MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 123/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 123         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 8 februarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

 

76. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

 

3.108. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2018

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

25. - Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bârla - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39 şi 58;

b) unitatea administrativ-teritorială Poienarii de Muscel - sectorul cadastral nr. 33;

c) unitatea administrativ-teritorială Popeşti - sectoarele cadastrale nr. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21,22,26 şi 30;

d) unitatea administrativ-teritorială Râca - sectoarele cadastrale nr. 1,3,4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40 şi 42;

e) unitatea administrativ-teritorială Vlădeşti - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 3, 8, 9, 13, 14, 18,20 şi 21.

Art. 2, - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2018.

Nr. 1.


*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: ARGEŞ

UAT: BÂRLA

Sectoare: 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38,39, 58

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport rutier nr. 40.268 din 11.01.2018, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003,

în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Pentru vehiculele destinate forţelor armate, forţelor de menţinere a ordinii publice (forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie sau poliţia de frontieră), serviciilor de protecţie civilă, serviciilor de luptă împotriva incendiilor (pompieri) şi altor servicii de urgenţă (servicii de ambulanţă şi medicină, pentru acordarea ajutorului de urgenţă sau servicii de descarcerare), MT poate acorda derogări de la cerinţele prevăzute în tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secţiune, pentru elementele constructive specifice utilizării speciale, atunci când respectarea cerinţelor tehnice este incompatibilă cu utilizarea respectivă.

În vederea omologării de tip, solicitantul omologării trebuie să pună la dispoziţia RAR un document emis de către autoritatea competentă prin care să fie precizate elementele constructive specifice utilizării speciale, care justifică acordarea unor derogări de la cerinţele prevăzute la omologarea de tip.

În certificatul de omologare de tip se vor menţiona derogările acordate. De asemenea, în CIV se vor menţiona sintetic derogările acordate,”

2. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 1, după linia 70 se introduce o nouă linie, linia 71, cu următorul cuprins:

 

„71. Rezistenţa cabinei

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 29

 

 

 

X

X

X”

 

 

 

 

 

3. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 1, nota explicativă (15) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(15) Este obligatorie conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009; cu toate acestea, nu este prevăzută omologarea de tip unică pentru această cerinţă, deoarece această cerinţa include combinaţiile cerinţelor individuale 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A. 98,10A, 12A, 13A, 13B. 14A. 15A, 15B. 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 228, 22C. 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D. 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A. 33A, 34A, 35A, 36A. 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A. 49A, 50A, 50B, 51 A. 52A, 52B, 53A, 54A. 56A, 57A şi 64-71”

4. La secţiunea 2 anexa nr. 2, tabelul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Tabelul 2 - Omologarea naţională de tip a vehiculelor fabricate în serii mici (Se iau în considerare notele explicative menţionate pentru tabelul 1.)

 

Act de reglementare

Categoriile de vehicule la care se aplică

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

70/157

A

A

A

A

H(5)

A

H(5)

A

H(5)

 

 

 

 

R (UE) 540/2014

A

A

A

A

H(5)

A

H(5)

A

H(5)

 

 

 

 

R(CE) 715/2007

A

A+G

 

A

I(5)

A

I(5)

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 34

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 58

B

B

B

B

B

NA(5)

B

NA(5)

B

B

B

NA(5)

B

NA(5)

R (CE) 661/2009

R (UE) 1003/2010

B

B

B

B

NA(5)

B

NA(5)

B

NA(5)

B

NA(5)

B

NA(5)

B

NA(5)

B

NA(5)

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 79

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

R (CE) 661/2009 R (UE) 130/2012

C

C

C

C

NA(5)

C

NA(5)

C

NA(5)

 

 

 

 

R (CEI 661/2009 R CEE-ONU 11

C

 

 

C

NA(5)

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 28

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 46

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 13

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 13-H

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 10

A(1)

C(3)

A(1)

C(3)

A(1)

C(3)

A(1)

C(3)

A(1)

C(3)

A(1)

C(3)

A(1)

C(3)

A(1)

C(3)

A(1)

C(3)

A(1)

C(3)

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 21

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 18

 

A

A

 

A

NA(5)

A

NA(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 116

A

 

 

A

NA(5)

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 12

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 17

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 80

 

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 26

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009

R (UE) 130/2012

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 39

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R (UE) 19/2011

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

R (CE) 661/2009

R CEE-ONU 14

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 48

B

B

B

B

J(5)

B

J(5)

B

J(5)

B

J(5)

B

J(5)

B

J(5)

B

J(5)

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 3

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 7

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

R (CE) 661/2009

R CEE-ONU 87

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 91

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 6

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

R (CE) 661/2009

R CEE-ONU 4

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

R (CE) 661/2009

R CEE-ONU 31

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 37

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 98

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 99

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 112

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009

R CEE-ONU 123

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 19

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009

R (UE) 1.005/2010

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 38

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

R (CE) 661/2009

R CEE-ONU 23

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 77

X

X

X

X

J(5)

X

J(5)

X

J(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 16

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 125

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 121

B

B

B

B

J(5)

B

J(5)

B

J(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009

R (UE) 672/2010

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009

R (UE) 1.008/2010

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 122

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

A(2)

C(4)

R (CE) 661/2009 R (UE) 1.009/2010

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 25

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 595/2009

A

N

A

N

A

N

A

K(5)

N

A

K(5)

N

A

K(5)

N

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 73

 

 

 

 

A

NA(5)

A

NA(5)

 

 

A

NA(5)

A

NA(5)

R (CE) 661/2009 R (UE) 109/2011

 

 

 

A

NA(5)

A

NA(5)

A

NA(5)

A

NA(5)

A

NA(5)

A

NA(5)

A

NA(5)

R (CE) 661/2009 R (UE) 1.230/2012

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 43

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

X(2)

B(4)

R (CE) 661/2009 R (UE) 458/2011

B

B

B

B

L(5)

B

L(5)

B

L(5)

B

L(5)

B

L(5)

B

L(5)

B

L(5)

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 30

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 54

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 117

X

X

X

X

NA(5)

X

NA(5)

X

NA(5)

X

NA(5)

X

NA(5)

X

NA(5)

X

NA(5)

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 64

X

 

 

X

NA(5)

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 89

 

A

A

 

A

NA(5)

A

NA(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R (UE) 1.230/2012

 

A

A

A

J(5)

A

J(5)

A

J(5)

A

J(5)

A

J(5)

A

J(5)

A

J(5)

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 61

 

 

 

A

NA(5)

A

NA(5)

A

NA(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 55

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

J(5)

X(2)

A(4)

J(5)

X(2)

A(4)

J(5)

X(2)

A(4)

J(5)

X(2)

A(4)

J(5)

X(2)

A(4)

J(5)

X(2)

A(4)

J(5)

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 102

 

 

 

 

X(2)

A(4)

J(5)

X(2)

A(4)

J(5)

 

 

X(2)

A(4)

J(5)

X(2)

A(4)

J(5)

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 118

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 107

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 66

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 94

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 95

NA

 

 

NA

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 105

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 93

 

 

 

 

A

NA(5)

A

NA(5)

 

 

 

 

R (CE) 78/2009

NA*)

 

 

NA*)

 

 

 

 

 

 

2005/64

NA

 

 

NA

 

 

 

 

 

 

2006/40

NA

 

 

NA

 

 

 

 

 

 

R (CE) 79/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

R (CE) 661/2009

(6)

(6)

(6)

(6)

M(5)

(6)

M(5)

(6)

M(5)

(6)

M(5)

(6)

M(5)

(6)

M(5)

(6)

M(5)

R (CE) 661/2009 R (UE) 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R (UE) 347/2012

 

X

X

 

X

J(5)

X

J(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R (UE) 351/2012

 

X

X

 

X

NA(5)

X

NA(5)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 67

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 97

X(2)

B(4)

 

 

X(2)

B(4)

NA(5)

 

 

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 100

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 110

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

X(2)

A(4)

 

 

 

 

R (CE) 661/2009 R CEE-ONU 29

 

 

 

C

C

c

 

 

 

 

 

 

 

 

B

NA(5)

B

NA(5)

B

NA(5)

 

 

 

 

 

Nota explicative:

*) Orice sistem de protecţie frontală furnizat odată cu vehiculul trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 78/2009, să fie prevăzut cu un număr de omologare de tip şi să fie marcat în consecinţă.

**) Această cerinţă se aplică numai la omologarea vehiculelor din categoria N-j, N2 sau N3 provenite din modificarea vehiculelor din categoria M1, M2 sau M3.

În principiu, compartimentul (compartimentele) în care se găsesc toate locurile este (sunt) complet separat(e) de suprafaţa pentru încărcătură. Prin derogare de la această cerinţă se pot transporta persoane şi mărfuri în acelaşi compartiment cu condiţia ca suprafaţa pentru încărcătură să fie echipată cu elemente de protecţie concepute protejeze persoanele transportate împotriva deplasării încărcăturii în timpul mersului, inclusiv în caz de frânare bruscă şi de viraje.

Elementele de protecţie (sistemele despărţitoare) trebuie concepute în conformitate cu dispoziţiile din secţiunile 3.2 şi 4.1 ale standardului ISO 27956:2009 „Vehicule rutiere - Protecţia încărcăturii în autoutilitare - Cerinţe şi metode de testare”.

(1) Subansamblu electronic

(2) Componentă

(3) Vehicul

(4) Cerinţe de instalare

(5) Cerinţe pentru vehiculele destinate forţelor armate

(6) Este obligatorie conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009; cu toate acestea, nu este prevăzută omologarea de tip unică pentru această cerinţă, deoarece această cerinţă include combinaţiile cerinţelor individuale 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 98. 10A. 12A. 13A, 13B. 14A. 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A. 19A, 20A, 21A. 22A.22B. 22C. 23A. 24A, 25A, 25B, 25C. 25D. 25E, 25F. 26A, 27A, 28A, 29A, 30A. 31A, 32A. 33A, 34A, 35A, 36A. 37A. 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46Ct 46D, 46E. 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A şi 64-71

X: Trebuie eliberat un certificat de omologare de tip; trebuie asigurată conformitatea producţiei.

A; Nu sunt permise alte excepţii în afara celor menţionate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip şi marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat.

B: Trebuie îndeplinite cerinţele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorităţii de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip şi nu este necesară o omologare de tip.

C: Producătorul trebuie să demonstreze autorităţii de omologare că cerinţele esenţiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.

G: Cerinţe corespunzătoare cu categoria vehiculului de bază/incomplet (al cărui şasiu a fost utilizat la construcţia vehiculului). În cazul vehiculelor incomplete/completate. se acceptă îndeplinirea cerinţelor pentru vehiculele categoriei N corespunzătoare (pe baza masei maxime).

H: se efectuează încercările, fără să se aplice valorile-limită la nivelul zgomotului în mers.

I: nivel minim acceptat, Euro 4 (valori-limită precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 de la anexa I a Directivei 70/220/CEE sau valori-limită precizate la linia B a tabelului de la pct. 5.3.1.4 din Regulamentul CEE-ONU nr. 83.05), numai în cazul utilizării de combustibili militari specifici.

J: îndeplinirea cerinţelor tehnice ale actului de reglementare este opţională. Conformitatea cu standardele militare specifice se demonstrează ca alternativă.

K: nivel minim acceptat, EURO IV (valori-limită precizate la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 88/77/CEE sau valori-limită precizata la linia B1 a tabelelor de la pct. 6.2.1 al anexei I a Directivei 2005/55/CE sau valori-limită precizate la linia 81 a tabelelor de la pct. 5.2.1 din Regulamentul CEE-ONU nr. 49.04), numai în cazul utilizării de combustibili militari specifici.

L: se aplică doar cerinţele referitoare la indicii de sarcină şi viteză.

M: îndeplinirea cerinţelor tehnice ale actului de reglementare privind ESC este opţională.

N: pentru autovehiculele fabricate în mai multe etape, ce au la bază un autovehicul omologat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 şi a căror masă de referinţă după completare este mai mare de 2.840 kg, conformitatea se poate demonstra şi prin efectuarea de încercări cu sisteme portabile da măsurare a emisiilor, utilizând metoda descrisă în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 582/2011.

NA: Nu se aplică acest act de reglementare (nu există niciun fel de cerinţe).”

 

5. La Secţiunea 3 anexa nr. 5, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1. Definiţii

Suplimentar faţă de definiţiile prevăzute la secţiunea 1 cap. II pct. 4, în sensul prezentei anexe, termenii de mai jos au următorul înţeles, dacă în actele de reglementare menţionate nu se specifică altfel:

1.1. Masa proprie a remorcii - masa remorcii carosate în ordine de mers (inclusiv lichide şi roată de rezervă dacă este cazul);

1.2. Remorcă lentă pentru transport persoane - în cadrul remorcilor agricole sau forestiere se defineşte subcategoria de utilizare remorcă lentă pentru transport persoane, prin care se înţelege orice remorcă tractată de un tractor agricol sau forestier, utilizată pentru transportul persoanelor aşezate pe scaune, cu O viteză maximă constructivă declarată de producător care nu depăşeşte 25 km/h.”

Art. II. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român” duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2018.

Nr. 76.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2018

 

În conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 247, 248, 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2018, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, denumit în continuare Centralizator.

Art. 2. - (1) Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar sau la examenul naţional de definitivare în învăţământ, dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/ programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia dintre programele de studii incluse în acest centralizator. În aceste situaţii, acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar sau la examenul naţional de definitivare în învăţământ se acordă cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate.

(2) Includerea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor de studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate.

Art. 3. - Compatibilizarea domeniilor şi specializărilor/ programelor de studii incluse în Centralizator cu probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, respectiv cu disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ, se realizează de Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, iar transpunerea acestora în aplicaţiile informatice specifice se realizează în colaborare cu Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiei din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.086/2017 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 şi 114 bis din 10 februarie 2017.

Art. 5. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi, Direcţia generală infrastructură din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin,

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2018.

Nr. 3.108.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 10 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 19 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se abrogă.

2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în anii 2017 şi 2018, valoarea investiţiilor aferente sistemelor de măsurare inteligentă din planurile de implementare prevăzute la alin. (1) nu poate să depăşească 10% din valoarea programului anual de investiţii aprobată conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(4) în vederea recunoaşterii în tarife, investiţiile realizate în anul 2018, prevăzute la alin. (3), trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de cadrul de reglementare.

(5) Limita valorică de recunoaştere în tarife a investiţiilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (4), exprimată în lei/client, este costul mediu ponderat determinat conform prevederilor din anexa nr. 2, rezultat din analiza comparativă a investiţiilor realizate în anul 2018 de către operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari, la care se admite o variaţie de cel mult 10%.

4. La articolul 51, alineatul (1) se abrogă.

5. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - ANRE aprobă până la data de 30 septembrie 2018 condiţiile de întocmire a programelor de investiţii pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în România.”

Art. II. - Se exceptează de la prevederile art. 5 alin. (5) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare, investiţiile finanţate din contribuţii financiare.

Art. III. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2018.

Nr. 25.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.