MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 152/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 152         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 februarie 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

4. - Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 

5. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 

51. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.18. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind suspendarea aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 124/2017

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme

de asociere în agricultură

 

Având în vedere necesitatea creării unui cadru legislativ naţional adecvat pentru absorbţia fondurilor europene, care se acordă în cadrul Politicii Agricole Comune,

luând în considerare că prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă au implicaţii asupra cererilor unice de plată aferente anului 2018, care se vor depune fără penalităţi de întârziere până la data finală de 15 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea,

având în vedere că în anul 2018 se menţine data de 1 martie, ca dată de începere a campaniei de depunere a cererilor unice de piaţă, este necesară adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ, în vederea asigurării unui interval de timp suficient astfel încât cei aproximativ 900.000 de fermieri să se încadreze în perioada de depunere a cererilor unice de plată fără penalităţi.

În considerarea faptului că prin noile reglementări prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se preiau unele prevederi în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1.307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018,

având în vedere că noile reglementări simplifică şi flexibilizează anumite condiţii de eligibilitate referitoare la practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, la accesul tinerilor fermieri la piaţa specifică şi la aplicarea schemei de sprijin cuplat, iar definiţia hectarului eligibil se modifică pentru a veni în sprijinul fermierilor care trebuie să beneficieze de aceste noi prevederi, se impune adoptarea modificărilor înainte de începerea campaniei de depunere a cererilor unice de piaţă, aferentă anului 2018.

Având în vedere cadrul general de acordare a plăţilor în agricultură, în conformitate cu mecanismele prevăzute de legislaţia Uniunii Europene, şi anume:

- Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

- Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2017,

ţinând cont de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la disfuncţionalităţi în procesul de accesare a plăţilor de către fermieri,

având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare stabilite prin prezentul act normativ va avea ca efect imposibilitatea respectării calendarului stabilit prin legislaţia comunitară din domeniul plăţilor directe,

luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile atât în plan economic, cât şi în plan social, în principal prin neaccesarea în condiţii optime a fondurilor alocate României prin Politica Agricolă Comună, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al României,

întrucât elementele prezentate constituie situaţii extraordinare şi vizează interesele economice ale României pe termen scurt şi mediu,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, întreţinut în bune condiţii agricole şi de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă aşa cum este definită la alin. (2) lit. c). Perioada în care terenul este lăsat în pârloagă este de minimum 6 luni într-un an calendaristic şi acoperă lunile aprilie-septembrie;”.

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:

„ş) teren în pregătire pentru culturi permanente înseamnă teren pe care urmează să se înfiinţeze culturi permanente şi pe care se desfăşoară activitate minimă. Regimul de teren în pregătire pentru culturi permanente poate fi menţinut pe o perioadă de maximum 3 ani, care începe cu anul primei declarări a acestuia pentru schema de plată unică pe suprafaţă.”

3. La articolul 2 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin realizarea a cel puţin o tăiere anuală de întreţinere şi, respectiv, cel puţin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreţinere a solului, în cazul viilor şi livezilor.”

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală, respectiv Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), Fondul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR) şi fondurilor din bugetul naţional aferente FEGA şi FEADR, incluzând elaborarea legislaţiei specifice.”

5. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

(61) începând cu anul de cerere 2019, statutul de fermier activ se stabileşte şi prin verificarea înregistrării persoanelor fizice şi juridice şi a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acestora, pentru activităţile lor agricole, în Registrul contribuabililor/plătitorilor, potrivit prevederilor art. 91 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 3 pct. 3 lit. (a) din Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1.307/2013 de Stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1.308/ 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor.”

6. La articolul 8 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) să dedare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013. Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să nu depăşească un hectar. De asemenea, fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafaţă nu au obligaţia de a-şi declarai parcelele agricole dacă suprafaţa totală nu depăşeşte 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziţie parcele agricole şi, la cererea APIA, indică localizarea acestora. Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel cum este prevăzut în titlul V din Regulamentul

(UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, nu au obligaţia de a-şi declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepţia cazului în care o astfel de declaraţie este necesară pentru obţinerea unui alt tip de ajutor sau sprijin.”

7. La articolul 8 alineatul (1), după litera f) se Introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) să declare toate zonele de interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1);”.

8. La articolul 10, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Hectar eligibil înseamnă:

a) orice suprafaţă agricolă a exploataţiei care este utilizată pentru o activitate agricolă; sau

b) orice suprafaţă care a dat dreptul la plăţi în 2008 în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă şi care pe durata angajamentului relevant al fermierului individual este împădurită în temeiul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013.

.............................................................................................................................................

(4) în cazul pajiştilor permanente care conţin elemente disparate neeligibile, precum elemente de peisaj şi arbori, începând cu anul de cerere 2020 hectarul eligibil se determină prin aplicarea unui sistem proporţional de reducere a suprafeţei bazat pe procentajul de suprafaţă neeligibilă în cadrul blocului fizic, definit la art. 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014. Reducerea suprafeţelor ca rezultat al aplicării acestui sistem nu constituie neconformitate în cadrul angajamentelor încheiate pentru măsurile delegate şi nu determină aplicarea de sancţiuni”

9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Plafoanele alocate ANI în sectoarele vegetal şi zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.”

10. La articolul 18 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) fără a aduce atingere numărului de culturi prevăzute la lit. a) şi b), în cazul în care suprafaţa de teren arabil este cultivată în proporţie de peste 75% cu iarbă ori cu alte plante erbacee sau este pârloagă ori este acoperită cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producţie, cultura preponderentă de pe restul suprafeţei arabile trebuie să ocupe maximum 75% din terenul arabil rămas, cu excepţia cazului în care această suprafaţă rămasă este acoperită cu iarbă sau alte plante furajere erbacee ori este teren lăsat pârloagă.”

11. La articolul 18 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) culturile de iarnă şi cele de primăvară sunt considerate culturi distincte, chiar dacă aparţin aceluiaşi gen. Triticum spelta este considerată a fi o cultură distinctă de culturile care aparţin aceluiaşi gen.”

12. La articolul 18 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee, este cultivat cu culturi de leguminoase, este teren lăsat pârloagă sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;

c) peste 75% din suprafaţa agricolă eligibilă este pajişte permanentă, este utilizată pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee ori pentru culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;”.

13. La articolul 20, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) în sensul art. 17 alin. (1), fermierii în ale căror exploataţii terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigură că, începând cu anul de cerere 2018, o suprafaţă care corespunde unui procent minim de 5% din terenul arabil al exploataţiei pe care fermierul l-a declarat este zonă de interes ecologic. Sunt considerate zone de interes ecologic:

a) terase;

b) elemente de peisaj - garduri vii/fâşii împădurite/arbori în aliniament, arbori izolaţi, pâlcuri arbustive din zona de câmpie, iazuri, rigole;

c) zone tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare şi margini de câmp;

d) zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie;

e) terenuri împădurite prin măsura 221 «Prima împădurire a terenurilor agricole» din cadrul PNDR 2007-2013, prin submăsura 8.1 «împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite» din cadrul PNDR 2014-2020 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 43 alin. (1),

(2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 sau ale art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013;

f) zone cu culturi secundare sau strat vegetal;

g) zone cu culturi fixatoare de azot;

h) zone cu Miscanthus.

(2) Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) sunt situate pe terenul arabil al exploataţiei, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi h). Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi adiacente terenului arabil al exploataţiei declarat de fermier.

.............................................................................................................................................

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică exploataţilor în următoarele situaţii:

a) peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee, este teren lăsat pârloagă, este cultivat cu culturi de leguminoase sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;

b) peste 75% din suprafaţa agricolă eligibilă este pajişte permanentă, este utilizată pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee sau este cultivată cu culturi aflate sub apă fie o mare parte a anului, fie o mare parte a ciclului de cultură sau face Obiectul unei combinaţii între aceste utilizări.”

14. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de 5 ani, începând de la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri, cu condiţia ca depunerea cererii să aibă loc în termen de 5 ani de la data stabilirii conform alin. (2) lit. a). Perioada de 5 ani se aplică de asemenea fermierilor care au beneficiat de plata pentru tinerii fermieri pentru cererile depuse înainte de anul de cerere 2018.”

15. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pentru tinerii fermieri care, potrivit prevederilor alin. (2) lit. a), s-au stabilit în perioada 2010-2013, din perioada de 5 ani se scade numărul de ani care au trecut între instalarea prevăzută la alin. (2) lit. a) şi prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri.”

16. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cuantumul plăţii pe hectar este situat între 25% şi 50% din cuantumul pe hectar al schemei de plată unică pe suprafaţă, calculat potrivit prevederilor art. 11 alin. (2), procent care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru maximum 60 ha eligibile pe care fermierul respectiv le-a declarat.

17. La articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Plafonul alocat şi, după caz, cuantumul plăţii pe unitatea de măsură, sectoarele şi producţiile la care se face referire la art. 24 alin. (1), culturile şi speciile de animale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea prevederilor titlului IV cap. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013.

.............................................................................................................................................

(3) Decizia referitoare la modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat poate fi revizuita până la data de 1 august a oricărui an, cu efect asupra anului următor, în sensul prevăzut la art. 53 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, cu notificarea Comisiei până la această dată.”

18. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Sumele necuvenite acordate sub formă de ajutoare naţionale tranzitorii şi/sau de scheme de plăţi directe sau măsuri de sprijin din fondurile europene şi/sau din fondurile publice naţionale aferente acestora se recuperează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dănuţ Alexandru Potor,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 15 februarie 2018.

Nr.4.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 

Luând în considerare situaţia de urgenţă generată de incendiul din data de 12 ianuarie 2018, care a afectat substanţial parcul auto al operatorului de transport public local, sub aspectul imposibilităţii asigurării continuităţii serviciului public de transport în comun pe raza municipiului Tulcea,

având în vedere faptul că întreruperea efectuării serviciului de transport public local de persoane afectează siguranţa şi calitatea vieţii populaţiei din următoarele motive:

- imposibilitatea deplasării salariaţilor la locurile de muncă, putând avea drept consecinţă încetarea raporturilor de muncă; în egală măsură este afectată şi activitatea instituţiilor şi operatorilor economici unde aceştia îşi desfăşoară activitatea;

- imposibilitatea deplasării elevilor şi studenţilor la instituţiile de învăţământ;

- proliferarea activităţilor ilicite de transport rutier de persoane, fapt care ar afecta în mare măsură atât transportul public local, aceste practici ilicite determinând efecte negative majore asupra activităţii economice a întreprinderilor autorizate, asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport rutier de persoane neautorizate, cât şi asupra siguranţei circulaţiei rutiere;

- În lipsa unei reglementări care să asigure continuitatea transportului public local de persoane prin curse regulate, într-o perioadă relativ scurtă de timp transportul ilicit de persoane pe traseele neacoperite ar deveni o alternativă la actualul serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate,

în considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - La articolul 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. d), în situaţii de urgenţă, determinată de incendii, cutremure, inundaţii, alte calamităţi naturale sau evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante, a operatorilor de transport rutier sau a transportatorilor autorizaţi, după atribuirea gestiunii serviciului de transport public local în modalităţile prevăzute la art. 21, operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi pot utiliza, în baza unui contract de comodat, definit potrivit art. 2.146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, mijloace de transport în comun, indiferent de judeţul în care sunt înmatriculate sau înregistrate, pe o perioadă mai mică de 2 ani, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de delegare a serviciului de transport public local.

(4) Pentru situaţia reglementată la alin. (3) poate avea calitatea de comodant orice operator de transport rutier sau unitate-administrativ teritorială, cu excepţia autorităţii contractante care a încheiat contractul de delegare a serviciului de transport public local, de pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrată situaţia de urgenţă respectivă.

(5) încheierea contractului de comodat prevăzut la alin. (3) se realizează în baza hotărârii consiliului local a unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de autoritate contractantă care a atribuit contractul de delegare a serviciului de transport public local, care se modifică şi completează, prin act adiţional, în scopul şi pe durata prevăzute la alin. (3), cu respectarea îndeplinirii condiţiilor prealabile privind parcul de vehicule corespunzătoare serviciului atribuit, în condiţiile legii,

(6) Prin hotărâre a consiliului local se declară situaţia de urgenţă care determină încheierea contractului de comodat, potrivit alin. (3), în baza constatării imposibilităţii de îndeplinire de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat a obligaţiilor prevăzute în contractul de delegare a serviciului de transport public local.

(7) Dacă sunt prevăzute în contractul de delegare a serviciului de transport public local pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale comodante, mijloacele de transport în comun date în comodat conform alin. (3) pot fi numai cele destinate acoperirii imobilizărilor şi rezervelor,”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Bogdan Petru Alexa

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 februarie 2018.

Nr. 5.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este autoritatea pentru: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, amenajarea spaţiului maritim, mobilitate urbană, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice locale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, ajutor de stat aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu ministerele de resort, realizează politica guvernamentală pentru domeniile prevăzute la alin. (2).

Art. 2. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are sediul în municipiul Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 16, latura nord, sectorul 5, şi îşi desfăşoară activitatea în spaţii din următoarele sedii din Bucureşti: Bulevardul Libertăţii nr. 16 (tronsoanele I, V şi VI) latura nord, sectorul 5, Bulevardul Libertăţii nr. 14 (tronsoanele V şi VI) latura sud, sectorul 5, şi Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sectorul 1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îşi poate desfăşura activitatea şt în alte sedii deţinute sau utilizate în condiţiile legii.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice exercită în domeniile sale de activitate următoarele funcţii:

a) de planificare strategică;

b) de reglementare şi avizare:

c) de reprezentare;

d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;

e) de administrare;

f) de implementare şi gestionare a programelor finanţate din fonduri europene, naţionale, precum şi din alte surse legal constituite;

g) de monitorizare şi control;

h) de coordonare;

i) de certificare pentru programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020.

Art. 4. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice exercită funcţiile autorităţii de management şi îndeplineşte atribuţiile aferente acesteia, pentru: Programul operaţional regional 2007-2013 şi 2014-2020, Programul operaţional „Dezvoltarea capacităţii administrative” 2007-2013 şi Programul operaţional „Capacitate administrativă” 2014-2020.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice exercită funcţiile de autorităţi de management/autorităţi comune de management, autorităţi naţionale, secretariat tehnic comun, puncte de contact/puncte naţionale de contact/persoane naţionale de contact, sistem naţional de control de prim nivel pentru programele finanţate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC şi din fonduri naţionale, precum şi funcţiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finanţate din ENI-CBC, astfel:

a) autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;

b) autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia;

c) autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;

d) autoritatea comună de management şi secretariatul tehnic comun pentru Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”;

e) autoritatea naţională pentru Programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013;

f) autoritatea naţională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013;

g) autoritatea naţională şi Punctul naţional de contact pentru Programul operaţional „Sud-Estul Europei”;

h) autoritatea naţională şi Punctul naţional de contact pentru Programul de cooperare interregională INTERREG IV C;

i) autoritatea naţională pentru Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbana URBACT II;

j) autoritatea naţională pentru Programul ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale;

k) autoritatea naţională şi persoana naţională de contact pentru Programul operaţional INTERACT II 2007-2013;

l) autoritatea naţională şi Punctul central naţional pentru Programul Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism;

m) punctul naţional de contact pentru Programul operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013;

n) sistem naţional de control de prim nivel responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013,

Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”, Programului ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, Programului operaţional „Sud-Estul Europei”, Programului de cooperare interregională Interreg IV C, Programului pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II, Programului ESPON 2013-Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale, Programului operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013 şi de beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”, Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programului operaţional „Sud-Estul Europei” şi pentru orice alt program de cooperare teritorială europeană în care participă beneficiari din România în perioada 2014-2020;

o) autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria;

p) autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria;

q) autoritatea de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;

r) autoritatea de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020;

s) autoritatea de management pentru Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020;

ş) autoritatea de management pentru Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020;

t) autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020;

ţ) autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020;

u) autoritatea naţională pentru Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020;

v) autoritatea naţională pentru Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020;

w) autoritatea naţională pentru Programul transnaţional „Dunărea” 2014-2020;

x) autoritatea naţională pentru Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;

y) autoritatea naţională pentru Programul de cooperare URBACT III;

z) autoritatea naţională pentru Programul de cooperare INTERACT III 2014-2020;

aa) autoritatea naţională pentru Programul de cooperare ESPON 2020;

bb) autoritate naţională pentru orice alt program de cooperare teritorială europeană în care participă beneficiari din România în perioada 2014-2020;

cc) punctul naţional de contact aferent Programului transnaţional „Dunărea” 2014-2020, punctul naţional URBACT aferent programului URBACT III, punctul naţional de contact aferent programului INTERREG EUROPE, persoana naţională de contact aferentă programului INTERACT III 2014-2020, punct de contact şi reprezentant al României în cadrul Grupului director al Ariei prioritare 10 .Ameliorarea Capacităţii administrative şi cooperării instituţionale” a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, punctul naţional de contact ESPON în România;

dd) punctul de contact în materie de control responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020 şi al Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020;

ee) sistem naţional de control de prim nivel responsabil cu verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014- 2020, Programului transnaţional „Dunărea” 2014-2020, Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programului de cooperare URBACT III şi de beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România-Ungaria, Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre” 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014- 2020, şi al Programului transnaţional „Dunărea” 2014-2020;

ff) unitatea de certificare pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.

(3) în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îşi desfăşoară activitatea Agenţia de Implementare pentru programele PHARE - Coeziune Economică şi Socială şi PHARE - Cooperare Transfrontalieră.

(4) în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se organizează şi funcţionează Organismul intermediar pentru implementarea Ariei de concentrare 4 „îmbunătăţirea mediului înconjurător”, din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

(5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice asigură coordonarea Ariei prioritare 3 „Turism, cultură, contacte directe între oameni” din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării şi asigură punctul de contact şi reprezentarea României în cadrul Grupului director al Ariei prioritare 10 „Ameliorarea Capacităţii administrative şi cooperării instituţionale” a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

Art. 5. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are următoarele atribuţii;

1. realizează Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;

2. elaborează strategii, politici, programe şi planuri pentru domeniile sale de activitate;

3. elaborează şi coordonează, împreună cu ministerele de resort, implementarea da strategii şi politici în domeniul reformei administrativ-teritoriale şi în domeniul fiscal-bugetar local;

4. elaborează şi monitorizează strategii şi programe de dezvoltare a infrastructurii unităţilor administrativ-teritoriale, cu finanţare internă şi/sau externă;

5. colaborează cu ministerul de resort şi aplică măsurile necesare în domeniul său de activitate pentru implementarea sistemului e-guvernare;

6. stabileşte, în condiţiile legii, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pentru programele pe care le gestionează, pe care le supune informării şi/sau analizei Guvernului, după caz;

7. îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă;

8. dezvoltă parteneriatul cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;

9. coordonează procesul de reformă a administraţiei publice centrale şi locale, descentralizare şi reorganizare administrativ-teritorială a ţării;

10. coordonează procesul de elaborare de către ministerele de resort a standardelor de calitate şi a standardelor de cost pentru serviciile publice descentralizate;

11. elaborează, coordonează şi implementează, împreună cu ministerele de resort, politicile fiscal-bugetare locale;

12. sprijină autorităţile administraţiei publice locale prin promovarea de măsuri privind creşterea capacităţii administrativ-financiare şi eficientizarea serviciilor publice prestate cetăţeanului;

13. dezvoltă împreună cu Ministerul Finanţelor Publice sistemul de echilibrare financiară a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziuniloradministrativ-teritoriale în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanţă şi capacitatea administrativ-financiară a acestora, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de investiţii publice;

14. reglementează şi monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice;

15. promovează proiectele de acte normative înaintate de către autorităţile publice prevăzute la art. 1 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009;

16. asigură fundamentarea politicilor de dezvoltare naţională, regională şi locală prin elaborarea de analize teritoriale şi utilizarea instrumentelor de monitorizare şi analiză a stării teritoriului;

17. implementează proiecte în parteneriat public-privat sau proiecte de regenerare urbană de utilitate publică, inclusiv împreună cu alte autorităţi publice de la nivel central şi local;

18. reglementează, monitorizează şi implementează măsurile pentru înfiinţarea, sprijinirea şi dezvoltarea parcurilor industriale şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în materia ajutoarelor de stat;

19. realizează promovarea unor programe naţionale care să finanţeze activităţi şi acţiuni necesare asigurării dezvoltării durabile şi echilibrate a teritoriului naţional, întărirea coeziunii economice, sociale şi teritoriale, protejarea şi promovarea patrimoniului naţional, precum şi creşterea calităţii locuirii în cadrul aşezărilor umane;

20. gestionează domeniul cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale;

21. gestionează domeniul amenajării teritoriului, urbanism, mobilitate urbană şi arhitectură, domeniul lucrărilor publice, domeniul construcţiilor, gestiunii şi dezvoltării imobiliar-edilitare;

22. asigură, prin structurile de specialitate, disciplina şi calitatea în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice, conform legii;

23. gestionează domeniul locuirii, locuinţelor şi al clădirilor de locuit, al reabilitării termice şi al eficienţei termice a clădirilor;

24. îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007- 2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

25. gestionează, potrivit competenţelor sale, instrumentul de preaderare PHARE;

26. participă la dezvoltarea, armonizarea şi funcţionarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru implementarea, gestionarea şi controlul instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, fondurilor europene post 2020 şi a instrumentelor de preaderare PHARE;

27. contribuie la procesul de negociere, modificare, monitorizare şi evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020 şi realizează procesul de elaborare, negociere, modificare, implementare, monitorizare şi evaluare a programelor finanţate prin fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020 aflate în coordonarea sa;

28. elaborează cadrul normativ naţional şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;

29. iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative, proiecte de acorduri internaţionale, norme, instrucţiuni şi metodologii specifice în domeniile sale de activitate;

30. emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

31. organizează sistemul de elaborare, avizare şi aprobare a reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialiştilor, în condiţiile legii;

32. emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului şi avizează proiectele de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

33. avizează documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, conform legii;

34. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

35. coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic ei construcţiilor existente şi participă la elaborarea programelor pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme;

36. îndrumă şi sprijină autorităţile administraţiei publice locale şi aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale elaborate pe domeniile de reglementare ale ministerului şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin;

37. avizează acordurile şi convenţiile de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice locale le încheie cu autorităţi ale administraţiei publice locale din alte ţări;

38. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în administraţia publică;

39. colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice în vederea dezvoltării de sisteme de monitorizare şi analiză a modului de formare şi de execuţie a bugetelor locale, în scopul creşterii capacităţii administrative şi financiare a autorităţilor administraţiei publice locale;

40. emite ordine şi instrucţiuni, potrivit competenţelor sale, privind procesul de gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 şi a fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora, pentru programele pe care le gestionează potrivit art. 4 alin. (1)şi(2);

41. asigură în numele statului român şi al Guvernului României, în condiţiile legii, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;

42. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu organisme internaţionale în domeniile sale de activitate;

43. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, private, ai organizaţiilor guvernamentale şi neguvemamentale, naţionale şi internaţionale, din domeniile sale de activitate;

44. iniţiază şi negociază, în conformitate cu împuternicirea acordată de Guvern, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora în domeniile sale de activitate;

45. reprezintă interesele autorităţilor administraţiei publice locale în Guvern;

46. asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa;

47. emite avize şi aprobări de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri europene, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse;

48. asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, evaluează şi propune spre avizare Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe studiile de fezabilitate aferente investiţiilor publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului;

49. organizează şi asigură funcţionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, experţi tehnici, precum şi auditori energetici pentru clădiri;

50. îndeplineşte rolul de autoritate competentă în domeniul produselor pentru construcţii;

51. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale de inginerie seismică;

52. asigură organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii;

53. asigură organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnic permanent pentru construcţii;

54. îndeplineşte rolul de autoritate de recunoaştere şi desemnare pe plan naţional, respectiv de notificare la Comisia Europeană a organismelor de certificare a conformităţii produselor pentru construcţii;

55. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene;

56. asigură Secretariatul Centrului Naţional pentru Aşezări Umane (CNAU-HABITAT);

57. asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Dezvoltare Teritorială, în vederea fundamentării tehnice a emiterii avizului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism;

58. asigură Secretariatul Comitetului de amenajare a spaţiului maritim;

59. participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acţionare, pe plan central şi local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă;

60. îndeplineşte rolul de autoritate de notificare în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

61. propune Guvernului nominalizarea reprezentanţilor acestuia şi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale în comitetele şi/sau comisiile constituite la nivelul Consiliului Europei;

62. coordonează şi asigură preşedinţia Comitetului interministerial privind Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030;

63. închiriază/concesionează, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare; sumele obţinute din chirii/redevenţe constituie venituri la bugetul de stat;

64. poate închiria/concesiona, primi în administrare sau utiliza, în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată;

65. iniţiază, finanţează şi/sau gestionează/implementează, în condiţiile legii, programe şi proiecte de dezvoltare de interes naţional, regional şi local în domeniile pentru care are competenţă, conform legii;

66. elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, implementării, monitorizării şi controlului programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;

67. asigură, în condiţiile legii, managementul fondurilor publice europene şi naţionale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;

68. programează, monitorizează şi controlează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniile de competenţă ale ministerului, inclusiv pentru perioada post 2020;

69. asigură îndeplinirea funcţiei de autoritate de certificare, potrivit art. 126 şi 137 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria şi Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;

70. contribuie la coordonarea activităţii birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră şi a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în scopul implementării programelor de dezvoltare regională şi de cooperare transfrontalieră;

71. avizează statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale agenţiilor de dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor tehnice comune/infopoint/ punctelor de contact şi ale altor organisme de interes public care desfăşoară activităţi în domeniile sale de activitate;

72. coordonează şi/sau realizează procesul de pregătire a cadrului organizatoric şi procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR 2007-2013, POR 2014-2020, PO DCA2007-2013, POCA2014-2020 şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENI-CBC şi IPA-CBC, precum şi pentru perioada post 2020;

73. coordonează şi/sau realizează procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR 2014-2020, elaborarea POCA2014-2020, şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENI-CBC şi IPA-CBC, precum şi pentru perioada post 2020;

74. elaborează rapoartele anuale/finale de implementare solicitate de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene, pentru programele europene pe care le gestionează;

75. asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor europene pe care le gestionează;

76. coordonează elaborarea şi implementarea Planului de comunicare şi a Planului multianual de evaluare pentru toate programele europene pe care le gestionează;

77. gestionează legătura cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu unităţile de management de program din ţările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum şi pe parcursul implementării programelor;

78. coordonează activitatea specifică legată de închiderea programelor care au beneficiat de asistenţă din partea Uniunii Europene prin PHARE - Coeziune economică şi socială şi PHARE - Cooperare transfrontalieră, precum şi a programelor finanţate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC şi IPA-CBC;

79. organizează şi finanţează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colecţii şi baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional şi local, precum şi pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, în vederea integrării acesteia în infrastructura naţională de date spaţiale pentru asigurarea interoperabilităţii şi compatibilităţii informaţiilor la nivel naţional, regional, local şi în perspectiva europeană, precum şi pentru asigurarea unei administrări de tip e-guvernare;

80. organizează, coordonează şi implementează sistemul informaţional specific domeniilor sale de activitate şi emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaţionale;

81. asigură monitorizarea derulării investiţiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanţează;

82. aprobă şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de infrastructură, construcţii şi lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate;

83. exercită activităţi de audit intern şi control la nivelul programelor pentru care îndeplineşte rolul de autoritate de management, autoritate comună de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, punct naţional/persoană naţională de contact;

84. colaborează/cooperează cu:

(i) structurile implicate în activităţile de prevenire şi combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene şi asigură comunicarea cu acestea;

(ii) instituţiile care au atribuţii în domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziţie publică desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurate şi de investiţii 2014-2020, în condiţiile prevăzute de lege;

(iii) inspectorii guvernamentali în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor acestora prevăzute de art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, pe domeniile de competenţă;

(iv) instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene;

85. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

86. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă şi restructurare a administraţiei publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene şi cu legislaţia internă, şi asigură realizarea strategiilor şi programelor în domeniul său de activitate;

87. efectuează controale privind gestionarea şi utilizarea fondurilor din cadrul programelor prevăzute la art. 4 în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora;

88. solicită informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate, în condiţiile legii;

89. asigură protecţia informaţiilor clasificate naţionale, ale Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;

90. finanţează, în condiţiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română ale standardelor şi, după caz, ale anexelor naţionale pentru aplicarea euro codurilor din domeniul construcţiilor;

91. susţine şi mediază constituirea de parteneriate/platforme de colaborare la nivel central şi local în domeniile sale de activitate;

92. iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;

93. realizează cercetări sociologice, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;

94. contractează, în condiţiile legii, servicii specializate, în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică;

95. editează, direct sau prin unităţile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;

96. organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi;

97. monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;

98. asigură organizarea şi funcţionarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă;

99. asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;

100. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul şi parteneriatul social cu confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional;

101. cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformităţii sistemelor de management şi control specifice programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014- 2020, respectiv fonduri de cooperare teritorială europeană;

102. cooperează cu Autoritatea de certificare şi plată şi cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în vederea stabilirii şi implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros şi eficient al fondurilor alocate programelor operaţionale finanţate din instrumente Structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, respectiv fonduri de cooperare teritoriala europeană 2007-2013;

103. Îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile de comunicare şi informare în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013, al fondurilor de cooperare teritorială europeană şi al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, inclusiv pentru aplicarea art. 117 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013;

104. primeşte fondurile de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi Programul operaţional comun „Bazinul Mării Negre” 2014- 2020;

105. gestionează legătura cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu unităţile de management de program din ţările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum şi pe parcursul implementării programelor;

106. îndeplineşte atribuţiile aferente implementării Strategiei naţionale anticorupţie 2016-2020 la nivelul structurii proprii;

107. contribuie la elaborarea poziţiei României cu privire la propunerile de politici şi reglementări europene în domeniul instrumentelor structurale şi fondurilor europene şi de coeziune, programelor de cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională post-2020, în condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;

108. stabileşte, în condiţiile legii, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării şi/sau analizei Guvernului, după caz;

109. asigură participarea reprezentanţilor ministerului în comisiile, comitetele şi consiliile din care face parte conform legii;

110. asigură, după caz, preşedinţia, secretariatul sau participarea în comitetele şi în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;

111. elaborează strategia de comunicare, coordonează şi monitorizează sistemul de comunicare internă şi externă de la nivelul structurilor aflate în subordinea ministerului, potrivit competenţelor sale.

Art. 6. - (1) Atribuţiile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi sau instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorităţi sau societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate solicita, pe bază de protocol, informaţii necesare realizării obiectului de activitate, privind deschiderile de conturi gestionate de Ministerul Finanţelor Publice, bazele de date gestionate de Ministerul Finanţelor Publice sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi Cartea funciară.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.

Art. 7. - În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi, în condiţiile legii, cu orice alte persoane juridice şi persoane fizice.

Art. 8. - În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este autorizat:

a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate în domeniile de activitate;

c) să încheie protocoale/acorduri de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvemamentale, potrivit competenţelor sale;

d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale, potrivit legii;

e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;

f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi europene în domeniile sale de activitate;

g) să aplice sancţiuni prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 9. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente şi încadrarea personalului se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este de 920, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.

(4) încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(5) în cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, se pot organiza direcţii, servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, în condiţiile legii.

Art. 10, - (1) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice desemnează dintre specialiştii săi consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de şapte, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Personalului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice trimis în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.

Art. 11 - (1) Agenţia de implementare pentru programele PHARE, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot delega atribuţii privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot înfiinţa/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, structura care, din punct de vedere organizaţional, corespunde necesităţilor îndeplinirii acestui obiectiv.

(2) în condiţiile legii, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se pot organiza şi pot funcţiona unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, unităţi de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/ supervizarea proiectelor finanţate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului.

(3) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UMP/UCP şi, după caz, numărul de unităţi sunt prevăzute în documentele de programare şi actele normative aferente proiectului şi se aprobă prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(4) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice numeşte personalul UMP/UCP şi stabileşte competenţele directorului acestuia.

(5) Pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene nerambursabile, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate înfiinţa unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal încadrat suplimentar peste numărul maxim de posturi stabilit la art. 9 alin. (3), pe posturi în afara organigramei, cu contract individual de muncă pe durată determinată pe perioada implementării proiectelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(6) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (5), precum şi încadrarea şi salarizarea personalului aferent se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.

(7) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele conducătorului acesteia, în condiţiile legii.

Art. 12. - (1) Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se asigură de către ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(2) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare persoanelor din subordine.

(3) în faţa autorităţilor jurisdicţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(4) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin, (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice este preşedintele Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) în exercitarea atribuţiilor sale, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.

(7) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pot fi delegate atribuţii.

(8) în cazul în care ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.

Art. 13. - (1) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice este ajutat în activitatea sa de 6 secretari de stat şi 4 subsecretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.

(2) Secretarii de stat şi subsecretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ori încredinţate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(5) Pe lângă ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice funcţionează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.

(6) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Art. 14. - (1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea sau din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Conducătorii instituţiilor şi unităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt numiţi şi revocaţi în/din funcţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 15. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosinţă gratuită unor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele, proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii.

Art. 16. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are în dotare, pentru activităţi specifice desfăşurate, un număr de 99 de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit prin ordin al ministrului pentru fiecare autoturism.

(2) Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.

(3) Persoanele care au atribuţii în domeniul de activitate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pot folosi mijloacele de transport din parcul auto al instituţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.

Art. 17. - Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice numeşte şi eliberează din funcţie personalul instituţiei alcătuit din funcţionari publici şi personal angajat cu contract individual de muncă.

Art. 18. - Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, în condiţiile legii.

Art. 19. - Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termenul prevăzut de art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018.

Art. 20. - Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 16 ianuarie 2017.

Art. 22. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 februarie 2018.

Nr. 51.

 

ANEXA Nr. 1

 

Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

Numărul maxim de posturi - 920, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul audit public intern

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia integritate, bună guvernare şi politici publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpul de control (serviciu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul ministerului*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul situaţii de urgenţa şi informaţii clasificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsecretar de stat

 

Subsecretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsecretar de stat

 

Subsecretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

SECRETAR GENERAL

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală dezvoltare regională şi infrastructură

 

Direcţia generală administraţie publică

 

Direcţia generală programul operaţional regional

 

Direcţia generală programe europene capacitate administrativă

 

Direcţia generală cooperare teritorială europeană

 

Direcţia generală management financiar, resurse umane şi administrativ

 

Direcţia generală achiziţii

 

Direcţia generală juridică, relaţia cu Parlamentul şi afaceri europene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se organizează conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului

 

ANEXA Nr. 2

 

I. Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

1. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

2. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

3. Inspectoratul de Stat în Construcţii

4. Institutul Naţional de Administraţie.

II. Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

1. Agenţia Naţională pentru Locuinţe

2. Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind suspendarea aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 36 alin. 1 lit. d) şi g), art. 38 lit. c), art. 40 lit. b), c) şi g) şi ale art. 74 alin 1 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin, (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin

Art. 1. - Aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 13 octombrie 2017, se suspendă până la data de 31 decembrie 2018.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 3 februarie 2018.

Nr. M.18.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.