MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 106/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 106         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 2 februarie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 682 din 2 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 lit. a), art. 30 alin. (1) lit. e) şi art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Decizia nr. 703 din 9 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 3 teza a două din Codul civil din 1864

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

54. - Decizie privind numirea domnului Tudor-Bogdan Rogin în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

223. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/ renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

27. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 72/2011

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 682

din 2 noiembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 lit. a), art. 30 alin. (1) lit. e) şi art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 lit. a), art. 30 alin. (1) lit. e) şi art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Ioan Mureşan în Dosarul nr. 411/117/2016 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.737D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei. Lipseşte partea Casa judeţeană de pensii Cluj. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia. În acest sens arată că, la stabilirea pensiei, numărul de puncte realizat în perioada de cotizare în care a fost încadrat în grupa I de muncă a fost împărţit, în mod incorect, la 30 de ani. Cele reţinute prin deciziile Curţii Constituţionale nr. 435/2013 şi nr. 259/2014 nu îi sunt opozabile, întrucât nu privesc cazuri similare cu cel în care se află, respectiv acela în care asiguratul a desfăşurat activitatea prevăzută la pct. 23 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, în una dintre unităţile prevăzute la anexa nr. 3 la aceeaşi lege.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, în acest sens arată că legiuitorul are dreptul de a stabili drepturile de asigurări sociale curente, criteriile şi condiţiile de acordare a acestora, modul de calcul şi cuantumul în raport cu resursele financiare disponibile şi să le modifice în raport cu schimbările care se produc în aceste resurse.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 13 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 411/117/2016, Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asiguri sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 lit. a), art. 30 alin. (1) lit. e) şi art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Ioan Mureşan cu prilejul soluţionării unei cauze având ca obiect recalcularea pensiei pentru limită de vârstă, ca urmare a valorificării unei perioade de vechime în muncă realizate în grupă superioară de muncă.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că a fost pensionat potrivit Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială şi că, în urma recalculării pensiei potrivit dispoziţiilor Legii nr. 263/2010, i-a fost recunoscută grupa I de muncă, astfel că îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 3/1977. Cu toate acestea, la determinarea punctajului mediu anual a fost utilizat stagiul de 30 de ani, prevăzut de art. 8 alin. (1) din aceeaşi lege, aplicabil persoanelor care au lucrat în grupa III de muncă. Consideră că este neconstituţională menţinerea în calcul a stagiului complet de 30 de ani, deoarece legiuitorul a acordat prin dispoziţiile Legii nr. 3/1977 beneficiul unui stagiu de „cel puţin 20 de ani” pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii grele de muncă şi împărţirea la 20 de ani a numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de activitate, pentru determinarea punctajului mediu anual.

7. Tribunalul Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, întrucât textele de lege criticate nu contravin niciuneia dintre prevederile constituţionale invocate. Astfel, prevederile legale criticate nu pot fi privite ca aducând atingere dreptului constituţional la un nivel de trai decent, legiuitorul având libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite, condiţiile şi criteriile de acordare a acestora, modul de calcul şi cuantumul valoric, în raport cu posibilităţile create de resursele financiare disponibile şi să le modifice în concordanţă cu schimbările ce se produc în resursele economico-financiare. De asemenea, aplicarea dispoziţiilor legale criticate nu este de natură să afecteze dreptul constituţional al persoanei vătămate de o autoritate publică de a obţine recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei, garantat de art. 52 alin (1) din Constituţie. Instanţa de judecată aminteşte şi că dispoziţiile art. 30 alin. (1) lit. e) şi art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 au mai fost supuse analizei de constituţionalitate, Curtea Constituţională respingând excepţiile de neconstituţionalitate ca neîntemeiate. În acest sens invocă Decizia nr. 259 din 6 mai 2014 şi Decizia nr. 435 din 29 octombrie 2013.

8. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens invocă cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 601 din 12 iunie 2012, în care s-a statuat că „potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, cetăţenii au dreptul la pensie şi la alte forme de asigurări sociale şi măsuri de protecţie socială, în condiţiile stabilite de lege. Astfel, legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite, condiţiile şi criteriile de acordare a acestora, modul de calcul şi cuantumul valoric al lor, în raport cu posibilităţile create prin resursele financiare disponibile, şi să le modifice în concordanţă cu schimbările ce se produc în resursele economico-financiare. Această prerogativă a legiuitorului nu poate fi considerată ca o încălcare a principiului constituţional al neretroactivităţii legii civile, atât timp cât dispoziţiile de lege se aplică de la data intrării lor în vigoare pentru viitor.”

10. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens arată că, deşi încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale sau deosebite a avut ca temei raţiuni asemănătoare divizării activităţii în grupele I şi a II-a de muncă, raţiuni ce ţin de gradul de solicitare, precum şi de factorii de risc prezenţi şi expunerea la aceştia, totuşi, în urma aplicării metodologiilor de încadrare stabilite prin hotărâri de Guvern, nu s-a realizat o suprapunere perfectă între locurile de muncă încadrate anterior Legii nr. 19/2000 în grupele I şi a II-a de muncă cu cele încadrate ulterior în condiţii speciale ori deosebite. Astfel, unele activităţi şi unităţi care anterior se regăseau în grupa I de muncă au fost încadrate în activităţi şi unităţi în care se desfăşoară activitatea în condiţii speciale, în timp ce altele au fost încadrate în condiţii deosebite dacă au îndeplinit condiţiile stabilite de art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001. Mai arată că perioadele care la data desfăşurării activităţii erau calificate ca muncă în grupa a II-a vor fi avute în vedere la calcularea stagiului de cotizare, în funcţie de recalificarea realizată de legiuitor ulterior. Mai precizează că, în vederea obţinerii dreptului la pensie sunt aplicabile condiţiile prevăzute de legea în vigoare la momentul deschiderii dreptului la pensie, potrivit principiului tempus regit actum. De asemenea, invocă competenţa exclusivă a legiuitorului de a reglementa condiţiile şi criteriile de acordare a dreptului la pensie. Ca atare, arată că tratamentul juridic criticat de autorul excepţiei este justificat de situaţia obiectiv diferită în care se plasează diferitele categorii de persoane care, anterior anului 2001, au desfăşurat munca în grupa I, în funcţie de criteriile de clasificare a condiţiilor de muncă în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie. Astfel, împrejurarea că, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 şi apoi a Legii nr. 263/2010, anumite activităţi şi unităţi care fuseseră încadrate în gradul I au îndeplinit sau nu condiţiile pentru a fi încadrate în condiţii speciale de muncă, potrivit reglementării ulterioare datei de 1 aprilie 2001, nu poate fi lipsită de relevanţă asupra condiţiilor de obţinere în prezent a dreptului la pensie, permiţând legiuitorului să instituie o reglementare diferenţiată.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 16 lit. a), art. 30 alin. (1) lit. e) şi art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. Textele de lege criticate au următorul conţinut:

- Art. 16 lit. a): „Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:

a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;”;

- Art. 30 alin. (1) lit. e): (1) în sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din: [...]

e) activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;”;

- Art. 158 alin. (1): „(1) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale. “

14. Autorul excepţiei susţine că aceste texte de lege contravin art. 47 alin. (2) şi art. 52 alin. (1) din Constituţie, referitoare la dreptul la pensie, respectiv la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

15. Examinând critica de neconstituţionalitate, precum şi documentele aflate la dosar, Curtea reţine că autorul excepţiei este o persoană pensionată sub imperiul Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, publicată în Buletinul Oficial nr. 82 din 6 august 1977. La data pensionării nu i-a fost recunoscută vechimea în muncă realizată în grupa I. Ulterior, prin două decizii de recalculare a pensiei, date sub imperiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul unic de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, respectiv după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, i-a fost recunoscut stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, autorul excepţiei fiind nemulţumit însă că punctajul însumat nu a fost împărţit la numărul de ani prevăzuţi ca vechime necesară în grupe superioare de muncă, menţionat de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/1977, ci la numărul de ani prevăzut de art. 8 alin. (1) din aceeaşi lege. Prin urmare, ceea ce critică autorul excepţiei este, în realitate, o eroare de aplicare a Legii nr. 3/1977, a cărei competenţă de soluţionare o are instanţa de judecată şi nu instanţa de contencios constituţional. De altfel, Curtea observă că dispoziţiile art. 16 lit. a) din Legea nr. 263/2010 nu stabilesc numărul de ani de stagiu de cotizare luat în calcul la stabilirea pensiei, ci prevăd doar că este considerată stagiu de cotizare în sistemul public de pensii vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001.

16. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 30 alin. (1) lit. e) şi ale art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, Curtea apreciază Că nu sunt aplicabile autorului excepţiei, acestea enumerând categoriile de persoane care pot fi încadrate în condiţii speciale cu prilejul pensionării sub imperiul Legii nr. 263/2010 şi stabilind modul de asimilare a perioadelor de vechime realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 stagiului de cotizare în condiţii speciale ori deosebite de muncă. Or, aşa cum s-a reţinut mai sus, autorul excepţiei s-a pensionat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, sub imperiul Legii nr. 3/1977, iar vechimea de muncă a fost realizată în grupa I.

17. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 lit. a), art. 30 alin. (1) lit. e) şi art. 158 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, excepţie ridicată de Ioan Mureşan în Dosarul nr. 411/117/2016 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 2 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 703

din 9 noiembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 3 teza a doua din Codul civil din 1864

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 3 teza a două din Codul civil din 1864. excepţie ridicată de Teofil Bolea În Dosarul nr. 5.964/189/2010 al Tribunalului Vaslui - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 631D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită, în principal, respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că sunt criticate concluziile raportului de expertiză întocmit în cauză. În subsidiar, solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei, având în vedere că, prin Decizia nr. 1.306 din 13 octombrie 2009, Curtea a analizat textul legal criticat şi a constatat că acesta este în concordanţă cu definiţia proprietăţii dată de Codul civil şi oferă o soluţie rezonabilă conflictului de interese legitime dintre proprietarul fondului şi constructorul de bună-credinţă de pe terenul acestuia, în acord cu prevederile constituţionale potrivit cărora conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Decizia civilă nr. 31 /R din 22 martie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.964/189/2010, Tribunalul Vaslui - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 3 teza a două din Codul civil din 1864, excepţie ridicată de Teofil Bolea într-o cauză privind constatarea dobândirii, prin efectul accesiunii imobiliare, a dreptului de proprietate asupra unui imobil^

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale dacă se interpretează în sensul că „legiuitorul a stabilit, aprioric, că sporul de valoare adus fondului (terenului) prin ridicarea unei construcţii pe acesta este întotdeauna egal sau mai mare faţă de contravaloarea materialelor şi manoperei folosite la ridicarea construcţiei.

6. Tribunalul Vaslui - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că proprietarul terenului beneficiază de o prezumţie legală relativă de a fi şi proprietarul construcţiilor sau plantaţiilor, în temeiul art. 492 din Codul civil, potrivit căruia accesiunea imobiliară artificială se realizează întotdeauna în folosul proprietarului terenului, ca bun principal, oricare ar fi valoarea construcţiilor sau plantaţiilor edificate, iar o persoană care a construit pe terenul proprietate a altei persoane, indiferent că este de bună sau rea-credinţă, nu are decât un drept de creanţă asupra materialelor şi lucrărilor edificate, iar nu un drept real, respectiv un drept de proprietate. Pe de altă parte, mai arată instanţa, dreptul de opţiune este recunoscut tocmai celui care devine proprietar al construcţiei, singurul în măsură să decidă dreptul de creanţă pe care doreşte să îl achite, în funcţie de propriile interese şi de valorile stabilite, fie contravaloarea materialelor şi a manoperei, fie sporul de valoare.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este inadmisibilă, întrucât susţinerile autorului excepţiei nu privesc conformitatea textului legal criticat cu Constituţia sau Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ci, în realitate, se solicită Curţii să se pronunţe asupra interpretării corecte a prevederilor supuse controlului de constituţionalitate, făcându-se referire la o posibilă interpretare pe care instanţa de judecată ar putea să o dea acestor dispoziţii legale în cadrul litigiului în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 494 alin. 3 teza a două din Codul civil din 1864. În acest sens, Curtea observă că la data de 1 octombrie 2011, a intrat în vigoare Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011. De asemenea, cu aceeaşi dată, a fost abrogat Codul civil din 1864 (cu excepţia dispoziţiilor art. 1169-1206), potrivit art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.

12. Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 71/2011, potrivit cărora, în toate cazurile în care accesiunea imobiliară artificială presupune exercitarea unui drept de opţiune de către proprietarul imobilului, efectele accesiunii sunt guvernate de legea în vigoare la data începerii lucrării, ale art. 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care stabilesc că actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor, coroborate cu art. 4 şi 5 din legea menţionată, precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a exercita controlul de constituţionalitate asupra prevederilor art. 494 alin. 3 teza a două din Codul din 1864, care şi-au produs efectele faţă de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit principiului tempus regit actum.

13. Dispoziţiile legale criticate au următorul cuprins: „Dacă proprietarul voieşte a păstra pentru dânsul acele plantaţii şi clădiri, el este datora plăti valoarea materialelor şi preţul muncii, fără ca să se ia în consideraţie sporirea valorii fondului, ocazionată prin facerea unor asemenea plantaţii şi construcţii. Cu toate acestea, dacă plantaţiile, clădirile şi operele au fost făcute de către o a treia persoană de bună-credinţă. proprietarul pământului nu va putea cere ridicarea sus-ziselor plantaţii, clădiri, şi lucrări, dar va avea dreptul său de a înapoia valoarea materialelor şi preţul muncii, sau de a plăti o sumă de bani egală cu aceea a creşterii valorii fondului.

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată şi ale art. 1 privind protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr.91 din 4 martie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 26 martie 2003, a constatat că textul de lege criticat este cuprins în capitolul din Codul civil din 1864 referitor la „dreptul de accesiune asupra celor unite şi încorporate cu lucrul”. Astfel, conform dispoziţiilor Codului civil din 1864, accesiunea reprezintă un mod de dobândire a proprietăţii şi constă în încorporarea materială a unui lucru mai puţin important într-un lucru mai important, proprietarul Gelui din urmi devenind proprietarul bunului încorporat, în ipoteza în care bunurile au aparţinut unor persoane diferite. Accesiunea se fundamentează pe principiul de drept „accessorium sequitur principale”, în considerarea căruia proprietatea unui lucru principal o atrage pe aceea a unui lucru accesoriu.

16. Art. 494 alin. 3 teza finală din Codul civil din 1864 este aplicabil în cazul accesiunii imobiliare artificiale, atunci când o terţă persoană realizează pe terenul altcuiva plantaţii, construcţii sau alte lucrări, folosind propriile materiale. În această situaţie, proprietarul fondului pe care se află construcţiile sau plantaţiile făcute de altul datorează despăgubiri celui care a construit sau a plantat. Atunci când constructorul este de bună-credinţă, având convingerea eronată că acel teren este proprietatea sa, în mod obligatoriu, proprietarul terenului devine şi proprietarul construcţiei, cu obligaţia de a-l despăgubi pe constructor, fără a putea cere, însă, dărâmarea sau ridicarea lucrărilor efectuate. Textul de lege criticat stabileşte întinderea obligaţiei de despăgubire, oferind posibilitatea proprietarului terenului de a opta între plata contravalorii materialelor şi a preţului muncii, pe de o parte, sau plata unei sume egale cu sporul de valoare dobândit de teren, pe de altă parte.

17. Departe de a constitui o încălcare a dreptului de proprietate, textul de lege dedus controlului de constituţionalitate este în concordanţă cu definiţia dată proprietăţii de art. 480 din Codul civil din 1864, care prevede că „proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege”, şi oferă o soluţie rezonabilă conflictului de interese legitime dintre proprietarul fondului şi constructorul de bună-credinţă pe terenul acestuia.

18. Însă, în prezenta cauză, Curtea observă că autorul excepţiei de neconstituţionalitate critică dispoziţiile legale din perspectiva aplicării acestora de către instanţa de judecată, care ar putea interpreta că sporul de valoare adus terenului prin ridicarea unei construcţii este întotdeauna egal sau mai mare faţă de contravaloarea materialelor şi manoperei folosite la ridicarea construcţiei. Or, legiuitorul, la edictarea normei legale criticate, a avut intenţia de a indica două repere, astfel cum s-a arătat şi la paragraful 16 al prezentei decizii, în funcţie de care să se opteze pentru dezdăunarea proprietarului construcţiei.

19. Aşadar, nu intră în atribuţiile Curţii cenzurarea aplicării legii de către instanţe, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege, iar potrivit art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 „sunt neconstituţionale prevederile actelor[...] care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei”, instanţa constituţională pronunţându-se „numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 3 teza a două din Codul civil din 1864, excepţie ridicată de Teofil Bolea în Dosarul nr. 5.964/189/2010 al Tribunalului Vaslui - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Vaslui - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Tudor-Bogdan Rogin în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin, (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b)din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tudor-Bogdan Rogin se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 2 februarie 2018.

Nr. 54.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcata a TVA”

 

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (2), alin. (6) şi alin. (10)-(12) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”, cod: 14.13.01.10.11/p.d., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.743/2017 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 26 septembrie 2017.

Art. 6. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2018.

Nr. 223.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

086

NOTIFICARE

ANAF

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

PRIVIND APLICAREA/RENUNŢAREA LA APLICAREA MECANISMULUI DE PLATĂ DEFALCATĂ A TVA

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 

I. FELUL NOTIFICĂRII

 

1. OPŢIUNEA DE APLICARE A MECANISMULUI DE PLATA DEFALCATA A TVA

 

 

2. PERSOANĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN SCOPURI DE TVA CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA LEGISLAŢIEI PRIVIND PROCEDURILE DE PREVENIRE A INSOLVENŢEI ŞI DE INSOLVENŢĂ, DUPĂ 31 DECEMBRIE 2017

 

 

3. RENUNŢAREA LA APLICAREA MECANISMULUI DE PLATĂ DEFALCATĂ A TVA

 

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

 

DENUMIRE / NUME. PRENUME

 

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL

JUDEŢ

 

SECTOR

 

LOCALITATE

 

STRADA

 

NR.

 

BLOC

 

SC.

 

ET.

 

AP.

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

 

III. Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal

Nr. act împuternicire ............................................................ Data ............................................................

Nume, prenume/Denumire ........................................................................................................................

Cod de identificare fiscală ........................................................................................................................

 

IV. Opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.275/2017, optez pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA

Aplic mecanismul de plată defalcată a TVA începând cu ziua următoare înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcata a TVA, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

V. Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 2 alin (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.275/2017, notific organului fiscal aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA.

Aplic mecanismul de plată defalcată a TVA începând cu ziua următoare înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

VI. Renunţarea Ea aplicarea mecanism ului de plată defalcată a TVA

În temeiul prevederilor art. 2 alin (10)-(12) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, solicit renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA

Declar pe propria răspundere că nu mă aflu sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Nu mai aplic mecanismul plăţii defalcate a TVA începând cu data radierii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcata a TVA, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

 

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

 

Semnătura

 

 

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Numele persoanei care a verificat

 

 

Cod: 14.13.01 10.11/pd

 

Instrucţiuni de completare a formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”

 

Formularul (086) „Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA” se completează şi se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată sau notifică organului fiscal aplicarea acestui mecanism ori solicită renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, denumită în continuare ordonanţă.

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care:

- un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului se face astfel:

Secţiunea I „Felul notificării”

Se bifează punctul 1 de către persoanele care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu art. 2 alin. (2) din ordonanţă.

Se bifează punctul 2 de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, în conformitate cu art. 2 alin. (6) din ordonanţă.

Se bifează punctul 3 de către persoanele care solicită renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu art. 2 alin. (10)-(12) din ordonanţă. Secţiunea II „Date de identificare a persoanei impozabile” Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei impozabile, respectiva persoanei fizice, a grupului de persoane, a instituţiei publice, a persoanei juridice, precum şi a oricărei entităţi capabile să desfăşoare o activitate economică.

Caseta „Cod de înregistrare în scopuri de TVA” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 316 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secţiunea III „Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal” se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriindu-se numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, la organul fiscal, sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condiţiile legii.

Rândul „Nume, prenume/Denumire” se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Rândul „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Secţiunea IV „Opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA” se bifează de către persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanţă, şi care au bifat punctul 1 de la secţiunea I.

Secţiunea V „Persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017” se bifează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, şi care au obligaţia să notifice organului fiscal competent aplicarea plăţii defalcate a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (6) din ordonanţă, şi care au bifat punctul 2 de la secţiunea I.

Notificarea se depune la organul fiscal competent până la data de 1 a lunii următoare celei în care persoana impozabilă a intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Secţiunea VI „Renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA” se bifează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care solicită renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (10)-(12) din ordonanţă, şi care au bifat punctul 3 de la secţiunea I.

Prin bifarea acestei secţiuni, persoana impozabilă declară pe propria răspundere că nu se află sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la data depunerii notificării, inclusiv în situaţia în care aceasta a ieşit de sub incidenţa acestei legislaţii.

Persoana impozabilă care a optat pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (2) din ordonanţă şi care renunţă la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (10) din ordonanţă poate renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care a fost înscrisă în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dacă nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă.

Persoana impozabilă care a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) sau b) din ordonanţă întrucât a înregistrat obligaţii fiscale reprezentând TVA restante şi care renunţă la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (11) din ordonanţă poate renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă.

Persoana impozabilă care a aplicat mecanismul de plată defalcată a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din ordonanţă şi care renunţă la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (12) din ordonanţă poate renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după ieşirea de sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dacă nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA”

 

1. Denumire: „Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA (086)”

2. Cod: 14.13.01.10.11/p.d.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (o filă)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează pentru notificarea organului fiscal cu privire la:

- opţiunea de aplicare a mecanismului de plată defalcată a TVA, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017;

- aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017;

- solicitarea de renunţare la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (10)- (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017.

8. Se întocmeşte în 2 exemplare de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal, sau de împuternicitul/reprezentantul fiscal.

9. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la persoana impozabilă.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. b), e) şi f), ale art. 53 alin. (1) şi ale art. 55 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile art. 6 din regulamentul prevăzut la art. 1, în luna martie 2018 sesiunea de licitaţii se desfăşoară în a două zi de luni.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile art. 7 din regulamentul prevăzut la art. 1, calendarul sesiunilor de licitaţii aferent anului 2018 se publică pe pagina de internet a OPCSU în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Producătorii de energie electrică, furnizorii de energie electrică, traderii de energie electrică şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale „OPCOM” - S A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 30 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare/cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2018.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1.1. Scop

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte cadrul organizat pentru achiziţia de către furnizorii de ultimă instanţă în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu a energiei electrice destinate consumului clienţilor finali deserviţi în regim de serviciu universal, şi anume:

a) modul de organizare şi desfăşurare a sesiunilor de licitaţii pe piaţa centralizată pentru serviciul universal;

b) modul de stabilire a produselor de tranzacţionare din cadrul sesiunilor de licitaţii pe piaţa centralizată pentru serviciul universal;

c) modul de stabilire a tranzacţiilor şi de contractare a energiei tranzacţionate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal;

d) modul de gestionare şi publicare a informaţiilor privind participanţii, desfăşurarea şi rezultatele licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal.

1.2. Domeniu de aplicare

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică:

a) titularilor de licenţă de producere/furnizare/trading din sectorul energiei electrice;

b) operatorului pieţei de energie electrică şi gaze naturale din România, în calitate de operator al pieţei centralizate pentru serviciul universal.

1.3. Abrevieri şi definiţii

Art. 3. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) CET - ora Europei centrale;

c) FUI - furnizor/furnizori de ultimă instanţă;

d) OPCOM - operatorul pieţei de energie electrică şi gaze naturale din România;

e) OPCSU - operator al pieţei centralizate pentru serviciul universal, calitate deţinută de operatorul pieţei de energie electrică şi gaze naturale din România, stabilit conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

f) PCSU - piaţa centralizată pentru serviciul universal;

g) SU - serviciu universal.

Art. 4. - (1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament au înţelesul din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în înţelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) cantitate - număr întreg de produse standard;

b) clienţi în regim de SU - clienţi finali care beneficiază, în condiţiile legii, de serviciul universal;

c) corelare - acţiune realizată în mod automat de platforma informatică a PCSU în cazul în care pentru un produs de tranzacţionare există oferte compatibile; în urma corelării se realizează o tranzacţie;

d) cumpărător prin licitaţie (cumpărător) - furnizor de ultimă instanţă, înregistrat la PCSU, care, în urma desfăşurării licitaţiilor, cumpără pe PCSU energie electrică destinată acoperirii consumului clienţilor în regim de SU;

e) furnizor de ultimă instanţă - furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiţii specifice reglementate;

f) garanţie financiară de bună execuţie a contractului de vânzare-cumpărare (garanţie financiară de bună execuţie) - document de garanţie emis de o bancă agreată de cumpărător, constând în sume de bani si/sau instrumente financiare constituite în favoarea cumpărătorului de către vânzător;

g) garanţie financiară de plată - document de garanţie emis de o bancă agreată de vânzător, constând în sume de bani şi/sau instrumente financiare constituite în favoarea vânzătorului de către cumpărător;

h) operator al pieţei centralizate pentru serviciul universal - operatorul pieţei de energie electrică, stabilit conform prevederilor legislaţiei în vigoare, care este responsabil cu organizarea, desfăşurarea şi închiderea sesiunilor de licitaţii, transmiterea/publicarea rezultatelor licitaţiilor;

i) oferte compatibile - oferte care îndeplinesc simultan condiţia de preţ, respectiv preţul ofertei de vânzare este mai mic sau cel mult egal cu preţul ofertei de cumpărare sau preţul ofertei de cumpărare este mai mare sau cel puţin egal cu preţul ofertei de vânzare şi cele două preţuri, de vânzare şi de cumpărare, sunt cele mai bune preţuri din piaţă;

j) ofertă de cumpărare - perechea cantitate-preţ, care include cantitatea solicitată de un FUI pentru cumpărare, înregistrat ca participant-cumpărător la PCSU şi preţul la care acesta este dispus să cumpere respectiva cantitate declarată, pentru fiecare produs de tranzacţionare pentru care se organizează sesiunea de licitaţii;

k) ofertă de vânzare - perechea cantitate-preţ care include cantitatea oferită spre vânzare şi preţui solicitat de un participant-vânzător pentru un produs de tranzacţionare;

l) participant-cumpărător - FUI înregistrat la PCSU conform prevederilor prezentului regulament, care transmite oferte de cumpărare în sesiunea curentă de licitaţii;

m) participant-vânzător - producător/furnizor (cu excepţia FUI)/trader de energie electrică înregistrat la PCSU, care transmite oferte de vânzare în sesiunea curentă de licitaţii;

n) piaţa centralizată pentru serviciul universal - componentă a pieţei centralizate de energie electrică, administrată de OPCSU, care funcţionează pe baza unui mecanism de licitaţii şi este destinată achiziţionării energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului clienţilor finali care beneficiază, în condiţiile legii, de serviciul universal;

o) platforma informatică a PCSU - sistem de aplicaţii informatice prin intermediul cărora OPCSU asigură desfăşurarea fiecărei etape din cadrul sesiunilor de licitaţii pe PCSU;

p) preţul de deschidere a licitaţiei - preţul stabilit de către OPCSU pentru fiecare produs de tranzacţionare din cadrul unei sesiuni de licitaţii conform prevederilor prezentului regulament;

q) procedura de înregistrare - procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate administrate de operatorul pieţei de energie electrică, avizată de ANRE;

r) produs de tranzacţionare (produs) - pachet care include zile/intervale orare şi perioada de livrare, la putere medie orară constantă, caracteristice energiei electrice tranzacţională pe PCSU;

s) produs standard - ofertă de vânzare/cumpărare de energie electrică la o putere medie orară constantă de 1 MWh/h;

t) regim de serviciu universal-furnizarea energiei electrice asigurată de FUI clienţilor finali casnici şi clienţilor finali noncasnici cu drept de serviciu universal, conform reglementărilor în vigoare;

u) vânzător - participant-vânzător declarat câştigător în urma desfăşurării unei sesiuni de licitaţii.

 

CAPITOLUL II

Cadrul de organizare al PCSU

 

Art. 5. - (1) în cadrul PCSU se organizează sesiuni de licitaţii pentru produse de tranzacţionare cu perioade de livrare anuale, semestriale, trimestriale şi lunare.

(2) Perioada de livrare aferentă licitaţiilor anuale este 1 iulie-30 iunie.

(3) Perioadele de livrare aferente licitaţiilor semestriale, trimestriale şi lunare corespund anului calendaristic.

Art. 6. - Sesiunile de licitaţii sunt organizate lunar în prima zi de luni a unei luni calendaristice. Dacă ziua respectivă este sărbătoare legală, atunci data deschiderii sesiunii va fi următoarea zi lucrătoare.

Art. 7. - OPCSU publică pe pagina proprie de internet, în prima zi lucrătoare a fiecărui an, pentru anul în curs, calendarul sesiunilor anuale/semestriale/trimestriale/lunare de licitaţii (calendarul sesiunilor de licitaţii), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 8. - Sesiunile de licitaţii sunt organizate pe PCSU de către OPCSU, în conformitate cu procedurile specifice elaborate în baza prezentului regulament.

2.1. Condiţii de participare la sesiunile de licitaţii

Art. 9. - PCSU este o piaţă voluntară la care se pot înregistra următorii titulari de licenţă:

a) producători de energie electrică;

b) furnizori de energie electrică;

c) traderi de energie electrică,

Art. 10. - (1) înregistrarea Sa PCSU se face conform procedurii de înregistrare, elaborată de OPCSU şi avizată de ANRE, şi prin semnarea Convenţiei de participare la PCSU.

(2) OPCSU stabileşte, în urma unui proces de consultare publică, conţinutul-cadru al Convenţiei de participare la PCSU, care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPCSU şi ale participanţilor la această piaţă.

(3) Odată cu înregistrarea la PCSU a unui titular de licenţă, acesta primeşte dreptul de acces şi utilizare a platformei informatice a PCSU.

(4) Titularii de licenţă înregistraţi la PCSU au obligaţia să plătească OPCSU contravaloarea tarifelor aferente participării la PCSU, conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor Convenţiei de participare la PCSU.

Art. 11. - În cadrul PCSU, titularii de licenţă pot fi înregistraţi în calitate de:

a) participanţi-cumpărători;

b) participanţi-vânzători.

Art. 12. - Participanţii-cumpărători prin licitaţie pot fi numai titularii de licenţă desemnaţi de ANRE în calitate de FUI în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice.

Art. 13. - Participarea FUI la PCSU este voluntară pentru ofertarea în vederea cumpărării energiei electrice necesare acoperirii consumului clienţilor în regim de SU.

Art. 14. - Pentru participarea la sesiunile de licitaţii pe PCSU, FUI trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie înregistraţi la PCSU, în baza deciziilor de desemnare emise de ANRE, cu respectarea prevederilor procedurii de înregistrare şi să semneze Convenţia de participare la PCSU;

b) să transmită ofertele de cumpărare, în timpul sesiunii de licitaţii.

Art. 15. - Pentru participarea la licitaţiile pe PCSU, participanţii-vânzători trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie înregistraţi la PCSU, conform prevederilor din procedura de înregistrare şi să semneze Convenţia de participare la PCSU;

b) să transmită ofertele de vânzare, în timpul sesiunii de licitaţii.

Art. 16. - OPCSU poate respinge/revoca înregistrarea sau poate suspenda participarea la PCSU a unui titular de licenţă, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale procedurii de înregistrare.

2.2. Caracteristicile produselor de tranzacţionare

Art. 17. - Un produs de tranzacţionare cuprinde următoarele caracteristici:

a) perioada de livrare (an/semestru/trimestru/lună) şi zilele/intervalele orare caracteristice produsului;

b) preţul de deschidere a licitaţiei.

Art. 18. - (1) Pentru fiecare sesiune de licitaţii se definesc două categorii de produse de tranzacţionare:

a) produse de tranzacţionare în bandă;

b) produse de tranzacţionare la vârf.

(2) În funcţie de perioada de livrare (an/semestru/ trimestru/lună) şi de caracteristica sezonieră a consumului (vară, iarnă), se stabilesc următoarele categorii de produse de tranzacţionare:

a) pentru livrare anuală se definesc două produse de tranzacţionare cu următoarele zile/intervale orare caracteristice:

(i) produsul de tranzacţionare în bandă - caracterizat de livrarea energiei electrice la putere medie orară constantă între orele 00,00-24,00 CET, în toate zilele de luni până duminică, pe perioada aferentă de livrare:

(ii) produsul de tranzacţionare la vârf - caracterizat de livrarea energiei electrice la putere medie orară constantă între orele 06,00-22,00 CET, în toate zilele de luni până duminică, pe perioada aferentă de livrare;

b) pentru livrare semestrială/trimestrială/lunară se definesc 3 produse de tranzacţionare cu următoarele zile/intervale orare caracteristice:

(i) produsul de tranzacţionare în bandă - caracterizat de livrarea energiei electrice la putere medie orară constantă între orele 00,00-24,00 CET, în toate zilele de luni până duminică, pe perioada aferentă de livrare;

(ii) produsul de tranzacţionare la vârf 1 - caracterizat de livrarea energiei electrice la putere medie orară constantă între orele 06,00-22,00 CET, în toate zilele de luni până duminică, pe perioada aferentă de livrare;

(iii) produsul de tranzacţionare la vârf 2 - caracterizat de livrarea energiei electrice la putere medie orară constantă între orele 17,00-22,00 CET, în toate zilele de luni până duminică, pe perioada aferentă de livrare,

(3) Zilele/intervalele orare caracteristice ale produselor de tranzacţionare pot fi modificate de OPCSU, în conformitate cu solicitările primite din partea participanţilor-cumpărători şi în urma unei consultări publice. În acest sens, OPCSU publică pe pagina proprie de internet şi notifică ANRE rezultatul consultării publice, iar modificările propuse devin aplicabile numai după primirea de către OPCSU a avizului favorabil al ANRE.

Art. 19. - În cadrul unei sesiuni de licitaţii se pot tranzacţional

a) 36 produse de tranzacţionare lunare - cu livrare în următoarele 12 luni calendaristice;

b) 12 produse de tranzacţionare trimestriale - cu livrare în următoarele 4 trimestre calendaristice;

c) 6 produse de tranzacţionare semestriale - cu livrare în următoarele 2 semestre calendaristice;

d) 4 produse de tranzacţionare anuale - cu livrare în următorii 2 ani definiţi conform prevederilor art. 5 alin (2).

Art. 20. - Perioada de livrare şi zilele/intervalele orare caracteristice produselor de tranzacţionare, aferente unei sesiuni de licitaţii, sunt publicate pe pagina proprie de internet a OPCSU, în calendarul sesiunilor de licitaţii.

 

CAPITOLUL III

Principii de funcţionare şi desfăşurare a unei sesiuni de licitaţii

 

Art. 21. - O sesiune de licitaţii se desfăşoară în două etape distincte, la data stabilită prin calendarul sesiunilor de licitaţii.

Art. 22. - Participanţii la licitaţie transmit ofertele de cumpărare/vânzare prin intermediul platformei informatice a PCSU, separat pentru fiecare produs de tranzacţionare definit şi în formatul standard stabilit de OPCSU prin procedura prevăzută la art. 35.

Art. 23. - Ofertarea şi tranzacţionarea se desfăşoară anonim, fără a se cunoaşte identitatea participanţilor care au introdus ofertele/au încheiat tranzacţii, cantitatea şi preţul aferente tuturor ofertelor de cumpărare/vânzare şi tranzacţiilor fiind vizibile tuturor participanţilor la PCSU.

Art. 24. - Toate ofertele de vânzare/cumpărare pentru un produs de tranzacţionare sunt ordonate în funcţie de preţ şi, respectiv, de marca de timp pentru oferte de acelaşi sens cu preţuri egale.

Art. 25. - În cazul în care pentru un produs de tranzacţionare există oferte compatibile în platforma informatică a PCSU, acestea se corelează şi astfel se încheie tranzacţii.

Art. 26. - Procesul de corelare asigură corelarea tuturor ofertelor compatibile astfel:

a) ofertele de cumpărare se corelează în ordinea descrescătoare a preţului, şi anume prima ofertă de cumpărare corelată este oferta de cumpărare cu preţul cel mai mare;

b) ofertele de vânzare se corelează în ordinea crescătoare a preţului, şi anume prima ofertă de vânzare corelată este oferta de vânzare cu preţul cel mai mic;

c) dacă sunt mai multe oferte de acelaşi sens cu acelaşi preţ care pot fi corelate, atunci corelarea se face în funcţie de marca de timp, începând de la cea mai veche ofertă până la cea mai recentă ofertă;

d) procesul de corelare se încheie în momentul în care toată cantitatea aferentă ofertelor compatibile a fost tranzacţionată.

Art. 27. - (1) Ofertele de vânzare/cumpărare pot fi tranzacţionate total sau parţial.

(2) Tranzacţia se încheie pentru cantitatea comună a celor două oferte, respectiv cantitatea cea mai mică a celor două oferte compatibile.

Art. 28. - Fiecare tranzacţie are preţul stabilit în platforma informatică a PCSU în momentul corelării unei oferte de cumpărare cu o ofertă de vânzare.

Art. 29, - (1) Participanţii la licitaţii îşi pot vizualiza tranzacţiile proprii la terminalul propriu imediat ce acestea sunt încheiate.

(2) în maximum 24 de ore de la închiderea sesiunii de licitaţii, OPCSU notifică participanţii care au încheiat tranzacţii cu privire la contrapartea, produsul de tranzacţionare, cantitatea şi preţul la care se încheie contractul de vânzare-cumpărare bilateral pe PCSU.

(3) Rezultatele fiecărei sesiuni de licitaţii sunt publicate de OPCSU conform prevederilor prezentului regulament şi procedurii specifice.

Art. 30. - (1) Contractele dintre participanţii declaraţi câştigători la închiderea unei sesiuni de licitaţii se încheie obligatoriu în condiţiile comunicate de OPCSU. Partea care refuză încheierea unui astfel de contract trebuie să plătească o penalitate egală cu 0,5% din valoarea contractului.

(2) Decontarea tranzacţiilor încheiate pe PCSU se realizează bilateral, conform contractelor încheiate între participanţii declaraţi câştigători la închiderea unei sesiuni de licitaţii.

 

CAPITOLUL IV

Desfăşurarea sesiunilor de licitaţii

 

4.1. Stabilirea preţurilor do deschidere a licitaţiei

Art. 31. - (1) Preţul de deschidere a licitaţiei se stabileşte de către OPCSU, separat pentru fiecare produs de tranzacţionare pentru care se organizează sesiunea de licitaţii.

(2) Preţurile de deschidere a licitaţiilor sunt exprimate în lei/MWh, cu maximum două zecimale.

Art. 32. - (1) Pentru produsul de tranzacţionare bandă preţul de deschidere a licitaţiei este preţul mediu ponderat calculat pe baza tranzacţiilor cu livrare în profil bandă, încheiate până cu o zi înaintea publicării preţului de deschidere, pe pieţele la termen administrate de OPCOM în ultimele 6 luni calendaristice, cu livrare în perioada aferentă produsului de tranzacţionare şi/sau în perioadele care includ această perioadă.

(2) Pentru produsul de tranzacţionare vârf aferent licitaţiei anuale şi pentru produsele de tranzacţionare vârf 1/vârf 2 aferente licitaţiilor semestriale, trimestriale şi lunare preţul de deschidere a licitaţiei este preţul mediu ponderat calculat pe baza tranzacţiilor cu livrare în profil vârf, încheiate până cu o zi înaintea publicării preţului de deschidere, pe pieţele la termen administrate de OPCOM în ultimele 6 luni calendaristice, cu livrare în perioada aferentă produsului de tranzacţionare şi/sau în perioadele care includ această perioadă.

Art. 33. - Prin excepţie de la prevederile art. 32 alin. (2), dacă pentru un anumit produs de tranzacţionare la vârf (vârf aferent licitaţiei anuale, vârf 1/vârf 2 aferente licitaţiilor semestriale, trimestriale şi lunare) nu se poate stabili preţul de deschidere a licitaţiei din cauza lipsei tranzacţiilor necesare determinării preţului conform prevederilor art. 32 alin. (2), preţul de deschidere a licitaţiei se va determina astfel:

a) pentru produsul de tranzacţionare vârf aferent licitaţiei anuale:

Pv= 1,13 x PB,

unde:

PB = preţul de deschidere pentru produsul de tranzacţionare bandă aferent licitaţiei anuale;

Pv = preţul de deschidere pentru produsul de tranzacţionare vârf aferent licitaţiei anuale:

b) pentru produsul de tranzacţionare vârf 1 şi vârf 2 aferent licitaţiilor semestriale, trimestriale sau lunare:

Pv1, i = 1,13 x PB,i

Pv2,i = 1,11 x Pv1,i,

unde:

Pb,i = preţul de deschidere pentru produsul de tranzacţionare banda aferent licitaţiei i;

Pv1,i = preţul de deschidere pentru produsul de tranzacţionare vârf 1 aferent licitaţiei i;

Pv2,i - preţul de deschidere pentru produsul de tranzacţionare vârf 2 aferent licitaţiei î;

i = tipul licitaţiei: semestrială, trimestrială sau lunară.

Art. 34. - Preţurile de deschidere a licitaţiei aferente fiecărui produs de tranzacţionare se publică de OPCSU, pe pagina proprie de internet/cu 3 zile lucrătoare înainte de deschiderea sesiunii de licitaţii.

4.2. Procedura de licitaţie

Art. 35. - OPCSU elaborează în baza prezentului regulament, actualizează ori de câte ori este nevoie şi transmite pentru avizare la ANRE procedura operaţională de desfăşurare a licitaţiilor pe PCSU.

Art. 36. - (1) Fiecare sesiune de licitaţii se desfăşoară în două etape:

a) etapa de licitaţie deschisă;

b) etapa de negociere continuă.

(2) OPCSU stabileşte duratele aferente fiecărei etape în procedura prevăzută la art. 35.

4.3. Etapa de licitaţie deschisă

Art. 37. - (1) Participanţii-cumpărători transmit ofertele de cumpărare prin intermediul platformei informatice a PCSU pentru produsele de tranzacţionare de interes la preţul de deschidere aferent acestora.

(2) Participanţii-vânzători transmit ofertele de vânzare prin intermediul platformei informatice a PCSU pentru produsele de tranzacţionare de interes, la preturi mai mici, mai mari sau egale cu preţurile de deschidere a licitaţiei.

Art. 38. - (1) La sfârşitul acestei etape, în cazul în care în platforma informatică a PCSU există oferte compatibile, se încheie tranzacţii.

(2) Tranzacţiile se încheie la preţul ofertelor de vânzare.

4.4. Etapa de negociere continui

Art. 39. - Participanţii la licitaţie pot introduce/modifica/anula ofertele proprii.

Art. 40. - Ofertele de vânzare sunt corelate în mod continuu şi automat cu ofertele de cumpărare pe măsură ce prin introducerea şi/sau modificarea unei noi oferte în platforma informatică a PCSU există oferte compatibile.

Art. 41. - Procesul de corelare se încheie în momentul în care nu mai există oferte care îndeplinesc condiţia de corelare sau la expirarea etapei de negociere continuă din cadrul unei sesiuni de licitaţii.

Art. 42. - Preţul de încheiere a unei tranzacţii, ca urmare a aplicării regulii de corelare, este preţul ofertei nou-introduse în piaţă, care a răspuns unei oferte existente aflate la cel mai bun preţ, compatibilă cu aceasta şi având cel mai bun preţ în platforma informatică a PCSU.

 

CAPITOLUL V

Rezultatele licitaţiilor şi încheierea contractelor

 

5.1. Publicarea rezultatelor sesiunii de licitaţii

Art. 43. - După închiderea licitaţiei, OPCSU publică pe pagina proprie de internet rezultatele licitaţiei, care trebuie să cuprindă cel puţin:

a) produsele tranzacţionale;

b) preţul de tranzacţionare pentru fiecare tranzacţie;

c) cantitatea tranzacţionată aferentă fiecărei tranzacţii;

d) denumirea partenerilor de tranzacţie pentru fiecare tranzacţie.

Art. 44. - După închiderea unei sesiuni de licitaţii, OPCSU transmite participanţilor care au încheiat tranzacţii notificările privind tranzacţiile încheiate, prin care comunică:

a) produsele tranzacţionate;

b) preţul de tranzacţionare pentru fiecare tranzacţie:

c) cantitatea tranzacţionată aferentă fiecărei tranzacţii;

d) denumirea partenerilor de tranzacţie pentru fiecare tranzacţie.

5.2. Încheierea contractelor de vânzare-cumpărare pe baza rezultatelor sesiunii de licitaţii

Art. 45. - Participanţii declaraţi câştigători în urma unei sesiuni de licitaţii încheie contracte de vânzare-cumpărare a cantităţilor stabilite şi comunicate de OPCSU conform prevederilor de la art. 44.

Art. 46. - Contractele dintre participanţii la licitaţie câştigători se încheie obligatoriu în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea de către OPCSU a notificărilor prevăzute la art. 44. Participanţii la licitaţie declaraţi câştigători trebuie să transmită la OPCSU copiile contractelor semnate, în termen de două zile lucrătoare de la semnarea acestora.

Art. 47. - (1) Fiecare vânzător are obligaţia să constituie, în favoarea fiecărui cumpărător prin licitaţie cu care încheie un contract de vânzare-cumpărare pe PCSU, garanţia financiară de bună execuţie, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 49 alin. (1).

(2) Garanţia financiară de bună execuţie se depune cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de livrare pentru care a fost organizată licitaţia.

Art. 48. - (1) Fiecare cumpărător prin licitaţie are obligaţia să constituie, în favoarea fiecărui vânzător cu care încheie un contract de vânzare-cumpărare, garanţia financiară de plată, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 49 alin. (1).

(2) Garanţia financiară de plată se depune cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de livrare pentru care a fost organizată licitaţia.

Art. 49. - (1) Părţile desemnate câştigătoare prin licitaţie nu constituie garanţii financiare de bună execuţie şi/sau de plată dacă au agreat alte forme de garanţie sau au încheiat un acord scris prin care garanţia bancară de bună execuţie/de plată nu are caracter obligatoriu.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1) cumpărătorul transmite la OPCSU, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începutul perioadei de livrare pentru care a fost organizată licitaţia, o copie după forma de garanţie agreată sau depune o copie â acordului scris prin care garanţia financiară de bună execuţie/de plată nu are caracter obligatoriu.

Art. 50. - Valoarea, valabilitatea, termenele şi condiţiile privind executarea garanţiei financiare de bună execuţie/de plată sunt prevăzute în contractele încheiate de părţi.

Art. 51. - (1) Contractele încheiate între părţi conform prevederilor art. 46 au la bază Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe PCSU.

(2) Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe PCSU este elaborat de OPCSU, în urma analizării într-un grup de lucru constituit cu participanţii la piaţă şi după parcurgerea procesului de consultare publică.

5.3. Penalităţi

Art. 52. - (1) OPCSU solicită unui participant declarat câştigător plata unei penalităţi în cuantum de 0,5% din valoarea contractului dacă respectivul participant refuză încheierea unui/unor contract(e) în condiţiile comunicate/publicate de OPCSU, în termenul prevăzut la art. 46.

(2) Valoarea penalităţii încasate de OPCSU în condiţiile prevăzute la alin. (1) va fi distribuită de către OPCSU fiecăreia dintre părţile cu care respectivul participant declarat câştigător nu a încheiat contractele de vânzare-cumpărare corespunzătoare. Distribuirea se realizează pro-rata, în funcţie de cantităţile stabilite şi comunicate părţilor conform prevederilor art. 44.

 

CAPITOLUL VI

Proceduri speciale

 

6.1. Suspendarea unei sesiuni de licitaţii

Art. 53. - OPCSU suspendă desfăşurarea unei sesiuni de licitaţii dacă apar defecţiuni sau avarii care afectează funcţionarea platformei informatice a PCSU; în această situaţie, licitaţia se suspendă pentru maximum 24 de ore.

Art. 54. - OPCSU publică în cel mai scurt timp posibil anunţul de suspendare a unei sesiuni de licitaţie, pe pagina proprie de internet şi în platforma informatică a PCSU.

 

CAPITOLUL VII

Atribuţii, drepturi şi obligaţii

 

7.1. Atribuţiile operatorului pieţei centralizate pentru serviciul universal

Art. 55. - OPCSU are următoarele atribuţii:

a) elaborează, actualizează ori de câte ori este nevoie şi transmite pentru avizare la ANRE procedurile specifice şi documentele-cadru prevăzute de prezentul regulament;

b) înregistrează titularii de licenţă la PCSU în termenele şi condiţiile prevăzute de Procedura de înregistrare şi de prezentul regulament;

c) publică pe pagina proprie de internet, în conformitate cu prevederile regulamentului, calendarul sesiunilor de licitaţii;

d) asigură dreptul de acces şi utilizare a platformei informatice a PCSU tuturor participanţilor la licitaţii înregistraţi;

e) comunică şi publică informaţiile/rezultatele aferente sesiunilor de licitaţii organizate pe PCSU, conform prevederilor prezentului regulament şi procedurii specifice;

f) garantează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor primite pe parcursul desfăşurării sesiunilor de licitaţii;

g) solicită penalităţi participanţilor la licitaţie declaraţi câştigători în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi procedura specificări) distribuie valoarea penalităţii stabilită conform art. 52;

i) organizează sesiuni de instruire pentru participarea la licitaţii;

j) elaborează rapoarte de monitorizare aferente fiecărei sesiuni de licitaţii şi le transmite la ANRE, în forma şi la termenele stabilite prin procedura specifică, avizată de ANRE;

k) raportează către ANRE orice încălcare a prevederilor prezentului regulament, a procedurilor specifice şi a Convenţiei de participare la PCSU.

7.2. Drepturile şi obligaţiile participanţilor-vânzători la licitaţie

Art. 56. - Participanţii-vânzători au următoarele drepturi:

a) să aibă acces, prin platforma informatică a PCSU, la datele şi informaţiile proprii şi la comunicările cu caracter public referitoare la organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de licitaţii pe PCSU;

b) să transmită oferte de vânzare în sesiunile de licitaţii organizate pe PCSU;

c) să primească toate datele şi informaţiile privind tranzacţiile bilaterale proprii stabilite de 6PCSU, conform prevederilor prezentului regulament şi procedurii specifice;

d) să încaseze valoarea penalităţii distribuită de către OPCSU conform prevederilor prezentului regulament şi Convenţiei de participare la PCSU, în cazul în care partenerul/partenerii din tranzacţiile încheiate în urma licitaţiilor, comunicate de OPCSU, refuză încheierea contractului.

Art. 57. - Participanţii-vânzători au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile procedurilor elaborate de OPCSU conform prezentului regulament;

b) să semneze Convenţia de participare la PCSU şi să respecte prevederile acesteia;

c) să plătească o penalitate conform prevederilor prezentului regulament şi Convenţiei de participare la PCSU, în cazul în care refuză încheierea contractului în condiţiile comunicate de OPCSU;

d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le-au obţinut prin participarea la PCSU;

e) să menţină în funcţiune şi să utilizeze corect echipamentele care asigură accesul la platforma informatică a PCSU;

f) să încheie cu cumpărătorii prin licitaţie contracte de vânzare-cumpărare a cantităţilor aferente fiecărei tranzacţii transmise de OPCSU după închiderea unei sesiuni de licitaţii în care sunt declaraţi câştigători, la preţurile comunicate de OPCSU, pentru întreaga perioadă de livrare aferentă produsului de tranzacţionare pentru care au fost declaraţi câştigători;

g) să constituie garanţia financiară de buna execuţie în favoarea partenerilor din tranzacţiile bilaterale proprii comunicate de OPCSU, în termenul şi condiţiile prevăzute de prezentul regulament, dacă între părţile contractante nu au fost deja agreate alte forme de garanţie sau nu a fost încheiat un acord scris prin care garanţia bancară de bună execuţie nu are caracter obligatoriu.

7.3. Drepturile şi obligaţiile participanţilor-cumpărători

Art. 58. - Participanţii-cumpărători au următoarele drepturi:

a) să aibă acces, prin platforma informatică a PCSU, la datele şi informaţiile proprii şi la comunicările cu caracter public referitoare la organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de licitaţii pe PCSU;

b) să transmită oferte de cumpărare corespunzătoare produselor de tranzacţionare definite pentru o sesiune de licitaţii, conform prevederilor prezentului regulament;

c) să primească toate datele şi informaţiile privind tranzacţiile bilaterale proprii stabilite de OPCSU, conform prevederilor prezentului regulament şi procedurii specifice;

d) să încaseze valoarea penalităţii distribuite de către OPCSU conform prevederilor prezentului regulament şi Convenţiei de participare la PCSU, în cazul în care partenerul/partenerii din tranzacţiile încheiate în urma licitaţiilor, comunicate de OPCSU, refuză încheierea contractului.

Art. 59. - Participanţii-cumpărători au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile procedurilor elaborate de OPCSU referitoare la organizarea şi funcţionarea PCSU;

b) să semneze Convenţia de participare la PCSU şi să respecte prevederile acesteia;

c) să plătească o penalitate conform prevederilor prezentului regulament şi Convenţiei de participare la PCSU, în cazul în care refuză încheierea contractului/contractelor în condiţiile comunicate de OPCSU;

d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le-au obţinut prin participarea la PCSU;

e) să menţină în funcţiune şi să utilizeze corect echipamentele care asigură accesul la platforma informatică a PCSU;

f) să încheie cu participanţii-vânzători declaraţi câştigători contracte de vânzare-cumpărare a cantităţilor aferente fiecărei tranzacţii transmise de OPCSU după închiderea fiecărei sesiuni de licitaţii, la preţurile comunicate de OPCSU, pentru întreaga perioadă de livrare aferentă produsului de tranzacţionare pentru care au fost declaraţi câştigători;

g) să constituie garanţia financiară de plată în favoarea partenerilor din tranzacţiile bilaterale proprii comunicate de OPCSU, în termenul şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, dacă între părţile contractante nu au fost deja agreate alte forme de garanţie sau nu a fost încheiat un acord scris prin care garanţia bancară de plată nu are caracter obligatoriu.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 60. - OPCSU elaborează şi transmite pentru avizare la AN RE Convenţia-cadru de participare la PCSU, Procedura operaţională de desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal şi Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacţionate pe PCSU, în termen de 25 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Avizarea acestor documente se face după parcurgerea etapei de consultare publică.

Art. 61. - Procedura de înregistrare, precum şi alte proceduri operaţionale corespunzătoare organizării şi funcţionării pieţelor centralizate administrate de operatorul pieţei de energie electrică vor fi actualizate/completate, după caz, în termen de 25 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Art. 62. - OPCSU publică pe pagina proprie de internet tarifele percepute pentru serviciile efectuate în calitate de OPCSU şi toate procedurile/avizele/documentele-cadru aferente acestei pieţe.

Art. 63. - OPCSU supraveghează funcţionarea PCSU în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale legislaţiei incidente şi publică pe pagina proprie de internet rapoarte periodice de sinteză referitoare la funcţionarea şi rezultatele pieţei centralizate pentru serviciul universal.

Art. 64. - (1) în vederea asigurării rolului ANRE de monitorizare a pieţei de energie electrică, OPCSU transmite ANRE rapoarte periodice, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare în vigoare.

(2) La solicitarea ANRE, OPCSU transmite, în afara rapoartelor periodice, date istorice din baza de date deţinută, care trebuie să fie disponibile cel puţin 5 ani, precum şi analize specifice cu privire la funcţionarea PCSU sau la orice situaţie deosebită semnalată.

 

ANEXĂ

la regulament

 

Calendarul sesiunilor anuale/semestriale/trimestriale/lunare de licitaţii

 

Nr. crt.

Eveniment/Activitate

Sesiunea de licitaţii

1

Publicarea de către OPCSU a calendarului sesiunilor de licitaţii

prima zi lucrătoare a fiecărui an pentru anul în curs

2

Publicarea de către OPCSU a preţului de deschidere a licitaţiei

z-3

 

3 zile lucrătoare

3

Deschiderea sesiunii de licitaţii

Publicarea rezultatelor sesiunii de licitaţii OPCSU

z

 

10 zile lucrătoare

4

Încheierea contractelor bilaterale de vânzare-cumpărare a energiei electrice

z+10

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Legii nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 şi 399 bis din 7 iunie 2011, se fac următoarele rectificări:

- la art. I pct. 41 (cu referire la anexele nr. 3.11, 3.12, 7.8 şi 8.7 din legea de bază), în loc de: „*) Suprafaţa înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 117379” se va citi: „*) Suprafaţa înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 152065”;

- la art. I pct. 41 (cu referire la anexele nr. 3.3 şi 7.5 din legea de bază), în loc de: „*) Suprafaţa înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 116625” se va citi: „*) Suprafaţa înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 116265”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.