MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 98/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 98         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 1 februarie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 763 din 28 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2), art. 51 şi ale art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

31. - Hotărâre privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne

 

79. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Recuperare Borşa

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

20. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Decizie cu privire la Cererea nr. 6.685/15 introdusă de Felicia Condac împotriva României

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 763

din 28 noiembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (2), art. 51 şi ale art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49, art. 51 şi ale art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Simona Chiţac în Dosarul nr. 19.522/299/2016 al Judecătoriei Sector 1 Bucureşti şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.2Q3D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că textele legale criticate cuprind o condiţie necesară, rezonabilă şi legitimă pentru exercitarea dreptului de a fi ales. Instituirea unui număr minim de semnături pe care trebuie să le cuprindă listele de susţinători nu încalcă dreptul de a fi ales, legiuitorul având competenţa de a stabili condiţii pentru înscrierea candidaţilor în competiţia electorală. În susţinerea celor anterior expuse este invocată şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale,

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 30 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 19.522/299/2016, Judecătoria Sector 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49, art. 51 şi ale art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Simona Chiţac într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unei hotărâri a Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 1, Sector 1, Bucureşti, prin care a fost respinsă înregistrarea candidaturii autoarei excepţiei de neconstituţionalitate pentru funcţia de primar al Sectorului 1 Bucureşti.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se apreciază că dispoziţiile legale criticate, reglementând lista de susţinători care trebuie depusă în vederea înregistrării candidaturii, încalcă dreptul de a fi ales prevăzut de art. 37 din Constituţie, text care nu stabileşte nicio altă condiţie prealabilă necesară a fi îndeplinită în vederea alegerii, în afară de cele prevăzute la art. 16 alin. (3), respectiv ale art. 40 alin. (3) din Constituţie. Se consideră că o astfel de îngrădire nu este justificată în special în cazul candidaţilor aflaţi pe listele unui partid politic, în condiţiile în care partidul politic ca entitate juridică a parcurs la data dobândirii personalităţii juridice etapa legitimării populare, prin strângerea de semnături în condiţiile variantei redacţionale iniţiale a Legii partidelor politice nr. 14/2003. Se mai învederează că nu ar trebui să existe niciun filtru iniţial în vederea depunerii candidaturii.

6. Judecătoria Sector 1 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens se arată că prevederile art. 49 din Legea nr. 115/2015 impun o condiţie necesară, rezonabilă şi legitimă pentru exercitarea dreptului de a fi ales, ce nu constituie o piedică în prezentarea candidaturilor electorale. Prevederile constituţionale nu interzic reglementarea condiţiilor în care urmează să fie exercitate drepturile electorale, în scopul garantării acestor drepturi şi al asigurării caracterului efectiv al exercitării lor. instituirea minimului de 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 100 în cazul comunelor, 500 în cazul localităţilor urbane de rangul II şi III şi de 1.000 în cazul judeţelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităţilor urbane de rang I, reprezintă o garanţie a exercitării dreptului de a fi ales, prin descurajarea eventualelor candidaturi abuzive, de natură să împiedice buna desfăşurare şi finalizare a procesului electoral.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens se arată că instituirea obligativităţii unui anumit prag de susţinători nu încalcă dreptul fundamental de a fi ales, având în vedere anvergura acţiunilor pe care partidul politic este capabil să le desfăşoare, în condiţiile în care, potrivit prevederilor art. 2 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, prin activitatea lor, partidele politice promovează valorile şi interesele naţionale. Astfel, este firesc ca legiuitorul să condiţioneze participarea la alegeri, pentru fiecare candidat la funcţia de primar sau lista de candidaţi pentru consiliul local şi pentru consiliul judeţean, de prezentarea unei liste de susţinători reprezentând cel puţin 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, ca o garanţie a reprezentativităţii acestora.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. În acest sens invocă şi deciziile Curţii Constituţionale nr. 246 din 4 mai 2016, nr. 286 din 11 mai 2016, nr. 292 din 11 mai 2016 şi nr. 355 din 24 mai 2016.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2). ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl reprezintă prevederile art. 49, art. 51 şi ale art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, Având în vedere criticile de neconstituţionalitate formulate, precum şi obiectul litigiului, Curtea reţine că, în realitate, excepţia de neconstituţionalitate vizează dispoziţiile art. 49 alin, (2), art. 51 şi ale art. 52 din Legea nr. 115/2015, dispoziţii asupra cărora urmează să se pronunţe prin prezenta decizie şi care au următorul conţinut:

- Art. 49 alin. (2): „(2) Pentru fiecare candidat la funcţia de primar şi listă de candidaţi pentru consiliul local şi pentru consiliul judeţean, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităţilor urbane de rangul II şi III şi de 1.000 în cazul judeţelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităţilor urbane de rangul i”.

- Art. 51: „(1) Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează, numele şi prenumele susţinătorului, cetăţenia, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica «Denumirea, seria şi numărul actului de identitate» se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaraţie pe propria răspundem prin cam să ateste veridicitatea semnăturii susţinătorilor.

(2) Lista susţinătorilor constituie un act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege.

(3) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni români sau cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reşedinţa în circumscripţia electorală în cauză. Un susţinător poate sprijini mai mulţi candidaţi la funcţia de consilier local, consilier judeţean şi primar.

(4) Adeziunile susţinătorilor se dau pe propria răspundem.

(5) Lista de susţinători se depune într-un exemplar original şi o copie, la biroul electoral al circumscripţiei electorale unde se depun propunerile de candidaţi.

- Art. 52: „(1) Biroul electoral de circumscripţie examinează respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listelor de candidaţi, precum şi ale listei susţinătorilor. Candidaturile cam îndeplinesc condiţiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc condiţiile legale de fond şi de formă se resping de către biroul electoral de circumscripţie.

(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale birourilor electorale de circumscripţie.

(3) Listele de candidaţi pentru consiliile locale sau judeţene în care există persoane care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a putea candida se admit în parte, doar pentru acei candidaţi care îndeplinesc condiţiile legale. În această situaţie, poziţiile ocupate de candidaţii admişi în lista de candidaturi se vor renumerota corespunzător; candidaţii admişi ocupând locurile eliminate imediat superioare poziţiei din lista în care se află.

(4) în situaţia în care listele de candidaţi sunt admise numai parţial, partidele politice, alianţele electorale pot retrage lista în vederea completării până la data-limită de depunere.

(5) Listele care conţin un număr de candidaţi care îndeplinesc condiţiile legale pentru a candida mai mare decât numărul legal, potrivit art. 7 alin. (6), vor fi admise în parte, urmând a fi respinse ultimele propuneri de candidatură de pe listă şi să se admită celelalte, în limita numărului legal de candidaţi.

(6) Exemplarele originale ale propunerii de candidatură se păstrează la biroul electoral de circumscripţie. Copiile propunerii de candidatură, certificate de către biroul electoral de circumscripţie prin semnătura preşedintelui acestuia şi prin aplicarea ştampilei, se restituie depunătorului; unul dintre exemplarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta la judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal.

(7) în termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatură se afişează de către biroul electoral de circumscripţie la sediul acestuia, la loc vizibil.

(8) Nu pot candida persoanele care la data depunerii candidaturii nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi alese. Candidaturile acestor persoane se resping de către biroul electoral de circumscripţie

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 37 - Dreptul de a fi ales.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile legale criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate. Astfel, Curtea, prin Decizia nr. 290 din 11 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 1 august 2016, a constatat constituţionalitatea acestora în raport cu critici de neconstituţionalitate identice.

15. Prin această decizie, Curtea a statuat că suveranitatea naţională, principiu fundamental al statului român, aparţine, potrivit art. 2 din Constituţie, poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. Textul constituţional invocat exprimă, aşadar, voinţa constituantului român, potrivit căreia, în cadrul democraţiei reprezentative, suveranitatea naţională aparţine într-adevăr poporului român, însă aceasta nu poate fi exercitată într-un mod direct, nemijlocit, la nivel individual, forma de exercitare fiind cea indirectă, mijlocită, prin procedeul alegerii organelor reprezentative. Modalitatea de constituire a acestora din urmă reprezintă expresia suveranităţii naţionale, manifestată prin exprimarea voinţei cetăţenilor în cadrul alegerilor libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

16. În ceea ce priveşte alegerile, art. 73 alin. (3) lit. a) din Constituţie stabileşte că sistemul electoral se reglementează prin lege organică. Aşadar, constituantul a lăsat în seama legiuitorului ordinar libertatea de a stabili regulile de organizare şi de desfăşurare a procesului electoral, modalităţile concrete de exercitare a dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales, cu respectarea condiţiilor impuse de Constituţie.

17. Condiţiile de fond şi de formă pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru exercitarea dreptului de a fi ales sunt prevăzute, la nivel constituţional, de art. 16 alin. (3), art. 37 şi art. 40, precum şi, la nivelul legislaţiei infraconstituţionale, de norme cuprinse în aceleaşi legi electorale, care se subordonează condiţiilor generale constituţionale şi le dezvoltă totodată după criteriul funcţiei publice elective pentru care sunt organizate respectivele alegeri.

18. În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 3 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la dreptul la alegeri libere. Astfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că statele au o marjă largă de apreciere în alegerea sistemului electoral şi a condiţiilor de aplicare a acestuia, fără însă a limita drepturile în discuţie atât de mult încât să afecteze esenţa acestora şi să le golească de conţinut [a se vedea, de exemplu, hotărârile din 2 martie 1987 şi 22 mai 2012, pronunţate în cauzele Mathieu-Mohin and Clerfayt împotriva Belgiei, paragraful 52, şi, respectiv, Scoppola împotriva Italiei (nr. 3), paragrafele 83 şi 84], Dispoziţiile menţionate stabilesc obligaţia statelor contractante de a derula alegeri „libere”, „la intervale rezonabile”, „prin scrutin secret”, „în condiţii care să asigure libera exprimare a voinţei poporului “, fără a impune introducerea unui sistem determinat de vot (Hotărârea pronunţată în Cauza Mathieu-Mohin şi Clerfayt împotriva Belgiei, din 2 martie 1987, paragraful 54). Există numeroase moduri de a organiza şi de a face să funcţioneze sistemele electorale, după cum se constată existenţa unei multitudini de diferenţe între statele contractante în această materie, datorate evoluţiei lor istorice, diversităţii culturale şi de gândire politică, astfel că fiecare stat va „încorpora” aceste elemente în propria viziune despre democraţie (Hotărârea din 6 octombrie 2005, pronunţată în Cauza Hirst (nr. 2) împotriva Regatului Unit, paragraful 61). Pentru a răspunde scopurilor art. 3 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, orice sistem electoral are a fi apreciat în funcţie de evoluţia politică a unui stat, încât detalii inacceptabile în cadrul unui sistem determinat pot să apară ca justificate în altul, cerinţa esenţială rămânând aceea ca sistemul adoptat să îndeplinească, în esenţă, condiţiile asigurării liberei exprimări a voinţei poporului în alegerea corpului legislativ (Hotărârea din 2 martie 1987, pronunţată în Cauza Mathieu-Mohin şi Clerfayt împotriva Belgiei, paragraful 54). Astfel, niciuna dintre condiţiile impuse, dacă este cazul, nu trebuie să împiedice libera exprimare a poporului cu privire la alegerea corpului legislativ - cu alte cuvinte, ele trebuie să reflecte sau să nu contracareze preocuparea de a menţine integritatea şi eficienţa unei proceduri electorale ce urmăreşte să determine voinţa poporului prin intermediul sufragiului universal (Hotărârea din 8 iulie 2008, pronunţată în Cauza Yumak şi Sadak împotriva Turciei, paragraful 109). Această alegere, dictată de considerente de ordin istoric şi politic care le sunt proprii, ţine în principiu de domeniul de competenţă exclusivă a statului (Hotărârea din 9 aprilie 2002, pronunţată în Cauza Podkolzina împotriva Letoniei, paragraful 34).

19. Tot astfel, Codul bunelor practici în materie electorală - Linii directoare şi raport explicativ adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare (Veneţia, 18-19 octombrie 2002), referindu-se la nivelul reglementării în materie electorală, recomandă, la pct. 2 Niveluri normative şi stabilitatea dreptului electoral, următoarele: „66. Una din modalităţile de evitare a manipulărilor ar fi definirea în Constituţie sau într-un text superior legii ordinare a elementelor celor mai sensibile (sistemul electoral propriu-zis, componenţa comisiilor electorale, circumscripţiile sau regulile de constituire a circumscripţiilor). O altă soluţie, mai flexibilă, ar fi de a stipula în Constituţie ca, în cazul amendării legii electorale, vechiul sistem va rămâne aplicabil pe timpul viitoarelor alegeri - cel puţin dacă acestea au loc în anul următor - şi că sistemul nou va fi aplicat începând cu scrutinele ulterioare. 67. Pentru restul, dreptul electoral ar trebui sa aibă, în principiu, un rang legislativ. Normele privind implementarea, şi anume cele care reglementează chestiunile de ordin tehnic şi de detaliu, pot fi, totuşi, prezentate sub formă de regulament.

20. Faţă de cele arătate, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 37, alături de cele ale art. 16 alin. (3) şi art. 40 din Constituţie, stabilesc doar condiţiile de principiu, de fond şi de formă, pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru exercitarea dreptului de a fi ales, iar Legea nr. 115/2015 le dezvoltă, în privinţa alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale - consilii locale, consilii judeţene, primari şi preşedinţi ai consiliilor judeţene. În acest cadru, dispoziţiile criticate consacră o condiţie de exercitare a dreptului fundamental de a fi ales în respectivele autorităţi reprezentative, şi anume aceea de a prezenta o listă de susţinători la depunerea candidaturii, precum şi regulile de ordin procedural privitoare la îndeplinirea/ verificarea respectării condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida. Instituirea unei astfel de condiţii şi a regulilor privitoare la verificarea îndeplinirii sale sunt, de principiu, în acord cu normele constituţionale cuprinse în art. 37 referitoare la dreptul de a fi ales. Astfel, condiţionarea înregistrării candidaturilor la funcţiile elective de prezentarea unei liste de susţinători constituie o măsură necesară şi adecvată pentru dovedirea unui anumit grad de reprezentativitate în rândul electoratului, deopotrivă pentru toţi competitorii electorali şi pentru descurajarea eventualelor candidaturi abuzive.

21. Cât priveşte proporţionalitatea acestei măsuri, Curtea a constatat că sunt aplicabile mutatis mutandis considerentele care fundamentează jurisprudenţa sa în care a analizat constituţionalitatea aceleiaşi condiţii legale impuse candidaţilor independenţi, în care a reţinut că o astfel de soluţie legislativă impune „o condiţie necesară, rezonabilă şi legitimă pentru exercitarea dreptului de a fi ales, ce nu constituie o piedică în prezentarea candidaturilor electorale” (cu referire la alegerile locale - Decizia nr. 522 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 15 mai 2008; ad similis, cu referire la alte categorii de alegeri, Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 28 mai 2010, Decizia nr. 782 din 12 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 15 iunie 2009, Hotărârea nr. 37 din 2 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 4 octombrie 1996, şi Hotărârea nr. 71 din 16 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 24 octombrie 1996). Astfel cum Curtea a statuat, trăsătura esenţială a oricărui mandat dobândit în urma exprimării prin sufragiu a voinţei politice a electoratului o constituie reprezentativitatea sa. Indiferent că este vorba de alegeri locale, parlamentare, prezidenţiale sau europarlamentare, sistemul electoral naţional prevede, în esenţă, aceeaşi condiţie: depunerea unei liste cu semnături de adeziune. Acest criteriu de preselectare a candidaţilor este unul obiectiv şi rezonabil, aplicabil în condiţii de egalitate de tratament fiecăreia dintre cele două categorii de participanţi la alegeri: candidaţii independenţi, pe de o parte, şi cei propuşi pe lista unui partid politic, pe de altă parte. Instituirea condiţiei legale privind depunerea listei cu semnături reprezintă o modalitate prin care candidatul la o funcţie sau demnitate publică îşi dovedeşte potenţialul de reprezentativitate şi arată, în acelaşi timp, preocuparea legiuitorului de a preveni exercitarea abuzivă a dreptului de a fi ales, pe de o parte, dar şi de a asigura, pe de altă parte, accesul efectiv la exerciţiul acestui drept persoanelor eligibile care într-adevăr beneficiază de credibilitatea şi susţinerea electoratului, astfel încât să existe şanse reale de reprezentare a acestuia în forul legislativ. Deşi o propunere de candidat nu poate privi, potrivit Constituţiei, decât o persoană ce întruneşte condiţiile constituţionale de eligibilitate, alegerile pot avea loc numai cu respectarea procedurii electorale. De aceea, depunerea candidaturii face parte din procedura electorală, aşa încât cerinţa ca propunerea candidaturii să fie reprezentativă constituie o condiţie legală ce nu vine în conflict cu dreptul constituţional de a fi ales (Decizia nr. 782 din 12 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 15 iunie 2009).

22. Dispoziţiile criticate se corelează şi cu recomandări cuprinse în Codul bunelor practici în materie electorală - Linii directoare şi raport explicativ adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare (Veneţia, 18-19 octombrie 2002). Liniile directoare statuează în acest sens, la art. 1.3 - Prezentarea candidaturilor, pct. i şi ii, următoarele: J. Prezentarea candidaţilor individuali sau a listelor de candidaţi pot fi condiţionate de obţinerea unui anumit număr de semnături; ii. Legea nu trebuie să impună colectarea semnăturilor a mai mult de un 1% din alegătorii circumscripţiei respective". Această recomandare este dezvoltată în Raportul explicativ, pct. 8, după cum urmează: „Obligaţia de a colecta un anumit număr de semnături pentru prezentarea unei candidaturi nu este, în principiu, incompatibilă cu principiul sufragiului universal. În practică, toate partidele politice, cu excepţia unor formaţiuni politice fantome, par a nu se confrunta cu nicio dificultate în colectarea numărului necesar de semnături, atunci când normele care reglementează colectarea semnăturilor nu sunt utilizate pentru a împiedica unii candidaţi de a se prezenta. Pentru a evita orice manipulări de acest gen, legea trebuie să stabilească un număr maxim de semnături care nu trebuie să depăşească pragul de 1% din alegători”. Curtea a observat că textul citat distinge între partide care pot dovedi un potenţial de reprezentativitate şi partide care nu pot face acest lucru (formaţiuni politice fantome), ceea ce conduce la concluzia că, şi în viziunea Codului bunelor practici în materie electorală, simpla înregistrare a unui partid politic nu reprezintă singurul criteriu pentru a califica o formă de asociere ca atare. Trebuie ca partidul politic astfel constituit să probeze o activitate circumscrisă rolului partidelor politice într-un stat de drept.

23. Neintervenind elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei antereferite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Simona Chiţac În Dosarul nr. 19.522/299/2016 al Judecătoriei Sector 1 Bucureşti şi constată că dispoziţiile art. 49 alin. (2), art. 51 şi ale art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt constituţionale în raport cu criticii© formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sector 1 Bucureşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Pronunţată în şedinţa din data de 28 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent-şef,

Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate

 

În temeiul ari 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate,

Art. 2. - Se aprobă plata unui număr de maximum 1,000 de burse, în limita fondurilor alocate În acest scop, în cuantum de 200 lei/lună/bursă pentru elevii etnici români cu domiciliul stabil în Ucraina care studiază în şcolile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul de învăţământ preuniversitar din Ucraina, pentru perioada ianuarie - iunie 2018,

Art. 3. - (1) Criteriile de acordare a burselor sunt următoarele:

a) cel puţin unul dintre părinţi sau reprezentantul legal al minorului şi-a declarat apartenenţa la spaţiul identitar român, astfel cum este definit în art. 1 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) a obţinut, în anul şcolar precedent, cel puţin media generală 9, iar media la limba română a fost cel puţin 8; în situaţii de egalitate a mediilor generale, media la limba română prevalează; sistemul de notare este cel practicat în sistemul de învăţământ din Ucraina.

(2) Bursele vor fi acordate în funcţie de medie, în ordine descrescătoare, de la cea mai mare la cea mai mică, până la concurenţa a maximum 1.000 de burse.

(3) în cazul elevilor de clasa I, bursele se acordă în funcţie de mediile obţinute în semestrul I al anului şcolar 2017-2018, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Art. 4. - (1) Bursele vor fi plătite lunar, bilunar sau trimestrial, în funcţie de disponibilitate, prin intermediul asociaţiei/fundaţiei/ organizaţiei nonguvernamentale selectate, sumele aferente urmând a fi virate în conturile bancare indicate de beneficiari sau unul dintre părinţi ori reprezentantul legal al minorului.

(2) Asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale, în cadrul procesului de selecţie a beneficiarilor, vor solicita dovada deţinerii contului bancar şi o vor ataşa la dosarul selecţiei, precum şi dovada că elevii sunt înscrişi şi frecventează cursurile în anul şcolar curent.

(3) Asociaţiile/Fundaţiile/Organizaţiile nonguvernamentale selectate vor transmite de îndată Ministerului pentru Românii de Pretutindeni dovada efectuării plăţii pentru fiecare beneficiar în parte.

Art. 5. - (1) Se aprobă acordarea de stagii de specializare în România pentru 300 cadre didactice din şcolile româneşti din Ucraina.

(2) Stagiile de specializare au ca obiective actualizarea, dezvoltarea şi perfecţionarea competenţelor cadrelor didactice din şcolile cu predare în limba română sau cu predarea limbii române din Ucraina.

(3) Stagiile de specializare sunt organizate de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din laşi şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

(4) Durata stagiului de specializare este de 5-6 zile.

Art. 6- --- (1) Sunt eligibile să participe la stagii de specializare cadrele didactice din şcolile româneşti din Ucraina care deţin diplomă de studii ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic pe teritoriul Ucrainei şi fac dovada declarării apartenenţei la spaţiul identitar român, astfel cum este definit în art. 1 din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cadrele didactice vor fi selectate de către instituţiile de învăţământ superior organizatoare menţionate la art. 5 alin. (3), cu sprijinul asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor nonguvernamentale care aparţin etnicilor români din Ucraina, în conformitate cu profilul stagiilor de specializare.

Art. 7. - Ministerul Educaţiei Naţionale va suporta, în limita fondurilor alocate în acest scop, cheltuielile legale de organizarea stagiilor de specializare, cheltuielile de cazare şi masă şi o bursă de 300 lei/participant, prin instituţiile de învăţământ menţionate la art. 5 alin. (3).

Art. 8. - Sunt eligibile de a participa la procesul de selecţie toate asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale care aparţin etnicilor români din Ucraina şi au ca obiect de activitate păstrarea, afirmarea şi/sau promovarea identităţii culturale, lingvistice, religioase, etnice a românilor de pretutindeni, cu sediul în regiunile din Ucraina în care trăiesc comunităţi de români.

Art. 9. - Pentru a fi selectate, asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

a) desfăşoară activităţi în unul din domeniile prezentate la art. 8;

b) sunt înregistrate atât din punct de vedere legal, cât şi fiscal în Ucraina;

c) demonstrează că au capacitatea de a desfăşura în bune condiţii procesul de selecţie al beneficiarilor de burse, atât uman, cât şi material.

Art. 10. - Selecţia asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor nonguvernamentale se va face de o comisie numită prin ordin comun de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Ministerul Afacerilor Externe. Prin ordinul comun se vor stabili atribuţiile comisiei, precum şi documentele pe baza cărora asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale demonstrează că au capacitatea de a desfăşura în bune condiţii procesul de selecţie al beneficiarilor de burse, atât uman, cât şi material.

Art. 11. - Asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale selectate au obligaţia de a încheia un acord de finanţare cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în condiţiile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a fost publicat anunţul privind rezultatul selecţiei.

Art. 12. - Acordul de finanţare, prevăzut la art. 11, va fi aprobat prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni şi va cuprinde, fără a se limita la acestea, cel puţin următoarele obligaţii ale beneficiarului:

a) să aducă la cunoştinţa potenţialilor beneficiari, prin orice mijloace, despre oportunitatea de a primi burse sau de a beneficia de stagii de perfecţionare din partea statului român prin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, respectiv Ministerul Educaţiei Naţionale şi condiţiile de acordare a acestora;

b) să efectueze selecţia cu bună-credinţă şi fără discriminare a elevilor şi a cadrelor didactice beneficiare;

c) să se asigure că elevii şi cadrele didactice beneficiare îndeplinesc condiţiile de primire a burselor şi a stagiilor de specializare, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 3 şi 6, şi frecventează regulat cursurile din anul curent;

d) Să se asigure şi să colecteze documentele doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor de acordare a burselor şi a stagiilor de specializare şi să le transmită Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în termen de 15 zile de la întocmirea dosarelor;

e) lunar, bilunar sau trimestrial, în funcţie de perioada şi data plăţii stabilită de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, au obligaţia de a verifica continuitatea îndeplinirii condiţiilor de primire a burselor şi a stagiilor de specializare şi să informeze finanţatorul despre eventualele modificări, cu cel mult 5 zile înainte de data plăţii comunicată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni;

f) să prezinte cheltuielile efectuate cu ocazia desfăşurării procesului de selecţie a beneficiarilor şi de monitorizare ulterioară a condiţiilor de acordare a burselor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

g) să facă dovada plăţii burselor către beneficiarii acestora.

Art. 13. - Dosarul de selecţie al elevilor beneficiari ai burselor va cuprinde cel puţin:

a) declaraţia de apartenenţă la spaţiul identitar român, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) în original;

b) dovada deţinerii contului bancar de către beneficiar, unul dintre părinţi sau reprezentantul legal al minorului, în original;

c) dovada rezultatelor la învăţătură pentru anul şcolar precedent, în original sau copie conformă cu originalul;

d) pentru elevii din clasa I, recomandarea asociaţiei, fundaţiei sau organizaţiei nonguvernamentale selectate, în original;

e) dovada faptului că elevii sunt înscrişi şi frecventează cursurile în anul şcolar curent, în original;

f) copie conformă cu originalul după actul de identitate al beneficiarului, părintelui sau reprezentantului legal al elevului.

Art. 14. - Dosarele de selecţie vor fi transmise către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în termen de maximum 30 de zile de la data semnării acordului, însoţite de o listă centralizatoare a elevilor potenţiali beneficiari ai burselor, atât în format scris, cât şi în format electronic. Forma listei va fi stabilită de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi va deveni anexă la acord.

Art. 15. - După primirea dosarelor de selecţie şi a listelor centralizatoare ale documentelor prevăzute la art. 13, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va efectua cei puţin următoarele activităţi:

a) va verifica exactitatea datelor înscrise în liste;

b) va stabili numărul total de elevi beneficiari ai burselor;

c) va stabili, proporţional cu numărul elevilor din regiunile locuite de români, numărul de burse ce vor fi acordate pe fiecare regiune în parte;

d) va comunica situaţia şi numărul elevilor beneficiari ai burselor către asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale;

e) va transmite modalitatea de plată a burselor.

Art. 16. - Prezenta hotărâre se aplică pentru perioada ianuarie-iunie 2018, aferentă anului şcolar 2017-2018.

 

PRIM-MINISTRU, INTERIMAR,

MIHAI-VIOREL FIFOR

Contrasemnează:

Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Andreea Păstîrnac

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2018.

Nr. 31.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 mai 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1- - Se aprobă Regulamentul de ordine interioară în unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„REGULAMENT

de ordine interioară în unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne”

4. În anexă, la articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(3) în aplicarea prezentului regulament, şefii unităţilor aparatului central pot emite dispoziţii cu privire la organizarea şi disciplina muncii, precum şi la securitatea şi sănătatea în muncă.”

5. În anexă, la articolul 13, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Activitatea de relaţii publice presupune gestionarea relaţiei cu mass-media, informarea publică, precum şi gestionarea crizelor mediatice şi a imaginii publice a M.A.I.,

(5) Activitatea în domeniul relaţiilor publice presupune informarea oportună şi corectă a societăţii civile, prin intermediul mass-media, al paginii web a M.A.I. şi al reţelelor de socializare din mediul online, cu privire la problemele care pot afecta viaţa, Sănătatea şi liniştea socială a populaţiei, în scopul formării unei atitudini preventive, dar şi pentru înţelegerea activităţii M.A.I. şi întărirea cooperării atât în situaţii de normalitate, cât şi în situaţii de criză.”

6. În anexă, la articolul 14, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

7. În anexă, la articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Stabilirea şi structurarea activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor/misiunilor de către unităţile aparatului central se concretizează în:

I. documente de planificare strategică:

a) strategii naţionale/sectoriale în domeniile de competenţă ale M.A.I. şi planurile de acţiune pentru implementarea acestora;

b) planul strategic instituţional al M.A.I.;

c) alte documente de planificare strategică naţionale/ sectoriale;

II. documente de planificare operaţionala:

a) planurile anuale de acţiuni cu principalele activităţi ale unităţilor aparatului central;

b) notă de sarcini săptămânale/lunare ale unităţilor aparatului central;

c) alte documente de planificare operaţională.”

8. În anexă, la articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

,,(11) Consemnarea activităţilor realizate pentru îndeplinirea obiectivelor/misiunilor de către unităţile aparatului central se concretizează în următoarele documente de informare:

a) informări periodice cu privire la stadiul îndeplinirii angajamentelor M.A.I. rezultate din Programul de guvernare;

b) informări privind punerea în aplicare a documentelor de planificare operaţională/rezultatelor obţinute;

c) informări privind stadiul implementării strategiilor naţionale/sectoriale/Planului strategic instituţional al M.A.I. şi altor documente de planificare strategică;

d) informări periodice privind activităţile desfăşurate de către unităţile aparatului central în domeniile de competenţă.”

9. În anexă, la articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Pentru constituirea unui grup de lucru, unitatea titulară transmite celorlalte unităţi ale aparatului central implicate informaţii cu privire la: problematica supusă soluţionării, persoana desemnată coordonator, numărul de specialişti solicitaţi, locul de desfăşurare şi finalitatea activităţii.”

10. În anexă, articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Formarea profesională şi evaluarea activităţii profesionale individuale şi a conduitei personalului din unităţile aparatului central se desfăşoară potrivit prevederilor legale în vigoare.”

11. În anexă, articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate de unităţile aparatului central se realizează, pe niveluri ierarhice şi pe domenii de responsabilitate, anual şi semestrial, prin verificare, control, analize, comparaţii sau observare personală.”

12. În anexă, la articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 39. - (1) Fundamentarea deciziilor conducerii ministerului se realizează de către şefii unităţilor aparatului central, potrivit competenţelor şi domeniilor de responsabilitate, ori, după caz, de comisiile constituite potrivit art. 30 din prezentul regulament.”

13. În anexă, la articolul 43, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), evidenţa ordinelor şi dispoziţiilor de gestiune a resurselor umane şi pe linie de management organizatoric se realizează de Direcţia generală management resurse umane.”

14. În anexă, la articolul 44, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) în cazuri individuale, programul de lucru poate fi desfăşurat în alt interval orar decât cel organizat la nivelul unităţii, la solicitarea motivată a personalului unităţilor aparatului central, cu aprobarea şefului unităţii.”

15. În anexă, la articolul 44, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Programul de lucru al personalului care execută serviciu operativ 24 din 24 de ore în Centrul Naţional de Conducere Integrată se stabileşte prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale management operaţional.

(6) Programul de lucru al personalului care execută serviciu operativ 24 din 24 de ore în cadrul Staţiei operative centrale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei se stabileşte prin dispoziţie a directorului Direcţiei administrare pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.”

16. În anexă, articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Personalul unităţilor aparatului central este obligat să se prezinte, de îndată, la solicitarea şefului nemijlocit, la unitatea din care face parte sau la obiectivul ori locul dinainte stabilit prin documente operative, în cazul unor calamităţi, tulburări de amploare ale ordinii şi siguranţei publice ori la alte asemenea evenimente de acest nivel.

(2) Personalul unităţilor aparatului central este obligat să se prezinte la unitatea din care face parte sau la obiectivul ori locul dinainte stabilit prin documente operative, în cel mai scurt timp, fără înştiinţare, la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu, la declararea mobilizării şi la război, precum şi în alte situaţii în care această obligaţie este prevăzută expres de reglementări legale.

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), personalul unităţilor aparatului central aflat într-o altă localitate se prezintă, în condiţiile stabilite de reglementările interne, la cea mai apropiată unitate a M.A.I., ia legătura cu unitatea din care face parte şi desfăşoară activităţi potrivit dispoziţiilor primite.

(4) în cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)sau alin. (2), personalul unităţilor aparatului central care se află în străinătate se supune regulilor stabilite în cadrul misiunii internaţionale respective.

(5) în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), personalul unităţilor aparatului central acţionează potrivit atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare şi în baza planurilor de creştere a capacităţii operaţionale/intervenţie/alertare/anunţare, după caz, elaborate la nivelul fiecărei unităţi a aparatului central.”

17. În anexă, la articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Orele de serviciu prestate de personalul unităţilor aparatului central în zilele de sâmbătă, duminică, precum şi În zilele de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează se plătesc, respectiv se compensează cu timp liber corespunzător, conform dispoziţiilor legale în vigoare.”

18. În anexă, la articolul 58, alineatul (2) se abrogă.

19. În anexă, la articolul 58, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Conducerea M.A.I. acordă audienţe personalului ministerului şi altor persoane, în zilele lucrătoare ale săptămânii şi la orele stabilite pentru aceste activităţi, conform programului de audienţe, pe baza cererilor/rapoartelor scrise, înregistrate la Serviciul relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei secretariat general şi aprobate ulterior de către persoanele din conducerea M.A.I.

(4) Primirea în audienţă se face, în condiţiile alin. (3), prin Serviciul relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei secretariat general ori prin cabinetele persoanelor prevăzute la alin. (1).”

20. În anexă, la articolul 68, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Cartelele individuale de acces în sediul central al M.A.I. se eliberează prin grija personalului care deserveşte dispeceratul de supraveghere-monitorizare video al M.A.I., în baza solicitărilor unităţilor aparatului central.”

21. În anexă, la articolul 72, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Intervenţia în situaţii de urgenţă - incendiu, inundaţie, cutremur, epidemie - care necesită evacuarea bunurilor se realizează de către efectivele stabilite din cadrul subunităţii de pază, sub coordonarea structurii de monitorizare a situaţiei operative din cadrul Centrului Naţional de Conducere Integrată, şi, ulterior, de către personalul fiecărei unităţi a aparatului central. Măsurile de limitare a extinderii epidemiei şi măsurile profilactice se dispun de către Direcţia medicală.”

22. În anexă, la articolul 78, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) să dea relaţiile solicitate de către personalul cu atribuţii de inspectori de muncă şi de către inspectorii sanitari”.

23. În anexă, articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 79. - Coordonarea şi controlul activităţilor de securitate şi sănătate în muncă în unităţile aparatului central se realizează de către Direcţia generală management resurse umane, prin structura proprie de specialitate. Organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă în unităţile aparatului central se realizează potrivit prevederilor actelor normative aplicabile în domeniu.”

24. În anexă, următoarele expresii se înlocuiesc după cum urmează:

a) „direcţiile generale/direcţiile aparatului central” cu „unităţile aparatului central”;

b) „direcţiilor generale/direcţiilor” cu „unităţilor aparatului central”;

c) „ministrul administraţiei şi internelor” cu „ministrul afacerilor interne”;

d) în cuprinsul art. 24 lit. a), art. 30 alin. (1), art. 35 alin. (2) şi art. 54 alin. (3), „ministrului administraţiei şi internelor* cu „ministrului afacerilor interne”;

e) „Direcţia juridic㔠cu „Direcţia generală juridică”;

f) „Direcţia generală resurse umane” cu „Direcţia generală management resurse umane”;

g) „Direcţiei generale resurse umane” cu „Direcţiei generale management resurse umane”;

h) „Direcţia logistic㔠cu „Direcţia generală logistică”;

i) „Direcţiei logistice” cu „Direcţiei generale logistice”.

25. Anexa la regulament se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2018.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

(Anexa la regulament)

 

Dispunerea sediilor unităţilor aparatului central şi a spaţiilor destinate responsabililor privind ordinea interioară

 

Nr. crt.

Clădiri/Adrese

Unităţile aparatului central

Responsabili

Alte structuri ale aparatului central, instituţii/structuri aflate în subordinea/m coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

1.

Imobilul din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A,

sector 1

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Corpul de control al ministrului

Direcţia generală management operaţional

Direcţia generală management resurse umane

Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului

Direcţia generală juridică

Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei

Direcţia generală afaceri europene Schengen şi relaţii internaţionale

Direcţia fonduri externe nerambursabile

Direcţia secretariat general

Direcţia informare şi relaţii publice

Direcţia generală management urgenţe medicale

Centrul de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice Unitatea de Politici Publice

Şefii unităţilor aparatului central din sediul central al M.A.I.

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti

Bufet

2.

Imobilul din strada Mihai Vodă nr. 17-19,

sector 5

Direcţia medicală

Direcţia informare şi relaţii publice

Directorul Direcţiei medicale, respectiv Directorul Direcţiei informare şi relaţii publice

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament „Nicolae Kretzulescu”

Centrul Cultural al MAI.

Redacţia Revistei „Pentru Patrie”

Ansamblul Artistic „Ciocârlia”

3.

Imobilul din strada Eforie nr. 3-5,

sector 5

Corpul B;

Direcţia generală logistică Corpul C:

Direcţia audit public intern Corpul D:

Direcţia generală financiară

Oficiul responsabilului cu protecţia datelor personale

Directorul general al Direcţiei generale logistice,

directorul Direcţiei audit public intern, Directorul general al Direcţiei generale financiare, şeful Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale

Bufet

4.

Imobilul din strada Leaota nr. 2A,

sector 6

Direcţia secretariat general - Serviciul arhive

Directorul Direcţiei secretariat general

 

5.

Imobilul din strada Domniţa Anastasia nr. 3-5,

sector 5

Direcţia informare şi relaţii publice

Directorul Direcţiei informare şi relaţii publice

Centrul Multimedia

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Recuperare Borşa

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. F.B. 508 din 17.01.2018;

- Adresa Spitalului de Recuperare Borşa nr. 5.680/2017,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului de Recuperare Borşa, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul de Recuperare Borşa vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2018.

Nr. 79.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

 

Având în vedere prevederile art. 139 alin. (5), art. 148 alin. (1) şi art. 152 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 21 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conducta de alimentare din amonte”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind racordarea la conducta de alimentare din amonte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Regulamentul privind racordarea la conducta de alimentare din amonte, prevăzut la art. 1 din prezentul ordin, intră în vigoare la data abrogării dispoziţiilor privind racordarea la conductele de alimentare din amonte prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte, cu modificările şi completările ulterioare,”

4. Articolul 4 se abrogă.

5. Anexa se modifică după cum urmează:

a) Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

„REGULAMENT

privind racordarea la conducta de alimentare din amonte”

b) La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la conducta de alimentare din amonte.”

c) Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre solicitanţi şi titularul licenţei de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale în vederea racordării unui obiectiv, a modificării racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, sau actualizării unui aviz tehnic de racordare.”

d) Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Titularul licenţei de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale emite avizul tehnic de racordare care cuprinde condiţiile tehnice specifice realizării racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz.

(2) Titularul licenţei de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale poate refuza racordarea la conducta de alimentare din amonte numai în condiţiile prevăzute de art. 150 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin emiterea unui refuz de racordare; acesta cuprinde în mod obligatoriu motivele refuzului şi se comunică solicitantului în conformitate cu prevederile prezentului regulament.”

e) Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Abrevierile, termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) ATR - avizul tehnic de racordare - avizul emis de titularul licenţei de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine condiţiile tehnice de racordare la conducta de alimentare din amonte pentru satisfacerea cerinţelor precizate în cererea de racordare;

c) CA - conducta de alimentare din amonte;

d) PRM - postul de reglare-măsurare a gazelor naturale;

e) PM - post de măsurare a gazelor naturale,

f) SRM - staţia de reglare-măsurare a gazelor naturale;

g) SM - staţia de măsurare a gazelor naturale;

h) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

i) operator CA - titularul licenţei de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale;

j) racordare - ansamblul activităţilor necesare realizării/ modificării şi punerii în funcţiune a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gâzelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz;

k) solicitant - persoana fizică sau juridică care adresează operatorului CA o cerere scrisă în vederea racordării la CA;

l) tarif de racordare-tarif care reprezintă plata efectuată de solicitant pentru activităţile întreprinse de operatorul CA în legătură cu realizarea racordării la CA.”

f) Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Pentru realizarea racordării la CA se parcurg următoarele etape:

a) solicitantul depune la operatorul CA o cerere de racordare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) operatorul CA analizează cererea de racordare şi emite ATR sau, după caz, refuzul de racordare în condiţiile prevăzute la art. 150 lit. a) şi b) din Lege;

c) solicitantul încheie cu operatorul CA un contract de racordare;

d) achitarea tarifului de racordare sau, după caz, emiterea refuzului de racordare în condiţiile prevăzute la art. 150 lit. c) din Lege;

e) proiectarea racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, în baza ATR;

f) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege;

g) execuţia racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz;

h) recepţia şi punerea în funcţiune a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz.”

g) La articolul 7, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) modificarea parametrilor tehnici de funcţionare al obiectivului solicitantului, a condiţiilor de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate/preluate în/din CA sau din alte cauze, cu sau fără modificarea caracteristicilor tehnice ale racordului existent şi a conductelor şi echipamentelor existente necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz.”

h) Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Cererea de racordare se întocmeşte în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) La cererea de racordare se ataşează următoarele documente:

a) documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice/juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu operatorul CA, în copie, respectiv:

(i) actul de identitate, pentru solicitanţii persoane fizice;

(ii) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru solicitanţii persoane juridice;

(iii) mandatul;

b) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei pentru care se solicită racordarea la CA, în copie;

c) după caz, autorizaţiile prevăzute de Lege pentru solicitanţii care doresc racordarea în CA;

d) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii;

e) declaraţie pe propria răspundere care să ateste faptul ca documentele transmise anterior operatorului CA nu au suferit modificări şi sunt valabile la data depunerii cererii de racordare, după caz, cu identificarea clară a acestora;

f) declaraţie pe propria răspundere referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a copiilor documentelor anexate;

g) date privind necesitatea modificării racordului şi/sau a SRM/SM/PRM/PM şi/sau actualizării ATR în termenul de valabilitate, însoţit de documente care să susţină cererea, după caz, doar în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. b).”

i) La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) ATR se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) în ATR se prezintă soluţia tehnică de racordare la CA.”

j) La articolul 12, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Prin contractul de racordare prevăzut la alin. (1) se stabilesc tariful de racordare, drepturile şi obligaţiile în perioada realizării lucrărilor de racordare şi drepturile şi obligaţiile fiecăruia pentru perioada ulterioară finalizării lucrărilor de racordare, inclusiv costurile de operare/exploatare a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale,a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz.

(3) Costurile necesare realizării racordării, inclusiv cele pentru asigurarea terenului necesar, sunt suportate de solicitant, dacă în contractul de racordare nu se prevede altfel.

(4) Operarea/Exploatarea racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, se face în baza unui tarif de operare/exploatare, de către operatorul CA sau cu acordul acestuia, de către un alt operator CA.”

k) La articolul 13 alineatul (2), literele f), g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) dreptul de proprietate, respectiv de folosinţă asupra racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz;

g) dreptul operatorului CA de operare a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, şi de percepere a unui tarif de operare, dacă părţile nu convin altfel;

.......................................................................................................................

i) data punerii în funcţiune a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz;”.

l) La articolul 13, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Contractul de racordare poate prevedea garanţii pentru nefinalizarea punerii în funcţiune a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, inclusiv pentru readucerea la situaţia iniţială a terenurilor unde este amplasată aceasta.”

m) La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) în situaţia în care solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată a tarifului de racordare, operatorul CA refuză racordarea, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege.”

n) Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Proiectarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz”

o) Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) în funcţie de clauzele contractuale negociate, lucrările de proiectare şi execuţie a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, sunt realizate de operatorul CA, de solicitant, în baza autorizaţiilor de proiectare/execuţie emise de AN RE, sau de solicitant prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE.

(2) La proiectarea şi execuţia racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, se respectă întocmai condiţiile stipulate în ATR, precum şi cele prevăzute în avizele/acordurile prevăzute de legislaţia aplicabilă, respectiv în autorizaţia de construire.

(3) Operatorul CA are dreptul să sisteze sau să solicite sistarea lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, în situaţia în care solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile stipulate în contractul de racordare.”

p) Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Recepţia şi punerea în funcţiune a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, se realizează în comun de operatorul CA şi solicitant prin operatorii economici autorizaţi AN RE care au proiectat/executat lucrarea în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile.

(2) Punerea în funcţiune a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării. după caz, se face la termenul precizat în contractul de racordare, numai după încheierea unui contract de operare/exploatare a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, conform art. 12 alin. (4).

(3) Se interzice punerea în funcţiune a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, pentru care nu sunt întocmite toate documentele prevăzute de legislaţia aplicabilă

(4) Operatorul CA care asigură operarea/exploatarea solicită ANRE modificarea licenţei/autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor de operare/exploatare a obiectivelor rezultate în urma racordării, pentru actualizarea caracteristicilor tehnice, după caz.

(5) în situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a racordului şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale,a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, în perioada estimată în ATR, apar modificări la nivelul CA operatorul CA stabileşte o nouă soluţie de racordare, cu consultarea solicitantului, şi realizează toate lucrările impuse de noua soluţie de racordare, pe cheltuială proprie.

(6) în îndeplinirea atribuţiilor specificate la alin. (5), operatorul CA emite un nou ATR şi încheie un nou contract de racordare cu solicitantul pentru care se impune modificarea, fără perceperea tarifului de racordare.”

q) La articolul 21 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) Regulamentul privind racordarea la conducta de alimentare din amonte şi ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina de internet şi extrase la sediile administrative;”.

r) Articolul 26 se modifica şi va avea următorul cuprins:

- Art. 26. - Documentele similare avizelor tehnice de racordare emise de către operatorii CA înainte de intrarea în vigoarea prezentului regulament îşi păstrează valabilitatea.”

s) Articolul 28 se abrogă.

t) La anexa nr. 1 la regulament titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CERERE

de racordare la conducta de alimentare din amonte”

u) La anexa nr. 1 la regulament secţiunea 2, punctele 3 şi 4 se abrogă.

v) La anexa nr. 1 la regulament, secţiunea 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA 3

Parametri tehnici de funcţionare în condiţii de siguranţă a obiectivului pentru care se solicită racordarea

- Debit ..................... m3/h;

- Presiune:

- Minimă: ..................... bar (Pa);

- Maximă: ..................... bar (Pa);”

w) La anexa nr. 1 la regulament, secţiunea 6 sa modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA 6

Documente anexate cererii

a) documente de identificare ale solicitantului şi, după caz,

ale persoanei fizice/juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu operatorul CA, în copie, respectiv:

(i) actul de identitate, pentru solicitanţii persoane fizice;

(ii) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru solicitanţii persoane juridice;

(iii) mandatul;

b) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei pentru care se solicită racordarea la CA, în copie;

c) după caz, autorizaţiile prevăzute de Lege pentru solicitanţii care doresc racordarea în CA;

d) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii;

e) declaraţie pe propria răspundere care să ateste faptul că documentele transmise anterior operatorului CA nu au suferit modificări şi sunt valabile la data depunerii cererii de racordare, după caz, cu identificarea clară a acestora;

f) declaraţie pe propria răspundere referitoare la autenticitatea datelor şi Sa conformitatea cu originalul a copiilor documentelor anexate;

g) date privind necesitatea modificării racordului şi/sau a SRM/SM/PRM/PM şi/sau actualizării ATR în termenul de valabilitate, însoţit de documente care să susţină cererea, după caz, doar în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. b) din Regulamentul privind racordarea la conducta de alimentare din amonte, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016.”

x) Anexa nr. 2 la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2016.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chintă

 

Bucureşti, 23 ianuarie 2018.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la regulament)

 

AVIZ TEHNIC

de racordare la conducta de alimentare din amonte

nr. .................... din ..................................

 

1. Ca urmare a cererii de racordare nr. .................... din .................................., depusă de: .................................. (datele de identificare ale solicitantului/ ale reprezentatului legal al acestuia)

........................................................................................... (datele de identificare ale operatorului CA şi ale reprezentatului legal al acestuia)  în calitate de titular al Licenţei de operare nr. .................../................... a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale, emite prezentul

aviz tehnic de racordare la conducta de alimentare din amonte a obiectivului:

........................................................................................... (datele de identificare ale obiectivului/sistemului)

 

2. În conformitate cu Cererea de racordare nr. .................... din .................................., soluţia de racordare impune realizarea unui racord şi a conductelor şi echipamentelor necesare măsurării calităţii gazelor naturale, a volumului acestora şi asigurării odorizării, după caz, care se cuplează la conducta de alimentare din amonte, după cum urmează:

- obiectivul/conducta de alimentare din amonte la care se face racordarea: denumire obiectiv/conducta ..................................

material .................................., diametru nominal ..................................  (mm/inch), presiune maximă de operare .................................. bar (Pa);

- perioada estimată în care cantitatea de gaze naturale poate fi extrasă, respectiv introdusă în CA în condiţiile tehnice şi economice existente la data la care a fost calculată (ziua/luna/anul) este de ....... ani;

- soluţia de racordare:

- racord: material .................................., lungime .................................. m, diametru nominal ..................................  (mm/inch), clasa de locaţie ..................................;

- staţie de reglare-măsurare, cu următoarele caracteristici tehnice:

- structura şi locul de montare a echipamentului de măsurare: ..................................;

- instalaţie de reglare a presiunii: ..................................;

- echipament/sistem de măsurare a debitului: ..................................;

- echipament de măsurare a calităţii gazelor naturale: ..................................;

- debit în condiţii standard: .................../................... m3/h;

- presiune minimă/maximă în amonte/aval: .................../................... bar (Pa);

- filtrare, tip ..................................;

- separatoare, tip ..................................;

- instalaţie de odorizare, tip ..................................;

- încălzire a gazelor naturale, tip ..................................;

- supraveghere, tip ..................................;

- poziţionată în:  cofret metalic  incintă;

- sistem de comandă şi achiziţie de date ..................................;

- linie de debite reduse ..................................;

- altele: ................................................................................................................;

- condiţiile de calitate a gazelor naturale ce urmează a fi predate/preluate în/din CA:

..............................................................................................................................;

- termenul de valabilitate a ATR ..................................;

- condiţiile de valabilitate a ATR ..................................;

- alte condiţii, în funcţie de cerinţele specifice ale solicitantului, posibilităţile oferite de caracteristicile şi parametrii tehnici ai CA sau impuse de normele în vigoare la data emiterii ATR.

 

Prezentul aviz tehnic de racordare prezintă condiţiile tehnice de racordare, urmând ca realizarea racordării să se facă în baza contractului de racordare încheiat între solicitant şi emitentul prezentului aviz tehnic.

 

Data: ..................................

Emitent: ..................................

 

(Se specifică denumirea/numele şi prenumele în clar.)

 

Semnătura reprezentantului legal

 

 

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECŢIA A PATRA

 

DECIZIE

cu privire la Cererea nr. 6.685/15 introdusă de Felicia Condac împotriva României

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a patra), reunită la 5 septembrie 2017 într-un comitet compus din Paulo Pinto de Albuquerque, preşedinte, Egidijus Kūris, Iulia Motoc, judecători, şi Andrea Tamietti, grefier adjunct de secţie, având în vedere cererea sus-menţionată introdusă la 29 ianuarie 2015, având în vedere declaraţiile formale de acceptare a unei soluţionări amiabile a cauzei, după ce a deliberat în acest sens, pronunţă următoarea decizie:

ÎN FAPT ŞI PROCEDURA

1. Reclamanta, doamna Felicia Condac, este resortisant român, născută în 1975 şi are domiciliul în Bucureşti. A fost reprezentată în faţa Curţii de T. Chiuariu, avocat în Bucureşti.

2. Guvernul român („Guvernul*) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. Invocând art. 6 din Convenţie, reclamanta s-a plâns că nu a beneficiat de un proces echitabil motivând că instanţa de apel o condamnase fără să o audieze şi fără să administreze în mod direct probele care au condus prima instanţă la pronunţarea achitării.

4. La 20 martie şi la 30 iunie 2017, Curtea a primit declaraţii de soluţionare amiabilă semnate de părţi. Prin aceste declaraţii, Guvernul s-a angajat să îi plătească reclamantei suma de 2.400 (două mii patru sute) euro, plus orice sumă care ar putea fi datorată cu titlu de impozit de către reclamantă, iar aceasta din urmă a renunţat la orice altă pretenţie împotriva României în legătură cu faptele aflate la originea cererii sale. Suma menţionată, care va acoperi toate prejudiciile, va fi convertită în moneda statului pârât la cursul de schimb aplicabil la data plăţii. Aceasta va fi plătită în termen de trei luni de la data notificării deciziei Curţii. În caz de neplată în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului menţionat şi până la momentul plăţii efective a sumei respective, o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. Această plată va reprezenta soluţionarea definitivă a cauzei.

ÎN DREPT

5. Curtea ia act de soluţionarea amiabilă la care au ajuns părţile. Aceasta consideră că soluţionarea se întemeiază pe respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt recunoscute prin Convenţie şi protocoalele sale, şi nu constată, de altfel, niciun motiv care să justifice continuarea examinării cererii.

În consecinţă, este necesară radierea cauzei de pe rol.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA:

decide să radieze cererea de pe rol, în temeiul art. 39 din Convenţie.

Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris la 28 septembrie 2017.

 

PREŞEDINTE

PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE

Grefier adjunct,

Andrea Tamietti

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.