MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 140/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 140         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 14 februarie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 721 din 21 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) coroborate cu cele ale alin. (51) al aceluiaşi articol din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

 

43. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Motru din judeţul Gorj

 

104. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

 

179. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

 

3.131. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 721

din 21 noiembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) coroborate cu cele ale alin. (51) al aceluiaşi articol din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) coroborate cu cele ale alin. (51) al aceluiaşi articol din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, excepţie ridicată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, în numele membrului de sindicat Sîmtion Dănuţ, în Dosarul nr. 28.942/3/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal şi care face obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.229D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, întrucât identitatea de tratament juridic nu înseamnă stabilirea aceloraşi drepturi, în condiţiile în care situaţiile sunt diferite. Totodată, menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale, concretizată prin Decizia nr. 242 din 19 aprilie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 12 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 28.942/3/2015, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) coroborate cu cele ale alin. (51) al aceluiaşi articol din Ordonanţa de urgenţi a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, în numele membrului de sindicat Sîmtion Dănuţ, în calea de atac a recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 8.171 din 18 noiembrie 2015 pronunţate de Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal, într-o cauză având ca obiect un litigiu privind funcţionarii publici.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2) coroborate cu cele ale alin. (51) al aceluiaşi articol din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, prin raportare la art. 16 din Constituţie, sunt neconstituţionale în măsura în care instituie un regim diferenţiat, discriminatoriu la nivelul personalului salarizat din fonduri bugetare, pentru care, pe de o parte, se prevede plafonarea remuneraţiei la nivelul lunii decembrie 2014, pentru anul 2015, iar pe de altă parte, legiuitorul înţelege să înlăture disfuncţionalităţile legate de nivelurile de salarizare diferită între persoane care au aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, doar pentru personalul din cadrul Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi pentru personalul din cadrul Curţii de Conturi şi Consiliului Concurenţei.

6. De asemenea, autorul excepţiei consideră că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale prin raportare la art. 41 alin. (2) din Constituţie, coroborat cu art. 4 din Carta socială europeană privind dreptul la salarizare echitabilă, în componenta sa referitoare la salarizarea echitabilă, întrucât legiuitorul înlătură inechitatea diferenţelor de salarizare doar pentru unii salariaţi, deşi inechitatea este întâlnită la nivelul întregului personal bugetar, încălcându-se astfel principiul potrivit căruia la muncă egală, salariu egal.

7. Totodată, autorul arată că, la acest moment, pentru personalul bugetar este reglementat, cu valoare de principiu, un cadru unic de salarizare. Astfel, prin art. 1 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, se prevede că aceasta are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului şi, ca atare, statul a urmărit, încă din anii 2009-2010, creionarea unui sistem legislativ unitar, care să asigure salarizarea personalului din sectorul bugetar, pentru a înlătura toate deficienţele înregistrate anterior. Însă, în situaţia prevăzută de art. 1 alin. (51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, pentru aceeaşi situaţie, legiuitorul ignoră propriul său principiu de salarizare unitară şi instituie o diferenţiere în înlăturarea unor deficienţe de salarizare.

8. În final, autorul consideră că un cadru unitar de salarizare reprezintă şi o măsură de protecţie socială, întrucât previne existenţa unor derapaje pentru aceeaşi categorie de salariaţi - cei din sectorul bugetar. Se susţine că, în prezent, în cadrul aceluiaşi angajator, pentru o muncă egală angajaţii primesc salarii diferite, însă, potrivit art. 4 din Carta socială europeană, dreptul la salarizare echitabilă, pentru muncă egală, reprezintă o garanţie a protecţiei sociale a salariaţilor, fiind un drept fundamental recunoscut la nivelul statelor din Consiliul Europei, neputând fi limitat prin legislaţia naţională.

9. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, în contextul în care dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi alin. (2) coroborate cu cele ale alin. (51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 se interpretează în sensul că numai personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, o astfel de prevedere fiind contrară dispoziţiilor art. 16 din Constituţie.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, având în vedere considerentele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 242 din 19 aprilie 2016 şi nr. 53 din 19 februarie 2002.

12. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens arată că art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 instituie regula menţinerii în anul 2015 a aceluiaşi cuantum al salariilor de bază, sporurilor şi al celorlalte elemente ale salariului personalului plătit din fonduri publice ca cel din decembrie 2014, iar art. 1 alin. (51) prevede excepţia de la această regulă pentru anumite categorii profesionale pentru care legiuitorul a considerat oportună acordarea de creşteri salariale, fiind instituite în considerarea statutului acestora, având o justificare obiectivă şi rezonabilă, deoarece legiuitorul are libertatea de a reglementa atât salarizarea în sistemul public, cât şi creşteri salariale pentru o anumită categorie de personal plătit din fonduri publice, evident cu respectarea prevederilor Constituţiei

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2) coroborate cu cele ale alin. (51) al aceluiaşi articol din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din data de 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din data de 6 aprilie 2015, având următorul cuprins: (1) în anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(2) în anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi ai celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. [...]

(51) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

16. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi şi art. 41 referitor la muncă şi protecţia socială a muncii, precum şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 4 din Carta socială europeană privind dreptul la salarizare echitabilă.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 242 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 28 iunie2016, paragrafele 15-16, a reţinut că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, în forma avută înainte de modificările şi completările aduse prin legea de aprobare, prevedea la art. 1, la fel ca toate legile anuale de salarizare aplicabile în anii 2011, 2012, 2013 şi 2014 (ulterioare Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011), următoarele:

(1) în anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(2) în anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

18. De asemenea, Curtea a reţinut că, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 71/2015, era prevăzută o singură excepţie de la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2) în art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, cu următorul conţinut: „Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în anul 2015, personalul din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială beneficiază de drepturile salariale stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015.” Art. 1 alin. (51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, introdus prin art. I pct. 1 din Legea nr. 71/2015, a instituit o altă excepţie de la art. 1 alin. (1) şi (2) referitoare la menţinerea aceluiaşi cuantum al salariilor de bază, al sporurilor şi al celorlalte elemente ale salariului ca cel din decembrie 2014. De asemenea, tot prin Legea nr. 71/2015 sau prin reglementări ulterioare, legiuitorul a mai instituit şi alte excepţii de la regula menţinerii aceluiaşi cuantum al salariilor de bază, sporurilor şi al celorlalte elemente ale salariului ca cel din decembrie 2014.

19. Ca atare, prin Decizia nr. 242 din 19 aprilie 2016, precitată, paragraful 17, analizând din punct de vedere sistematic conţinutul normativ al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, Curtea a observat că alin. (1) şi (2) instituite regula menţinerii în anul 2015 a aceluiaşi cuantum al salariilor de bază, al sporurilor şi al celorlalte elemente ale salariului personalului plătit din fonduri publice ca cel din decembrie 2014, iar art. 1 alin. (51) prevede excepţia de la această regulă.

20. În continuare, Curtea observă că, referitor la interpretarea art. 1 alin. (1), (2) şi (51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 23 din 26 septembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 9 noiembrie 2016, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi a stabilit că: „în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «salarizat la acelaşi nivel» are în vedere personalul din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, precum şi din cadrul celorlalte autorităţi şi instituţii publice enumerate de art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; nivelul de salarizare ce va fi avut în vedere în interpretarea şi aplicarea aceleiaşi norme este cel determinat prin aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice.”

21. Prin urmare, având în vedere că Decizia nr. 23 din 26 septembrie 2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a fost pronunţată şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 9 noiembrie 2016, deci ulterior sesizării Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate, însă înainte de soluţionarea definitivă a fondului cauzei, hotărârea prealabilă dată în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 a fost aplicabilă cauzei în care s-a ridicat prezenta excepţie.

22. Ca atare, normele criticate prin excepţia de neconstituţionalitate au primit interpretarea în sensul dorit de autorul excepţiei.

23. Aşadar, având în vedere faptul că, pe de o parte, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţării deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, deci se aplică erga omnes, iar critica autorului a fost soluţionată prin hotărârea prealabilă, în sensul dorit de acesta, şi, pe de altă parte, că excepţia de neconstituţionalitate a vizat o problemă de interpretare şi aplicare a legii, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) coroborate cu cele ale alin. (51) al aceluiaşi articol din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, excepţie ridicată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, în numele membrului de sindicat Sîmtion Dănuţ, în Dosarul nr. 28.942/3/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.149/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, numărul curent 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

„3

Câmpineanca

Vrancea

8”

 

2. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2018.

Nr. 35.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.149/2016)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Sectorul nr. 8,

UAT-ul CÎMPINEANCA,

judeţul VRANCEA

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Motru din judeţul Gorj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în sectoarele cadastrale nr. 15, 21, 23, 26, 28, 29, 31 şi 32, din unitatea administrativ-teritorială Motru, judeţul Gorj.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2018.

Nr. 43.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: GORJ

UAT: MOTRU

Sectoare: 15, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 32

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Călineşti - sectoarele cadastrale nr. 17, 18, 19, 36, 37 şi 41;

b) unitatea administrativ-teritorială Deseşti - sectoarele cadastrale nr. 7, 8, 15, 39, 40, 41, 42, 50, 51,52 şi 54;

c) unitatea administrativ-teritorială Giuleşti - sectoarele cadastrale nr. 7, 12, 27, 29, 58, 59 şi 62;

d) unitatea administrativ-teritorială Ocna Şugatag - sectoarele cadastrale nr. 10 şi 19.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2018.

Nr. 104.


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: MARAMUREŞ

UAT: CĂLINEŞTI

Sectoare: 17, 18, 19, 36, 37, 41

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 951/2018 al Centrului de resurse umane în sănătate publică, văzând Avizul favorabil nr. 5.900 din 7.07.2016 al Departamentului profesional-ştiinţific al Colegiului Medicilor din România, văzând Avizul favorabil nr. 10.392 din 22.12.2017 al Departamentului profesional-ştiinţific al Colegiului Medicilor din România, văzând Avizul favorabil nr. 10.340 din 21.12.2017 al Comisiei de nefrologie a Colegiului Medicilor din România, văzând avizele favorabile nr. 10.266 din 18.12.2017; 10.264 din 18.12.2017, respectiv 10.265 din 18.12.2017 ale Comisiei de recuperare, medicină fizică şi balneologie a Colegiului Medicilor din România,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 171 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

 

Condiţii de participare Specialităţi

„171

Endocrinologie pediatrică

1. Prof. dr. Poiană Cătălina

2. Prof. dr. Coriolan Ulmeanu

Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

X”

 

 

 

 

2. După punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare Specialităţi

„201

Ecografia musculoscheletală în Reabilitarea medicală

Conf. dr. Cinteză Delia

Bucureşti

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

 

 

X”

 

 

 

 

3. După punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 291, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare Specialităţi

„291

Electrofiziologie cardiacă intervenţională

Conf. dr. Silişte Călin

Dr. Vătăşescu Radu

Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş, Timişoara

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

X”

 

 

 

 

4. După punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 511, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare Specialităţi

„511

Electromiografia în Reabilitarea medicală

Prof. dr. Berteanu Mihai

Bucureşti

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

X”

 

 

 

 

5. După punctul 59 se introduce un nou punct, punctul 591, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare Specialităţi

„591

Stimulatoare şi defibrilatoare cardiace implantabile

Prof. dr. Dobreanu Dan

Dr. Cozma Dragoş

Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş, Timişoara, Braşov

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

X”

 

 

 

 

6. După punctul 602 se introduce un nou punct, punctul 603, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare Specialităţi

„603

Terapia durerii în reabilitarea medicală

Prof. dr. Berteanu Mihai

Bucureşti

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

X”

 

 

 

 

7. După punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 631, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Atestat de pregătire complementară în:

Responsabil naţional

Centru de pregătire

Condiţii de participare Specialităţi

„631

Ultrasonografia aparatului urinar la adult

Prof. dr. Checheriţă Ionel Alexandru

Bucureşti, Cluj-Napoca

Medicale

Chirurgicale

Paraclinice

Medicină de familie

 

 

X”

 

 

 

 

Art. II. - Centrul de resurse umane în sănătate publică, instituţiile de învăţământ medical uman superior din centrele universitare acreditate pentru pregătire şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2018.

Nr. 179.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

 

În conformitate cu prevederile art. 130 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 3, ale art. 9 alin. (2), ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 13 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), art. 10, art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu anul universitar 2018-2019 se includ în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, cursuri de etică şi integritate academică.

Art. 2. - (1) Cursurile de etică şi integritate academică vor avea durata de minimum 14 ore pentru fiecare program de studii universitare de licenţă şi maşter.

(2) în cazul studenţilor-doctoranzi, cursurile cu durata prevăzută la alin. (1) se vor regăsi în fiecare program de pregătire individuală.

(3) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, cursurile prevăzute la alin. (1) vor avea caracter opţional.

(4) Pentru ciclurile de studii universitare de maşter şi doctorat, cursurile prevăzute la alin. (1) vor avea caracter obligatoriu.

Art. 3. - (1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu asigură introducerea în planurile de învăţământ a acestor cursuri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) va avea în vedere includerea în „Standardele specifice de evaluare pe domenii de studii”, respectiv în propunerea cu privire la Metodologia de evaluare a studiilor doctorale, a unor prevederi referitoare la cursurile de etică şi integritate academică.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, de către ARACIS şi de către instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2018.

Nr. 3.131.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.