MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 111/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 111         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 5 februarie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

55. - Decizie pentru numirea domnului Puiu-Lucian Georgescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

 

56. - Decizie privind numirea domnului Nelu Vasile Barbu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.620/2017. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

21. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Puiu-Lucian Georgescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Puiu-Lucian Georgescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 5 februarie 2018,

Nr. 55.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nelu Vasile Barbu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), al art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nelu Vasile Barbu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 5 februarie 2018.

Nr. 56.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare

 

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 52.291/IŞ/28.07.2017 la Cabinet secretar de stat pentru păduri şi Avizul nr. 4/2017 al Consiliului Naţional de Vânătoare,

luând în considerare Procesul-verbal de negociere nr. 205.087/IŞ/03.10.2017,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. v), ale art. 9 alin. (1) şi (11 j, ale art. 12 alin. (8) şi (9) şi ale art. 58 alin. (4) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru stabilirea modelului-cadru al contractelor de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice şi al actelor adiţionale”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se stabileşte modelul-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 11 şi 12, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Se stabileşte modelul-cadru al contractului de gestionare temporară a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12 - Se stabileşte modelul-cadru al actelor adiţionale care se încheie la contractul de gestionare a faunei cinegetice, prevăzut în anexele nr. 3-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin”.

4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Contractul prevăzut la art. 1 şi actele adiţionale la acesta se încheie între autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, denumită în continuare administrator, prin structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, şi gestionarii faunei cinegetice, aşa cum sunt definiţi de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Rezilierea contractelor încheiate potrivit prevederilor de la alin. (1) se realizează de către structurile teritoriale de specialitate ale administratorului, cu acordul administratorului, în condiţiile legii şi ale contractului de gestionare.

(3) Contractul prevăzut la art. 11 se încheie între administrator, prin structurile teritoriale de specialitate ale acestuia, şi administratorul fondului forestier proprietate publică a statului.

(4) în cazul în care pentru majoritatea fondului forestier proprietate publică a statului din cuprinsul fondului cinegetic administratorul este, potrivit legii, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea», contractul prevăzut la alin. (3) se încheie cu acesta. În toate celelalte cazuri contractul de gestionare temporară a faunei cinegetice se încheie cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.”

5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

6. În anexă, la articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prezentul contract asigură gestionarului dreptul de a organiza şi desfăşura acţiuni de vânătoare, de a valorifica în fiecare an cotele de recoltă aprobate şi de a folosi pentru vânătoare, în condiţiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul cinegetic, fără a fi necesare alte avize, acorduri sau autorizări.”

7. În anexă, la articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1

8. În anexă, la articolul 7, alineatul (22) se abrogă.

9. În anexă, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ani, respectiv de la ................................. până la ................................., inclusiv”.

10. În anexă, la articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) în executarea prezentului contract, administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, controlează, cel puţin o dată la 2 ani sau ori de câte ori este necesar, modul în care gestionarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.”

11. În anexă, la articolul 18, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Rezilierea de drept a contractului se realizează de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, fără sesizarea instanţei şi fără punerea în întârziere, în următoarele cazuri:”.

12. În anexă, la articolul 18, litera b) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) gestionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18) şi (23);”.

13. În anexă, la articolul 18, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Contractul încetează de drept, după notificarea în acest sens adresată gestionarului de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, în următoarele cazuri:”.

14. În anexă, la articolul 18, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Eventuale sesizări privind calculul şi plata tarifului de gestionare de către gestionarul faunei cinegetice proprietarilor terenurilor cuprinse în suprafaţa fondului cinegetic se verifică şi se soluţionează de către structura teritorială de specialitate a administratorului, iar eventualele litigii se soluţionează de către instanţa de judecată competentă teritorial.

(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi g) se acordă un termen de 30 de zile pentru remedierea deficienţelor.”

15. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduc patru noi anexe, anexele nr. 2-5, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.

Art. II. - (1) Contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se modifică prin încheierea de acte adiţionale între structurile teritoriale de specialitate ale administratorului şi gestionarii faunei cinegetice, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice care se încheie, în condiţiile legii, după intrarea în vigoare a prezentului ordin au forma şi cuprinsul prevăzute de modelul-cadru aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezentul ordin.

Art. III. - Articolul V al Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 222/2016 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare şi pentru aprobarea modelelor de acte adiţionale care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor cinegetice în curs de derulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 22 februarie 2016, se abrogă.

Art. IV. - (1) Valabilitatea contractelor de gestionare a faunei cinegetice încheiate anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 184/2017 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 25 iulie 2017, se poate prelungi, în condiţiile legii, până la 16 ani ori cu 16 ani, prin act adiţional încheiat între administrator, prin structurile teritoriale de specialitate ale acestuia, şi gestionarii faunei cinegetice.

(2) în aplicarea prevederilor alin. (1), administratorul, prin structurile teritoriale de specialitate ale acestuia, va notifica, în scris, cu confirmare de primire, gestionarii faunei cinegetice în vederea exprimării acordului acestora privind prelungirea de la 10 ani la 16 ani a contractelor de gestionare, în condiţiile legii.

(3) Exprimarea acordului prevăzut la alin. (2) se face şi se transmite în scris, cu confirmare de primire, de către fiecare gestionar către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare.

(4) încheierea actului adiţional pentru prelungirea de la 10 ani la 16 ani a valabilităţii contractului de gestionare se face după modelul-cadru prevăzut în anexa nr. 3 a prezentului ordin, perioada de prelungire începând de la data încheierii actului adiţional.

(5) încheierea actului adiţional pentru prelungirea cu 16 ani a contractului de gestionare se realizează la cerere, după modelul-cadru prevăzut în anexa nr. 4 a prezentului ordin, în ultimele 120 zile de valabilitate a contractului de gestionare, numai pentru contractele de gestionare a căror valabilitate nu a fost prelungită conform alin. (2)-(4).

(6) La încheierea actului adiţional prevăzut la alin. (1), gestionarul are obligaţia de a depune la structura teritorială de specialitate a administratorului o scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie care să acopere perioada cu care va fi prelungită valabilitatea contractului de gestionare, constituită în condiţiile anexei nr. 11 din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.020/2016.

Art. V. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. VI. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

 

Bucureşti, 27 decembrie 2017.

Nr. 1.620.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 219/2008)

 

CONTRACT

nr. I de gestionare temporară a faunei cinegetice din Fondul cinegetic nr. ..................., denumit ................................., din judeţul .................................

 

 

CAPITOLUL I

Părţile contractante

 

Art. 1. - .................................*), cu sediul în ................................., str. ................................. nr. ....., judeţul ................................., având codul fiscal prin reprezentanţii săi legali ................................., având funcţia de ................................., şi ................................., având funcţia de ................................., denumit în continuare administrator;

Art. 2. - .................................**), cu sediul în ................................., str. ................................. nr. ...., judeţul ................................., având contul nr. ................................., deschis la ................................., codul unic de identificare ................................., prin reprezentanţii săi legali ................................., având funcţia de ................................., şi ................................., având funcţia de ................................., denumit/ă în continuare gestionar temporar,

în temeiul art. 12 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare, cu modificările şi completările ulterioare, încheie prezentul contract de gestionare temporară a faunei cinegetice.


*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, prin structurile teritoriale de specialitate ale acesteia.

**) Persoana juridică română care este administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, în condiţiile legii, şi căreia i se atribuie în gestionare temporară fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 3. - (1) Administratorul încredinţează, în condiţiile stabilite prin prezentul contract, gestionarea temporară a faunei cinegetice din Fondul cinegetic nr. ................................., denumit ................................., situat în judeţul ................................., în suprafaţă de ................................. ha, având limitele marcate şi descrise în fişa fondului cinegetic anexată, aprobată prin Ordinul ................................. nr. ............... /................. gestionarului temporar, care se obligă să respecte toate clauzele înscrise în acesta.

(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparţine exclusiv gestionarului temporar şi nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat, în tot sau în parte.

(3) Prezentul contract asigură gestionarului temporar dreptul de a organiza şi desfăşura acţiuni de vânătoare pentru recoltarea probelor biologice solicitate de autoritatea sanitară veterinară, pentru recoltarea şi valorificarea exemplarelor de vânat care produc pagube şi a celor care fac obiectul selecţiei cinegetice şi de a folosi pentru vânătoare, în condiţiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul cinegetic.

Art. 4. - (1) Suprafeţele cuprinse în interiorul fondului cinegetic şi structura acestora pe destinaţii, folosinţe şi proprietăţi, precum şi efectivele de faună cinegetică stabilite prin lucrarea de evaluare a acestora din primăvara anului .................. sunt cele pe care gestionarul temporar le primeşte în gestiune, odată cu preluarea fondului cinegetic, de la .................................

(2) Instalaţiile, amenajările şi construcţiile vânătoreşti pot fi preluate de gestionarul temporar de la fostul gestionar, prin acordul părţilor, odată cu preluarea fondului cinegetic.

Art. 5. - (1) Zona de linişte a faunei cinegetice (minimum 10% din suprafaţă totală a fondului cinegetic), în suprafaţă de ................................. ha, este marcată pe schiţa fondului cinegetic.

(2) în suprafaţa prevăzută la alin. (1) recoltarea vânatului se poate face doar cu aprobarea prealabilă a administratorului.

 

CAPITOLUL III

Obligaţiile şi responsabilităţile părţilor

 

Art. 6. - Administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a) să asigure predarea fondului cinegetic de la actualul gestionar către gestionarul temporar, pe baza procesului-verbal de predare-primire, conform fişei fondului actualizate în condiţiile art. 4;

b) Să comunice gestionarului temporar, în timp util, perioadele în care trebuie să organizeze acţiunile de evaluare a speciilor de faună cinegetică admise la vânătoare, să verifice, prin sondaj, modul cum acesta le efectuează şi să dispună refacerea lucrărilor, atunci când constată nerespectarea reglementărilor în vigoare;

c) să stabilească, să aprobe şi să comunice gestionarului temporar cotele de recoltă pentru fiecare specie de faună de interes cinegetic;

d) să transmită gestionarului temporar orice informaţii utile de care dispune, care nu se publică în Monitorul Oficial al României, referitoare la gestionarea faunei cinegetice;

e) să coordoneze acţiunile necesare ameliorării fondului genetic al populaţiilor de vânat, refacerii bonităţii fondului cinegetic afectat de calamităţi naturale, atunci când acţiunile sunt finanţate de stat;

f) să controleze modul de gestionare a faunei cinegetice şi să dispună prin documentul încheiat în urma controlului, acolo unde este cazul, termene şi măsuri imediate de remediere a deficienţelor constatate, în scopul bunei gestionări a faunei cinegetice.

Art. 7. - Gestionarul temporar are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a) să asigure, în termenul stabilit de administrator, prin personal de specialitate angajat potrivit criteriilor de acordare a licenţei, preluarea pe bază de protocol, conform fişei fondului cinegetic completate potrivit art. 4, a efectivelor de faună cinegetică, a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor vânătoreşti şi întreţinerea acestora;

b) să respecte toate reglementările legale referitoare la gestionarea faunei cinegetice şi a vânatului, la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, la restrângerea sau extinderea perioadelor de vânătoare, la cotele anuale de recoltă, comunicate de administrator;

c) să asigure paza faunei cinegetice cu cel puţin o persoană care este angajată cu normă întreagă, pe care să o doteze corespunzător şi care va avea atribuţii în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii şi combaterii braconajului cinegetic, avizată în acest sens;

d) să administreze hrană în scopul îndepărtării faunei cinegetice de la culturile agricole frecventate, pentru prevenirea pagubelor sau pentru hrănirea acesteia în perioadele critice;

e) să organizeze evaluarea efectivelor de faună cinegetică admisă la vânătoare conform reglementărilor emise de administrator, în situaţia în care se constată inadvertenţe în înscrisuri (fişe de observaţie, centralizatoare), precum şi între înscrisuri şi realitatea din teren, gestionarul temporar este obligat să efectueze, dacă este posibil, o nouă evaluare pentru speciile în cauză;

f) să organizeze practicarea vânătorii care are ca scop dobândirea vânatului, în limitele cotelor de recoltă aprobate, în conformitate cu legea şi cu normele emise în acest scop, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (3);

g) să nu dăuneze, prin organizarea şi practicarea vânătorii sau prin modul de gospodărire a fondului cinegetic, folosinţei de bază a terenului şi să suporte, în condiţiile legii, toate pagubele produse faţă de terţi din vina sa;

h) să ia măsurile privind sarcinile ce îi revin potrivit legii pentru prevenirea producerii de către fauna cinegetică a unor pagube culturilor agricole, silvice şi/sau animalelor domestice şi să suporte pagubele în cazul nerespectării prevederilor legale emise în acest sens;

i) să acţioneze cu toate mijloacele de care dispune, inclusiv la solicitarea justificată a administratorului, pentru prevenirea şi combaterea actelor de braconaj sau pentru diminuarea efectelor unor factori negativi care acţionează asupra faunei cinegetice;

j) să sesizeze, imediat, administratorul la apariţia oricărui factor dăunător faunei cinegetice despre care a luat cunoştinţă: epizootii, calamităţi naturale, incendii, inundaţii etc.;

k) să facă demersurile legale necesare pentru soluţionarea de către organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite;

l) să completeze şi să transmită, la solicitarea administratorului, evidenţe statistice cu privire la fauna de interes cinegetic şi fondul cinegetic, prevăzute de actele normative în vigoare şi de fişa fondului cinegetic;

m) să participe ori de câte ort este solicitat, prin personal specializat şi împuternicit, la data şi în locul stabilite de administrator, la controlul modului de gestionare a faunei cinegetice şi să aplice, în termenele menţionate în procesul-verbal de control, toate măsurile stabilite de administrator potrivit legii şi prezentului contract;

n) să reţină permisele de vânătoare ale vânătorilor care au săvârşit pe acest fond cinegetic fapte constatate de personalul propriu şi sancţionate ca infracţiuni sau contravenţii de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

o) să reţină, în vederea confiscării, bunurile şi mijloacele care au servit la săvârşirea faptelor constatate de personalul propriu şi sancţionate ca infracţiuni prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi să le predea organelor de cercetare penală;

p) să ia măsurile prevăzute de lege împotriva persoanelor care încalcă prevederile actelor normative privind organizarea şi practicarea vânătorii.

 

CAPITOLUL IV

Termenele contractuale

 

Art. 8. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la atribuirea în gestiune a faunei cinegetice conform legii şi predarea acesteia de către gestionarul temporar către noul gestionar.

 

CAPITOLUL V

Modalităţile de plată a sumelor datorate pentru folosirea fondului cinegetic

 

Art. 9. - Pentru gestionarea temporară a faunei cinegetice gestionarul temporar este scutit de plata tarifului de gestionare.

 

CAPITOLUL VI

Alte clauze

 

Art. 10. - În situaţia în care se constată că evaluarea efectivelor speciilor de faună cinegetică nu s-a efectuat conform instrucţiunilor în vigoare şi nu mai este posibilă refacerea acesteia, administratorul nu aprobă cota de recoltă sau o anulează pe cea aprobată, pentru una sau mai multe specii de faună de interes cinegetic, după caz.

Art. 11. - (1) în executarea prezentului contract administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, controlează, ori de câte ori este necesar, modul în care gestionarul temporar îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.

(2) Aspectele constatate cu ocazia controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele părţi.

(3) Declararea, potrivit legii, a unor părţi din fondul cinegetic ca arii naturale protejate care nu se includ în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este permisă va produce efecte din momentul declarării,

 

CAPITOLUL VII

Încetarea raporturilor contractuale

 

Art. 12. - Prezentul contract îşi încetează aplicabilitatea, de drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 8.

Art. 13. - Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevăzut în contract poate fi stabilită de către administrator, în condiţiile legii.

Art. 14. - (1) Raporturile contractuale, în condiţiile art. 12 şi 13, încetează din momentul în care gestionarea faunei cinegetice a fost contractată cu alt gestionar şi predată acestuia, în condiţiile legii.

(2) încetarea raporturilor contractuale nu exonerează gestionarul temporar de răspundere faţă de administrator şi faţă de terţi pentru perioada în care a fost parte în contract.

 

CAPITOLUL VIII

Forţa majoră

 

Art. 15. - (1) Forţa majoră este constatată de autoritatea competentă.

(2) Forţa majoră este un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinovăţiei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

(3) Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, precum şi restricţiile stabilite, în condiţiile legii, ca urmare a apariţiei unei epizootii.

(4) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract care sunt afectate de evenimentul ce constituie forţa majoră, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

(5) în perioada de acţiune a forţei majore îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor părţilor poate fi suspendată, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(6) Partea contractantă care este afectată şi/sau care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua toate măsurile care se impun şi care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(7) Partea afectată de un asemenea eveniment are obligaţia să transmită celeilalte părţi documentaţia care atestă apariţia cazului de forţă majoră în termen de cel mult 30 de zile de la apariţie. Încetarea acţiunii forţei majore se comunică în termen de maximum 15 zile de la încetare.

 

CAPITOLUL AX

Daune

 

Art. 16. - Eventualele daune produse de către gestionarul temporar prin acţiunile pe care le întreprinde pe acest fond cinegetic faunei cinegetice, culturilor agricole, silvice şi/sau animalelor domestice, precum şi unor terţe persoane se suportă de către acesta, potrivit legii.

Art. 17 - Cheltuielile generate de refacerea potenţialului cinegetic al fondului cinegetic la nivelul la care a fost preluat de către gestionarul temporar sunt suportate de către acesta, la încetarea contractului, numai în măsura în care se dovedeşte că nu a respectat, cu vinovăţie, clauzele contractuale.

 

CAPITOLUL X

Litigii

 

Art. 18. - Eventualele litigii între gestionarul temporar şi administrator se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente teritorial,

 

CAPITOLUL CSI

Dispoziţii finale

 

Art. 19. - (1) Prezentul contract intră în vigoare la data predării gestiunii de către fostul gestionar, respectiv la data primirii acesteia de către actualul gestionar temporar.

(2) Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................................., în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru administrator şi unul pentru gestionar.

 

Administrator,

Gestionar temporar,

prin reprezentanţii legali ai structurii teritoriale de specialitate a acestuia:

Reprezentanţi legali:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

(numele şi prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

(numele şi prenumele, funcţia, semnătura ştampila)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 219/2008)

 

Act adiţional nr. ................/..................

la Contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ..............., denumit ................................................., din judeţul ................................................., înregistrat cu nr. ......................./.......................

 

Părţile în contract:

1. Administratorul*), prin ................................................., reprezentat legal de .................................................,având funcţia ................................................., de ................................................., având funcţia ................................................. şi de ................................................. având funcţia .................................................,

şi

2. Gestionarul**) ................................................., reprezentat legal de ................................................., având funcţia ................................................., şi de ................................................., având funcţia .................................................,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. ................/..................,

încheie prezentul act adiţional.

Art. I. - Contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. .................., denumit ................................................., din judeţul ................................................., înregistrat cu nr. ................/.................. se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prezentul contract asigură gestionarului dreptul de a organiza şi desfăşura acţiuni de vânătoare, de a valorifica în fiecare ar cotele de recoltă aprobate şi de a folosi pentru vânătoare, în condiţiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul cinegetic, fără a fi necesare alte avize, acorduri sau autorizări.”

2. La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1:”.

3. Alineatul (22) al articolului 7 se abrogă.

4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ................ ani, respectiv de la ................................................. până la ................................................., inclusiv.”

5. Alineatul (1) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) în executarea prezentului contract, administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, controlează, cel puţin o dată la 2 ani sau ori de câte ori este necesar, modul în care gestionarul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.”

6. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Rezilierea de drept a contractului se realizează de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, fără sesizarea instanţei şi fără punerea în întârziere, în următoarele cazuri:”,

7. La articolul 18, litera b) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) gestionarul nu si-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale prevăzute la art. 7 alin, (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18) şi (23);”.

8. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Contractul încetează de drept, după notificarea în acest sens adresată gestionarului de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, în următoarele cazuri:”.

9. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Eventuale sesizări privind calculul şi plata tarifului de gestionare de către gestionarul faunei cinegetice proprietarilor terenurilor cuprinse în fondul cinegetic se verifică şi se soluţionează de către structura teritorială de specialitate a administratorului, iar eventualele litigii se soluţionează de instanţa de judecată competentă teritorial.

(4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi g) se acordă un termen de 30 de zile pentru remedierea deficienţelor.”

Art. II. - Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, ................................................., în trei exemplare originale din care două pentru administrator şi unul pentru gestionar.

 

Administrator:

Gestionar:

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

 

NOTĂ:

Actul adiţional se înregistrează, în ziua semnării, atât la structura administratorului, cât şi la gestionar.


*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

**) Persoana juridică română care a fost licenţiată î condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna cinegetică din cuprinsul fondului cinegetic.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 219/2008)

 

Act adiţional nr. ................/..................

la Contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ............., denumit ................................................., din judeţul ................................................., înregistrat cu nr. ......................./.......................

 

Părţile în contract:

1. Administratorul*), prin ................................................., reprezentat legal de ................................................., având funcţia ................................................., de ................................................., având funcţia ................................................., şi de ................................................., având funcţia ................................................., si

2. Gestionarul**) ................................................., reprezentat legal de ................................................., având funcţia ................................................., şi de ................................................., având funcţia .................................................,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând acordul gestionarului transmis prin Adresa nr. .............../.................. (ziua/luna/anul),

văzând Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie nr. ...................... emisă de către ................................................., valabilă până la data de .................................................,

încheie prezentul act adiţional.

Art. I. - Valabilitatea Contractului de gestionare nr. .............../.................. a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. .................., denumit ................................................., din judeţul ................................................., se prelungeşte de la 10 la 16 ani, respectiv de la data .................................................***) până la data ................................................. de ****).

Art. II. - Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi ................................................., în trei exemplare originale, din care două exemplare pentru administrator şi un exemplar pentru gestionar.

 

Administrator:

Gestionar:

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

 

NOTĂ:

Actul adiţional se înregistrează, în ziua semnării, atât la structura administratorului, cât şi la gestionar.


*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

**) Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie în gestiune fauna cinegetică din cuprinsul fondului cinegetic.

***) Se va completa data semnării contractului la momentul atribuirii.

****) Se va completa data împlinirii termenului de 16 ani de la momentul atribuirii.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 219/2008)

 

Act adiţional nr. ................/..................

la Contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ..............., denumit ................................................., din judeţul ................................................., înregistrat cu nr. ......................./.......................

 

Părţile în contract:

1. Administratorul*), prin ................................................., reprezentat legal de ................................................., având funcţia ................................................., de ................................................., având funcţia ................................................., şi de ................................................., având funcţia .................................................,

şi

2. Gestionarul**) ................................................., reprezentat legal de ................................................., având funcţia ................................................., şi de ................................................., având funcţia .................................................,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând solicitarea gestionarului transmisă prin Adresa nr. .............../.................. (ziua/luna/anul),

văzând Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie nr. ................................................., emisă de către ................................................., valabilă până la data de .................................................,

încheie prezentul act adiţional.

Art. I. - Valabilitatea Contractului de gestionare nr. .............../.................. a faunei cinegetice din cuprinsul Fondului cinegetic nr. ................................................., denumit ................................................., din judeţul................................................., se prelungeşte cu 16 ani, respectiv de la data ................................................. ***) până la data de .................................................****).

Art. II. - Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, ................................................., în trei exemplare originale, din care două pentru administrator şi unul pentru gestionar.

 

Administrator:

Gestionar:

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

 

NOTĂ:

Actul adiţional se înregistrează, în ziua semnării, atât la structura administratorului, cât şi la gestionar.


*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

**) Persoana juridică română care a fost licenţiată în condiţiile legii şi căreia i se atribuie 1h gestiune fauna cinegetică din cuprinsul fondului cinegetic.

***) Se va completa data expirării contractului.

****) Se va completa data împlinirii termenului de 16 ani de la data expirării contractului a cărui prelungire se solicită.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) şi ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:

a) Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„REGULAMENT

privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale”

b) Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte etapele şi condicile privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.

(2) Racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale se realizează ulterior procesului de acces la sistem şi se adresează solicitanţilor prevăzuţi la art. 2.

(3) Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale.”

c) La articolul 2, literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) persoanele juridice prevăzute la art. 148 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de transport a unor obiective/sisteme noi;

b) utilizatorii de sistem care solicită modificarea racordului, determinată de necesitatea:

(i) redimensionării acestuia în vederea asigurării unor parametrii tehnologici superiori;

(ii) separării, dintr-un racord comun;

(iii) reamplasării acestuia;

........................................................................................................................................

d) persoanele juridice prevăzute la lit. a) şi utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de transport;”.

d) La articolul 3 alineatul (1), literele b) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) ATP - avizul tehnic de principiu, respectiv avizul emis de operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine informaţii premergătoare privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;

........................................................................................................................................

n) punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de obiectivele/sistemul solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (5) din Lege;”.

e) La articolul 3 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,o) racord - conducta de legătură, situată între punctul de racordare şi punctul de delimitare prin care se realizează racordarea la ST, după cum urmează:

(i) în situaţia racordării depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale sau a obiectivelor producătorilor de gaze naturale, racordul cuprinde conducta ce face legătura între ST şi accesoriile aferente, respectiv SRMP, după caz;

(ii) în situaţia racordării sistemelor de distribuţie sau a obiectivelor unuia ori mai multor clienţi industriali noi/CF, racordul cuprinde conducta ce face legătura între ST şi staţia de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale;

(iii) în situaţia racordării terminalelor GNL, racordul cuprinde conducta ce face legătura între ST şi staţia de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale;”.

f) La articolul 3 alineatul (1), litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„r) solicitant - persoana fizică sau juridică în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a)-c), care adresează OTS o cerere scrisă în vederea racordării la ST;”.

g) La articolul 3 alineatul (1), litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„s) tarif de analiză - tariful stabilit pe baza unei metodologii aprobate de ANRE, care reprezintă contravaloarea activităţilor întreprinse de OTS pentru analizarea cererii de racordare la ST, întocmirea şi transmiterea ATR;”.

h) La articolul 3 alineatul (1), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„t) tarif de racordare - tariful stabilit pe baza unei metodologii aprobate de ANRE, care reprezintă contravaloarea activităţilor întreprinse de OTS în vederea racordării la ST.”

i) Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Pentru realizarea racordării la ST se parcurg, după caz, următoarele etape:

a) etapa preliminară de documentare şi informare a solicitantului în vederea iniţierii procesului de racordare;

b) adresarea cererii de racordare la ST însoţită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi achitarea tarifului de analiză;

c) stabilirea soluţiei de racordare la ST;

d) emiterea şi transmiterea, de către OTS:

(i) ATR însoţit de schiţa cu soluţia tehnică de racordare la ST şi de oferta de contract de racordare;

(ii) refuzul de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) şi/sau b) din Lege, însoţit de ATP şi de schiţa cu soluţia tehnică de racordare la ST, de STE, de oferta de contract de racordare şi de oferta contractului de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/ conductelor necesare racordării;

e) încheierea contractului de racordare între solicitant şi OTS şi, după caz, a contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării de extindere şi/sau de redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Lege;

f) achitarea, conform prevederilor contractuale, a tarifului de racordare şi, după caz, a cotei-părţi ce revine solicitantului pentru finanţarea realizării extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesară racordării la ST, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Lege sau, în situaţia neachitării tarifului de racordare, emiterea şi transmiterea de către OTS a refuzului de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege, în termen de 30 de zile de la data scadentă a obligaţiei de plată;

g) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi a SRMP şi, după caz, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) proiectarea racordului şi a SRMP, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OTS sau solicitant;

i) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului şi SRMP sau a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi ANRE, conform prevederilor art. 160 alin. (1) din Lege;

j) execuţia racordului şi a SRMP, respectiv execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, selectaţi de către OTS sau solicitant;

k) urmărirea de către OTS a lucrărilor privind execuţia racordului şi a SRMP şi/sau a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale;

l) recepţia şi punerea în funcţiune a racordului şi a SRMP şi/sau a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale de către OTS.”

j) Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) în vederea iniţierii procesului de racordare la ST, solicitantul se poate adresa OTS printr-o cerere de informaţii preliminare privind posibilităţile şi condiţiile de racordare la ST a obiectivelor/sistemelor sale.

(2) în termen de 15 zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), OTS transmite solicitantului, în scris, cel puţin următoarele informaţii:

a) informaţii despre posibilitatea de racordare la ST, cu indicarea punctului de racordare posibil; în cazul în care, în scopul racordării solicitantului se constată necesitatea realizării de noi obiective/conducte necesare racordării, în conformitate cu prevederile art. 151 din Lege, se transmit inclusiv informaţii în legătură cu demersurile legale ce trebuie întreprinse în acest sens;

b) caracteristicile tehnice estimate ale racordului şi ale SRMP;

c) etapele procesului de racordare la ST şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea; se detaliază acţiunile pe care trebuie să le întreprindă solicitantul, respectiv OTS, precum şi documentele necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare.

(3) Parcurgerea etapei preliminare de documentare şi informare nu este obligatorie pentru solicitanţi.”

k) La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 se adresează OTS printr-o cerere de racordare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea de racordare este însoţită de următoarele documente:

a) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;

b) memoriu explicativ privind necesitatea modificării racordului, după caz, însoţit de documente justificative care să susţină această cerere, în situaţiile prevăzute la art. 2 lit. b);

c) dovada achitării tarifului de analiză a cererii; plata tarifului de analiză a cererii se efectuează de solicitant în una dintre următoarele forme de plată: la casieria OTS, prin virament bancar în contul OTS, plată on-line;

d) documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice şl, după caz, mandatul;

e) documente justificative care atestă calitatea solicitanţilor prevăzuţi la art. 148 alin. (2) lit. a), b), c) e) şi f) din Lege;

f) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii.”

l) La articolul 7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) la un birou specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură la nivelul fiecărei unităţi organizatorice aparţinând OTS;”.

m) La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect şi/sau dacă documentele ce o însoţesc nu sunt complete, OTS notifică solicitantul în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), indicând datele şi documentele lipsă şi/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.”

n) La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) în termen de 30 de zile de la primirea cererii de racordare şi a documentelor ce o însoţesc, corecte şi complete, OTS stabileşte soluţia tehnică privind racordarea la ST a obiectivelor/sistemelor solicitantului.”

o) La articolul 10, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La stabilirea soluţiei de racordare prevăzute la alin. (1), OTS are în vedere cel puţin următoarele aspecte:”.

p) La articolul 10 alineatul (2), litera c) se abrogă.

q) La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Fără a aduce atingere prevederilor prezentului regulament, conducta de legătură dintre punctul de delimitare şi locaţia solicitanţilor prevăzuţi la art. 148 alin. (2) lit. a), d) şi e) din Lege se proiectează, execută şi se exploatează în conformitate cu normele tehnice specifice sistemelor de transport al gazelor naturale.”

r) La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) OTS realizează extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gâzelor naturale cu respectarea termenelor prevăzute în acordul petrolier, respectiv în planul de investiţii al OTS, aprobat de ANRE pentru anul în care este depusă cererea şi/sau în planul de investiţii şi de dezvoltare a ST pe 10 ani, după caz.

(2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1), în care realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale nu este prevăzută/posibilă a fi realizată de OTS în planul de investiţii anual/în planul de investiţii şi de dezvoltare a ST pe 10 ani, în cazul documentaţiei complete, sau de la data completării acesteia, solicitantul poate realiza lucrările prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.”

s) Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 12. - În situaţia în care capacitatea obiectivului/sistemului este insuficientă sau nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemului la care urmează să fie realizată racordarea, OTS întocmeşte STE, care conţine soluţia tehnică în vederea racordării.”

t) Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - OTS emite:

a) ATR în situaţia în care, prin STE, investiţia este economic justificată pentru OTS;

b) ATP, în situaţia în care, prin STE, investiţia nu este economic justificată pentru OTS.”

u) Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 14. - (1) în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), OTS transmite solicitantului ATR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.

(2) ATR se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OTS pe toată durata de funcţionare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord, iar celălalt se transmite solicitantului ia adresa de corespondenţă indicată în cererea de racordare, însoţit de oferta contractului de racordare la ST.”

v) La articolul 15, alineatul (1) se abrogă.

w) La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Valabilitatea ATR încetează în următoarele situaţii:

a) în termen de 30 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST şi nu există un acord între părţi pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;

b) la rezilierea contractului de racordare la ST;

c) neachitarea tarifului de racordare conform clauzelor prevăzute în contractul de racordare;

d) la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord şi/sau SRMP;

e) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului şi/sau SRMP;

f) la încetarea valabilităţii autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.”

x) La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.

y) La capitolul II secţiunea a 5-a, înainte de articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

Art. 181. - (1) ATP se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 cu completarea pct. 1 şi pct. 2, după caz.

(2) ATP prevăzut la art. 13 lit. b) este însoţit de:

a) STE: acesta nu este angajant pentru părţi şi nu constituie o ofertă comercială;

b) schiţa cu soluţia tehnică de racordare; schiţa cuprinde extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, racordul şi SRMP;

c) oferta de contract de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării;

d) oferta de contract de racordare, inclusiv tariful de racordare.

(3) ATP şi documentele prevăzute la alin. (2) se comunică solicitantului prin modalitatea precizată în cererea de racordare la ST la secţiunea 1 pct. 12, din anexa nr. 1, cu adresă de înaintare,

(4) Solicitantul comunică OTS, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea contractelor prevăzute la alin. (2) lit. c) şi

d), opţiunea sa cu privire la ofertele prevăzute în acestea.

(5) în funcţie de cele precizate de solicitant în comunicarea prevăzută la alin. (4), OTS are următoarele obligaţii:

a) să elibereze ATR, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situaţia în care solicitantul este de acord cu realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/ conductei de transport al gazelor naturale şi cu realizarea racordului şi SRMP;

b) să elibereze refuz de racordare la ST în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării, în situaţia în care solicitantul nu este de acord cu realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, conform prevederilor art. 150 lit. a) şi b) din Lege;

c) să claseze cererea de racordare la ST în situaţia în care solicitantul nu transmite comunicarea prevăzută la alin. (4); OTS notifică solicitantul, în scris, prin modalitatea precizată de acesta în cererea de racordare la ST la secţiunea 1 pct. 12, din anexa nr. 1, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), cu privire la faptul că cererea de racordare la ST a fost clasată.”

z) La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) în situaţia în care solicitantul acceptă ofertele de contract prevăzute la art. 181 alin. (2) lit. c) şi d) fără obiecţii, acesta are obligaţia de a le semna şi a le transmite OTS în termen de maximum 30 de zile de la primirea ofertelor, însoţite de acordul persoanelor fizice sau juridice ce deţin în proprietate terenul/terenurile pe care se amplasează racordul şi SRMP, cu luarea în considerare a zonelor de protecţie şi de siguranţă ce se instituie, sau pe cete afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea acestora, cu privire la constituirea drepturilor de uz şi servitute în favoarea OTS, după caz.”

aa) La articolul 19 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) lucrările necesar a fi desfăşurate de către OTS pentru realizarea sau modificarea racordului şi SRMP, corelate cu datele şi informaţiile din ATR, precum şi termenele şi condiţiile de realizare a acestora, defalcate pe faze;”.

bb) La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Lucrările prevăzute la alin. (3) lit. c) includ:

a) parcurgerea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi obţinerea autorizaţiei de construire pentru racord şi SRMP în numele OTS;

b) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic de execuţie al racordului şi SRMP, prin intermediul verificatorilor de proiect atestaţi ANRE;

c) dobândirea dreptului de uz şi servitute asupra terenului/terenurilor pe care se amplasează racordul şi SRMP şi/sau asupra celor afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea acestora, în condiţiile Legii, pe baza acordurilor obţinute de către solicitant, în numele OTS, de la proprietarii persoane fizice sau juridice ce deţin aceste terenuri, cu luarea în considerare a zonelor de protecţie şi de siguranţă ce se instituie;

d) execuţia racordului şi a SRMP de către OTS sau solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE;

e) urmărirea execuţiei/modificării racordului şi a SRMP;

f) recepţia şi punerea în funcţiune a racordului şi a SRMP.”

cc) La articolul 19, alineatele (5)-(7) se abrogă.

dd) La articolul 20, partea introductivă a alineatului (1) şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) în situaţia în care documentele depuse de solicitant odată cu cererea de racordare au suferit modificări şi/sau solicitantul are observaţii la ofertele de contract prevăzute la art. 181 alin. (2) lit. c) şi d), acesta transmite OTS, în termen de 30 de zile de la primirea ofertelor, următoarele:

a) documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) actualizate;”,

ee) La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.

ff) La articolul 22, alineatul (3) se abrogă,

gg) La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) în situaţia în care OTS primeşte simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct unic de racordare şi soluţia de racordare la ST înscrisă în ATR presupune realizarea unui racord comun, tariful de racordare aferent fiecărui solicitant se determină proporţional cu parametrii tehnologici solicitaţi prin cererea de racordare.”

hh) Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) în situaţia în care valoarea estimată pentru proiectarea şi/sau execuţia racordului şi SRMP şi/sau extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale permit încredinţarea directă în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice, solicitantul poate alege operatorii economici autorizaţi ANRE pentru realizarea acestor lucrări,

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), tariful de racordare se recalculează de către OTS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii rezultatului negocierii dintre solicitant şi operatorii economici autorizaţi ANRE, pentru proiectarea şi/sau execuţia ST.”

ii) Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24 - Refuzul de racordare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.”

jj) La capitolul II, titlul secţiunii 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 6-a

Proiectarea/Execuţia şi punerea în funcţiune a racordului”

kk) Articolul 25 se abrogă.

ll) Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - La întocmirea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic de execuţie a racordului şi a SRMP se respectă condiţiile prevăzute în ATR, în avizele şi acordurile emise de instituţiile publice abilitate.”

mm) Articolul 27 se abrogă.

nn) Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - OTS are obligaţia de a urmări execuţia racordului şi a SRMP pe toată durata desfăşurării lucrărilor cu respectarea prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare; operatorul economic autorizat ANRE care execută racordul şi SRMP solicită OTS, cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuţie, desemnarea unui reprezentant în vederea urmăririi lucrărilor.”

oo) La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Recepţia racordului şi a SRMP, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale se face în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege coroborat cu cele din Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare.”

pp) Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Punerea în funcţiune a racordului şi a SRMP se face în termen de 6 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul şi SRMP, având în vedere clauzele prevăzute în contractul de racordare la ST, precum şi în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport ga2e naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare, dar numai după încheierea contractului de transport al gazelor naturale.

(2) Pentru clienţii industriali noi, punerea în funcţiune a racordului şi a SRMP se face după încheierea contractului de transport al gazelor naturale sau, după caz, a contractului de furnizare a gazelor naturale.”

qq) Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale se preiau/se preia în folosinţă de OTS, conform prevederilor art. 151 alin. (3) din Lege.

(2) Racordul şi SRMP realizate în baza contractului de racordare fac parte din ST şi sunt incluse în patrimoniul OTS.

(3) Recuperarea contravalorii sumei investite de solicitant privind cota-parte calculată prin STE pentru extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale se realizează conform prevederilor art. 151 alin. (4) din Lege.”

rr) Articolul 32 se abrogă.

ss) Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - OTS organizează un sistem de informare a solicitanţilor privind procesul de racordare la ST, prin publicare pe pagina proprie de internet şi prin afişare la biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul a următoarelor informaţii: a) datele de contact: adresa biroului specializat de informare şi reiaţii cu publicul, prevăzut cu registratură, adresa de corespondenţă, număr de telefon, fax şi adresă de e-mail;

b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură:

c) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale şi ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare al acestuia, integral pe pagina proprie de internet şi extrase la sediile administrative, inclusiv:

(i) cererea de racordare la ST - modelul prevăzut la anexa nr. 1;

(ii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la ST, modelul ATR şi modelul refuzului de racordare;

(iii) alte informaţii privind procesul de racordare la ST;

d) informaţiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la ST şi/sau în contractul de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării.”

tt) Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - OTS întocmeşte, publică şi menţine pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la ST în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale.”

uu) Articolul 38 se abrogă.

vv) Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Până la data intrării în vigoare a metodologiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. s) şi lit. t), OTS stabileşte tariful de analiză şi tariful de racordare la ST, în baza unui deviz general întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.”

ww) Articolele 43-46 se abrogă.

xx) Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

yy) Anexele nr. 1 şi 2 la regulament se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte din prezentul ordin.

zz) După anexa nr. 2 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2018.

Nr. 21.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

CERERE

de racordare la sistemul de transport gaze naturale

 

Către ......................................

 

SECŢIUNEA 1. Datele de identificare ale solicitantului

 

1. Denumirea: ......................................

2. Adresa sediului social: localitatea ......................................, str. ...................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ......................................, codul poştal ......................................, telefon ......................................, fax ......................................, e-mail ...................................... .

3. Adresa de corespondenţă: localitatea ......................................, str. ...................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ......................................, codul poştal ......................................, telefon ......................................, fax ......................................, e-mail ...................................... .

4. Număr unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: ......................................

5. Reprezentantul legal: ......................................, identificat prin buletin/carte de identitate seria ................ nr. ......................................, eliberat/ă de la data ......................................, domiciliat în localitatea ...................................... str. ...................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................, codul poştal ......................................

6. Datele de contact ale reprezentantului legal: telefon......................................, fax ......................................, e-mail ......................................

sau

7. Numele şi prenumele solicitantului/mandatarului: ......................................

8. Adresa domiciliului: localitatea ......................................, str. ...................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ......................................, codul poştal ......................................, telefon ......................................, fax ......................................, e-mail ...................................... .

9. Adresa de corespondenţă: localitatea ......................................, str. ...................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ......................................, codul poştal ......................................, telefon ......................................, fax ......................................, e-mail ...................................... .

 

10. Reprezentantul legal: identificat prin buletin/carte de identitate seria ................ nr. ......................................, eliberat/ă de ......................................, la data ......................................,domiciliat în localitatea ...................................... str. ...................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................, codul poştal ......................................

11. Tipul solicitantului

a) nou;

b) existent.

12. Răspunsul OTS la prezenta cerere:

 se transmite prin poştă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului;

 se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OTS.

 

13. Comunicarea solicitantului cu OTS se realizează prin:

 poşta electronică;

 fax;

 personal la sediul OTS;

 telefon, sms;

 alte căi de comunicare.

 

14. Pentru publicarea pe pagina de internet a OTS a informaţiilor cu privire la datele de contact şi adresa solicitantului:

 este de acord cu publicarea;

 nu este de acord cu publicarea.

 

 

SECŢIUNEA 2. Informaţii privind obiectivul pentru care se solicită racordarea

 

1. Denumirea: ......................................

2. Amplasamentul: ......................................

.......................................................................

3. Scurtă descriere a amplasamentului: ......................................

4. Scopul racordării: ......................................

5. Scurtă descriere a obiectivului: ......................................

..................................................................................................

 

 

SECŢIUNEA 3. Parametri tehnici de funcţionare în condiţii de siguranţă a obiectivului pentru care se solicită racordarea

 

- Debit disponibil/necesar:

-: ...................................... m3/h;

- Presiune disponibilă/necesară:

- minim: ...................................... bar (Pa);

- maxim: ...................................... bar (Pa).

 

 

SECŢIUNEA4. Condiţii de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate/preluate în/din ST

 

1. Compoziţia chimică a gazelor naturale

2. Punctul de rouă al apei: .................. °C;

3. Punctul de rouă al hidrocarburilor: .................. °C;

4. Valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: .................. kcal/m3;

5. Temperatura maximă admisă a gazelor naturale: .................. °C;

6. Conţinutul de impurităţi mecanice: .................. g/m3.

 

 

 

SECŢIUNEA 5. Alte cerinţe specifice

 

1. .......................................................................

 

 

SECŢIUNEA 6. Documente anexate cererii

 

Documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice/juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu operatorul ST, în copie, respectiv:

- documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemul pentru care se solicită racordarea;

- memoriu explicativ privind necesitatea modificării racordului, după caz;

- dovada achitării tarifului de analiză;

- documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice, şi, după caz, mandatul;

- documente justificative care atestă calitatea solicitanţilor prevăzuţi la art. 148 alin. (2) lit. a), b), c), e) şi f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

- alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii.

 

 

 

Data: ......................................

Reprezentant legal: ......................................

 

(Se specifică numele şi prenumele în clar.)

 

Semnătura: ......................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

la sistemul de transport al gazelor naturale

nr. ............... din ...............

 

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. ................... din data de ......................................,

- ................................................................................................................................................

(datele de identificare ale operatorului de transport şi de sistem şi ale reprezentatului legal al acestuia)

în calitate de titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: .......................................... (datele de identificare ale obiectivului/sistemului)

 

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Descrierea succintă a soluţiei de racordare:

- Obiectivul sistemului de transport la care se face racordarea: denumire .........................................., diametru ....................... mm (inch), presiune maximă de operare ...................... bar (Pa);

- Punctul de racordare:

..........................................

- Punctul de delimitare ..........................................

- Racord:

> conductă: lungime .......................  m, diametru ....................... mm (inch), clasa de locaţie ......................., protecţie catodică .......................;

- SRMP staţie de reglare-măsurare-predare cu următoarele caracteristici tehnice:

- instalaţie de reglare: ..........................................

- instalaţie de măsurare: ..........................................

- debit în condiţii standard: ......................./....................... m3/h

- presiune minimă/maximă în amonte/aval: ....................... /.......................  bar (Pa)

- filtrare, tip ..........................................

- separatoare, tip ..........................................

- instalaţie de odorizare, tip ..........................................

- încălzire a gazelor naturale, tip ..........................................

- supraveghere, tip ..........................................

- poziţionată în:  cofret metalic termoizolant  incintă

- sistem de comandă şi achiziţie de date ..........................................

- linie de debite reduse ..........................................

> altele:

 

3. Se anexează prezentului aviz tehnic schiţa soluţiei tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului şi a punctului de delimitare.

4. Tariful de racordare este în valoare de .......................................... lei, fără T.V.A.

5. Termene şi condiţii de valabilitate:

Valabilitatea ATR încetează în următoarele situaţii:

a) în termen de 30 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST şi nu există un acord între părţi pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;

b) la rezilierea contractului de racordare la ST;

c) neachitarea tarifului de racordare conform clauzelor prevăzute în contractul de racordare;

d) la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord şi/sau SRMP;

e) la cererea CF în urma depunerii unei solicitări pentru dezafectarea racordului şi/sau SRMP;

f) la încetarea valabilităţii autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.

6. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării/modificării racordului şi a SRMP la sistemul de transport al gazelor naturale şi prezintă informaţii privind condiţiile tehnico-economice de realizare/modificare a racordului şi SRMP, urmând ca realizarea propriu-zisă a lucrărilor să se facă în baza contractului de racordare încheiat între solicitant şi emitentul prezentului aviz tehnic.

7. Alte precizări:

 

Data: ......................................

Emitent: ......................................

 

(Se specifică denumirea/numele şi prenumele în clar.)

 

Semnătura reprezentantului legal ......................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la regulament)

 

REFUZ DE RACORDARE

la sistemul de transport al gazelor naturale

nr. ............... din ...............

 

1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. ................. din ......................................, depusă de:

- ................................................................................................................ (datele de identificare ale solicitantului şi ale reprezentantului legal al acestuia)

- ................................................................................................................ (datele de identificare ale operatorului de transport şi de sistem şi ale reprezentatului legal al acestuia)

în calitate de titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul refuz de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului:

- ................................................................................................................ (datele de identificare ale obiectivului/sistemului)

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Refuzul de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale s-a emis pentru următorul motiv:

 capacitatea obiectivului/sistemului de transport al gazelor naturale este insuficientă;

 nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemului de transport al gazelor naturale la care urmează să fie realizată conectarea;

 nu este îndeplinită obligaţia de plată a tarifului de racordare.

(Se marchează obligatoriu distinct, de către operatorul de transport şi de sistem, care din situaţiile de mai sus fac obiectul prezentului refuz de racordare.)

Alte precizări: - ................................................................................................................

 

Data: ......................................

Emitent: ......................................

 

(Se specifică denumirea/numele şi prenumele în clar.)

 

Semnătura reprezentantului legal ......................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.