MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 115/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 115         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 6 februarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.419/2017. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 13.347/12.12.2017 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere art. 100 alin. (5) şi (6) şi art. 368 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Modul de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri, denumite în continuare AP - ARSURI, se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(2) Acţiunile prioritare prevăzute la alin. (1) se adresează pacienţilor critici care au suferit arsuri, atât pentru perioada de internare, cât şi pentru cea de recuperare, iar costurile specifice pentru tratamentul acestor pacienţi care nu pot fi acoperite din fondurile obţinute pe baza contractelor cu casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cu Casa de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (C.A.S.A. O.P.S.N.A.J.) vor fi suportate din fondurile alocate acestor acţiuni.

(3) AP - ARSURI sunt destinate numai pacienţilor care au suferit arsuri conform prevederilor art. 21, care nu au beneficiat de materiale sanitare specifice, dispozitive şi altele asemenea în cadrul programelor naţionale de sănătate curative finanţate de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), pentru episodul curent de internare, astfel încât să fie evitată decontarea dublă atât din FNUASS, cât şi din bugetul de stat.

(4) AP - ARSURI sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se implementează prin unităţi sanitare care au în structură secţii/compartimente de arsuri cu expertiză în domeniu.

Art. 2. - (1) în vederea coordonării din punct de vedere ştiinţific şi metodologic la nivel naţional al AP - ARSURI, pentru anii 2017- 2019, se constituie un colectiv de lucru format din specialişti în specialitatea chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, denumit în continuare Colectivul de lucru al AP - ARSURI, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Colectivul de lucru al AP - ARSURI, denumit în continuare CL - ARSURI, are următoarea componenţă: un preşedinte, un vicepreşedinte şi patru membri.

(3) Pentru perioada 2017-2020 componenţa CL - ARSURI se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, pe baza propunerilor înaintate de către Comisia de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă a Ministerului Sănătăţii, înfiinţată prin ordin al ministrului sănătăţii.

(4) Secretarul de stat care are în coordonare AP - ARSURI şi şeful Serviciului medicină de urgenţă al Ministerului Sănătăţii sunt invitaţi permanenţi ai CL - ARSURI.

Art. 3. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, CL - ARSURI formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări şi informări referitoare la AP - ARSURI, pe care le transmite Serviciului medicină de urgenţă.

(2) Secretariatul tehnic permanent al CL - ARSURI se asigură de către Serviciul medicină de urgenţă.

(3) CL  - ARSURI îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a secretarului de stat care are în coordonare AP - ARSURI.

(4) Şedinţele sunt legal constituite în prezenţa majorităţii simple a CL - ARSURI.

(5) în situaţia în care preşedintele CL - ARSURI se află în imposibilitatea de a conduce şedinţele, acestea vor fi conduse de vicepreşedinte.

Art. 4. - (1) CL - ARSURI este coordonatorul naţional al AP - ARSURI din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, iar Serviciul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătăţii responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acţiuni.

(2) La nivelul spitalului derularea şi monitorizarea AP - ARSURI se realizează de către un coordonator local, persoană desemnată de către managerul spitalului; aceasta poate fi şeful de secţie sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP - ARSURI.

(3) Numele şi datele de contact ale coordonatorului local, respectiv: număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poştală a spitalului şi a secţiei - în cazul în care acestea diferă, vor fi comunicate Serviciului medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii.

(4) Atunci când derularea AP - ARSURI într-un spital se realizează prin mai multe structuri, managerul desemnează o persoană angajată a unităţii sanitare, coordonator local la nivelul spitalului; repartiţia fondurilor alocate fiecărei structuri se stabileşte de către managerul spitalului, la propunerea coordonatorului local şi în urma consultării cu şefii structurilor implicate în AP - ARSURI.

Art. 5. - Spitalele care derulează AP - ARSURI au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază de cod numeric personal al beneficiarilor AP - ARSURI.

Art. 6. - AP - ARSURI se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, de la titlul bugetar 20 „Bunuri şi servicii” şi titlul bugetar 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.954/2005.

Art. 7. - (1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 „Bunuri şi servicii”, prevăzut în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.954/2005, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie contracte pentru desfăşurarea AP - ARSURI cu spitalele nominalizate la art. 24, aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Din fondurile alocate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, prevăzut în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.954/2005, se finanţează cheltuielile aferente activităţii specifice, prevăzute în AP - ARSURI desfăşurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii, nominalizate în prezentul ordin.

(3) Din fondurile alocate AP - ARSURI spitalele nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor şi cheltuieli de capital.

(4) Finanţarea AP - ARSURI din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor sanitare prevăzute la art. 24, însoţite de documentele justificative ale acestora, semnate şi parafate lizibil de coordonatorul local, în raport cu:

a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;

b) disponibilul din cont rămas neutilizat;

c) indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară;

d) bugetul aprobat cu această destinaţie.

(5) Cererile de finanţare fundamentate ale unităţilor sanitare nominalizate, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgenţă pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail: arsuri@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face finanţarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(6) Cererea de finanţare fundamentată este însoţită de cererea de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieli, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum şi de borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

(7) Cererile de finanţare transmise de către unităţile sanitare nominalizate după termenul prevăzut la alin. (5) nu vor fi finanţate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea întârziată, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (5), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare, comunicat de către Serviciul de medicină de urgenţă al Ministerului Sănătăţii.

Art. 8. - Sumele alocate pentru AP - ARSURI sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv ale unităţilor sanitare desemnate, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor stabilite,

Art. 9. - (1) în baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1), direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti decontează cheltuieli de natura bunurilor achiziţionate pentru desfăşurarea activităţilor specifice prevăzute în AP - ARSURI.

(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti decontează contravaloarea bunurilor achiziţionate pentru desfăşurarea activităţilor specifice prevăzute în AP - ARSURI, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziţionate conform contractelor încheiate.

Art. 10. - În vederea realizării activităţilor specifice AP - ARSURI, Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:

a) evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile specifice propuse pentru AP - ARSURI pe baza indicatorilor realizaţi în anul precedent;

b) propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP - ARSURI, precum şi repartiţia fondurilor pe spitale, pe baza fundamentării CL - ARSURI şi a propunerilor formulate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau spitale, după caz;

c) elaborează structura AP - ARSURI, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, pe baza analizelor şi propunerilor CL - ARSURI şi a propunerilor coordonatorilor locali;

d) evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor AP - ARSURI şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate;

e) comunică direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalelor care derulează AP - ARSURI sumele repartizate, precum şi activităţile specifice pentru care acestea se utilizează;

f) avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale unităţilor sanitare care derulează AP - ARSURI, realizează centralizarea acestora şi o înaintează către Direcţia generală economică, pentru întocmirea cererilor de deschidere de credite;

g) monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP - ARSURI, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz;

h) verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a AP - ARSURI;

i) propune misiuni de control şi persoane care pot participa la acestea, pe baza propunerilor CL - ARSURI.

Art. 11. - În vederea realizării activităţilor specifice AP - ARSURI, Direcţia generală economică din Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:

a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii în care sunt cuprinse sumele aferente AP - ARSURI, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii;

b) comunică Serviciului medicină de urgenţă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora;

c) elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor care derulează AP - ARSURI;

d) primeşte de la Serviciul medicină de urgenţă, lunar, referatul aprobat de către ordonatorul principal de credite privind finanţarea pe luna respectivă a sumelor necesare derulării AP - ARSURI, centralizat pe unităţi;

e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP - ARSURI.

Art. 12. - În vederea derulării şi monitorizării AP - ARSURI, CL - ARSURI are următoarele atribuţii:

a) formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea şi desfăşurarea anuală a AP - ARSURI, pe care le înaintează

Serviciului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent pentru anul următor;

b) fundamentează necesarul de resurse pentru AP - ARSURI şi îl înaintează Serviciului medicină de urgenţă până la data de 15 iulie a anului curent pentru anul următor;

c) formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor aferente unităţilor sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgenţă;

d) realizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor prevăzuţi în cadrul AP - ARSURI, centralizaţi la nivel naţional, şi o transmite Serviciului medicină de urgenţă;

e) informează Serviciul medicină de urgenţă asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în derularea AP - ARSURI şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora.

Art. 13. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP - ARSURI:

a) centralizează trimestrial, cumulat de la începutul anului, şi anual indicatorii specifici AP - ARSURI raportaţi de spitale în condiţiile prezentului ordin;

b) transmit Serviciului medicina de urgenţă pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail: arsuri@ms.ro, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP - ARSURI, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a);

c) monitorizează modul de derulare a AP - ARSURI;

d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP - ARSURI, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP - ARSURI, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

e) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP - ARSURI; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor specifice prevăzute în cadrul AP - ARSURI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, problemele şi disfuncţionalităţile întâmpinate în realizarea activităţilor specifice, propunerile de îmbunătăţire a modului de derulare a AP - ARSURI;

f) transmit Serviciului medicină de urgenţă pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail: arsuri@ms.ro, până la sfârşitul lunii următoare celei de încheiere a trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);

g) transmit Serviciului medicină de urgenţă pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail: arsuri@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.

Art. 14. - Spitalele care derulează AP - ARSURI au următoarele atribuţii:

a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP - ARSURI, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

b) raportează direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau Serviciului medicină de urgenţă, după caz, pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail: arsuri@ms.ro, în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP - ARSURI, în condiţiile prezentului ordin;

c) monitorizează modul de derulare a AP - ARSURI;

d) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP - ARSURI; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor specifice prevăzute în cadrul AP - ARSURI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor specifice, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP - ARSURI;

e) transmit CL - ARSURI şi, în funcţie de subordonare, Serviciului medicină de urgenţă pe suport hârtie şi în format electronic la adresa de e-mail: arsuri@ms.ro sau direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e), până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Art. 15. - Coordonatorii locali ai AP - ARSURI, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor specifice cuprinse în cadrul acestora:

a) organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP - ARSURI, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

b) raportează conducerii spitalului, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP - ARSURI, în condiţiile prezentului ordin;

c) monitorizează modul de derulare a AP - ARSURI pe care îl coordonează;

d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare şi medicamente care se acordă în cadrul AP - ARSURI;

e) întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor specifice prevăzute în cadrul AP - ARSURI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor specifice, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP - ARSURI;

f) informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea AP - ARSURI şi propun măsuri de soluţionare a acestora;

g) avizează documentele justificative (facturile) care însoţesc cererile de finanţare lunară.

Art. 16. - Unităţile sanitare nominalizate în prezentul ordin au următoarele obligaţii în realizarea AP - ARSURI:

a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobai şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale;

b) gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti;

c) organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie;

d) raportează indicatorii specifici prevăzuţi în AP - ARSURI, în condiţiile prezentului ordin;

e) transmit Serviciului medicină de urgenţă sau direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentului ordin;

f) desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator local pentru AP - ARSURI;

g) completează fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor specifice prevăzute în cadrul AP - ARSURI;

h) organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului şi al instituţiei publice prin care se derulează AP - ARSURI, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale spitalului/instituţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la AP - ARSURI pe care le derulează şi răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate;

j) transmit lunar Serviciului medicină de urgenţă, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru AP - ARSURI derulate;

k) achiziţionează materiale sanitare şi medicamente cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.

Art. 17. - Raportarea indicatorilor specifici AP - ARSURI se realizează trimestrial, cumulat de la începutul anului, şi anual, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, conform modelului de raportare prevăzut în anexa nr. 5 - Macheta de raportare a indicatorilor de evaluare (fizici şi de eficienţă).

Art. 18. - Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.

Art. 19. - Monitorizarea activităţilor specifice cuprinse în AP - ARSURI se referă la:

a) modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin;

b) încadrarea în bugetul aprobat;

c) respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP - ARSURI;

d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP - ARSURI;

e) identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea AP - ARSURI

Art. 20. - (1) în cadrul AP - ARSURI se pot desfăşura următoarele activităţi specifice:

A. Achiziţii de materiale:

1. reactivi specifici şi materiale consumabile pentru determinări de laborator:

a) electroliţi;

b) biochimie;

c) hematologie;

d) markeri biologici de sepsis;

e) markeri biologici de inflamaţie;

f) kituri pentru identificarea agenţilor patogeni şi a sensibilităţii/rezistenţei la antibiotice (antibiograma);

2. materiale consumabile pentru monitorizarea standard a pacienţilor:

a) Electrozi EKG, hârtie EKG;

b) manşete, cabluri de tensiometre;

c) sonde urovezicale, urometre;

d) senzori de pulsoximetre;

e) sonde IOT, tubulatura aparatură IOT;

f) truse traheostomie, filtre pentru ventilator;

3. materiale consumabile necesare pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor cu arsură;

a) CVC periferice şi centrale, seringi şi kituri pentru injectomate;

b) măscuţe şi tubulatură pentru oxigenoterapie, kituri pentru aerosoli, consumabile pentru barbotoare;

c) sonde de intubaţie;

d) sonde de aspiraţie şi tubulatură de aspiraţie;

e) seringi, perfuzoare, transfuzoare şi kituri pentru injectomate/infuziomate;

f) măşti de anestezie, tubulatură pentru anestezie + filtre, pipe;

g) seturi consumabile pentru încălzire activă pacienţi;

h) pansamente şi dispozitive medicale specifice tratamentului plăgii arse (folii cu/fără argint, antibiotic, creme, geluri, unguente, soluţii etc.);

i) sisteme de imobilizare a extremităţilor arse;

j) lame dermatom;

k) plăci mesh-graft;

l) lame bisturiu, fire resorbabile şi neresorbabile, stapplere, broşe;

m) lame cuţit calibrat;

n) produse pentru debridarea enzimatică a arsurilor;

o) piese consumabile pentru echipamentele de hidrochirurgie (debridarea mecanică a arsurilor);

p) consumabile pentru electrocautere, plăci de electrocauter;

q) echipamente protective pentru personalul sanitar care lucrează în secţiile de arsuri (mănuşi sterile şi nesterile, calote şi măşti, halate de protecţie şi de bloc operator, botoşi, ochelari de protecţie);

r) cearceafuri, aleze şi huse protectoare pentru saltele;

s) câmpuri operatorii;

t) pijamale pentru copii;

u) echipamente protective pentru personalul sanitar care lucrează în secţiile de arsuri;

v) substituenţi de derm/tegumentari;

w) feşe elastice;

x) materiale şi medicaţie necesare pentru anestezie;

y) aparatura pentru respiraţie asistată;

z) materiale şi topice necesare dotării băilor pentru arşi;

4. materiale consumabile şi echipamente specifice perioadei postarsură (recuperare):

a) creme hidratante şi cu factor de protecţie solară ridicat;

b) geluri pentru cicatrici;

c) pansamente/comprese sterile, impregnate cu Ag, hidrocoloid;

d) sisteme/garmenturi compresiv-elastice pentru zonele cicatriciale (feşe, îmbrăcăminte personalizată);

e) sisteme de imobilizare/mobilizare a zonelor funcţionale cu cicatrici postcombusţionale (orteze, aţele speciale etc.);

f) comprese şi feşe; sisteme de fixare pansament adeziv şi nonadeziv;

g) pansamente cu proprietăţi bactericide/bacteriostatice, alte tipuri de pansamente etc.;

h) feşe gipsate pentru ortezarea extremităţilor;

5. soluţii şi materiale consumabile necesare asepsiei în secţiile de arsuri:

a) soluţii dezinfectante pentru suprafeţe şi instrumentar;

b) soluţii pentru sterilizare la rece;

c) săpun chirurgical;

d) soluţii antiseptice pentru aplicare pe tegumente;

e) şerveţele umede dezinfectante pentru tegumente.

B. Achiziţia medicaţiei specifice pentru realizarea tratamentului pacienţilor cu arsuri:

a) antibiotice cu spectru larg şi cu spectru specific şi antifungice;

b) soluţii alimentaţie enterală şi parenterală;

c) albumină umană şi gamaglobulină umană;

d) medicaţie pentru profilaxia/tratamentul gastritei şi ulcerului de stres;

e) medicaţie antiagregantă şi pentru tratamentul coagulopatiilor (boala tromboembolică);

f) medicaţie pentru tratamentul hemoragiilor: local şi general;

g) medicaţie sedativă/analgetică;

h) medicaţie specifică pentru debridarea enzimatică a arsurilor;

i) plasmă şi produse de sânge (ME, MT, crioprecipitat);

j) vitamine, minerale şi oligoelemente;

k) medicaţie bronhodilatatoare pentru fluidificarea secreţiilor respiratorii etc.;

l) medicaţie tonicardiacă;

m) soluţii perfuzabile;

n) creme cu sulfadiazină argentică în cutii mari; alte variante utile;

o) alte unguente antimicrobiene;

p) alte topice locale;

q) medicaţie specifică pentru leziunea locală în arsurile termice/chimice/electrocuţii gradele II şi III.

(2) Materialele, consumabilele, soluţiile, medicaţia, precum şi altele asemenea prevăzute la alin. (1) care sunt comune cu cele specificate în art. 20 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate pentru tratamentul pacienţilor menţionaţi la art. 21, exclusiv în perioada de tratament care se desfăşoară în afara internării în secţiile de anestezie şi terapie intensivă.

Art. 21. - De activităţile specifice prevăzute la art. 20 beneficiază strict pacienţii cu următoarele tipuri de arsuri:

1. >10% arsuri grad 2 (adulţi şi copii);

2. arsuri la faţă, scalp/mâini/picioare/organe genitale/perineu/ articulaţii mari;

3. arsuri de grad 3, indiferent de suprafaţă;

4. arsuri electrice;

5. arsuri chimice;

6. arsuri cu suspiciune de leziuni ale căilor inhalatorii;

7. arsuri asociate cu traumatisme concomitente (de exemplu, fracturi);

8. arsuri la pacienţi cu risc (bătrâni, diabetici, cardiaci etc.).

Art. 22. - Indicatorii de evaluare ai AP - ARSURI sunt următorii:

a) indicatori fizici:

1. numărul de pacienţi cu arsuri, conform formularului de raportare lunară a numărului de pacienţi critici cu arsuri prevăzut în anexa nr. 6;

2. evidenţa nominală a pacienţilor cu arsuri trataţi, pe bază de cod numeric personal, conform fişei individuale pacient prevăzute în anexa nr. 7;

b) indicatori de eficienţă:

1. cost mediu/pacient cu arsuri;

2. execuţia bugetului aprobat pentru AP - ARSURI, conform machetei de raportare a execuţiei bugetare pentru AP - ARSURI, prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 23. - Criteriile de eligibilitate pentru unităţile care derulează AP - ARSURI sunt:

1. asigurarea managementului cazurilor de arsuri:

a) echipă complexă formată din chirurgi plasticieni, ATI-şti antrenaţi în gestionarea acestor cazuri;

b) linie de gardă pe chirurgie şi ATI;

c) număr de cazuri semnificative/an (respectiv 60 de cazuri/copii, 150 de cazuri/adulţi);

d) circuite funcţionale;

e) paturi dedicate;

f) spaţii şi facilităţi adecvate;

g) medicamente specifice;

2. dotările de bază pentru realizarea intervenţiilor:

a) dermatoame;

b) mesh-graft expander;

c) cuţite calibrate.

Art. 24. - Conform criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 23, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, unităţile sanitare care derulează AP - ARSURI sunt următoarele:

1. Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi Bucureşti;

2. Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca;

3. Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar-Arseni;

4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”;

5. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”;

6. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi;

7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi;

8. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş:

9. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova:

10. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Dr. Pius Brînzeu” Timişoara;

11. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Loius Turcanu” Timişoara;

12. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj;

13. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj;

14. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa;

15. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;

16. Spitalul Clinic de Copii Braşov;

17. Spitalul Clinic de Urgenţă Oradea.

Art. 25. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care derulează AP - ARSURI, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 26. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 27. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.419.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONTRACT

pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP - ARSURI nr. ................. din .................

 

1. Părţile contractante

1.1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................................./Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul ................................., str. ................................. nr. ...., judeţul/sectorul ................................., telefon ................................., fax ................................., reprezentată prin

director executiv ................................. şi

1.2. Unitatea sanitară ................................., cu sediul în ................................., str. ................................. nr. ...., telefon ................................., fax ................................., reprezentată prin ................................., având Actul de înfiinţare/organizare nr. ................................., Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ................................., Dovada de evaluare nr. ................................., codul fiscal ................................. şi contul nr. ................................. deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. ................................. deschis la Banca ................................., dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

2. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea acţiunilor prioritare pentru tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici cu arsuri (AP - ARSURI), finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de .................................

3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor, prin act adiţional.

4. Obligaţiile părţilor

4.1. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:

a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP - ARSURI raportaţi de unităţile sanitare/instituţiile publice în condiţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri;

b) transmite Serviciului medicină de urgenţă, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP - ARSURI, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a);

c) monitorizează modul de derulare a AP - ARSURI;

d) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP - ARSURI, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP - ARSURI, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

e) întocmeşte un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unităţile sanitare/instituţiile care derulează AP - ARSURI; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP - ARSURI, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional, prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP - ARSURI;

f) transmite Serviciului medicină de urgenţă, până la sfârşitul lunii următoare celei de încheiere a trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);

g) transmite Serviciului medicină de urgenţă, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.

4.2. Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la pct. 4.1 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.

4.3. Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP - ARSURI din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, unităţile sanitare au următoarele obligaţii:

a) să asigure buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în cadrul AP - ARSURI, în concordanţă cu actele normative în vigoare;

b) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în prevederile legale privind calitatea asistenţei medicale;

c) să asigure tratamentul adecvat şi recomandarea dispozitivelor medicale conform reglementărilor în vigoare;

d) să utilizeze fondurile primite pentru AP - ARSURI potrivit destinaţiei acestora;

e) să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti;

f) să organizeze şi să conducă, prin directorul financiar-contabil, evidenţele tehnico-operative, precum şi evidenţele contabile ale cheltuielilor pentru AP - ARSURI şi pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie;

g) să efectueze, în condiţiile legii, achiziţia bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în AP - ARSURI;

h) să organizeze evidenţa beneficiarilor AP - ARSURI prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP - ARSURI, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;

i) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

j) să deţină autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP - ARSURI, emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

k) să transmită direcţiei de sănătate publică, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale privind sumele utilizate pentru AP - ARSURI, precum şi indicatorii realizaţi, răspunzând de exactitatea şi realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plăţii contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP - ARSURI în luna precedentă, cât şi a indicatorilor raportaţi;

l) să cuprindă sumele contractate pentru AP - ARSURI în bugetul de venituri şi cheltuieli şi să le aprobe odată cu acesta, în condiţiile legii;

m) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date referitoare la AP - ARSURI şi să răspundă de exactitatea şi realitatea datelor raportate;

n) să transmită trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportul de activitate întocmit de coordonatorul AP - ARSURI din cadrul unităţii sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

o) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de AP - ARSURI, conform prevederilor legale în vigoare;

p) să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP - ARSURI;

q) să raporteze corect şi la timp datele către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti;

r) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale, În primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici şi de eficienţă, precum şi valoarea bunurilor acordate în cadrul AP - ARSURI în perioada pentru care se face raportarea;

s) să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a execuţiei bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP - ARSURI, detaliat;

ş) să asigure organizarea permanenţei activităţii în secţiile în care sunt îngrijiţi pacienţii cu arsuri, conform reglementărilor legale.

4.4. Obligaţiile unităţilor sanitare prevăzute la pct. 4.3 se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum şi prin personalul implicat în realizarea activităţii programelor naţionale AP - ARSURI, în limitele competenţelor, potrivit legii,

5. Valoarea contractului

5.1. Valoarea contractului în anul ............. este de ................................. lei.

6. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP - ARSURI

6.1. Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP - ARSURI se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat.

6.2. În vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP - ARSURI, unitatea sanitară prezintă în primele 15 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:

a) cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;

b) decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract;

c) copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor acordate în perioada pentru care se face raportarea;

d) copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.

6.3. Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent şi rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condiţiile prevăzute la pct. 6.1.

7. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti analizează indicatorii prezentaţi din decont, precum şi gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul şi condiţiile prevăzute la pct. 6.2, sumele facturate de unitatea sanitară pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă.

8. Răspunderea contractuală

8.1. Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale unităţii sanitare, aşa cum sunt prevăzute la pct. 4.3.

8.2. Personalul implicat în realizarea activităţilor prevăzute în AP - ARSURI are următoarele obligaţii:

8.2.1. coordonatorul AP - ARSURI:

a) răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP - ARSURI, potrivit destinaţiei stabilite pentru acestea;

b) răspunde de organizarea evidenţei beneficiarilor AP - ARSURI pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;

c) dispune măsurile necesare aplicării metodologiei AP - ARSURI, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în aceasta;

d) răspunde de desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul AP - ARSURI, în conformitate cu prevederile în vigoare;

e) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora;

f) se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în prevederile legale şi normele privind calitatea produselor medicale, elaborate în condiţiile legii;

g) răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea dispozitivelor medicale şi la modul de acordare a tratamentului, în cadrul AP - ARSURI;

8.2.2. contabilul-şef al unităţii sanitare:

a) răspunde de modul de organizare a evidenţei tehnico-operative;

b) răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

c) răspunde de exactitatea şi realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;

d) asigură efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităţilor prevăzute în AP - ARSURI finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;

e) verifică documentele justificative prevăzute la pct. 6.2 prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activităţile prevăzute în AP - ARSURI finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii;

f) organizează şi conduce evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru AP - ARSURI, pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât şi în execuţia acestuia;

g) răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) are obligaţia să cuprindă sumele contractate pentru AP - ARSURI în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condiţiile legii.

9. Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate şi analizează indicatorii prezentaţi.

10. Controlul prevăzut la pct. 9 efectuat de direcţia de sănătate publică Judeţeană/a municipiului Bucureşti va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) respectarea reglementărilor legale în vigoare;

b) existenţa unor disfuncţionalităţi în derularea AP - ARSURI;

c) încadrarea în sumele contractate pe program;

d) dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite;

e) dacă au fost realizate obiectivele AP - ARSURI;

f) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite;

g) realitatea şi exactitatea datelor înregistrate şi raportate;

h) stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.

11. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

11.1. În cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea acestuia.

11.2. Prevederile pct. 11.1 nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor.

12. Soluţionarea litigiilor

12.1. Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.

13. Clauze speciale

13.1. Se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP - ARSURI, pe parcursul derulării acestuia.

13.2. Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.

14. Forţa majoră

14.1. Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majora şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.

14.2. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

14.3. Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.

14.4. În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.

15. Dispoziţii finale

15.1. Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.

15.2. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care întră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.

15.3. Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părţilor.

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se completează conform prevederilor legale în vigoare.

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................................./Municipiului Bucureşti .................................

Unitatea sanitară .................................

 

 

Director executiv,

Manager,

.................................

.................................

Director financiar-contabil,

Director adjunct executiv economic,

.................................

.................................

Avizat:

Director medical,

Biroul/Compartimentul juridic

.................................

.................................

Avizat:

 

Biroul/Compartimentul juridic

 

.................................

 

ANEXA Nr. 1

la contract

 

Unitatea sanitară

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................................./

Spitalul .................................

Municipiului Bucureşti

Nr. ...................... din ......................

Nr. ...................... din ......................

 

Către

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................................./Municipiului Bucureşti

 

CERERE JUSTIFICATIVĂ

în vederea decontării bunurilor acordate în luna ................./anul ................. în cadrul AP – ARSURI

 

1. Sold iniţial = ................. mii lei

2. Suma decontată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................................./Municipiului Bucureşti în luna precedentă = ................. mii lei

3. Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP - ARSURI în luna precedentă = ................. mii lei

4. Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP - ARSURI în luna precedentă - rând 3/rând 1 + rând 2 * 100 = ................. %

5. Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 + 2 - 3) = ................. mii lei

6. Suma necesar a fi decontată în luna în curs = ................. mii lei

 

Manager,

Director financiar-contabil,

.................................

.................................

 

NOTE:

a) Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoţită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziţionate în cadrul AP - ARSURI în luna precedentă.

b) Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, din care un exemplar se va depune la Direcţia de

Sănătate Publică a Judeţului ................................./Municipiului Bucureşti în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă.

 

ANEXA Nr. 2

la contract

 

Unitatea sanitară

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................................./

Spitalul .................................

Municipiului Bucureşti

Nr. ...................... din ......................

Nr. ...................... din ......................

 

Către

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .................................Municipiului Bucureşti

 

DECONT

privind utilizarea sumelor alocate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................................./Municipiului Bucureşti în luna ................./anul ................. pentru AP - ARSURI

 

1. Număr de indicatori fizici realizaţi*):

2. Costul mediu/indicator fizic realizat**): lei

3. Sumele achitate furnizorilor de materiale sanitare specifice aprovizionate în luna /anul : lei

4. Nr./Data şi suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată):

4.1 ................................. lei

4.2 ................................. lei

4.3 ................................. lei

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.

 

Manager,

Director financiar-contabil,

.................................

.................................

 

NOTE:

a) Decontul se întocmeşte lunar.

b) Decontul va fi însoţit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care fac obiectul plăţilor în luna pentru care se întocmeşte raportarea.

c) Decontul lunar se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................................./ Municipiului Bucureşti în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.


*) Se vor menţiona distinct indicatorii fizici realizaţi prevăzuţi în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri.

**) Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi; în cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.

 

ANEXA Nr. 2

 

Unitatea*) ................................. judeţul .................................

 

CEREREA DE FINANŢARE

fundamentată pentru AP - ARSURI pentru luna .................

Sursa de finanţare: .................................**)

Nr. ................. din .................

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A-sume finanţate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)*** ****))

B - plăţi efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)***)

C - gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior D - se acoperă din disponibil E - necesar de alimentat

 

AP - ARSURI

Prevedere bugetară aprobată pentru anul

A

B

C

Disponibil

Sume necesare pentru luna curentă

Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:

Se utilizează în luna pentru care se solicită finanţarea

Total necesar pentru luna curentă, din care:

D

E

-

0

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 - 3

6

7 = 8 + 9

8 = 6

9

TITLU CHELTUIELI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****) .................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.

 

 

 

 

 

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică

Director executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică

Numele şi prenumele .................................

Numele şi prenumele .................................

Semnătura .................................

Semnătura .................................

 

NOTE:

1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.

2. Cererea de finanţare fundamentată este însoţită de cererea de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa nr. 3, şi borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri.

3. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea.

4. În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP - ARSURI, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP - ARSURI în unitatea respectivă.


*) Unitatea este, după caz:

a) direcţia de sănătate publică pentru AP - ARSURI implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publica locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie;

b) spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP - ARSURI.

**) Se consemnează sursa de finanţare: „buget de stat” sau „venituri proprii - accize”, după caz.

***) Pentru anul 2018 se vor înscrie plăţile efectuate şi sumele finanţate cumulat de la 1 mai 2018.

****) Se consemnează titlul de cheltuieli:

- „Bunuri şi servicii - AAPL” - pentru AP - ARSURI implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;

- „Bunuri şi servicii – DSP” - pentru AP - ARSURI implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;

- „Transferuri” - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 3

 

Unitatea*) ................................. Judeţul .................................

 

CEREREA DE FINANŢARE

detaliată pentru AP - ARSURI pentru luna .................

Sursa de finanţare: ................................. **)

Nr. ................. din .................

 

Titlul de cheltuieli***) .................................

 

 

Natura cheltuielii

(obiectul plăţii, conform listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP - ARSURI)

Nr. şi data facturii fiscale

Suma (mii lei)

Scadenţa de plată a facturii

Total mii lei

 

 

 

0

Furnizori neachitaţi din lunile anterioare - Total

Factura

Factura .................................

 

 

 

 

Furnizori neachitaţi din luna curentă - Total

Factura

Factura .................................

 

 

 

 

Sume necesare pentru luna pentru care se solicită credite bugetare - Total

Categoria de cheltuială

.................................

.................................

 

 

 

 

 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.

 

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică

Director executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică

Numele şi prenumele .................................

Numele şi prenumele .................................

Semnătura .................................

Semnătura .................................

 

NOTE:

1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.

2. Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea.

3. În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP - ARSURI, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP - ARSURI în unitatea respectivă.


*) Unitatea este, după caz:

a) direcţia de sănătate publică pentru AP - ARSURI implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie;

b) spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP - ARSURI.

**) Se consemnează sursa de finanţare „buget de stat” sau „venituri proprii - accize”, după caz.

***) Se consemnează titlul de cheltuieli:

- „Bunuri şi servicii - AAPL” - pentru AP - ARSURI implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;

- „Bunuri şi servicii - DSP” - pentru AP - ARSURI implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;

- „Transferuri” - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.

 

ANEXA Nr. 4

 

Unitatea care derulează AP - ARSURI .................................

 

BORDEROU CENTRALIZATOR

nr. ................./data ................. cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului secundar/terţiar

de credite care însoţesc cererile de finanţare fundamentate pentru luna .................

 

Nr. crt.

Documentul

Termenele de plată a obligaţiilor

Suma solicitată de finanţat

Denumirea bunurilor/

serviciilor achiziţionate

Felul*)

Seria

Numărul

Data emiterii

(ziua/luna/anul)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 


*) Se va menţiona denumirea documentului în conformitate cu legislaţia privind documentele financiar-contabile, precum şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.).

 

Subsemnatul  ................................. în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menţionate în prezentul borderou centralizator şi, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condiţiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru „BUN DE PLATĂ.

 

Semnătura persoanei împuternicite

 

Ordonatorul de credite,

Coordonatorul AP - ARSURI,

.................................

.................................

(numele în dar şi semnătura)

(numele în clar şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 5

 

MACHETA DE RAPORTARE

a indicatorilor de evaluare (fizici şi de eficienţă) (conform art. 17 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri)

 

Unitatea  .................................

Acţiuni prioritare privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri

Raportare pentru trimestrul*) .................

Nr. ................. din .................

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei)

B - plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)

C - suma rămasă neutilizată de la începutul anului

 

AP - ARSURI

Prevedere bugetară anuală

(lei)

Finanţare primită în trimestrul de raportat

(lei)

Indicatori fizici realizaţi în trimestrul de raportat

Finanţare primită de la începutul anului

(lei)

Indicatori fizici realizaţi cumulat de la începutul anului

Cheltuiala efectiva realizată în trimestrul de raportat

(lei)

Cheltuiala efectivă realizată cumulat de la începutul anului (lei)

Cost mediu realizat pe fiecare indicator

fizic

(lei)

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 8-6

10

11

12 = 5-1

Numărul de pacienţi critici cu arsuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managerul unităţii care derulează AP - ARSURI**),

Directorul financiar-contabil al unităţii sanitare**),

Coordonatorul AP - ARSURI,

.................................

.................................

.................................

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică***)

Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică***)

.................................

.................................


*) Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.

**) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP - ARSURI derulate la nivelul acesteia, pe care le transmite direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice, În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri.

***) Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului, pe care le transmite Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice, În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri.

 

NOTĂ:

Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi.

În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se fiecare acţiune.

Sumele care se găsesc în tabel se exprimă în lei.

 

ANEXA Nr. 6

 

FORMULAR DE RAPORTARE LUNARĂ

a numărului de pacienţi critici cu arsuri

 

Unitatea sanitară .................................

Lista beneficiarilor AP – ARSURI

Luna/anul .................................

 

Nr. crt.

CNP

Localitatea de domiciliu

Secţia de provenienţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager,

Coordonator local,

.................................

.................................

 

ANEXA Nr. 7

 

FIŞĂ INDIVIDUALĂ PACIENT

 

Formularul de raportare pentru pacientul cu arsuri

 

Indicator

Fişă individuală a pacientului (se reţine la nivelul secţiei care derulează AP - ARSURI)

(nr.)

Sumar de transmis către Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii

(nr.)

Număr total de pacienţi

 

Nr.

Rata totală a mortalităţii pacienţilor cu arsuri

 

% decedaţi din total pacienţi admişi în AP - ARSURI

Cauza decesului

Vârsta

0-1 an

Da/Nu

Nr. pacienţi

1-5 ani

Da/Nu

Nr. pacienţi

6-10 ari

Da/Nu

Nr. pacienţi

10-18 ani

Da/Nu

Nr. pacienţi

18-25 ani

Da/Nu

Nr. pacienţi

26-40 ani

Da/Nu

Nr. pacienţi

41-50 ani

Da/Nu

Nr. pacienţi

51-60 ani

Da/Nu

Nr. pacienţi

60-70 ani

Da/Nu

Nr. pacienţi

70-80 ani

Da/Nu

Nr. pacienţi

>80 ani

Da/Nu

Nr. pacienţi

Suprafaţa arsurii

<10%

Da/Nu

Nr. pacienţi

10-20%

Da/Nu

Nr. pacienţi

21-30%

Da/Nu

Nr. pacienţi

31-40%

Da/Nu

Nr. pacienţi

41-50%

Da/Nu

Nr. pacienţi

51-60%

Da/Nu

Nr. pacienţi

60-75%

Da/Nu

Nr. pacienţi

>75%

Da/Nu

Nr. pacienţi

Tipul arsurii

Termică

Da/Nu

Nr. pacienţi

Chimică

Da/Nu

Nr. pacienţi

Electrică

Da/Nu

Nr. pacienţi

Profunzimea arsurii (se va lua în considerare gradul cel mai mare al arsurii)

Grad I

Da/Nu

Nr. pacienţi

Grad II

Da/Nu

Nr. pacienţi

Grad III

Da/Nu

Nr. pacienţi

Grad IV

Da/Nu

Nr. pacienţi

 

Indicator

Fişă individuală a pacientului (se reţine la nivelul secţiei care derulează AP - ARSURI)

(nr.)

Sumar de transmis către Serviciul medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii

(nr.)

Zona arsurii

Cap

Da/Nu

Nr. pacienţi

Gât

Da/Nu

Nr. pacienţi

Leziuni inhalatorii

Da/Nu

Nr. pacienţi

Leziuni asociate leziunilor inhalatorii (intoxicaţie cu fum/ gaze toxice)

Da/Nu

Nr. pacienţi

Torace

Da/Nu

Nr. pacienţi

Centură scapulară

Da/Nu

Nr. pacienţi

Braţ

Da/Nu

Nr. pacienţi

Antebraţ

Da/Nu

Nr. pacienţi

Mână

Da/Nu

Nr. pacienţi

Degete

Da/Nu

Nr. pacienţi

Abdomen

Da/Nu

Nr. pacienţi

Bazin

Da/Nu

Nr. pacienţi

Coapsă

Da/Nu

Nr. pacienţi

Genunchi

Da/Nu

Nr. pacienţi

Gambă

Da/Nu

Nr. pacienţi

Picior

Da/Nu

Nr. pacienţi

Degete picior

Da/Nu

Nr. pacienţi

Comorbidităţi la data la care a suferit arsura

Cardio-vasculare

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Respiratorii

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Renale

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Digestive

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Neurologice

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Metabolice

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Reumatice şi inflamatorii

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Traumatice

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Endocrine

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Infecţioase

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Durata totală de spitalizare

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Zile de internare în unitatea de pacienţi critici (terapie intensivă supraspecializată arşi)

Nr.

Nr. total zile pt. toţi pacienţii aferenţi perioadei de raportare

Număr de zile de ventilaţie mecanică/bolnav

Nr.

Nr. total zile pt. toţi pacienţii aferenţi perioadei de raportare

Complicaţii suferite în cursul episodului de internare

Aritmii

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Bacteriemie

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi defalcat pe tipuri de germeni

Pneumonie

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi defalcat pe tipuri de germeni

Infecţie invazivă sistemică

Da/Nu + Diagnostic microbiologic

Nr. pacienţi defalcat pe tipuri de germeni

Infecţie de plagă arsă

Da/Nu + Diagnostic microbiologic

Nr. pacienţi defalcat pe tipuri de germeni

Disfuncţie multiplă de organ de cauză noninfecţioasă

Da/Nu + Diagnostic

Nr. pacienţi

Necesită resuscitare volemică, în urma consultului unui medic specialist de chirurgie plastică şi reparatorie în primele 12 ore de la internare

Da/Nu

Nr. pacienţi

Număr de zile până la prima excizie

Nr.

Nr. mediu de zile

Număr de zile până la prima grefare

Nr.

Nr. mediu de zile

Servicii de kinetoterapie recomandate

Nr.

Nr. mediu de zile

Servicii de psihoterapie recomandate

Nr.

Nr. mediu de zile

Servicii de kinetoterapie efectuate

Nr.

Nr. total

Servicii de psihoterapie efectuate

Nr.

Nr. total

 

ANEXA Nr. 8

 

MACHETA DE RAPORTARE

a execuţiei bugetare pentru AP – ARSURI

 

Acţiuni prioritare privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri

Unitatea care derulează AP - ARSURI*)/Direcţia de sănătate publică**) .................................

Raportare pentru***) .................................

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - plăţi efectuate în trimestrul de raportat (lei)

B - plăţi efectuate cumulat de la începutul anului (lei)

 

Nr. crt.

Titlul bugetar

Buget de stat

Venituri proprii

Prevedere bugetară anuală

(lei)

Finanţare primită în trimestrul de raportat

(lei)

Finanţare primită de la începutul anului

(lei)

A

B

Prevedere bugetară anuală

(lei)

Finanţare primită în trimestrul de raportat

(lei)

Finanţare primită de la începutul anului

(lei)

A

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Bunuri şi servicii, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Bunuri şi servicii AAPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Bunuri şi servicii DSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Transferuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.

 

Managerul unităţii care derulează AP - ARSURI*),

Directorul financiar-contabil

Coordonatorul local al unităţii sanitare*),

.................................

.................................

.................................

Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică***)

Directorul executiv adjunct economic al direcţiei de sănătate publică***)

.................................

.................................


*) Semnează raportările întocmite de unitatea sanitară pentru AP - ARSURI derulate la nivelul acesteia, pe care le transmite direcţiei de sănătate publică. Pentru unităţile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, raportările vor fi transmise Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri.

**) Semnează raportările centralizate la nivelul judeţului, pe care le transmite Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.419/2017 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu arsuri.

***) Raportarea se întocmeşte trimestrial şi anual.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.