MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 752         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 31 august 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 436 din 28 iunie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

827. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ AACTIVITĂTII DE AUDIT STATUTAR

 

90. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 436

din 28 iunie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia-Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă,

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Csecs Rita în Dosarul nr. 10.865/320/2015 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.580D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, arată că, în procedura de cameră preliminară, persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente au aceleaşi drepturi ca şi inculpatul, aşa cum reiese şi din jurisprudenţa Curţii Constituţionale în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 28 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.865/320/2015, Judecătoria Târgu Mureş - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Csecs Rita cu ocazia soluţionării unei cauze penale aflate în faza de judecată, în care autoarea excepţiei are calitatea de parte civilă. În cauză, judecătorul de cameră preliminară a dispus, prin încheierea din 24 noiembrie 2015, desemnarea unui avocat din oficiu pentru partea civilă.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală încalcă principiul legalităţii, egalitatea în drepturi, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare, întrucât împiedică - în cadrul procedurii de cameră preliminară - reprezentarea, respectiv asistarea persoanei vătămate/părţii civile, precum şi consultarea dosarului cauzei. Arată că judecata şi camera preliminară constituie faze procesuale distincte, având reglementare şi obiect diferite. În fine, menţionează şi faptul că, în practică, unele instanţe, în lipsa unui temei legal, acordă persoanei vătămate/părţii civile „drept de acces la dosarul cauzei, precum şi drept de reprezentare ori asistare juridică, după caz”.

6. Judecătoria Târgu Mureş - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală este întemeiată în raport cu prevederile art. 21 alin. (3) şi ale art. 24 din Constituţie. În acest sens arată că textul de lege criticat permite avocatului persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente să exercite drepturile persoanei asistate şi să consulte actele dosarului numai în cursul judecăţii, lipsind persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente de posibilitatea de a beneficia de asistenţă specializată în cursul procedurii de cameră preliminară şi de a formula, prin avocat, cereri şi excepţii cu privire ia legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală este neîntemeiată. Astfel, din interpretarea sistematică a dispoziţiilor Codului de procedură penală, reiese că - în raport cu obiectul procedurii de cameră preliminară - inculpatului, celorlalte părţi şi persoanei vătămate le este asigurat, în mod egal, dreptul de a formula cereri şi de a ridica excepţii în faţa judecătorului de cameră preliminară, precum şi dreptul de a fi asistate/ reprezentate de un apărător ales sau numit din oficiu. Ca urmare a deciziilor Curţii Constituţionale nr. 641 din 11 noiembrie 2014 şi nr. 631 din 8 octombrie 2015, prin care au fost declarate ca neconstituţionale unele dispoziţii din Codul de procedură penală referitoare la procedura camerei preliminare, reglementarea acestei noi faze procesuale a fost modificată prin Legea nr. 75/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, astfel că participarea persoanei vătămate în procedura de cameră preliminară este reglementată de prevederile art. 344 şi următoarele din Codul de procedură penală. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 344 alin. (2) din acest cod, inculpatului, celorlalte părţi şi persoanei vătămate li se aduc la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Aşadar, textul de lege mai sus menţionat consacră, în mod expres, dreptul persoanei vătămate de a participa, personal sau prin apărător, la procedura camerei preliminare, asigurând dreptul la apărare şi la un proces echitabil. Faptul că art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală nu prevede, în mod explicit, drepturile apărătorului persoanei vătămate în procedura camerei preliminare nu este de natură să afecteze drepturile constituţionale ale persoanei vătămate, drepturi a căror exercitare este asigurată prin intermediul altor dispoziţii procesual penale.

9. Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală este inadmisibilă, întrucât autoarea excepţiei solicită, de fapt, interpretarea textului de lege criticat, având în vedere lipsa unei reglementări exprese a posibilităţii exercitării - şi în faza camerei preliminare-a drepturilor persoanei vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: (3) în cursul judecăţii, avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civilmente exercită drepturile persoanei asistate, cu excepţia celor pe care aceasta le exercită personal, şi dreptul de a consulta actele dosarului”.

13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autoarea excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 24 privind dreptul la apărare.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că aceasta a fost ridicată cu ocazia soluţionării unei cauze penale aflate în faza de judecată, în care autoarea excepţiei are calitatea de parte civilă. Totodată, în cauză, judecătorul de cameră preliminară a dispus, prin încheierea din 24 noiembrie 2015, desemnarea unui avocat din oficiu pentru partea civilă.

15. Aşadar, Curtea constată că dispoziţiile art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală - criticate prin raportare la procedura de cameră preliminară - nu au legătură cu soluţionarea cauzei, întrucât aceasta se află în faza de judecată. Mai mult, în speţă, partea civilă a fost asistată/reprezentată în cursul procedurii camerei preliminare de către un avocat desemnat din oficiu. Or, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei Curtea a statuat, în jurisprudenţa sa, că „legătura cu soluţionarea cauzei” presupune atât aplicabilitatea dispoziţiilor de lege criticate în cauza dedusă judecăţii, cât şi pertinenţa excepţiei de neconstituţionalitate în desfăşurarea procesului, condiţii ce trebuie întrunite cumulativ pentru a fi satisfăcute exigenţele impuse de dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992. Prin urmare, condiţia incidenţei textului de lege criticat în soluţionarea cauzei aflate pe rolul instanţei judecătoreşti nu trebuie analizată în abstracto, ci trebuie verificat, în primul rând, interesul procesual al invocării excepţiei de neconstituţionalitate, mai ales prin prisma efectelor unei eventuale constatări a neconstituţionalităţii dispoziţiilor de lege criticate (Decizia nr. 438 din 8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 12 august 2014, paragraful 15, Decizia nr. 465 din 23 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 29 octombrie 2014, paragraful 20, Decizia nr. 329 din 11 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 14 septembrie 2017, paragraful 14, şi Decizia nr. 462 din 27 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 25 septembrie 2017, paragraful 13).

16. Astfel, ţinând cont de prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală este inadmisibilă.

17. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi a! art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (3) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Csecs Rita în Dosarul nr. 10.865/320/2015 al Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Târgu Mureş - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 iunie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 147.476 din 6.08.2018,

ţinând cont de Avizul nr. 5.373/GLG/8.08.2018 al Ministerului Mediului, precum şi de Avizul nr. 5/2018 al Consiliul Naţional de Vânătoare,

luând în considerare prevederile Planului suplimentar de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 1.08.2018 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f), art. 24 şi art. 26 alin. (3) şi (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 din Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin are ca obiect stabilirea unor măsuri de combatere a pestei porcine africane prin aprobarea unei cote suplimentare de intervenţie la specia mistreţ prevăzute în anexă.

(2) Cota de intervenţie prevăzută la alin. (1) este suplimentară cotei de recoltă la specia mistreţ aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019.

Art. 2. - În situaţiile în care în cursul perioadei de vânătoare gestionarii fondurilor cinegetice se schimbă, cotele de intervenţie prevăzute la art. 1 alin (1) nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.

Art. 3. - Cotele de intervenţie pentru specia mistreţ aprobate conform prevederilor art. 1 se realizează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin în toate fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane, prin metodele de vânătoare prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, în toate fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane se vânează integral cotele de recoltă la speciile şacal, vulpe, cioară grivă şi coţofană, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 540/2018, prin metodele de vânătoare admise,

Art. 5. - Prin excepţie de la prevederile art. 3 şi 4, în zona afectată definită ca aria calculată cu o rază de 13 km de la cazul de pestă porcină africană, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km şi zona tampon de 5 km în exteriorul zonei infectate, se recoltează integral mistreţii şi cotele de recoltă aprobate pentru speciile şacal, vulpe, cioară grivă şi coţofană, prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin metoda „la pândă” şi „la dibuit”, în termen de 30 de zile de ia confirmarea virusului.

Art. 6. - În zonele de frontieră cu Ucraina, Republica Moldova şi Ungaria se va acţiona pentru recoltarea mistreţilor şi a exemplarelor din speciile şacal, vulpe, cioară grivă şi coţofană de către vânători şi personal de specialitate al gestionarului cu sprijinul personalului Ministerului Afacerilor Interne, cu încadrarea în cotele de recoltă aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 540/2018 şi a cotelor de intervenţie aprobate prin prezentul ordin.

Art. 7. - Recoltarea mistreţilor şi a exemplarelor din speciile şacal, vulpe, cioară grivă şi coţofană, atât în fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane, cât şi în zona afectată, se realizează de gestionarii fondurilor cinegetice, atât cu vânători, cât şi cu personal de specialitate al gestionarului.

Art. 8. - (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor teritoriale ale acesteia.

(2) Gestionarii fondurilor cinegetice completează şi transmit la solicitarea structurilor teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic situaţia recoltării exemplarelor de mistreţ conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 540/2018.

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.

Art. 10. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 827.

 

ANEXA

la Ordinul ministrului apelor şi Pădurilor nr. 827/2018

 

Cotă de intervenţie la specia mistreţ

 

Nr.

crt.

Judeţul

Gestionari fonduri cinegetice

Fondul cinegetic

Cotă de intervenţie

Nr.

Denumire

0

1

2

3

4

5

1

AB

AJVPS Alba

6

Vidra

21

2

AB

AJVPS Alba

7

Ciuruleasa

15

3

AB

AJVPS Alba

8

Detunata

27

4

AB

AJVPS Alba

9

Lupşa

23

5

AB

AJVPS Alba

12

Geamăna

29

6

AB

AJVPS Alba

19

Ocna Mureş

33

7

AB

AJVPS Alba

20

Lopadea Nouă

22

8

AB

AJVPS Alba

21

Noşlac

32

9

AB

AJVPS Alba

25

Teiuş

18

10

AB

AJVPS Alba

26

Bucerdea

23

11

AB

AJVPS Alba

27

Veseuş

22

12

AB

AJVPS Alba

29

Veza

9

13

AB

AJVPS Alba

34

Ampoiţa

25

14

AB

AJVPS Alba

36

Berghin

32

15

AB

AJVPS Alba

37

Oarda

29

16

AB

AJVPS Alba

41

Vinţ

18

17

AB

AJVPS Alba

42

Daia

17

18

AB

AJVPS Alba

48

Vinerea

3

19

AB

AJVPS Alba

49

Săliştea

6

20

AB

AJVPS Alba

50

Cugir

7

21

AB

DS Alba

1

Arieşul Superior

19

22

AB

DS Alba

35

Ighiu

1

23

AB

DS Alba

44

Ohaba

12

24

AB

AVPS Bendis

2

Arieşul Mijlociu

19

25

AB

AVPS Bendis

33

Vâltori Feneş

79

26

AB

OS Horea Apuseni

3

Horea

19

27

AB

AS Căpriorul Certege

4

Valea Bistrei

37

28

AB

AV Avram Iancu

5

Avram Iancu

34

29

AB

OS Muntele Mare

10

Poşaga

30

30

AB

AVPS Ocoliş Hunter 1

11

Ocoliş

78

31

AB

A Trascau Hunting Salciua

13

Vidolm

68

32

AB

AVPS Acvila Aiud

14

Rimetea

24

33

AB

AV Râmeţ Inzei

15

Ponor

92

34

AB

AVPS Diana Aiud

16

Ciugud

19

35

AB

AVPS Artemis Aiud

17

Aiud

56

36

AB

AVPS Potaissa Hunter

18

Măhăceni

23

37

AB

AVPS Târnavele

22

Întregalde

33

38

AB

AVPS Trascău Ighiu

23

Cricău

18

39

AB

AVPS Piatra Verde

24

Galda

82

 

0

1

2

3

4

5

40

AB

AVPS Valea Târnavei Jidvei

28

Jidvei

69

41

AB

AVPS Căpriorul din Deal

30

Cergău

43

42

AB

AV Cabana din Poduri

31

Valea Lungă

39

43

AB

A Cerbul Carpatin Zlatna

32

Izvorul Ampoiului

49

44

AB

AVPS Gura Ursului

38

Valea Mică

47

45

AB

AVP Mamut

39

Alba Iulia

21

46

AB

AVPSWild Hunting

43

Vingard

30

47

AB

AVPS Vulturul Negru Sebeş

45

Cilnic

30

48

AB

AVPS Diana Gârbova

46

Gârbova

7

49

AB

OS Sâpcea Cugir RA

51

Canciu

9

50

AB

OS Valea Pianului RA

52

Pianu

9

51

AB

Asociaţia Căpriorul

54

Şugag

31

52

Total judeţ Alba

1.538

53

AR

AJVPS Arad

3

Mailat

1

54

AR

AJVPS Arad

11

Ceala

4

55

AR

AJVPS Arad

34

Mi Iova

35

56

AR

AJVPS Arad

36

Monoroştia

5

57

AR

AJVPS Arad

41

Târnova

5

58

AR

AJVPS Arad

43

Seleuş

4

59

AR

AJVPS Arad

47

Rovina

5

60

AR

AJVPS Arad

49

Mânerău

8

61

AR

AJVPS Arad

56

Roşia

2

62

AR

AJVPS Arad

70

Fiac

10

63

AR

AJVPS Arad

71

Zăbalţ

25

64

AR

AJVPS Arad

72

Lipova

15

65

AR

DS Arad

22

Sălişteanca

7

66

AR

DS Arad

37

Bătuta

25

67

AR

DS Arad

60

Dumbrava

30

68

AR

DS Arad

65

Slatina

6

69

AR

DS Arad

66

Troaş

21

70

AR

DS Arad

67

Săvârşin

17

71

AR

DS Arad

69

Recea

25

72

AR

AV Lăzar Hunt

26

Somoş

34

73

AR

AV Lăzar Hunt

48

Miniş

51

74

AR

AV Lăzar Hunt

57

Chişindia

37

75

AR

ASVP Aranca

4

Gelu

2

76

AR

ARS Venandi

8

Pereg

2

77

AR

AV Diana Turnu

10

Turnu

5

78

AR

A Vânătorul Arad

15

Sofronea

2

79

AR

AVArtemis Montana

18

Horia

2

80

AR

AV Canalul Morilor

20

Râtul Pilu

7

81

AR

AVP Crişana

28

Nădab

3

82

AR

AVP Crişana

35

Conop

172

83

AR

AVP Cetate Şiria

30

Şiria

14

 

0

1

2

3

4

5

84

AR

AVPS Hubertus Lipova

33

Cladova

110

85

AR

OSP Nadeş

38

Nadăş

145

86

AR

AV Lunca Tauţ

39

Tăut

95

87

AR

AVPArsilva

40

Araneag

85

88

AR

AV Bizon Bonasus

25

Sintea

10

89

AR

AV Bizon Bonasus

42

Pîncota

13

90

AR

ASC Ineu

46

Balta

45

91

AR

AVPS Crisius Socodor

44

Chereluş

18

92

AR

AVPS Crisius Socodor

58

Rădeşti

15

93

AR

AVPS Breaza

63

Leuca Găina

18

94

AR

A Vânătorii Codrilor Urviş

53

Hăşmaş

9

95

AR

AVPS Grizli

64

Tisa Luncşoara

68

96

AR

AVPS Şoimul Lipova

31

Covasant

13

97

AR

AVPS Poiana Cerbului

52

Botfei

27

98

AR

AVPS Rovina

50

Archis

21

99

AR

AVP BMT Hunting

1

Frumuşeni

33

100

AR

AVS Ghioroc Păuiiş

68

Petriş

104

101

Total judeţ Arad

1.410

102

AG

AJVPS Argeş

6

Valea Danului

8

103

AG

AJVPS Argeş

7

Curtea de Argeş

5

104

AG

AJVPS Argeş

9

Muşeteşti

3

105

AG

AJVPS Argeş

17

Aninoasa

5

106

AG

AJVPS Argeş

19

Câmpulung

10

107

AG

AJVPS Argeş

24

Mâzgana

12

108

AG

AJVPS Argeş

28

Dârmăneşti

7

109

AG

AJVPS Argeş

29

Trivale

1

110

AG

AJVPS Argeş

31

Cotmeana

5

111

AG

AJVPS Argeş

32

Râjleţu

4

112

AG

AJVPS Argeş

33

Dealul Bradului

2

113

AG

AJVPS Argeş

35

Râncaciov

7

114

AG

AJVPS Argeş

36

Cârcinov

7

115

AG

AJVPS Argeş

37

Topoloveni

13

116

AG

AJVPS Argeş

38

Căteasca

4

117

AG

AJVPS Argeş

39

Broşteni

4

118

AG

AJVPS Argeş

43

Şerboieni

2

119

AG

AJVPS Argeş

44

Furduieşti

5

120

AG

AVP GTS Muntenia

10

Mălureni

11

121

AG

AVP GTS Muntenia

18

Râul Târgului

43

122

AG

AVP GTS Muntenia

20

Stoeneşti

32

123

AG

AVPS Sitarul

49

Ştefan cel Mare

4

124

AG

AVPS Sitarul

51

Bucov

7

125

AG

DS Argeş

4

Cumpăna

9

126

AG

DS Argeş

5

Aref

15

127

AG

AVPS Diana

8

Jepi

17

 

0

1

2

3

4

5

128

AG

AVPS Diana

48

Ungheni

32

129

AG

AVPS Mistreţul

1

Negoiu

53

130

AG

AVPS Mistreţul

2

Şuiei

46

131

AG

AVPS Cerbul

12

Plăişor

52

132

AG

AV Piatra Craiului

21

Izvoarele Dâmboviţei

6

133

AG

AVPS Mioriţa

25

Grădiştea

15

134

AG

INCDS Baza Experimentală Mihăeşti

26

Rădeşti

3

135

AG

AVP Gorunul Brătia

30

Săpunari

15

136

AG

AVPS Curtea de Argeş

3

Poienari

14

137

Total judeţ Argeş

478

138

BC

DS Bacău

15

Bărzăuţa

35

139

BC

DS Bacău

16

Dofteana

70

140

BC

DS Bacău

17

SIănic-Moldova

50

141

BC

DS Bacău

21

Caşinul Superior

30

142

BC

DS Bacău

22

Caşinul Inferior

35

143

BC

DS Bacău

39

Iteşti

30

144

BC

DS Bacău

40

Fântânele

15

145

BC

DS Bacău

51

Pralea

5

146

BC

AJVPS Bacău

11

Poduri

6

147

BC

AJVPS Bacău

24

Brătila

10

148

BC

AJVPS Bacău

25

Bârsăneşti

5

149

8C

AJVPS Bacău

28

Dămieneşti

5

150

BC

AJVPS Bacău

33

Gioseni

5

151

BC

AJVPS Bacău

41

Trebeş

2

152

BC

AJVPS Bacău

46

Găiceana

15

153

BC

AJVPS Bacău

47

Huruieşti

10

154

BC

AJVPS Bacău

48

Borzeşti

5

155

BC

AJVPS Bacău

49

Urecheşti

10

156

BC

AJVPS Bacău

52

Glăvăneşti

5

157

BC

AJVPS Bacău

54

Gloduri

5

158

BC

AV Diana Coţofăneşti

50

Bâlca

5

159

BC

SVPS Bacău

5

Ciobănuş

8

160

BC

SVPS Bacău

12

Scorţeni

8

161

BC

SVPS Bacău

23

Sănduleni

5

162

BC

SVPS Bacău

34

Pânceşti

15

163

BC

SVPS Bacău

35

Răcăciuni

10

164

BC

SVPS Bacău

36

Faraoani

15

165

BC

SVPS Bacău

37

Călugăra

15

166

BC

AVPS Bukk

1

Ghimeş

30

167

BC

S.C. O.S. Lignum - S.R.L.

14

Dărmăneşti

40

168

BC

OS Privat Oituz - S.R.L.

20

Oituz

4

169

BC

AVPS Lebăda

55

Coloneşti

20

170

BC

AVPS Cerbul Bicfalău

56

Stănişeşti

42

171

BC

AVPS Cerbul Bicfalău

57

Răchitoasa

21

 

0

1

2

3

4

5

172

BC

OS Bisericesc Bacău

42

Blăgeşti

2

173

BC

AVPS Ursul Brun

38

Buhuşi

46

174

BC

Asociaţia Colţ Alb

13

Plopu

15

175

BC

AVPS Clubul Vânătorilor

9

Schit

32

176

BC

AVPS GMC Hunter

18

Larga

7

177

BC

AVPS Von Spiess

4

Sulţa

8

178

BC

AV Hinsparom

26

Berzunţi

19

179

BC

AV Rara Apri

44

Orbeni

10

180

Total judeţ Bacău

730

181

BH

AJVPS Bihor

5

Cherechiu

1

182

BH

AJVPS Bihor

7

Diosig

7

183

BH

AJVPS Bihor

11

Iteu

16

184

BH

AJVPS Bihor

13

Marginea

9

185

BH

AJVPS Bihor

14

Mişca

20

186

BH

AJVPS Bihor

15

Cuzap

4

187

BH

AJVPS Bihor

16

Brusturi

10

188

BH

AJVPS Bihor

22

Ineu

5

189

BH

AJVPS Bihor

29

Cefa

7

190

BH

AJVPS Bihor

46

Luncasprie

40

191

BH

AJVPS Bihor

47

Crânceşti

22

192

BH

AJVPS Bihor

48

Cuieşd

6

193

8H

AJVPS Bihor

51

Borod

8

194

BH

AJVPS Bihor

53

Hotar

7

195

BH

AJVPS Bihor

54

Măgeşti

8

196

BH

AJVPS Bihor

56

Curăţele

1

197

BH

AJVPS Bihor

57

Roşia

40

198

BH

AJVPS Bihor

59

Finiş

38

199

BH

AJVPS Bihor

61

Ferice

19

200

BH

AJVPS Bihor

62

Cusuiuş

35

201

BH

DS Bihor

4

Simian

15

202

BH

DS Bihor

9

Cubulcut

17

203

BH

DS Bihor

49

Peştiş

7

204

BH

DS Bihor

50

Gepiş

8

205

BH

DS Bihor

64

Dumbrăvani

10

206

BH

AV Crişana Hunting

30

Peri

32

207

BH

AV Crişana Hunting

31

Goronişte

21

208

BH

AV Crişana Hunting

32

Ciumeghiu

10

209

BH

AV Crişana Hunting

33

Arpăşel

5

210

BH

AV Crişana Hunting

39

Cighid

18

211

BH

AVP Valea Ierului

2

Văşad

16

212

BH

AVP Valea Ierului

3

Tarcea

31

213

BH

AVP Valea Ierului

6

Cetariu

51

214

BH

AVP Valea Ierului

10

Pădurea Mare

3

215

BH

AVPS Pădurea Verde Sântelec

23

Săcădat

20

 

0

1

2

3

4

5

216

BH

AVPS Pădurea Verde Sântelec

24

Alparea

14

217

BH

AVPS Pădurea Verde Sântelec

44

Corbeşti

49

218

BH

AVP Valea Barcăului

8

Sântimbreu

20

219

BH

AVP Valea Barcăului

19

Biharea

10

220

BH

AV Selina

17

Burzuc

15

221

BH

AV Selina

52

Bălnaca

20

222

BH

AV Artemis Cociuba Mare

35

Oşand

50

223

BH

AV Artemis Cociuba Mare

37

Cociuba

42

224

BH

Asociaţia Gliganu

55

Forâu

12

225

BH

Asociaţia Gliganu

60

Dumbrăviţa

92

226

BH

Asociaţia Cinegetica Apuseni

58

Sohodol

50

227

BH

ASC Plaiurile Bistriţei

1

Curtuişeni

14

228

BH

AV Waidmannsheil

12

Bale

60

229

BH

AVPS Cetariu

18

Sălard

17

230

BH

AVPS Forest Hunt Paleu

21

Paleu

60

231

BH

AV Cervus Elaphus

25

Boboştea

20

232

BH

AV Prohunting Salonta

26

Păuşa

51

233

BH

AV Fazanul de Aur

34

Salonta

9

234

BH

AVPS Lupoaia

36

Râpa

37

235

BH

AVP Ţinea

38

Lunca

19

236

BH

AV Cervus Elafus

40

Talpoş

10

237

8H

AVPS Ceica

43

Bucuroaia

11

238

BH

AV Vida Surducel

45

Surducel Bulz

60

239

BH

Universitatea Oradea

63

Pietroasa

2

240

BH

AV Văratec Codru Moma

65

Văratec

47

241

BH

AVPS Diana Hunting Bihor

66

Biharia

70

242

Total judeţ Bihor

1.428

243

BN

AJVPS Bislriţa-Năsăud

1

Negrileşti

7

244

BN

AJVPS Bistriţa-Năsăud

3

Agrieş

11

245

BN

AJVPS Bistriţa-Năsăud

4

Târlişua

11

246

BN

AJVPS Bistriţa-Năsăud

20

Minitiu

10

247

BN

AJVPS Bistriţa-Năsăud

33

Figa

11

248

BN

AJVPS Bistriţa-Năsăud

35

Bozieş

10

249

BN

AJVPS Bistriţa-Năsăud

39

Miceşti

7

250

BN

AC Ursul Brun

13

Cormaia

6

251

BN

AC Ursul Brun

14

Anieş

11

252

BN

AC Ursul Brun

21

Măgheruş

2

253

BN

OS Comunal Telciu RA

7

Bichigiu

9

254

BN

OS Comunal Telciu RA

9

Telciu

13

255

BN

OS Comunal Telciu RA

12

Parva

12

256

BN

AVPS Cerbul Dumitra

22

Dumitra

18

257

BN

AVPS Cerbul Dumitra

28

Simioneşti

19

258

BN

SV Montana Coşbuc

5

Mireş

13

259

BN

SV Montana Coşbuc

8

Fiad-Romuli

9

 

0

1

2

3

4

5

260

BN

OS Someş Ţibleş

6

Ţibleş

8

261

BN

OS Someş Ţibleş

10

Gersa

13

262

BN

DS Bistriţa-Năsăud

2

Dobric

37

263

BN

AVPS Vadul Someşului

11

Rebra

6

264

BN

AC Someşul Rodna

15

Valea Mare

28

265

BN

AV Buia

16

Ilva Mare

41

266

BN

AC Izvorul Ilvei

17

Lunca Ilvei

16

267

BN

AC Hunter - Iovită Leşu

18

Leşu

19

268

BN

OV Transilvania Bistriţa

19

Nepos

4

269

BN

AV Diana Bistriţa

23

Poieni

7

270

BN

OS municipiul Bistriţa

24

Cuşma

30

271

BN

OS Tihuţa Colibiţa RA

25

Tihuţa

15

272

BN

AVPS Călimani Şleu

29

Şieuţ

14

273

BN

AVPS Acvila Teaca

30

Teaca

5

274

BN

AV Vulpea Herina

31

Albeşti

5

275

BN

AV Artemis Lechinţa

32

Sâniacob

24

276

BN

AV Ardealul Lechinţa

34

Mălin

19

277

BN

AVP Meleşul Beclean

36

Jimbor

5

278

BN

ASC Plaiurile Bistriţei

37

Matei

7

279

BN

AV Colţ Alb

38

Sânmihai

1

280

Total judeţ Bistriţa-Năsăud

483

281

BV

AV Huriniul Buneştiului

1

B uneşti

5

282

BV

AVP Doripesco

13

Crizbav

42

283

BV

AVPS Făgetul Apaţa

10

Dopca-Apaţa

61

284

BV

AVPS Popilnica

12

Vlădeni

31

285

BV

AJVPS Braşov

20

Prejmer-Cernatu

3

286

BV

AJVPS Braşov

29

Piatra Craiului

15

287

BV

AVPS Măgura Codîea

15

Codlea

25

288

BV

RPLP Kronstadt

18

Timiş

92

289

BV

AV Codrul Verde

22

Urlători

22

290

BV

OV Şoimul Mediaş

24

Victoria

15

291

BV

OV Şoimul Mediaş

43

Sâmbăta

2

292

BV

OS oraş Râşnov

26

Râşnov

28

293

BV

AVPS Poiana Mărului

30

Poiana Mărului

15

294

BV

AV Bârsa

34

Şercăiţa

9

295

BV

AVPS Făgăraş

32

Strâmba-Mira

2

296

BV

AVPS Făgăraş

33

Veneţia

8

297

BV

AVPS Făgăraş

36

Felmer

7

298

BV

AVPS Făgăraş

38

Făgăraş

15

299

BV

AVPS Făgăraş

42

Voila

5

300

BV

A Club Diana

35

Toderiţa

4

301

BV

AVPS Munţii Făgăraşului

40

Sebeş

9

302

BV

AVPS Munţii Făgăraşului

41

Dejani

26

303

BV

RPL OS Ciucaş

44

Zizin

41

304

Total Judeţ Braşov

482

 

0

1

2

3

4

5

305

BR

AJVPS Brăila

3

Cojocarii

3

306

BR

AJVPS Brăila

5

Lunguleţu

6

307

BR

AJVPS Brăila

7

Filipoiu

1

308

BR

AJVPS Brăila

9

Tufeşti

5

309

BR

AJVPS Brăila

11

Brăila

3

310

BR

AJVPS Brăila

13

Basca

4

311

BR

AJVPS Brăila

15

Romanu

1

312

BR

AJVPS Brăila

16

Comăneasca

1

313

BR

AJVPS Brăila

17

Corbu Vechi

7

314

BR

AJVPS Brăila

19

Racoviţa

6

315

BR

AJVPS Brăila

20

Siliştea

1

316

BR

AJVPS Brăila

21

Plopu

1

317

BR

AJVPS Brăila

23

Filipeşti

2

318

BR

AJVPS Brăila

24

Ibrianu

19

319

BR

AJVPS Brăila

25

Jirlău

5

320

BR

AJVPS Brăila

26

Surdila

5

321

BR

AJVPS Brăila

27

Mircea Vodă

1

322

BR

AJVPS Brăila

28

Batogu

5

323

BR

AJVPS Brăila

31

Urleasca

2

324

BR

AJVPS Brăila

36

însurăţei

1

325

BR

AJVPS Brăila

48

Muchea

2

326

BR

DS Brăila

12

Tudor Vladimirescu

5

327

BR

DS Brăila

32

Zăvoaia

1

328

BR

AVPS CMC Hunter

1

Vâlciu

5

329

BR

AVPS GMC Hunter

47

Băndoiu

6

330

BR

AVPS Cocorul Bucureşti

6

Pelicanu

12

331

BR

AVPS Acvila Bucureşti

18

Măxineni

4

332

BR

AVPS Şoimul Bucureşti

22

Deduleşti

33

333

BR

AVPS Dunărea Carcaliu

46

Gâscă

14

334

BR

AVPS Mioriţa

49

Malu Roşu

6

335

BR

A Mavexim Hunting

50

Ostroavele Brăilei

3

336

Total judeţ Brăila

170

337

BT

DS Botoşani

17

Gorbăneşti

5

338

BT

DS Botoşani

19

Truşeşti

14

339

BT

DS Botoşani

24

Româneşti

6

340

BT

DS Botoşani

34

Avrămeni

9

341

BT

DS Botoşani

35

Mitoc

5

342

BT

DS Botoşani

39

Păltiniş

9

343

BT

DS Botoşani

43

Condăreni

4

344

BT

AJVPS Botoşani

2

Vlădeni

6

345

BT

AJVPS Botoşani

3

Corni

16

346

BT

AJVPS Botoşani

6

Flămânzi

30

347

BT

AJVPS Botoşani

8

Leorda

3

 

0

1

2

3

4

5

348

BT

AJVPS Botoşani

9

Nicşani

2

349

BT

AJVPS Botoşani

10

Unţeni

1

350

BT

AJVPS Botoşani

12

Băluşeni

8

351

BT

AJVPS Botoşani

13

Copălău

7

352

BT

AJVPS Botoşani

14

Prăjeni

4

353

BT

AJVPS Botoşani

18

Dângeni

7

354

BT

AJVPS Botoşani

20

Durneşti

5

355

BT

AJVPS Botoşani

22

Todireni

1

356

BT

AJVPS Botoşani

25

Ştefăneşti

12

357

BT

AJVPS Botoşani

28

Vlăsineşti

3

358

BT

AJVPS Botoşani

42

Hudeşti

7

359

BT

AJVPS Botoşani

45

Brăeşti

5

360

BT

AJVPS Botoşani

46

Văculeşti

33

361

BT

AJVPS Botoşani

47

Şendriceni

39

362

BT

AJVPS Botoşani

48

Dersca

4

363

BT

AVPS Luceafărul

1

Mihai Eminescu

4

364

BT

AVPS Luceafărul

31

Drăguşeni

3

365

BT

AVPS Diana

7

Cristeşti

28

366

BT

AVPS Diana

15

Răuseni

1

367

BT

AVPS Dragoş Vodă

16

Suliţa

11

368

BT

AVPS Vidra

21

Ionaseni

20

369

BT

AVPS Vidra

23

Călăraşi

7

370

BT

AVPS Euro Hunter

26

Ripiceni

54

371

BT

AVPS Iepuraşul

27

Hăneşti

40

372

BT

AVPS Lebăda Brăila

29

Vorniceni

4

373

BT

AVPS Foişorul Săveni

33

Manoleasa

6

374

BT

AVPS Theodor Balş

30

Havarna

5

375

BT

AVPS Theodor Balş

37

Mileanca

6

376

BT

AVPS Theodor Balş

38

Dărăbani

3

377

BT

AVPS LR Hunters

11

Stăuceni

1

378

BT

AVPS LR Hunters

32

Săveni

1

379

BT

ĂVP Lupul Horodnic

36

Coţuşca

7

380

BT

AVPS Huntsmanship

40

Suharău

12

381

BT

AVPS Huntsmanship

41

Cristineşti

7

382

BT

AVPS Huntsmanship

44

Pomârla

1

383

BT

AVPS Huntsmanship

49

Ibăneşti

55

384

Total judeţ Botoşani

520

385

BZ

AJVPS Buzău

1

C.A. Rosetti

13

386

BZ

AJVPS Buzău

6

Scutelnici

1

387

BZ

AJVPS Buzău

12

Mihăileşti

4

388

BZ

AJVPS Buzău

14

Costeşti

2

389

BZ

AJVPS Buzău

17

Ţinteşti

1

390

BZ

AJVPS Buzău

18

Tăbărăşti

5

391

BZ

AJVPS Buzău

19

Stâlpu

3

 

0

1

2

3

4

5

392

BZ

AJVPS Buzău

20

Monteoru

11

393

BZ

AJVPS Buzău

23

Grăjdana

42

394

BZ

AJVPS Buzău

24

Ruşavăţu

57

395

BZ

AJVPS Buzău

26

Umbrărelu

62

396

BZ

AJVPS Buzău

27

Berea

61

397

BZ

AJVPS Buzău

28

Cislău

29

398

BZ

AJVPS Buzău

30

Pătârlagele

31

399

BZ

AJVPS Buzău

31

Colţi

40

400

BZ

AJVPS Buzău

32

Valea Nehoiului

34

401

BZ

AJVPS Buzău

38

Neharna Muşa

12

402

BZ

AJVPS Buzău

39

Breazău

32

403

BZ

AJVPS Buzău

40

Vintilă Vodă

42

404

BZ

AJVPS Buzău

41

Beceni

59

405

BZ

AJVPS Buzău

42

Aldeni

55

406

BZ

AJVPS Buzău

43

Mărăcineni

4

407

BZ

AJVPS Buzău

44

Căinau

37

408

BZ

AJVPS Buzău

46

Făgetu

15

409

BZ

AJVPS Buzău

49

Boldu

1

410

BZ

AJVPS Buzău

50

Vâlcele

2

411

BZ

AJVPS Buzău

51

Amara

3

412

BZ

AJVPS Buzău

54

Săgeata

8

413

BZ

AJVPS Buzău

55

Vadu Paşii

1

414

BZ

AJVPS Buzău

58

Oreavu

15

415

BZ

DS Buzău

33

Siriu

15

416

BZ

DS Buzău

37

Picioru Caprei

18

417

BZ

DS Buzău

45

Deduleşti

26

418

BZ

AVPS Căprioara Râmnicului

47

Crângu Ursului

8

419

BZ

AVPS Căprioara Râmnicului

48

Ştiubei

9

420

BZ

AVPS Căprioara Râmnicului

52

Ziduri

3

421

BZ

AVPS Călifarul

21

Gura Sărăţii

46

422

BZ

AVPS Călifarul

25

Brăieşti

102

423

BZ

S.C. OS Siriu - S.R.L.

34

Harţagu

29

424

BZ

S.C. OS Siriu -S.R.L

35

Păltiniş Caşoca

15

425

BZ

APT Progresul Buzău

4

Căldărăsti

1

426

BZ

AVPS Becaţina Mare

5

Padina

1

427

BZ

AVPS Colina Hunting

13

Năeni

18

428

BZ

AVPS Călifarul Alb

22

Măgura Tisău

17

429

BZ

AV Cerbul Carpatin

29

Cătina

52

430

BZ

AVPS Interagro

36

Bâsca Mare

38

431

BZ

AV Stejarul

57

Zărneşti

3

432

Total judeţ Buzău

1.083

433

CS

AJVPS Caraş-Severin

2

Turnu Ruieni

15

434

CS

AJVPS Caraş-Severin

4

Vârciorova

4

435

CS

AJVPS Caraş-Severin

7

Poiana

4

 

0

1

2

3

4

5

436

CS

AJVPS Caraş-Severin

8

Delineşti

3

437

CS

AJVPS Caraş-Severin

9

Brebu Zorlenţ

9

438

CS

AJVPS Caraş-Severin

10

Mâtnic Prisaca

5

439

CS

AJVPS Caraş-Severin

11

Sacu

3

440

CS

AJVPS Caraş-Severin

12

Oţelu

8

441

CS

AJVPS Caraş-Severin

13

Măgura

24

442

CS

AJVPS Caraş-Severin

18

Marga

34

443

CS

AJVPS Caraş-Severin

19

Armeniş

16

444

CS

AJVPS Caraş-Severin

22

Teregova

2

445

CS

AJVPS Caraş-Severin

24

Belentin

9

446

CS

AJVPS Caraş-Severin

25

Domasnea

17

447

CS

AJVPS Caraş-Severin

29

Craiova

9

448

CS

AJVPS Caraş-Severin

37

Sicheviţa

1

449

CS

AJVPS Caraş-Severin

40

Belobresca

3

450

CS

AJVPS Caraş-Severin

41

Socol

7

451

CS

AJVPS Caraş-Severin

42

Valea Bei

36

452

CS

AJVPS Caraş-Severin

45

Cârnecea

32

453

CS

AJVPS Caraş-Severin

47

Ora viţa

17

454

CS

AJVPS Caraş-Severin

49

lertof

50

455

CS

AJVPS Caraş-Severin

55

Bozivict

2

456

CS

AJVPS Caraş-Severin

57

Borloveni

9

457

CS

AJVPS Caraş-Severin

59

Rudaria

4

458

CS

AJVPS Caraş-Severin

60

Bănia

9

459

CS

AJVPS Caraş-Severin

61

Dalboşet

5

460

CS

AJVPS Caraş-Severin

64

Soceni-Lupac

1

461

CS

AJVPS Caraş-Severin

65

Sodol Cozia

8

462

CS

AJVPS Caraş-Severin

68

Bărbosu

19

463

CS

AJVPS Caraş-Severin

69

Ezeriş

19

464

CS

AJVPS Caraş-Severin

74

Mau reni

16

465

CS

DS Caraş-Severin

30

Valea Cernei

2

466

CS

DS Caraş-Severin

31

Pecinisca

21

467

CS

DS Caraş-Severin

52

Buhui

5

468

CS

DS Caraş-Severin

54

Poneasca

16

469

CS

DS Caraş-Severin

70

Bocşa

5

470

CS

ACV Iezerul Bucovii

17

Băutar Bucova

69

471

CS

AVPS Jneapănul Banatului

23

Slatina

24

472

CS

AVPS Pro Natura Cuntu

5

Ilova

18

473

CS

AVPS Haiducii în Rotunda

21

Higigel

21

474

CS

AVPS Argeşelul 2014

26

Cornereva

14

475

CS

AVPS Codrenii Văii Caraşului

46

Jitin

94

476

CS

AVPS Codrenii Văii Caraşului

48

Midia

24

477

CS

AVPS Codrenii Văii Caraşului

6

Goleţ Petroşniţa

6

478

CS

AVP Styria

50

Dumbrava

10

479

CS

AVP Styria

51