MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 754         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 31 august 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

13. - Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

14. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 

15. - Ordonanţă pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

16. - Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 

645. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Sucursala Regională CF Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

646. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Covasna, Prahova, Argeş, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mureş, Gorj, Tulcea, Sibiu, Olt şi Ialomiţa

 

647. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernul nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat, al bunurilor din domeniul public al statului

 

648. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate i administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiuni casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexa  nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor d domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.053/1.225. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordin ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei  Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/20C pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirii comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătăţii aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

2.980. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2018

 

5.550. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltări regionale şi administraţiei publice, pentru modificare Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltări regionale şi administraţiei publice, nr. 4.999/201 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minim, pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional2014-2020

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. XI. 1 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) în bugetul Ministerului Economiei se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente proiectelor de investiţii din domeniul public al statului, al căror beneficiar este Societatea de Conservare şi închidere a Minelor «Conversmin» - S.A., operator economic care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

Ministrul economiei,

Dănuţ Andruşcă

p, Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Laurenţiu Adrian Neculaescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 august 2018.

Nr. 13.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007

privind datoria publică

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera k) se introduc două noi litere, literele I) şi m), cu următorul cuprins:

„I) clauză de compensare cu exigibilitate imediată - clauză cuprinsă într-un contract de garanţie financiară sau într-un alt contract care conţine şi clauze referitoare la garanţia financiară ori colateral sau, în absenţa unei asemenea clauze, orice dispoziţie legală în conformitate cu care, la producerea unui eveniment de executare a garanţiei, ca efect al regularizării sau compensării, luate împreună sau separat, prevede următoarele:

1. obligaţiile părţilor devin imediat exigibile şi sunt exprimate printr-o obligaţie de plată a unei sume reprezentând valoarea obligaţiilor părţilor, calculată la acel moment, sau obligaţiile se sting şi sunt înlocuite prin obligaţia de a plăti suma în cauză; şi/sau

2. sunt stabilite datoriile reciproce ale părţilor în temeiul acestor obligaţii, inclusiv atunci când furnizorul garanţiei financiare - colateralului este altul decât furnizorul/debitorul principal al garanţiei, urmând ca partea care datorează suma cea mai mare să plătească celeilalte părţi suma netă egală cu diferenţa acestor datorii, în conformitate cil legislaţia în domeniu şi cu normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă;

m) colateral - garanţie financiară pe care Ministerul Finanţelor Publice o poate plăti sau primi în cadrul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate, aşa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 3, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(3) în cazul operaţiunilor de administrare a riscurilor aferente obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să realizeze, în numele stalului, tranzacţii cu instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală. În acest scop, Ministerul Finanţelor Publice poate încheia contracte de compensare şi/sau de compensare cu clauza de exigibilitate imediată cu instituţii financiare şi/sau cu entităţi înfiinţate în acest scop de către instituţiile financiare.

(5) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate în urma efectuării operaţiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale, inclusiv operaţiunile de administrare a pasivelor şi operaţiunile cu instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală în numele statului, reprezintă venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat”

3. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să depună şi să primească colateral în cazul tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală în numele statului.”

4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)- (24) cu următorul cuprins:

„(21) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, în situaţii excepţionale, Ministerul Finanţelor Publice poate utiliza sume din veniturile din privatizare pentru efectuarea plăţilor de dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice guvernamentale.

(22) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să majoreze cu sumele din venituri din privatizare veniturile bugetului de stat la o poziţie distinctă în cadrul capitolului 40.00 «Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate», precum şi cheltuielile bugetului de stat şi cheltuielile prevăzute în bugetul aprobat Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale la capitolul 55.01 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi».

(23) Veniturile din privatizare se reîntregesc cu sumele utilizate potrivit prezentului articol din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale de la o poziţie distinctă de cheltuieli din cadrul titlului 81 «Rambursări de credite».

(24) Cu sumele rămase neutilizate, determinate ca diferenţă între creditele bugetare majorate potrivit alin. (2) şi plăţile efectuate din acestea, se reconstituie veniturile din privatizare.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 august 2018,

Nr. 14.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ

pentru completarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Articol unic. - După alineatul (4) al articolului 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) cheltuielile pentru bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. şi Autorităţii Navale Române - A.N.R., pentru desfăşurarea activităţilor specifice corespunzătoare obiectului principal de activitate.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 august 2018.

Nr. 15.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.11 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prin prezenta ordonanţă se stabilesc normative de cheltuieli pentru instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică şi întreprinderilor publice, astfel cum sunt ele definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aşa cum sunt definite la art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) efectuează cheltuieli de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cu încadrarea în bugetele aprobate anual cu această destinaţie.

(4) Normativele de cheltuieli privesc acţiunile de protocol şi dotarea cu autoturisme.

(5) Cheltuielile de natura celor care fac obiectul prezentei ordonanţe, cuprinse în bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Senatului României, Camerei Deputaţilor, Avocatului Poporului, Secretariatului General al Guvernului şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se stabilesc prin normative proprii.”

2. Articolul 2 se abrogă.

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Normativele de cheltuieli şi limitele maxime ale acestora, în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) în cadrul limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 2 conducătorii entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcţie de condiţiile specifice şi de modul de desfăşurare a acţiunii, precum şi în raport cu sursele de finanţare ce pot fi atrase, în condiţiile legii, la realizarea acestora.

(3) Periodic, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, se pot actualiza limitele maxime ale normativelor de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea entităţilor interesate, se pot aproba pentru instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale, întreprinderile publice, cu excepţia celor înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau la care acestea deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, precum şi pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare şi alte normative de cheltuieli şi/sau limite maxime de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit, precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în străinătate, pe bază de justificări fundamentate,

(5) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot aproba pentru activitatea proprie, pentru instituţiile din subordine, precum şi pentru întreprinderile publice înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau la care acestea deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, şi alte normative de cheltuieli şi/sau limite maxime de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit, precum şi alte măsuri necesare în vederea desfăşurării normale şi eficiente a acţiunilor de protocol în ţară şi în străinătate, pe bază de justificări fundamentate, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”

4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul de autoturisme pentru activităţile specifice desfăşurate de unele instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, întreprinderi publice, cu excepţia celor înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau la care acestea deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, precum şi de unele institute naţionale de cercetare-dezvoltare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

5. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Numărul de autoturisme pentru activităţile specifice desfăşurate de unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, instituţii publice din subordinea acestora şi întreprinderile publice înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau la care acestea

deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, se aprobă prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”

6. La articolul 5, alineatele (5) şi (10) se abrogă.

7. Articolul 7 se abrogă.

8. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), şi ale art. 8 constituie contravenţie dacă nu a fost săvârşită în altfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei. Totodată, organul constatator va dispune şi reconstituirea fondurilor aferente articolului bugetar din care s-au efectuat aceste cheltuieli, în vederea recuperării prejudiciilor aduse bugetului de stat.”

9. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă.

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 august 2018.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordonanţă Guvernului nr. 80/2001)

 

NORMATIVE DE CHELTUIELI ŞI LIMITE MAXIME

în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol

 

Normative de cheltuieli

Unitatea de măsură

Limita maximă

I. Organizarea de mese oficiale şi de cocteiluri

A. Limite valorice pentru mese oficiale (dineuri oficiale, dejunuri oficiale) oferite de:

1. Viceprim-miniştri, miniştri, miniştri delegaţi, secretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora, conducătorii autorităţilor publice autonome cu atribuţii de reglementare, prefecţi, preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

lei/persoană

120

2. Subsecretari de stat şi persoanele cu funcţii asimilate acestora, secretari generali, secretari generali adjuncţi, subprefecţi, vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, secretari generali ai prefecturilor, precum şi primari de oraşe şi comune, secretari generali ai judeţelor şi ai municipiului Bucureşti, rectori, directori generali ai societăţilor naţionale, companiilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiilor autonome, precum şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

lei/persoană

90

B. Limite valorice pentru cocteiluri sau recepţii care pot fi oferite de persoanele prevăzute la lit. A

lei/persoană

25

C. Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul conferinţelor sau al şedinţelor, organizate de persoanele prevăzute la lit. A pct. 1 şi 2 în limite sumei de:

lei/persoană

20

II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala părţii române

A. Cheltuieli zilnice de masă pentru:

1. Delegaţiile conduse de viceprim-miniştri, miniştri, miniştri delegaţi şi pentru invitaţii miniştrilor de stat, miniştrilor, miniştrilor delegaţi şi ai persoanelor cu funcţii asimilate acestora, conducătorilor autorităţilor publice autonome cu atribuţii de reglementare, ai prefecţilor, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarului general al municipiului Bucureşti şi ai conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

lei/persoană/zi

160

2. Invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, ai subprefecţilor, ai vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarilor municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, rectori, directori generali ai societăţilor naţionale, companiilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiilor autonome, precum şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

lei/persoană/zi

130

3. Invitaţii secretarilor generali, secretarilor generali adjuncţi, secretarilor generali ai prefecturilor, ai judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, primarilor de oraşe şi comune, directorilor generali şi ai directorilor din ministere şi din celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

lei/persoană/zi

105

B. Alte cheltuieli:

1. Cafea, apă, sucuri sau alte trataţii oferite în timpul tratativelor sau al şedinţelor, în limita sumei de:

lei/persoană/zi

20

2. Cadouri în limita sumei de:

lei/delegaţie

400

3. Materiale informative şi de lucru

lei/persoană

50

4. Materiale promoţionale

lei/persoană

50

5. Servicii de interpretariat

lei/interpret/oră

30

6. Organizare vizite obiective turistice

lei/persoană

50

III. Cheltuieli pentru însoţitori:

însoţitorii delegaţilor străini care se deplasează în altă localitate beneficiază de masă şi cazare în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului - cheltuieli de masă pentru şoferi

lei/persoană/zi

50

IV. Alte prevederi:

1. Fondul la dispoziţia viceprim-miniştrilor, miniştrilor, miniştrilor delegaţi, a conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, a conducătorilor autorităţilor publice autonome cu atribuţii de reglementare, a prefecţilor, a preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarului general al municipiului Bucureşti

lei/salariat din aparatul propriu

35

Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare şi trataţii în limita sumei de:

lei/invitat/zi

10

2. Fondul la dispoziţia rectorului

lei/salariat din aparatul propriu

22

Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare şi trataţii în limita sumei de:

lei/invitat/zi

5

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Sucursala Regională CF Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

În conformitate cu art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - SA - Sucursala Regională CF Braşov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijlocului fix prevăzut la art. 1, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C F.R.” - S.A îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - (1) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 645.

 

ANEXĂ

 

Sucursala Regională CF Braşov

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale mijlocului fix - fără teren - aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regională CF Braşov, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

CS MT: 13633330

CUI CNCF „CFR” - S.A.: R 11054529

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului

Nr.

crt.

Nr. MP

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândind dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul

bunului

Descrierea tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

În

administrare/

concesiune

concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

1

147822

Total

parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Instalaţie CED - CR2 - Voila 2 nr. inv.

5410/205833.1. Staţia Voila

Sucursalele regionale CF Cluj, Bucureşti, Timişoara, Craiova, Galaţi, laşi

Sucursala Regională CF Braşov, Secţia CT1 Braşov, Districtul SCB6 Făgăraş

1998

25.307,08

Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare

Concesiune

Concesiune

Imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Covasna, Prahova, Argeş, Cluj, Bihor, Satu Mare, Mureş, Gorj, Tulcea, Sibiu, Olt şi Ialomiţa

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului

nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a constatării unei suprafeţe de teren În minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi înscriere în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unei suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi înscriere în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unei suprafeţe de teren în aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi înscriere în cartea funciară.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 646.


*) Anexele nr. 1-5 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public a! statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local ai Municipiul Buzău nr. 50/2015.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 107049, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 647.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a transmiterii acestuia în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 50/2015 şi se declară din bun de interes public local în bun de interes public naţional

 

Nr.

MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea

bunului

imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastral

Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

*)

8.19.01

Imobil

Judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. General Grigore Baştan

1. Teren

Suprafaţa terenului - 56.991 mp Valoare contabilă teren - 1.851.766,66 lei CF 61697 Nr. cad. 61697

1.851.766,66

Municipiul Buzău, judeţul Buzău,

domeniul public CUI -4233874

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4183229


*) Nr. MFP se acordă odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public la statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 3177, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării, în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr.

M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/

Nr. cadastral

Valoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)

Administratorul

bunului/CUI

107049

8.19.01

Imobil 3177

Judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. General Grigore Baştan nr. 2

Construcţii şi teren*

CF 61696

Nr. cad. 61696

CF 61697

Nr. cad. 61697

7.768.261,80

7.890.181,77**

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării

Naţionale CUI -4183229

 

Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

** Valoarea de inventar actualizată a imobilului 3177, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale ca urmarea reevaluării, în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor

din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, ai art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 648.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă,

ale căror valori de inventar se actualizează

 

Nr.

M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa

Persoana juridică care administrează imobilul (CIF)

Valoarea de inventar actualizată (în lei)

106437

8.19.01

49-154

Judeţul Constanţa

Ministerul Afacerilor Interne - Garda de Coastă

CUI 29521430

8.471.214,26

106457

8.19.01

49-166

Judeţul Constanţa

Ministerul Afacerilor Interne - Garda de Coastă

CUI 29521430

753.731,44

106440

8.19.01

49-169

Judeţul Constanţa

Ministerul Afacerilor Interne - Garda de Coastă

CUI 29521430

1.530.351,22

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Nr.

M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

imobilului

Adresa

imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul (CUI)

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea bunurilor care trec în domeniul privat al statului (în lei)

106437

(parţial)

8.19.01

49-154

Judeţul

Constanţa

Ministerul Afacerilor Interne - Garda de Coastă

CUI 29521430

4 construcţii şopron auto

Sc = 187 m2 49-154-03 (C.F. 236682-C3) magazie muniţii

Sc = 37 m2 49-154-04 (C.F. 236682-C4) bordei alimente (zarzavat) Sc = 43 m2 49-154-05 (C.F. 236682-C5) bordei alimente (zarzavat)

Sc = 41 m2 49-154-06 (C.F. 236682-C6)

270.391,62

106457

(parţial)

8.19.01

49-166

Judeţul

Constanţa

Ministerul Afacerilor Interne - Garda de Coastă

CUI 29521430

8 construcţii: pavilion administrativ

Sc = 428 m2 49-166-01 (C.F. 122205-C1) grajd

Sc = 181 m2 49-166-02 (C.F. 122205-C2) magazie

Sc = 154 m2 49-166-03 (C.F. 122205-C3) magazie muniţie

Sc = 68 m2 49-166-04 (C.F. 122205-C4) wc

Sc = 16 m2

49-166-05 (C.F. 122205-C5) bordei

Sc = 29 m2 49-166-06 (C.F. 122205-C6) depozit C.L.

Sc = 50 m2 49-166-07 (C.F. 122205-C7) „cocină porci Sc - 84 m2 49-166-08 (C.F. 122205-C8)

345.905,56

106440

(parţial)

8.19.01

49-169

Judeţul

Constanţa

Ministerul Afacerilor Interne - Garda de Coastă

CUI 29521430

3 construcţii bordei

Sc = 49 m2 49-169-02 (C.F. 101859-C2) bordei

Sc = 49 m2 49-169-03 (C.F. 101859-C3) wc

Sc = 18 m2

49-169-05 (C.F. 101859-C5)

6.826,50

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.053 din 30 august 2018

Nr. 1.225 din 30 august 2018

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 3.996/2018 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.775 din 30.08.2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere dispoziţiile art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă În cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (31) lit. l) şi m) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 şi 531 bis din 15 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Sorina Pintea

Liliana Lukacs


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficialu, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat

de tip benchmark aferente lunii septembrie 2018

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi nefinanţării datoriei publice în luna septembrie 2018 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.500 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 435 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Tiberiu-Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 august 2018.

Nr. 2.980.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2018

 

Art. 1 - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna septembrie 2018,

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive. Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. zile

Valoare emisiune

- lei -

ROU5UH7SSAQ1

06.09.2018

10.09.2018

09.09.2019

364

600.000.000

 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

 

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1- d x r /360

 

Y = r/P

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

 

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna septembrie 2018

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna septembrie 2018, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei noi emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 10 ani şi redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7 şi 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. ani

Maturitate reziduală Nr. ani

Rata cupon

%

Dobânda acumulată

- lei titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoare nominală SSON

- lei -

RO1821DBN052

03.09.2018

04.09.2018

05.09.2018

27.10.2021

3

3,15

4,00

171,51

500.000.000

75 000.000

RO1631DBN055

06.09.2018

07.09.2018

10.09.2018

24.09.2031

15

13,05

3,65

175,50

100.000.000

15.000.000

RO1823DBN025

10.09.2018

11.09.2018

12.09.2018

28.06.2023

5

4,79

4,25

44,25

500.000.000

75.000.000

R01720DBN072

13.09.2018

14.09.2018

17.09.2018

26.10.2020

3

2,11

2,30

102,71

500.000.000

75.000.000

ROVRZSEM43E4

17.09.2018

18.09.2018

19.09.2018

12.02.2029

10

10,41

5,00

150,00

300.000.000

45.000.000

RO1722DBN045

20.09.2018

21.09.2018

24.09.2018

08.03.2022

5

3,45

3,40

93.15

500.000.000

75 000.000

RO1624DBN027

24.09.2018

25.09.2018

26.09.2018

29.04.2024

7

5,59

3,25

66,78

500.000.000

75.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1821DBN052

3.321/27.12.2017

Ianuarie 2018

RO1631DBN055

2.336/29.09.2016

Octombrie 2016

RO1823DBN025

3.321/27.12.2017

Ianuarie 2018

R01720DBN072

1.176/28.07.2017

August 2017

RO1722DBN045

356/27.02.2017

Martie 2017

RO1624DBN027

1.169/28.07.2016

August 2016

 

(2) Pentru obligaţiunea de stat de tip benchmark, cod ISIN ROVRZSEM43E4, specificată la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte anual începând cu data de 12 februarie 2019 şi terminând cu 12 februarie 2029 inclusiv.

(3) Dobânda se determină conform formulei:

 

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1)

 

în care:

D = Dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

R - rata cuponului.

 

(4) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(5) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă cu oferte de cumpărare în nume şi în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitaţia de referinţă, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şt vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - Sa FIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, Avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 2.325 din 7.03.2018, precum şi Adresa Consiliului Concurenţei nr. 9.734 din 31.07.2018,

în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 147/2018, în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 27 iunie 2018, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Membrii asocierii/Liderul de proiect/parteneriat şi entitatea care implementează componenta de servicii trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului (pentru componenta de ajutor de stat regional 50% sau 65% pentru Regiunea de dezvoltare Vest din valoarea eligibilă aferentă componentei de investiţii şi pentru componenta de minimis 10% din valoarea eligibilă aferentă componentei de servicii), finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (unde este cazul), precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Contribuţia financiară proprie a asocierii în participaţiune şi/sau a liderului de proiect pentru implementarea proiectului este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.”

2. La articolul 14, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) din documentele ce atestă drepturile reale/de creanţă menţionate la alin. (1) şi (3) asupra imobilelor pe care se propune a se realiza investiţia trebuie să reiasă faptul că drepturile respective sunt menţinute cel puţin pe perioada de durabilitate prevăzută de regulamentele aplicabile.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 5.550.