MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 744         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 28 august 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 412 din 19 iunie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001  

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

8. - Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

9. - Ordonanţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.061. - Ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 412

din 19 iunie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) şi art. 123 alin. (1)

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Simina Popescu-Marin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, excepţie ridicată de Consiliul Local Archiş, judeţul Arad, în Dosarul nr. 3.308/108/2016 al Tribunalului Arad - Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului nr. 2.834D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, sens în care precizează că prevederile legale criticate dau expresie atribuţiilor consiliilor locale de a gestiona, în virtutea principiului autonomiei locale, în numele şi în interesul colectivităţilor pe care le reprezintă, treburile publice locale, iar o atare gestionare nu poate opera decât în condiţii de totală transparenţă si egalitate pentru toţi cetăţenii din comunitate. Invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 981 din 6 noiembrie 2007.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 2 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.308/108/2016, Tribunalul Arad - Secţia a lil-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 alin. (î) şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. Excepţia a fost ridicată de Consiliul Local Archiş, judeţul Arad, într-o cauză având obiect anularea unui act administrativ.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate încalcă principiul autonomiei locale, deoarece împiedică autorităţile administraţiei publice locale să dispună liber de bunurile aflate în domeniul lor privat, dreptul acestora fiind limitat la concesionare, închiriere sau vânzare, în timp ce dreptul comun, reprezentat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, este înlăturat. În speţă, Consiliul Local Archiş, judeţul Arad, nu poate acorda cu titlu gratuit, prin contract de comodat, un apartament, ca facilitate pentru un cadru didactic, deoarece bunurile aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale pot face obiectul dreptului comun, doar dacă prin lege nu se dispune altfel. Or, legea permite doar închirierea, concesionarea sau vânzarea unor asemenea bunuri.

6. Tribunalul Arad - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul consideră ci excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 981 din 6 noiembrie 2007.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit dispozitivului încheierii de sesizare, prevederile art. 121 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. Din examinarea notelor scrise ale autorului excepţiei, Curtea observă că, în realitate, critica de neconstituţionalitate vizează prevederile art. 121 alin. (2) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, astfel încât reţine ca obiect al excepţiei aceste prevederi legale, care au următorul cuprins:

- art. 121 alin. (2): „Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.

- art. 123 alin. (1): Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii."

12. În opinia autorului excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 120 referitor la principiile de bază ale administraţiei publice locale şi art. 121 privind autorităţile comunale şi orăşeneşti.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în speţă, problema care se impune a fi analizată, din punctul de vedere al constituţionalităţii prevederilor art. 121 alin. (2) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, este aceea a încălcării principiului autonomiei locale, având în vedere că, de lege lata, nu este posibil un transfer cu titlu gratuit al folosinţei bunurilor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale către o persoană fizică.

14. Curtea reţine că prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate stabilesc regimul juridic al bunurilor aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi instituie limitativ categoriile de acte juridice care pot avea ca obiect asemenea bunuri. Astfel, domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute în domeniul public, şi, potrivit dispoziţiilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, este supus dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Cu alte cuvinte, în privinţa bunurilor ce aparţin domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, regula este cea a aplicării regimului juridic de drept comun, reprezentat de Codul civil, excepţiile fiind strict reglementate de lege.

15.  Referitor la invocarea prevederilor art. 121 alin. (2) din Constituţie, Curtea reţine că aceste dispoziţii sunt dezvoltate, la nivel infraconstituţional, de art. 23 alin. (1) şi art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001. Astfel, consiliul local este un organ deliberativ cu caracter colegial, prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii. În acest sens, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, consiliul local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv comune, oraşe şi municipii. Pe de altă parte, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte. Rezultă aşadar că, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administraţiei publice locale, consiliul local nu are personalitate juridică şi, prin urmare, nu poate avea patrimoniu propriu, astfel încât nu poate exercita drepturi şi obligaţii proprii în cadrul raporturilor juridice. Dimpotrivă, unitatea administrativ-teritorială, în calitatea sa de subiect de drept public titular de patrimoniu, în sensul de drepturi şi obligaţii pe care le exercită în legătură cu bunurile din domeniul său public sau privat, este reprezentată în cadrul raporturilor juridice de către consiliul local, acesta din urmă exercitând drepturile şi asumându-şi obligaţiile existente în patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale.

16. De asemenea, Curtea reţine că principiul autonomiei locale consacrat la nivel constituţional prin art. 120 alin. (1) nu justifică existenţa unei autonomii de decizie în afara cadrului legal de funcţionare a consiliilor locale, a cărui respectare este obligatorie (în acest sens, a se vedea Decizia nr. 1.567 din 19 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2010). În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat, referitor la pretinsa încălcare a principiului autonomiei locale, că acest principiu nu presupune totală independenţă şi competenţa exclusivă a autorităţilor publice din unităţile administrativ-teritoriale, ci acestea sunt obligate să se supună reglementărilor legale general valabile pe întreg teritoriul ţării, dispoziţiilor legale adoptate pentru protejarea intereselor naţionale. În acest sens, art. 121 alin. (2) din Constituţie prevede: „Consiliile locale şl primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe” (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 154 din 30 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 mai 2004).

17. În aceste condiţii, Curtea constată că autorităţile administraţiei publice locale nu au totală independenţă nici în privinţa exercitării dreptului de proprietate privată al unităţilor administrativ-teritoriale.

18. Totodată, Curtea reţine că dispoziţiile art. 44 alin. (2) teza a doua din Constituţie stabilesc că limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, ceea ce înseamnă că prin lege pot fi stabilite anumite limite, restricţionări, inclusiv în privinţa atributelor dreptului de proprietate privată (dispoziţie, folosinţă, posesie), pentru apărarea intereselor sociale şi economice generale, esenţial fiind ca prin aceste restricţii să nu se anihileze complet dreptul de proprietate. Or, prin prevederile legale criticate, legiuitorul tocmai în acest sens reglementează, stabilind o derogare de la dreptul comun în privinţa circulaţiei juridice a bunurilor aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

19. În aceste condiţii, Curtea constată că instituirea, prin lege, a unor reguli derogatorii de la dreptul comun este justificată de caracteristica unităţilor administrativ-teritoriale, titulare ale dreptului de proprietate privată, de a fi atât persoane juridice civile, cât şi de drept public, direct implicate în asigurarea respectării intereselor colectivităţilor pe care autorităţile administraţiei publice locale le reprezintă.

20. Pe cale de consecinţă, Curtea constată că stabilirea regimului juridic al domeniului privat aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale reprezintă o opţiune a legiuitorului, astfel încât este constituţională soluţia legislativă potrivit căreia bunurile aflate în domeniul privat a! unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, concesionate ori închiriate. În plus, Curtea reţine că bunurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale pot fi vândute prin licitaţie publică [art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001] sau date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice (art. 124 din lege).

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Consiliul Local Archiş, judeţul Arad, în Dosarul nr. 3.308/108/2016 al Tribunalului Arad - Secţia a III-a de contencios administrativ şi constată că prevederile art. 121 alin (2) şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secţia a III-a de contencios administrativ şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 19 iunie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu-Marin

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pot. I.3 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) şi (41) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, unitâţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanţelor Publice, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 800.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă în următoarele condiţii;

a) rata de dobândă, ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor, rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;

b) perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral;

c) termenul-limită de depunere la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice a documentelor prevăzute la alin. (12), pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 29 noiembrie 2018,

(3) Marja prevăzută la alin. (2) lit. a) se stabileşte astfel:

a) 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani inclusiv;

b) 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani inclusiv;

c) 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani inclusiv;

d) 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani inclusiv.

(4) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot fi utilizate cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (1) pentru cheltuielile aflate în sarcina:

a) unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local;

b) instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local;

c) spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;

d) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

(5) Sumele din împrumuturile contractate pentru instituţiile publice prevăzute la alin. (4) lit. b)-d) se transferă de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului pe seama asociaţiilor de dezvoltare intracomunitară, nepurtătoare de dobândă, care efectuează plăţi pe destinaţiile pentru care a fost contractat împrumutul.

(6) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.

(7) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare ale împrumuturilor contractate conform alin. (1) se stabilesc prin convenţie de împrumut.

(8) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codut de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului,

(9) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificate cu codul de identificare fiscală al acesteia, nepurtătoare de dobândă. Obligaţiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. Eventualele sume virate în plus de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare. Pentru împrumuturile rambursate integral, sumele rămase în conturi se restituie de Ministerul Finanţelor Publice în conturile indicate de titulari.

(10) În cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale înregistrează restanţe la plata ratelor şi dobânzilor datorate aferente împrumuturilor contractate, directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariate şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii, în baza listei transmise lunar de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

(11) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi numai dacă la data depunerii documentaţiei nu prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

(12) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la alin. (17).

(13) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (12), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

(14) Documentele prevăzute la alin. (12) se depun până la termenul prevăzut la alin. (2) lit. c) la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice.

(15) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice.

(16) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (4) lit. b)-d) restituie, din sumele rambursate de către autoritatea de management, suma reprezentând valoarea prefinanţării proiectelor ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturi, în conturile de venituri ale bugetelor locale ale acestora.

(17) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 10 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 2. - Împrumuturile contractate din venituri din privatizare de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se pot refinanţa prin împrumuturi contractate de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit, în condiţiile art. 61-63 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 8

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

 

            În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, acreditate, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, acreditate. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale.”

2. La articolul 9, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) Finanţarea de bază pentru antepreşcolari, prevăzută la alin. (2), se asigură de către stat, începând cu anul şcolar 2019-2020."

3. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ care şcolarizează pe filiera vocaţională, cu profil teologic, la cererea cultelor recunoscute de stat, pot funcţiona cu efective mai mici de elevi şi cu menţinerea personalităţii juridice.”

4. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Organizarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, standardele de calitate şi metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale.”

5. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Conţinutul educativ al activităţilor desfăşurate în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, conform prevederilor curriculumului specific, se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

6. La articolul 96, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), prin ordin al ministrului educaţiei naţionale se stabileşte, provizoriu, un consiliu de administraţie şi se numeşte un director până la ocuparea funcţiei prin concurs naţional conform art. 257, ce va fi organizat într-o perioadă de maximum 6 luni, pentru unităţile de învăţământ înfiinţate conform prevederilor art. 291 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul de administraţie stabilit provizoriu funcţionează pentru o perioadă de maximum 6 luni de la înfiinţarea unităţii de învăţământ."

7. La articolul 99, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 99. - (1) Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale sunt: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor.”

8. La articolul 99, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

„(10) Centrele de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale sunt persoane juridice în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale. Atribuţiile, structura, organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

9. La articolul 101, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Statul asigură finanţarea de bază pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, pentru antepreşcolarii şi preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, acreditate, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, acreditate, precum şi, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul naţional de bacalaureat. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar sau per antepreşcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale."

10. La articolul 158, alineatele (4) şi (41) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menţinerii acreditării, după caz, cuprinde, obligatoriu, parcurgerea următoarelor etape, astfel:

a) evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD-ului, prevăzută de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a componentei organizatorice, denumită şcoală doctorală, organizată în condiţiile art. 132 alin. (4) în cadrul lOSUD-ului;

b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat. Când un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe şcoli doctorale, din cadrul aceluiaşi IOSUD, evaluarea se realizează, o singură dată, la nivelul IOSUD.

(41) Procesul de evaluare prevăzut la alin. (4) se realizează de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înscrisă în EQAR.

În activitatea de evaluare a şcolilor doctorale, ARACIS cooptează şi experţi internaţionali.”

11. La articolul 158, după alineatul (41) se introduc două noi alineate, alineatele (42) şi (43), cu următorul cuprins:

„(42) ARACIS poate solicita rapoarte de la:

a) Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice privind elementele prevăzute de art. 219 alin. (3);

b) Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare privind elementele prevăzute de art. 219 alin. (1).

(43) Sistemul de criterii şi metodologia de evaluare se stabilesc pe baza propunerilor ARACIS, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Fiecare şcoală doctorală este evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD-ului.”

12. La articolul 201, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) Se constituie Registrul matricol unic al universităţilor din România, denumit în continuare RMUR.

RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistraţi toţi studenţii din România din universităţile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi studenţii-doctoranzi din Academia Română. Registrele matricole ale universităţilor şi al Academiei Române devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor."

13. La articolul 201, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Avizarea/Eliberarea numărului de formulare ale actelor de studii solicitate de către instituţiile de învăţământ superior acreditate şi de către Academia Română se realizează în baza informaţiilor înscrise de acestea în RMUR, pentru promoţia respectivă. Lipsa acestor informaţii reprezintă o nerespectare a obligaţiilor prevăzute la art. 124 şi conduce la neavizarea/neeliberarea formularelor actelor de studii solicitate.”

14. La articolul 201, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) în baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează şi se păstrează evidenţa diplomelor universitare emise în România. Universităţile acreditate şi Academia Română înregistrează seriile şi numerele actelor de studii întocmite şi eliberate.”

15. La articolul 207 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, directorul general adjunct administrativ, la nivelul universităţii;”.

16. La articolul 216 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera ei), cu următorul cuprins:

,,e1) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii şi a documentelor şcolare, prin avizarea necesarului acestor formulare şi prin comandarea în vederea tipăririi acestora, în baza înregistrărilor din RMUR, şi controlează, periodic, modul de folosire a acestora de către instituţiile de învăţământ superior şi Academia Română;”.

17. La articolul 263, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) În învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, orele de Limba şi literatura română prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.”

18. La articolul 263, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat total sau parţial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică.”

19. La articolul 294, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Contractul de muncă pe perioadă determinată dintre o universitate şi un asistent universitar, încheiat în baza unui concurs, la care au fost îndeplinite standardele de ocupare Specifice funcţiei prevăzute de art. 301 alin. (1), se transformă în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conferind calitatea de titular."

20. După articolul 294 se introduce un nou articol, articolul 2941, cu următorul cuprins:

„Art. 2941. - (1) Personalul didactic titular prevăzut la art. 291 alin. (5) are dreptul de a promova în cariera didactică, pe bază de examen, într-una dintre funcţiile didactice prevăzute de art. 285 alin. (1) lit. b)-d), în limita posturilor didactice vacante aprobate, anual, de către senatul universităţii, în acest scop.

(2) Consiliul de administraţie al universităţii aprobă cererile privind înscrierea la examen în vederea promovării în cariera didactică.

(3) Cererile de înscriere la examenul de promovare în cariera didactică cuprind precizarea funcţiei didactice şi a postului pentru care se depune candidatura.

(4) La examenul pentru promovarea în carieră didactică pot participa cadrele didactice titulare care au avut calificativul «foarte bine» în ultimii 3 ani, nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc standardele de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei, prevăzute la art. 301 alin. (3), (4) sau (5), după caz.

(5) Nu pot fi membri ai comisiilor constituite pentru organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea promovării în cariera didactică persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor.

(6) Rezultatele examenelor de promovare în cariera didactică sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului.

(7) Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

(8) Universităţile au obligaţia să respecte metodologia prevăzută la alin. (7) şi să publice posturile vacante pentru promovare în cariera didactică cel puţin pe site-ul web propriu şi pe un site web specializat administrat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

(9) Prevederile art. 298 şi 299 sunt incidente şi în ceea ce priveşte organizarea, desfăşurarea şi ocuparea posturilor didactice prin examene de promovare în cariera didactică.

(10) Prevederile art. 287 alin. (15) şi (16) se aplică şi cadrelor didactice titulare care au promovat prin examen în cariera didactică."

21. La articolul 361 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2020-2021;”.

Art. II. - Articolul 9 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează;

1. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

,,(61) Absolvenţii ciclurilor de studii universitare de licenţă şi masterat didactic pot ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar de orice nivel.”

2. Alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Masteratul didactic are o durată de 2 ani, cu acumulare de 120 de credite de studii transferabile.”

3. După alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Creditele obţinute Sa modulul de pregătire psihopedagogică de nivelul I pot fi recunoscute în baza hotărârilor senatului universitar în cazul continuării studiilor la masteratul didactic.

(12) Planul-cadru pentru studiile universitare de masterat didactic se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasllescu

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 9.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ Şl ANTREPRENORIAT

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

 

Având în vedere prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 83/2017, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare.

ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ştefan-Radu Oprea

 

Bucureşti, 31 iulie 2018.

Nr. 1.061.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare

de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

 

Art. 1. - Scopul prezentelor norme metodologice îi reprezintă reglementarea modului de instituire a unei scheme de ajutor de minimis, denumită în continuare schemă, pentru susţinerea accesului pe pieţe externe a operatorilor economici români, denumiţi în continuare operatori, prin acordarea de ajutoare de minimis sub forma unei alocaţii financiare nerambursabile de tip sprijin forfetar în vederea internaţionalizării acestora.

Art. 2. - (1) Obiectivul Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, denumit în continuare Program, constă în stimularea mediului de afaceri prin crearea unor noi instrumente de promovare individuală a operatorilor români care să faciliteze accesul acestora pe pieţele externe şi dezvoltarea de parteneriate în vederea internaţionalizării.

(2) Programul urmăreşte promovarea produselor şi serviciilor operatorilor români pe pieţele externe.

(3) Aplicarea la Program a operatorilor se va face prin sesiuni ordinare anuale şi sesiuni extraordinare stabilite de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, denumit în continuare MMACA, prin ordin al ministrului. De regulă, sesiunile ordinare anuale se deschid în ultimul trimestru al anului precedent celui de implementare. Sesiunile extraordinare de aplicare vor fi deschise de către MMACA din iniţiativa proprie sau la solicitarea mediului de afaceri, atunci când există o conjunctură favorabilă de piaţă şi un buget disponibil.

Art. 3. - (1) Toate activităţile din cadrul schemei, inclusiv plata alocaţiei, se derulează până la 31 decembrie 2020

(2) Alocaţia financiară nerambursabilă de tip sprijin forfetar, precum şi grila de evaluare a cererilor operatorilor vor fi prezentate în anunţul de deschidere aferent fiecărei sesiuni de depunere a cererilor. Sprijinul forfetar se va aloca operatorilor selectaţi sub forma unei sume globale şi invariabile pentru fiecare instrument şi sesiune de aplicare. Însă aceasta nu va depăşi valoarea de 25.000 lei pentru participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, respectiv 10.000 lei pentru participarea la misiuni economice în străinătate.

(3) Anunţul de deschidere aferent fiecărei sesiuni de depunere a cererilor va fi publicat pe site-ul MMACA cu minimum 5 zile înainte de deschiderea respectivei sesiuni.

(4) Finanţarea în cadrul prezentei scheme se face din fonduri de la bugetul de stat.

(5) Bugetul total estimat pentru perioada 2017-2020 al schemei de minimis este de 71.000 mii lei. Numărul estimat de firme beneficiare este de 5.000.

Art. 4. - (1) Noţiunea de „întreprindere unică” este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) 1.407/2013 al Comisiei.

(2) Pot beneficia de prevederile Programului operatorii care îndeplinesc cumulativ, la data completării cererii-tip prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, pentru înscrierea în Program, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, sau ca instituţie medicală în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în România;

b) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, si 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de ia bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate, întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul îh care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social a! noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Pentru fuziunile şi/sau achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă.

Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoarele de statIde minimis acordate pentru aceleaşi costuri eligibile;

c) respectă principiul inadmisibilităţii dublei finanţări: nu este posibilă sub nicio formă dubla finanţare a aceloraşi activităţi (total sau parţial) indiferent de buget;

d) nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă colectivă, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;

e) nu sunt consideraţi în dificultate în sensul Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249/2014;

f) nu sunt subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile şi penalităţile aferente;

g) nu se află în litigiu cu statul sau cu furnizorul de ajutor de minimis, respectiv cu MMACA.

(3) Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile cu:

a) activităţi de pescuit şi acvacultura, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (031 - Pescuitul şi 032 - Acvacultura);

b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;

c) activităţi de prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

(i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

(ii) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari;

Prin prelucrarea produselor agricole se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin comercializarea produselor agricole se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în locuri distincte, rezervate acestei activităţi;

d) activităţi legate de export, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

f) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate din cele menţionate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

Art. 5. - (1) Prin Program se finanţează participări ale operatorilor economici români la târguri şi expoziţii cu caracter internaţional organizate în statele membre ale Uniunii Europene şi în ţările terţe, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, precum şi participarea la misiuni economice.

(2) Unui operator i se va acorda alocaţie financiară pentru o singură cerere de înscriere eligibilă la aceeaşi acţiune de promovare.

Art. 6. - (1) Completarea înscrierii în Program, în vederea obţinerii finanţării, se va face on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

(2) Data de la care este activă înscrierea on-line se comunică pentru fiecare sesiune pe site-ul instituţiei cu minimum 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

(3) Pentru participarea la Program fiecare solicitant trebuie să folosească o adresă de e-mail validă. Această adresa de e-mail va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare si monitorizare a Programului.

(4) Acordarea finanţării se realizează în baza grilei de evaluare aferentă sesiunii de înscrieri, în limita bugetului sesiunii.

(5) Cererea-tip pentru înscrierea în Program se va completa în aplicaţia on-line. După finalizarea înscrierii, aplicantul va primi un e-mail de confirmare conţinând informaţiile introduse, precum şi numărul de înregistrare în RUE.

(6) După finalizarea sesiunii de înscriere, aplicanţii, ordonaţi în baza punctajului obţinut conform grilei de evaluare şi în limita bugetului alocat sesiunii de înscriere, vor primi prin e-mail cererea de înscriere completată. Aceasta va fi semnată olograf, va purta semnătura electronică validă a operatorului, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, şi va fi transmisă pe e-mail la adresa intemationalizare@imm.gov.ro menţionând numărul RUE alocat cererii de înscriere respective. Netransmiterea documentelor solicitate, în termen de 3 zile lucrătoare, duce la respingerea cererii de înscriere.

Art. 7. - (1) în scopul implementării Programului, prin ordin al ministrului se stabilesc persoane din cadrul MMACA cu atribuţii şi responsabilităţi specifice.

(2) în etapa evaluării, aplicanţilor li se pot solicita clarificări, solicitantului fiindu-i transmisă prin e-mail, cu confirmare de livrare şi primire, o solicitare de clarificări de către persoana responsabilă desemnată. Pentru documentele ilizibile şi/sau incomplete pot fi solicitate clarificări. Clarificările solicitate se trimit la MMACA în termen de 3 zile lucrătoare de la transmitere, la adresa de e-mail a persoanei responsabile, precum şi la adresa internationalizare@imm.gov.ro. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea cererii pentru înscrierea în Program.

(3) Dacă în urma analizei cererii-tip pentru înscrierea în Program se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în această cerere nu sunt corecte/reale/coerente, solicitantul va fi respins.

(4) Dacă în urma analizei documentelor transmise se constată că solicitantul nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate, acesta va fi respins.

(5) După închiderea sesiunii, în maximum 30 de zile, se va face evaluarea cererilor în conformitate cu grila de evaluare şi documentele transmise. Pe site-ul MMACA se vor publica listele cu solicitanţii admişi pentru finanţare, precum şi lista cu solicitanţii respinşi. Listele vor fi ordonate în funcţie de punctajul obţinut. În cazul cererilor cu punctaj egal, ordonarea se va face în ordinea înscrierii în Program.

(6) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim are posibilitatea de a se adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Operatorii declaraţi admişi vor primi din partea MMACA Acordul de finanţare prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, pe care îl vor transmite înapoi în termen de 10 zile lucrătoare, semnat de către împuternicitul operatorului. Corespondenţa se va face pe e-mail şi documentele vor fi semnate olograf şi confirmate cu semnătură electronică,

(2) Acordul de finanţare se încheie cu operatorii selectaţi pentru fiecare cerere de înscriere.

(3) După semnarea acordului de finanţare, în termen de maximum 15 zile de la data finalizării activităţilor prevăzute la art. 5, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a fiecărui an, operatorul este obligat să trimită documentaţia aferentă Cererii de plată a alocaţiei financiare nerambursabile. Netrimiterea dosarului cererii de piaţă până la data de 10 decembrie a anului pentru care se acordă finanţarea atrage neacordarea finanţării.

(4) Virarea efectivă a sumei care constituie alocaţia financiară nerambursabilă (AFN) se face de către minister în contul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri" deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume nu sunt supuse executării silite prin poprire.

(5) Ajutorul de minimis este eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanţare semnat între părţi.

(6) Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza Cererii de plată a alocaţiei financiare nerambursabile (formularul va fi disponibil pe site-ul autorităţii) pe care beneficiarul trebuie să o transmită spre aprobare ministerului, însoţită de următoarele documente justificative:

a) formularul de participare la acţiunea de promovare, vizat de către reprezentantul Biroului de promovare comercială şi economică sau de către organizatorul extern al manifestării. Formularul va fi disponibil pe site-ul autorităţii;

b) raportul de activitate privind participarea la acţiune, semnat de către împuternicitul operatorului. Formularul va fi disponibil pe site-ul autorităţii;

c) minimum 5 poze (rezoluţie minimă 2.400 x 1.600 pixeli, 300 dpi) prin care să se poată identifica, fără echivoc, elementele participării operatorului la acţiunea de promovare specificată în AFN, incluzând afişarea numelui programului şi a furnizorului ajutorului nerambursabil, conform instrucţiunilor din anunţul de lansare.

Documentele aferente cererii de plată se vor transmite pe e-mail, cu confirmare, la adresa intemationalizare@imm.gov.ro, menţionând numărul acordului de finanţare. Documentele aferente cererii de plată vor fi semnate olograf şi certificate prin semnătură electronică.

(7) Eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile se face în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la depunerea dosarului complet al cererii de plată. Lipsa documentelor justificative atrage neacordarea finanţării.

Art. 9. - (1) Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului se fac de către persoanele desemnate prin ordin al ministrului.

(2) Recuperarea ajutorului de minimis se efectuează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(3) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.

Art. 10. - (1) Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs în calitate de întreprindere unică.

(2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

(3) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de tegisiaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

(4) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(5) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

(6) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(7) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

(8) MMACA va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării privind acordul de finanţare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(9) MMACA acordă un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, respectiv că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs (indiferent de sursă: de la bugetul local, de stat sau din surse comunitare), însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri.

(10) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.

(11) Operatorii beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.

(12) Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/de minimis.

(13) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în calitate de furnizor al măsurii de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

(14) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

Art. 11. - (1) Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii MMACA având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

(2) MMACA, prin direcţiile de specialitate şi persoanele desemnate prin ordin al ministrului, sunt autorizate să publice, îh orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de minimis acordat, aşezarea geografică a proiectului - localitatea şi judeţul.

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE/DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

pentru înscrierea în programul de Internaţionalizare 2017-2020

(generată automat în baza datelor completate on-line pe site-ul programului)

 

Legenda: toate câmpurile …………………………………………… . Se completează automat cu datele introduse în aplicaţia on-line.

 

Subscrisa …………………………. (denumirea operatorului), constituită conform ………………………………… (de ales din lista de forme juridice), având CUI/CIF ………………… adresa ……………….  str. …………………nr. …………., bl…… et…. ap ….. judeţul………….. telefon ……………….. fax ………………….., e-mail …………………

 

Lista de forme juridice din care aplicantul va selecta:

- Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentată prin dl/dna  ……………………., având calitatea de reprezentant legal/împuternicit al societăţii (conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului/documentelor legale), solicit acordarea alocaţiei financiare nerambursabile de tip sprijin forfetar aferent sesiunii de depunere în valoare de (în funcţie de valoarea alocată per activitate) lei, în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.061/2018.

Activitatea pentru care se solicită alocaţia financiară nerambursabilă:

- târguri şi expoziţii;

- misiune economică.

Se va putea selecta o singură opţiune, în situaţia în care a selectat „Târguri şi expoziţii”:

Sector economic: ………………………………

Exemplu listă de sectoare de activitate ale României din care aplicantul va selecta (lista se poate modifica în funcţie de scopul urmărit în sesiunea de aplicare):

Industria alimentară, băuturi, tutun

Industria textilă, îmbrăcăminte, încălţăminte

Industria chimică

Industria sticlei, ceramicii, materiale de construcţii

Industria construcţiilor de maşini

Industria echipamente electrice, electronice

Industria mobilei şi prelucrarea lemnului

Audiovizual şi creaţie artistică

Activităţi de design, creaţie artistică

Tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor

Cooperaţie şi artizanat

Servicii de transport şi logistică

Protecţia şi securitatea muncii şi a mediului

Industria de petrol şi gaze

Industria metalurgică şi siderurgică

Denumire acţiune: ……………………………………

 

Declar că voi închiria un stand la acţiunea menţionată. Suprafaţa va fi menţionată în raportul de activitate.

În situaţia în care a selectat „Misiune economică":

                Sector economic:  (lista de sectoare economice - ca mai sus) în marja târgului:

                DA => apare pentru selectare  

                NU => apar următoarele secţiuni spre a fi bifate manual:

                                   căsuţa TEXT pentru introducere manuală a denumirii activităţii; localizare geografică, precum şi o scurtă prezentare (argumentare) a participării.

Brand propriu: DA/NU (valabil şi înregistrat pe numele operatorului)

Dacă DA=> certificatul de marcă emis de un organism acreditat, având ca titular operatorul solicitant (va fi transmis împreună cu cererea de înscriere)

Website propriu într-o limbă de circulaţie internaţională:

Se va comunica adresa web de internet.

O poză print-screen a paginii principale într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi ultima factură cu care operatorul a achiziţionat domeniul web de la un furnizor de domenii acreditat se vor transmite semnate împreună cu cererea de înscriere.

Declaraţie

pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare

la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis

(în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352/2013)

 

Subsemnatul/Subsemnata (reprezentant legal/împutemicit al întreprinderii unice) ………………………………… identificat/identificată cu actul de identitate seria nr. ………………… eliberat de la data de ………………….. cu domiciliul în localitatea ………………………….. str. ……………. nr. ……………. bl …………. sc …………. ap ………… sectorul/judeţul ………………….

în calitate de reprezentant legal/împuternicit al întreprinderii unice declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că:

- activitatea pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu face obiectul altui program de finanţare de la bugetul de stat sau oricărui alt tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare nerambursabilă;

- în ultimii 3 ani (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal curent), întreprinderea unică din care fac parte:

□ nu a beneficiat de ajutoare de minimis.

□ a beneficiat de următoarele ajutoare de minimis:

 

Nr. crt.

Denumirea

întreprinderii

CUI

Data contractării ajutorului de

minimis

Furnizorul ajutorului de minimis

Suma acordată, în euro

Observaţii

0

1

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ajutor de minimis anterior

 

 

 

- operatorul se încadrează în prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013 privind ajutorul de minimis,

 

NOTĂ:

În tabelul de mai sus vor fi menţionate, pe lângă ajutoarele de minimis primite de solicitant, următoarele:

* eventualele ajutoare de minimis primite de societăţile cu care acesta formează întreprinderea unică (se va face menţiunea „unică" în coloana „Observaţii");

* în cazul în care întreprinderea face sau a făcut obiectul unei fuziuni sau achiziţii desfăşurate ulterior datei de 1.01.2014, vor fi incluse toate ajutoarele de minimis acordate anterior întreprinderilor iniţiale (se va face menţiunea „fuziune" sau „achiziţie”, după caz, în coloana „Observaţii”);

* în cazul întreprinderilor care au rezultat ulterior datei de 1 01,2014 din divizarea unei entităţi economice, eventualele ajutoare de minimis acordate înainte de divizare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea (se va face menţiunea „divizare”, după caz, în coloana „Observaţii”).

 

Reprezentantul întreprinderii unice (numele şi prenumele, semnătura) ………………………………………

Data semnării ……………………………………………….

Declar totodată că:

- toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete;

- beneficiarul nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă colectivă, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii şi nu îndeplineşte criteriile prevăzute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lui;

- nu este considerat în dificultate în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene;

- nu a fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţile aferente;

- se va respecta principiul inadmisibilităţii dublei finanţări: nu este posibilă sub nicio formă dubla finanţare a aceloraşi activităţi (total sau parţial) indiferent de buget;

- sunt de acord cu prelucrarea datelor furnizate în scopul prezentului program.

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii, sub sancţiunea falsului în declaraţiile publice.

Completarea prezentei declaraţii pe propria răspundere se face cu asumarea conţinutului de către solicitant, care ia cunoştinţă de faptul că verificarea ulterioară a acestei cereri de înscriere-declaraţie pe propria răspundere poate fi efectuată şi de alte autorităţi competente, sub sancţiunea falsului în declaraţiile publice, conform art. 326 - Falsul în declaraţii din Codul penal.

 

Data semnării: ……………………………………………….

Reprezentantul societăţii (numele şi prenumele, semnătura)

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

ACORD DE FINANŢARE NR /

privind furnizarea ajutorului de minimis

 

1. Părţile:

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA), reprezentat prin ………………………………………………. funcţia ………………………………… cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, tel. …………………………………… ,

fax:…………………….. în calitate de furnizor de ajutor de minimis,

Şi

 ………………………………………………………….. (denumirea beneficiarului, adresă, telefon, fax, numărul de ordine din registrul comerţului, codul de identificare fiscală),

reprezentată prin domnul/doamna având calitatea de împuternicit legal al societăţii, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis,

au încheiat prezentul acord de finanţare, pentru acordarea de ajutor de minimis pentru finanţarea următoarei activităţi (se va completa automat în funcţie de opţiunea selectată în cerere).

1 Obiectul acordului

2.1. Obiectul prezentului acord îl reprezintă acordarea ajutorului financiar nerambursabil de la bugetul de stat, în baza cererii de finanţare prin Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, pentru perioada 2017-2020, denumit în continuare Program, gestionat de MMACA.

2.2. Beneficiarul poate primi ajutorul financiar în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017- 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Durata acordului

3.1. Durata de executare a acordului este până la plata alocaţiei financiare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

3.2. Termenul-limită pentru efectuarea activităţii prevăzute în cererea de înscriere este 10 decembrie a anului pentru care se acordă finanţarea.

4. Valoarea finanţării

4.1. Prin Program, beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de tip sprijin forfetar în valoare de lei (.... euro) (se completează automat în funcţie de tipul de activitate selectată).

5. Condiţiile şi modalitatea de acordare a finanţării

5.1. Beneficiarii eligibili vor primi suma acordată în limita bugetului Programului în contul de trezorerie deschis conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

5.2. Acordarea AFN se face pe baza cererii de plată pe care beneficiarul o depune spre aprobare la MMACA, însoţită de documentele justificative. Lipsa documentelor justificative atrage după sine neacordarea finanţării.

6. Drepturi şi obligaţii

6.1. Furnizorul de ajutor de minimis:

a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile acordului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;

b) nu poate acorda plata AFN în avans.

6.2. Beneficiarul:

a) va pune la dispoziţia MMACA toate documentele prevăzute de procedură;

b) nu poate schimba condiţiile din prezentul acord de finanţare;

c) este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în normele de implementare a Programului.

7. Răspunderea contractuală

7.1. Furnizorul de ajutor de minimis este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

7.2. Reprezentanţii MMÂCA au dreptul să verifice veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor şi activităţilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor MMACA asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.

7.3. În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MMACA sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile şi penalităţile aferente, calculate la data constatării.

7.4. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea îh faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice tel cauzate de acesta în limita derulării acordului. Acordul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi a succesorilor săi, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a administratorului şi succesorilor acestuia.

8. Conflict de interese

8.1. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat furnizorul de ajutor de minimis despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MMACA poate realiza plata AFN, în situaţia identificării unor legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul implicat în implementarea Programului.

9. Clauze de confidenţialitate

9.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile furnizate de beneficiar, aşa cum sunt ele prezentate în documentele depuse.

9.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.

9.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente date sau informaţi rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului in exercitarea atribuţiilor ce le revin.

10. Modificarea acordului

10.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din acord.

11. Încetarea acordului

11.1 Acordul de finanţare încetează de drept la termenul prevăzut la art. 3.1.

11.2. Acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa furnizorului de ajutor de minimis, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:

a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea „Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020”;

b) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în acord sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu activitatea/activităţile pentru care solicită finanţare, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

d) nu transmite la MMACÂ cererea de plată în termen de 15 zile de la finalizarea acţiunii, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului participării.

12. Cesiunea

12.1. Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

13 Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor

13.1. Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti.

13.2. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

13.3. În eventualitatea în care stingerea divergenţelor nu poate fi convenită pe cale amiabilă, soluţionarea acestora va fi realizată de către instanţele judecătoreşti competente.

14 Forţa majoră

14.1. Prin forţa majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor, intervenit după data semnării acordului, care împiedică executarea în tot sau în parte a acordului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

14.2. Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo etc.

14.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile, în baza unui certificat eliberat de autorităţile competente. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră în termen de 5 (cinci) zile.

14.4. Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.

14.5. Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.

14.6. Executarea acordului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră, pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.

14.7. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

15. Dispoziţii finale

15.1. Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

15.2. Prezentul acord se completează cu prevederile normelor metodologice pentru aplicarea Programului de susţinere a Internaţionalizării operatorilor economici români.

Prezentul acord a fost încheiat în 2 exemplare originale, un exemplar pentru furnizorul de ajutor de minimis şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante. Corespondenţa se va face pe email şi documentele vor fi semnate olograf şi confirmate cu semnătură digitală.

 

FURNIZOR

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Reprezentat prin ……………………………….

Funcţia

………………………………….

BENEFICIAR

……………………………………….

Reprezentată prin împuternicitul legal dl/dna

………………………………………...

Funcţia

………………………………..

 


1 În conformitate cu Regulamentul UE nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 24.12.2013, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 (cap. VI-X).