MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 133/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 133         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 februarie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

40. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

 

42. - Hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”

 

43. - Hotărâre privind transmiterea unor părţi din imobilul 539 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

31. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

 

35. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

50. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

 

159. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

 

2/213/XXXV/266/12. - Ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor, al secretarului general al Senatului şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor, al secretarului general al Senatului şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 31, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:

„(13) România acceptă în perioada 2018-2019 un număr de 109 refugiaţi în nevoie de relocare.”

2. La articolul 5, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Deciziile prevăzute la alin. (9) stau la baza stabilirii numărului de refugiaţi în nevoie de relocare.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 8 februarie 2018.

Nr. 40.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează.

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 februarie 2018.

Nr. 42.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa

Amplasament: judeţul Constanţa - Port Constanţa, UAT Constanţa

Indicatori tehnico-economici:

 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (la cursul BCE din data de 1 martie 2017,1 euro = 4,5207 lei),

 

 

mii lei

227.834

 

din care C+M

 

 

mii lei

188.504

 

- Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

 

 

- Anul I

INV

 

mii lei

45.000

 

 

C+M

 

mii lei

37.132

 

- Anul II

INV

 

mii lei

120.000

 

 

C+M

 

mii lei

99.384

 

- Anul III

INV

 

mii lei

62.534

 

 

C+M

 

mii lei

51.988

 

- Anul IV

INV

 

mii lei

150

 

 

C+M

 

mii lei

0

 

- Anul V

INV

 

mii lei

150

 

 

C+M

 

mii lei

0

 

- Capacităţi:

 

 

 

 

 

Suprafaţă totală dragaje

 

mp

 

1.815.655,8

 

Suprafaţă dragaj în Portul de lucru Volume estimative de dragat:

 

mp

 

371.286,70

 

- teren moale

 

mc

 

715.439,82

 

- teren moale Port de lucru

 

mc

 

783.014,36

 

- teren tare

 

mc

 

300.879,81

 

- adiacent cheurilor

 

mc

 

21.095,82

 

Lungime cheu care necesită protecţie

 

ml

 

1.250

 

Platformă portuară nou-creată

 

mp

 

7.125

 

Sistem hidrografic

 

buc.

 

1

 

- Durata de realizare a investiţiei

 

luni

 

47

 

 

Factori de risc

în cadrul obiectivului de investiţii se vor respecta principiile acţiunii preventive şi compensării influenţei nefavorabile asupra mediului la sursa producerii, conform cerinţelor relevante ale legislaţiei de mediu.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor părţi din imobilul 539 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 539, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt, precum şi declararea acesteia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

Art. 2. - După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se va utiliza pentru realizarea obiectivului „Ansamblu multifuncţional cu următoarele funcţiuni: locuinţe, dotări aferente acestora, servicii, comerţ, zone verzi, sport şi agrement”, într-un termen de 5 ani, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 9/2018.

Art. 3. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 539, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexă, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt, în vederea reabilitării, conform cerinţelor Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 5 ani de la data preluării părţii de imobil, cu fonduri proprii de la bugetul local, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 9/2018,

Art. 4. - Partea de imobil prevăzută la art. 3 revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de investiţii, pe baza unui protocol de predare-preluare încheiat între municipiul Slatina şi Ministerul Apărării Naţionale, prin părţile interesate, şi devine din bun de interes public local în bun de interes public naţional, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 9/2018.

Art. 5. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 2, obligaţia şi termenele prevăzute la art. 2 şi 3, cele două părţi de imobil revin în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - Predarea-preluarea părţilor de imobil prevăzute la art. 1 şi 3 se face pe bază de protocoale încheiate între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 februarie 2018.

Nr. 43.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părţi din imobilul 539 care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt, şi se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de

clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnica

Carte funciară/Nr. cadastral

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

1

539

parţial

8.19.01

Imobil 539

parţial

Judeţul Olt,

municipiul Slatina,

str. Tunari nr. 1

1. Construcţii

Pavilionul A:

Suprafaţă construită - 673 mp

Suprafaţă desfăşurată - 1.346 mp

Valoare contabilă - 46.430,28 lei

Pavilionul B:

Suprafaţă construită - 653 mp

Suprafaţă desfăşurată - 1.306 mp

Valoare contabilă - 22.523,65 lei

Pavilionul B1:

Suprafaţă construită - 653 mp

Suprafaţă desfăşurată - 1.306 mp

Valoare contabilă - 22.523,65 lei

Pavilionul C1:

Suprafaţă construită -112 mp

Suprafaţă desfăşurată -112 mp

Valoare contabilă - 333,679,69 lei

Total suprafaţă construită - 2.091 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 4.070 mp

Total valoare contabilă construcţii -425.157,27 lei

2. Amenajări la terenuri:

Drum asfaltat - 1.500 mp

Valoare contabilă - 42,213,28 lei

Drum cu macadam - 4.500 mp

Valoare contabilă - 14.819,39 lei

Împrejmuire beton prefabricate - 1.400 ml

Valoare contabilă - 47.907,26 lei

Platouri betonate asf. - 600 mp

Valoare contabilă - 4.474,04 lei

Reţea alimentare cu apă - 180 ml

Valoare contabilă - 615,84 lei

Reţea canalizare - 360 ml

Valoare contabilă - 7.738,80 lei

Reţea gaze naturale - 350 ml

Valoare contabilă - 2.128,30 lei

Reţea energie electrică aeriană - 700 ml

Valoare contabilă - 12.147,96 lei

Total valoare contabilă amenajări

la terenuri -132.044,87 lei

3. Suprafaţa terenului -11,6807 ha

Valoare contabilă teren - 4.609.927,78 lei

CF 58680 Nr. cad. 58680

CF 58679 Nr. cad. 58679

CF 58678 Nr. cad. 58678

CF 58677 Nr. cad. 58677

CF 58676 Nr. cad. 58676

CF 58675 Nr. cad. 58675

CF 58674 Nr. cad. 58674

9.388.621

5,167.129,92*)

1.758.176,05***)

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI-4183229

Municipiul Slatina, judeţul Olt, domeniul public

CUI - 4394811

2

539

parţial

8.19.01

Imobil 539

parţial

Judeţul Olt,

municipiul Slatina,

str. Tunari nr. 1

1. Construcţii

Pavilionul A1:

- Suprafaţă construită - 490 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 2.940 mp

- Valoare contabilă - 2.180.769,51 lei

2 Amenajări la terenuri:

- Platouri asfaltate - 954 mp

- Valoare contabilă -133.560 lei

- Alei betonate -174 mp

- Valoare contabilă -17.400 lei

- împrejmuire plăci prefabricate - 149 mp

- Valoare contabilă - 26.820 lei

Valoare contabilă totală amenajări la terenuri - 177.780 lei

3. Suprafaţa terenului - 2.262 mp

Valoare contabilă - 104.765,52 lei

CF 58775 Nr. cad 58775

 

2.463.315,03*) ** ***))

 

Statul român, din administrarea  Ministerului Apărării Naţionale

CUI -  4183229

Municipiul Slatina, judeţul Olt, domeniul public

CUI - 4394811


*) Valoarea părţii de imobil menţionată la nr. crt. 1, care se transmite în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt.

**) Valoarea părţii de imobil menţionată la nr. crt. 2, care se transmite în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt.

***) Valoarea imobilului 539 care rămâne înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în urma transmiterii părţilor de imobil menţionate la nr. crt. 1 şi 2.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

                                                                                                                                                                                           ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.010 din data de 4 ianuarie 2018, întocmit de Agenţia Zonei Montane, având în vedere prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 912/2017 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”,

în temeiul art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 14 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Nota de constatare se semnează de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene şi de către solicitant sau de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al notei de constatare completate se înmânează solicitantului, unul rămâne la direcţia pentru agricultură judeţeană şi unul la Agenţia Zonei Montane.”

2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7 - (1) în cazul în care, în urma verificărilor la faţa locului, se constată că documentaţia corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 şi Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, direcţia pentru agricultură judeţeană transmite Agenţiei Zonei Montane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data menţionată în anexa nr. 5, un exemplar al notei de constatare, însoţit de o copie a caietului de sarcini.

(2) Notele de constatare şi copiile caietelor de sarcini pentru produsele care au obţinut dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan» depuse la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se predau Agenţiei Zonei Montane.”

3. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Agenţia Zonei Montane emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan», în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei menţionate la art. 7, conform anexei nr. 6, şi înregistrează produsul/produsele în Registrul naţional al produselor montane, în vederea publicării acestuia pe site-ul oficial al Agenţiei Zonei Montane şi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Decizia de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan» este transmisă în original de Agenţia Zonei Montane către solicitant şi o copie a acesteia către direcţia pentru agricultură judeţeană.”

4. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Ca urmare a procesului-verbal de constatare, conform anexei nr. 8, transmis de către personalul cu atribuţii de inspecţie din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, CU privire la nerespectarea condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan», Agenţia Zonei Montane va dispune emiterea deciziei de retragere a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative «produs montan», conform anexei nr. 9, şi radierea produsului din Registrul naţional al produselor montane.”

5. Anexa nr. 6 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

6. Anexa nr. 9 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

7. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Agenţia Zonei Montane şi direcţiile agricole judeţene din zona montană vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2018.

Nr. 31.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 6 la procedură)

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA ZONEI MONTANE

 

DECIZIE

nr. ............../data .........................

de acordare a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

eliberată în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu modificările ulterioare, şi al Notei de constatare nr. .............. din data de .........................

Începând cu data de ......................... operatorul economic .........................................., cu sediul în localitatea .........................................., str. .......................................... nr. ...., judeţul .........................................., cu unitatea de producţie având sediul în localitatea .........................................., cod SIRUTA .........................................., str. .......................................... nr. ...., judeţul .........................................., are dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul naţional al produselor montane la nr. ..............

....................... nr. ..............

....................... nr. ..............

....................... nr. ..............

....................... nr. ..............

....................... nr. ..............

 

Agenţia Zonei Montane

Director general,

..........................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 9 la procedură)

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

DECIZIE

nr. ............../data .........................

de retragere a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

 

Prin prezenta vă comunicăm că în ziua .............., ora .............., cu ocazia controlului efectuat de către .......................................... conform (împuternicirii/legitimaţiei de control etc.) la sediul operatorului economic .........................................., cu sediul în localitatea .........................................., str. .......................................... nr. ...., judeţul .........................................., cu unitatea de producţie având sediul în localitatea .........................................., cod SIRUTA .......................................... str. .......................................... nr. ...., judeţul .........................................., s-a constatat că acesta nu mai îndeplineşte criteriile şi condiţiile care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”, respectiv 1

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Cu privire la nerespectarea condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” a fost întocmit Procesul-verbal de constatare nr. .............. din data de .........................

Fapta descrisă mai sus atrage, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (7) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni, cu modificările ulterioare, măsura retragerii dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul naţional al produselor montane la numărul .......................................... /numerele:

....................... nr. ..............

....................... nr. ..............

Începând cu data comunicării prezentei, dreptul de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul naţional al produselor montane la numărul .......................................... /numerele se retrage/se retrag.

Împotriva măsurii de retragere a dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” vă puteţi adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost întocmită în două exemplare originale, din care un exemplar pentru Agenţia Zonei Montane şi unul pentru operatorul economic.

 

Agenţia Zonei Montane

Director general,

..........................................

 


1 Se va preciza concret pe care anume criteriu/condiţie nu îl/o mai îndeplineşte.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 240.416 din 9.02.2018 al Direcţiei generale politici agricole, precum şi prevederile art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă cantităţile de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantităţile totale de motorină prevăzute la art. 1 sunt de 77 464.594,499 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 109.883.727,00 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 12 februarie 2018.

Nr. 35.

 

ANEXĂ

 

Cantităţile de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantităţi de motorină)

(litri)

Valoare ajutor de stat rotunjit, fără subdiviziuni*)

(lei)

1

Sectorul vegetal

72.955.135,983

103.487.045,00

2

Sectorul zootehnic

4.009.049,643

5.666.663,00

3

Sectorul îmbunătăţiri funciare

500.408,873

709.829,00

TOTAL:

77.464.594,439

109.883.727,00


*) Pentru anul 2017, valoarea nominală a ajutorului de stat este 1,4185 lei/litru.

**) Conform prevederilor art. 9 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Lumina - sectoarele cadastrale nr. 19 şi 20;

b) unitatea administrativ-teritorială Năvodari - sectoarele cadastrale nr. 11, 12, 13 şi 14;

c) unitatea administrativ-teritorială Târguşor - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 13 şi 16.

Art. 2 - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2018.

Nr. 50.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CONSTANŢA

UAT: LUMINA

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 641/2018 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate

a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 4/2016 privind metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere pentru plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şt completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 14 aprilie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) La nivelul Ministerului Sănătăţii se constituie Comisia de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, aprobată prin Legea nr. 32/2016, cu modificările şi completările ulterioare, formată din:

Preşedinte: Cristian Vasile Grasu, secretar de stat

Preşedinte supleant: Corina Silvia Pop, secretar de stat

Membri:

Costin Iliuţă, Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică

Alina Dragomir, Direcţia generală buget şi contabilitate

Membru supleant:

Amalia Şerban, Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2018.

Nr. 159.

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Nr. 2/213 din 10 ianuarie 2018

Nr. XXXV/266 din 26 ianuarie 2018

Nr. 12 din 9 februarie 2018

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor, al secretarului general al Senatului şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015

 

În temeiul prevederilor art. 731 alin. (14) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 251 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, ale art. 211 alin. (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare,

secretarul general al Camerei Deputaţilor, secretarul general al Senatului şi preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice emit prezentul ordin.

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, aprobate prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor, al secretarului general al Senatului şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 965/XXXV/3.598/274/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din data de 26 august 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Secretarul general al Camerei Deputaţilor,

Secretarul general al Senatului,

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,

Silvia-Claudia Mihalcea

Ion Vărgău

Robert-Iulian Stănescu

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 213 Ordinul nr. 965/XXXV/3.598/274/2015)

 

Denumirea unităţii .....................................................

Codul fiscal nr. ..........................................................

Sediul: localitatea .....................................................

str. ..................................................... nr. ..................

Judeţul/Sectorul ......................................................

Telefon/Fax ..............................................................

Nr. ..................../...............................

 

ADEVERINŢĂ-T I P

pentru stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna, .........................................., domiciliat(ă) în localitatea .........................................., str. .......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul ...., judeţul .........................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria nr. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deţine/a deţinut calitatea de .......................................... şi se încadrează la art. .... alin .... lit. .... din Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Ultima funcţie publică parlamentară deţinută ..........................................

Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ..........................................

Confirmăm faptul că în cazul doamnei/domnului raportul de serviciu/de muncă a încetat din motive neimputabile acesteia/acestuia în temeiul ..........................................*)

 

1.

Vechimea în structurile Parlamentului/Consiliului Legislativ/Curţii Constituţionale, la data de ..........................................

 ..........................................ani

2.

Baza de calcul utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

2.1 media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu**)

 .......................................... lei

 

2.2 media veniturilor brute din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu realizate de un funcţionar public parlamentar în activitate***)

 .......................................... lei

3.

Salariul de bază brut, inclusiv sporurile, realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu

 .......................................... lei

4.

Venitul brut lunar din ultima lună completă, anterioară lunii în care se depune cererea pentru acordarea pensiei de serviciu

 .......................................... lei

5.

Drepturile salariale pe care le are un funcţionar public în activitate***)

 .......................................... lei

6.

Media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu****)

 .......................................... lei

 

Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

 

Ordonator principal de credite,

Direcţia/Serviciul cu atribuţii de salarizare-resurse umane

..........................................

Director/Şef serviciu,

 

..........................................


*) şi ***) Se completează numai pentru persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu nu mai au calitatea de funcţionar public parlamentar sau au calitatea de pensionar.

**) Se completează în cazul funcţionarilor publici parlamentari care solicită pensionarea din calitatea de funcţionar public parlamentar.

****) Reprezintă media veniturilor brute care au constituit baza de calcul al pensiei de serviciu din care s-au dedus contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.