MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 129/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 129         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 februarie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 598 din 28 septembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi a prevederilor art. 111 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 1201 alin. (1) şi ale art. 1241 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

35. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Purec Petrică-Ionuţ-Sebastian

 

36. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Hogea Cătălin-Ionuţ

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

26. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

5. - Hotărâre privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 598

din 28 septembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi a prevederilor art. 111 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 1201 alin.(1) şi ale art. 1241 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi a prevederilor art. 111 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 1201 alin. (1) şi ale art. 1241 alin. (1)din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea „Skytower Building” - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.761/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 292D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că problemele ridicate de autorul excepţiei ţin de interpretarea şi aplicarea legii de către instanţa judecătorească.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 30 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 6.761/3/2014, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 255 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi a prevederilor art. 111 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 1201 alin. (1) şi ale art. 1241 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea „Skytower Building” - S.R.L. din Bucureşti într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii privind un act administrativ-fiscal.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile legale menţionate sunt neconstituţionale în măsura în care permit determinarea termenului de plată a obligaţiei de plată a obligaţiei fiscale şi, deci, calcularea de accesorii anterior stabilirii creanţei fiscale de către organul fiscal, conform legii.

6. Se arată că neclaritatea prevederilor criticate lasă loc unor interpretări injuste şi neconstituţionale. Neprevăzând expres condiţia stabilirii creanţei fiscale şi modul concret de efectuare a acestei operaţiuni, textele de lege criticate pot duce la sancţionarea contribuabilului în lipsa oricărei culpe, pentru că nu a efectuat o plată în termenul prevăzut de lege, deşi la acel termen creanţa nu fusese încă stabilită printr-un act opozabil contribuabilului, conform obligaţiei care revine în baza legii organului fiscal. În esenţă, statul angajează răspunderea contribuabilului pentru inacţiunea organelor fiscale. Se mai arată că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în repetate rânduri, a reţinut că, în materie fiscalii, prevederile legale incerte se interpretează în contra autorităţilor fiscale, iar nu a contribuabililor. Acest principiu este cu siguranţă încălcat în cazul în care statul pretinde plata creanţei fiscale anterior stabilirii acesteia.

7. Se mai menţionează jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv Hotărârea din 7 iulie 2011, pronunţată în Cauza Serkov împotriva Ucrainei, paragraful 42.

8. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal consideră că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât determină sancţionarea contribuabilului ce nu a efectuat plata în termenul prevăzut de lege, deşi creanţa nu fusese încă stabilită printr-un act opozabil contribuabilului.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Acesta arată că dificultăţile de interpretare şi, implicit, criticile autoarei excepţiei de neconstituţionalitate cu privire la textele legale, au fost generate de „omisiuni” ale reglementării. Prin urmare, aceasta nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci solicită, practic, completarea actului normativ.

11. De asemenea, se mai arată că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a învederat că textele criticate sunt neconstituţionale, întrucât pot fi „interpretate abuziv” de organele fiscale, ceea ce nu reprezintă un adevărat motiv de neconstituţionalitate, ci o problemă de interpretare şi aplicare a legii.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 255 alin. <1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, precum şi a prevederilor art. 111 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 1201 alin. (1) şi art. 1241 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, dispoziţiile care au următorul cuprins:

- Art. 255 alin. (1) din Legea nr. 571/2003: „Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv

- Art. 111 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003: „Creanţele fiscale sunt scadente  la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.”

- Art. 119 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003: „Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.”

- Art. 120 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003: „Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru flecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.”

- Art. 1201 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003: „Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispoziţiile art. 120 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător.”

- Art. 1241 alin. (1): „Prin excepţie de la prevederile art. 119 alin. (1) şi art. 1201, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.”

15. Curtea constată că Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogată prin art. 502 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, iar Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală prin art. 354 lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, iar. Însă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea va analiza dispoziţiile criticate, întrucât ele continuă să producă efecte juridice în cauză.

16. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 44 privind dreptul de proprietate privată, în art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi în art. 56 alin. (2) privind justa aşezare a sarcinilor fiscale. Autoarea excepţiei de neconstituţionalitate se mai referă şi la art. 1 din Primul Protocol adiţional privind protecţia proprietăţii, art. 1 din Protocolul nr. 12 privind interzicerea discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentate, precum şi la art. 17 privind dreptul de proprietate din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Din modul cum este formulată excepţia de neconstituţionalitate, se poate deduce în mod rezonabil că autoarea acesteia a înţeles să se refere şi la art. 1 alin. (5) din Constituţie în componenta sa privind claritatea şi previzibilitatea legii.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, aşa cum a fost formulată, Curtea constată că, în realitate, criticile autoarei acesteia vizează chestiuni care ţin de interpretarea şi aplicarea legii, ce sunt de competenţa instanţelor de judecată. Faţă de cele prezentate, având în vedere că, potrivit jurisprudenţei sale constante, spre exemplu Decizia nr. 357 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 9 iunie 2011, Curtea a statuat că interpretarea şi aplicarea normelor legale la speţa dedusă judecăţii este atributul instanţelor de judecată şi nu intră în competenţa sa de soluţionare şi având în vedere că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată”, iar nu cu privire la modul de aplicare a legii, excepţia va fi respinsă ca inadmisibilă.

18. Curtea reaminteşte, însă, că atâta timp cât legea nu prevede în mod expres obligaţia calculării impozitului datorat pentru clădiri şi terenuri de către contribuabil, nu se poate accepta ideea că aceasta se presupune. În consecinţă, calculul impozitelor pe clădiri şi terenuri se face de către organul fiscal. Comunicarea acestui cuantum se face printr-o înştiinţare de plată care, în cazul acesta, este un act administrativ-fiscal ce trebuie transmis în condiţiile art. 44 din Codul de procedură fiscală. De asemenea, pct. 44.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 20 iulie 2004, statuează, în explicarea dispoziţiilor art. 45 alin. (2) din Codul de procedură fiscală că organul fiscal nu poate pretinde executarea obligaţiei stabilite în sarcina contribuabilului prin actul administrativ, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii (a se vedea, mutatis mutandis şi Decizia nr. 784 din 15 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 4 aprilie 2017).

19. Mai mult, Curtea reţine că prevederile art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscal sunt foarte clare: „Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare”

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 255 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi a prevederilor art. 111 alin. (1), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 120”> alin. (1) şi ale art. 1241 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepţie ridicată de Societatea „Skytower Building” -

S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.761/3/2014 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 septembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Purec Petrică-Ionuţ-Sebastian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Purec Petrică-Ionuţ-Sebastian.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 8 februarie 2018.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Hogea Cătălin-Ionuţ

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Hogea Cătălin-Ionuţ exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Caraş-Severin.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 8 februarie 2018.

Nr. 36.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 54 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 8 lit. g) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012 cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. i2/2017 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 6 martie 2017, se modifică după cum urmează:

1. În titlu şi în tot cuprinsul ordinului, cu excepţia articolului 2 alineatul (2) litera a) din anexa la ordin, sintagma „furnizor de ultimă instanţă” se înlocuieşte cu sintagma „furnizor de ultimă instanţă obligat”.

2. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „tarife aplicate de FUI” se înlocuieşte cu sintagma „preturi finale aplicate de FUI”.

Art. 3. - Alineatul (4) al articolului 40 din Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 18 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Indiferent de forma în care s-au constituit garanţiile financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment, mai mică decât suma fondurilor necesare pentru executarea pe timp de 30 de zile calendaristice a contractelor aflate în derulare, cu excepţia garanţiilor financiare constituite de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi, a căror valoare nu poate fi mai mică de 10% din media lunară a cifrei de afaceri înregistrate în anul anterior în desfăşurarea activităţilor care fac obiectul licenţei.”

Art. 4. - (1) Alineatul (1) al articolului 13 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) în cazul în care vânzătorul este FUI obligat şi îşi pierde această calitate, fără a fi desemnat în continuare FUI opţional pentru zona respectivă de reţea, acesta cesionează contractul în favoarea operatorului economic care a fost desemnat FUI obligat pentru zona de reţea în care sunt amplasate locurile de consum care fac obiectul contractului. Notificarea clientului privind cesiunea contractului se va face de către FU l-cesionar odată cu prima factură de energie electrică pe care o emite clientului,”

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se aplică de drept contractelor în vigoare fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.

Art. 5. - (1) Alineatul (1) al articolului 13 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) în cazul în care vânzătorul este FUI obligat şi îşi pierde această calitate, fără a fi desemnat în continuare FUI opţional pentru zona respectivă de reţea, acesta cesionează contractul în favoarea operatorului economic care a fost desemnat FUI obligat pentru zona de reţea în care sunt amplasate locurile de consum care fac obiectul contractului. Notificarea clientului privind cesiunea contractului se va face de către FU l-cesionar odată cu prima factură de energie electrică pe care o emite clientului.”

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) se aplică de drept contractelor în vigoare fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.

Art. 6. - (1) Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniu) Energiei nr. 88/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, se completează după cum urmează:

1. La punctul 4.4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

e) la încetarea perioadei de desemnare în calitate de FUI obligat/opţional a vânzătorului, cu excepţia situaţiilor prevăzute în reglementările aplicabile.”

2. La punctul 6.1, după alineatul (20) se introduce un noul alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

.(21) Să fie informat, conform prevederilor Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, asupra condiţiilor în care poate încheia contract de furnizare cu alţi furnizori, în cazul încetării contractului de furnizare.”

3. La punctul 6.4, după alineatul (25) se introduce un nou alineat, alineatul (26), cu următorul cuprins:

„(26) Să comunice clientului, conform prevederilor Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, condiţiile în care poate încheia contracte de furnizare cu alţi furnizori, în cazul încetării contractului de furnizare.”

(2) Completările prevăzute la alin. (1) se aplică de drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.

Art. 7. - În tot cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 24 iunie 2015, termenul „tarif, care se referă la tarifele aplicate de către FUI clienţilor finali, se va citi „preţ final”.

Art. 8. - Furnizorii de energie electrică şi operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor de la art. 2-7, care intră în vigoare de la data de 1 iulie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2018.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte etapele, termenele şi criteriile de selecţie concurenţială pentru desemnarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a furnizorilor de ultimă instanţă, precum şi a condiţiilor de desfăşurare şi de încetare a activităţii acestora.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică:

a) furnizorilor de energie electrică;

b) operatorilor de reţea;

c) clienţilor finali de energie electrică.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - (1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

a) ANAF - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

c) FC - furnizor con curenţi al;

d) FUI - furnizor/furnizori de ultimă instanţă obligat(ţi)/ opţional(i);

e) OR - operator/operatori de reţea;

f) SU - serviciu universal;

g) UI - ultimă instanţă.

(2) Termenii utilizaţi în prezentul regulament au înţelesul din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în înţelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) an de selecţie - anul calendaristic în care se desfăşoară procesul de desemnare a FUI obligaţi pentru o perioadă normală

de desemnare; nu se aplică în situaţia prevăzută la art. 22; primul an de selecţie este anul 2018;

b) clienţi inactivi - clienţi finali noncasnici care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;

c) clienţi în regim de SU - clienţi finali care beneficiază, în condiţiile legii, de serviciul universal;

d) clienţi preluaţi în regim de UI - clienţi finali noncasnici care au fost trecuţi în portofoliul unui FUI obligat deoarece nu aveau asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă din motive neimputabile lor şi care nu îndeplinesc condiţiile sau nu solicită să beneficieze de serviciul universal;

e) clienţi transferaţi - clienţi finali din portofoliul unui FUI care sunt transferaţi în portofoliul FUI obligat aflat în exerciţiu;

f) data desemnării - data de la care intră în vigoare decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de desemnare a unui FUI;

g) data transferului - data la care clienţii transferaţi trec în portofoliul FUI obligat aflat în exerciţiu;

h) FUI obligat - FUI desemnat în baza prezentului regulament pe criterii de eligibilitate şi capabilitate, care are impusă îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 53 şi art. 55 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare (Lege);

i) FUI obligat nou - titulatura acordată unui furnizor, în perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de desemnare în calitate de FUI obligat şi data de finalizare a procesului de transfer al clienţilor din portofoliul FUI obligat vechi, respectiv data de finalizare a procesului de decontare prevăzut în prezentul regulament; se utilizează numai în descrierea celor două procese;

j) FUI obligat vechi - titulatura acordată unui furnizor desemnat în calitate de FUI obligat, care este revocat sau nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare în calitate de FUI obligat, în perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de desemnare a unui alt furnizor în calitate de FUI obligat şi data de finalizare a procesului de transfer al clienţilor, respectiv data de finalizare a procesului de decontare prevăzut în prezentul regulament; se utilizează numai în descrierea celor două procese;

k) FUI opţional - FUI desemnat în baza prezentului regulament pe criterii de eligibilitate, capabilitate şi disponibilitate, care îşi asumă îndeplinirea obligaţiilor de asigurare a serviciului universal clienţilor prevăzuţi la art. 55 alin. (1) lit. b) din Lege, conform prezentului regulament;

l) localităţi din mediul rural-comune, conform prevederilor legale privind organizarea administrativ-teritorială a României;

m) localităţi din mediul urban - municipii şi oraşe, conform prevederilor legale privind organizarea administrativ-teritorială a României;

n) ofertă cu preţ-oferta transmisă de un furnizor participant la procesul de selecţie în vederea desemnării ca FUI opţional, care cuprinde discountul ofertat faţă de preţul de referinţă pentru fiecare zonă de reţea pentru care acesta doreşte să fie desemnat;

o) operator de distribuţie concesionar - persoană juridică titulară a licenţei de distribuţie şi care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice;

p) perioadă de desemnare - perioada de timp pentru care, prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, un furnizor este desemnat FUI, cu drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul regulament;

q) perioadă normală de desemnare - perioadă de 12 luni calendaristice consecutive în cazul FUI opţionali, care începe la data de 1 iulie a fiecărui an, respectiv perioadă de 48 de luni calendaristice consecutive în cazul FUI obligat, care începe la data de 1 iulie a anului de selecţie;

r) preţ de referinţă - preţul pentru SU, aplicat de FUI obligat Clienţilor în regim de SU, avizat de ANRE pentru fiecare zonă de reţea conform reglementărilor aplicabile, faţă de care se aplică discounturile asumate de FUI opţionali prin ofertele cu preţ;

s) proces de desemnare FUI - proces care cuprinde etapele parcurse şi condiţiile impuse pentru selectarea, printr-un mecanism concurenţial, a furnizorilor de ultimă instanţă, în vederea asigurării furnizării energiei electrice clienţilor în regim de SU, clienţilor inactivi şi clienţilor preluaţi în regim de UI, în conformitate cu prevederile Legii;

t) raport urban/rural - raportul dintre numărul locurilor de consum ale clienţilor finali proprii din mediul urban şi numărul locurilor de consum ale clienţilor finali proprii din mediul rural, determinat pentru fiecare FUI opţional şi pentru fiecare zonă de reţea în care acesta activează;

u) raport urban/rural iniţial - raportul dintre numărul locurilor de consum ale clienţilor în regim de SU din mediul urban şi numărul locurilor de consum ale clienţilor în regim de SU din mediul rural, la data de 31 decembrie 2017, pentru fiecare zonă de reţea, determinat de ANRE pe baza datelor transmise de furnizorii desemnaţi în calitate de furnizori de ultimă instanţă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă;

v) zonă de reţea - zonă geografică delimitată în spaţiu, formată din judeţele care includ zona de activitate pentru care este valabilă licenţa unui operator de distribuţie concesionar.

 

CAPITOLUL II

Principii de desemnare şi de desfăşurare a activităţii furnizorilor de ultimă instanţă

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii generale

 

Art. 4. - În condiţiile prezentului regulament, ANRE desemnează două categorii de FUI, respectiv FUI obligaţi şi FUI opţionali.

Art. 5. - Mecanismul de desemnare concurenţială constă în selecţie bazată pe capabilitate, pentru FUI obligaţi, şi selecţie bazată pe capabilitate şi disponibilitate, pentru FUI opţionali.

Art. 6. - Orice furnizor de energie electrică are dreptul de a participa la procesul de selecţie pentru a fi desemnat în calitate de FUI în oricare dintre zonele de reţea în condiţiile prezentului regulament.

Art. 7. - (1) Desemnarea fiecărui FUI se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. În decizia de desemnare FUI opţional este prevăzut discountul asumat de furnizorul respectiv prin oferta cu preţ.

(2) Pentru fiecare zonă de reţea se desemnează un singur FUI obligat şi un număr nelimitat de FUI opţionali.

(3) Un furnizor de energie electrică poate fi desemnat în calitate de FUI obligat pentru maximum 3 zone de reţea.

(4) Un furnizor de energie electrică poate fi desemnat în calitate de FUI opţional pentru una sau mai multe zone de reţea.

(5) Un furnizor de energie electrică desemnat în calitate de FUI obligat nu poate fi desemnat şi în calitate de FU I opţional în aceeaşi zonă de reţea, dar poate fi desemnat în acelaşi timp ca FUI opţional în alte zone de reţea.

Art. 8. - Contractele de furnizare a energiei electrica între FUI şi clienţii finali se încheie în conformitate cu contractele-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu respectarea prevederilor reglementărilor aplicabile,

Art. 9. - (1) Contractele prevăzute la art. 8 se încheie pe perioadă nedeterminată şi încetează de drept, fără îndeplinirea altor formalităţi, în următoarele situaţii:

a) la data la care furnizorul care activa ca FUI opţional se retrage, este revocat sau nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare în calitate de FUI opţional, cu excepţia contractelor aferente clienţilor finali care rămân în portofoliul acestuia în condiţiile prevăzute la art. 55 alin. (1);

b) la data la care furnizorul care activa ca FUI obligat într-o zonă de reţea nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare în calitate de FUI obligat, dar este desemnat în calitate de FUI opţional pentru zona respectivă de reţea, cu excepţia contractelor aferente clienţilor finali în regim de SU care rămân în portofoliul acestuia în condiţiile prevăzute la art. 27 alin. (2).

(2) în cazul în care furnizorul care activa ca FUI obligat într-o zonă de reţea este revocat sau nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare în calitate de FUI obligat sau FUI opţional pentru zona respectivă de reţea, contractele prevăzute la art. 8 se cesionează în favoarea noului FUI obligat, în conformitate cu clauzele contractuale şi cu prevederile legislaţiei aplicabile.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2), contractul de cesiune între vechiul FUI obligat şi noul FUI obligat se încheie până la data intrării în vigoare a deciziilor de revocare/desemnare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Principii de desemnare şi de desfăşurare a activităţii - FUI obligat

 

Art. 10. - (1) Un furnizor este desemnat în calitate de FUI obligat pe o perioadă normală de desemnare de 4 ani, cu posibilitate de prelungire/redesemnare în condiţiile prezentului regulament.

(2) în cursul unei perioade normale de desemnare se poate face desemnarea unui alt furnizor în calitate de FUI obligat numai în cazul în care furnizorul care activa ca FUI obligat ajunge în situaţia:

a) de a pierde calitatea de furnizor ca urmare a retragerii/expirării licenţei de furnizare;

b) de a i se suspenda licenţa de furnizare, dacă în decizia de suspendare nu este prevăzut dreptul furnizorului de a continua activitatea de furnizare în regim controlat;

c) de a nu mai îndeplini criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. e) şi f) sau de a avea fapte înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor.

(3) Prima perioadă normală de desemnare a FUI obligaţi este 1 iulie 2018-30 iunie 2022.

Art. 11. - FUI obligat asigură furnizarea energiei electrice următoarelor categorii de clienţi finali:

a) clienţi inactivi/în regim de SU/preluaţi în regim de UI, aflaţi în portofoliul furnizorului desemnat în calitate de FUI obligat la data desemnării, dacă este cazul;

b) clienţi în regim de SU, transferaţi de la FUI opţionali în condiţiile prezentului regulament;

c) clienţi în regim de SU, preluaţi de la un FC conform reglementărilor aplicabile;

d) clienţi preluaţi în regim de UI de la un FC conform reglementărilor aplicabile;

e) clienţi inactivi/în regim de SU/preluaţi în regim de UI, transferaţi de la vechiul FUI obligat, în condiţiile prezentului regulament.

Art. 12. - Preţurile aplicate în facturile emise clienţilor finali de către fiecare FUI obligat, pentru fiecare zonă de reţea pentru care este desemnat, se stabilesc conform reglementărilor aplicabile.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Principii de desemnare şi de desfăşurare a activităţii - FUI opţional

 

Art. 13. - (1) Un furnizor se desemnează în calitate de FUI opţional pe o perioadă normală de desemnare de un an, cu posibilitate de prelungire/redesemnare în condiţiile prezentului regulament.

(2) în cursul unei perioade normale de desemnare, furnizorul care activează ca FUI opţional poate pierde această calitate numai dacă ajunge în situaţia:

a) de a pierde calitatea de furnizor ca urmare a retragerii/expirării licenţei de furnizare;

b) de a i se suspenda licenţa de furnizare, daca în decizia de suspendare nu este prevăzut dreptul furnizorului de a continua activitatea de furnizare în regim controlat;

c) de a nu-şi îndeplini angajamentele prevăzute la art. 17 lit. b) şi c);

d) de a nu mai îndeplini criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. e) şi f) sau de a avea fapte înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor;

e) de a fi desemnat în calitate de FUI obligat în aceeaşi zonă de reţea.

(3) Prima perioadă de desemnare a FUI opţionali este 1 iulie 2018-30 iunie 2019.

Art. 14. - (1) FUI opţional asigură furnizarea energiei electrice numai clienţilor în regim de SU.

(2) FUI opţional poate să refuze, motivat, solicitările clienţilor de acordare SU, caz în care transmite răspuns scris solicitantului şi spre ştiinţă AN RE, într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării.

(3) FUI opţional este obligat să respecte, în perioada de desemnare, un raport urban/rural cu cel mult 10% mai mare decât raportul urban/rural iniţial. Numărul locurilor de consum care intră în calculul raportului se determină pe baza datelor raportate privind numărul de clienţi deserviţi de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic.

(4) Limita de 10% prevăzută la alin. (3) poate fi depăşită numai în cazul ieşirii din portofoliul FUI opţional a unor clienţi finali din mediul rural. În acest caz, până la atingerea limitei admise, FUI opţional nu are dreptul să încheie noi contracte de furnizare a energiei electrice cu clienţi finali din mediul urban.

(5) în situaţia în care, în conformitate cu prevederile legale, o comună este declarată oraş, se acceptă depăşirea limitei de 10%, prevăzută la alin. (3), pentru FUI opţionali care au în portofoliu locuri de consum amplasate în localitatea respectivă, începând cu trimestrul calendaristic în care intră în vigoare modificarea legislativă şi numai în cuantumul rezultat din schimbarea încadrării locurilor de consum respective.

(6) în situaţia în care, în conformitate cu prevederile legale, un municipiu/oraş este declarat comună, pentru FUI opţionali care au în portofoliu locuri de consum amplasate în localitatea respectivă raportul urban/rural se modifică în consecinţă, începând cu trimestrul calendaristic în care intră în vigoare modificarea legislativă şi numai în cuantumul rezultat din schimbarea încadrării locurilor de consum respective.

(7) în situaţiile prevăzute la alin, (5) şi (6), FUI opţionali vor preciza în raportarea aferentă lunii calendaristice în care intră în vigoare modificarea legislativă următoarele:

a) prevederile legale prin care localitatea respectivă se declară oraş/comună;

b) raportul urban/rural înainte şi după intrarea în vigoare a modificării legislative;

c) numărul de locuri de consum care şi-au schimbat încadrarea,

Art. 15. - Preţurile aplicate în facturile emise clienţilor finali de către fiecare FUI opţional, pe fiecare zonă de reţea pentru care este desemnat, se stabilesc conform reglementărilor aplicabile.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie şi desemnare

 

SECŢIUNEA 1

Criterii de eligibilitate

 

Art. 16. - (1) Pentru ca un furnizor să poată participa la procesul de selecţie pentru desemnare în calitate de FUI într-o zonă de reţea trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) să nu se afle în procedură de insolvenţă;

b) să nu fi avut dreptul de furnizare suspendat de către ANRE în ultimele 24 de luni anterioare datei de transmitere a documentaţiei de desemnare;

c) să desfăşoare, la data transmiterii documentaţiei de desemnare, activitatea de furnizare a energiei electrice la clienţii finali;

d) ratingul financiar să fie minimum 5 sau echivalent;

e) să aibă implementat un sistem de management al calităţii, în conformitate cu standardul ISO 9001;

f) să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;

g) să nu aibă în cazierul fiscal al contribuabililor fapte înscrise în ultimele 24 de luni anterioare datei emiterii certificatului de cazier fiscal.

(2) Documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate sunt următoarele:

a) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. a), din care să rezulte că nu se află în procedură de insolvenţă;

b) declaraţie pe propria răspundere, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. c);

c) raport de risc/rating financiar, aferent anului financiar anterior datei de transmitere a documentaţiei de desemnare şi pentru care raportul se elaborează în conformitate cu legislaţia specifică, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. d);

d) certificat sistem de management al calităţii valid, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) fit. e);

e) certificat de atestare fiscală emis de ANAF, din care să reiasă că operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este transmisă documentaţia de desemnare, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. f);

f) certificat de cazier fiscal, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. g).

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă în oricare dintre formele: original, copie legalizată, copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul.

(4) în cazul în care licenţa pentru activitatea de furnizare a energiei electrice acordată operatorului economic care transmite documentaţia de desemnare expiră în cursul perioadei normale de desemnare, documentaţia va cuprinde şi o declaraţie pe propria răspundere privind intenţia de a solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau emiterea unei noi licenţe.

(5) în cazul în care, pe parcursul unei perioade normale de desemnare, FUI nu mai îndeplineşte oricare dintre criteriile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) sau i se înscriu fapte în cazierul fiscal al contribuabililor, acesta are obligaţia de a informa ANRE în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării situaţiei respective.

Art. 17. - Pentru a participa la procesul de selecţie în vederea desemnării în calitate de FUI opţional, pe lângă documentele prevăzute la art. 16 alin. (2), furnizorul va transmite în scris:

a) intenţia de participare la procesul de selecţie;

b) un angajament pentru deschiderea unui cont Escrow, în care FUI opţional are calitatea de deponent al fondurilor şi FUI Obligat are calitatea de beneficiar al fondurilor, la o bancă agreată de ambele părţi, în termen de 30 de zile de la data desemnării; contul Escrow asigură eliberarea fondurilor către FUI obligat, conform clauzelor contractului Escrow, în situaţia revocării FUI opţional în condiţiile prezentului regulament;

c) un angajament pentru instituirea punctelor unice de contact, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, în termen de 30 de zile de la preluarea clienţilor în regim de SU;

d) o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie prevăzut la art. 19 lit. a).

 

SECŢIUNEA a 2-a

Criterii de selecţie

 

Art. 18. - Criteriul de selecţie concurenţială a FUI obligat este capabilitatea maximă, respectiv cel mai mare număr de locuri de consum deservite în zona de reţea, calculat ca medie a valorilor din ultimele 12 luni calendaristice încheiate, pentru care furnizorii au transmis raportări la ANRE, conform machetelor de monitorizare, în termenele prevăzute de reglementările aplicabile.

Art. 19. - Criteriile de selecţie concurenţială a FUI opţional sunt:

a) capabilitatea, respectiv un număr de cel puţin 2.000 de locuri de consum deservite la nivel naţional, calculat ca medie a ultimelor 12 luni calendaristice încheiate pentru care furnizorii au transmis raportări la ANRE, conform machetelor de monitorizare, în termenele prevăzute de reglementările aplicabile;

b) disponibilitatea, respectiv oferta cu preţ; discountul faţă de preţul de referinţă se exprimă procentual, în valori pozitive, cu o zecimală.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Desfăşurarea procesului de desemnare a FUI obligaţi

 

Art. 20, - în cadrul procesului de desemnare a FUI obligaţi se parcurg următoarele etape:

1. În perioada 1-10 aprilie a anului de selecţie, ANRE stabileşte, pentru fiecare zonă de reţea, ordinea de merit a furnizorilor în funcţie de numărul mediu de locuri de consum deservite în ultimele 12 luni calendaristice încheiate, determinat pe baza datelor din raportările transmise de către furnizori.

2. ANRE elimină din ordinea de merit prevăzută la pct. 1 furnizorii care nu îndeplinesc condiţia de a avea cel puţin 2.000 de locuri de consum deservite la nivel naţional.

3. Până la data de 15 aprilie a anului de selecţie, ANRE publică pe pagina proprie de internet lista cu ordinea furnizorilor din fiecare zonă de reţea, rezultată prin aplicarea prevederilor de la pct. 1 şi 2.

4. Dacă un furnizor are cel mai mare număr de locuri de consum deservite în mai mult de 3 zone de reţea, acesta rămâne pe primul loc în ordinea de merit doar în 3 zone, şi anume în cele în care se înregistrează cele mai mari diferenţe între numărul său de locuri de consum deservite şi numărul de locuri de consum deservite ale următorului furnizor. Regula se aplică iterativ, astfel încât să fie îndeplinită condiţia ca niciun furnizor să nu fie pe primul loc în ordinea de merit pentru mai mult de 3 zone de reţea.

5. Pentru zonele de reţea în care, prin aplicarea prevederilor pct. 3, au fost eliminaţi unul sau mai mulţi furnizori din ordinea de merit, ANRE publică pe pagina proprie de internet lista finală cu ordinea furnizorilor din fiecare zonă de reţea, în aceeaşi zi cu lista prevăzută la pct. 3.

6. Furnizorii aflaţi pe primul loc în listele publicate de ANRE pe fiecare zonă de reţea, conform pct. 3 sau, după caz, pct. 5, au obligaţia de a transmite documentele prevăzute la art. 16 alin. (2) în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina proprie de internet a ANRE a listei respective.

7. Dacă documentaţia transmisă de un furnizor conform pct. 6 nu este completă, ANRE îi solicită acestuia precizări suplimentare sau, după caz, completare, în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. Furnizorul are obligaţia de a transmite precizările/completările solicitate în maximum două zile lucrătoare de la solicitare.

8. Până la data de 30 aprilie a anului de selecţie, ANRE verifică dacă furnizorii aflaţi pe primul loc în listele publicate de ANRE pe fiecare zonă de reţea, conform pct. 3 sau, după caz, pct. 5, îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru desemnarea ca FUI obligaţi, prevăzute la art. 16 alin. (1).

9. În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la pct. 8, se constată că furnizorul aflat pe primul loc în ordinea de merit nu îndeplineşte oricare dintre criteriile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi/sau în cazul în care documentaţia transmisă de acesta în conformitate cu prevederile pct. 6 şi 7 este incompletă/incorectă, ANRE îl elimină din procesul de desemnare a FUI obligaţi.

10. În situaţia prevăzută la pct. 9, ANRE le solicită celorlalţi furnizori din lista publicată conform pct. 3 sau, după caz, pct. 5 să transmită documentele prevăzute la art. 16 alin. (2) şi verifică îndeplinirea de către aceştia a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 16 alin. (1). Termenul de transmitere de către furnizori a documentelor este de 5 zile lucrătoare de la solicitarea transmisă de către ANRE,

11. Procesul de verificare a documentelor transmise de furnizori conform pct. 10 se desfăşoară secvenţial, în sensul crescător al numărului locului ocupat în ordinea de merit, până la furnizorul pentru care se constată îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 16 alin. (1),

12. În cazul în care, prin parcurgerea etapelor prevăzute la pct. 9-11, pentru o zonă de reţea se îndeplinesc condiţiile de eliminare pentru toţi furnizorii cuprinşi în lista publicată conform pct. 3 sau, după caz, pct. 5, în vederea desemnării FUI obligat, ANRE reanalizează situaţia acestora, atât individual, cât şi comparativ. Pentru acest scop, ANRE poate solicita date şi informaţii suplimentare, pe care furnizorii au obligaţia de a le transmite în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare.

13. În situaţia prevăzută la pct. 12, ANRE emite decizia de desemnare a FUI obligat pentru zona respectivă de reţea astfel:

(i) până la clarificarea situaţiei privind îndeplinirea de către un furnizor a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 16 alin. (1), ANRE poate emite decizii temporare de desemnare pe perioade de maximum 6/12 luni, urmărind minimizarea riscului de transfer al portofoliului de clienţi pe tot parcursul perioadei normale de desemnare; prima decizie temporară de desemnare se emite până la data de 20 mai a anului de selecţie;

(ii) după clarificarea situaţiei privind îndeplinirea de către un furnizor a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 16 alin. (1), ANRE emite decizia de desemnare a acestuia pe perioada de timp rămasă până la împlinirea celor 4 ani din perioada normală de desemnare.

14. Până la data de 20 mai a anului de selecţie, ANRE emite deciziile de desemnare a FUI obligaţi şi, dacă este cazul, transmite furnizorilor eliminaţi din procesul de desemnare o informare, cu precizarea motivelor pentru care documentaţia a fost respinsă.

Art. 21. - (1) în perioada 1-10 aprilie a anului de selecţie, cu excepţia celui aferent primei perioade normale de desemnare, ANRE verifică situaţia furnizorilor care activează ca FUI obligaţi din punctul de vedere al îndeplinirii criteriului de selecţie prevăzut la art. 18 şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 16 alin. (1).

(2) în scopul verificării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 16 alin. (1), FUI obligat transmite la ANRE documentele prevăzute la art. 16 alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

(3) Dacă furnizorul care activează ca FUI obligat îndeplineşte criteriile prevăzute la alin. (1), atunci desemnarea lui se prelungeşte pentru o nouă perioadă de 4 ani, prin emiterea unei noi decizii de desemnare în termenul prevăzut la art. 20 pct. 14.

(4) Dacă furnizorul care activează ca FUI obligat nu îndeplineşte oricare dintre criteriile prevăzute la alin. (1), procesul de desemnare se reia, conform prevederilor art. 20.

(5) în situaţia prevăzută la alin. (4), ANRE transmite FUI obligat, până la data de 15 aprilie a anului de selecţie, o informare privind neîndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (1).

Art. 22. - (1) în situaţiile prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. c), la data constatării de către ANRE a neîndeplinirii de către un FUI obligat a oricăruia dintre criteriile de eligibilitate sau a înscrierii de fapte în cazierul fiscal al contribuabililor, pe baza verificărilor periodice şi/sau a aplicării prevederilor art. 16 alin. (5), procesul de desemnare a FUI obligat se organizează conform etapelor prevăzute la art. 20, în baza unui calendar elaborat/comunicat de către ANRE.

(2) Furnizorii implicaţi în procesul de desemnare în condiţiile alin. (1) au obligaţia de a transmite documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de eligibilitate în termenele prevăzute în calendarul elaborat/comunicat de către ANRE.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Desfăşurarea procesului de desemnare a FUI opţionali

 

Art. 23. - În cadrul procesului de desemnare a FUI opţionali se parcurg următoarele etape:

1. Anual, în perioada 2-10 iunie, orice furnizor care doreşte să fie desemnat în calitate de FUI opţional transmite la ANRE următoarele:

(i) documentele prevăzute la art. 16 alin. (2) (cu excepţia furnizorilor deja desemnaţi În calitate de FUI obligaţi);

(ii) documentele prevăzute la art. 17;

(iii) oferta cu preţ, prevăzută la art. 19 lit. b); se pot transmite oferte cu preţ numai pentru zonele de reţea în care furnizorul respectiv nu este desemnat în calitate de FUI obligat.

2. ANRE verifică îndeplinirea criteriului prevăzut la art. 19 lit. a), pe baza datelor din raportările transmise de către furnizor, conform reglementărilor aplicabile şi analizează documentaţia transmisă conform pct. 1 în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

3. După caz, ANRE poate solicita furnizorului documente/ precizări suplimentare în vederea verificării îndeplinirii de către acesta a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 16 alin. (1). Documentele/Precizările suplimentare se transmit de către furnizor în maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării.

4. În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte oricare dintre criteriile de eligibilitate sau criteriul de selecţie şi/sau în cazul în care documentaţia transmisă în conformitate cu prevederile pct. 1 şi 3 este incompletă/incorectă, ANRE îl elimină din procesul de desemnare a FUI opţionali.

Art. 24. - Până la data de 25 iunie, ANRE emite deciziile de desemnare a FUI opţionali şi, dacă este cazul, transmite furnizorilor eliminaţi din procesul de desemnare o informare, cu precizarea motivelor pentru care documentaţia a fost respinsă.

Art. 25. - (1) începând cu prima perioadă normală de desemnare conform prezentului regulament, în primele două zile lucrătoare ale lunii iunie a fiecărui an, ANRE verifică situaţia fiecărui FUI opţional din punctul de vedere al criteriului de selecţie prevăzut la art. 19 lit. a) şi transmite FUI opţionali rezultatul acestei verificări, cel târziu la data de 5 iunie.

(2) FUI opţional care îndeplineşte criteriul de selecţie şi doreşte să participe la un nou proces de desemnare trebuie să transmită la AN RE scrisoarea de intenţie de participare prevăzută la art. 17 lit. a), oferta cu preţ prevăzută la art. 19 lit. b) şi documentele prevăzute la art. 16 alin. (2), în termenul prevăzut la art. 23 pct. 1.

(3) Dacă furnizorul care activează ca FUI opţional îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 alin. (1), desemnarea lui se prelungeşte pentru o nouă perioadă de un an, prin emiterea unei noi decizii de desemnare, în termenul prevăzut la art. 24.

(4) Furnizorul care activează ca FUI opţional poate să se retragă la sfârşitul unei perioade normale de desemnare, respectiv să nu participe la următorul proces de desemnare chiar dacă respectă criteriul de selecţie prevăzut la art. 19 lit. a), caz în care se aplică prevederile art. 47.

(5) Dacă furnizorul care activează ca FUI opţional nu respectă criteriul de selecţie prevăzut la art. 19 lit. a) şi/sau criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 16 alin. (1). ANRE îl elimină din procesul de desemnare.

Art. 26. - În situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. d), la data constatării neîndeplinirii de către un FUI opţional a oricăruia dintre criteriile de eligibilitate sau a înscrierii de fapte în cazierul fiscal al contribuabililor, pe baza verificărilor periodice şi/sau a aplicării prevederilor art. 16 alin. (5), ANRE iniţiază procesul de revocare a deciziei de desemnare. ANRE emite decizia de revocare în termen de 7 zile lucrătoare de la iniţierea procesului.

 

CAPITOLUL IV

Transferul clienţilor şi mecanismul de decontare

 

SECŢIUNEA 1

Transferul clienţilor FUI obligaţi

 

Art. 27. - (1) în situaţia în care furnizorul care activa ca FUI obligat este revocat sau nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare în calitate de FUI obligat, clienţii pentru care asigura furnizarea energiei electrice sunt transferaţi la noul FUI obligat desemnat pentru zona respectivă de reţea.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care, pentru o zonă de reţea, furnizorul care activa ca FUI obligat nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare în calitate de FUI obligat, dar este desemnat în calitate de FUI Opţional, clienţii proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI opţional, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la noul FUI obligat, la un alt FUI opţional sau la un FC.

(3) în situaţia prevăzută la alin. (2), în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii deciziei de desemnare în calitate de FUI opţional, furnizorul care activa ca FUI obligat transmite clienţilor în regim de SU aflaţi în portofoliul propriu şi care nu au solicitat trecerea la un alt furnizor o informare privind condiţiile în care, începând cu data intrării în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI opţional, aceştia rămân în portofoliul său sau pot încheia contracte de furnizare cu un FC, respectiv cu alt FUI opţional din aceeaşi zona de reţea, sau pot trece la noul FUI obligat.

(4) FUI obligat care nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare transmite clienţilor finali aflaţi în portofoliul propriu o informare privind pierderea calităţii de FUI obligat şi privind condiţiile în care aceştia pot încheia contracte de furnizare cu un FC, cu un FUI opţional sau pot trece la noul FUI obligat, în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la art. 21 alin. (5).

Art. 28. - (1) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI obligat este revocată, prin decizie a preşedintelui ANRE, în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), la aceeaşi dată la care este desemnat un alt furnizor în calitate de FUI obligat în conformitate cu prevederile art. 22.

(2) Vechiul FUI obligat transmite către noul FUI obligat şi spre ştiinţă OR şi ANRE, în format electronic (excel), lista locurilor de consum aferente clienţilor transferaţi din portofoliu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii deciziei de revocare.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) va cuprinde cel puţin următoarele: denumirea clientului final, adresa locului de consum, datele de contact, codul de identificare a locului de consum, codul de identificare a punctului de măsurare, consumul mediu lunar.

Art. 29. - În situaţia în care un furnizor care activa ca FUI obligat nu mai este desemnat în această calitate în urma desfăşurării următorului proces de selecţie, acesta transmite

lista locurilor de consum aferente clienţilor transferaţi din portofoliu în formatul prevăzut la art. 28. alin. (3) cu cel puţin 20 de zile înainte de data la care îşi încheie perioada de desemnare ca FUI obligat.

Art. 30. - Prin excepţie de la prevederile art. 28 alin. (2), în situaţia prevăzută la art. 27 alin. (2), vechiul FUI obligat transmite către noul FUI obligat şi spre ştiinţă OR şi ANRE, lista locurilor de consum aferente clienţilor transferaţi din portofoliu care cuprinde numai locurile de consum aparţinând clienţilor inactivi şi clienţilor preluaţi în regim UI, în formatul prevăzut la art. 28 alin. (3).

 

SECŢIUNEA a 2-a

Mecanismul de decontare între vechiul FUI obligat şi noul FUI obligat

 

Art. 31. - Până la data intrării în vigoare a deciziilor de desemnare/revocare, între vechiul FUI obligat şi noul FUI obligat se încheie un acord pentru recuperarea de către vechiul FUI obligat de la noul FUI obligat a sumelor cuvenite, corespunzătoare costurilor suplimentare justificate şi neacoperite în perioada de desemnare, aferente activităţii de furnizare desfăşurate în baza deciziei de desemnare.

Art. 32. - (1) Sumele prevăzute la art. 31 se determină conform reglementărilor aplicabile şi se comunică de către ANRE celor două părţi.

(2) Plata/Recuperarea sumelor prevăzute la art. 31 se va efectua în condiţiile prevăzute în acordul încheiat între părţi, termenul de plată a facturilor emise de vechiul FUI obligat fiind de 30 de zile de la data emiterii facturii.

Art. 33. - În perioada cuprinsă între data transferului clienţilor finali de la vechiul FUI obligat la noul FUI obligat şi data următoarei avizări de către ANRE a preţurilor aplicate de către FUI obligat, noul FUI obligat va aplica preţurile avizate pentru vechiul FUI obligat, în vigoare la data transferului.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Transferul clienţilor FUI opţionali

 

Art. 34. - În situaţia în care un FUI opţional se retrage, este revocat sau nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare, clienţii pentru care asigura furnizarea energiei electrice sunt transferaţi la FUI obligat din zona respectivă de reţea.

Art. 35. - (1) în cazul retragerii, cu cel puţin 60 de zile înainte de sfârşitul perioadei normale de desemnare, FUI opţional comunică în scris ANRE intenţia de a nu participa la următorul proces de desemnare. La aceeaşi dată transmite clienţilor finali din portofoliu o informare privind condiţiile în care pot încheia contracte de furnizare cu un FC sau cu alt FUI opţional desemnat pentru aceeaşi zonă de reţea, respectiv privind transferul la FUI obligat în cazul în care nu uzează de dreptul de eligibilitate sau nu optează pentru alt FUI opţional.

(2) în termen de două zile lucrătoare de la data primirii comunicării prevăzute la alin. (1), ANRE informează FUI obligat din zona respectivă de reţea cu privire la transferul portofoliului de clienţi al FUI opţional.

(3) FUI opţional are obligaţia de a transmite către FUI obligat şi spre ştiinţă OR şi ANRE lista locurilor de consum aferente clienţilor transferaţi din portofoliu, în formatul prevăzut la art. 28 alin. (3), cu cel puţin 20 de zile înainte de data la care îşi încheie perioada de desemnare.

Art. 36. - Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI opţional este revocată, prin decizie a preşedintelui ANRE, în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2).

Art. 37. - În cazul revocării, furnizorul care activa ca FUI opţional are obligaţia de a transmite către FUI obligat şi spre ştiinţă OR şi ANRE lista locurilor de consum aferente clienţilor transferaţi din portofoliu, în formatul prevăzut la art. 28 alin. (3), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii deciziei de revocare.

Art. 38. - În cazul în care un furnizor care activa ca FUI opţional nu mai este desemnat în această calitate în urma desfăşurării următorului proces de selecţie, acesta are obligaţia de a transmite lista locurilor de consum aferente clienţilor transferaţi din portofoliu, în formatul prevăzut la art. 28 alin. (3), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la art. 24.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Condiţii de prestare de către FUI obligat a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru clienţii transferaţi

 

Art. 39, - (1) FUI obligat care preia clienţi finali transferaţi transmite acestora o informare, în vederea încheierii contractelor de furnizare, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii listei locurilor de consum în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2), art. 29, art. 30, art. 35 alin. (3), art. 37 şi art. 38. Această informare trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute de reglementările aplicabile pentru informarea de preluare care se transmite clienţilor finali preluaţi de FUI obligat de la un FC.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1). În situaţia prevăzuta la art. 9 alin. (2), FUI obligat care preia clienţii finali transferaţi transmite acestora o notificare privind cesiunea contractului, odată cu prima factură de energie electrică pe care o emite clientului respectiv.

Art. 40. - Data transferului este, după caz:

a) data intrării în vigoare a deciziei de revocare a desemnării în calitate de FUI opţional sau, după caz, în calitate de FUI obligat, pentru furnizorul în portofoliul căruia erau clienţii;

b) prima zi după data la care furnizorul în portofoliul căruia erau clienţii îşi termină perioada normală de desemnare în calitate de FUI opţional sau, după caz, de FUI obligat.

Art. 41. - (1) Contractele de furnizare dintre furnizorul desemnat în calitate de FUI obligat şi clienţii finali transferaţi din portofoliul furnizorului care nu a mai fost desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare în calitate de FUI obligat, dar a fost desemnat în calitate de FUI opţional pentru zona respectivă de reţea, se încheie în maximum 90 de zile de la data transferului, cu excepţia contractelor aferente locurilor de consum ale clienţilor transferaţi care au o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare mai mare sau egală cu 1 MVA, caz în care contractul de încheie în cel mult 15 zile lucrătoare de la data transferului.

(2) în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (2), vechiul FUI obligat transmite contractele de furnizare încheiate cu clienţii finali către noul FUI obligat, în condiţiile prevăzute în contractul de cesiune încheiat conform prevederilor art. 9 alin. (3), în termen de 15 zile de la data transferului.

Art. 42. - Contractele de furnizare dintre furnizorul desemnat în calitate de FUI obligat şi clienţii finali transferaţi din portofoliul furnizorului care a fost revocat din calitatea de FUI opţional, s-a retras sau nu a mai fost desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare se încheie în maximum 21 de zile de la data transferului, cu excepţia contractelor aferente locurilor de consum ale clienţilor transferaţi care au o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare mai mare sau egală cu 1 MVA, caz în care contractul de încheie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transferului.

Art. 43. - (1) în perioada cuprinsă între data transferului şi data încheierii contractului de furnizare între clientul final transferat şi FUI obligat, dar nu mai târziu de data-limită prevăzută, după caz, la art. 41 sau la art. 42. se admite prestarea de către FUI obligat a activităţii de furnizare a energiei electrice pentru locurile de consum ale clientului final transferat fără existenţa unui contract încheiat cu acesta.

(2) FUI obligat este îndreptăţit ca, pentru toată perioada cuprinsă între data transferului şi data încheierii contractului de furnizare, să factureze şi să recupereze de la clientul final transferat contravaloarea energiei electrice furnizate.

(3) Prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice în perioada cuprinsă între data transferului şi data-limită prevăzută, după caz, la art. 41 alin. (1) sau la art. 42, fără contract de furnizare între FUI obligat şi clientul final transferat, nu îl exonerează pe acesta din urmă de obligaţia achitării facturilor emise de către FUI obligat.

(4) în cazul în care clientul final transferat nu achită la termen facturile emise de către FUI obligat, pentru un loc de consum, conform prevederilor alin. (2), FUI obligat are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, conform prevederilor contractelor-cadru aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE şi datelor/informaţiilor din preavizul transmis clientului final transferat.

(5) Dacă, pentru un loc de consum, clientul final transferat nu încheie contractul de furnizare a energiei electrice cu FUI obligat până la data-limită prevăzută, după caz, la art. 41 alin. (1) sau la art. 42, FUI obligat poate să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, numai după transmiterea către clientul final transferat, cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz, cu confirmare de primire, care să conţină data şi motivele întreruperii.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 44. - (1) ANRE transmite furnizorilor implicaţi deciziile de desemnare/revocare în/din calitatea de FUI în cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii.

(2) ANRE publică pe pagina proprie de internet deciziile de desemnare/revocare FUI, împreună cu lista FUI desemnaţi/revocaţi/retraşi pentru fiecare zonă de reţea, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziilor.

(3) Fiecare FUI desemnat/revocat este obligat să publice pe pagina proprie de internet decizia de desemnare/revocare emisă de ANRE, în termen de două zile lucrătoare de la primire.

Art. 45. - Fiecare FUI publică pe pagina proprie de internet preţurile prevăzute la art. 12 şi 15, în conformitate cu reglementările aplicabile.

Art. 46. - Fiecare FUI obligat trebuie să aibă punctele unice de contact instituite conform cerinţelor reglementărilor aplicabile, în maximum 60 de zile de la data desemnării.

Art. 47. - Furnizorii desemnaţi în calitate de FUI opţionali care au solicitat să se retragă, în condiţiile art. 25 alin. (4), nu au dreptul de a participa la procesul de desemnare mai devreme de al treilea an calendaristic care urmează ultimului an calendaristic în care aceştia au fost desemnaţi.

Art. 48. - (1) Suma depusă de către FUI opţional în contul Escrow prevăzut la art. 17 lit. b) trebuie să acopere 20% din suma fondurilor necesare pentru executarea pe timp de 30 de zile a contractelor aferente clienţilor în regim de SU aflate în derulare şi nu poate fi mai mică de 100.000 lei.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) poate fi inclusă în garanţia financiară pe care furnizorul are obligaţia să o constituie şi să o menţină pe toată durata de valabilitate a licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor aplicabile.

(3) Condiţia de eliberare a fondurilor din contul Escrow către FUI obligat este ca acesta să prezinte la bancă documentul emis de ANRE prin care dovedeşte transferarea în portofoliul său a clienţilor finali care, până la data transferului, au fost în portofoliul unui FUI opţional, mai puţin în cazurile prevăzute la art. 25 alin. (4) şi (5).

(4) Furnizorul care activează ca FUI opţional are dreptul să recupereze sumele depuse în contul Escrow, conform prevederilor contractuale, în cazul în care se retrage sau nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare.

(5) FUI opţional are dreptul să retragă din contul Escrow, conform prevederilor contractuale, sumele care depăşesc valoarea prevăzută la alin. (1).

Art. 49. - În cazul în care un furnizor desemnat în calitate de FUI opţional nu respectă oricare dintre angajamentele prevăzute la art. 17 lit. b) şi c), acesta este revocat din calitatea de FUI opţional şi nu are dreptul de a participa la procesul de desemnare mai devreme de al treilea an calendaristic care urmează ultimului an calendaristic în care au fost desemnaţi.

Art. 50. - Până la data îndeplinirii de către FUI opţional a angajamentului prevăzut la art. 17 lit. b), acesta nu are dreptul de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice cu clienţi în regim de SU.

Art. 51. - (1) ANRE determină şi publică pe pagina proprie de internet raportul urban/rural iniţial, până la data de 1 aprilie 2018. _

(2) în vederea determinării de către ANRE a raportului urban/rural iniţial, furnizorii desemnaţi în calitate de FUI prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017 au obligaţia de a transmite datele necesare în condiţiile şi termenele comunicate de ANRE.

Art. 52. - (1) Documentele prevăzute la art. 16 alin. (2) şi (4), art. 17, art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 23 pct. (1) şi (3) şi art. 25 alin. (2) se transmit de către furnizori/FUI atât în format scris, cât şi în format electronic la adresele de e-mail comunicate de ANRE.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1), precum şi corespondenţa purtată între furnizor/FUI şi ANRE se redactează în limba română.

Art. 53. - Trecerea unui client final cu drept de SU de la un FC la un FUI opţional se face în condiţiile procedurii specifice pentru schimbarea furnizorului, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.

Art. 54. - (1) în cazul furnizorilor desemnaţi în calitate de FUI prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017, care sunt desemnaţi în calitate de FUI obligaţi începând cu prima perioadă normală de desemnare conform prezentului regulament, contractele de furnizare a energiei electrice încheiate în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 îşi produc efectele:

a) până la data încetării de drept, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b);

b) până la data încetării, conform clauzelor contractuale.

(2) în cuprinsul contractelor prevăzute la alin. (1), sintagma „CPC” se înlocuieşte cu sintagma „preţ final pentru serviciul universal”.

(3) Modificările prevăzute la alin. (2) se aplică de drept contractelor în vigoare, fără a mai fi necesară îndeplinirea altor formalităţi.

Art. 55. - (1) în situaţia în care, pentru o zonă de reţea, un furnizor care activa ca FUI opţional este desemnat în calitate de FUI obligat, clienţii proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un alt FUI opţional din aceeaşi zonă de reţea sau la un FC.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), în termen de două zile lucrătoare de la data primirii deciziei de desemnare în calitate de FUI obligat furnizorul care activa ca FUI opţional transmite clienţilor în regim de SU aflaţi în portofoliul propriu şi care nu au solicitat trecerea la un alt furnizor o informare privind condiţiile în care, începând cu data intrării în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI obligat, aceştia rămân în portofoliul său sau pot încheia contracte de furnizare cu un FUI opţional din aceeaşi zonă de reţea sau cu un FC.

Art. 56. - (1) Fiecare FUI are obligaţia de a transmite lunar către ANRE raportările prevăzute de metodologiile de monitorizare aplicabile.

(2) ANRE actualizează anual machetele de monitorizare şi le publică pe pagina proprie de internet, în termenele şi condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile,

(3) Pentru stabilirea ordinii de merit a furnizorilor aferentă primului proces de desemnare, datele privind numărul de locuri de consum deservite se transmit de către furnizori în condiţiile şi termenele comunicate de ANRE.

Art. 57. - (1) Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum ale clienţilor finali transferaţi, care sunt amplasate în zona sa de activitate. Costurile energiei electrice livrate şi ale serviciilor asociate prestate clienţilor finali transferaţi vor fi suportate de aceştia, în baza preţurilor aplicate de FUI obligat.

(2) în cazul transferului clienţilor finali în conformitate cu prevederile prezentului regulament, OR stabileşte şi comunică FUI implicaţi în procesul de transfer indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienţilor finali transferaţi, amplasate în zona sa de activitate, aferent datei transferului.

Art. 58. - Transferul de date cu caracter personal se face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi ale art. 21 lit. c) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, coroborate cu prevederile art. 5 lit. c) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017, în temeiul art. 35 şi art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,

Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 28.01.2018, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - (1) Colegiul Fizioterapeuţilor din România eliberează autorizaţia de liberă practică pentru persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea. organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, denumită în continuare lege, indiferent dacă deţin sau nu o autorizaţie de liberă practică eliberată de instituţii publice autorizate anterior apariţiei legii.

(2) Autorizaţia de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuţilor din România este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Autorizaţia de liberă practică este valabilă până la data de 31 decembrie 2018.

Art. 2. - Autorizaţiile de liberă practică eliberate de instituţiile publice autorizate anterior apariţiei legii îşi încetează valabilitatea în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Autorizaţia de liberă practică pentru persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare în fizioterapie, prevăzut la art. 11 lit. a), c) şi d) din lege, se acordă de către colegiul teritorial din raza căruia solicitantul îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea.

Art. 4. - Pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică de către persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare în fizioterapie, prevăzut la art. 11 lit. a), c) şi d) din lege, şi pentru înscrierea acestora ca membru în Colegiul Fizioterapeuţilor din România sunt necesare următoarele documente:

a) documente de studii care atestă formarea în profesie [diplomă de licenţă sau adeverinţă în specializările prevăzute la art. 11 lit. a), c) şi d) din lege - original şi copie];

b) certificat de cazier judiciar - original;

c) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni - original;

d) cerere de înscriere - prevăzută în anexa nr. 2;

e) carte de identitate - copie;

f) certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul - copie;

g) declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia, dacă este cazul, prevăzută în anexa nr. 3;

h) dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale;

i) asigurarea pentru răspundere civilă profesională;

j) pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverinţă de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul.

Art. 5. - Autorizaţia de liberă practică pentru persoanele

posesoare ale certificatelor eliberate de autorităţile competente

prevăzute la art. 9 din lege sau ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 10 şi 11 lit. b) din lege se acordă de către colegiul teritorial din raza căruia solicitantul îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea.

Art. 6. - Pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică de către persoanele posesoare ale certificatelor eliberate de autorităţile competente prevăzute la art. 9 din lege sau ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 10 şi 11 lit. b) din lege şi pentru înscrierea acestora ca membru în Colegiul Fizioterapeuţilor din România sunt necesare următoarele documente:

a) dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie recunoscut sau echivalat conform legislaţiei în vigoare;

b) certificatul de conformitate în original, dacă este cazul - traducere legalizată şi apostilată unde este cazul;

c) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni - original;

d) cerere de înscriere;

e) carte de identitate sau paşaport - copie;

f) certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul - copie;

g) dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale;

h) certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1;

i) asigurarea pentru răspundere civilă profesională;

j) autorizaţia de liberă practică din ţara de provenienţă - traducere legalizată şi apostilată dacă este cazul.

Art. 7, - Documentele se depun la sediul colegiului teritorial al fizioterapeuţilor din raza căruia solicitantul îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea şi sunt preluate de membrii desemnaţi ai consiliului teritorial al colegiului respectiv.

Art. 8. - Colegiul teritorial, prin membrii desemnaţi ai consiliului teritorial, va elibera solicitantului, la depunerea documentelor, dovada cu numărul şi data înregistrării acestora.

Art. 9. - În termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentelor, colegiul teritorial, prin membrii desemnaţi ai consiliului teritorial, va emite autorizaţia de liberă practică.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,

Elena Căciulan

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2018.

Nr. 5.

 

COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Colegiul Fizioterapeuţilor ...............................

Nr. ...................../................................................

 

AUTORIZAŢIA DE LIBERĂ PRACTICĂ Nr. ...........................

 

Colegiul Fizioterapeuţilor din România autorizează pe:

...................................................................................

CNP ......... ......./....... /......

 

 

Absolvent al Universităţii ....................................................................................

Facultatea ...............................................................................................................

Programul de studii/Specializarea .......................................................................

posesor al titlului de licenţiat în .........................................................................

şi al Diplomei de licenţă seria nr. ......................................................................./

Adeverinţa de absolvire a examenului de licenţă nr. ........ din data ......./....... /......

 

să practice profesia de fizioterapeut .............................................................................................................../ ............................................................................................................... *)

în unităţi autorizate de Ministerul Sănătăţii conform competenţelor dobândite, în conformitate cu Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Orice dispozitiv medical utilizat în desfăşurarea activităţilor autorizate trebuie înregistrat la Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta autorizaţie de liberă practică îşi pierde de drept valabilitatea la data ......./....... /......

Nr. Registru unic al fizioterapeuţilor: ..................................................

 

Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor

..................................................

 


*) Se completează cu titlul menţionat pe diploma de licenţă/adeverinţa de absolvire a examenului de licenţă prevăzute la art. 11 din Legea nr. 229/2016 şi cu gradul profesional.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Doamnă/Domnule preşedinte,

Subsemnatul(a), ......................................, identificat(ă) cu CI serie .......... nr. ......................................, domiciliat(ă) în localitatea ......................................, str. ...................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sector ..../judeţ ......................................, tel. ......................................, e-mail ......................................, absolvent(ă) al/a ......................................, cu Diploma serie .......... nr. ......................................, angajat(ă) la ......................................*), exercit profesia în regim independent ......................................**), cu ocupaţia ......................................, vă rog să îmi aprobaţi cererea de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor ***),

Prin prezenta:

- declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile ari 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii că nu mă găsesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 23 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România;

- sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Data

Semnătura

......................................

......................................

 


*) Se completează în cazul persoanelor care exercită profesia.

**) Se completează forma de exercitare în regim independent a profesiei.

***) Se completează denumirea judeţului/judeţelor din regiunea teritorială de dezvoltare.

 

ANEXA Nr. 3

 

DECLARAŢIE

 

Doamnă/Domnule preşedinte,

Subsemnatul(a), ......................................, identificat(ă) cu CI serie .......... nr. ......................................, domiciliat(ă) în localitatea ......................................, str. ...................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sector ..../judeţ ......................................, tel. ......................................, e-mail ......................................, absolvent(ă) al/a ......................................, cu Diploma serie .......... nr. ......................................, declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii că nu sunt angajat pe postul de kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală sau balneofiziokinetoterapeut şi nici nu sunt înregistrat la oficiul registrul comerţului sau la administraţiile finanţelor publice pentru forme de practică independentă.

 

Data

Semnătura

......................................

......................................

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.