MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 753         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 31 august 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

661. - Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea CALORGAL - S.A. Galaţi

 

662. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2b1) la Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE

 

664. - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilul lignit

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.975. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea CALORGAL - S.A. Galaţi

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă alocarea sumei de 456 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata drepturilor prevăzute la art. 7 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea CALORGAL - S.A. Galaţi, în baza planului de disponibilizare, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Elena Solomonesc,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 august 2018.

Nr. 661.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2b1) la Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2b1) la Hotărârea Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 26 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) la prezenta hotărâre.

Art. II. - Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se realizează cu încadrarea în cheltuielile aprobate Ministerului Apărării Naţionale prin legile bugetare anuale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 29 august 2018.

Nr. 662.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce priveşte combustibilul lignit

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă activarea şi utilizarea parţială a depozitului Roşia, din cadrul Exploatării Miniere de Carieră Rovinari din cadrul Societăţii Complexul Energetic Oltenia - S.A., începând cu data de 1 septembrie 2018 şi până la data de 15 martie 2019.

Art. 2. - Utilizarea depozitului Roşia din cadrul Exploatării Miniere de Carieră Rovinari se va supune interesului strategic de asigurare a siguranţei Sistemului electroenergetic naţional, cu adoptarea tuturor măsurilor posibile de protecţie a mediului necesare pentru activarea şi utilizarea parţială a depozitului în perioada menţionată, respectiv măsuri care să conducă la diminuarea/reţinerea pulberilor, la locurile de generare a acestora, umectarea, carcasarea punctelor de întoarcere a benzilor transportoare, inclusiv adaptarea unui program de funcţionare corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Anton Anton

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Laurenţiu Adrian Neculaescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 august 2018.

Nr. 664.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (17) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul

de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 august 2018.

Nr. 2.975.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

 

Art. 1. - (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 29 noiembrie 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general ai Trezoreriei Statului, în limita sumei de 800.000 mii lei, în baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

(2) împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, în următoarele condiţii:

a) rata de dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă în funcţie de scadenţa împrumuturilor; rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului. Marja se stabileşte astfel:

(a) 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani inclusiv;

(b) 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani inclusiv;

(c) 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani inclusiv;

(d) 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani inclusiv;

b) perioada de rambursare: care este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral.

(3) împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv pentru partea de contribuţie la finanţarea proiectului implementat de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară la care acestea au calitatea de membru, numai cu avizul comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) în vederea contractării de împrumuturi pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (2), beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 întocmesc declaraţia privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) în cazul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile implementate în parteneriat, beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a)-c) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018, membri în parteneriat, solicită liderului de parteneriat, pentru partea lor de contribuţie, situaţia privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018.

(3) în cazul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile implementate de asociaţia de dezvoltare intercomunitară, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială care are calitatea de membru în asociaţia respectivă şi contractează împrumutul solicită asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuţie, situaţia privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018.

(4) Liderul de parteneriat/Asociaţia de dezvoltare intercomunitară transmite membrilor, în baza solicitărilor prevăzute la alin. (2) şi (3), prin adresă, partea de contribuţie a fiecăruia, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018.

(5) Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului  nr. 8/2018 transmit către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale solicitări în vederea contractării de către acestea de împrumuturi pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (1), însoţite de declaraţiile privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, pentru cheltuielile aflate în sarcina lor.

(6) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicită împrumutul pentru destinaţia prevăzută la art. 1 alin. (2) întocmesc, inclusiv în baza documentelor primite de la beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018, situaţia privind valoarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(7) Ordonatorul principal de credite declară pe propria răspundere că utilizarea sumelor solicitate se face în scopul pentru care se contractează împrumutul prevăzut la art. 1, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 3. - (1) Pentru contractarea împrumuturilor, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun în două exemplare, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în termenul prevăzut la art. 1 alin. (1), următoarele documente:

a) cererea pentru autorizarea contractării împrumutului, semnată de către ordonatorul principal de credite, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4;

b) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;

c) situaţia privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;

d) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, aflate în derulare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;

e) hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8;

f) declaraţia/declaraţiile privind valoarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;

g) adresa prevăzută la art. 2 alin. (4), transmisă de liderul de parteneriat/asociaţia de dezvoltare intercomunitară, dacă este cazul;

h) situaţia privind valoarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada 2014-2020, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;

i) declaraţia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind utilizarea sumelor solicitate în scopul pentru care se contractează împrumutul, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;

j) copia contractului/contractelor de finanţare nerambursabilă aferent/aferente proiectului/proiectelor finanţat/finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada 2014-2020, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018;

k) adresă prin care se confirmă de unitatea teritorială a Trezoreriei Statului deschiderea conturilor aferente subdiviziunilor bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne în care se vor vira sumele cu titlu de împrumut şi codurile IBAN ale acestora.

(2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiile judeţene ale finanţelor publice înregistrează cererile pentru autorizarea contractării împrumuturilor însoţite de documentele prevăzute la alin. (1), în ordinea depunerii acestora de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

(3) La verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice au în vedere următoarele:

a) documentele, prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), h), i) şi, după caz, f), să fie semnate de ordonatorul principal de credite şi să aibă aplicată ştampila unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, se va ataşa şi documentul/ aprobarea autorităţii deliberative de delegare a atribuţiilor de ordonator principal de credite;

b) la anexa nr. 5, verifică şi avizează veniturile proprii din coloanele 1, 2 şi 3, calculate conform art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, cod indicator 39.02.07 „Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale”, pe baza datelor din conturile de execuţie;

c) la anexa nr. 5, sumele înscrise pe rândurile 2, 3, 4 şi 5 trebuie să coincidă cu sumele aferente perioadei împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării înscrise la rândul II „Serviciul TOTAL al datoriei publice locale existente” din anexa nr. 6;

d) verifică ca valoarea totală a cheltuielilor pentru care se solicită împrumutul, înscrisă în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h), să fie egală cu suma solicitată în cererea pentru autorizarea contractării împrumutului;

e) valorile înscrise în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h) să coincidă cu sumele din declaraţia/declaraţiile prevăzută/ prevăzute la alin. (1) lit. f) sau din adresa prevăzută la alin. (1) lit. g), după caz;

f) denumirea proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada 2014-2020, înscris în cererea prevăzută la alin. (1) lit. a), precum şi în hotărârea autorităţii deliberative prin care se aprobă contractarea împrumutului, prevăzută la alin. (1) lit. e), este cea din contractul de finanţare nerambursabilă prevăzut la alin. (1) lit. j).

(4) Responsabilitatea cu privire la întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1), precum şi încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ordonatorilor de credite ai instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018.

(5) După verificare, un exemplar al documentelor menţionate la alin. (1) se transmite de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz, în ordinea primirii şi înregistrării acestora, potrivit alin. (2), cu adresă de înaintare pentru fiecare cerere în parte, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, prin poşta specială, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, prin registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, în atenţia comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Art. 4. - Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează fiecare cerere şi documentaţia aferentă, în ordinea înregistrării acesteia la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, şi stabileşte valoarea împrumutului astfel încât aceasta să se încadreze în limita prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018.

Art. 5. - (1) în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, întocmeşte convenţia de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9, pe care o transmite în format electronic unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea semnării, pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact menţionate în lista depusă în documentaţia de autorizare. Totodată, convenţia de împrumut se transmite spre ştiinţă, prin e-mail, şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice. Scadenţarul de plată se transmite ulterior; acesta se elaborează în funcţie de data creditării contului de împrumut al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu suma aprobată în hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la primirea convenţiei de împrumut, au obligaţia să tipărească documentul în două exemplare, să îl semneze/ştampileze şi să îl retransmită scanat, în format electronic, la adresa de e-mail mf.trezorerie@mfinante.ro. Totodată, în cadrul aceluiaşi termen de 4 zile lucrătoare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale depun cele două exemplare originale ale convenţiei de împrumut, ştampilate şi semnate de ordonatorul principal de credite, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz.

(3) în ziua următoare primirii celor două exemplare originale ale convenţiei de împrumut de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice le retransmit prin poştă, cu adresă de înaintare, Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 6. - (1) Pentru operativitate, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, după primirea în format electronic de la unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a exemplarului scanat al convenţiei de împrumut semnate şi ştampilate, începe demersurile necesare în vederea semnării

(2) În termen de maximum 7 zile lucrătoare de ia data semnării convenţiei de împrumut de către ambele părţi, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, dispune virarea sumei aprobate prin hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale şi prin convenţia de împrumut în conturile aferente subdiviziunii bugetare corespunzătoare din bugetul împrumuturilor interne, indicate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale beneficiare.

(3) Un exemplar original al convenţiei de împrumut împreună cu scadenţarul de plată elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, se transmite, prin poştă cu adresă de înaintare, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru a fi retransmis în ziua  primirii, unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare. Scadenţarul de plată se întocmeşte în funcţie de data creditării conturilor indicate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cu sumele acordate cu titlu de împrumut.

Art. 7. - (1) După primirea convenţiei de împrumut semnate de ambele părţi, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială aprobă sau rectifică, după caz, bugetul împrumuturilor interne şi comunică beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 sumele cu care îşi rectifică bugetul. Bugetele aprobate sau rectificate, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise.

(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale comunică asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în termen de două zile lucrătoare de la aprobarea rectificării prevăzute la alin. (1), sumele aprobate din împrumut pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora.

(3) în termen de două zile lucrătoare de la primirea comunicării, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia de a solicita unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care acestea sunt luate în evidenţa fiscală deschiderea contului 50.65.03 „Disponibil al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din împrumuturi din privatizare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018”, în vederea încasării sumelor şi a efectuării plăţilor potrivit destinaţiilor legale.

Art. 8. - (1) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale încasează sumele virate de Ministerul Finanţelor Publice din venituri din privatizare în conturi distincte în bugetul împrumuturilor interne, în funcţie de cheltuielile ce urmează a fi efectuate din împrumut, respectiv aflate în sarcina acestora sau în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. b)-d)din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018.

(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care beneficiază de împrumuturi contractate în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 efectuează plăţi din bugetul împrumuturilor interne, pentru cheltuielile aflate în sarcina acestora şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local.

(3) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care contractează împrumuturi în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018, pentru cheltuielile aflate în sarcina beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. b)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018, virează sumele aferente, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare, prevăzute în bugetul împrumuturilor interne, în conturi distincte de venituri bugetare sau în contul de disponibil prevăzut la art. 7 alin. (3), după caz, deschise pe numele beneficiarilor la Trezoreria Statului.

(4) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului decontează documentele de plată, depuse de beneficiari, numai după încasarea sumelor din împrumut, astfel:

a) pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. a)-c) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018, în limita bugetelor aprobate sau rectificate în care au fost prevăzute cheltuielile respective şi a creditelor bugetare deschise cu această destinaţie;

b) pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (4) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018, în limita disponibilităţilor din contul de disponibil prevăzut la art. 7 alin. (3).

Art. 9. - (1) Eventualele sume rămase din împrumut, care nu mai pot fi utilizate pentru destinaţia pentru care au fost alocate, se restituie de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii”, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cu condiţia informării în prealabil a Ministerului Finanţelor Publice şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.

(2) De la data creditării contului prevăzut la alin. (1), respectiv data extrasului de cont cuprinzând sumele restituite ca neutilizate emis de Trezoreria Operativă Centrală, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10, cu actualizarea scadenţarului de plată al împrumutului acordat.

(3) în situaţia în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale efectuează plata sumelor neutilizate în alte conturi decât cel prevăzut la alin. (1) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operaţiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de acestea, cu data înregistrării solicitării la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică. Cu aceeaşi dată valoarea împrumutului se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut.

Art. 10. - (1) Rambursarea împrumuturilor contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se efectuează în tranşe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda se calculează prin aplicarea ratei de dobândă, stabilită la art. 1 alin. (2) lit. a), după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018, la soldul împrumutului, cu convenţia „număr de zile calendaristice/360”. Datele de plată a ratei scadente şi dobânzilor de plătit aferente împrumutului sunt cuprinse în scadenţarul de plată anexat la convenţia de împrumut.

(2) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă, pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute ia art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei.

(3) Dobânda pentru fiecare zi de întârziere se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin, (2) la suma obligaţiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulţită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

(4) Plata ratelor şi a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, inclusiv a dobânzilor calculate pentru fiecare zi de întârziere, se efectuează de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în contul distinct de disponibil - pentru încasarea obligaţiilor de plată scadente, aferente împrumuturilor acordate, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

(5) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (4) se transmit zilnic de către Trezoreria Operativă Centrală, în sistem electronic, Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice, în scopul stabilirii modului de stingere a obligaţiilor de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, potrivit scadenţarelor de plată.

(6) Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din Ministerul Finanţelor Publice va transmite Trezoreriei Operative Centrale, în sistem electronic, situaţia privind distribuirea sumelor în ordinea: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi şi rate de capital. Stingerea obligaţiilor de plată ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se efectuează cu data plăţii.

(7) Pe baza situaţiei prevăzute la alin. (6), Trezoreria Operativă Centrală va transfera, pe bază de notă contabilă, sumele reprezentând rate de capital scadente în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii”, sumele reprezentând dobânzi aferente împrumutului în contul „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete”, iar sumele reprezentând dobânda calculată pentru fiecare zi de întârziere în contul „Venituri ale bugetului Trezoreriei Statului - Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen”.

(8) Contul prevăzut la alin. (4) nu este purtător de dobândă. Eventualele sume virate în plus de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale faţă de suma scadentă se păstrează în conturi până la scadenţa următoare.

(9) în situaţia în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale efectuează plata obligaţiilor scadente în alte conturi decât cel indicat în convenţia de împrumut sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operaţiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de acestea. Stingerea obligaţiei se efectuează cu data la care se înregistrează solicitarea la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică.

(10) Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică dispune Trezoreriei Operative Centrale restituirea, în conturile indicate de titulari, a eventualelor sume rămase în contul prevăzut la alin. (4), după rambursarea integrală a împrumutului.

Art. 11. - (1) împrumuturile acordate pot fi rambursate anticipat parţial/integral, cu condiţia informării prealabile, în scris, a Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică cu privire la intenţia de rambursare formulată de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi numai dacă nu prezintă restanţe la plata obligaţiilor scadente.

(2) Sumele rambursate anticipat parţial/integral din împrumut se efectuează în contul „Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii”, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) De la data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv data extrasului de cont cuprinzând sumele rambursate anticipat emis de Trezoreria Operativă Centrală, valoarea împrumutului acordat se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10, cu actualizarea scadenţarului de piaţă a împrumutului acordat.

(4) în situaţia în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale efectuează plata sumelor rambursate anticipat în alte conturi decât cel prevăzut la alin. (2) sau pe un cod fiscal eronat, corectarea operaţiunii se efectuează în baza solicitării formulate în scris de acestea, cu data înregistrării solicitării la registratura Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică. Cu aceeaşi dată valoarea împrumutului se modifică prin act adiţional la convenţia de împrumut.

Art. 12. - (1) în cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute în convenţiile de împrumut, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică stabileşte lunar lista unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, grupate pe judeţe, care înregistrează restanţe la plată în luna anterioară raportării şi suma totală datorată, aferentă ratelor de capital, dobânzilor şi dobânzilor calculate pentru fiecare zi de întârziere, în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018.

(2) Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică comunică unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului lista întocmită conform alin. (1), în scopul sistării alimentării bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.

(3) Până la lichidarea obligaţiilor de plată restante prevăzute la alin. (2) ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligaţii restante.

Art. 13. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul(a) …………………………………. reprezentant legal al ……………………….. *) în calitate de ordonator de credite**), declar pe propria răspundere că ……………………….. *) are în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea

Europeană din perioada de programare 2014-2020, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, iar valoarea cheltuielilor aferente, rămase de plată la data întocmirii prezentei, este detaliată astfel:

 

Nr.

crt.

Denumirea

proiectului

Contract de finanţare nr/data

Valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului pentru care poate fi contractat împrumut

Valoarea cheltuielilor pentru care se solicită împrumut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

 

 

 

Prezenta declaraţie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, şi răspund, conform dispoziţiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fals în declaraţii.

 

Data: ……………………..

           

Ordonator de credite,**)

.................................................

(prenumele şi numele)

L.S.


*) Se înscrie denumirea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, a instituţiei beneficiare prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a)-c) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018.

**) Se înscrie sintagma „ordonator principal de credite” în cazul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Județul . . . . . . . . . .*1)

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .*2)

Adresa . . . . . . . . . .

Telefon/fax/adresa de e-mail . . . . . . . . . .

 

Situația privind valoarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanței Guvernului nr. 8/2018

 

- lei *3) -

Nr. crt.

Contract de finanțare nr. /dată

Denumirea proiectului

Valoarea maximă a cheltuielilor aferente proiectului pentru care poate fi contractat împrumut

Valoarea cheltuielilor pentru care se solicită împrumut

0

1

2

3

4 < /= 3

A) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială și instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, din care:

a1) unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială

1

2

. . . . . . . . . .

SUBTOTAL

a2) instituția publică finanțată integral din bugetul local

1

2

. . . . . . . . . .

SUBTOTAL

a3) instituția publică finanțată integral din bugetul local

1

2

. . . . . . . . . .

SUBTOTAL

TOTAL A (a1 + a2 + a3)

B) instituția publică finanțată din venituri proprii și subvenții din bugetul local

1

2

. . . . . . . . . .

instituția publică finanțată din venituri proprii și subvenții din bugetul local

1

2

. . . . . . . . . .

TOTAL B

C) spitalul public din rețeaua autorităților administrației publice locale

1

2

. . . . . . . . . .

spitalul public din rețeaua autorităților administrației publice locale

1

2

. . . . . . . . . .

TOTAL C

D) asociația de dezvoltare intercomunitară

1

2

. . . . . . . . . .

asociația de dezvoltare intercomunitară

1

2

. . . . . . . . . .

TOTAL D

TOTAL GENERAL (A + B + C + D)

 

L.S.

Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .*2)
. . . . . . . . . . . . . .*4)

 

 


*1) Se înscrie denumirea județului.

*2) Se înscrie denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

*3) Se înscriu sumele, în lei, fără zecimale.

*4) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

DECLARAȚIE

 

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., reprezentant legal al . . . . . . . . . ., *) în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că . . . . . . . . . .*) utilizează sumele solicitate în scopul pentru care se contractează împrumutul.

Prezenta declarație face parte din documentația pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de . . . . . . . . . . lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, și răspund, conform dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fals în declarații.

 

Data: . . . . . . . . . .

 

Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .
(prenumele și numele)
L.S.


*) Se înscrie denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

ROMÂNIA
Județul . . . . . . . . . .*1
Unitatea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .*2
. . . . . . . . . .*3
Adresa . . . . . . . . . .
Telefon/fax/adresa e-mail: . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 2018

Stema
unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale

 

Înregistrat la DGRFP/AJFP . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 2018

 

CERERE
pentru autorizarea contractării împrumutului având ca destinație . . . . . . . . . .*)

 

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . .*4), în calitate de ordonator principal de credite al . . . . . . . . . .*2) . . . . . . . . . .*3), județul . . . . . . . . . .*1), vă depun prezenta cerere în vederea autorizării contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de . . . . . . . . . .**) lei, având ca titular . . . . . . . . . .*2) . . . . . . . . . .*3), identificat(ă) prin codul de înregistrare fiscală . . . . . . . . . .*5), la care anexez celelalte documente prevăzute la art. 1 alin. (12) din Ordonanța Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Prin prezenta mă oblig să aduc la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum . . . . . . . . . . lei, precum și ale oricăror altor reglementări conexe.

De asemenea, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, că documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu realitatea și că unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială pe care o reprezint nu are alte obligații financiare interne și externe necuprinse în situația privind calculul gradului de îndatorare, întocmită conform legii.

Informații privind împrumutul pentru a cărui contractare se solicită autorizarea:

 

Denumirea proiectului***)

Valoarea împrumutului în lei (fără zecimale)

Durata împrumutului

 

Persoana de contact:

Domnul/Doamna . . . . . . . . . ., în calitate de****) . . . . . . . . . ., telefon fix și mobil . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

 

L.S.

Ordonator principal de credite
. . . . . . . . . .*2) . . . . . . . . . .*3),
. . . . . . . . . .
(prenumele și numele)

 

 


*1) Se înscrie denumirea județului.

*2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.

*3) Se înscrie denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

*4) Se înscriu prenumele și numele reprezentatului legal.

*5) Se înscrie codul de înregistrare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

*) Se completează cu: finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului/proiectelor finanțat/finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020.

**) Valoarea împrumutului solicitat prin cerere este cea aprobată prin hotărârea autorității deliberative.

***) Se completează cu denumirea proiectului/proiectelor înscris(e) în Situația privind valoarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanței Guvernului nr. 8/2018, întocmită conform anexei nr. 2 la normele metodologice.

****) Se înscrie funcția persoanei cu atribuții în urmărirea derulării împrumutului (director executiv adjunct/director economic/contabil-șef).

 

NOTĂ:

Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător situației specifice unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

Județul . . . . . . . . . ./Municipiul București
. . . . . . . . . .
Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială:
. . . . . . . . . .

Avizat pentru venituri proprii realizate,
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice/Administrația Județeană a Finanțelor Publice
. . . . . . . . . .
Director executiv/Șef de administrație,
. . . . . . . . . .

 

Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale

lei

Nr.

Denumire indicatori

Execuție buget local*1) la 31.XII.2015

Execuție buget local*1) la 31.XII.2016

Execuție buget local*1) la 31.XII.2017

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale al împrumutului pentru care se solicită autorizarea contractării*2)

2018

2019

2020

2021

2022

0

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

VENITURI PROPRII*3)

2

Serviciul anual al datoriei publice locale existente*4) (rd. 3 + rd. 4 + rd. 5)

X

X

X

3

Rambursare

X

X

X

4

Dobânzi

X

X

X

5

Comisioane

X

X

X

6

Gradul de îndatorare pentru datoria publică locală existentă (%) (rd. 2 / rd. 1 x 100)

X

X

X


*1) Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

*2) Pe perioada serviciului datoriei publice locale aferent împrumutului pentru care se solicită autorizarea, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani, respectiv (col. 1 + col. 2 + col. 3) / 3.

*3) Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29 din aceeași lege, respectiv sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, constituie integral venituri ale bugetelor locale.

*4) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în anexa nr. 6 la normele metodologice).

 

Ordonator principal de credite,
Primar/Președinte,
. . . . . . . . . .

L.S.
. . . . . . . . . .

Director economic (contabil),
. . . . . . . . . .

 

NOTĂ:

Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația privind serviciul datoriei publice locale existente.

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

Județul/Municipiul București: . . . . . . . . . .

Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială: . . . . . . . . . .

 

Situație privind serviciul datoriei publice locale existente

 

Nr. crt.

Serviciul anual al datoriei publice locale

Anul

2018

2019

2020

2021

2022

. . .

I.1.

Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator . . . . . . . . . ./valoare contract . . . . . . . . . . (a + b + c)

a) Rambursarea finanțării

b) Dobânzi

c) Comisioane

I.2.

Serviciul datoriei publice locale pentru finanțarea rambursabilă: finanțator . . . . . . . . . ./valoare contract . . . . . . . . . . (a + b + c)

a) Rambursarea finanțării

b) Dobânzi

c) Comisioane

I.n.

. . . . . . . . . .

II.

Serviciul total al datoriei publice locale existente (a + b + c)

a) Rambursarea finanțării rambursabile (I.1a + I.2a + . . .)

b) Dobânzi (I.1b + I.2b + . . .)

c) Comisioane (I.1c + I.2c + . . .)

 

Ordonator principal de credite,
Primar/Președinte,
. . . . . . . . . .

L.S.

Director economic (contabil),
. . . . . . . . . .

 

Curs de schimb: . . . . . . . . . ., valabil în data de . . . . . . . . . .*)


*) Se înscrie cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data întocmirii situației, utilizat la calcularea echivalentului în lei al finanțărilor rambursabile contractate/garantate în euro, dolari SUA etc.

 

NOTĂ:

Situația privind serviciul datoriei publice locale existente, întocmită pe perioada împrumutului pentru care se solicită autorizarea, se detaliază pe fiecare finanțare rambursabilă contractată/garantată, aflată în derulare, prevăzută în declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, întocmită conform anexei nr. 7 la normele metodologice, cu excepția finanțărilor rambursabile prevăzute la art. 63 alin. (43) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Situația se întocmește pe baza graficelor de rambursare aferente finanțărilor rambursabile.

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

DECLARAȚIE

 

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., reprezentant legal al . . . . . . . . . .*1) . . . . . . . . . .*2), în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că . . . . . . . . . .*1) . . . . . . . . . .*2) are în derulare următoarele finanțări rambursabile interne și/sau externe contractate și/sau garantate:

 

Finanțator

Valoare finanțare rambursabilă (în valută de contract)

Destinație finanțare rambursabilă

Împrumutat

Garant

data contractării/garantării finanțării

Durată finanțare rambursabilă - ani -

rata anuală a dobânzii

comisioane

perioada de grație

perioada de rambursare

 

Totodată, declar pe propria răspundere că . . . . . . . . . .*1) . . . . . . . . . .*2) nu are obligații de plată restante decurgând din împrumuturile contractate de la Trezoreria Statului, la data depunerii documentației pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de . . . . . . . . . . lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Prezenta declarație face parte din documentația pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de . . . . . . . . . . lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 8/2018, și răspund, conform dispozițiilor art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fals în declarații.

 

Data: . . . . . . . . . .

 

Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .
(prenumele și numele)
L.S.


*1) Se înscrie categoria unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

*2) Se înscrie denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

 

ANEXA Nr. 8

la normele metodologice

 

ROMÂNIA
Județul . . . . . . . . . .*1
Consiliul Local al . . . . . . . . . .*2
. . . . . . . . . .*3
. . . . . . . . . .*4)

Stema
unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale

 

HOTĂRÂREA
nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 2018
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de . . . . . . . . . . lei, în conformitate cu prevederile

Ordonanței Guvernului nr. . . . . . . . . . . pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de:

a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul . . . . . . . . . .*2), în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . 2018;

b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . 2018, precum și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, . . . . . . . . . .

Consiliul Local al . . . . . . . . . .*2) . . . . . . . . . .*3) adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de . . . . . . . . . . lei (fără zecimale), cu o maturitate de maximum . . . . . . . . . . ani.

Art. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru . . . . . . . . . .*) pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

Art. 3. - Din bugetul local al . . . . . . . . . .*2) . . . . . . . . . .*3) se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a . . . . . . . . . .*2) . . . . . . . . . .*3) următoarele date:

a) hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b) valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a . . . . . . . . . .*2) . . . . . . . . . .*3);

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul . . . . . . . . . .*2) . . . . . . . . . .*3).

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului . . . . . . . . . .*2), în termenul prevăzut de lege, primarului . . . . . . . . . .*3) și prefectului județului . . . . . . . . . .*1) și se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www . . . . . . . . . .*5) .

 

L.S.

Președintele de ședință, 
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(prenumele și numele)

Contrasemnează:
Secretarul . . . . . . . . . .*2)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(prenumele și numele)

NOTĂ:

Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, situației specifice unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.


*1) Se înscrie denumirea județului.

*2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.

*3) Se înscrie denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.

*4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

*5) Se înscrie adresa paginii de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

*) Se completează cu: finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, cu precizarea denumirii proiectului/proiectelor înscrise în Situația privind valoarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014-2020, pentru care pot fi contractate împrumuturi în baza Ordonanței Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, întocmită conform anexei nr. 2 la normele metodologice.

 

ANEXA Nr. 9

la normele metodologice

 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . .,
(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, județul . . . . . . . . . .)
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

 

CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT

 

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Local/Județean nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . și Avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,

între Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. . . . . . . . . . ., reprezentat legal prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .,

și . . . . . . . . . ., (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod fiscal nr. . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezenta convenție.

Art. 1. - (1) În baza Ordonanței Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, se acordă . . . . . . . . . . (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) un împrumut în sumă de . . . . . . . . . ., din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la nivelul sumei aprobate de comisia de autorizare a împrumuturilor locale.

(2) Împrumutul se acordă pe o perioadă de . . . . . . . . . . ani și cu o rată de dobândă situată la nivelul ratei dobânzii ROBOR la 3 luni comunicate de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului plus o marjă de . . . . . . . . . . puncte procentuale, respectiv . . . . . . . . . ., și rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Suma acordată cu titlu de împrumut se utilizează exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. . . . . . . . . . ., respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Finanțelor Publice, astfel: în contul . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . ", cod IBAN RO . . . . . . . . . ., deschis pe numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) la unitatea Trezoreriei Statului . . . . . . . . . ., codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(2) Stingerea obligațiilor de plată se efectuează cu data plății, în următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzi și rate de capital.

Art. 3. - (1) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranșe trimestriale egale, începând cu trimestrul următor acordării.

(2) Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii menționate la art. 1 alin. (2) la soldul împrumutului cu convenția "număr de zile calendaristice/360", începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.

(3) Datele de plată a ratei scadente și a dobânzilor aferente împrumutului sunt cuprinse în scadențarul anexat. Dacă data scadenței este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.

Art. 4. - (1) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor aferente împrumutului acordat se calculează o dobândă pentru fiecare zi de întârziere la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(2) Dobânda se calculează prin aplicarea ratei prevăzute la alin. (1) la suma obligațiilor de plată restante, rate de capital plus dobânda aferentă, înmulțită cu numărul de zile calendaristice de întârziere.

Art. 5. - . . . . . . . . . . (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) virează sumele datorate reprezentând rate/dobânzi/dobânzi pentru fiecare zi de întârziere în contul . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art. 6. - În cazul în care nu se respectă termenele de rambursare prevăzute în scadențar, se sistează alimentarea bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la lichidarea obligațiilor de plată restante.

Art. 7. - (1) Restituirea sumelor neutilizate din împrumut sau rambursarea anticipată parțială/integrală se efectuează de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu condiția informării în prealabil a Ministerului Finanțelor Publice și numai dacă nu prezintă restanțe la plata obligațiilor scadente.

(2) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială virează sumele prevăzute la alin. (1) în contul . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) Modificarea valorii împrumutului se efectuează cu data creditării contului prevăzut la alin. (2), respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală.

(4) În cazul restituirii sumelor neutilizate și/sau al rambursării anticipate parțial/integral, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.

Art. 8. - (1) Ministerul Finanțelor Publice și . . . . . . . . . . (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate de părți pe cale amiabilă.

(2) Orice comunicare între părți este transmisă în scris la adresele și la persoanele de contact menționate mai jos:

a) pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) domnul/doamna . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .;

b) pentru Ministerul Finanțelor Publice (Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, municipiul București), domnul/doamna . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . .

(3) Orice schimbare intervenită cu privire la adresă, numele persoanelor de contact și numerele de telefon se va notifica celeilalte părți semnatare a prezentei convenții, fără a fi necesară modificarea convenției de împrumut.

Art. 9. - Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Art. 10. - Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părțile implicate, ambele exemplare originale având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
Numele și prenumele 
. . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . .
Semnăturile autorizate și ștampila 
. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) 
Numele și prenumele 
. . . . . . . . . . 
Funcția 
. . . . . . . . . . .
Semnăturile autorizate și ștampila
. . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
. . . . . . . . . .,
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, județul)
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

 

ACT ADIȚIONAL Nr. . . . . . . . . . .
la Convenția de împrumut nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2018

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Convenția de împrumut nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./2018, între Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. . . . . . . . . . ., reprezentat legal prin . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . .,

și

 

. . . . . . . . . . (unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială), cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., cod fiscal nr. . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . ., în calitate de ordonator principal de credite, se încheie prezentul act adițional.

Art. 1. - Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenția de împrumut se modifică începând cu data de . . . . . . . . . ., data creditării contului "Decontări în contul Trezoreriei Centrale - operațiuni proprii", respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală și devine . . . . . . . . . . lei, ca urmare a restituirii sumelor neutilizate/rambursării anticipate parțial/integral a împrumutului contractat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 8/2018.

Art. 2. - Scadențarul prevăzut la art. 3 alin. (3) din Convenția de împrumut se reface având în vedere prevederile art. 1 din prezentul act adițional.

Art. 3. - Celelalte articole din Convenția de împrumut rămân neschimbate.

Art. 4. - Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
Numele și prenumele 
. . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . .
Semnăturile autorizate și ștampila 
. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială) 
Numele și prenumele 
. . . . . . . . . . 
Funcția 
. . . . . . . . . . .
Semnăturile autorizate și ștampila
. . . . . . . . . . .