MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 743         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 august 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 323 din 10 mai 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 430 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

636. -  Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015

 

638. -  Hotărâre pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea” -  etapa 1

 

641. -  Hotărâre pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 323

din 10 mai 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 430 alin. (1) şi (2)

din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu -  preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila -  judecător

Andreea Costin -  magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 430 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ioan Sion-Covaciu în Dosarul nr. 2.128/111 /2015 al Curţii de Apel Oradea -  Secţia I civilă si care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.798D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că autoritatea de lucru judecat are în vedere securitatea raporturilor juridice şi invocă jurisprudenţa Curţii, respectiv Decizia nr. 908 din 5 decembrie 2006 sau Decizia nr. 1.063 din 14 iulie 2009.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 8 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.128/111/2015, Curtea de Apel Oradea -  Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 430 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Ioan Sion-Covaciu într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului formulat împotriva unei sentinţe civile a Tribunalului Bihor prin care a fost admisă excepţia autorităţii de lucru judecat.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece prin admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat instanţa nu se pronunţă asupra fondului.

6. Curtea de Apel Oradea -  Secţia I civilă apreciază că excepţia este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 430 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „(1) Hotărârea judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are. de la pronunţare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată.

(2) Autoritatea de lucru judecat priveşte dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă."

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) privind statul de drept şi obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 4 privind unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni, art. 15 alin. (1) privind universalitatea, art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 22 alin. (1) privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, art. 23 alin. (1) şi (12) privind libertatea individuală şi principiul legalităţii, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, art. 26 alin. (2) potrivit căruia „persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.”, art. 41 alin. (1), (2) şi (5) privind munca şi protecţia socială a muncii şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr, 25 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 31 martie 2015, paragraful 12, analizând constituţionalitatea dispoziţiilor art. 429 şi art. 430 alin. (2) din Codul de procedură civilă, a statuat că aceste dispoziţii vizează efectele hotărârilor judecătoreşti cu privire la dezînvestirea instanţei după pronunţarea hotărârii şi, respectiv, efectele autorităţii de lucru judecat. Referitor la aceste principii de drept, prin Decizia nr.478 din 8 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 21 iulie 2006, Curtea a reţinut că principiul potrivit căruia, după pronunţarea hotărârii, judecătorii nu mai pot reveni asupra deciziei luate nu numai că nu încalcă prevederile Constituţiei, ci, dimpotrivă, reprezintă o componentă esenţială a ideii de justiţie, a asigurării autorităţii de lucru judecat şi a ocrotirii drepturilor procesuale ale părţilor, ca element fundamental al statului de drept. Principiul autorităţii lucrului judecat (ros judicata) se coroborează cu regula că, odată pronunţată hotărârea definitivă, misiunea judecătorului care a participat la judecată se încheie (lata sententia, judex desinit esse judex). Ca efect juridic al acestei reguli, care ţine de ordinea publică, pronunţarea hotărârii are şi efect de desistare a instanţei, iar judecătorul care s-a pronunţat nu poate reveni asupra părerii sale în respectiva cauză, cu menţiunea că părţilor le rămâne posibilitatea de a cere doar îndreptarea greşelilor materiale care s-ar strecura în hotărâre. De altfel, acest principiu fundamental al procedurii civile, recunoscut în numeroase ţări de drept romano-germanic, este consacrat şi în dreptul anglo-saxon sub numele de functus officio, adagiu din care decurge faptul că, după pronunţarea unei hotărâri definitive, instanţele nu mai pot reveni asupra acesteia, singura posibilitate de schimbare sau corectare a soluţiei rămânând exercitarea căilor de atac recunoscute de lege.

15. Totodată, dispoziţiile legale criticate sunt norme de procedură adoptate de legiuitor în virtutea mandatului său constituţional conferit de art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege iar în jurisprudenţa sa Curtea a reţinut că accesul liber la justiţie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care justiţia se înfăptuieşte şi că este de competenţa exclusivă a legiuitorului să instituie regulile de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti. Judecătorul .spune dreptul” pentru soluţionarea unui litigiu, dar numai în formele şi în condiţiile procedurale instituite de lege. Pe cale de consecinţă, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, ca şi modalităţile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul accesului liber la justiţie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a utiliza aceste proceduri, în formele şi în modalităţile instituite de lege. De aceea, regula art. 21 alin. (2) din Constituţie, potrivit căreia nicio lege nu poate îngrădi accesul la justiţie, are ca semnificaţie faptul că legiuitorul nu poate exclude de la exerciţiul drepturilor procesuale pe care le-a instituit nicio categorie sau niciun grup social (Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).

16. În continuare, referitor la critica de neconstituţionalitate formulată prin raportare la celelalte prevederi constituţionale, Curtea constată că aceasta nu cuprinde motivarea ca element al său, astfel încât nu poate fi reţinută, Curtea neputându-se substitui autorului excepţiei în formularea unor critici de neconstituţionalitate.

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1- 3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ioan Sion-Covaciu în Dosarul nr. 2.128/111/2015 al Curţii de Apel Oradea -  Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 430 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Oradea -  Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 10 mai 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristesti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş- Cluj-Oradea”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. -  (1) Se aprobă suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilul proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, cu modificările ulterioare, cu suma de 229 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune -  FC”.

(2) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată -  respectiv construcţie -  situat pe terenul supus exproprierii prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015, cu modificările ulterioare, aflat la poziţia nr. 544 din anexa nr. 2, cu corespondent la nr. crt. 1 din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din data de 18 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul actualizării cu suma individuală aferentă despăgubirii pentru imobilul prevăzut la art. 1 alin. (2), cu suma suplimentată conform art. 1 alin. (1), în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. -  Suma individuală prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere -  S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. -  Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -  S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 636.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând imobilul proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Construcţia Autostrăzii Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş”,

situate pe raza localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale

aferente despăgubirilor

 

Nr.

crt.

Nr. crt. conform Hotărârii Guvernului nr. 729/ 2015

Judeţul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului

Categoria de folosinţă

Tarla

Parcela

Nr.

cadastral

Suprafaţă

totală

(mp)

Suprafaţa

de

expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010 (lei)

 

 

 

 

 

Curţi construcţii intravilan

 

 

 

 

 

58.825

1

544

Mureş

Ungheni

GERGELY

ILIANA

Construcţie industrială (magazie) C3 -  177 mp, gard 100 ml

 

 

17/1

9000

905

228.800

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea” -  etapa 1

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale nr. 185/2016,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -  Se aprobă lista terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Consolidarea sistemului de transport din România, între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea” - etapa 1, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Anton Anton

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Răzvan Ştefan Rab,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 638.

 

ANEXĂ

 

LISTA

terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Interconectarea sistemului naţional de transport cu conductele de transport internaţional gaze şi reverse flow

la Isaccea” (faza I)

 

Nr.

crt.

Judeţul

Unitatea

administrativ-teritorială

Numele, prenumele (proprietari, moştenitori etc.)

Suprafaţa afectata

(mp)

Categoria de folosinţă

Nr. lada

Nr. cadastral/Parcelă

Nr. titlului de proprietate

Carte funciară

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Bacău

Oneşti

Bibilic I. Andrei

740,00

Fâneaţă

60

1623/128

89589

-

2

Bacău

Oneşti

Cosa Andrei

60.00

Fâneaţă

60

1623/129

89502

-

3

Bacău

Oneşti

Bordeianu Rodica

34,00

Arabil

60

4954/1708

-

66148

4

Bacău

Oneşti

Iftincă Maria

33,00

Arabil

60

3083/1710

-

65394

5

Bacău

Oneşti

Pradaiş Vasile

Pradaiş Doina

372,00

Arabil

60

64356/1706

-

64356

6

Bacău

Oneşti

Săndulache Valerian

Săndulache Doina

132,00

Vie

60

62954/1685

-

62954

7

Bacău

Oneşti

Bucioacă Mariana

Bucioacă Petre

323,00

Arabil

60

4955/1708

-

66149

8

Bacău

Caşin

Busuioc Adrian

Busuioc Camelia

520,00

Arabil

2

61541/3/41

-

61541

9

Bacău

Caşin

Bălinişteanu Dan

399,00

Arabil

2

3/39

78937

-

10

Bacău

Caşin

Primăria com. Caşin

698,00

Păşune

2

18

-

-

11

Bacău

Caşin

Comănid Ion

741,00

Arabil

3

20/22/1

80984

-

 


12

Bacău

Buciumi

Sătulu Ghe. Neculai

1.067,000

Arabil

56

1393/28

148686

-

 

13

Bacău

Buciumi

Blănaru Valerică

500,000

Arabil

56

1395/27

148156

-

 

14

Bacău

Buciumi

Amariutei Gh. Neculai

340,000

Arabil

56

1395/34

148141

-

 

15

Bacău

Buciumi

Ciubotaru Marius-Ionel

Ciubotaru Alina

474,000

Arabil

56

60072/1395/37

-

60072

 

16

Bacău

Buciumi

Bujor Maria

Irimia Ileana

167,000

Arabil

54

1373/3/186

148194

-

 

17

Bacău

Buciumi

Ştefan Ion

Ştefan Emia

1.482,000

Arabil

54

60423/1373/3/177

-

60423

 

18

Bacău

Buciumi

Ştefan Gică

39,000

Arabil

54

1373/3/180

148994

-

 

19

Bacău

Buciumi

Paris C. Constantin

41,000

Arabil

54

1375/195

148154

-

 

20

Bacău

Buciumi

Tîrtoacă V. Nicolae

67,000

Arabil

54

1373/3/141/1

148939

-

 

21

Bacău

Buciumi

Cristea Ionică

152,000

Arabil

54

1373/3/191

149266

-

 

22

Bacău

Buciumi

Mihalache Gheorghe

4,000

Arabil

54

1373/3/193

148993

-

 

23

Bacău

Buciumi

Cristian Constantin

97,000

Arabil

54

1373/3/231

200373

-

 

24

Bacău

Buciumi

Sătulu Maricica

131.000

Arabil

54

1373/3/236

148976

-

 

25

Bacău

Buciumi

Comănid Virgil

992,000

Arabil

54

1373/3/235

148838

-

 

26

Bacău

Buciumi

Dimitriu Maria

132,000

Arabil

54

1373/45

148085

-

 

27

Bacău

Buciumi

Ciobanu Niculina

813,000

Arabil

54

1373/3/288

149240

-

 

28

Bacău

Ştefan cel Mare

Dohotaru Aurel

15,00

Arabil

38

991/3

149207

-

 

29

Bacău

Ştefan cel Mare

Cozma Ruxanda

46,00

Arabil

38

991/4

200330

-

 

30

Bacău

Ştefan cel Mare

Bucur Viorica

310,00

Arabil

38

996/6

200857

-

 

31

Bacău

Ştefan cel Mare

Gavrilă Ştefan

621,00

Arabil

32

823

-

-

 

32

Bacău

Ştefan cel Mare

Zbârcea Vasile

31,00

Arabil

32

823/94

149058

-

 

33

Bacău

Ştefan cel Mare

Proprietar neidentificabil

597,00

Livadă

81

2080

-

-

 

34

Bacău

Ştefan cel Mare

Tăbăcaru Costică

666,00

Arabil

86

2292/1

148303

-

 

35

Bacău

Ştefan cel Mare

Epure Neculai

40,00

Arabil

86

2292/18

149046

-

 

36

Bacău

Căiuţi

Negri Constantin

747,00

Păşune

41

61369/

-

61369

 

37

Bacău

Căiuţi

Negri Constantin

368,00

Păşune

40

61368/

-

61368

 

38

Bacău

Căiuţi

Bitter Florenţa

111,00

Arabil

38

848/17

81622

-

 

39

Bacău

Căiuţi

Rogoza Florenţa

655,00

Arabil

38

848/15

81136

-

 

40

Bacău

Căiuţi

Stan N. Costel

226,00

Arabil

38

848/14

81859

-

 

41

Bacău

Căiuţi

Durlan Petru cota 1/2

279,00

Arabil

38

848/13

81911

-

 

42

Bacău

Căiuţi

Stoica Ion cota 1/2

 

43

Bacău

Căiuţi

Stoica Ion

25,00

Arabil

38

848/12

81798

-

 

44

Bacău

Căiuţi

Durlan Pompiliu

47,00

Arabil

38

848/11

81483

-

 

45

Bacău

Căiuţi

Belinco Ileana 1/2

48,00

Arabil

38

848/12

81596

-

 

46

Bacău

Căiuţi

Vaschivciuc Cornelia 1/2

 

47

Bacău

Căiuţi

Alexe Marius

67,00

Arabil

38

848/8/1

82144

-

 

48

Bacău

Căiuţi

Midea Ion, cota

116,00

Arabil

38

848/8

81473

-

 

49

Bacău

Căiuţi

Prisecaru Mihai, cota

 

50

Bacău

Căiuţi

Gaspar Mihaela, cota

 

51

Bacău

Căiuţi

Făcăoaru I. Gheorghe

58,00

Arabil

38

848/7

81075

-

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

52

Bacău

Căiuţi

Dumitraşcu Loredana

151,00

Arabil

38

848/6

81733

-

53

Bacău

Căiuţi

Leon Ioana

666,00

Arabil

38

848/5

81877

-

54

Bacău

Căiuţi

Damian I. Ionel

855,00

Arabil

38

848/4

82987

-

55

Bacău

Căiuţi

Tulucă M. Ion

56

Bacău

Căiuţi

MoiseTanţa

418,00

Arabil

38

848/3

81694

-

57

Bacău

Căiuţi

Făcăoaru I. Gheorghe

28,00

Arabil

36

825/7

81075

-

58

Bacău

Căiuţi

Durlan Elisabeta

81,00

Arabil

36

825/18

81962

-

59

Bacău

Căiuţi

Duţă Elena

273,00

Arabil

36

825/19

81060

-

60

Bacău

Căiuţi

Pricop Ion

81,00

Arabil

36

825/20

81607

-

61

Bacău

Căiuţi

Calu Gheorghe

62

Bacău

Căiuţi

Simion Gheorghe

23,00

Arabil

36

825/21

82106

-

63

Bacău

Căiuţi

Barbu Tatiana Barbu Giani lonut

3,00

Arabil

35

817/92

81646

-

64

Bacău

Căiuţi

Contofan I. Gabriel

53,00

Arabil

35

817/93

82446

-

65

Bacău

Căiuţi

Munteanu Maria

275,00

Arabil

35

817/94

82773

-

66

Bacău

Căiuţi

Aenoaie Dumitru

574,00

Arabil

35

817/101

81906

-

67

Bacău

Căiuţi

Manole Şt. Neculai

56,00

Arabil

35

808/1

82803

-

68

Bacău

Căiuţi

Caraba Maria

60,00

Arabil

35

808/9

81490

-

69

Bacău

Căiuţi

Mihăila Maria

109,00

Arabil

35

808/3

81990

-

70

Bacău

Căiuţi

Bucur Vicu

184,00

Arabil

35

808/4/1

82088

-

71

Bacău

Căiuţi

Macor Silvia

5,00

Arabil

35

808/4

82823

-

72

Bacău

Coţofăneşti

Băstic Elena

20,00

Arabil

20

237/37

85559

-

73

Bacău

Coţofăneşti

Ifrim Sandu

109,00

Arabil

20

237/38

85793

-

74

Bacău

Coţofăneşti

Frăsinescu Victoria

123,00

Arabil

20

237/39

86387

-

75

Bacău

Coţofăneşti

Ifrim Sandu

342,00

Arabil

20

237/38

85793

-

76

Bacău

Coţofăneşti

Dobre Ghe. Vasile

444,00

Arabil

15

211/15

85618

-

77

Bacău

Coţofăneşti

Aliman Ion

Aliman Doiniţa

192,00

Arabil

15

211/16

84623

-

78

Bacău

Coţofăneşti

Boroş Vasile

990,00

Arabil

82

1513/125

86307

-

79

Boroş Ghe. Gheorghe

80

Boroş Aurelia

81

Ghimici Viorica

82

Bacău

Coţofăneşti

Baltag Maria

36,00

Arabil

82

1513/152

85545

-

83

Bacău

Coţofăneşti

Petrica St. Gheorghe

33,00

Arabil

82

1513/1521

85550

-

84

Bacău

Coţofăneşti

Petrica St. Vasile

33,00

Arabil

82

1513/25

85269

-

85

Bacău

Coţofăneşti

Petrica St. Vasile Petrica Gh. Elena

33,00

Arabil

82

1513/28

85265

-

86

Bacău

Coţofăneşti

Petrica St. Victor

33,00

Arabil

82

1513/159

85305

-

87

Bacău

Coţofăneşti

Petrica St. Vasile

637,00

Arabil

82

1513/25

85269

-

88

Bacău

Urecheşti

Enache Dorn

574,00

Arabil

53

847/52

74636

-

89

Bacău

Urecheşti

Dragu Luminiţa

38,00

Arabil

53

847/53

74817

-

90

Bacău

Urecheşti

Primăria com. Urecheşti

504,00

Păşune

58

889/1

-

-

91

Bacău

Urecheşti

Rezerva Consiliul Local Urecheşti

140,00

Arabil

60

994

-

-

 

0

1

2

3

4

5

8

7

8

9

92

Bacău

Urecheşti

Primăria com. Urecheşti

576,00

Păşune

64

1065

-

-

93

Vrancea

Rugineşti

Comuna Rugineşti

153,00

Păşune

100

52359/2144

-

52359

94

Vrancea

Rugineşti

Irimia Aneta llinca

77,00

Arabil

100

2126

83195

-

95

Vrancea

Rugineşti

Cîmpureanu Valeria (Dăruita)

35,00

Arabil

100

2128

61195

-

96

Vrancea

Rugineşti

Andrei Doina Cornelia

364,00

Vie

100

2128

92403

-

97

Vrancea

Rugineşti

Novac Comeliu

98

Vrancea

Rugineşti

Serea Lenuţa

22,00

Vie

100

2128

29676

-

99

Vrancea

Rugineşti

Tomita Lenuţa

6,00

Vie

100

2140

7734

-

100

Vrancea

Rugineşti

Tomita Costica

168,00

Vie

100

2140

9824

-

101

Vrancea

Rugineşti

Bîrlea Victoria (a lui Tună)

151,00

Vie

100

2140

29602

-

102

Vrancea

Rugineşti

Dumitrache Victor

215,00

Vie

100

2140

33752

-

103

Vrancea

Rugineşti

Bejan Elena

59,00

Vie

100

2140

79769

-

104

Vrancea

Rugineşti

Avei ion

308,00

Vie

102

2178

79762

-

105

Vrancea

Pufeşti

Chiriac Domnica

78.000

Arabil

34

342

4754

-

106

Vrancea

Pufeşti

Mărgărit Costică Mărgărit Maria-Ana

1.027,000

Arabil

34

52613/342

-

52613

107

Vrancea

Pufeşti

Munteanu Nelu

52,000

Arabil

34

342

45009

-

108

Vrancea

Pufeşti

Lahovary Constantin

960,000

Arabil

37

354/2

132122/1

-

109

Vrancea

Pufeşti

Popa Luminiţa

39,000

Arabil

71

508

90362

-

110

Vrancea

Pufeşti

Petrea Mircea

457,000

Arabil

71

508

113883

 

111

Vrancea

Moviliţa

Turturică V. Elena

290,00

Arabil

113

2255

41221

-

112

Vrancea

Moviliţa

Mârza Angelica

132,00

Arabil

113

2255

83432

-

113

Vrancea

Moviliţa

Pamfil Ion cota 1/4

228,00

Arabil

113

2255

96485

-

114

Andronache Gheorghita cota 1/4

115

Hibon Elena cota 1/4

116

Hibon Ioana cota 1/4

117

Vrancea

Moviliţa

Munteanu Valentina

200,00

Arabil

113

2255

117865

-

118

Vrancea

Moviliţa

Chiper C. T. Ion

357,00

Arabil

116

2267

PVPP

1007/

26.03.2010

-

119

Vrancea

Mărăşeşti

Sinegur Nicolae

868,00

Arabil

19

79

1510

-

120

Vrancea

Mărăşeşti

Olaru Marian

397,00

Arabil

42

181

5835

-

121

Vrancea

Mărăşeşti

Păvălucă Nicolae

122

Vrancea

Mărăşeşti

Pâvălucă Safta

123

Vrancea

Mărăşeşti

Brici Adrian

549,00

Arabil

56

1124/313

-

54227

124

Vrancea

Mărăşeşti

Gîrleanu Marin

44,00

Arabil

54/2

270/2

21413

-

125

Vrancea

Mărăşeşti

Lazăr Neluţa

75,00

Arabil

54/2

270/2

5825

-

126

Vrancea

Mărăşeşti

Cartaş Ionel

92,00

Arabil

54/2

270/2

85748

-

127

Vrancea

Mărăşeşti

Cartaş Niculina

128

Vrancea

Mărăşeşti

Butuc Gheorghe

129

Vrancea

Mărăşeşti

Butuc Eftimie

130

Vrancea

Mărăşeşti

Butuc Alexandru

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

131

Vrancea

Mărăşeşti

Apostol Georgeta

97,00

Arabil

54/2

270/2

85781

-

132

Vrancea

Mărăşeşti

Manea Gabriel

133

Vrancea

Mărăşeşti

Braia Doina

24,00

Arabil

54/2

270/2

5804

-

134

Vrancea

Mărăşeşti

Severin Maria cota 1/4

28,00

Arabil

54/2

54253/270/2

-

54253

135

Vrancea

Mărăşeşti

Manole Năstase cota 1/4

136

Vrancea

Mărăşeşti

Manole Neculai cota 1/4

137

Vrancea

Mărăşeşti

Răducan Cristina cota 1/4

138

Vrancea

Mărăşeşti

Manea Vasilica

38,00

Arabil

54/2

270/2

21476

-

139

Vrancea

Mărăşeşti

Mocanu P. Anica

56,00

Arabil

54/2

270/2

9798

-

140

Vrancea

Mărăşeşti

Merăuţă Nicuţa

Merăuţă Toader

164,00

Arabil

54/2

1828/270/2

-

52993

141

Vrancea

Mărăşeşti

Păvălucă Vasile Petrişor

542,00

Arabi!

54/2

270/2

9795

-

142

Vrancea

Mărăşeşti

Popovici Constantin

197,00

Arabil

54/2

270/2

25816

-

143

Vrancea

Mărăşeşti

Andrevici (Tuchilus) Ana

205,00

Arabil

54/2

270/2

5827

-

144

Vrancea

Mărăşeşti

Andrevici Maria

42,00

Arabil

54/2

270/2

39402

-

145

Vrancea

Mărăşeşti

Andrevici Vasile

146

Vrancea

Mărăşeşti

Lazăr Claudiu

24,00

Arabil

54/2

270/2

5815

-

147

Vrancea

Mărăşeşti

Lazăr Dorinei

1.108,00

Arabil

54/2

270/2

43677

-

148

Vrancea

Mărăşeşti

Lazăr Tatiana

149

Vrancea

Mărăşeşti

Lazăr Ionel

150

Vrancea

Mărăşeşti

Lazăr Daniel

151

Vrancea

Mărăşeşti

Lazăr Gheorghe

152

Vrancea

Mărăşeşti

Gîrleanu Vasilica

360,00

Arabil

54/2

270/2

5805

-

153

Vrancea

Mărăşeşti

Neidentificat

218,00

Păşune

-

-

-

-

154

Vrancea

Mărăşeşti

Neidentificat

410,00

Păşune

-

-

-

-

155

Vrancea

Mărăşeşti

Popovici Valeriu

Popovici Lacramioara

489,00

Arabil

53

315/257

-

52D54

156

Vrancea

Mărăşeşti

Pintilie Ţinea

70,00

Arabil

53

51354/257

-

51354

157

Vrancea

Mărăşeşti

Irimia Constantin

183,00

Arabil

53

257

21442

-

158

Vrancea

Mărăşeşti

Bobeică Maria

259,00

Arabil

53

257

5826

-

159

Vrancea

Mărăşeşti

Mereuţă Toader

160

Vrancea

Mărăşeşti

Ţarălungă Alexandrina

234,00

Arabil

53

257

1547

-

161

Vrancea

Mărăşeşti

Anghel Dănuţ

192,00

Arabil

53

257

9786

-

162

Vrancea

Mărăşeşti

Popa Costică

263,00

Arabii

53

257

36488

-

163

Vrancea

Mărăşeşti

Vasiliu Laurenţa

164

Vrancea

Mărăşeşti

Gheorghiu Doina

165

Vrancea

Mărăşeşti

Andronache Elena

166

Vrancea

Mărăşeşti

Ionescu Tincuţa

167

Vrancea

Mărăşeşti

Popa Vicenţiu

168

Vrancea

Mărăşeşti

Andronache C. Elena

17,00

Arabil

53

257

103507

-

169

Vrancea

Mărăşeşti

Gîlrteanu Mărioara

85,00

Arabil

53

257

1550

-

170

Vrancea

Mărăşeşti

Grigoraş Vasilica

Grigoraş Dorina

93,00

Arabil

53

53975/257

-

53975

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

171

Vrancea

Mărăşeşti

Grigoraş Vasilică

Grigoraş Dorina

100,00

Arabil

53

53979/257

-

53979

172

Vrancea

Mărăşeşti

Comfert Agricultura - S.R.L.

47,00

Arabil

53

257

1551

-

173

Vrancea

Mărăşeşti

Gîrleanu Nuţa

21,00

Arabil

53

257

1552

-

174

Vrancea

Mărăşeşti

Tiliban Marian

Tiliban Mariana

Ipotecă legala Gârleanu Maria

28,00

Arabil

53

52053/257

-

52053

175

Vrancea

Mărăşeşti

Popovici Constantin

93,00

Arabil

53

1692/257

-

52896

176

Vrancea

Mărăşeşti

Cristian Maria

143,00

Arabil

53

257

85728

-

177

Vrancea

Mărăşeşti

Verde lancu

50,00

Arabil

53

257

71930

-

178

Vrancea

Mărăşeşti

Lucaci Vasilica

179

Vrancea

Mărăşeşti

Verde Constantin

180

Vrancea

Mărăşeşti

Verde Georgeta

181

Vrancea

Mărăşeşti

Petrea Ioana

182

Vrancea

Mărăşeşti

Ciuruc Mioara

Ciuruc Ştefan

21,00

Arabil

53

53618/257

-

53618

183

Vrancea

Mărăşeşti

Manolache Adriana

44,00

Arabil

53

54406/257

-

54408

184

Vrancea

Mărăşeşti

Virlan Costica

185

Vrancea

Mărăşeşti

Mitu Eugenia

186

Vrancea

Mărăşeşti

Cergan Tiţa

17,00

Arabil

53

257

1549

-

187

Vrancea

Mărăşeşti

Păvălucă Constantin

70,00

Arabil

53

257

1553

-

188

Vrancea

Mărăşeşti

Păvălucă Neculai

189

Vrancea

Mărăşeşti

Ursu Ioan, cota 1/4

31,00

Arabil

53

257

134052

-

190

Vrancea

Mărăşeşti

Oprea Violeta, cota 3/4

191

Vrancea

Mărăşeşti

Dogaru Eugenia

19,00

Arabil

53

257

-

-

192

Vrancea

Mărăşeşti

Ciuruc Mioara

Ciuruc Ştefan

37,00

Arabil

53

53595/257

-

53595

193

Vrancea

Mărăşeşti

Tărchilă Măricel

19,00

Arabil

53

257

-

-

194

Vrancea

Mărăşeşti

Mihăeş Maria

19,00

Arabil

53

257

-

-

195

Vrancea

Mărăşeşti

Ursu Mărioara

37,00

Arabil

53

257

-

-

196

Vrancea

Mărăşeşti

Pascu Aurica

28,00

Arabil

53

257

-

-

197

Vrancea

Mărăşeşti

Luminiţa Ionel

18,00

Arabil

53

257

-

-

198

Vrancea

Mărăşeşti

Ciuruc Marian

9,00

Arabil

53

53739/257

-

53739

199

Vrancea

Mărăşeşti

Niţică Catrina

18,00

Arabil

53

257

134002

-

200

Vrancea

Mărăşeşti

Niţică Ion Dumitru

18,00

Arabil

53

257

201

Vrancea

Mărăşeşti

Niţă Octaviana

18,00

Arabil

53

257

-

-

202

Vrancea

Mărăşeşti

Dobriţoiu Narcisa

18,00

Arabil

53

257

136268

-

203

Vrancea

Mărăşeşti

Vlan Miron

18,00

Arabil

53

257

-

-

204

Vrancea

Mărăşeşti

Vlan Miron

18,00

Arabil

53

257

-

-

205

Vrancea

Mărăşeşti

Hărăbor Catrina

17,00

Arabil

53

257

138206

-

206

Vrancea

Mărăşeşti

Mătău Ileana

17,00

Arabil

53

257

-

-

207

Vrancea

Mărăşeşti

Sachelaru Aurora

69,00

Arabil

53

257

 

-

208

Vrancea

Mărăşeşti

Sachelaru Maria

80,00

Arabil

53

257

-

-

209

Vrancea

Mărăşeşti

Luca Neculai

49,00

Arabil

53

257

124756

-

210

Vrancea

Mărăşeşti

Luca Neculai

6,00

Arabil

53

257

211

Vrancea

Mărăşeşti

Afloarei Floarea

11,00

Arabil

53

257

212

Vrancea

Mărăşeşti

Rotilă Zamfira

25,00

Arabil

53

257

127725

-

213

Vrancea

Mărăşeşti

Oancea Ion

8,00

Arabil

53

257

-

-

214

Vrancea

Mărăşeşti

Oancea Daniel

8,00

Arabil

53

257

136141

-

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

215

Vrancea

Mărăşeşti

Burgă Simioana

16,00

Arabil

53

257

127763

-

216

Vrancea

Mărăşeşti

Potop lorgu

16,00

Arabil

53

257

138705

-

217

Vrancea

Mărăşeşti

Roşiori Florentina Lăcrămioara

48,00

Arabil

53

257

136232

-

218

Vrancea

Mărăşeşti

Cojocaru Alexandrina

32,00

Arabil

53

257

125944

-

219

Vrancea

Mărăşeşti

Merchea Marioara

24,00

Arabil

53

257

131654

-

220

Vrancea

Mărăşeşti

Cătană Neculai

16,00

Arabil

53

257

-

-

221

Vrancea

Mărăşeşti

Ciuruc Marian

Ciuruc Ana Maria

16,00

Arabil

53

53811/257

-

53811

222

Vrancea

Mărăşeşti

S.C. RKTRADING - S.R.L.

8,00

Arabil

53

257

-

-

223

Vrancea

Mărăşeşti

S.C. RKTRADING - S.R.L.

16,00

Arabil

53

257

127766

-

224

Vrancea

Mărăşeşti

Macovei Elisabeta

8,00

Arabil

53

257

-

-

225

Vrancea

Mărăşeşti

Iftimescu Niculina

8,00

Arabil

53

257

-

-

226

Vrancea

Mărăşeşti

Macovei Constantin cota 1/2

16,00

Arabil

53

257

-

-

227

Vrancea

Mărăşeşti

Merchea Marioara cota 1/2

228

Vrancea

Mărăşeşti

Schiopu Ileana

14,00

Arabil

53

257

-

-

229

Vrancea

Mărăşeşti

Matei Gigel

30,00

Arabil

53

257

-

-

230

Vrancea

Mărăşeşti

Chirica Costel

18,00

Arabil

53

257

-

-

231

Vrancea

Mărăşeşti

Chirica Alexandru

232

Vrancea

Mărăşeşti

Baban Costică

330,00

Arabil

53

257

131664

-

233

Vrancea

Mărăşeşti

Chirica Costel

291,00

Arabil

53

257

-

-

234

Vrancea

Mărăşeşti

Chirica Alexandru

235

Vrancea

Mărăşeşti

Bricheţ Gheorghiţă

218,00

Arabil

53

257

131654

127725

-

236

Vrancea

Mărăşeşti

llea Mărioara

463,00

Arabil

53

257

237

Vrancea

Mărăşeşti

Budac Florica

115,00

Arabil

53

257

-

-

238

Vrancea

Mărăşeşti

Budac Florica

119,00

Arabil

53

257

128364

-

239

Vrancea

Mărăşeşti

Mărăşteanu Constantin

119,00

Arabil

53

257

138708

-

240

Vrancea

Mărăşeşti

Ciuruc Marian

Ciuruc Ana Maria

477,00

Arabil

53

54285/257

-

54285

241

Vrancea

Mărăşeşti

Staicu Sevastiţa

471,00

Arabil

53

257

124738

-

242

Vrancea

Mărăşeşti

Ciuruc Mioara

Ciuruc Ştefan

233,00

Arabil

53

257

-

-

243

Vrancea

Mărăşeşti

Dogaru Culiţă

215,00

Arabil

53

257

-

-

244

Vrancea

Mărăşeşti

Dumitraşcu Floarea

179,00

Arabil

53

257

-

-

245

Vrancea

Mărăşeşti

Ciuruc Ciprian-Vasile

Ciuruc Camelia

360,00

Arabil

53

51681/257

-

51381

246

Vrancea

Mărăşeşti

Roată Costică cota 2/3

250,00

Arabil

53

257

-

-

247

Vrancea

Mărăşeşti

Ene-Roată Didina cota 1/3

248

Vrancea

Mărăşeşti

Pleş Margareta

27,00

Arabil

53

257

127776

-

249

Vrancea

Mărăşeşti

Ilea Maria

80,00

Arabil

53

257

-

-

250

Vrancea

Mărăşeşti

Ples Cristinel lonut

Ples Tatiana Cătălină

257,00

Arabil

53

51675/257

-

51575

251

Vrancea

Mărăşeşti

Avram Constantin

160,00

Arabil

53

257

-

-

252

Vrancea

Mărăşeşti

Melinte Elvira

56,00

Arabil

53

257

-

-

253

Vrancea

Mărăşeşti

Ţîndea Sevastiţa

33,00

Arabil

52

254

-

-

254

Vrancea

Mărăşeşti

S.C. RKTRADING-S.R.L.

2.122,00

Arabil

52

254

-

-

255

Vrancea

Mărăşeşti

Ţîndea Sevastiţa

175,00

Arabil

52

254

-

-

256

Vrancea

Mărăşeşti

S.C. RKTRADING-S.R.L.

226,00

Arabil

52

254

-

-

257

Vrancea

Mărăşeşti

Holban Maria

436,00

Arabil

52

254

-

-

 

0

1

2

3

4

s

6

7

8

9

258

Vrancea

Mărăşeşti

Bama Anica

15,00

Arabil

52

254

-

-

259

Vrancea

Mărăşeşti

Roşiorii Vladimir

260

Vrancea

Mărăşeşti

Gîrleanu Mărioara

23,00

Arabil

52

254

-

-

261

Vrancea

Mărăşeşti

Gîrleanu Mărioara

8,00

Arabil

52

254

-

-

262

Vrancea

Mărăşeşti

Ilea Sandală

15,00

Arabil

52

254

-

-

263

Vrancea

Mărăşeşti

llea Costică

8,00

Arabil

52

254

-

-

264

Vrancea

Mărăşeşti

Pleşu Ionel

15,00

Arabil

52

254

-

-

265

Vrancea

Mărăşeşti

Pleşu Florin

Pleşu Vasilica

15,00

Arabil

52

53181/254

-

53181

266

Vrancea

Mărăşeşti

Moga Voica

8,00

Arabil

52

254

-

-

267

Vrancea

Mărăşeşti

Moga Voica

8,00

Arabil

52

254

-

-

268

Vrancea

Mărăşeşti

Moga Voica

16,00

Arabil

52

254

-

-

269

Vrancea

Mărăşeşti

Pleşu Voica

9,00

Arabil

52

254

-

-

270

Vrancea

Mărăşeşti

Şerbu Vasile

9,00

Arabil

52

254

-

-

271

Vrancea

Mărăşeşti

Roată Costică

9,00

Arabil

52

254

-

-

272

Vrancea

Mărăşeşti

Baban Gheorghe

16,00

Arabil

52

254

-

-

273

Vrancea

Mărăşeşti

Mihăeş Maria

8,00

Arabil

52

254

-

-

274

Vrancea

Mărăşeşti

Oanea Sevastiţa

8,00

Arabil

52

254

-

-

275

Vrancea

Mărăşeşti

Cherciu Safta

8,00

Arabil

52

254

125947

-

276

Vrancea

Mărăşeşti

Bobei Miron

8,00

Arabil

52

254

-

-

277

Vrancea

Mărăşeşti

Bobei Miron

8,00

Arabil

52

254

-

-

278

Vrancea

Mărăşeşti

Bobei 1. Maria

8,00

Arabil

52

254

-

-

279

Vrancea

Mărăşeşti

Bîtcă Miron

15,00

Arabil

52

254

-

-

280

Vrancea

Mărăşeşti

Bîtcă Constantin

15,00

Arabil

52

254

125968

-

281

Vrancea

Mărăşeşti

Bîtcă Maria

15,00

Arabil

52

254

-

-

282

Vrancea

Mărăşeşti

Mihăeş Constantin

15,00

Arabil

52

254

124790

-

263

Vrancea

Mărăşeşti

Ciuruc Mioara

Ciuruc Ştefan

15,00

Arabil

52

52695/254

-

52695

284

Vrancea

Mărăşeşti

Ceai Elisabeta

8,00

Arabil

52

254

-

-

285

Vrancea

Mărăşeşti

Niculoiu Valerian

15,00

Arabil

52

254

-

-

286

Vrancea

Mărăşeşti

Goidea Aurica

8,00

Arabil

52

254

-

-

287

Vrancea

Mărăşeşti

Berdei Lucian Mihai

8,00

Arabil

52

254

-

-

288

Vrancea

Mărăşeşti

Pintitie Maria

8,00

Arabil

52

254

-

-

289

Vrancea

Mărăşeşti