MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 155/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 155         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 19 februarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

38. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

39. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole, al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale, al Direcţiei generale dezvoltare rurală - AM PNDR şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nr. 240.501 din 19.02.2018,

în conformitate cu:

- Regulamentul (UE) 2017/2.393 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1.307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin În cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1.308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziţii pentru gestionarea cheltuielilor privind lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor şi materialul de reproducere a plantelor;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplica în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera e), punctul (iii) al literei g) şi literele m), n1), r) şi ae)-ag) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) «bivoliţă de lapte» înseamnă femela din specia bubaline care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală, pentru bivoliţa de lapte care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţilor, denumit în continuare RNE;

..................................................................................................

(iii) «pajişti permanente» înseamnă terenurile utilizate ca păşune sau fâneaţă, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanţă;

..................................................................................................

 (m) «crescător de animale» - persoana fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie;

..................................................................................................

n1) «identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate» înseamnă declararea, localizarea şi delimitarea în cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA. Pentru identificare se utilizează informaţiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară, în situaţia în care acestea sunt disponibile şi relevante. Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de către alţi fermieri şi să nu depăşească limita blocului fizic;

..................................................................................................

r) «parcelă agricolă» înseamnă o suprafaţă continuă de teren, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o singură grupă de culturi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafaţa respectivă;

..................................................................................................

ae) «vacă de lapte» înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală, pentru vaca de lapte care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE;

af) «vacă din rasă de carne» înseamnă femela din specia taurine din rase de came care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală, pentru vaca de came care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE;

ag) «vacă metisă cu rasă de carne» înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări sau până la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală, pentru vaca metisă de came care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală, şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE;”,

2. La articolul 2, litera k) se abrogă.

3. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) copia cârdului exploataţiei, conform Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care fermierul nu deţine cârd de exploataţie, trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.

În cazul asociaţiilor crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, acestea trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei/exploataţiilor tip tabără de vară a asociaţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată.”

4. La articolul 6, alineatele (2), (3), (5) şi (6) se abrogă.

5. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 61 - (1) în cazul pajiştilor comunale concesionate/ închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor vor depune următoarele documente, după caz:

a) în cazul membrilor asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată, fiecare membru al asociaţiei, solicitant al plăţilor directe în calitate de fermier activ, prezintă la APIA dovada utilizării acestor suprafeţe de pajişti permanente, respectiv:

(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiştii de către asociaţie;

(ii) copia tabelului centralizator pe care reprezentantul legal al asociaţiei îşi dă acordul în vederea solicitării sprijinului pe suprafaţă de către membrii asociaţiei, care cuprinde datele de identificare ale membrilor asociaţiei, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, codurile de identificare a exploataţilor zootehnice ale membrilor din RNE, precum şi suprafeţele alocate fiecărui membru. Centralizatorul se întocmeşte anual de către asociaţie, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2.

Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte la data depunerii cererii unice de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie. Fiecare membru al asociaţiei, în calitate de beneficiar al plăţilor, declară la APIA în cererea unică de plată suprafeţele utilizate de pajişte permanentă comunală care îi revin şi pentru care asigură prin păşunat încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, folosind, în cazul suprafeţelor utilizate în comun fără delimitare fizică În teren, codul de cultură aferent pajiştilor permanente utilizate în comun. Sancţiunile se calculează proporţional cu suprafaţa declarată de către fiecare fermier, membru al asociaţiei, în blocul fizic în care a fost constatată neconformitatea;

b) în cazul asociaţiei crescătorilor de animale care asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha pe suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată prin păşunat cu animalele membrilor, pe baza unui tabel centralizator, asociaţia va prezenta la APIA:

(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiştii de către asociaţie;

(ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice ale membrilor din RNE, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, precum şi suprafeţele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmeşte anual, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2;

(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor;

c) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa de pajişte concesionată/ închiriată asigurând încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat cu animalele înregistrate în exploataţia asociaţiei pe perioada păşunatului în tabere de vară, conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare, va prezenta la APIA:

(i) copia de pe contractul de concesiune/închiriere al pajiştii de către asociaţie;

(ii) tabelul centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociaţie, datele de identificare ale membrilor asociaţiei, codurile de identificare a exploataţiilor zootehnice ale membrilor din RNE, numărul de animale cu care păşunează fiecare membru al asociaţiei, precum şi suprafeţele alocate pe fiecare membru. Centralizatorul se întocmeşte anual, se vizează de către primărie şi este prevăzut în anexa nr. 2;

(iii) copia conform cu originalul a hotărârii adunării generale a membrilor asociaţiei crescătorilor de animale privind utilizarea fondurilor.”

6. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) copie conform cu originalul a hotărârii adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-limită de depunere a cererilor cu întârziere. În cazul în care aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, asigurată cu animalele membrilor, activitatea agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul pachetelor/ subpachetelor/variantelor din măsura 10 - agro-mediu şi climă, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fişele măsurilor şi trebuie efectuat până la 15 octombrie. Formele asociative de proprietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului şi/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute şi/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent.”

7. La articolul 71, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) documentele doveditoare ale valorificării fânului şi/sau declaraţiile privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute în cazul persoanelor fizice sau documentele contabile de gestiune pentru depozitarea fânului în cazul persoanelor juridice, până la data de 15 octombrie a anului de cerere curent, în cazul în care proprietarul de pajişte permanentă nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august. În cazul pajiştilor permanente aflate sub angajamente în cadrul subpachetelor/variantelor din măsura 10 - agro-mediu şi climă, cositul se efectuează numai după datele stabilite în fişele măsurilor şi trebuie efectuat până la 15 octombrie. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura, în cazul persoanelor juridice, sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice;”.

8. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„a) suprafeţele compacte sau însumate mai mari de 100 metri pătraţi care nu sunt folosite pentru activităţi agricole, cum ar fi vegetaţia forestieră, cu excepţia suprafeţelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) din ordonanţă, iazurile naturale permanente, cu excepţia drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafeţei parcelei agricole, inclusiv din sere şi solare, cu lăţimea mai mică de 2 m;”.

9. La articolul 10 alineatul (5), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„m) suprafeţele de pârloagă declarate/determinate pe acelaşi amplasament mai mult de 1 an, cu excepţia suprafeţelor arabile menţinute necultivate pe o perioadă mai mare decât 1 an pentru respectarea angajamentelor din cadrul măsurii prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, dacă este respectată activitatea agricolă definită la art. 2 alin. (2) din ordonanţă;”.

10. La articolul 11, alineatul (21) se abrogă.

11. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(3) în cazul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală pentru angajamentele care se aplică la nivel de parcelă, prevăzute în art. 33 alin. (2) lit. (a) şi (b) din ordonanţă, nu există posibilitatea schimbării parcelelor, prin modificarea amplasamentului sau prin micşorarea suprafeţei, pe tot parcursul celor 5 ani de angajament, în caz contrar, APIA va proceda la recuperarea plăţilor efectuate pentru aceste suprafeţe pentru toţi anii de angajament. Angajamentele asumate de către fermieri pentru masurile compensatorii, prevăzute în art. 33 alin. (2) din ordonanţă, care se aplică la nivel de suprafaţă total angajată, sunt condiţionate de menţinerea suprafeţei angajate pe toată perioada de angajament, parcelele putând fi schimbate anual. Fac excepţie parcelele pentru care suprafeţele rezultate în urma înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară instituit potrivit dispoziţiilor art. 9 alin, (23) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi înscrise în registrul agricol în sensul art. 9 alin. (3) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului afacerilor interne, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, al ministrului finanţelor publice, al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 289/147/7.325/2017/434/1.136/2018/1.588/2017/3/2018, sunt mai mici decât cele aflate sub angajament. Modalitatea de gestionare a situaţiilor privind diferenţele între datele cadastrale şi declaraţiile fermierilor pentru angajamentele multianuale se stabileşte în procedurile de implementare tehnică a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală, în ghidurile solicitantului şi manualele de proceduri aferente acestora şi în sistemul de sancţiuni, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

12. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) nu au solicitat plăţi pentru animale care au perioadă de reţinere, caz în care se poate retrage în totalitate cererea de plată cu declaraţie sector zootehnic/schema de plată sau una din exploataţii cu cod ANSVSA.”

13. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Zonele de interes ecologic care sunt eligibile la plată în cadrul schemei de plată unice pe suprafaţă sunt următoarele:

a) terasele;

b) elemente de peisaj: arbori izolaţi, arbori în aliniament în cazul în care lăţimea şirului de arbori măsurată la nivelul solului pe care nu se poate desfăşura activitate agricolă este mai mică de 2 m;

c) zone-tampon situate pe marginea apelor curgătoare sau stătătoare protejate prin GAEC1 şi margini de câmp incluse în suprafaţa blocului fizic, cu iarbă, pe care se respectă normele de ecocondiţionalitate;

d) zonele împădurite conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b) din ordonanţă;

e) zone cu strat vegetal;

f) zone cu culturi fixatoare de azot;

g) zone cu Miscanthus.”

14. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Persoanele fizice, prevăzute la art. 6 alin. (3) din ordonanţă, care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile verificabile privind îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din ordonanţă. Persoanele care nu au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi şi, după caz, veniturile din activităţi agricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.”

15. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.

16. La articolul 33 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„o) să identifice, să declare, să localizeze şi să delimiteze parcelele agricole în aplicaţia electronică GIS pusă la dispoziţie de către APIA şi să utilizeze informaţiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară, în situaţia în care acestea sunt disponibile şi relevante.”

17. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 40, - (1) Se acordă ajutor naţional tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr - ANT 6 fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii specifice:

a) suprafaţa pe care este amplasată cultura este destinată exclusiv producţiei de zahăr;

b) deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR. Modelul contractului este prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ şi se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/m2, O copie a contractului se depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ.

(2) Ajutorul naţional tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr se acordă în cuantum fix numai pentru suprafaţa cultivată în baza contractului de producere a sfeclei de zahăr încheiat cu a fabrică de zahăr recunoscută de MADR pentru anul în curs, cu îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute la alin. (1).”

18. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul în care suprafaţa pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă agricolă cu mai multe culturi, suprafaţa pentru care se solicită măsura de sprijin cuplat trebuie să îndeplinească cerinţa privind suprafaţa minimă eligibilă a parcelei conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, cu excepţia legumelor din sere şi solare, pentru care suprafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a parcelei este de 0,03 ha.”

19. La articolul 50, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR. Modelul contractului este prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ şi se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/m2. O copie a contractului se depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ;

b) fac dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură pentru persoanele juridice şi pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr recunoscută de MADR pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent;”.

20. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

,,(5) în situaţia în care fermierul înfiinţează cultura prin răsad, pe care-l achiziţionează de la o terţă persoană, prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere factura de achiziţie sau fila/filele din carnetul de comercializare a răsadului, însoţită de copii de pe plicul de seminţe folosite pentru producerea răsadului sau copie de pe documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau copie de pe raportul de control sau de pe paşaportul fitosanitar, dacă furnizorul răsadului este persoană fizică sau juridică autorizată de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor pentru multiplicarea de material săditor legumicol, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeţei declarate.”

21. La articolul 60, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 60. - (1) în situaţia în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal este membru al unui grup/unei organizaţii de producători recunoscut(e) de MADR sau al unei cooperative agricole înfiinţate conform prevederilor Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producţiei, actele doveditoare ale cantităţii livrate prin intermediul grupului/organizaţiei/ cooperativei sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii emise către grup/cooperativă.

(2) Solicitanţii prevăzuţi la alin. (1) mai prezintă şi:

a) copie de pe actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială îşi are sediul cooperativa;

b) adeverinţă prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/organizaţiei de producători/cooperativei prin care valorifică producţia;

c) copia contractului încheiat între grup/organizaţie/ cooperativă şi cumpărător, care cuprinde tabelul cu membrii formei de organizare.”

22. Articolul 661 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 661. - Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care până la finalul perioadei de reţinere de 100 de zile, prevăzută la art. 66 lit. c), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

23. Articolul 711 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 711. - Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 6 luni, prevăzută la art. 71 lit. c), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

24. La articolul 72 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;”.

25. Articolul 721 se modifică şi va avea următorul cuprins:

- Art. 721. - Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 72 alin. (1) lit. e), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

26. Articolul 731 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 731. - Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 100 de zile, prevăzută la art. 73 lit. f), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

27. La articolul 74 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) animalele din categoria tineret mascul şi/sau femei din rase de carne, tineret mascul şi/sau femei metis cu rase de carne şi tauri din rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie deţinute în aceeaşi exploataţie cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii unice de plată, după caz; momentul ieşirii animalelor menţionate anterior trebuie să fie cuprins între ziua următoare închiderii perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul precedent şi data depunerii cererii unice de plată pentru anul curent, iar prin excepţie, pentru anul de cerere 2015, acesta este cuprins între data de 21 iunie 2014 şi data depunerii cererii unice de plată la adresa/adresele exploataţiei cu cod ANSVSA/exploataţiilor cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere. Animalele din categoria vaci din rase de carne şi vaci metise cu rase de came trebuie menţinute de beneficiar pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/ menţionate în cerere. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei celor 8 luni, respectiv a celor 6 luni au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

28. Articolul 751 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 751. - Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 6 luni, prevăzută la art. 75 lit. c) pct. (iii), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.”

29. La articolul 78 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) pentru taurii de reproducţie din rase de carne, vacile din rase de carne, vacile metise cu rase de carne, tineretul mascul şi/sau femei din rase de carne şi tineretul mascul şi/sau femei metis cu rase de carne, adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, care certifică rasa pentru animalele solicitate, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/documentele de montă naturală, precum şi înscrierea în Registrul genealogic al rasei pentru taurii de reproducţie din rase de came, vacile din rase de carne şi vacile metise cu rase de carne, avizată de ANZ prin oficiile judeţene, după caz;”.

30. La articolul 78 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) pentru tineretul mascul şi/sau femei metis cu rase de carne din exploataţiile care nu se găsesc în evidenţele asociaţiei acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, adeverinţa eliberată de ANZ prin oficiile judeţene, care certifică metisul cu rasă de carne pentru animalele solicitate, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de însămânţări artificiale/documentele de montă naturală;11.

31. La articolul 78, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Adeverinţele prevăzute la alin. (2) lit. b), alin. (3), alin. (4) lit. b) şi alin. (5) lit. b) se avizează de către ANZ prin oficiile judeţene de zootehnie.”

32. La articolul 78i, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) APIA verifică administrativ, în baza naţională de date a ANSVSA, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 71 lit. a), c) şi d), art. 711, art. 72 lit. a), b), c) şi e), art. 721, art. 73 lit. a), c), d)şi f), art. 731, art. 74 alin. (1) lit. a), c), d), e), f) şi h), art. 75 lit. a) şi lit. c) pct. (i), (iii) şi (iv), art. 751.

(3) Condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 72 alin. (1) lit. f),

g) şi h) şi la art. 73 lit. g), g1) şi g2) trebuie să fie îndeplinite până în data de 1 septembrie a anului de cerere 2018 şi documentul specific care atestă îndeplinirea acestora se ataşează la cererea unică de plată tot până în data de 1 septembrie a anului de cerere 2018.”

33. La articolul 782, partea Introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 782. - Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanţe naturale, care se notifică la APIA în maximum 10 zile lucrătoare de la data evenimentului, poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploataţia cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:”.

34. La articolul 84, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - (1) Limita care trebuie utilizată în scopul evaluării menţinerii zonelor de pajişti permanente în termeni absoluţi, în sensul art. 45 alin. (3) paragraful al doilea din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, va consta în suprafaţa corespunzătoare a 0,5 % din suprafaţa zonelor de pajişti permanente stabilite în conformitate cu art. 45 alin. (2) lit. (a) din acelaşi regulament.”

35. La articolul 86 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Zonele împădurite sunt suprafeţe de teren împădurite:”.

36. La articolul 86, alineatele (6), (61), (62) şi (9)-(11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Zonele cu strat vegetal sunt suprafeţele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni, înfiinţarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se face după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere curent. Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului vegetal. Proporţia dintre cele două specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabileşte de către fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânţare a stratului vegetal este 1 august-1 octombrie. Zonele acoperite cu strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a păşunatului şi nici culturile înfiinţate pentru pachetele 4 şi 7 ale măsurii 10 «Agnomediu şi climă» din PNDR 2014-2020 şi/sau pachetele 4 şi 7 ale măsurii 214 «Plăţi de agromediu» din PNDR 2007- 2013, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 şi se pot înfiinţa inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha.

(61) Desfiinţarea stratului vegetal se realizează prin distrugere mecanică.

(62) Pentru efectuarea plăţii pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, conform art. 1 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal să fie cuprins în anexa nr. 9.

..................................................................................................

„(9) Zonele de interes ecologic care nu sunt niciodată la dispoziţia fermierului sunt zonele de interes ecologic situate pe suprafeţele prevăzute la art. 10 alin. (5) lit. c)-e), g)-j) şi o).

(10) în sensul aplicării art. 18 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. b) şi

c) şi a art. 20 alin. (4) lit. a) şi b) din ordonanţă, Lista categoriilor/culturilor care se iau în calcul pentru excepţiile de la aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu (pajişti permanente, culturi utilizate pentru producţia de iarbă sau alte furaje erbacee, culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producţie şi culturi de leguminoase) este prevăzută în anexa nr. 11.

(11) Pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu culturi fixatoare de azot prevăzute în anexa nr. 10 sau cu strat vegetal prevăzute în anexa nr. 9, se interzice utilizarea produselor pentru protecţia plantelor, după cum urmează:

a) pe zonele cu culturi fixatoare de azot declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, în perioada care începe la semănat şi se termină după recoltare. Fac excepţie zonele cultivate cu culturi perene:

(i) însămânţate în anul sau anii care preced anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic, pentru care perioada de interdicţie începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, sau după desfiinţarea culturii, dacă această activitate are loc în anul calendaristic al cererii de ajutor;

(ii) însămânţate în anul în care parcela este considerată zonă de interes ecologic, pentru care perioada de interdicţie începe la semănat şi se încheie la 31 decembrie:

b) pe zonele cu strat vegetal declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic, în perioada care începe la semănat şi se încheie după intervalul minim de 8 săptămâni în care plantele asigură acoperirea solului.”

37. La articolul 89, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Dacă mai mulţi tineri fermieri, în sensul art. 22 alin. (4) din ordonanţă au dobândit controlul asupra persoanei juridice la diferite momente, prima dobândire a controlului trebuie considerat momentul stabilirii menţionat la art. 22 alin. (2) şi (3) din ordonanţă.”

38 La articolul 90 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) fermierii incluşi automat în schema de plată pentru micii fermieri, potrivit art. 26 alin. (1) din ordonanţă, completează o declaraţie că au luat cunoştinţă de condiţiile speciale aferente schemei pentru micii fermieri prevăzute la cap. IX «Schema simplificată pentru micii fermieri» din ordonanţă. Declaraţia este anexă la formularul-tip de cerere unică de plată.”

39. La articolul 96, alineatul (1) se abrogă.

40. La articolul 96, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Fermierii care solicită plăţi compensatorii pentru una sau mai multe din măsurile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a) şi b) din ordonanţă semnează angajamente pe durata a 5 ani, iar cei care solicită plăţi compensatorii pentru măsura prevăzută la art. 33 alin. (2) lit. c) din ordonanţă semnează angajamente anuale, prin care se obligă să respecte condiţiile de eligibilitate, de bază şi specifice fiecărei măsuri.”

41. La articolul 96 alineatul (3), literala a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) la nivel de parcelă în cazul pachetelor 1,2,3,6,7,9,10 şi 11.2 din cadrul măsurii 10/măsurii 214 şi în cazul pachetelor 1, 2, 3,4, 5 şi 6 ale fiecărei submăsuri din cadrul măsurii 11 (11.1 şi 11.2)/în cazul pachetului 5 (cu cele cinci variante 5.1,5.2,5.3, 5.4 şi 5.5) din cadrul măsurii 214;

b) la nivel de suprafaţă totală angajată pentru pachetele 4,5 şi 11.1 din cadrul măsurii 10 pentru pachetul 4 din cadrul măsurii 214.”

42. La articolul 96, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Parcelele aflate sub angajament în cadrul măsurii 10 şi/sau măsurii 11 nu se comasează. Pachetele măsurilor 10 şi 11 nu se accesează pe subparcelă agricolă. Face excepţie declararea pachetului 10 al măsurii 10 în combinaţie cu pachetele 1, 2 sau 5 ale ambelor submăsuri ale măsurii 11, pachetul declarat limitând suplimentar suprafaţa respectivă, fără a aduce atingere cerinţei privind suprafaţa minimă a parcelei agricole pe pachet şi, respectiv, condiţiilor de eligibilitate, de bază şi specifice fiecărei măsuri.”

43. La articolul 1051, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Dacă fermierul obţine derogarea de la durata perioadei de conversie şi depune la APIA copia documentaţiei privind derogarea până la termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalităţi), angajamentul semnat în cadrul sM11.1 se închide fără recuperarea sumelor acordate în campaniile anterioare. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM11.1 pentru o perioadă de cei puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate deschide un angajament nou în cadrul sM11.2 începând din anul obţinerii derogării.

(3) Dacă fermierul obţine derogarea de la durata perioadei de conversie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalităţi), prin cererea unică de plată a solicitat sprijin prin sM11.1, anul aprobării derogării reprezintă ultimul an de angajament pe sM11.1, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent sM11.2. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia, în anul următor obţinerii derogării fermierul poate să deschidă angajament pentru SM11.2.”

44. După articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 1061, cu următorul cuprins:

„Art. 1061. - Nu se aplică sancţiuni administrative în cazul în care fermierul demonstrează, în sensul art. 77 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, că nu este răspunzător pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligaţii care rezultă din aplicarea normelor privind măsurile de dezvoltare rurală de la art. 96, în cazul în care suprafeţele sunt incluse, pe perioada de derulare a angajamentelor, în zonele cu protecţie strictă din parcurile naţionale şi naturale, stabilite în baza prevederilor art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, angajamentele în baza măsurii 10 şi/sau măsurii 11 se închid fără recuperarea sumelor acordate pentru anii de cerere anteriori

45. La articolul 107, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 107. - Situaţiile în care se solicită recuperarea de la beneficiar a plăţilor necuvenite sunt următoarele:

..................................................................................................

b) rezultatele controalelor administrative şi pe teren;”.

46. La articolul 108, alineatul (3) se abrogă.

47. Articolul 1091 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1091. - În sensul art. 30 şi 31 din ordonanţă, în cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, pentru a beneficia de plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi la art. 33 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 31 din ordonanţă, printr-o înştiinţare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12.”

48. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

49. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

50. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

51. Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

52. Anexa nr. 12 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

53. În tot cuprinsul ordinului, orice referire la „Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă” se consideră a fi făcută la „Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 44/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale şi pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor”, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 februarie 2018.

Nr. 38.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 /a Ordinul nr. 619/2015)

 

ADEVERINŢĂ

 

 

ROMÂNIA

STEMA UNITĂŢII

STEMA

JUDEŢUL ................................... 1)

ADMINISTRATIV-

ROMÂNIEI

PRIMARUL ................................ 2)

TERITORIALE

 

..................................................... 3)

 

 

Prin prezenta adeverinţă se atestă faptul că domnul/doamna/S.C./S.A./Î.I./Î.F./P.F.A. ...................................., având codul de identificare fiscală 4) ...................................., figurează pe anul ................, înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic .................................... 5),  precum şi înscris(ă) în registrul agricol tipul ..............., vol. ..............., poziţia nr. ..............., satul ...................................., str. ...................................., nr. .... 6):

- Capitolul II b): Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietatea gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică şi a unităţilor cu personalitate juridică

 

Suprafaţa

Categorie de folosinţă

Nr. bloc fizic

Conform prevederilor din Normele tehnice de  completare a registrului  agricol pentru perioada , 2015-2019

ha

ari

 

 

 

,

 

 

 

,

 

 

 

,

 

 

 

,

 

 

 

,

 

 

 

,

 

 

 

Perioada de păşunat 7) ....................................................

- Capitolul III: Modul de utilizare a suprafeţelor agricole situate pe raza localităţii

 

 

 

Conform prevederilor din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 

Cod rând

ha

ari

 

Cod rând

ha

ari

Suprafaţa agricolă în proprietate = cap. 11 lit. a)

Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2, 5, 8, 11,  14

01

 

,

Suprafaţa agricolă dată (cod 10 +...+ 15)

09

 

,

Suprafaţa agricolă primită (cod 03+ ...+ 08)

02

 

,

- în arendă

10

 

,

- în arendă

03

 

,

- în parte

11

 

,

- în parte

04

 

,

- cu titlu gratuit

12

 

,

- cu titlu gratuit

05

 

,

- în concesiune

13

 

,

- în concesiune

06

 

,

- în asociere

14

 

,

- în asociere

07

 

,

- sub alte forme

15

 

,

- sub alte forme

08

 

,

din rândul 09

- la unităţi cu personalitate juridică

16

 

,

 

 

 

 

Suprafaţa agricolă utilizată (cod 01 + 02 - 09)

17

 

,

 

Prezenta adeverinţă s-a eliberat cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată eu modificări prin Legea nr. 223/2002, fiind necesară pentru depunerea cererii unice de plată în anul ....................

 

Primarul,

Inspector cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor şi taxelor locale 5)

...................................... 2)

......................................

(prenumele şi numele)

(prenumele şi numele)

Secretarul

Inspector cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole 6),

...................................... 2)

......................................

(prenumele şi numele)

(prenumele şi numele)

 

 


1) Se înscrie denumirea judeţului.

2) Se înscrie categoria unităţii administrativ-teritoriale.

3) Se înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale.

4) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

5) Se înscrie un mărul de rol nominal unic de câne persoana cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor şi taxelor locale.

6) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole.

7) În cazul categoriei de folosinţă „pajişti permanente” (păşuni i fâneţe) se completează perioada de păşunat aprobată pentru fiecare UAT, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014 cu modificările şi completările ulterioare.

 

NOTĂ:

Eliberarea adeverinţei nu se condiţionează de plata impozitelor şi taxelor locale.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 619/2015)

 

Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar şi numărul minim de seminţe/gram

 

Specificaţie

UM

Cantitatea minimă de sămânţă

Nr. minim de seminţe/gram

Soia/Soia lot semincer

kg/ha

80/70

 

Lucernă/Lucernă lot semincer

kg/ha

18/3

 

Mazăre boabe pentru industrializare

kg/ha

100

 

Fasole boabe pentru industrializare

kg/ha

80

 

Cânepă pentru ulei

kg/ha

4

 

Cânepă pentru fibră

kg/ha

20

 

Orez

kg/ha

120

 

Sămânţă de cartof

t/ha

1,5 pentru calibrul mediu între 25 şi 35 mm inclusiv

3,5 pentru calibrul mediu de peste 35 până la 55 mm inclusiv

5,5 pentru calibrul mediu de peste 55 până la 65 mm inclusiv

 

Sfeclă de zahăr

UG/ha

0,9

 

Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară pentru industrializare*

t/ha

1,2 pentru calibrul mediu între 28 şi 35 mm inclusiv

2,4 pentru calibrul mediu de peste 35 până la 55 mm inclusiv

4,2 pentru calibrul mediu de peste 55 până la 65 mm inclusiv

 

Legume cultivate în câmp, din care:

 

 

 

- tomate pentru industrializare prin răsad

g/ha

100

200

- tomate pentru industrializare semănat direct

g/ha

400

200

- castraveţi pentru industrializare

g/ha

3.000

30

Legume cultivate în sere, din care:

 

 

 

- tomate pentru consum în stare proaspătă

g/ha

64

200

- ardei pentru consum în stare proaspătă

g/ha

294

122

- castraveţi pentru consum în stare proaspătă

g/ha

458

30

- varză pentru consum în stare proaspătă

g/ha

197

203

- castraveţi pentru industrializare

g/ha

458

30

Legume cultivate în solare, din care:

 

 

 

- tomate pentru consum în stare proaspătă

g/ha

64

200

- ardei pentru consum în stare proaspătă

g/ha

294

122

- castraveţi pentru consum în stare proaspătă

g/ha

458

30

- varză pentru consum în stare proaspătă

g/ha

197

203

- vinete pentru consum în stare proaspătă

g/ha

117

200

- castraveţi pentru industrializare

g/ha

458

30


* Calibrul mediu se calculează ca medie între dimensiunea minimă şi maximă a seminţei, pe lot, conform documentelor oficiale care menţionează calibrele seminţelor, prevăzute, după caz. la art. 48 lit. c) şi/sau la art. 59 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 6I9/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. I alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/I99I privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 619/2015)

 

Lista zonelor de interes ecologic şi echivalenţa acestora în hectare

 

Element

Detalii

Factor de conversie

Factor de ponderare

Suprafaţa zonei de interes ecologic

0

1

2

3

4 = 2 x 3

Terase (pe 1 m lungime)

Construcţii destinate prevenirii şi combaterii eroziunii solului, executate de-a lungul curbelor de nivel, pe terenuri arabile în pantă înălţime minimă 1 m, lăţime minimă 3 m

2

1

2 m2

Elemente de peisaj:

- garduri vii/fâşii împădurite/ arbori în aliniament (pe 1 m)

Şiruri de arbuşti/arbori formate din diferite specii, pentru care suprafaţa zonei de interes ecologic se calculează până la o lăţime maximă de 10 metri

5

2

10 m2

- arbore izolat (per arbore)

-

20

1,5

30 m2

- pâlcuri arbustive din zona de câmpie (pe 1 m2)

Pâlcuri arbustive, inclusiv arborii în grup, tufele sau pietrele, pentru care suprafaţa zonei de interes ecologie se calculează pentru o dimensiune maximă de 0,3 hectare

Nu se aplică.

1.5

1,5 m2

- iazuri (pe 1 m2)

Acumulări permanente naturale de apă stătătoare, cu suprafaţa de minimum 0,01 ha, exclusiv rezervoarele din beton sau din plastic, pentru care suprafaţa zonei de interes ecologic se calculează până la o dimensiune maximă de 0.3 hectare

Nu se aplică.

1.5

1,5 m2

- rigole (pe 1 m2)

Şanţuri sau canale, precum şi cursurile deschise de apă pentru irigaţii sau drenare, exclusiv cele cu pereţi betonaţi, pentru care suprafaţa zonei de interes; ecologic se calculează până la o lăţime maximă de 10 metri

5

2

10 m2

Zone-tampon şi margini de câmp (pe 1 m)

Pot fi orice zone-tampon şi margini de câmp cu lăţime minimă de 1 metru. Fâşiile de protecţie existente pe terenurile arabile situate în vecinătatea apelor de suprafaţă au o lăţime minimă de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă (obligatorii prin GAF.C 1).

De-a lungul cursurilor de apă, aceste zone pot include benzi cu vegetaţie riverană inclusă în scopul calculării zonei de interes ecologic. Suprafaţa zonei de interes ecologic se calculează până la o lăţime maximă de 20 metri dacă elementul de peisaj diferă de cele prevăzute sau protejate prin GAECI, SMRI şi SMR10.

6

1,5

9 m2

Zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie (pe 1 m2)

Zone cu plantaţii de salcie (Salix L.). plop alb (Populus alba) şi plop negru (Populus nigra)

Nu se aplică.

0.5

0,5 m2

Zonele împădurite menţionate la art. 32 alin. (2) lit. (b) pct. (ii) din Regulamentul ( UE) nr. 1.307/2013, cu modificările şi completările ulterioare

(pe 1 m2)

Terenuri împădurite prin măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” din cadrul PNDR 2007-2013, prin submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 - 2020 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile ari. 43 alin. (1), (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 sau ale art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013

Nu se aplică.

1

l m2

Zone cu strat vegetal (pe 1 m2)

Amestecurile de specii de culturi prevăzute în anexa nr. 9 la ordin

Nu se aplică.

0,3

0,3 m2

Zonele cu culturi fixatoare de azot (pe 1 m2)

Culturile prevăzute în anexa nr. 10 la ordin

Nu se aplică.

1

1 m2

Zone cu Miscanthus

-

Nu se aplică.

0,7

0,7 m2

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 619/2015)

 

Lista categoriilor/culturilor care se iau în calcul pentru excepţiile de la aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu

 

Categoria

Nume cultură

Pajişti permanente

Păşuni permanente comunale utilizate în comun

 

Păşuni permanente utilizate în comun

 

Păşuni permanente comunale utilizate individual

 

Păşuni permanente utilizate individual

 

Fâneaţă utilizată individual

 

Fâneţe comunale utilizate individual

 

Livadă tradiţională utilizată ca păşune

 

Livadă tradiţională utilizată ca fâneaţă

Teren necultivat

Teren necultivat

Culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de cultură

Orez

Iarbă/furaje erbacee

Pajişti temporare

 

Plante de nutreţ

 

Trifoi

 

Lucernă

 

Ghizdei

 

Sparcetă

 

Phacelia

Leguminoase

Trifoi

 

Lucernă

 

Sparcetă

 

Phacelia

 

Ghizdei

 

Mazăre boabe

 

Fasole boabe

 

Linte

 

Bob

 

Lupin

 

Fasolită

 

Năut

 

Măzăriche de toamnă

 

 

 

Mazăre furajeră de toamnă

 

Soia

 

Alte leguminoase pentru boabe

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 619/2015)

ÎNŞTIINŢAREA

cu privire la forţă majoră

 

Subsemnatul, ...................................., cu domiciliul/sediul în ...................................., CNP ...................................., CUI .................................... (după caz), nr. din registrul unic de identificare ...................................., în calitate de ...................................., vă aduc la cunoştinţă următorul caz de forţă majoră (se bifează):

 

a)

decesul beneficiarului

Bifa

b)

incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului

 

c)

o catastrofa naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă [fenomene asimilate catastrofelor naturale grave: fenomene meteorologice (de exemplu, seceta, îngheţul etc.), incendiul etc.

 

d)

distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă

 

e)

o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul, respectiv culturile beneficiarului

 

f)

exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia

 

 

Sectorul vegetal

 

Nr. crt.

Localitatea

Cultura

Tip z.i.e*

Parcela

Suprafaţa declarată în cererea unică de plată

Suprafaţa afectată

Bloc fizic

Fenomenul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Se completează, după caz, tipul zonei de interes ecologic cu strat vegetal sau culturi fixatoare de azot, în cazul în care cui tura/amestecul de culturi pentru statul vegetal au făcut obiectul unor astfel de declaraţii.

 

Sectorul zootehnic

 

Nr. crt.

Localitatea

Specia

Rasa

Categoria conform art. 70

Efectiv solicitat în cererea unică de plată

Capete/Grame ouă de viermi de mătase

Efectiv animale afectate de forţa majoră

Capete/Kg gogoşi de mătase afectate de forţa majoră

Nr. de identificare (crotalie)

Fenomenul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte detalii ....................................

Documente doveditoare ataşate ....................................

Declar pe propria răspundere că cele înscrise corespund realităţii. Data depunerii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ....................................

Semnătura ....................................

Ştampila (după caz)

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea formulării lui-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 6.495 din 19.02.2018 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,

în temeiul prevederilor:

- Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/1998, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;

- Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2014-2020,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1,186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă formularul-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018, elaborat în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Cererea unică de plată completată de fermieri, conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, în perioada 1 martie -15 mai 2018, conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1 % pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii.

(2) în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, modificările cererilor unice de plată se depun la APIA până la data de 31 mai 2018 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi. Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, cu o reducere de 1 % pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2018

(3) Cererea unică de plată se depune la centrele judeţene ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de peste 50 hectare teren agricol şi la centrele locale ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de până la 50 hectare teren agricol.

(4) în cazul în care producătorul agricol foloseşte apă pentru irigaţii, odată cu depunerea cererii unice de plată sau până la data-limită de depunere a acesteia trebuie să prezinte documente doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigaţii, respectiv: autorizaţia de utilizare a apei pentru irigaţii eliberată de către Administraţia Naţională „Apele Române”, calitatea de membru al unei organizaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii, contractul de irigaţii al acesteia încheiat cu Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare sau contractul de irigaţii încheiat între beneficiar şi Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, după caz.

Art. 3. - APIA primeşte cererea unică de plată, autorizează cererile de ajutor/sprijin prin controale administrative şi pe teren, calculează şi efectuează plata către fermier numai în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei,

Art. 4. - (1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/ restructurare a plantaţiilor viticole, membrii grupurilor şi organizaţiilor de producători din sectorul fructe şi legume, precum şi cei ai Măsurii 221 - prima împădurire a terenurilor agricole din PNDR 2007-2013 şi cei ai M.215 Bunăstarea animalelor, sM8,1 împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite, SM15.1 - plăţi pentru angajamente de silvomediu au obligaţia de a completa şi depune cererea unică de plată, indiferent dacă solicită sau nu plăţi directe.

(2) Nedepunerea de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) a cererii unice de plată, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (1), determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii.

(3) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a normelor de ecocondiţionalitate determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 39 şi 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.

Art. 5. - Potrivit prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgentă Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează fermierii cu privire la intenţia de a transfera fonduri între măsurile de sprijin cuplat, aferente anului de cerere 2018.

Art. 6. - Cererea unică de plată pentru anul 2018 se completează, în format electronic, de către fermieri, prin aplicaţia electronică pusă la dispoziţie de către APIA, în urma digitizării parcelelor agricole declarate şi a completării în aplicaţie a datelor privind animalele din exploataţie pentru care solicită sprijin/ajutor financiar. Cererea unică de plată se listează la centrele APIA şi va conţine numai datele declarate de către fermieri şi schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor solicitate,

Art. 7. - În scopul efectuării eficiente a controalelor administrative preliminare prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.333/2015 din 14 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea şi pentru a veni în sprijinul solicitanţilor se vor furniza fermierilor implicaţi în cazurile de suprapunere a parcelelor agricole declarate sau de supradeclarare a blocurilor fizice numele şt prenumele celorlalţi fermieri cu care se află în aceste situaţii, la nivel de parcelă/bloc fizic.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniei Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 februarie 2018.

Nr. 39.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 bis, care se pot achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.