MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 748         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 29 august 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

783. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

784. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 414 din 19 iunie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (26) şi (9), art. 3 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

654. - Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

849. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 11/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

 

5.501. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SUCERT - RO - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

162. - Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2018, domnul general de brigadă cu o stea Dumbravă Dumitru Dumitru trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 783.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 90/2018,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2018, domnul general de brigadă cu o stea Căpşună Constantin Dan-Valentin se înaintează în gradul de general-maior cu două stele şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constituţia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 784.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 414

din 19 iunie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (26) şi (9), art. 3 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Simina Popescu-Marin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (8) şi (9), art. 3 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Dumitru Vescu în Dosarul nr. 10.285/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti şi care formează obiectul Dosarului nr. 2.906D/2016 al Curţii Constituţionale,

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, la dosar, partea Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Cestrin a depus note scrise prin care susţine respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 26 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10,285/301/2016, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (8) şi (9), art. 3 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Dumitru Vescu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, în condiţiile inexistenţei unor exceptări sau diferenţieri pentru persoanele cu handicap în privinţa obligaţiei de plată a tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale.

Astfel, prin eliminarea exceptărilor de plata taxei de drum şi consacrarea caracterului definitiv al procesului-verbal de sancţionare cu amendă a conducătorului auto - persoană cu handicap - pentru lipsa rovinietei şi eliminarea, în acest mod, a controlului efectiv de către persoanele constatatoare care întocmesc electronic procesele-verbale în toate cazurile, se aduce atingere accesului liber la justiţie, în substanţa sa, şi dreptului persoanelor cu handicap la protecţie specială. De asemenea, susţine că noţiunea „contravenţie continuă” din cuprinsul prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 încalcă principiul securităţii raporturilor juridice şi egalităţii în faţa legii, având în vedere că aceasta este neconformă cu adevărul sau realitatea, în lipsa altor procese-verbale de constatare a contravenţiei, iar plata ulterioară a rovinietei înlătură imediat şi indubitabil caracterul continuu al contravenţiei. Totodată, susţinând că eliminarea exceptărilor sau scutirilor de la plata taxei de circulaţie pe drumurile publice afectează drepturile persoanelor cu handicap, autorul excepţiei consideră că noţiunea „nediscriminatoriu” din cuprinsul art. 1 alin, (26) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 este neconstituţională. În fine, autorul susţine că art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 este neconstituţional, având în vedere că termenul de prescripţie în aplicarea sancţiunilor contravenţionale se calculează în funcţie de data săvârşirii faptei, respectiv de data constatării faptei.

7. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti consideră că dispoziţiile legale contestate în cauză nu contravin prevederilor constituţionale invocate. Instanţa reţine că textele legale criticate nu încalcă principiile protecţiei persoanelor cu handicap, accesul liber la justiţie, garantarea demnităţii umane sau egalitatea în faţa legii, întrucât coroborând prevederile legale criticate cu cele ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se constată că legiuitorul a prevăzut, pentru persoanele cu handicap, scutirile şi exceptările indicate de petent.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 care consacră dreptul persoanelor cu handicap, precum şi al însoţitorilor sau, după caz, asistenţilor personali ai acestora, deţinători de autoturisme, de a beneficia de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002.

10. Avocatul Poporului ap handicap, printre care şi prevenirea şi combaterea discriminării, egalizarea şanselor, egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. De asemenea, art. 28 alin. (1) din acest act normativ prevede că persoanele cu handicap beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, în mod egal, fără discriminare, în considerarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 50 teza întâi.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar de partea Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile art. 1 alin. (8) şi (9), art. 3 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea !, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. Curtea observă că, anterior sesizării sale, dispoziţiile art. 1 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 au fost modificate şi completate prin art. III pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 186/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 iulie 2015, fiind păstrată, de principiu, soluţia legislativă, care, în prezent, se regăseşte la art. 1 alin. (26) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002. În aceste condiţii, Curtea reţine că obiectul excepţiei îl constituie prevederile art. 1 alin. (26) şi (9), art. 3 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002. Prevederile art. 1 alin. (2^) şi (9) stabilesc că tariful de utilizare şi tariful de trecere se achită în funcţie de tipul vehiculului şi se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România şi că încasarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, înregistrarea în baza de date a informaţiilor privind achitarea acestora şi eliberarea documentelor care atestă achitarea se fac de către distribuitori; art. 3 stabileşte vehiculele exceptate de la plata tarifului de utilizare, iar art. 8, în esenţă, califică drept contravenţie fapta de a circula fără rovinietă valabilă şi stabileşte sancţiunea aplicabilă.

14. În opinia autorului excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (3) privind trăsăturile statului român, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 50 privind protecţia persoanelor cu handicap.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, prin critica formulată, autorul acesteia susţine, în esenţă, inexistenţa unor scutiri de la plata rovinietei în cazul persoanelor cu handicap, aspect de natură să încalce dispoziţiile constituţionale privind egalitatea în drepturi şi protecţia persoanelor cu handicap.

16. Sub acest aspect, Curtea precizează că prevederile legale criticate nu trebuie interpretate izolat, ci în ansamblul legislaţiei în materie, prin coroborare cu normele incidente în materia drepturilor persoanelor cu handicap.

17. Astfel, Curtea reţine că scutirea de la plata rovinietei pentru persoanele cu handicap există în dreptul pozitiv, fiind reglementată de art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, norme care se coroborează cu prevederile legale criticate. Astfel, „Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare. “

18. Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 au fost elaborate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 15 februarie 2010, care, prin art. 15 alin. (1) şi (5), stabilesc că: „în vederea obţinerii rovinietei, persoanele care se încadrează în prevederile art. 28 din lege vor depune fie la primăriile din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, fie la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv focale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, o cerere însoţită de următoarele documente în copie: documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, actul de identitate, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului”, iar ,,Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va elibera rovinietele solicitate către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, până în ultima zi lucrătoare a acelei luni”.

19. În aceste condiţii, Curtea constată că prevederile legale antereferite instituie o facilitate în favoarea persoanelor cu handicap, acordând persoanelor cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanelor care le au în îngrijire scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale. Scutirea instituită se acordă pentru a compensa dificultăţile pe care persoanele cu handicap le au în ceea ce priveşte integrarea şi incluziunea socială, astfel încât Curtea constată că susţinerile autorului excepţiei sunt neîntemeiate (a se vedea în acest sens Decizia nr. 593 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 12 decembrie 2014).

20. Referitor la susţinerea privind caracterul neconstituţional al noţiunii „nediscriminatoriu” din cuprinsul art. 1 alin. (26) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, Curtea reţine că prevederile legale menţionate se aplică în mod egal tuturor destinatarilor, şi anume utilizatori străini şi români, pentru toate vehiculele înmatriculate care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România, care au obligaţia de plată a rovinietei. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate, aşa încât, dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără a exista o motivare obiectivă şi rezonabilă, sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite (a se vedea în acest sens Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). Or, reglementarea prin art. 28 din Legea nr. 448/2006 a scutirii de la plata rovinietei pentru persoanele cu handicap, care se află într-o situaţie obiectiv diferită de alte categorii de utilizatori, asigură tocmai efectivitatea principiului fundamental al egalităţii în drepturi, fără privilegii şi discriminări.

21. De asemenea, Curtea observă că prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, exercitat prin prisma unor critici de neconstituţionalitate similare celor formulate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 536 din 13 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 13 noiembrie 2017, referitor la calificarea de principiu a contravenţiei reglementate prin textul de lege criticat drept „continuă”, Curtea a reţinut că aceasta exprimă opţiunea legiuitorului de a nu sancţiona prelungirea în timp a activităţii contravenţionale, acordând un beneficiu utilizatorilor care au circulat de mai multe ori fără să plătească rovinietă, în intervalul temporal reglementat de art. 9 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002.

22. În ceea ce priveşte termenul de prescripţie în această materie, Curtea a observat cele statuate prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 43 din 21 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 7 februarie 2017, prin care s-a decis că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de „cel mult două luni” nu reprezintă termen special de prescripţie, în sensul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

23. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele statuate prin deciziile menţionate mai sus îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

24. Referitor la invocarea dispoziţiilor constituţionale privind trăsăturile statului român şi accesul la justiţie, Curtea precizează că acestea nu au relevanţă în soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dumitru Vescu în Dosarul nr. 10.285/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti şi constată că prevederile art. 1 alin. (26) şi (9), art. 3 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 19 iunie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu-Marin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, secţiunea C1 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă”:

a) la punctul G4 „Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D”, după poziţia 16 se introduce o nouă poziţie, poziţia 17, cu următorul cuprins:

 

„17.

Combinaţii (Elbasvirum + Grazoprevirum)**1β          

J05AX68”

 

b) la punctul G7 „Ciroza hepatică”, după poziţia 20 se introduce o nouă poziţie, poziţia 21, cu următorul cuprins:

 

„21.

Combinaţii (Elbasvirum + Grazoprevirum)*1β

J05AX68”

 

2. La sublista C „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%”, la secţiunea C2 „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc”, la punctul „P3: Programul naţional de oncologie”, după poziţia 126 se introduce o nouă poziţie, poziţia 127, cu următorul cuprins:

 

„127.

Cabazitaxelum**1Ω

L01CD04”

 

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 august 2018.

Nr. 654.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 11/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 11/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 1 februarie 2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) unitatea administrativ-teritorială Rădăuţi-Prut - sectoarele cadastrale nr. 49, 53 şi 60;”.

2. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 iulie 2018.

Nr. 849.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 11/2018)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: Botoşani UAT: Rădăuţi - Prut

Sectoare: 49, 53, 60


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SUCERT - RO - S.R.L.

 

În vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

Având în vedere Procesul-verbal nr. 2 din 2.08.2018 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială SUCERT - RO - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.762/2013 privind aprobarea desemnării Societăţii Comerciale SUCERT - RO - S.R.L, în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2014, se abrogă.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Adriana-Mihaela Udroiu,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 5.501.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială SUCERT - RO - S.R.L.

Adresa:

Str. Ghe. I. Sbierea nr. 3, Suceava, judeţul Suceava

Tel.: +40.230.551.830, fax: +40.330.814.364

E-mail: office@sucert.ro; web: www.sucert.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CE117065:2013

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

 

Domeniile de competenţă:

Nr.

deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnica armonizata

Funcţia

organismului

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Blocuri de piatră pentru protecţie

Utilizare preconizată; construcţii hidraulice şi alte lucrări de construcţii civile

Sistem 2+

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Agregate pentru beton, mortar şi pastă de ciment Utilizare preconizată: la clădiri, drumuri şi alte lucrări de construcţii civile

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Agregate pentru mixturi inerte sau cu lianţi hidraulici Utilizare preconizată: drumuri şi alte lucrări de construcţii civile

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008 EN 13242:2002+A1:2007

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă

Utilizare preconizată: drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă

Sistem 2+

EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment Utilizare preconizată: drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1 ;2008

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

- Bitumuri

Utilizare preconizată: la construcţia şi tratarea suprafeţei drumurilor

Sistem 2+

EN 13808:2013

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

- Amestecuri bituminoase

Utilizare preconizată: la construcţia şi tratarea suprafeţei drumurilor

Sistem 2+

EN 13108-1:2006 EN 13108-1:2006/AC:20Q8 EN 13108-5:2006 EN 13108-5:2006/AC:2008

CPF

 

NOTĂ:

CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare

în Domeniul Energiei nr. 32/2017

 

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e), art. 138 alin. (1) lit. d1) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 71/2018 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale și pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 4 mai 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Tarifele reglementate aferente procesului de racordare se stabilesc pe componente conform prevederilor prezentei metodologii."

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Propunerile privind valorile componentelor ce intră în calculul tarifelor prevăzute la art. 1 se transmit de fiecare OS, defalcat pentru fiecare componentă a tarifului în parte, pe formatul fișei de calcul prevăzute în anexa nr. 1 sau al tabelelor din anexele nr. 2 și 3, după caz."

3. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"(21) Costurile aferente componentei C(A,OS) se estimează inițial de către OS cu luarea în considerare a cerințelor specifice fiecărei autorități. Valoarea finală a componentei C (A,OS) se regularizează, după ce aceste costuri sunt cunoscute."

4. La articolul 14, alineatul (5) se abrogă.

5. La articolul 17, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(8) OTS stabilește prin procedură proprie costul standard c(s)T și costul unitar c(m)T, stabilite în funcție de diametrul racordului, conform tabelului 2.b din anexa nr. 2."

6. La articolul 17, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins

"(13) În cazul OTS:

a) pentru capacități de măsurare peste 650 m3/h, componenta C(S) se calculează cu formula:

C(S) = c(m) x k,

unde:

c(m) - costuri unitare, exprimate în mii lei/100 m3/h capacitate de măsurare;

k - reprezintă raportul dintre capacitatea de măsurare a stației, exprimată în m3/h, și 100 m3/h.

OTS stabilește componenta C(S) în funcție de tipul stației de reglare-măsurare și de presiunea nominală conform tabelului nr. 3.b din anexa nr. 3;

b) pentru capacități de măsurare sub 650 m3/h, OTS stabilește componenta C(S) în funcție de tipul stației de reglare- măsurare și de presiunea nominală, conform tabelului nr. 3.c din anexa nr. 3."

7. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) În cazul racordării la SD, valoarea componentei T(U) este egală cu zero. Prin derogare de la prevederile art. 11 lit. e), costurile aferente componentei T(U), începând cu data intrării în vigoare a tarifelor de racordare aprobate de ANRE, se recuperează prin tarifele reglementate de distribuție aferente fiecărui OSD."

8. Capitolul V "Dispoziții finale" se modifică și va avea următorul cuprins:

 

"CAPITOLUL V

Dispoziții finale

 

Art. 19. - (1) ANRE analizează propunerile transmise de OS și în baza rezultatelor analizelor specifice aprobă valori pentru T(C), T(P), T(V), T(U), C(E) și C(S).

(2) Valoarea finală a componentelor tarifului de racordare care sunt influențate de cerințele specifice ale fiecărei autorități, respectiv C(A,OS) și C(P), se stabilește de către OS pe bază de deviz, calculat pentru fiecare solicitant, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru cazul în care soluția tehnică de racordare la SD/ST stabilește necesitatea montării unei SRM/SR/SM, valoarea tuturor componentelor ce intră în calculul tarifelor prevăzute la art. 1 este stabilită de OS, pe bază de deviz, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) componenta de tarif T(U) aferentă racordării la SD, ale cărei costuri, începând cu data intrării în vigoare a tarifelor de racordare aprobate de ANRE, se recuperează prin tarifele reglementate de distribuție aferente fiecărui OSD.

Art. 20. - (1) Valoarea aprobată de ANRE pentru fiecare tarif/componentă de tarif este valoarea maximă admisă a fi utilizată de OS la calculul tarifelor prevăzute la art. 1.

(2) La stabilirea valorii aprobate pentru fiecare tarif, respectiv componentă de tarif, ANRE ține seama de:

a) propunerile transmise de OS;

b) datele raportate de OS pentru activitatea de racordare;

c) numărul mediu de ore necesar realizării fiecărei activități din procesul de racordare;

d) nivelul mediu al cheltuielilor salariale pentru personalul implicat în realizarea activităților aferente procesului de racordare.

Art. 21. - (1) Pentru fiecare solicitant, OS calculează tariful de racordare prevăzut la art. 1 în conformitate cu prevederile prezentei metodologii și verifică dacă valoarea obținută pentru fiecare componentă de tarif este mai mică decât valoarea aprobată de ANRE.

(2) În cazul în care valoarea unei componente de tarif determinată de OS este mai mare decât valoarea maximă aprobată de ANRE, OS utilizează valoarea aprobată de ANRE. În acest caz costurile înregistrate pentru activitatea de racordare sunt evidențiate și transmise trimestrial la ANRE în vederea evaluării oportunității, eficienței și eficacității lor.

(3) Este interzis OS să practice în calculul tarifelor/componentelor de tarife pentru racordare o rată de profit mai mare de 5%.

Art. 22. - Tariful de racordare la SD/ST prevăzut în contractul de racordare emis de OS trebuie prezentat defalcat astfel încât să fie evidențiate în mod distinct toate componentele prezentate la art. 13.

Art. 23. - (1) În situația în care solicitantul alege un alt operator economic pentru realizarea activităților de proiectare și/sau execuție a instalației de racordare, respectiv un verificator de proiecte atestat ANRE pentru verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic a/al instalației de racordare, acesta prezintă OS oferta selectată cu costurile aferente.

(2) Tariful de racordare la SD/ST se actualizează de OSD, conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Regulamentul SD, sau, respectiv, de OTS, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul ST, cu valorile prezentate de solicitant.

(3) OS refuză oferta selectată de solicitant pentru o activitate aferentă activității de racordare în situația în care costul aferent ofertei depășește valoarea componentei de tarif aprobată de ANRE.

Art. 24. - (1) Pentru informarea solicitanților, OS are obligația să publice pe pagina proprie de internet și să afișeze la nivelul fiecărui centru de relații cu publicul:

a) nivelul componentelor sau tarifelor aferente procesului de racordare aprobate de ANRE, respectiv:

(i) tariful de analiză a cererii de racordare la sistem;

(ii) valoarea tarifului T(V) de verificare a documentației tehnice/proiectului tehnic a/al instalației de racordare, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege;

(iii) valoarea tarifului T(P) de proiectare a instalației de racordare, realizată de OS;

(iv) valoarea elementelor de calcul al componentei de tarif C(E) aferentă activităților de execuție, prevăzute în tabelul 2.a din anexa nr. 2 în cazul OSD;

(v) valoarea componentei de tarif T(U) aferentă activităților de urmărire a lucrărilor, recepției tehnice și punerii în funcțiune a instalației de racordare;

(vi) valoarea elementelor de calcul al componentei de tarif C(S) aferentă costurilor PRM/PR/PM, conform tabelului 3.a din anexa nr. 3 în cazul OSD;

b) valoarea estimativă a componentei T(A), defalcată pe costurile estimative ale emiterii documentelor și costurile proprii ale OS, respectiv C(A,E) și C(A,OS).

(2) Tariful de racordare se comunică solicitantului concomitent cu ATR sau ATP. Tariful de racordare comunicat are caracter estimativ, având în vedere că, la momentul emiterii ATR/ATP, nu este cunoscută valoarea finală a tuturor componentelor care intră în calculul tarifului de racordare.

(3) Tariful de racordare se regularizează de OS în urma întocmirii documentelor justificative privind costurile finale ale lucrării.

Art. 25. - Principiile de calcul al tarifului de analiză a cererii de racordare la ST și al tarifului de racordare la ST din prezenta metodologie se utilizează și în procesul de racordare la conductele din amonte, depozitele de înmagazinare subterană și instalațiile GNL.

Art. 26. - OS au obligația de a transmite la ANRE, în vederea aprobării, propunerile de tarife/componente ale tarifelor conform prevederilor art. 10 și 13, în termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii.

Art. 27. - (1) ANRE monitorizează rezultatele operatorilor din activitatea de racordare pe baza evidențelor contabile reglementate înaintate de operatorii licențiați și ajustează valoarea tarifelor/componentelor tarifelor prevăzute la art. 1 ori de câte ori constată necesitatea revizuirii.

(2) OS sunt obligați să transmită trimestrial la ANRE informații cu privire la tipul de racordări realizate, durata de realizare a racordărilor și numărul de contestații privind tarifele stabilite de OS sau soluția tehnică de alimentare, primite cu privire la racordările realizate, pe baza unei machete ce se publică pe pagina de internet a ANRE.

Art. 28. - OS pot solicita revizuirea tarifelor aprobate, prezentând ANRE noile propuneri însoțite de documentația de fundamentare a acestora, cel mai devreme după 1 an de la data aprobării tarifelor.

Art. 29. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie."

9. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

10. În anexa nr. 2, tabelul 2.b se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

11. În anexa nr. 3, tabelul 3.a se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

12. În anexa nr. 3, tabelul 3.c se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Titularii licențelor de operare a sistemului de transport al gazelor naturale și a sistemelor de distribuție a gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

 

București, 29 august 2018.

Nr. 162.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la metodologie)

 

Fișă de calcul pentru componentele T(C), C(A,OS), T(P), T(V), T(U)

 

Tabelul 1

 

Tipuri de cheltuieli

Valoare unitară [lei/oră]

Nr. salariați

Durată medie activitate [ore]

Timp lucrat total [ore]

Valoare totală [lei]

(1)

(2)

(3)

(4) = (2)*(3)

(5) = (1)*(4)

1

Cheltuieli directe:

1.1

Cheltuieli salariale directe

Salariat 1

Salariat 2. . .

1.2

Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale

Salariat 1

Salariat 2. . .

1.3

Cheltuieli privind consumul de materiale directe

Materiale 1

Materiale 2. . .

1.4

Cheltuieli privind transportul la și de la locul de consum (inclusiv combustibil în limita a 7,5 litri/100 km)*

lei/km**

-

-

Distanța medie** [km]

2

Cheltuieli indirecte (maximum 10% din totalul cheltuielilor directe, mai puțin cheltuielile cu serviciile prestate de terți)

2.1

Cheltuieli administrative

2.2

Cheltuieli cu întreținerea și funcționarea utilajelor și echipamentelor

2.3

Cheltuieli aferente activităților de registratură, arhivare fizică și electronică și clasare

3

Profitul aferent unei rate a profitului de maximum 5% (3) = Rp*(1 + 2)

TARIF (1 + 2 + 3)

* Nu se include în calcul la determinarea tarifului de analiză a cererii de racordare.

** Informații specifice punctului 1.4 din tabel.

 

NOTE:

1. În calculul componentelor T(C), T(V) nu se includ cheltuieli privind transportul.

2. Contribuțiile la asigurările sociale se determină prin aplicarea coeficienților stabiliți conform normelor legale în vigoare la data stabilirii tarifului aferent activității conexe.

3. Cheltuielile privind transportul se determină prin înmulțirea costului mediu de deplasare pe kilometru cu distanța medie de la punctul de lucru al operatorului la locurile de consum.

4. La determinarea costului mediu de deplasare pe kilometru se au în vedere:

a) valoarea medie a mijloacelor de transport utilizate în realizarea acestei activități;

b) durata medie contabilă de amortizare;

c) numărul mediu de kilometri parcurși într-un an;

d) un consum mediu de combustibil de maximum 7,5 litri/kilometru;

e) valoarea medie a combustibilului;

f) valoarea medie a costurilor de asigurare și a altor taxe obligatorii aferente mijloacelor de transport implicate;

g) costul mediu de întreținere.

 

ANEXA Nr. 2

 

Tabelul 2.b

Nr. crt.

Diametrul racordului

c(s)T [lei]

c(m)T [lei/m]

PE [mm]

OL [inch]

PE

OL

PE

OL

1

Se completează de OS cu diametrele de conducte utilizate în procesul de racordare.

Se completează de OS cu diametrele de conducte utilizate în procesul de racordare.

c(s)T-PE1

c(s)T-OL1

c(m)T-PE1

c(m)T-OL1

...

...

...

...

...

...

...

n

c(s)T-PEn

c(s)T-OLn

c(m)T-PEn

c(m)T-OLn

 

ANEXA Nr. 3

 

Tabelul 3.a

Nr. crt.

Tipul postului/stației de reglare-măsurare

Debitul maxim [m3/h]

C(S) [lei]

1

cu firidă și regulator

10

C(S)1

16

C(S)2

20

C(S)3

25

C(S)4

35

C(S)5

40

C(S)6

50

C(S)7

65

C(S)8

75

C(S)9

100

C(S)10

125

C(S)11

140

C(S)12

160

C(S)13

200

C(S)14

250

C(S)15

500

C(S)16

2

SRM până la 650 mc/h

100

Se stabilesc pe bază de deviz.

140

160

200

250

400

500

650

3

SRM peste 650 mc/h

 

ANEXA Nr. 4

 

Tabelul 3.c

Capacitatea de măsurare [mc/h]

Presiunea nominală [bar]

Valoare [lei]

25

25

C(S)25-25

35

25

C(S)35-25

40

25

C(S)40-25

50

25

C(S)50-25

65

25

C(S)65-25

75

25

C(S)75-25

100

25

C(S)100-25

125

25

C(S)125-25

140

25

C(S)140-25

160

25

C(S)160-25

200

25

C(S)200-25

250

25

C(S)250-25

300

25

C(S)300-25

400

25

C(S)400-25

500

25

C(S)500-25

650

25

C(S)650-25

25

40

C(S)25-40

35

40

C(S)35-40

40

40

C(S)40-40

50

40

C(S)50-40

65

40

C(S)65-40

75

40

C(S)75-40

100

40

C(S)100-40

125

40

C(S)125-40

140

40

C(S)140-40

160

40

C(S)160-40

200

40

C(S)200-40

250

40

C(S)250-40

300

40

C(S)300-40

400

40

C(S)400-40

500

40

C(S)500-40

600

40

C(S)600-40