MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 109/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 109         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 5 februarie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 668 din 24 octombrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

22. - Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 668

din 24 octombrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) fit. d) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Grigore-Florin Popescu în Dosarul nr. 2.502/208/2016 al Judecătoriei Caransebeş şi care constituie obiectul Dosarului nr. 2.929D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Plecând de la susţinerile autorului excepţiei, care consideră că sancţiunile complementare nu ar trebui prevăzute ope legis, ci lăsate la aprecierea agentului constatator, se arată că textul de lege criticat conţine norme de drept material, şi nu procesual, astfel că nu poate fi pusă în discuţie afectarea dreptului de acces liber la justiţie sau a dreptului la un proces echitabil, invocate. În plus, reprezentantul Ministerului Public menţionează Decizia nr. 644 din 17 mai 2011, prin care Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, decizie ale cărei considerente apreciază că se menţin şi în prezenta cauză.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 27 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.502/208/2016, Judecătoria Caransebeş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Grigore-Florin Popescu într-o cauză privind soluţionarea unei plângeri contravenţionale formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzute de textul legal criticat.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate prevăd aplicarea de drept a pedepsei complementare constând în aplicarea unui număr de puncte stabilit în mod abstract de legiuitor, fără a permite agentului constatator ca, în funcţie de o serie de împrejurări, cum ar fi gradul de pericol social al faptei, circumstanţele personale ale contravenientului sau alte date înscrise în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, să poată aprecia natura şi gravitatea faptei şi, în urma acestei constatări, să aplice, proporţional, sancţiunea complementară corespunzătoare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5) şi (6), art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) şi ale art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Or, dispoziţiile art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt redactate de o manieră din care rezultă că sancţiunea complementară se aplică obligatoriu, ca natură şi cuantum, pe lângă cea principală. Mai mult, acest tip de sancţiuni este sustras controlului judecătoresc, putându-se ivi, în practică, situaţii în care instanţa înlocuieşte sancţiunea principală a amenzii cu avertismentul, astfel încât sancţiunea complementară aplicată să fie mai aspră decât cea principală, ceea ce contrazice însăşi raţiunea instituirii sale, aceea de a întregi represiunea instituită prin sancţiunea principală. În consecinţă, se susţine încălcarea accesului liber la justiţie, a dreptului la un proces echitabil şi a dreptului la apărare, precum şi a principiului exercitării căilor de atac, având în vedere şi jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la nerespectarea art. 6 şi art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Hotărârea din 26 ianuarie 2006, pronunţată în Cauza Lungoci împotriva României, paragraful 36, Hotărârea din 30 octombrie 1998, pronunţată în Cauza F.E. împotriva Franţei, paragraful 46, sau Cauza Yagtzilar şi alţii împotriva Greciei, nr. 41.727/98, paragraful 26).

6. Judecătoria Caransebeş apreciază că excepţia este neîntemeiată, deoarece stabilirea faptelor care constituie contravenţii şi a sancţiunilor corespunzătoare aparţine competenţei legiuitorului.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat a mai fost examinat de Curtea Constituţională prin prisma unor critici similare, pronunţând, de exemplu, Decizia nr. 165 din 26 februarie 2008. De asemenea, Curtea a arătat constant în jurisprudenţa sa, de pildă prin Decizia nr. 1.135 din 4 decembrie 2007, că reglementarea unor sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea unor reguli este pe deplin justificată, din perspectiva interesului general ocrotit, iar aceste texte de lege nu restrâng drepturi constituţionale, ci prevăd, în deplin acord cu principiile care fundamentează statul de drept, sancţionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranţa circulaţiei rutiere, în scopul prevăzut încă din primul articol al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, respectiv asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului. Cu privire la invocarea art. 53 din Constituţie, Curtea a arătat, prin Decizia nr. 210 din 13 martie 2007, că acest text se referă exclusiv la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi prevăzute de Constituţie, or textele de lege criticate nu restrâng drepturi constituţionale, ci prevăd sancţionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranţa circulaţiei rutiere. În plus, art. 53 alin. (1) prevede că exerciţiul unor drepturi poate fi restrâns, printre altele, şi pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor.

9. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, acestea având drept scop apărarea altor valori sociale decât cele ocrotite prin legea penală. Curtea Constituţională a reţinut, în jurisprudenţa sa, că aplicarea cerinţei procesului echitabil se impune numai în legătură cu procedura de desfăşurare a procesului, iar nu şi în ceea ce priveşte cadrul juridic sancţionator al faptelor, adică în domeniul dreptului substanţial, reţinând că nici din cuprinsul art. 21 alin. (3) din Constituţie şi nici din cel al art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau al jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului nu se poate desprinde concluzia că aplicarea cerinţei procesului echitabil ar trebui să excedeze necesităţii asigurării garanţiilor procesuale, spre a se intra în materii din câmpul dreptului substanţial. Totodată, dispoziţiile legale criticate stabilesc faptele persoanelor fizice care constituie contravenţii şi sancţiunile contravenţionale aplicabile, inclusiv sancţiunea contravenţională complementară în materie rutieră, care nu afectează drepturile constituţionale invocate, ci prevăd sancţionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranţa circulaţiei rutiere, astfel că nu poate fi reţinută critica referitoare la încălcarea art. 21 din Constituţie.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului şi dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul conţinut: „(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează: (...)

d) 6 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte: (...)

3. depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic

13. Normele constituţionale invocate în susţinerea excepţiei, astfel cum rezultă din motivarea acesteia, sunt cele cuprinse la art. 21 - Accesul liber la justiţie, art. 24 - Dreptul la apărare şi art. 129 - Folosirea căilor de atac. De asemenea sunt indicate prevederile art. 6-Dreptul la un proces echitabil şi ale art. 13 - Dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine că dispoziţiile art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, care reglementează aplicarea sancţiunii complementare contravenţionale constând în 6 puncte de penalizare pentru depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, sunt criticate din perspectiva încălcării dreptului la un proces echitabil, a dreptului la apărare şi la căile de atac, prin aceea că nu permit dimensionarea sancţiunii complementare de către agentul constatator, în funcţie de constatarea unor circumstanţe specifice producerii respectivei contravenţii.

15. Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate nu au mai format, punctual, obiectul controlului de constituţionalitate, însă instanţa de contencios constituţional a mai analizat critici de neconstituţionalitate asemănătoare, formulate faţă de alte texte din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 care reglementau, de asemenea, contravenţii şi sancţiunile contravenţionale - principale şi complementare - corespunzătoare respectivelor contravenţii la regimul circulaţiei rutiere (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 1.047 din 13 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 29 noiembrie 2007, Decizia nr. 1.420 din 5 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 18 decembrie 2009, Decizia ir. 424 din 7 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 23 mai 2011, Decizia nr. 224 din 15 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 6 iunie 2014, sau Decizia nr. 165 din 26 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 14 martie 2008).

16. Astfel, cu privire la critica referitoare la reglementarea, prin lege, a aplicării unei sancţiuni complementare, Curtea a arătat, de exemplu, prin Decizia nr. 224 din 15 aprilie 2014, precitată, că, în cazul săvârşirii unor contravenţii la regulile de circulaţie rutieră, reglementarea prin lege, pe lângă sancţiunea principală - amenda, şi a uneia sau mai multor sancţiuni complementare nu este de natură a încălca dispoziţiile constituţionale invocate, aceste sancţiuni având drept scop înlăturarea stării de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege, astfel cum indică art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, respectiv „asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului”. Prin Decizia nr. 489 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2014, Curtea a reţinut că aceleaşi obiective de protejare a integrităţii fizice a persoanelor justifică şi sancţionarea contravenţională a faptei de a depăşi viteza maximă admisă cu 10-20 km/h pentru anumite sectoare de drum [prevăzută de art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 şi 4 din ordonanţa de urgenţă criticată]. Aplicarea corespunzătoare a amenzii, precum şi a unui anumit număr de puncte penalizatoare pentru depăşirea limitei de viteză maximă admisă este rezultatul direct al încălcării normelor legale referitoare la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, ca interes public general ocrotit de normele Constituţiei. Aşa fiind, apare ca justificată reglementarea, prin lege, a sancţiunii complementare constând în aplicarea unui număr variabil de puncte de penalizare, în funcţie de gravitatea faptei.

17. În ceea ce priveşte aprecierea de către instanţa de judecată sau de către agentul constatator a numărului de puncte de penalizare aplicate în cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute de art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 arătăm că nici nu se justifică o astfel de apreciere, din moment ce respectiva contravenţie se înscrie în anumiţi parametri obiectivi, precis determinaţi prin lege, şi anume depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv. Dimpotrivă, aplicarea unitară, ope legis, cu titlu de sancţiune complementară, a unui anumit număr de puncte de penalizare, în funcţie exclusiv de gravitatea faptei, în cazul de faţă aceasta fiind reprezentată de diferenţa dintre regimul de viteză legai şi cel constatat cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, înlătură orice posibilitate de intervenţie arbitrară sau apreciere subiectivă. Astfel, Curtea reţine că reglementarea ope legis a numărului de puncte aplicabil pentru săvârşirea fiecăreia dintre contravenţiile prevăzute la art. 108 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 reprezintă o garanţie solidă a respectării egalităţii de tratament juridic, în sensul art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie, având în vedere că regulile privind circulaţia pe drumurile publice se adresează tuturor participanţilor la trafic, iar, pentru săvârşirea aceleiaşi fapte contravenţionale, autorii acesteia trebuie să se supună aceloraşi rigori stabilite de legiuitor, fiindu-le aplicabile, în consecinţă, aceleaşi sancţiuni.

18. În ceea ce priveşte susţinerile referitoare la lipsa controlului judecătoresc asupra aplicării sancţiunilor complementare, Curtea observă că, potrivit art. 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, „(1) împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. (2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti”. Prin urmare, pe durata procesului având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, este suspendată, din momentul depunerii plângerii, inclusiv sancţiunea complementară, în cazul art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 fiind vorba despre aplicarea celor 6 puncte pentru depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. Pe baza probelor administrate în cauză, instanţa va verifica legalitatea şi autenticitatea datelor consemnate în procesul-verbal contestat, iar, în cazul în care constată abateri de la dispoziţiile legale incidente sau consemnări neconforme cu realitatea, va dispune anularea procesului-verbal, aşadar, şi anularea sancţiunii complementare.

19. În concluzie. Curtea nu poate reţine susţinerile autorului excepţiei cu privire la nesocotirea dreptului de acces la instanţă, a dreptului la un proces echitabil sau a dreptului la apărare. Mai mult, Curtea observă că textul legal criticat conţine norme de drept material, substanţial, fără a avea implicaţii la nivel procesual, astfel că nu se poate susţine încălcarea, în mod direct, a dreptului la un proces echitabil, consacrat de art. 21 alin. (3) din Constituţie şi de art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Grigore-Florin Popescu în Dosarul nr. 2.502/208/2016 al Judecătoriei Caransebeş şi constată că prevederile art. 108 alin. (1) lit. d) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale, în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Caransebeş şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 octombrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent-şef,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi de învăţământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora se asigură, pentru anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.”

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

.(11) Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar «bunuri şi servicii» se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.”

3. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 4.413 lei.

(3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 2.”

4. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 355 lei.

(3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri şi servicii», pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 5.”

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Unităţile de învăţământ cu personalitate juridică transmit, până la data de 15 octombrie a fiecărui an calendaristic, inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexele nr. 2 şi 5. Directorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise. Numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexa nr. 5, va fi transmis în acelaşi termen şi ordonatorilor principali de credite ai unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia funcţionează unitatea de învăţământ preuniversitar de stat.

(2) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti transmit Ministerului Educaţiei Naţionale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic, datele primite de la unităţile de învăţământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexa nr. 2, pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2), din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, până la data de 1 noiembrie, datele primite de la unităţile de învăţământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexa nr. 5, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât şi pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (4), a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

(4) Repartizarea sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, oraşe, municipii şi pe sectoare ale municipiului Bucureşti, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4), se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, avându-se în vedere datele comunicate potrivit structurii din anexa nr. 5.

(6) Stabilirea nivelului sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), aferente unui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se face prin înmulţirea numărului de elevi/preşcolari cu costurile standard prevăzute în anexa nr. 2.

(7) Stabilirea nivelului sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4), aferente unei unităţi administrativ-teritoriale, se face prin înmulţirea numărului de elevi/preşcolari cu costurile standard prevăzute în anexa nr. 5.

(8) Pentru unităţile de învăţământ din zonele izolate în care, din cauze obiective, numărul de elevi este redus, pot fi alocate sume suplimentare, în urma unei analize efectuate de inspectoratele şcolare.”

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti răspund de repartizarea sumelor, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe unităţi de învăţământ, pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a costurilor standard prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unităţi de învăţământ, pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a costurilor standard prevăzute în anexa nr. 5 şi ie supun aprobării autorităţilor deliberative.

(3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preşcolar, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2).

(4) Ordonatorul principal de credite şi directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preşcolar, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4).

(5) Plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora se face pe baza statelor de plată ale unităţilor de învăţământ, verificate şi validate de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, potrivit precizărilor aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale, al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice.

(6) Atunci când, la nivelul unor unităţi de învăţământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin, (2), inspectoratele şcolare pot efectua redistribuiri ale acestor sume între unităţi de învăţământ de pe raza judeţului/municipiului Bucureşti sau pot proceda la alocarea sumelor rămase nerepartizate, după caz. Redistribuirea sau, după caz, alocarea de sume rămase nerepartizate unor unităţi de învăţământ de pe raza unor judeţe diferite se realizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

(7) Atunci când, la nivelul unor unităţi de învăţământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (4), la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi pe sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie.

(8) Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (4), se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.

(9) Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (6) şi (7), conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preşcolar.

(10) Aprobarea redistribuirii sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), se va face numai după verificarea de către inspectoratul şcolar a modului de angajare şi utilizare a sumelor alocate pentru finanţarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preşcolar, şi după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi/preşcolari. În urma verificării, inspectoratul şcolar împreună cu ordonatorii de credite stabilesc sumele ce pot fi redistribuite.”

7. Anexele nr. 2, 3, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Pentru anul 2018 toate dispoziţiile modificate ale actului primar sunt valabile începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Pentru anul 2018, informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) din Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2018.

Nr. 30.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

 

Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2018

 

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma de învăţământ

Număr mediu de elevi pe clasă

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri

- lei -

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri (pentru învăţământul în limbile minorităţilor)

- lei -

Urban

Rural

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învăţământ preşcolar cu program normal

zi

20

18

2926

3200

2926

3200

2

Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

zi

20

20

5367

5367

5367

5367

3

Învăţământ primar

zi

24

18

3368

4012

3941

4695

3.1

Învăţământ primar - integrat*

zi

 

 

5724

5724

6698

6698

4

Învăţământ primar „step-by-step”

zi

24

24

5367

5367

6280

6280

5

Învăţământ primar „A două şansă”

-

15

12

2595

3125

3037

3657

6

Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică)

zi

24

20

4237

5067

4865

5817

7

Învăţământ primar cu specializarea muzică

zi

24

24

7503

7503

8254

8254

7.1

Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar

zi

 

 

3694

3694

3694

3694

8

Învăţământ gimnazial

zi

25

20

4413

5075

5045

5801

8.1

Învăţământ gimnazial - integrat*

zi

 

 

7503

7503

8576

8576

9

Învăţământ secundar inferior „A două şansă”

-

15

12

2940

3531

3361

4036

10

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică)

zi

25

20

5296

6046

5985

6832

10.1

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar

zi

 

 

883

883

883

883

11

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică

zi

25

25

9268

9268

10195

10195

11.1

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar

zi

 

 

4413

4413

4413

4413

12

Învăţământ gimnazial

FR

25

22

1788

2119

2044

2423

13

Învăţământ liceal teoretic

zi

28

28

4413

4413

4943

4943

14

Învăţământ liceal teoretic

seral

28

28

3271

3271

3664

3664

15

Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

zi

28

28

4564

4564

5112

5112

16

Învăţământ liceal tehnologic

seral

28

28

3557

3557

3984

3934

17

Învăţământ liceal artistic (toate specializările, exceptând specializarea muzică) şi sportiv

zi

28

28

5826

5826

6526

6526

18

Învăţământ liceal specializarea muzică

zi

28

28

12357

12357

13840

13840

19

Învăţământ liceal

FR

28

28

1722

1722

1929

1929

19.1

Învăţământ liceal integrat*

zi

 

 

7503

7503

8576

8576

20

Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/învăţământ dual

zi

28

28

4833

4833

5317

5317

21

Învăţământ postliceal/maiştri

zi

28

28

4833

4833

4833

4833

21.1

Învăţământ postliceal/maiştri

seral

28

28

3557

3557

3984

3984

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

-

 

 

1748

1748

1748

1748


* Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi individual în clasele/grupele unităţilor de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora. Pentru finanţarea unităţilor de învăţământ special, a claselor de învăţământ special, a elevilor din învăţământul special, a liceelor speciale se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

 

Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar şi coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariate în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora

 

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma de învăţământ

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri

(pentru învăţământul în limbile minorităţilor)

Urban

Rural

Urban

Rural

1

Învăţământ preşcolar cu program normal

Zi

0,663

0,725

0,000

0,000

2

Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

Zi

1,216

1,216

0,000

0,000

3

Învăţământ primar

zi

0,763

0,909

0,170

0,170

3.1

Învăţământ primar - integrat*

zi

1,297

1,297

0,170

0,170

4

Învăţământ primar „step-by-step”

zi

1,216

1,216

0,170

0,170

5

Învăţământ primar „A două şansă”

-

0,588

0,708

0,170

0,170

6

Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică)

zi

0,960

1,148

0,148

0,148

7

Învăţământ primar cu specializarea muzică

zi

1,700

1,700

0,100

0,100

7.1

Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar

zi

0,837

0,837

0,000

0,000

8

Învăţământ gimnazial

zi

1,000

1,150

0,143

0,143

8.1

Învăţământ gimnazial - integrat*

zi

1,700

1,700

0,143

0,143

9

Învăţământ secundar inferior, A două şansă”

-

0,666

0,800

0,143

0,143

10

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică)

zi

1,200

1,370

0,130

0,130

10.1

Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar

zi

0,200

0,200

0,000

0,000

11

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică

zi

2,100

2,100

0,100

0,100

11.1

Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar

zi

1,000

1,000

0,000

0,000

12

Învăţământ gimnazial

FR

0,405

o”,480

0,143

0,143

13

Învăţământ liceal teoretic

zi

1,000

1,000

0,120

0,120

14

Învăţământ liceal teoretic

seral

0,741

0,741

0,120

0,120

15

Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic

zi

1,034

1,034

0,120

0,120

16

Învăţământ liceal tehnologic

seral

0,806

0,806

0,120

0,120

17

Învăţământ liceal artistic (toate specializările, exceptând specializarea muzică) şi sportiv

zi

1,320

1,320

0,120

0,120

18

Învăţământ liceal specializarea muzică

zi

2,800

2,800

0,120

0,120

19

Învăţământ liceal

FR

0,390

0,390

0,120

0,120

19.1

Învăţământ liceal integrat *

zi

1,700

1,700

0,143

0,143

20

Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/învăţământ dual

zi

1,095

1,095

0,100

0,100

21

Învăţământ postliceal/maiştri

zi

1,095

1,095

0,000

0,000

21.1

Învăţământ postliceal/maiştri

seral

0,806

0,806

0,120

0,120

22

Cantine-cămine (elevi cazaţi)

-

0,396

0,396

0,000

0,000


* Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

 

Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”, pentru anul 2018

 

Praguri numerice

Tipuri de unităţi

Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

1-300

Grădiniţă

381

385

392

403

415

426

Şcoală gimnazială

365

369

376

387

398

409

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

414

419

427

439

452

464

Şcoală postliceală

284

287

293

301

310

318

301-800

Grădiniţă

382

386

394

405

417

428

Şcoală gimnazială

367

371

378

389

400

411

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

416

420

429

441

454

466

Şcoală postliceală

286

289

295

303

312

320

PESTE 800

Grădiniţă

386

390

398

410

421

433

Şcoală gimnazială

371

374

382

393

404

415

Liceu/Colegi u/Şcoală profesională/învăţământ dual

420

424

433

445

458

471

Şcoală postliceală

290

293

299

307

316

325

 

Zone de temperatură:

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013)

 

Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri şi servicii”

 

Praguri numerice

Tipuri de unităţi

Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

ZONA1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

1-300

Grădiniţă

1,0710

1,0817

1,1031

1,1352

1,1674

1,1995

Şcoală gimnazială/Primară

1,0270

1,0373

1,0578

1,0886

1,1194

1,1502

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

1,1661

1,1778

1,2011

1,2361

1,2711

1,3061

Şcoală postliceală

0,7995

0,8075

0,8235

0,8474

0,8714

0,8954

301-800

Grădiniţă

1,0760

1,0868

1,1083

1,1406

1,1728

1,2051

Şcoală gimnazială

1,0320

1,0423

1,0630

1,0939

1,1249

1,1559

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

1,1711

1,1829

1,2063

1,2414

1,2765

1,3117

Şcoală postliceală

0,8045

0,8125

0,8286

0,8528

0,8769

0,9010

PESTE 800

Grădiniţă

1,0870

1,0979

1,1197

1,1523

1,1849

1,2175

Şcoală gimnazială

1,0431

1,0535

1,0744

1,1057

1,1370

1,1682

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

1,1822

1,1940

1,2177

1,2531

1,2886

1,3241

Şcoală postliceală

0,8155

0,8237

0,8400

0,8645

0,8889

0,9134

 

Zone de temperatură:

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Doi], Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017

 

Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d1) şi ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 10 mai 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1- - (1) Prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

(2) Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale se realizează ulterior procesului de acces la sistem.”

2. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) ATP (avizul tehnic de principiu) - avizul emis de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine informaţii preliminare privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) şi art. 13;”.

3. La articolul 3 alineatul (1), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„p) racordare - ansamblul activităţilor necesare realizării/modificării şi punerii în funcţiune a racordului şi a SRM/SR/PRM/PR;”.

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Pentru racordarea la SD se parcurg următoarele etape:

a) depunerea de către solicitant a unei cereri de racordare la SD şi achitarea tarifului de analiză a cererii;

b) stabilirea soluţiei tehnice de racordare la SD;

c) emiterea şi transmiterea de către OSD a ATR însoţit de schiţa cu soluţia tehnică de racordare la SD şi oferta de contract de racordare, după caz, pentru situaţia prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. b), ATP însoţit de STE, schiţa cu soluţia tehnică de racordare, oferta de contract privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrărilor/contract privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, oferta de contract de racordare;

d) încheierea contractului de racordare între solicitant şi OSD şi, după caz, încheierea contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării/contractului privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării la SD, între solicitant şi OSD, respectiv emiterea şi transmiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) şi b) din Lege în situaţia neîncheierii de către solicitant a contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării;

e) achitarea de către solicitant a tarifului de racordare la OSD şi, după caz, a cotei-părţi din finanţarea lucrării privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale necesară racordării la SD care îi revine solicitantului sau emiterea şi transmiterea de către OSD a refuzului de racordare la SD în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege;

f) încheierea contractului de prestări servicii între OSD şi operatorii economici autorizaţi ANRE, respectiv verificatori de proiecte atestaţi ANRE, selectaţi de OSD sau de solicitant, după caz, pentru etapele prevăzute la lit. g), h), i), j) şi k);

g) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate pentru racord şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, pentru extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;

h) proiectarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, proiectarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale de către OSD sau solicitant prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE;

i) obţinerea autorizaţiei de construire pentru racord şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, pentru extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;

j) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE;

k) execuţia racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale de către OSD sau solicitant prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE;

l) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind execuţia racordului şi/sau a SRM/SR/SM, şi după caz, execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale;

m) recepţia tehnică şi punerea în funcţiune de către OSD a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM şi, după caz, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale.”

5. La articolul 6, alineatele (1), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Cererea de racordare la SD se întocmeşte de solicitant conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

.....................................................................................................................................................

(4) în situaţia în care se constată că cererea de racordare prevăzută la alin. (1) nu este completată corect şi/sau documentele ce o însoţesc nu sunt complete, OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii, cu privire la necesitatea completării acesteia, indicând documentele lipsă şi/sau care trebuie completate, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.

.....................................................................................................................................................

 (6) în situaţia în care solicitantul nu transmite OSD documentele solicitate prin notificarea prevăzută la alin. (4) în termenul prevăzut la alin. (5), OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul prevăzut la alin. (5), cu privire la faptul că cererea de racordare la SD a fost clasată din motivul «Documentaţie incompletă»; tariful de analiză a cererii de racordare la SD nu se restituie “

6. La articolul 6, alineatul (7) se abrogă.

7. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Refuzul de racordare la SD, prevăzut la alin. (2), prezintă, în mod obligatoriu, motivele acestuia şi se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1

8. La articolul 7 alineatul (4), partea introductivă a literei a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) 10 zile lucrătoare pentru situaţiile în care:”.

9. La articolul 7, alineatele (7), (8) şi (9) se abrogă.

10. La articolul 7, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(12) Repunerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare modificate, prevăzute la alin. (10), se realizează conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2012.”

11. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(3) în oferta de contract de racordare prevăzută la alin. (2) lit. b) sunt prevăzute termenele asumate de OSD.”

12. La articolul 9 alineatul (4), litera a) se abrogă.

13. La articolul 9, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) ATR şi documentele prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului de către OSD prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 7 din anexa nr. 1, cu adresă de înaintare.

(7) OSD are obligaţia să păstreze ATR pe durata de valabilitate a acestuia în format fizic şi în format electronic.”

14. La articolul 10 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:

„d) analiza documentaţiei;

e) activităţi de registratură şi arhivare fizică şi electronică.”

15. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) în calculul tarifului de racordare se iau în considerare numai activităţile întreprinse de OSD pentru racordarea la SD, cuprinse în contractul de racordare.”

16. La articolul 10 alineatul (4), literele a)-d) se abrogă.

17. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Tariful de racordare se recalculează de către OSD în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului negocierii dintre solicitant şi operatorii economici autorizaţi ANRE, precum şi verificatorul atestat ANRE, selectaţi de acesta pentru realizarea proiectării şi/sau execuţiei racordului şi a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, respectiv pentru verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM.

18. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Tarifele pentru activităţile de proiectare şi de execuţie, respectiv de verificare a documentaţiei tehnice/ proiectului tehnic a/al extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se negociază direct de solicitant cu operatorii economici autorizaţi ANRE, respectiv cu verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectaţi de către acesta, pentru obiectivul din sectorul gazelor naturale.”

19. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Tarifele pentru activităţile de proiectare şi de execuţie, respectiv de verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al racordului şi/sau a/al SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se prevăd în tariful de racordare.”

20. La articolul 14 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) la încetarea valabilităţii autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.”

21. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(2) în cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, la cererea acestuia, OSD emite gratuit un duplicat în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.”

22. La articolul 16, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3)ATP şi documentele prevăzute la alin. (2) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 7 din anexa nr. 1, cu adresă de înaintare.

.....................................................................................................................................................

 (5) în funcţie de cele precizate de solicitant în comunicarea prevăzuta la alin. (4), OSD are următoarele obligaţii:

a) să elibereze ATR, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situaţia în care solicitantul este de acord cu realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/ conductei de distribuţie a gazelor naturale şi cu realizarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM;

b) să elibereze refuz de racordare la SD în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situaţia în care solicitantul nu este de acord cu realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, conform prevederilor art. 150 lit. a) şi b) din Lege;

c) să claseze cererea de racordare la SD în situaţia în care solicitantul nu transmite comunicarea prevăzută la alin. (4); OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), cu privire la faptul că cererea de racordare la SD a fost clasată.”

23. La articolul 16, alineatul (8) se abrogă.

24. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Pentru menţinerea siguranţei în exploatare a sistemului, OSD are dreptul de a pune, contra cost, la dispoziţia operatorilor economici autorizaţi ANRE care execută lucrarea părţi componente ale racordului.”

25. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Activităţile de proiectare, verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic, precum şi de execuţie a extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează conform prevederilor art. 25 alin. (2) pct. (ii) lit. a) şi e) din Condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările ulterioare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru activităţile de proiectare şi/sau de execuţie a extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM solicitantul poate alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea şi/sau execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru activitatea de verificare a documentaţiei tehnice/proiectului tehnic solicitantul poate alege orice verificator de proiecte atestat ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro sau de pe pagina de internet a OSD.

(4) Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, OSD are obligaţia să realizeze o trimitere directă de pe pagina proprie de internet la pagina de internet a ANRE unde pot fi regăsiţi operatorii economici autorizaţi ANRE, prevăzuţi la alin. (2), precum şi verificatorii atestaţi ANRE pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale, prevăzuţi la alin. (3).”

26. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) în situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (3), în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii ATR şi a documentelor aferente, solicitantul transmite la OSD prin poştă, fax, poştă electronică, on-line, dacă OSD oferă această posibilitate, sau direct la biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură, o notificare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4,

(2) în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1), OSD transmite solicitantului oferta contractului de racordare, prin modalitatea indicată de acesta în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 7 din anexa nr. 1, cu considerarea informaţiilor prevăzute în notificare.”

27. La articolul 21, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) în situaţia în care solicitantul nu încheie contractul de racordare în termenul prevăzut la alin. (1) acesta poate solicita prelungirea termenului de încheiere conform prevederilor art. 15; în situaţia în care solicitantul nu solicită prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare OSD clasează cererea de racordare la SD; OSD notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 8 din anexa nr. 1, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), cu privire la faptul că cererea de racordare la SD a fost clasată.

(3) Contractul de racordare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 şi conţine, printre altele, informaţii cu privire la operatorii economici autorizaţi de AN RE şi la verificatorul de proiect atestat AN RE, selectaţi de solicitant pentru realizarea racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, precum şi termenele de realizare a fiecărei etape contractate, după caz, având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) şi (3).

(4) Contractul de racordare prevede garanţii pentru nefinalizarea punerii în funcţiune a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, inclusiv pentru neaducerea la situaţia iniţială a terenurilor unde este amplasat acesta.”

28. La articolul 21, alineatul (7) se abrogă.

29. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Proiectarea şi/sau execuţia extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, în cazul încheierii contractului de finanţare în cotă-parte sau a contractului prevăzut la art. 7 alin. (6), a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, se realizează de către OSD conform prevederilor art. 25 alin. (2) pct. (ii) lit. a) şi e) din Condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, cu modificările ulterioare.”

30. La articolul 24, alineatul (3) se abrogă.

31. La articolul 24, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, în cazul încheierii contractului de finanţare în cotă-parte sau a contractului prevăzut la art. 7 alin. (6), a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează de verificatori de proiecte atestaţi ANRE, selectaţi de OSD sau solicitant.

.....................................................................................................................................................

(7) Registrele prevăzute la alin. (5) şi (6) se transmit la ANRE în format editabil pe adresa anre@anre.ro, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.”

32. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. - 25. - (1) Extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale se preiau în folosinţă de OSD, conform prevederilor art. 151 alin. (3) din Lege.

(2) Racordul şi/sau SRM/SR/SM/PRM/PR/PM realizate în baza contractului de racordare fac parte din SD şi sunt induse în patrimoniul OSD.

(3) Recuperarea contravalorii sumei investite de solicitant privind cota-parte calculată prin STE pentru extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale se realizează conform prevederilor art. 151 alin. (4) din Lege.”

33. La articolul 27, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) OSD urmăreşte lucrările de execuţie a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale şi/sau a racordului, cu respectarea prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare; operatorul economic autorizat ANRE, selectat de solicitant, solicită OSD, cu minimum 7 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuţie, un reprezentant în vederea urmăririi lucrărilor.

.....................................................................................................................................................

 (3) Recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului şi/sau a SRM/SR/SM/PRM/ PR/PM se realizează conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

34. La articolul 27, alineatele (4), (5) şi (7) se abrogă.

35. La articolul 29, alineatele (2), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) OSD are obligaţia să actualizeze registrul prevăzut la alin. (1), pe pagina proprie de internet, cel târziu până în a două zi de la data depunerii cererii de racordare la SD; publicarea datelor cu caracter confidenţial şi personal se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu luarea în considerare a opţiunilor prevăzute în cererea de racordare la SD la secţiunea 1 pct. 9 din anexa nr. 1.

(3) OSD are obligaţia să transmită lunar la ANRE, prin e-mail la adresa anre@anre.ro, informaţiile prevăzute la alin. (1), în format editabil, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.

.....................................................................................................................................................

 (6) Registrul prevăzut la alin. (5) se transmite de OSD la ANRE în format editabil pe adresa anre@anre.ro, până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent; prima transmitere anuală este aferentă perioadei cuprinse între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi 31 decembrie.”

36. Articolele 30-38 se abrogă.

37. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - OSD are obligaţia de a elabora o procedură operaţională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

38. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44 - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

39. Anexa nr. 1A se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

40. Anexa nr. 1B se abrogă.

41. La anexa nr. 2 punctul 2, partea introductivă a literei e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) cerinţele minime de calitate a gazelor naturale (se completează doar pentru preluarea gazelor în sistemul de distribuţie a gazelor naturale):”.

42. La anexa nr. 2 punctul 4, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) la încetarea valabilităţii autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.”

43. La anexa nr. 2, punctul 7 se abrogă.

44. La anexa nr. 4, punctele 1, 2 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. certificatul de urbanism, avizele şi autorizaţiile emise de organismele abilitate, precum şi autorizaţia de construire a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, în numele OSD, vor fi obţinute de subsemnatul, până la data de .........................; documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire necesare racordării va fi depusă la autorităţile locale până la data de .........................

(Notă: Termenul trebuie să fie de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare.);

2. documentaţia tehnică/proiectul tehnic a/al racordului şi/sau a/al staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare va fi întocmită/întocmit de operatorul economic ......................... (denumirea) .........................  nr. /data ........................., autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) până la data de .........................;

.....................................................................................................................................................

5. execuţia racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare va fi realizată de operatorul economic ......................... (denumire) ......................... nr./data ........................., autorizaţiei emise de ANRE până la data de .........................“

45. La anexa nr. 4, punctul 4 se abrogă,

46. La anexa nr. 5 articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Etapele procesului de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pe care le realizează OSD sunt:

 preluarea şi procesarea documentelor, altele decât cele aferente tarifului de analiză;

 obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare de către OSD sau de către solicitant, dacă părţile convin astfel;

 proiectarea şi execuţia racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare:

 verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic de către un verificator de proiecte atestat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE):

 urmărirea lucrărilor privind execuţia racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare;

 recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/ postului de măsurare;”.

47. La anexa nr. 5, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Contractul îşi produce efectele începând cu data încheierii sale şi până la punerea în funcţiune a obiectului acestuia.”

48. La anexa nr. 5, articolul 8 se modifici şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Racordarea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. ......................... din data de ......................... se realizează de OSD, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către acesta sau de solicitant.

(2) Prin Notificarea înregistrată la OSD cu nr. ......................... anexată prezentului contract, solicitantul şi-a desemnat operatorii economici autorizaţi ANRE, prevăzuţi la alin. (1).”

49. La anexa nr. 5, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - În situaţia eliberării cu întârziere de către autorităţile administrative a autorizaţiei de construire, precum şi a altor avize şi aprobări necesare execuţiei lucrării, din cauze ce nu depind de OSD sau de solicitant, care se ocupă cu obţinerea certificatului de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi autorizaţiei de construire a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de reglare/postului de măsurare, durata de execuţie şi de punere în funcţiune a acestora, ce fac obiectul prezentului contract, se decalează corespunzător.”

50. La anexa nr. 5, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Pentru nefinalizarea punerii în funcţiune a racordului şi/sau a staţiei de reglare-măsurare/staţiei de reglare/staţiei de măsurare/postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/postului de măsurare, inclusiv pentru neaducerea la situaţia iniţială a terenurilor unde sunt amplasate acestea, se prevăd următoarele garanţii .........................“

51. La anexa nr. 5 articolul 25, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) Notificarea solicitantului înregistrată la OSD sub nr. ........................./ data .........................”

52. La anexa nr. 6, sintagma „contract de cote-părţi” se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „contract de finanţare în cotă-parte”.

53. Anexele nr. 7, 8 şi 9 se abrogă.

Art. II. - Operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a actualiza procedurile operaţionale proprii prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

Art. IV. - Prezentul ordin intră în vigoare la data intrării în vigoare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2018.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1A la regulament)

 

CERERE DE RACORDARE

la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

 

- model -

Către ............................................................................................................................

(denumirea operatorului de sistem de distribuţie a gazelor naturale - OSD)

 

SECŢIUNEA 1.

Datele de identificare ale solicitantului

 

1. Denumirea/Numele şi prenumele: .......................................................................................

2. Adresa sediului social/domiciliului*: localitatea ..................................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,ap. ...., judeţul ..................................., codul poştal ..................................., telefon ..................................., e-mail ...................................

3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale*: ..................................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,ap. ...., judeţul ..................................., codul poştal ...................................,

4. Adresa de corespondenţă*: ..................................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,ap. ...., judeţul ..................................., codul poştal ...................................,

5. Reprezentant legal/Mandatar: ...................................................., identificat prin buletin/carte de identitate seria ...... nr. .............., eliberat(ă) de ...................................................., la data ...................................................., domiciliat în localitatea ..................................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,ap. ...., judeţul ..................................., codul poştal ..................................., telefon ..................................., fax ..................................., e-mail ...................................

 

* În situaţia în care adresa este aceeaşi, se completează o singură dată informaţiile solicitate.

 

6. Tip solicitant:

 nou;

 existent.

7. Răspunsul OSD la prezenta cerere:

 se transmite prin poştă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului:

 se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD.

8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:

 poşta electronică;

 fax;

 personal la sediul OSD;

 telefon, sms;

 alte căi de comunicare.

9. Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informaţiilor cu privire la datele de contact şi adresa locului de consum, solicitantul:

 este de acord cu publicarea;

 nu este de acord cu publicarea.

 

SECŢIUNEA 2.

Informaţii privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

 

1 Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (SD) din localitatea ................................... aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ..................................., judeţul ..................................., a:

 locului de consum situat în localitatea ..................................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul ...................................,

 sistemului de distribuţie închis amplasat în localitatea ................................... aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ..................................., judeţul ...................................;

 sistemului de distribuţie a gazelor naturale amplasat în localitatea ................................... aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului ..................................., judeţul ................................... .

2. Precizări privind racordarea:

 ............................................................................................................

SECŢIUNEA 3.

Parametri tehnici de funcţionare în condiţii de siguranţă a obiectivului pentru care se solicită racordarea

 

- Debit de gaze naturale solicitat: .............. m3/h

SECŢIUNEA 4.

Condiţii de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate în sistemul de distribuţie a gazelor naturale

 

1. Compoziţia chimică a gazelor naturale:

2. Punctul de rouă al apei: .............. °C

3. Punctul de rouă al hidrocarburilor: .............. °C

4. Valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: .............. kcal/m3

5. Temperatura maximă admisă a gazelor naturale: .............. °C

6. Conţinutul de impurităţi mecanice: .............. g/m3

 

 

SECŢIUNEA 5.

Alte cerinţe specifice

 

1 ..............;

 

SECŢIUNEA 6.

Documente anexate cererii

 

Anexez cererii de racordare următoarele documente (menţionate mai jos, după caz):

1 ...................................;

2. ...................................

3. În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declaraţii, declar că toate informaţiile şi documentele ce însoţesc prezenta cerere sunt corecte şi reale. De asemenea mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original.

 

Documente comune:

1. mandat - în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:

a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;

b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare;

2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluţia tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de distribuţie/racord/staţie de reglare-măsurare/staţie de reglare/staţie de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), proprietate a terţilor. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiţia făcută de aceştia.

Documente specifice:

Persoană fizică:

a) copia B.I.C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donaţie/certificat de moştenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;

c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.

Asociaţie locatari/proprietari:

a) copia actului de constituire a asociaţiei;

b) copia certificatului de înregistrare fiscală;

c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia.

Persoană juridică:

a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală;

b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:

(i) autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat de moştenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;

(ii) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gâzelor naturale;

c) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosinţă a terenului pe care se constituie un sistem de distribuţie a gazelor naturale sau un sistem de distribuţie închis.

 

 

Semnătura solicitantului: ...................................

Data: ...................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.