MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 137/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 137         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 13 februarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului naţional SIS, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2013

 

3.110. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2018 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 

3.111. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

28. - Ordin pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare unică pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor”

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

350. - Ordin privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 376/2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului naţional SIS, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2013

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului naţional SIS, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 4 noiembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Centrul naţional SIS, denumit în continuare C.N.SIS, organizat la nivel de direcţie, fără personalitate juridică, este responsabil cu implementarea, funcţionarea, întreţinerea şi securitatea componentei naţionale a Sistemului de Informaţii Schengen, denumit în continuare N.SIS, cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central şi managementul copiei naţionale a bazei de date centrale a SIS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor române la N.SIS.

(2) C.N.SIS este unitatea subordonată Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare care îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului de stat desemnat, potrivit legii.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) C.N.SIS este organizat şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 141/2010, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

(2) Activitatea C.N.SIS se desfăşoară în conformitate cu prevederile legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului României, ale ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - C.N.SIS are următoarea structură organizatorică:

a) Conducerea;

b) Serviciul analiză, dezvoltare, testare, instruire şi cooperare;

c) Serviciul monitorizare, administrare, securitate şi help-desk;

d) Serviciul metodologie, planificare, managementul proiectelor şi secretariatul Comitetului tehnic;

e) Biroul monitorizare site de recuperare în caz de dezastru;

f) Structura de securitate/CSTIC;

g) Documente clasificate, secretariat şi administrativ - la nivel compartiment.”

4. Secţiunea a 3-a „Circuitul documentelor în cadrul C.N.SIS” a capitolului II, cuprinzând articolul 8, se abrogă.

5. După secţiunea a 3-a a capitolului II se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4-a, cuprinzând articolul 81, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 4-a

Relaţii între componentele structurale

Art. 81. - (1) în exercitarea atribuţiilor ce te revin, structurile C.N.SIS cooperează între ele, potrivit competenţelor.

(2) Relaţiile în cadrul structurilor C.N.SIS sunt ierarhice.

(3) între structurile C.N.SIS, relaţiile sunt funcţionale, în sensul colaborării în acţiuni comune şi respectării atribuţiilor specifice, proprii fiecăreia dintre ele.

(4) întregul personal al C.N.SIS este subordonat directorului, respectiv directorului adjunct care îi coordonează activitatea şi, în mod nemijlocit, şefilor structurilor din care fac parte.”

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale şi realizarea obiectivelor stabilite, C.N.SIS are următoarele atribuţii principale:

a) asigură implementarea N.SIS, compusă din SINS şi copia naţională a bazei centrale SIS;

b) asigură funcţionarea, administrarea, monitorizarea şi securitatea N.SIS;

c) asigură conectarea N.SIS la SIS central şi schimbul de date cu acesta;

d) asigură mentenanţa N.SIS şi asistenţa tehnică pentru utilizatorii finali;

e) asigură monitorizarea implementării proiectelor adiacente N.SIS, respectiv a sistemelor informatice ale structurilor care vor furniza şi/sau consulta baza de date N.SIS, în vederea compatibilizării acestora cu N.SIS;

f) asigură efectuarea testelor cu SIS central şi cu celelalte state membre;

g) asigură verificare şi refacerea consistenţei semnalărilor româneşti de la SIS II cu semnalările existente la nivel naţional;

h) asigură accesul autorităţilor naţionale competente la N.SIS;

i) asigură pregătirea personalului propriu în scopul asigurării bunei funcţionari a N.SIS;

j) asigură expertiza tehnică necesară misiunilor de evaluare a României în domeniul SIS;

k) asigură reprezentarea României/M.A.I. la activităţile grupurilor tehnice ale UE, Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scara largă în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, denumită în continuare eu-LISA, şi la misiunile de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE;

l) asigură implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din domeniul SIS, care vizează exclusiv C.N.SIS;

m) formulează propuneri de acte normative necesare asigurării funcţionării N.SIS, pentru asigurarea compatibilităţii cu actele legislative sau cu alte acte obligatorii ale Uniunii Europene, precum şi puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidenţă în domeniul de activitate al C.N.SIS;

n) coordonează derularea activităţilor aferente implementării, exploatării şi dezvoltării ulterioare a N.SIS în conformitate cu cerinţele tehnice ale SIS central;

o) elaborează Planul de securitate în legătură cu gestionarea şi utilizarea N.SIS, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 141/2010, republicată;

p) elaborează norme de securitate interne privind gestionarea şi utilizarea sistemelor informatice ale C.N.SIS, precum şi a sistemului de comunicaţii corespunzător N.SIS, monitorizează aplicarea acestora şi le adaptează în funcţie de cerinţele sistemelor;

q) asigură implementarea şi operaţionalizarea site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS;

r) asigură informarea autorităţilor naţionale competente şi a structurilor M.A.I. cu competenţe în domeniu, cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale U.E. şi eu-LISA în domeniul SIS;

s) execută activităţi de control, sprijin şi îndrumare în unităţile M.A.I. în scopul asigurării aplicării specificaţiilor tehnice ale SIS central, în cadrul sistemelor informatice care se conectează la N. SIS;

t) asigură managementul proiectelor care vizează sistemele aflate în administrarea C.N.SIS şi participă la elaborarea documentaţiei de atribuire aferentă acestora şi în comisiile de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru;

u) asigură Secretariatul Comitetului tehnic, conform art. 4 alin. (6) din Legea nr. 141/2010, republicată;

v) analizează activitatea de modernizare a sistemelor informatice şi de comunicaţii participante la SINS, în vederea asigurării compatibilităţii între acestea şi SINS;

w) analizează problemele tehnice semnalate de autorităţile naţionale competente, apărute în implementarea şi funcţionarea SINS, şi propune modalităţi de soluţionare;

x) asigură, împreună cu structurile implicate, condiţiile tehnice necesare schimbului de date/servicii dintre N.SIS şi sistemele informatice naţionale cu care se interconectează;

y) participă la recepţia bunurilor materiale/serviciilor/lucrărilor achiziţionate pentru C.N.SIS;

z) întocmeşte şi transmite către DGCTI necesarul privind dotarea, investiţiile în infrastructura IT şi aprovizionarea tehnico-materială cu echipamente specifice.”

7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Conducerea C.N.SIS este asigurată de un director, ajutat de un director adjunct.”

8. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite dispoziţii cu caracter individual sau normativ în toate domeniile de competenţă ale C.N.SIS, obligatorii pentru personalul din subordine.”

9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Directorul răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăşoară C.N.SIS, potrivit prevederilor fişei postului.

(2) Directorul răspunde de îndeplinirea obligaţiilor referitoare la gestionarea informaţiilor clasificate, conform prevederilor art. 86 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 141/2010, republicată, directorul C.N.SIS exercită prerogativele de preşedinte al Comitetului tehnic.”

10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Directorul adjunct se subordonează nemijlocit directorului şi răspunde de activitatea structurilor ce îi sunt repartizate spre coordonare şi îndrumare, potrivit fişei postului.

(2) în lipsa directorului, prerogativele acestuia sunt îndeplinite de către directorul adjunct sau înlocuitorul legal desemnat.

(3) Directorul adjunct este şeful structurii de securitate a C.N.SIS, calitate în care răspunde de îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 31 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

11. Articolul 15 se abrogă.

12. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Personalul compartimentelor din structura C.N.SIS este subordonat direct directorului, respectiv directorului adjunct care îi coordonează activitatea şi, în mod nemijlocit, şefilor structurilor din care fac parte.”

13. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.

14. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Serviciul analiză, dezvoltare, testare, instruire şi cooperare are următoarele atribuţii:

a) desfăşoară activităţi de analiză şi dezvoltare pentru soluţiile software N.SIS dezvoltate;

b) participă la asigurarea funcţionării N.SIS, conform competenţelor tehnice ale serviciului;

c) asigură mentenanţa software-ului dezvoltat N.SIS şi administrarea nomenclatoarelor aferente acestuia;

d) desfăşoară activităţile necesare sincronizării şi consistenţei dintre datele stocate în bazele de date gestionate de autorităţile naţionale cu competenţă în SIS, datele stocate în baza de date N.SIS şi cu datele stocate la nivelul SIS central;

e) asigură compatibilitatea software-ului dezvoltat aferent N.SIS cu SIS central, în raport cu specificaţiile tehnice ale sistemului central;

f) asigură actualizarea rolurilor utilizatorilor finali N.SIS în concordanţă cu legislaţia naţională;

g) participă la dezvoltarea ulterioară a N.SIS, pentru păstrarea compatibilităţii cu SIS central sau pentru adaptarea sistemului, conform cu modificările ulterioare legislative, administrative, procedurale, conform competenţelor tehnice ale serviciului;

h) asigură conectarea N.SIS cu SIS central din punctul de vedere al fluxurilor de date;

i) coordonează activitatea de compatibilizare a sistemelor informatice de la nivelul autorităţilor naţionale cu competenţe în domeniul SIS cu N.SIS, respectiv cu SIS central, în condiţiile impuse de legislaţia şi specificaţiile tehnice de la nivelul Uniunii Europene;

j) asigură condiţiile tehnice necesare îndeplinirii standardelor în domeniul SIS/SIRENE, conform legislaţiei de la nivelul UE în domeniul SIS;

k) analizează, elaborează şi evaluează specificaţiile tehnice ale software-ului dezvoltat, necesare versiunilor ulterioare ale N.SIS;

l) evaluează necesarul de resurse informatice (layer 7 - Model OSI) pentru realizarea managementului N.SIS la standardele impuse de legislaţia naţională şi cea de la nivelul UE în domeniul SIS şi prezintă conducerii C.N.SIS propuneri în consecinţă;

m) elaborează scenarii, ipoteze şi cazuri de testare a aplicaţiilor dezvoltate aferente N.SIS şi stabileşte modalitatea de executare a testelor, urmărind, prelucrând şi analizând rezultatele testării;

n) instalează, configurează şi testează software-ul dezvoltat pe mediile N.SIS;

o) asigură implementarea şi utilizarea instrumentelor de testare aferente aplicaţiilor N.SIS;

p) asigură cooperarea cu reprezentanţii statelor membre Schengen, cu autoritatea de management a SIS central, cu reprezentanţii preşedinţiei UE, membri ai grupurilor de lucru tehnice, cu atribuţii în domeniul SIS, precum şi cu autorităţile naţionale cu atribuţii în SIS reprezentate prin membri în cadrul Comitetului tehnic al SINS şi informează autorităţile naţionale competente cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale UE în domeniul SIS;

q) asigură participarea la grupurile tehnice ale UE/eu-LISA, precum şi la misiunile de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE;

r) participă, din punct de vedere tehnic, pe aria de competenţă, la desfăşurarea misiunilor de evaluare a României în domeniul SIS;

s) participă la elaborarea şi evaluarea propunerilor de iniţiere şi/sau modificare a legislaţiei aferente problematicii SIS;

t) pune la dispoziţie specificaţiile tehnice necesare compatibilizării informaţionale în procesul de modernizare a sistemelor informatice ale autorităţilor naţionale cu competenţe în domeniul SIS, în condiţiile respectării cerinţelor de ordin tehnic stabilite de legislaţia de la nivelul UE în domeniul SIS;

u) analizează, sintetizează, corelează şi evaluează propunerile privind realizarea şi actualizarea sistemelor informatice conectate la N.SIS, formulate de autorităţile naţionale cu atribuţii în domeniul SIS, respectând cerinţele de ordin tehnic şi legislativ stabilite de legislaţia de la nivelul UE în domeniul SIS;

v) asigură, împreună cu structurile implicate, condiţiile tehnice necesare schimbului de date/servicii dintre N.SIS şi sistemele informatice naţionale cu care se interconectează;

w) analizează problemele tehnice semnalate de autorităţile naţionale competente, apărute în implementarea şi funcţionarea N.SIS, şi propune modalităţi de soluţionare conform competenţelor funcţionale;

x) asigură permanent, 24 ore/7 zile, suport tehnic instituţiilor care participă, prin furnizarea/consultarea de date la N.SIS;

y) asigură, din punct de vedere tehnic, managementul proiectelor a căror realizare este de competenţa serviciului;

z) asigură elaborarea şi implementarea, din punct de vedere tehnic, de proiecte cu finanţare naţională sau europeană, dedicate mentenanţei şi dezvoltării ulterioare a soluţiilor software dezvoltate ale N.SIS în funcţie de cerinţele SIS central şi/sau cele de la nivel naţional;

aa) asigură împreună cu reprezentanţii contractanţilor, din punct de vedere tehnic, derularea contractelor privind realizarea şi dezvoltarea ulterioară a aplicaţiilor software ale N.SIS;

bb) participă, pe domeniul de competenţă, la elaborarea documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţie şi în comisiile de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractelor pentru proiectele derulate;

cc) execută activităţi de control, sprijin şi îndrumare în unităţile MAS. În scopul asigurării aplicării specificaţiilor tehnice ale SIS central, în cadrul sistemelor informatice care se conectează la N.SIS;

dd) asigură implementarea şi operaţionalizarea site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS pe linia de competenţă;

ee) desfăşoară activităţi privind elaborarea documentaţiei specifice de specializare/instruire în vederea utilizării N.SIS, de formare profesională continuă, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în „Concepţia integrată de pregătire a personalului instituţiilor/structurilor implicate în procesul de aderare a României la Spaţiul Schengen”;

ff) îndeplineşte atribuţiile specifice privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul C.N.SIS;

gg) asigură prelucrarea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.”

15. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Serviciul monitorizare, administrare, securitate şi help-desk are următoarele atribuţii:

a) asigură funcţionarea N.SIS şi menţinerea continuă a conectării acestuia la SIS central;

b) asigură administrarea şi monitorizarea soluţiei N.SIS, precum şi implementarea cerinţelor de securitate aferente acesteia;

c) asigură configurarea, securizarea, administrarea şi monitorizarea reţelei locale de comunicaţii (LAN);

d) defineşte şi stabileşte procedurile de mentenanţă la nivelul bazelor de date aferente N.SIS;

e) realizează copiile de siguranţă ale bazelor de date aferente N.SIS, ale sistemelor din infrastructura N.SIS (inclusiv LPAR-uri) şi ale configuraţiei echipamentelor de comunicaţii din LAN-ul C.N.SIS (switch-uri) şi asigură păstrarea acestora conform prevederilor legale incidente;

f) asigură restaurarea sistemelor din infrastructura N.SIS în caz de incident tehnic, pe aria de competenţă;

g) elaborează manualul de procedurii operaţionale, de administrare şi utilizare a N.SIS şi asigură actualizarea acestuia în funcţie de modificările intervenite la nivelul N.SIS;

h) asigură administrarea conturilor de utilizatori finali ai N.SIS aparţinând autorităţilor naţionale competente, conform cu solicitările autorităţilor naţionale competente şi cu respectarea legislaţiei naţionale;

i) asigură accesul autorităţilor naţionale competente la N.SIS, prin autentificarea şi autorizarea utilizatorilor desemnaţi ai acestora;

j) asigură întreţinerea şi funcţionarea nodului de comunicaţii de date al Reţelei de comunicaţii integrate voce-date (RCVD) din cadrul C.N.SIS sub îndrumarea specialiştilor DGCTI;

k) asigură întreţinerea şi funcţionarea echipamentelor de telefonie şi videoconferinţă din cadrul Reţelei naţionale de voce (RNV) şi Sistemului naţional de videoconferinţă (SNV), instalate în nodul de comunicaţii din cadrul C.N.SIS;

l) asigură menţinerea conectivităţii N.SIS la SIS central, prin punctul de acces la reţeaua de comunicaţii aferentă SIS central (TAP);

m) asigură conectivitatea liniilor de back-up pentru TAP;

n) asigură întreţinerea echipamentelor din infrastructura N.SIS şi reţeaua locală a C.N.SIS;

o) instalează, configurează şi testează mediile N.SIS pentru asigurarea funcţionării aplicaţiilor dezvoltate N.SIS;

p) elaborează politici de securitate şi implementează măsurile de securitate privind gestionarea şi utilizarea reţelei locale a C.N.SIS, monitorizează aplicarea acestora şi le adaptează în funcţie de necesităţi;

q) elaborează şi actualizează Planul de securitate al N.SIS, politici de securitate privind gestionarea şi utilizarea N.SIS, monitorizează aplicarea acestora şi le adaptează În funcţie de cerinţele SIS central;

r) verifică modalitatea de implementare şi respectare a măsurilor de securitate incluse în Planul de securitate al N.SIS;

s) asigură suport tehnic tip help-desk, 24 ore/7 zile, personalului tehnic al autorităţilor naţionale cu competenţe în domeniul SIS, în vederea soluţionării incidentelor privind lipsa conectivităţii sistemelor informatice ale autorităţilor naţionale competente la infrastructura N.SIS;

t) asigură legătura permanentă cu echipa de specialişti ai SIS central pentru buna funcţionare a N.SIS prin personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Dispeceratului tehnic C.N.SIS;

u) participă la dezvoltarea ulterioară a N.SIS, pentru păstrarea compatibilităţii cu SIS central sau pentru adaptarea sistemului, conform cu modificările ulterioare legislative, administrative şi procedurale, conform competenţelor tehnice ale serviciului;

v) elaborează specificaţiile tehnice privind infrastructura hardware şi software middleware necesară dezvoltării şi adaptării N.SIS în conformitate cu cerinţele sistemului central;

w) elaborează scenarii, ipoteze şi cazuri de testare pentru infrastructura sistemelor informatice implementate (până la nivel aplicaţie dezvoltată), precum şi pentru sistemele de comunicaţii administrate urmărind, prelucrând şi analizând rezultatele testării;

x) execută testele de conectivitate la SIS central şi la sistemele naţionale cu care N.SIS asigură schimbul de date;

y) asigură colaborarea cu membrii grupurilor de lucru tehnice, cu atribuţii în domeniul SIS, precum şi cu autorităţile naţionale cu atribuţii în SIS reprezentate prin membri în cadrul Comitetului tehnic al SINS;

z) asigură din punct de vedere tehnic managementul proiectelor a căror realizare este de competenţa serviciului;

aa) asigură elaborarea şi implementarea, din punct de vedere tehnic, de proiecte cu finanţare naţională sau europeană, dedicate mentenanţei şi dezvoltării ulterioare a soluţiilor hardware şi software middleware din cadrul N.SIS, în funcţie de cerinţele SIS central şi/sau cele de la nivel naţional, din aria sa de competentă;

bb) asigură, din punct de vedere tehnic, împreună cu reprezentanţii contractanţilor, derularea contractelor privind realizarea şi dezvoltarea ulterioară a infrastructurii N.SIS, din aria sa de competenţă;

cc) execută activităţi de control, sprijin şi îndrumare în unităţile M.A.I. în scopul asigurării aplicării specificaţiilor tehnice ale SIS central, în cadrul sistemelor informatice care se conectează la N.SIS;

dd) asigură participarea la cursurile şi seminarele cu privire la formarea experţilor privind utilizarea tehnică a SIS II;

ee) evaluează necesarul de resurse informatice (layer 1 - Iayer6, Model OSI) pentru realizarea managementului N.SIS la standardele impuse de legislaţia naţională şi cea de la nivelul UE în domeniul SIS şi prezintă conducerii C.N.SIS propuneri În consecinţă;

ff) participă din punct de vedere tehnic, pe aria de competenţă, la desfăşurarea misiunilor de evaluare a României în domeniul SIS;

gg) asigură implementarea şi operaţionalizarea site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS pe linia de competenţă;

hh) asigură prelucrarea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

ii) asigură administrarea bazelor de date aferente sistemului N.SIS;

jj) analizează, elaborează şi evaluează documentaţiile tehnice aferente infrastructurii N.SIS;

kk) asigură, pe domeniul de competenţă, împreună cu structurile implicate, condiţiile tehnice necesare schimbului de date/servicii dintre N.SIS şi sistemele informatice naţionale cu care se interconectează;

ll) participă, pe domeniul de competenţă, la elaborarea documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţie şi în comisiile de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractelor pentru proiectele derulate;

mm) participă la şedinţele Comitetului tehnic şi analizează problemele tehnice semnalate de autorităţile naţionale competente, apărute în implementarea şi funcţionarea SINS, identifică şi propune modalităţi de soluţionare, conform competenţelor funcţionale.”

16. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Serviciul metodologie, planificare, managementul proiectelor şi secretariatul Comitetului tehnic este structura specializată din cadrul C.N.SIS care are ca atribuţie principală asigurarea metodologiei, planificarea şi managementul implementării proiectelor din competenţa C.N.SIS, precum şi asigurarea Secretariatului Comitetului tehnic.

(2) Serviciul metodologie, planificare, managementul proiectelor şi secretariatul Comitetului tehnic are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi supune aprobării/avizării de către unităţile de profil specializate din cadrul M.A.I. fişele de proiect cu finanţare europeană aflate în responsabilitatea C.N.SIS, pe baza propunerilor de proiect întocmite de către serviciile din cadrul unităţii;

b) întreprinde demersurile necesare pe care le presupune exerciţiul de programare pentru proiectele aferente N.SIS, propuse spre finanţare din fonduri europene, pentru modificarea/actualizarea fişelor de proiect şi/sau documentaţiei aferente, în colaborare cu serviciile din cadrul C.N.SIS, unităţile şi instituţiile implicate;

c) întocmeşte documentele subsecvente aprobării fişelor de proiect pentru derularea efectivă a acestora, în colaborare cu serviciile din cadrul C.N.SIS şi celelalte unităţi de profil specializate din cadrul M.A.I;

d) elaborează şi transmite către autorităţile competente documentele necesare pentru asigurarea finanţării activităţilor de implementare, dezvoltare şi mentenanţă a N.SIS, precum şi a proiectelor gestionate la nivelul C.N.SIS;

e) elaborează şi transmite autorităţilor competente cereri de fonduri însoţite de documente justificative;

f) participă la redactarea şi derularea contractelor şi a co rd uri Io r/p rotocoale lor a căror aplicare este de competenţa C.N.SIS;

g) monitorizează derularea şi implementarea proiectelor/contractelor cu finanţare europeană aflate în competenţa C.N.SIS;

h) colaborează cu alte servicii din cadrul C.N.SIS şi/sau cu alte structuri din cadrul M.A.I., în vederea implementării programelor/proiectelor şi contractelor corespunzătoare N.SIS;

i) asigură publicitatea/vizibilitatea acţiunilor realizate şi a bunurilor achiziţionate, conform prevederilor europene în vigoare, şi transmite spre aprobare materialele de promovare autorităţii responsabile;

j) asigură atestarea existenţei certificatelor de acceptanţă, precum şi a elementelor de vizibilitate a acestor documente;

k) asigură atestarea realităţii datelor menţionate în facturile emise de către furnizor/prestator/antreprenor prin verificarea acestora cu elementele menţionate în contract şi o transmite către autorităţile competente, în vederea efectuării plăţii;

l) ţine legătura cu autorităţile competente, în ceea ce priveşte raportarea periodică a datelor şi informaţiilor solicitate, conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare, în colaborare cu celelalte structuri din C.N.SIS pentru elaborarea raportărilor respective, conform atribuţiilor funcţionale;

m) evaluează stadiul de implementare a proiectelor aflate în competenţa C.N.SIS şi elaborează în colaborare cu serviciile din cadrul unităţii rapoarte tehnice de progres şi le transmite către autorităţile competente, spre analiză şi aprobare;

n) prezintă directorului C.N.SIS documentele şi informaţiile specifice N.SIS necesare pentru participarea la întâlnirile care au ca obiect proiectele gestionate şi derulate la nivelul C.N.SIS, precum şi pentru participarea la reuniunile naţionale şi internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al C.N.SIS;

o) în colaborare cu serviciile din C.N.SIS şi cu avizul managerului de proiecte introduce datele legate de proiecte în aplicaţiile informatice de monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

p) elaborează norme procedurale proprii de lucru aplicabile proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile;

q) centralizează periodic necesarul de resurse umane, materiale, logistice, informatice, financiare pentru realizarea managementului N.SIS, pe baza propunerilor serviciilor C.N.SIS pentru evaluare şi aprobare;

r) formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidenţă cu domeniul de activitate al C.N.SIS în colaborare cu serviciile C.N.SIS, după caz;

s) asigură accesul autorităţilor competente care efectuează misiuni de verificare şi control la toate informaţiile şi documentele proiectului/contractelor aflate la nivelul serviciului;

t) desfăşoară activităţi specifice pentru întocmirea documentaţiilor necesare organizării procedurilor de achiziţie şi participă, pe domeniul de competenţă, la elaborarea documentaţiilor de atribuire aferente acestora, în vederea atribuirii contractelor;

u) asigură secretariatul Comitetului tehnic;

v) asigură activitatea responsabilului cu standardizarea la nivelul C.N.SIS, conform reglementărilor incidente;

w) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin C.N.SIS pe linie de management resurse umane şi management operaţional;

x) asigură activitatea consilierului pentru integritate la nivelul unităţii şi elaborează raportările periodice către Direcţia Generală Anticorupţie privind prevenirea corupţiei;

y) elaborează metodologia şi documentele necesare creşterii capacităţii de acţiune a C.N.SIS;

z) execută activităţi specifice pregătirii şi desfăşurării şedinţelor de tragere;

aa) întocmeşte planificarea serviciilor de zi în cadrul C.N.SIS, documentaţia aferentă şi asigură instruirea personalului care execută aceste servicii;

bb) asigură activitatea de secretariat tehnic pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial şi implementarea la nivelul unităţii a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al MAI;

cc) asigură evidenţa procedurilor de lucru de la nivelul structurilor unităţii;

dd) monitorizează întocmirea şi actualizarea permanentă a fişelor de riscuri de la nivelul structurilor C.N.SIS şi asigură transmiterea acestora către autorităţile competente;

ee) transmite către structurile competente angajamentele asumate de C.N.SIS, pentru a fi incluse în documentele programatice întocmite la nivelul M.A.I., şi elaborează raportări cu privire la stadiul îndeplinirii acestora;

ff) asigură prelucrarea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.”

17. La articolul 21 alineatul (2), literele a), d), e), i), j) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) asigură funcţionarea N.SIS în site-ul de recuperare în caz de dezastru;

...................................................................................................................................

d) asigură accesul autorităţilor naţionale competente la N.SIS operaţional în site-ul de recuperare în caz de dezastru, în colaborare cu structura specializată din cadrul M.A.I.;

e) asigură interconectarea permanentă între site-ul de recuperare în caz de dezastru al N.SIS şi site-ul principal al sistemului în vederea realizării sincronizării a celor două medii operaţionale ale N.SIS;

...................................................................................................................................

i) asigură monitorizarea funcţionării interfeţelor N.SIS, din site-ul de recuperare în caz de dezastru, cu SIS central şi cu sistemele informatice ale autorităţilor naţionale cu atribuţii în SIS;

j) asigură mentenanţa infrastructurii IT&C şi a software-ului de bază din arhitectura mediului de producţie, ale N.SIS din site-ul de recuperare în caz de dezastru;

...................................................................................................................................

r) asigură elaborarea şi implementarea procedurilor operaţionale de realizare a comutării fluxurilor de date ale N.SIS de la nivelul site-ului principal al sistemului la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru al acestuia;”.

18. La articolul 21 alineatul (2), după litera w) se introduc 6 noi litere, literele x)-cc), cu următorul cuprins:

x) asigură, din punct de vedere tehnic, managementul proiectelor a căror realizare este de competenţa biroului;

y) asigură elaborarea şi implementarea, din punct de vedere tehnic, de proiecte cu finanţare naţională sau europeană, dedicate mentenanţei şi dezvoltării ulterioare a soluţiilor hardware şi software din cadrul N.SIS, în funcţie de cerinţele SIS central şi/sau cele de la nivel naţional, din aria sa de competenţă;

z) asigură prelucrarea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

aa) asigură verificarea şi testarea periodică a disponibilităţii serviciilor şi funcţionarea sistemului din site-ul de recuperare în

caz de dezastru;

bb) participă, pe domeniul de competenţă, la elaborarea documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţie şi în comisiile de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractelor pentru proiectele derulate;

cc) desfăşoară activităţi de elaborare, analiză şi evaluare a documentaţiilor tehnice aferente infrastructurii N.SIS din site-ul de recuperare în caz de dezastru”.

19. Secţiunea a 5-a „Atribuţiile Compartimentului financiar-contabilitate” a capitolului V, cuprinzând articolul 22, se abrogă.

20. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Structura de securitate/CSTIC este structura specializată a C.N.SIS care are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Direcţiei Generale de Protecţie Internă, denumită în continuare D.G.P.I., iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) colaborează cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

d) asigură aplicarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

e) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

f) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

g) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

h) realizează pregătirea specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

i) asigură păstrarea şi actualizează permanent evidenţa certificatelor şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

j) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de C.N.SIS, pe clase şi niveluri de secretizare;

k) elaborează propuneri privind stabilirea locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijin instituţiilor abilitate;

l) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

m) implementează şi asigură măsurile de securitate pe linia INFOSEC, conform normelor în vigoare;

n) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate ale direcţiei;

o) elaborează măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate;

p) verifică condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, încăperilor, containerelor în care sunt manipulate sau păstrate informaţiile clasificate;

q) participă la activitatea de pregătire şi executare a programelor de inspecţie a măsurilor de securitate fizică în cadrul direcţiei;

r) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică a informaţiilor clasificate;

s) asigură punerea în aplicare a normelor legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate în domeniul INFOSEC;

t) elaborează Programul de pregătire a personalului care are acces la informaţii clasificate, a temelor de pregătire şi de întocmire a fişelor individuale de pregătire;

u) participă la activitatea de control intern periodic privind modul de gestionare a informaţiilor clasificate;

v) participă la inventarierea documentelor clasificate ori de câte ori este necesar, însă cel puţin o dată pe an conform normelor legale în vigoare;

w) participă la activitatea de analizare periodică a documentelor în vederea păstrării, declasificării, trecerii la un nivel inferior de clasificare sau distrugerii;

x) asigură aplicarea procedurilor şi normelor de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei, pentru toate domeniile de securitate reglementate;

y) întocmeşte documentaţia şi întreprinde demersurile legale pentru acreditarea-reacreditarea SIC-urilor din cadrul C.N.SIS;

z) asigură prelucrarea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

aa) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

bb) implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;

cc) asigură exploatarea operaţională a SPAD şi RTD - SIC în condiţii de securitate;

dd) coordonează cooperarea dintre unitatea deţinătoare a SPAD sau RTD - SIC C.N. SIS şi DGPI, atunci când se planifică dezvoltarea sau achiziţia de SPAD sau RTD, se propun schimbări ale unei configuraţii de sistem existente, se propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD - SIC cu un alt SPAD sau RTD - SIC, se propun schimbări ale modului de operare de securitate ale SPAD sau RTD - SIC, se propun schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe, pentru optimizarea securităţii SPAD sau RTD - SIC, se iniţiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD şi RTD - SIC care au fost deja acreditate sau se planifică ori se propune întreprinderea oricărei alte activităţi referitoare la îmbunătăţirea securităţii SPAD sau RTD - SIC deja acreditate;

ee) asigură implementarea măsurilor de securitate şi protecţia criptografică a SPAD sau RTD - SIC;

ff) stabileşte, cu aprobarea DGPI, standardele şi procedurile de securitate care trebuie respectate de către furnizorii de echipamente, pe parcursul dezvoltării, instalării şi testării SPAD şi RTD - SIC şi răspunde pentru justificarea, selecţia, implementarea şi controlul componentelor de securitate, care constituie parte â SPAD şi RTD - SIC;

gg) stabileşte, pentru structurile de securitate şi management ale SPAD şi RTD - SIC, responsabilităţile pe care le vor exercita pe tot ciclul de viaţă al SPAD şi RTD - SIC respective.”

21. Denumirea secţiunii a 7-a a capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 7-a

Atribuţiile compartimentului Documente clasificate, secretariat şi administrativ

22. Partea Introductivă a articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Compartimentul Documente clasificate, secretariat şi administrativ este structura specializată a C.N.SIS care are următoarele atribuţii:”.

23. La articolul 24, literele d), f), k), n) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) asigură consultarea informaţiilor clasificate de către personalul autorizat, cu respectarea normelor legale în vigoare;

...................................................................................................................................

f) asigură multiplicarea, scanarea şi transmiterea prin fax a documentelor, potrivit dispoziţiilor rezolutive ale conducerii C.N.SIS, cu respectarea prevederilor legale;

...................................................................................................................................

k) întocmeşte şi prezintă conducerii C.N.SIS dispoziţia zilnică pe unitate;

...................................................................................................................................

n) asigură deplasarea cu mijloacele auto ale unităţii a personalului C.N.SIS care desfăşoară activităţi în afara unităţii;

...................................................................................................................................

r) ţine evidenţa concediilor efectuate de personalul C.N.SIS şi prezintă informaţia relevantă conducerii C.N.SIS sau personalului îndrituit să o cunoască,”

24. La articolul 24, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) asigură serviciul de curierat cu structurile M.A.I. sau alte instituţii în baza aprobării conducerii;

25. La articolul 24, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

,,f1) constituie şi gestionează arhiva C.N.SIS conform prevederilor legale incidente;”.

26. La articolul 24, după litera o) se introduce o nouă literă, litera o1), cu următorul cuprins:

„o1) tine evidenta şi gestiunea ştampilelor şi sigiliilor la nivelul C.N.SIS;”.

27. La articolul 24, literele s) şi t) se abrogă.

28. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

„Art. 251. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor din responsabilitate, structurile C.N.SIS colaborează pe linia activităţilor profesionale.

(2) Structurile din cadrul C.N.SIS îşi organizează propriile activităţi de pregătire de specialitate şi participă la activităţile de formare profesională continuă.

(3) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile personalului C.N.SIS sunt prevăzute în fişele posturilor.”

29. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

30. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

31. Anexele nr. 3 şi 4 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 1 februarie 2018.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

ORGANIGRAMA CENTRULUI NAŢIONAL SIS

(la nivel de direcţie)

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ANALIZA, DEZVOLTARE, TESTARE, INSTRUIRE ŞI COOPERARE

 

SERVICIUL MONITORIZARE, ADMINISTRARE, SECURITATE ŞI HELP-DESK

 

STRUCTURA DE SECURITATE/CSTIC *)

 

SERVICIUL METODOLOGIE, PLANIFICARE, MANAGEMENTUL PROIECTELOR ŞI SECRETARIATUL COMITETULUI TEHNIC

 

 

BIROUL MONITORIZARE SITE DE RECUPERARE ÎN CAZ DE DEZASTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTE CLASIFICATE, SECRETARIAT ŞI ADMINISTRATIV *)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) la nivel compartiment

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2018 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

 

În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrul educaţiei naţionale nr. 4.792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2018,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2018, pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite care se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova nominalizează unităţile de învăţământ - centru de examen şi centru zonal de evaluare pentru sesiunea specială de bacalaureat 2018.

Art. 3. - Lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale pe discipline şcolare, care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2018 - sesiunea iunie-iulie, avizată de directorul general al Direcţiei generale învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, şi lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile sportive internaţionale, care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2018 - sesiunea iunie-iulie, întocmită de Federaţia Spartului Şcolar şi Universitar şi avizată de directorul instituţiei, sunt aprobate de preşedintele Comisiei Naţionale de Bacalaureat - 2018,

Art. 4. - (1) Preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare se numesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova stabileşte componenţa comisiilor de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, a comisiilor de bacalaureat din centrul de examen şi din centrul zonal de evaluare.

Art. 5. - Sesiunea specială de bacalaureat 2018 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, valabilă şi pentru examenul de bacalaureat naţional - 2018, şi potrivit prevederilor Ordinului ministrul educaţiei naţionale nr. 4.792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2018.

Art. 6. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Direcţia generala economică, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, conducerea unităţilor de învăţământ - centre de bacalaureat pentru sesiunea specială - 2018 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2018.

Nr. 3.110.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

sesiunii speciale a examenului de bacalaureat - 2018 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite care se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale Sesiunea specială 10-25 mai 2018

 

10-11 mai 2018

Înscrierea candidaţilor la sesiunea specială de examen

14-15 mai 2018

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba româna - proba A Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

16 mai 2018

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

17-18 mai 2018

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

21 mai 2018

Limba şi literatura română - proba E)a) - proba scrisă

22 mai 2018

Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisă

23 mai 2018

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d - proba scrisă

24 mai 2018

Limba şi literatura maternă - proba E)b) - proba scrisă Afişarea rezultatelor până la ora 18,00 Depunerea contestaţiilor (între orele 18,00-20,00)

25 mai 2018

Rezolvarea contestaţiilor Afişarea rezultatelor finale

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe

 

În temeiul art. 12 alin. (3) şi al art. 205 alin. (7) şi (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.052/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 23 august 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economic şi instituţiile de învăţământ superior de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2018.

Nr. 3.111.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 5 052/2012)

 

NORME METODOLOGICE

privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe

 

Art. 1. - (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat pot organiza, împreună cu studenţii, fazele naţionale ale activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, pe secţii, subsecţii.

(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat care organizează activităţi extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi Sportive naţionale, precum şi cefe pentru studenţii capabili de performanţe pot solicita Ministerului Educaţiei Naţionale, denumit în continuare M.E.N., alocarea de fonduri de la bugetul de stat în vederea organizării şi desfăşurării acestora.

(3) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe, instituţiile de învăţământ superior de stat utilizează şi fonduri din veniturile proprii.

Art. 2. - (1) Fondurile solicitate de instituţiile de învăţământ superior de stat de la bugetul de stat pentru organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe se alocă de către M.E.N. În limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.

(2) Pentru activităţile prevăzute la alin. (1), M.E.N. poate aproba alocarea de fonduri de la bugetul de stat destinate următoarelor categorii de cheltuieli: cheltuieli ocazionate de organizarea activităţii extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi de transportul, cazarea şi masa participanţilor.

(3) Instituţiile de învăţământ superior de stat organizatoare de activităţi extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale pot acorda stimulente financiare participanţilor din veniturile proprii.

(4) Participanţii la activităţile extracurriculare ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale pot fi: studenţi români, studenţi străini şi elevi în clasele terminale ale liceului (clasa a XI-a şi a XII-a).

Art. 3. - (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat organizatoare de activităţi extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale transmit la M.E.N. până la data de 15 noiembrie (data de înregistrare în M.E.N ) solicitările de aprobare pentru organizarea în anul bugetar următor a acestora, precum şi devizele estimative de cheltuieli aferente fiecărei acţiuni în parte,

(2) Solicitările instituţiilor organizatoare vor fi însoţite şi de documentele care se vor întocmi pe baza modelelor prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezentele norme metodologice şi vor fi asumate de către titularii proiectelor şi de către rectorii instituţiilor organizatoare.

Art. 4. - (1) M.E.N. a stabilit cuantumul pentru fiecare categorie de cheltuieli, care poate fi alocat din bugetul de stat, după cum urmează:

a) transport dus-întors: 30 lei/participant (Se acordă doar o singură dată/acţiune.);

b) cazare: 25 lei/zi/participant;

c) masă: 35 lei/zi/participant;

d) cheltuieli de organizare: 10 lei/participant.

(2) Devizul estimativ de cheltuieli se întocmeşte pe baza cuantumului aprobat pentru fiecare categorie de cheltuieli şi în funcţie de numărul de participanţi care se deplasează pentru desfăşurarea activităţii, numărul de nopţi de cazare/participant, numărul de zile pentru care se solicită masa/participant, cheltuieli de organizare (se vor deconta maximum 10 lei/participant), pe surse de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Art. 5. - (1) Lista activităţilor extracurriculare, devizele şi suma totală aferentă se aprobă de către ordonatorul principal de credite pentru realizarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, pe baza devizelor estimative transmise până în data de 15 noiembrie.

(2) Suma totală aprobată menţionată la alin. (1) se virează instituţiilor la începutul anului calendaristic în care se desfăşoară activităţile extracurriculare şi va cuprinde sumele fiecărei acţiuni extracurriculare supuse aprobării conform alin. (1).

(3) Sumele aferente acţiunilor care nu s-au desfăşurat pot fi transferate doar către acţiuni din lista aprobată iniţial de ordonatorul de credite, însă numai după notificarea M.E.N. cu privire la acest aspect.

(4) După desfăşurarea activităţilor se întocmeşte un raport, în două exemplare, în care se vor prezenta pentru fiecare acţiune devizul postcalcul care să cuprindă numărul participanţilor, al zilelor de desfăşurare şi al sumelor finale utilizate, precum şi al sumelor rămase neutilizate.

(5) Raportul va fi transmis în original la M.E.N. până în data de 15 decembrie (data de înregistrare în M.E.N.) a anului financiar pentru care s-au solicitat fondurile.

(6) Instituţiile de învăţământ superior de stat care nu transmit raportul menţionat la alin. (5) până în data de 15 decembrie nu

vor primi fonduri pentru activităţi extracurriculare care se vor desfăşura în anul următor.

(7) După desfăşurarea activităţilor, fondurile care rămân neutilizate se vor vira în bugetul M.E.N. de către instituţia de învăţământ superior de stat organizatoare, până la data de 15 decembrie a anului în care s-au desfăşurat activităţile extracurriculare.

Art. 6. - (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat organizatoare ale activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale răspund, potrivit legii, de utilizarea fondurilor alocate din bugetul M.E.N. cu această destinaţie.

(2) Un exemplar din raportul menţionat la art. 5 alin. (5) şi documentele justificative care demonstrează desfăşurarea activităţilor extracurriculare se păstrează, cu titlu permanent, în universitate pentru eventualele controale ale M.E.N. sau ale altor instituţii abilitate în acest sens.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Deviz preliminar

 

Tip cheltuială

Nr. persoane

Nr. zile

Suma

(lei)

Sumă alocată

(lei)

Transport

x

-

30

x x 30

Masă

y

a

35

y x a x 35

Cazare

z

b

25

z x b x 25

Cheltuieli de organizare

w

-

10

w x 10

Total sumă

Σ

 

Rector,

.......................................

Coordonator proiect,

.......................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Fişă de aplicaţie

(maximum 1 pagină)

 

 

 

Instituţia: Universitatea ..................................

Activitatea 1, organizată de către universitate în parteneriat cu: [Universitatea .................................., Organizaţia studenţească .................................., grupul de iniţiativă din cadrul universităţii]

Titlul activităţii: Exemplu de titlu de activitate extracurriculară

Se va desfăşura între: X.x.2018 / X.x.2018

Scopul activităţii (maximum 3 rânduri, font 12 Cambria/Arial/Times New Roman)

Descrierea activităţii (maximum 15 rânduri, font 12 Cambria/Arial/Times New Roman)

Numărul de studenţi beneficiari direcţi: x

Descrierea parteneriatului (de exemplu, cu alte universităţi, organizaţii studenţeşti, grupuri de iniţiativă din universitate): (maximum 5 rânduri, font 12 Cambria/Arial/Times New Roman)

Buget total solicitat conform anexei nr. 1 - Deviz estimativ de cheltuieli: lei

Rector,

.......................................

Coordonator proiect,

.......................................

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Deviz centralizat

 

Ordinea de prioritate*)

Denumire activitate

Număr persoane transport

Număr persoane masă

Număr zile masă

Număr persoane cazare

Număr zile cazare

Număr beneficiari cheltuieli organizare

 

*) Se va ţine cont de importanţa acţiunilor pentru universitate.

 

Rector,

.......................................

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea documentului „Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare unică pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor”

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (5), alin. (6) lit. I) şi alin. (10) şi ale art. 40 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor şi prevederile art. 23 alin. (2), art. 36 alin. (7) lit. g) şi art. 43 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cil modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de acordul tuturor autorităţilor de reglementare exprimat în Forumul Reglementatorilor în Energie din data de 23 ianuarie 2018, de aprobare a propunerii tuturor operatorilor pieţei de energie electrică desemnaţi privind produsele care pot fi avute în vedere de OPEED-uri în procesul unic de cuplare a pieţelor pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi f) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) şi lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă documentul „Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare unică pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor”, prevăzut în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la condiţiile aplicabile ofertelor pe PZU, se modifică şi se completează în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale „Opcom” - S.A. publică pe pagina proprie de internet documentul prevăzut la art. 1.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2018.

Nr. 28.

 

ANEXĂ

 

Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare unică pentru ziua următoare în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE)

al Comisiei 2015/1.222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor

 

OPEED-urile, luând în considerare următoarele:

Întrucât

Context

(1) Acest document reprezintă o propunere comună concepută de toţi operatorii pieţei de energie electrică desemnaţi („OPEED”) pentru produsele care pot fi luate în considerare în cuplarea unică pentru ziua următoare (denumită în continuare „Propunerea privind produsele pentru ZU”) în conformitate cu articolele 40 şi 53 din Regulamentul Comisiei (UE) 2015/1.222 din 24 iulie 2015, care stabileşte o linie directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor (denumit în continuare „Regulamentul ACGC*).

(2) în conformitate cu articolul 40(1) din Regulamentul ACGC „în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, OPEED-urile transmit o propunere comună privind produsele care pot fi luate în considerare în cuplarea unică a pieţelor pentru ziua următoare. OPEED-urile se asigură că ofertele generate de aceste produse, transmise pentru algoritmul de cuplare prin preţ, sunt exprimate în euro şi se referă la timpul pieţei. Toate OPEED-urile se asigură că algoritmul de cuplare prin preţ este în măsură să gestioneze oferte generate de aceste produse şi care acoperă o unitate de timp a pieţei şi mai multe unităţi de timp ale pieţei.”

(3) în conformitate cu articolul 40(4) şi 40(5) din Regulamentul ACGC: „în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament şi ulterior din doi în doi ani,

toate OPEED-urile consultă, în conformitate cu articolul 12: (a) participanţii la piaţă, pentru a se asigura că produsele disponibile corespund nevoilor lor; (b) toate OTS-urile, pentru a se asigura că produsele ţin seama în mod corespunzător de siguranţa în funcţionare; (c) toate autorităţile de reglementare, pentru a se asigura că produsele disponibile sunt în conformitate cu obiectivele prezentului regulament. Toate OPEED-urile modifică produsele, dacă este necesar, în conformitate cu rezultatele consultării.”

(4) Toate OPEED-urile transmit propunerea pentru produsele ZU spre aprobare autorităţilor de reglementare în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului ACGC. OPEED-urile nu sunt obligate prin Regulamentul ACGC să se consulte cu privire la Propunerea de produse ZU înainte de a o transmite autorităţilor de reglementare. Însă OPEED-urile apreciază răspunsul părţilor interesate privind valoarea propunerilor şi s-au decis să se consulte.

(5) în conformitate cu paragraful (14) din Regulamentul ACGC „Din motive de eficienţă şi pentru a implementa cuplarea unică a pieţelor pentru ziua următoare şi a pieţelor intrazilnice cât mai curând posibil, cuplarea unică a pieţelor pentru ziua următoare şi a pieţelor intrazilnice ar trebui să utilizeze operatorii pieţei existenţi şi soluţii deja puse în aplicare, după caz, fără a exclude concurenţa din partea noilor operatori”, produsele propuse în Propunerea produselor ZU se bazează pe soluţiile actuale de cuplare, fie implementate, fie în curs de dezvoltare şi actualizate sau modificate unde se consideră de cuviinţă.

(6) OPEED-urile vor stabili, în conformitate cu planul OCP, printr-un Acord de colaborare al OPEED-urilor, încheiat de toate OPEED-urile, un Comitet al OPEED-urilor conform Regulamentului ACGC. Deciziile comune ale OPEED-urilor şi responsabilităţile privind această propunere pentru produsele ZU vor fi luate prin Comitetul OPEED şi prin aranjamente de guvernanţă asociate Deoarece introducerea unor produse noi sau modificate poate necesita o modificare a algoritmului de cuplare prin preţ, orice modificare se va supune Principiilor de gestionare a schimbărilor stabilite în conformitate cu propunerea OPEED-urilor privind algoritmul de cuplare prin preţ şi privind algoritmul de tranzacţionare prin corelare continuă (denumită în continuare „Propunerea de algoritmi*).

(7) Deciziile Comitetului OPEED-urilor din această propunere se referă la deciziile tuturor OPEED-urilor coordonate prin Comitetul OPEED-urilor.

impactul asupra obiectivelor Regulamentului ACGC

(8) Propunerea de produse ZU sugerată ia în considerare obiectivele generale ale cooperării în domeniul alocării capacităţilor şi al gestionării congestiilor, descrise în articolul 3 din Regulamentul ACGC,

(1) Impunând disponibilitatea unei game ample de produse pe care OPEED-urile să le poată pună la dispoziţia participanţilor la piaţă ca parte din Cuplarea unică pentru ziua următoare (CUPZU), Propunerea pentru produsele ZU promovează concurenţa eficientă în generarea, tranzacţionarea şi furnizarea de electricitate pentru a se asigura că Propunerea pentru produsele ZU continuă să promoveze concurenţa eficientă, OPEED-urile pot consulta participanţii la piaţă cel puţin o dată la 2 ani pentru a se asigura că produsele disponibile reflectă nevoile lor.

(2) Gama de produse pe care OPEED-urile le pot pune la dispoziţia participanţilor la piaţă ca parte din CUPZU reflectă nevoile exprimate de participanţii la piaţă de-a lungul anilor. Ca atare, gama propusă de produse susţine lichiditatea globală cu privire la tranzacţionarea OTC şi Propunerea pentru produsele ZU promovează rezilienţa preţurilor şi maximizarea bunăstării.

(3) Deoarece ofertele ce rezultă din produse sunt compatibile cu caracteristicile capacităţii interzonale, Propunerea pentru produsele ZU ajută la promovarea alocării optime a capacităţii

interzonale şi la asigurarea utilizării optime a infrastructurii de transport. Deoarece toate ofertele reflectând produsele disponibile vor putea accesa capacitatea interzonală disponibilă prin Funcţia OCP ZU, Propunerea pentru produsele ZU asigură accesul nediscriminatoriu la capacitatea interzonală.

(4) Propunerea pentru produsele ZU va asigura securitatea operaţională, deoarece OPEED-urilor li se cere să se consulte cu OTS-urile cel puţin o dată la 2 ani pentru a se asigura că produsele disponibile ţin cont de securitatea operaţională. Mai mult, dacă OTS-urile identifică orice provocare cu privire la securitatea operaţională, au dreptul să ceară OPEED-urilor să propună o modificare în Propunerea pentru produsele ZU.

(5) Produsele enumerate în Propunerea pentru produsele ZU vor fi disponibile OPEED-urilor pentru ca aceşti operatori să le ofere participanţilor la piaţă şi toate sunt compatibile cu CUZU. Drept urmare, Propunerea pentru produsele ZU asigură tratamentul echitabil şi nediscriminatoriu al OTS-urilor, OPEED-urilor, Agenţiei, autorităţilor de reglementare şi participanţilor la piaţă. Pentru a se asigura că Propunerea pentru produsele ZU continuă să promoveze tratamentul echitabil şi nediscriminatoriu, OPEED-urile vor consulta toate părţile cel puţin o dată la 2 ani cu privire la produsele disponibile.

(6) în plus, orice modificări în produsele disponibile vor fi gestionate în conformitate cu Principiile de gestionare a schimbărilor şi cu procesul descris în propunerea de algoritmi. Aceste principii:

a) asigură o manieră deschisă, transparentă, nediscriminatorie de gestionare a cererilor de schimbare, inclusiv opiniile părţilor interesate, unde este cazul;

b) asigură că performanţa algoritmului va fi menţinută la niveluri acceptabile în prezent şi pentru o perioadă rezonabilă de timp în viitor, presupunând creşterea şi dezvoltarea plauzibilă a pieţei;

c) facilitează susţinerea cererilor individuale ale OPEED-urilor şi OTS-urilor atunci când aceasta nu îi afectează pe ceilalţi sau include măsurile de micşorare a oricărui prejudiciu;

d) stabilesc un proces echitabil şi eficient care susţine dezvoltarea la timp a pieţei.

(7) Respectând Principiile de monitorizare a algoritmilor, pentru a monitoriza calitatea rezultatelor pieţei şi pentru a identifica posibila deteriorare în performanţa algoritmilor, şi Principiile de gestionare a schimbării şi procesul descris în propunerea tuturor OPEED-urilor pentru algoritmul de cuplare prin preţ şi pentru algoritmul de tranzacţionare prin corelare continuă atunci când introduc modificări în produsele disponibile, OPEED-urile se vor asigura că Propunerea pentru produsele ZU respectă necesitatea de a avea o piaţă echitabilă şi ordonată şi o stabilire echitabilă şi ordonată a preţurilor.

(8) Cerând OPEED-urilor să publice şi să menţină o descriere publică detaliată a produselor susţinute pentru CUZU, Propunerea pentru produsele ZU va asigura şi spori transparenţa şi fiabilitatea informaţiilor. Mai mult, OPEED-urile vor implica toate părţile interesate în orice consultaţie necesară pentru a gestiona modificările la Propunerea pentru produsele ZU sau produsele disponibile.

(9) Propunerea pentru produsele ZU creează un cadru nediscriminatoriu pentru OPEED-uri deoarece toate produsele enumerate în Propunerea pentru produsele ZU vor fi disponibile pentru toate OPEED-urile şi orice modificare operată în produsele disponibile va fi guvernată de Principiile de gestionare a modificărilor în propunerea de algoritmi.

(10) Consultându-se cu toate părţile cel puţin o dată la 2 ani cu privire la produsele disponibile, toate OPEED-urile se vor asigura că Propunerea pentru produsele ZU continuă să contribuie la operarea eficientă pe termen lung şi la dezvoltarea sistemului de transport al energiei electrice şi la sectorul de energie electrică în Uniune.

(11) Fiecare produs individual poate avea impact asupra performanţei algoritmului, care depinde de utilizarea lor efectivă şi de compoziţia efectivă a ofertelor. În mod deosebit, impactul asupra performanţei algoritmului depinde de, printre altele:

(i) numărul de oferte transmise cu privire la produsul respectiv;

(ii) valorile specifice ale parametrilor precizaţi în ofertele transmise cu privire la produsul respectiv, inclusiv preţurile şi cantităţile şi relaţia blocuri , în ceea ce priveşte produsele bloc;

(iii) utilizarea în acelaşi timp cu alte produse şi cerinţele OTS-urilor.

 

ARTICOLUL 1

Subiectul şi scopul

 

1. Produsele prezentate în CUPZU aşa cum sunt determinate în Propunerea de produse ZU reprezintă propunerea comună a tuturor OPEED-urilor în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) 2015/1.222.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În scopul acestei propuneri, termenii folosiţi au înţelesul stabilit în definiţiile incluse în articolul 2 al Regulamentului 2015/1.222, în celelalte articole ale legislaţiei menţionate în prezenta şi în Planul OCP. În plus, se vor aplica următoarele definiţii:

1. Cererea de schimbare: se referă la o cerere formală a uneia sau mai multor părţi pentru orice modificare ce urmează a fi operată în algoritmii de cuplare prin preţ sau de tranzacţionare prin corelare continuă sau pentru folosirea în producţie.

2. Condiţia maximă de plată (CMP): se referă la condiţia economică ce poate fi asociată ofertelor complexe de cumpărare care au ca scop asigurarea că plata aferentă ofertei din orice perioadă nu trebuie să depăşească un cost fix de consum, care este global pentru întregul set de perioade, şi un cost de consum per MWh.

3. Condiţia venitului minim (CVM): se referă la condiţia economică ce poate fi asociată unor oferte de vânzare complexe menite să se asigure că venitul aferent ofertei în orice perioadă trebuie să acopere cel puţin costurile de producţie de bază, cuantificate în funcţie de costul de punere în funcţiune a unei centrale electrice şi de costurile operaţionale per MWh ale aceleiaşi centrale electrice.

4. Oprirea planificată: se referă la condiţia ce poate fi adăugată unei CVM şi se aplică atunci când oferta CVM este dezactivată. Se aplică doar acelor perioade definite în condiţie şi se referă la cea mai ieftină subofertă din aceste perioade ca ofertă bazată pe o unitate standard (totală) de timp al pieţei. Scopul acestei condiţii este de a evita oprirea bruscă de generare a energiei electrice,

5. Raportul de acceptare: se referă la procentajul minim din volumul oferit pentru care poate fi acceptată o ofertă în bloc. Nu poate fi diferit pentru perioadele referitoare la acelaşi bloc.

6. UTP: înseamnă unitate de timp a pieţei.

7. Ofertă PUN: pentru fiecare UTP, se referă la media preţurilor de închidere în zonele de ofertare unde sunt active ofertele din ordinea de merit PUN (volumul oferit din ofertele din ordinea de merit PUN mai mari decât 0), stabilite ca pondere pentru totalul achiziţiilor acceptate din ofertele din ordinea de merit PUN.

 

ARTICOLUL 3

Cerinţe generale

 

1. Fiecare OPEED va publica, pentru participanţii la piaţă, lista de produse disponibile în conformitate cu regulile de piaţă relevante ale OPEED-urilor.

2. Toate ofertele ce rezultă din aceste produse supuse algoritmului de cuplare prin preţ vor fi exprimate în euro şi vor face referire la timpul pieţei. OPEED-urile au dreptul să ceară ca ofertele transmise de participanţii la piaţă să fie exprimate şi decontate în valutele locale sau în euro.

3. Produsele noi sau modificate se supun cererii de schimbare. O astfel de cerere de schimbare va fi supusă Principiilor de gestionare a modificărilor stabilite în propunerea de algoritmi.

 

ARTICOLUL 4

Produse de cuplare unică pentru ziua următoare

 

1. Algoritmul de cuplare prin preţ va susţine următoarele

produse, acoperind una sau mai multe UTP:

Oferte totale UTP

2. Cererea (respectiv oferta) de oferte totale UTP reprezintă toate ofertele indicate ale tuturor participanţilor la piaţă, depuse în aceeaşi zonă de ofertare şi cumulate într-o singură curbă denumită curba cererii (respectiv ofertei) totale stabilită pentru fiecare perioadă din zi. Ofertele sunt sortate în funcţie de preţ:

a) Ofertele de cumpărare sunt sortate de la cel mai mare preţ la cei mai mic;

b) Ofertele de vânzare sunt sortate de la cel mai mic preţ la cel mai mare.

3. În funcţie de natura ofertelor totale UTP, există:

a) Curbe liniare pe porţiuni ce conţin doar oferte interpolate (curbele trebuie să fie strict monotone, adică două puncte consecutive ale aceleiaşi curbe nu pot avea acelaşi preţ, exceptând primele două puncte definite la preţul maxim/minim din zona de ofertare);

b) Curbele în trepte ce conţin doar oferte în trepte (curbele trebuie să fie monotone, adică două puncte consecutive au mereu fie acelaşi preţ, fie aceeaşi cantitate).

c) Curbele hibrid care conţin ambele tipuri de oferte (alcătuite din segmente atât liniare, cât şi în trepte).

4. O ofertă UTP din cerere (respectiv ofertă) este în limitele sumelor de bani stabilite atunci când preţul de închidere al pieţei este mai mic (respectiv mai mare) decât preţul ofertei UTP. Orice ofertă în limitele sumelor de bani trebuie să fie acceptată în totalitate.

5. O ofertă UTP din cerere (respectiv ofertă) este în afara limitelor sumelor de bani stabilite atunci când preţul de închidere al pieţei este mai mare (respectiv mai mic) decât preţul ofertei UTP. Orice ofertă în afara limitelor sumelor de bani trebuie să fie respinsă.

6. O ofertă UTP din cerere sau din ofertă este la limita sumelor de bani stabilite atunci când preţul ofertei UTP este egal cu preţul de închidere al pieţei. Orice oferta la limita sumelor de bani poate fi fie acceptată (integral sau parţial), fie respinsă.

Oferte complexe

7. Ofertele complexe includ ofertele ce ţin de condiţia venitului minim (respectiv ofertele CMP) şi ofertele ce ţin de panta sarcinii.

8. Ofertele MIC (respectiv ofertele CMP) sunt alcătuite din:

a) N seturi de suboferte UTP (vânzare pentru oferte CVM;

cumpărare pentru oferte CMP, având în vedere că N este numărul de UTP incluse într-o zi), un set per UTP;

b) o condiţie economică, ce reprezintă venitul minim (respectiv plata maximă) estimat de titularul ofertei, definită prin:

(i) un termen fix (Tf) în euro;

(ii) un termen variabil (Tv) în euro per MWh acceptat.

9. Dacă acea condiţie economică nu a fost îndeplinită, CVM (CMP) trebuie respinsă. Dacă acea condiţie economică a fost îndeplinită, oferta CVM (CMP) poate fi acceptată. Dacă acea condiţie economică a fost îndeplinită, dar CVM (respectiv CMP) este respinsă, CVM (CMP) se defineşte ca fiind „respinsă în mod paradoxal”.

10. Condiţia de oprire programată se aplică doar ofertelor CVM dezactivate şi doar în perioadele declarate ca parte din intervalul de oprire planificat până la oferta CVM. În cazul în care CVM este dezactivată, prima subofertă pe oră din setul de oferte aparţinând ofertei CVM dezactivate în perioadă va rămâne activată şi va fi (ar putea fi) acceptată dacă se încadrează în limitele sumelor de bani (la limita sumelor de bani) stabilite.

11. Ofertele ce ţin de panta sarcinii: (oferte complexe de vânzare cu sau fără condiţia CVM) condiţia limitează variaţiile dintre volumul acceptat al unei oferte într-o perioadă şi volumul acceptat al aceleiaşi oferte în perioadele adiacente, conform unei pante ascendente şi/sau unei pante descendente. Între două perioade consecutive, volumul acceptat de oferte ce ţin de panta sarcinii nu poate creşte peste pantele definite.

Oferte bloc

12.0 ofertă bloc este alcătuită dintr-o limită de preţ fix (preţul minim pentru blocul de vânzare şi preţul maxim pentru blocul de cumpărare), un raport minim de acceptare şi un volum pentru un anumit număr de perioade. Dacă volumul nu este acelaşi pentru toate perioadele, blocul poate fi definit şi ca profil.

13. Ofertele bloc nu pot fi acceptate pentru un volum mai mic decât raportul minim de acceptare al acestora. Raportul de acceptare trebuie să fie identic pentru toate perioadele aferente blocului.

14. Pentru ofertele bloc se va calcula un singur preţ la media ponderată a volumului dintre preţurile respective pentru UTP.

15. Condiţia de respingere a unei oferte bloc depinde de preţurile de închidere a pieţei cu marjă medie ponderată ale volumului blocurilor în toate perioadele:

a) ofertele bloc de vânzare trebuie respinse dacă media ponderată a volumului blocurilor MCP (preţul de închidere al pieţei) este mai mică decât preţul ofertelor bloc;

b) ofertele bloc de cumpărare trebuie respinse dacă media ponderată a volumului blocurilor MCP (preţul de închidere al pieţei) este mai mare decât preţul ofertelor bloc;

c) un bloc poate fi respins în mod paradoxal (neacceptat în blocul monetar), dar nu poate fi acceptat în mod paradoxal (acceptat din exteriorul blocului monetar).

16. Ofertele bloc asociate: oferte bloc în acelaşi domeniu de ofertare pot fi asociate într-o relaţie de părinte-copil. Un bloc-copil nu poate fi acceptat dacă blocul-părinte este respins. Un bloc-părinte din exteriorul blocului monetar poate fi salvat de unul sau mai multe blocuri-copii monetare (dacă acceptarea blocului-copil compensează, în materie de bunăstare, pierderea asociată cu acceptarea blocului-părinte).

17. Grupuri exclusive de oferte bloc: este un set de oferte bloc pentru care suma rapoartelor de acceptare nu poate depăşi 1.

18. Oferte flexibile UTP: o ofertă flexibilă UTP este o ofertă bloc normală cu durata de o singură perioadă unică, dar pentru care perioada este lăsată liberă (nu este definită de participant). Perioada în care oferta flexibilă pe oră este acceptată se calculează prin algoritm şi este determinată prin criteriul de optimizare.

Oferte de merit şi oferte PUN

19. Oferte de merit şi oferte PUN: o ofertă în trepte normală pe oră pentru fiecare domeniu de ofertare care include un număr de oferte de merit. Acest număr de oferte de merit va acţiona ca regulă de partaj, stabilind prioritatea de acceptare dintre ofertele de merit la acelaşi preţ (nu se aplică criteriile pro-quota pentru ofertele de merit). Ofertele de merit pot fi împărţite în:

a) oferte de merit de vânzare/cumpărare:

(i) sunt tranzacţionate la propriul preţ de închidere al zonei de ofertare;

(ii) trebuie acceptate dacă se încadrează în limitele sumelor de bani stabilite;

(iii) trebuie respinse dacă nu se încadrează în limitele sumelor de bani stabilite;

(iv) pot fi acceptate sau respinse dacă se află la limita sumelor de bani stabilite;

(v) nu pot fi acceptate sau respinse în mod paradoxal;

b) oferte de merit PUN:

(i) oferte de merit de cumpărare tranzacţionate la preţul PUN;

(ii) trebuie acceptate dacă se încadrează în limitele sumelor de bani stabilite;

(iii) trebuie respinse dacă nu se încadrează în limitele sumelor de bani stabilite;

(iv) pot fi acceptate sau respinse dacă se află la limita sumelor de bani stabilite;

(v) nu pot fi acceptate sau respinse în mod paradoxal.

20. Utilizarea şi parametrizarea unui produs individual este decizia fiecărui OPEED individual, conform, în măsura în care are un impact asupra rezultatelor algoritmului, aplicării Procedurii de control al schimbărilor stabilite în conformitate cu Propunerea de algoritmi.

 

ARTICOLUL 5

Termenul pentru implementare

 

1. În urma aprobării Propunerii de produse IZ, fiecare OPEED o va publica pe internet în conformitate cu articolul 9(14) din Regulamentul ACGC.

2. a) OPEED-urile vor implementa propunerea de produse IZ în ceea ce priveşte implementarea CUPZU, imediat după aprobarea de către ANR-uri a propunerii de produse IZ şi în ceea ce priveşte operarea CUPZU, imediat după implementarea funcţiei OCP în conformitate cu Planul OCP, în acord cu articolul 7(3) din Regulamentul ACGC.

 

ARTICOLUL 6

Limba

 

1. Limba de referinţă pentru această propunere va fi limba engleză. Pentru a evita orice dubiu, în situaţia în care OPEED-urile au nevoie să traducă această propunere în limbile lor naţionale, în caz de discrepanţe între varianta în limba engleză publicată de OPEED-uri în conformitate cu articolul 9(14) din Regulamentul ACGC şi orice versiune într-o altă limbă, OPEED-urile vor fi obligate să le elimine, revizuind traducerea propunerii şi trimiţând o versiune finală corectă autorităţilor naţionale de reglementare relevante.

 

 

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 

CONSILIUL CONCURENŢEI

 

ORDIN

privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 376/2017

 

În baza prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d), ale art. 26 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 iulie 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Bogdan Marius Chiriţoiu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2018.

Nr. 350.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017

 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

Art. I. - La articolul 6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 376/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 iulie 2017, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, preşedintele Consiliului Concurenţei poate desemna, pe durata mandatului său, 1-3 consilieri onorifici, activitatea acestora fiind neremunerată.

(6) Consilierii onorifici au obligaţia să respecte dispoziţiile legale referitoare la conflictul de interese legat de activităţile la care participă şi le este interzis să solicite, să primească şi să deţină informaţii confidenţiale, secrete de serviciu, secrete de afaceri sau secrete de stat din actele şi dosarele Consiliului Concurenţei. Pentru orice alte date şi informaţii la care au acces în activitatea de consiliere, aceştia au obligaţia de a încheia la începerea activităţii un acord de confidenţialitate, care va produce efecte inclusiv trei ani după încetarea calităţii de consilier onorific.”

Art. II. - Prezentul regulament este pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.