MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 121/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 121         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 februarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

4. - Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protecţie civilă a Uniunii Europene - COM (2017) 772 final

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 745 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

94. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii INDUSTRIAL PARK IŞALNIŢA - S.R.L.

 

171. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI - S.A.

 

188. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

33. - Ordin pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.4/2015

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protecţie civilă a Uniunii Europene - COM (2017) 772 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicata, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionali taţi i, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/14 din 31.01.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. constată că temeiul juridic al propunerii de decizie se întemeiază pe prevederile articolului 196 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene referitor la protecţia civilă în cadrul Uniunii.

2. Alegerea formei juridice este decizia, întrucât mecanismul european de protecţie civilă a fost instituit printr-o decizie, acelaşi instrument juridic fiind adecvat şi pentru modificarea acesteia.

3. constată că prezenta propunere de decizie respectă principiul subsidiarităţii, deoarece obiectivele prezentei propuneri pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, din motive ce ţin de dimensiuni şi de efecte. Astfel, în situaţia unor posibile dezastre, statele membre nu pot asigura un răspuns suficient acţionând pe cont propriu, asistenţa din partea UE fiind necesară pentru a sprijini şi completa acţiunea acestora.

De asemenea, prezenta propunere introduce măsuri menite Să asigure coerenţa şi simplificarea procedurilor administrative, astfel încât să se reducă timpul necesar pentru furnizarea asistenţei vitale, precum şi posibilităţi suplimentare de a consolida capacitatea colectivă de pregătire şi răspuns la dezastre.

4. constata că prezenta propunere respectă principiul proporţionalităţii întrucât nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor propuse. De asemenea, simplificarea anumitor rate de cofinanţare din partea UE şi eliminarea cofinanţării în anumite domenii vor reduce sarcina administrativă.

5. salută:

a) iniţiativa Comisiei de a analiza modul în care regulile pentru perioada de după anul 2020 ar putea facilita, cu ajutorul cofinanţării, consolidarea capacităţilor de răspuns la dezastre, prin intermediul fondurilor politicii de coeziune utilizate în contextul Rezervei europene de protecţie civilă;

b) simplificarea procedurilor administrative în sprijinul operaţiunilor de urgenţă.

6. consideră că propunerea Comisiei este oportună, având în vedere situaţiile de urgenţă cu consecinţe nefericite din ultimii ani, propunând soluţii la sincopele identificate în cadrul situaţiilor cu care statele participante s-au confruntat atât în calitate de beneficiari ai asistenţei, cât şi în calitate de participanţi activi la procesul de asistenţă a statelor afectate.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 5 februarie 2018.

Nr. 4.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 745

din 23 noiembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor „art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru”, excepţie ridicată de Ionuţ Alexandru, Mariana Damian şi Mihaela Marin în Dosarul nr. 2.024/1/2016 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.452D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 752 din 16 decembrie 2014 şi Decizia nr. 661 din 15 octombrie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 21 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 2.024/1/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor „art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.” Excepţia a fost ridicată de Ionuţ Alexandru, Mariana Damian şi Mihaela Marin cu prilejul soluţionării cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată într-o cauză având ca obiect o cerere de strămutare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că prevederile criticate sunt neconstituţionale „în măsura în care dispun alimentarea bugetului administraţiilor locale cu 70% din taxa judiciară, în condiţiile în care administraţiile locale de la domiciliul plătitorilor nu participă la administrarea justiţiei şi nu fac nicio cheltuială în acest scop.” Apreciază, totodată, că Guvernul, emitent al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, a folosit denumirea înşelătoare de „taxă judiciară”, în loc să informeze corect cetăţenii, în sensul că cei 70% din taxa judiciară, care intră în bugetul administraţiilor locale sunt, în realitate, un impozit suplimentar în favoarea administraţiilor locale, impus celor care apelează la justiţie.

6. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul netemeiniciei excepţiei de neconstituţionalitate. Instanţa de judecată apreciază că prevederile art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 nu aduc nicio atingere dispoziţiilor constituţionale invocate, astfel încât, prevederile prin care este reglementată destinaţia sumelor colectate cu titlu de taxă judiciară de timbru nu îngrădesc nicidecum accesul liber la justiţie şi nici dreptul la un proces echitabil.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 661 din 15 octombrie 2015.

9. Avocatul Poporului apreciază că prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 sunt constituţionale. Arată, în esenţă, că reglementarea legală prin care se impune obligaţia de a achita o taxă de timbru, în cuantum fix, pentru cererile de strămutare în materie civilă, urmăreşte menţinerea unui raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul legitim urmărit prin impunerea unei taxe de timbru în cuantum rezonabil, neputând fi apreciat de natură a afecta justiţiabilul din punct de vedere financiar.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut în dispozitivul încheierii de sesizare a Curţii Constituţionale, îl constituie prevederile „art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Din examinarea notelor scrise ale autorilor excepţiei de neconstituţionalitate şi a conţinutului încheierii de sesizare, Curtea constată că, în realitate, criticile formulate de autorii excepţiei vizează prevederile art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013. Curtea reţine, totodată, faptul că alin. (3) al art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 a fost abrogat, ulterior sesizării Curţii Constituţionale, prin art. V din Legea nr. 177 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 21 iulie 2017. În legătură cu examinarea unor texte de lege ce nu mai sunt în vigoare, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, interpretând sintagma „în vigoare” din cuprinsul art. 29 din Legea nr. 47/1992, text care circumstanţiază controlul de constituţionalitate numai la legile şi ordonanţele în vigoare, Curtea Constituţională a reţinut că acest control vizeaz㠄dispoziţiile aplicabile cauzei, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare”, dar ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. Astfel, deşi nu mai sunt în vigoare, prevederile art. 40 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 îşi produc în continuare efectele juridice, fiind aplicabile speţei, aşa încât, în aceste condiţii, Curtea urmează a se pronunţa asupra constituţionalităţii acestora. Având în vedere cele mai sus precizate, Curtea reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate prevederile art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, care au următorul conţinut normativ:

- Art. 9 lit. b): „Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel: [...]

b) cereri de strămutare în materie civilă -100 lei;”;

- Art. 40 alin. (3): „La finele fiecărei zile lucrătoare, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului virează o cotă de 30% din suma colectată în contul de venituri al bugetului local prevăzut la alin. (1) în ziua respectivă în contul distinct de venituri al bugetului de stat «Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru», deschis la unităţile Trezoreriei Statului. Ministerul Finanţelor Publice comunică lunar Ministerului Justiţiei informaţiile privind sumele virate în acest cont/

14. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 31 alin. (2) referitoare la obligaţia autorităţilor publice de a asigura informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal, art. 44 alin. (1) şi (2) referitoare la dreptul de proprietate privată şi celor ale art. 56 alin. (1) şi (2) referitoare la contribuţiile financiare.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în legătură cu problema instituirii taxelor judiciare de timbru, s-a pronunţat de nenumărate ori, concluziile reţinute fiind aplicabile pe deplin şi speţei de faţă. Curtea constată, de asemenea, că soluţia legislativă criticată din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 a mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare, în acest sens, fiind, spre exemplu, Decizia nr. 221 din 12 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 13 iunie 2016, Decizia nr. 680 din 13 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 decembrie 2014 sau Decizia nr. 573 din 16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 5 decembrie 2014.

16. Prin aceste decizii, instanţa de contencios constituţional a statuat c㠄accesul la justiţie nu presupune gratuitatea actului de justiţie şi nici, implicit, realizarea unor drepturi pe cale judecătorească în mod gratuit. În cadrul mecanismului statului, funcţia de restabilire a ordinii de drept, ce se realizează de către autoritatea judecătorească, este de fapt un serviciu public ale cărui costuri sunt suportate de la bugetul de stat. În consecinţă, legiuitorul este îndreptăţit să instituie taxe judiciare de timbru pentru a nu se afecta bugetul de stat prin costurile procedurii judiciare deschise de părţile aflate în litigiu. De asemenea, Curtea a reţinut că art. 21 din Constituţie nu instituie nicio interdicţie cu privire la taxele în justiţie, fiind legal şi normal ca justiţiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăşurată de autorităţile judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora.

17. Mai mult, în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (1), potrivit cărora „Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice”, Curtea a arătat că plata taxelor şi a impozitelor reprezintă O obligaţie constituţională a cetăţenilor. S-a reţinut, totodată, că echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanţa de judecată prin hotărârea pe care o pronunţă în cauză, plata acestora revenind părţii care cade în pretenţii.

18. În acelaşi sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în care s-a statuat că o caracteristică a principiului liberului acces la justiţie este aceea că nu este un drept absolut (Hotărârea din 28 mai 1985, pronunţată în Cauza Ashingdane împotriva Regatului Unit al Marii Britanii). Astfel, acest drept care cere, prin însăşi natura sa, o reglementare din partea statului poate fi subiectul unor limitări, atât timp cât nu este atinsă însăşi substanţa sa. De asemenea, în Hotărârea din 19 iunie 2001, pronunţată în Cauza Kreuz împotriva Poloniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că, în conformitate cu principiile care se degajă din jurisprudenţa sa, ea nu a respins niciodată ideea de impunere a unor restricţii financiare cu privire la accesul unei persoane la justiţie, tocmai în interesul unei bune administrări a justiţiei. Totodată, Curtea Europeană a reţinut că instituirea unor taxe judiciare de timbru nu reprezintă o încălcare per se a dreptului de acces la instanţele judecătoreşti, fiind respinsă teza ce echivalează dreptul de acces la justiţie cu gratuitatea actului de justiţie. Statele membre trebuie să se asigure, însă, de faptul că sumele împovărătoare pentru posibilităţile financiare ale anumitor justiţiabili nu reprezintă o restricţie disproporţionată ce împiedică dreptul de acces la o instanţă de judecată.

19. Raportat la criticile din prezenta cauză, în jurisprudenţa sa în materie, Curtea a subliniat că nu se poate vorbi despre un cuantum împovărător al taxei judiciare de timbru, acesta fiind unul rezonabil, în cuantum fix de 100 de lei, care nu este de natură a afecta justiţiabilul din punct de vedere financiar. Ca atare, nu pot fi reţinute criticile referitoare la restricţionarea accesului la justiţie prin instituirea acestei taxe fixe, datorată în cazul depunerii unei cereri de strămutare, în materie civilă, şi nici încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 alin. (1) şi (2) privind dreptul de proprietate privată.

20. De altfel, în ipoteza în care ar exista situaţii în care părţile să nu poată plăti taxele de timbru din cauza cuantumului excesiv al acestora şi, în consecinţă, să nu se poată adresa justiţiei, Curtea a menţionat că legiuitorul a instituit, prin prevederile art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, posibilitatea instanţei de judecată de a acorda scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru. Această reglementare vizează tocmai acele situaţii în care partea mi poate face faţă cheltuielilor unui proces din cauza lipsei mijloacelor materiale, constituind o garanţie a liberului acces la justiţie. Aprecierea legalităţii şi temeiniciei cererilor întemeiate pe dispoziţiile mai sus citate se realizează de către instanţa de judecată în temeiul prerogativelor conferite de Constituţie şi legi, pe baza probelor care însoţesc aceste cereri.

21. În ce priveşte critica privind destinaţia sumelor provenite din taxa judiciară de timbru, prin Decizia nr. 118 din 6 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 13 mai 2014, Curtea a reţinut că, „potrivit dispoziţiilor constituţionale, este dreptul exclusiv al legiuitorului să stabilească destinaţia impozitelor şi taxelor, precum şi a altor venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în condiţiile legii”. Totodată, prin Decizia nr. 931 din 13 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 10 ianuarie 2013, Curtea a reţinut că, „potrivit principiului realităţii bugetare sau neafectării veniturilor bugetare, veniturile se înscriu în buget pe surse de provenienţă, iar cheltuielile pe acţiuni şi obiective concrete, astfel încât veniturile odată intrate în buget se depersonalizează şi servesc la efectuarea cheltuielilor în ordinea prevăzută în buget. Acest principiu este determinat de necesităţile practice ale execuţiei bugetare, care au demonstrat că o afectare iniţială a unui venit poate conduce fie la imposibilitatea realizării obiectivului finanţat, fie la cheltuirea întregului venit, deşi necesităţile nu o impun. Calificarea unor surse de venituri ca aparţinând bugetului de stat sau bugetelor locale este o decizie de oportunitate bugetară ce poate fi cenzurată de Curtea Constituţională numai în situaţia în care funcţionarea unei puteri a statului este pusă în pericol, ceea ce, în speţă, nu este cazul.”

22. Totodată, Curtea a constatat c㠄independenţa financiară a justiţiei nu este dată de destinaţia taxei judiciare de timbru, ci de existenţa în sine a unor alocaţii bugetare suficiente pentru a se asigura buna funcţionare a instanţelor. Taxele judiciare de timbru constituie o contraprestaţie raportat la actul de justiţie, însă faptul că ele nu se fac venit la bugetul afectat sistemului justiţiei nu înseamnă automat că o asemenea taxă nu are un scop legitim. Statul poate să acorde o altă destinaţie sumelor de bani provenite din contraprestaţia efectuată la serviciul public prestat de instanţele judecătoreşti, respectiv ca acestea să se facă venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia debitorul îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal.” De altfel, în cuprinsul art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 (în prezent abrogat prin Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), se prevedea c㠄începând cu data de 1 ianuarie 2014, din sumele încasate în contul bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, cota care se virează la bugetul de stat potrivit art. 40 alin. (3) este de 45%” (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 752 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 6 februarie 2015).

23. În ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 31 alin. (2) referitoare la obligaţia autorităţilor publice de a asigura informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal, apreciem că acestea nu au relevanţă în soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ionuţ Alexandru, Mariana Damian şi Mihaela Marin în Dosarul nr. 2.024/1/2016 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 9 lit. b) coroborate cu cele ale art. 40 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii INDUSTRIAL PARK IŞALNIŢA - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale alin. (1) al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin, (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societăţii INDUSTRIAL PARK IŞALNIŢA - S.R.L., cu sediul social în judeţul Dolj, comuna Işalniţa, sat Işalniţa, str. Preot Grigore Ţolescu nr. 22, camera 1, cod unic de înregistrare 26065984, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 15 ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Işalniţa, judeţul Dolj şi identificat în baza extrasului de carte funciară pentru informare nr. 31958, emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Craiova, la data de 27.10.2017;

b) are o suprafaţă de 8,24 ha.

(2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial,

Art. 4. - Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul

la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, şi de art. 456 alin. (1) lit. i) şi art. 464 alin. (1) lit. n)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este comuna Işalniţa, judeţul Dolj.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2018.

Nr. 94.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului viceprim-ministru lui, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI - S.A.

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale alin. (1) al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Parc Industrial Bărcăneşti - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2015, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind acordarea celui de-al cincilea titlu de parc industrial Societăţii Ploieşti Industrial Parc - S.A”

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se dispune acordarea celui de-al cincilea titlu de parc industrial Societăţii Ploieşti Industrial Parc - S.A., cu sediul social în judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, Str. Sferei nr. 1, cod unic de înregistrare 14380546, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2”,

3. La articolul 2, litera a) de la alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(a) este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova şi identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 20032/20028/20026/20212/20016/20020/20022/20023/11.112014, 20205/21.10.2014 şi 25234/16.10.2017, emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ploieşti;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2018.

Nr. 171.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (6) şi (8), ale art. 324 alin. (10) şi alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 51 alin. (2) lit. c) şi d) din titlul I „Dispoziţii generale” şi ale pct. 104 alin. (2) din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul conform comunicat de Ministerul Finanţelor Publice prin Adresa nr. 716.402 din 18.01.2018,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin, (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, cod: 14.13.01.02/c.a., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul menţionat la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularului menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 795/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 25 februarie 2016.

Art. 6, - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2018.

Nr. 188.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANAF

Agonia Naţională de Administrare Fiscală

Declaraţie

privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

311

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

 

Perioada de raportare

Luna

 

Anul

 

I. FELUL DECLARAŢIEI

Declaraţie rectificativ㠁

Temeiul legal pentru depunerea formularului 311 după anularea rezervei verificării ulterioare:

- art. 105 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 

- art. 105 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 

Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 

Codul de identificare fiscală al succesorului:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

DENUMIRE / NUME. PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL

JUDEŢ

 

SECTOR

 

LOCALITATE

 

STRADA

 

NR.

 

BLOC

 

SC.

 

ET.

 

AP.

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

 

III. DATE PRIVIND ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA

 

1. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA

 

 

 

 

2.1 Anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal



2.2 Anularea înregistrării în scopuri de TVA, la cerere, conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal a persoanelor impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare



 

3. Data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal

 

 

 

IV. DATE PRIVIND OBLIGAŢIA DE PLATA - pentru persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată este anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

A. Operaţiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau li) din Codul fiscal

Baza impozabilă

- lei -

TVA de plată

- lei -

1. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii

 

 

2. Achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoană obligată la plata taxei. În condiţiile legii

 

 

Subtotal

 

 

B. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. a) - e), g) sau h) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA

 

 

Total (A+B)

 

 

 

V. DATE PRIVIND OBLIGAŢIA DE PLATĂ - pentru persoanele impozabile care, după anularea  înregistrării în scopuri de TVA, au fost înregistrate conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal

Operaţiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, pentru care au fost/nu au fost emise facturi şi pentru care nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare În scopuri de TVA anulat

Baza impozabilă

- lei -

TVA de plată

- lei -

Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii taxabile

 

 

 

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

 

Semnătura

 

 

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Numele persoanei care a verificat

 

Cod: 14.13.01.02/c.a.

 

ANEXA Nr. 2

 

Instrucţiuni de completare a formularului (311)

„Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e),

lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

 

„Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, denumită în continuare declaraţie, se depune, după cum urmează:

- potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal;

- potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii

efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- potrivit pct. 51 alin. (2) lit. c) din titlul I „Dispoziţii generale” din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, emit facturi de corecţie pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA, dar au emis facturi în acea perioadă;

- potrivit pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I „Dispoziţii generale” din Normele metodologice, de către persoanele impozabile care, după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), emit facturi pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate în perioada în care au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA şi nu au emis facturi în acea perioadă.

Declaraţia se depune:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal;

- până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

- după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în situaţia în care se emit facturi de corecţie conform pct. 51 alin. (2) fit. c) din titlul I al Normelor metodologice;

- după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în situaţia în care se emit facturi conform pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I al Normelor metodologice.

Declaraţia se transmite obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.326/2017 privind declaraţiile fiscale

care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă.

Perioada de raportare - se completează cu anul şi luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau achiziţiile de bunuri şi/sau servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.

În situaţiile prevăzute la pct. 51 alin. (2) lit. c) şi d) din titlul I al Normelor metodologice se completează cu anul şi luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat.

I. Felul declaraţiei

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

În declaraţia rectificativă se rectifică obligaţiile de plată declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

În situaţia În care persoana impozabilă depune declaraţia după anularea rezervei verificării ulterioare, în condiţiile art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se bifează, în căsuţa corespunzătoare, temeiul legal pentru depunerea declaraţiei.

Caseta „Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscal㔠- se bifează cu X în situaţia îndeplinirii, de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa, a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situaţie se înscrie codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secţiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”, la rubrica „cod de identificare fiscal㔠se înscrie codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

II. Date de identificare a persoanei impozabile

1. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, obligată la plata taxei conform art. 324 alin. (10) sau alin. (11) din Codul fiscal şi pct. 51 alin. (2) lit. c) şi d) din titlul I al Normelor metodologice.

2. Cod de identificare fiscală - se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

- comercianţii, persoane fizice şi juridice, precum şi alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

- contribuabilii persoane fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia comercianţilor, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

- persoanele fizice, altele decât cele de mai sus, înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea

de subiect de drept fiscal, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, se înscrie codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile obligată la plata taxei conform art. 324 alin. (10) sau alin. (11) din Codul fiscal şi pct. 51 alin. (2) lit. c) şi d) din titlul I al Normelor metodologice.

III. Date privind anularea înregistrării în scopuri de TVA

1. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA - se înscrie data de la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.

2.1 sau 2.2 - Se bifează căsuţa corespunzătoare situaţiei în care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, din oficiu, de organul fiscal, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-

e) sau h) din Codul fiscal, sau la cererea contribuabilului, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, după caz. Pct. 1 şi 2.1 sau 2.2 se completează doar de persoanele impozabile care, la data completării declaraţiei, au codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat.

3. Data înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal - se înscrie data de la care persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal. Se completează doar de persoanele impozabile care, la data completării declaraţiei, sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.

IV. Date privind obligaţia de plată - pentru persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată este anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g)sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

A. Operaţiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal - se completează de către persoanele impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA este anulată, din oficiu, conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, care efectuează operaţiuni din sfera TVA după anularea înregistrării şi care au bifat căsuţa corespunzătoare din secţiunea III, pct. 2.1.

1. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii

Coloana „Baza impozabil㔠- se completează cu:

- baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA;

- baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri efectuate prin organele de executare silită, după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Coloana „TVA de plat㔠- se completează cu:

- suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA;

- suma taxei colectate aferentă tuturor livrărilor de bunuri efectuate prin organele de executare silită, după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

2. Achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii

Coloana „Baza impozabil㔠- se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal şi a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

Coloana „TVA de plat㔠- se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, pentru achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condiţiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal şi a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

B. Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, dara căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA - se completează de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e), g) sau h) din Codul fiscal, după caz, pentru livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării lin scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA. Se completează de către persoanele impozabile care au bifat căsuţa corespunzătoare din secţiunea III, pct. 2.1 sau pct. 2.2, după caz.

Coloana „Baza impozabil㔠- se completează cu baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

Coloana „TVA de plat㔠- se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

V Date privind obligaţia de plată - pentru persoanele impozabile care, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, au fost înregistrate conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal

Operaţiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, pentru care au fost/nu au fost emise facturi şi pentru care nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat - se completează de către persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 316 alin, (11) lit. a)-e) şi h) din Codul fiscal sau conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) şi h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la 1 ianuarie 2016. Se completează de persoanele impozabile care au bifat căsuţa corespunzătoare din secţiunea III, pct. 3.

Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii

Coloana „Baza impozabil㔠- se completează cu:

- baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru care au fost emise facturi, dar nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, conform pct. 51 alin. (2) lit. c) din titlul I al Normelor metodologice;

- baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru care nu au fost emise facturi şi nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, conform pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I al Normelor metodologice. Coloana „TVA de plat㔠- se completează cu:

- suma taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile ari 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru care au fost emise facturi, dar nu a fost colectată TVA aferentă acestora în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat. În situaţia în care există diferenţe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat şi taxa înscrisă în facturile de corecţie emise după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, potrivit dispoziţiilor pct. 51 alin. (3) din titlul I al Normelor metodologice, aceste diferenţe se înscriu în decontul de TVA, în secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, iar taxa care ar fi trebuit colectată se înscrie în această coloană;

- suma taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii taxabile efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru care nu au fost emise facturi şi nu a fost colectată TVA aferentă acestora. În situaţia în care există diferenţe între taxa pe care ar fi trebuit să o colecteze în perioada în care persoana impozabilă a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat şi taxa înscrisă în facturile emise după înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, potrivit dispoziţiilor pct. 51 alin. (3) din titlul I al Normelor metodologice, aceste diferenţe se înscriu în decontul de TVA, în secţiunea „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, iar taxa care ar fi trebuit colectată se înscrie în această coloană.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE

de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”

 

1. Denumirea formularului: „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”.

2. Cod: 14 13.01.02/c.a.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristicile de editare - se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare

5. Se utilizează la: - declararea sumei reprezentând:

- taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate şi/sau pentru achiziţii de bunuri şi/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal şi al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) sau h) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3)-(8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;

- taxa care ar fi trebuit colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în perioada în care acestea au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat conform prevederilor art. 316 alin, (11) lit. a)-e) şi h) din Codul fiscal sau conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) şi h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care au fost emise facturi şi nu a fost colectată taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora, în conformitate cu pct. 51 alin. (2) lit. c) din titlul I al Normelor metodologice;

- taxa care ar fi trebuit colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile efectuate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, în perioada în care acestea au avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) şi h) din Codul fiscal sau conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) şi h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care nu au fost emise facturi şi nu a fost colectată taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora, în conformitate cu pct. 51 alin. (2) lit. d) din titlul I al Normelor metodologice.

6. Circulă: în format electronic, la organul fiscal competent.

7. Se arhivează: la organul fiscal.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, litera e1) va avea următorul cuprins:

„e1) verifică semestrial existenţa certificatelor de origine, precum şi a altor documente emise fie de ministerele de resort prevăzute la art. 3 alin. (10) din Lege, fie de instituţii din subordinea acestor ministere din care să rezulte cantităţile de SRE utilizate pentru producerea energiei electrice în semestrul anterior de către producători în centralele electrice acreditate; .

2. La articolul 6, litera d1) va avea următorul cuprins:

„d1) transmit la OTS certificatele de origine şi alte documente emise fie de ministerele de resort prevăzute la art. 3 alin. (10) din Lege, fie de instituţii din subordinea acestor ministere, din care să rezulte cantităţile de SRE utilizate pentru producerea energiei electrice şi buletinele de analiză din care rezultă puterea calorifică inferioară a combustibililor utilizaţi;”.

3. La articolul 9, alineatul (81) va avea următorul cuprins:

„(81) în cazul neîndeplinirii prevederilor alin, (8) de către operatorii economici acreditaţi care produc energie electrică utilizând SRE prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Lege, se asimilează combustibilului convenţional cantitatea de combustibil care nu este însoţită de certificate de origine eliberate sau de alte documente emise fie de ministerele de resort prevăzute la art. 3 alin. (10) din Lege, fie de instituţii din subordinea acestor ministere, din care să rezulte cantitatea de SRE fără certificate de origine utilizată pentru producerea energiei electrice de către operatorii economici respectivi în semestrul de analiză.”

4. În anexa nr. 2 la regulament, punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Dacă PF ≤ 10%, se calculează PSRE, CO - ponderea consumului de SRE însoţite de certificate de origine emise în condiţiile art. 3 alin. (10) din Lege în total consum de combustibil al instalaţiei de ardere/cazanului energetic, cu relaţia de calcul:

 

PSRE, CO = CSRE, CO /(CSRE + CF) * 100 [%] (4),

 

unde CSRE, CO este cantitatea de surse regenerabile de energie însoţite de certificate de origine consumate în instalaţia de ardere/cazan, în [MWh], calculată cu următoarea relaţie de calcul:

 

C SRE, CO = Σ QSRE, CO, i * PISRE, CO, i /3600 [MWh] (41),

 

unde QSRE, CO, i şi PISRE, CO, i reprezintă cantitatea de sursă regenerabilă de energie i însoţită de certificate de origine emise în condiţiile art. 3 alin. (10) din Lege, consumată în instalaţia de ardere/cazanul energetic, în [t] sau [mii Nm3], respectiv puterea calorifică inferioară a acesteia, în [kJ/kg] sau [kJ/Nm3 ],”

5. În anexa nr. 2 la regulament, punctul 7 va avea următorul cuprins:

„7. Pentru instalaţiile de ardere/cazanele multicombustibil pentru care s-au calculat ponderile Psre, co cu formula (4) se determină energia electrică produsă din SRE însoţite de certificate de origine emise în condiţiile art. 3 alin. (10) din Lege şi livrată în reţeaua electrică şi/sau la consumatori, care beneficiază de CV, cu relaţia:

ESRE-CV = PSRE, CO/100 * ELi [MWh] (7)

 

NOTĂ:

În cazul în care în instalaţia de ardere/centrala electrică se utilizează numai SRE însoţite de certificate de origine, emise în condiţiile art. 3 alin. (10) din Lege, fără a se utiliza combustibil convenţional, PSRE, CO este egal cu 100%.”

Art. II. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A. modifică procedura de emitere a certificatelor verzi, conform prevederilor regulamentului prevăzut la art. I, cu consultarea operatorilor economici acreditaţi pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi şi o transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei spre informare în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. III, - Operatorii economici acreditaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 7 februarie 2018.

Nr. 33.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 7 februarie 2018,

Banca Naţională a României hotărăşte:

Începând cu data de 8 februarie 2018, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 2,25 la sută pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 7 februarie 2018.

Nr. 4.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.