (în cifre) ................ (în litere), care va fi achitată în contul bugetului de stat nr................ ., deschis la Trezoreria ................, iar copia chitanței și cea a procesului-verbal vor fi depuse la sediul A.N.R.S.C. în termen de 15 zile calendaristice de la data înștiințării/comunicării prezentului proces-verbal.

Prin semnarea prezentului proces-verbal contravenientul recunoaște că a primit o copie a acestuia.

Neplata amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal atrage executarea silită conform prevederilor legislației în vigoare.

În cazul în care contravenientul nu este de față/refuză/nu poate lua cunoștință despre conținutul procesului-verbal, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care vor fi confirmate și semnate de un martor, identificat cu datele din buletinul/cartea de identitate.

Alte mențiuni .....................................................................................................................................................

Obiecții ale contravenientului privind cele consemnate în procesul-verbal . ..................................................

Căi de atac din partea contravenientului: plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării/comunicării prezentului proces-verbal, depusă la judecătorie.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, semnate pe fiecare pagină, un exemplar fiindu-i înmânat/comunicat contravenientului.

 

Agent constatator
Numele și prenumele ................
Semnătura ................ Ștampila

Contravenient
(reprezentant al contravenientului)
Numele și prenumele ................
Semnătura ................ Ștampila

Martor
Numele și prenumele ................
B.I./C.I. seria ................ nr................ ., CNP ................
Semnătura ................

 

Anexă

la Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor încheiat astăzi, 
ziua ................ luna ................ anul ................

 

PARTEA I

ziua ................ luna ................ anul ................

 

Plan de remediere

 

Nr. crt.

Fapta săvârșită

Măsuri de remediere

Termen de remediere

1.

2.

.....

 

Alte mențiuni
................
(numele, prenumele, semnătura)

Contravenient,
................
(numele, prenumele, semnătura)

Martor,
................
(numele, prenumele, semnătura)

 

PARTEA II

ziua ................ luna ................ anul ................

 

Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere

Nr. crt.

Fapta săvârșită

Măsuri de remediere

Mod de îndeplinire

1.

2.

.....

 

Alte mențiuni

.............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

...............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Agent constatator,
............................................
(numele, prenumele, semnătura)

Contravenient,
.......................................
(numele, prenumele, semnătura)

Martor,
...............................................
(numele, prenumele, semnătura)

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU Şl PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă poziţia nr. 8 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 9 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare

cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 7 august 2018.

Nr. 883.


 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU Şl PUBLICITATE IMOBILIARĂ

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 1.133/2016

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale,

în 23 de unităţi administrativ-teritoriale

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 4 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.133/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 septembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 8 august 2018.

Nr. 901.

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 4

1a Ordinul nr. 1.133/2016)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 9.683 din 23.08.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 1.019.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind acordarea a două titluri de parc industrial Societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 147/2018, şi ale art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se dispune acordarea a două titluri de parc industrial Societăţii PARCURI INDUSTRIALE TÂRGU SECUIESC - S R L., cu sediul social în judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, Str. Gării nr. F.N., cod unic de înregistrare 38255508, care administrează parcurile industriale constituite pe terenurile având datele de identificare prevăzute la art. 2.

(2) Durata titlurilor de parc industrial acordate potrivit alin. (1) este de 20 ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 2. - (1) Terenurile pentru care se acordă titlurile de parc industrial au următoarele caracteristici;

a) sunt amplasate pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, şi identificate în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 25.546 din 21.02.2018 şi nr. 29.103 din 19.03.2018, eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Târgu Secuiesc;

b) au o suprafaţă de 7,28 ha, respectiv 6,49 ha.

(2) Locaţiile terenurilor pentru care se acordă titlurile de parc industrial sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 3. - Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport anual privind dezvoltarea fiecăruia dintre cele două parcuri industriale.

Art. 4. - Titlurile de parc industrial, acordate potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcurile industriale dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, şi de art. 456 alin. (1) lit. i) şi art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în;

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlurilor de parc industrial acordate potrivit prezentului ordin este municipiul Târgu Secuiesc, judeţul Covasna.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Adrian Ionuţ Gâdea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 3 august 2018.

Nr. 5.426.


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2