MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 02/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 2         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 3 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.529/2017. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii

 

1.559/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

 

5.509/2017. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, şi a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educaţiei Naţionale

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR SI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

29/2017. - Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 23.860 din 21.11.2017 al Administraţiei Naţionale .Apele Române”,

în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările ulterioare.

ministrul apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 1

Art. 2. - Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Lista cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La dată intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.222/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 22 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea).

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.529.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

INSTRUCŢIUNI

pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”

 

Art. 1. - Prezentele instrucţiuni reglementează procedura de închiriere a bunurilor imobile, respectiv terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă, malurile acestora şi cuvetele lacurilor, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, denumită în continuare A.N.A.R., prin administraţiile bazinale de apă din subordine, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti.

Art. 2. - (1) Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, în interes privat, construcţii provizorii pe terenurile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea A.N.A.R., cu respectarea prevederilor legale specifice domeniului gospodăririi apelor şi al ariilor naturale protejate, respectiv a celor privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, şi a reglementărilor privind documentaţiile urbanistice aprobate, cu avizul prealabil al A.N.A.R.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale care propun/au proiecte de dezvoltare ce cuprind obiective de investiţii amplasate pe bunurile administrate de A.N.A.R. prevăzute în anexa nr. 3 la ordin au drept de preemţiune la închirierea acestora.

(3) Dreptul de preemţiune se poate exercita numai în cazul unor oferte egale la preţ.

Art. 3. - (1) Administraţia bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, care deţine în administrare bunurile imobile pe care doreşte să le închirieze, iniţiază procedura de închiriere, prin întocmirea referatului de oportunitate şi a caietului de sarcini, denumite în continuare documentaţia de închiriere.

(2) Administraţiile bazinale de apă şi Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti au dreptul să scoată la închiriere bunurile din anexa nr. 3 la ordin, cu respectarea tuturor condiţiilor impuse de regimul special stabilit prin alte acte normative.

Art. 4. - (1) Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

a) descrierea bunului care urmează a fi închiriat, inclusiv situaţia juridică a acestuia;

b) motivele de ordin economic şi social, după caz, care justifică încheierea contractului de închiriere;

c) precizarea expresă a activităţii pentru care se solicită încheierea contractului de închiriere;

d) durata închirierii;

e) nivelul minim al chiriei propuse;

f) alte consideraţii ce fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere.

(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitaţia se realizează de Comitetul de direcţie al Administraţiei bazinale de apă, respectiv Consiliul de conducere A.N.A.R. pentru Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, în baza unui calcul fundamentat pe recuperarea costurilor, fiind incluse şi influenţele generate de activitatea pentru care bunul va fi închiriat.

(3) Procedura de calcul al chiriei se aprobă de către Consiliul de conducere al A.N.A.R.

Art. 5. - Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu următoarele:

a) datele de identificare ale titularului dreptului de administrare;

b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii, inclusiv situaţia juridică a acestuia;

c) condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat;

d) criterii de eligibilitate, respectiv:

1. Înregistrarea la oficiul registrului comerţului, actul constatator al existenţei persoanei juridice sau actul de identitate al persoanei fizice;

2. cuantumul cifrei de afaceri minime pe anul anterior celui în care se iniţiază procedura, în cazul persoanelor juridice, media minimă a cifrei de afaceri;

3. certificatul de atestare fiscală;

4. cazierul fiscal şi cazierul judiciar. A.N.A.R. şi administraţiile bazinale de apă pot solicita extras de pe cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;

5. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare sau de folosinţă gratuită.

e) criteriul de selecţie utilizat:

- criteriul economic - oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar; preţul maxim ofertat;

f) destinaţia bunurilor care fac obiectul închirierii;

g) interdicţia subînchirierii sau cesionării bunului fără acordul titularului dreptului de administrare sau de folosinţă gratuită;

h) durata iniţială a închirierii, pe o perioadă de maximum 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia în condiţiile legii;

i) chiria minimă;

j) contractul de locaţiune, cu clauzele specifice adaptate în funcţie de bunul închiriat;

k) cuantumul garanţiei de participare;

l) facilităţi suplimentare;

m) perioada de valabilitate a ofertei;

n) garanţia de bună execuţie.

Art. 6. - (1) Documentaţia de închiriere, pentru fiecare bun supus închirierii, se întocmeşte de către administraţia bazinală de apă şi se aprobă de Comitetul de direcţie al acesteia, respectiv Consiliul de conducere al A.N.A.R., pentru Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti.

(2) Documentaţia de închiriere nu va fi aprobată în situaţia în care nu există informaţiile privind situaţia juridică a imobilului sau imobilul este supus unor sarcini, privilegii ori condiţii legale.

(3) în situaţia în care terenurile nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, acestea se pot identifica prin numărul de tarla şi de parcelă, prin titlu de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie, precum şi prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege, urmând ca până la încheierea contractului de închiriere să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 41 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în vederea întocmirii documentaţiei de închiriere de către administraţiile bazinale de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, Consiliul de conducere al A.N.A.R. aprobă caietul de sarcini-tip, respectiv contractul-cadru pentru fiecare activitate şi scop specific urmărit prin închiriere, în termen de maximum 60 de zile de la data publicării prezentelor instrucţiuni.

Art. 7. - (1) în sensul celor prevăzute la art. 6, prin decizie a directorului general al A.N.A.R., va fi numită o comisie care va întocmi şi propune spre aprobarea Consiliului de conducere documentaţia-cadru de închiriere.

(2) Documentaţia de închiriere aprobată de Administraţia bazinală de apă, respectiv Consiliul de conducere al A.N.A.R. pentru Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, poate conţine, în funcţie de activitatea şi scopul specific urmărit prin închiriere, completări ale conţinutului stabilit în prezentele instrucţiuni, în măsura în care nu micşorează drepturile locatorului şi nu contravin dispoziţiilor legale incidente.

Art. 8. - (1) Caietul de sarcini, după aprobare, este pus în vânzare de către Administraţia bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, la sediul său şi/sau în alte locuri stabilite de către aceasta şi prevăzute în anunţul publicitar.

(2) Preţul de vânzare al caietului de sarcini se stabileşte de către Administraţia bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, prin dispoziţie a conducătorului acesteia

Art. 9. - (1) închirierea bunurilor imobile aflate în proprietate publică a statului şi în administrarea subunităţilor din cadrul A.N.A.R, inclusiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, se realizează prin licitaţie publică, potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni, organizată de către respectivele instituţii, în funcţie de raza lor de competenţă administrativă stabilită de Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La licitaţia publică poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, română sau străină, care cumpără caietul de sarcini, depune o ofertă şi constituie garanţia de participare

(3) închirierea se face pe baza unui contract prin care Administraţia bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, transmite unei alte persoane, pentru o perioadă de maximum 10 ani, cu posibilitate de prelungire, dreptul de folosinţă temporară, totală sau parţială, asupra bunurilor prevăzute la alin. (1), în schimbul unei sume de bani, denumită chirie.

Art. 10. - Administraţia bazinală de apă care deţine în administrare bunurile imobile pe care doreşte să le închirieze, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, iniţiază procedura de închiriere, prin elaborarea documentaţiei de închiriere, cu aplicarea prezentelor instrucţiuni.

Art. 11. - (1) Administraţia bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, după aprobarea documentaţiei de închiriere, publică anunţul licitaţiei publice într-un cotidian local şi în unul naţional, precum şi pe site-ul propriu, cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru organizarea licitaţiei.

(2) Anunţul de participare conţine:

a) informaţii generale privind titularul dreptului de administrare;

b) obiectul şi durata închirierii;

c) condiţiile de participare;

d) cuantumul şi forma garanţiei de participare;

e) descrierea succintă a bunului ce urmează a fi închiriat;

f) data, locul şi ora-limită de primire a ofertelor;

g) data şi locul deschiderii acestora;

h) modul de obţinere a caietului de sarcini;

i) termenul de valabilitate al ofertei.

(3) Ofertele trebuie depuse în termen de 20 de zile calendaristice de la publicarea anunţului de participare.

(4) Oferta conţine detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 12. - (1) Garanţia de participare este obligatorie.

(2) Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere este de 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale pentru bunul ce face obiectul licitaţiei.

(3) Garanţia de participare la licitaţia de închiriere se restituie în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la dată semnării contractului de închiriere.

Art. 13. - (1) Ofertanţii transmit ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior. Ofertele sunt înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, ţinut de Administraţia bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti. Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

(2) Pe plicul exterior se indică bunul propus spre închiriere prin licitaţie publică, pentru care este depusă oferta. Plicul exterior trebuie să conţină următoarele documente:

a) garanţia de participare;

b) dovada cumpărării caietului de sarcini;

c) fişa cu informaţii generale ale ofertantului;

d) declaraţia de participare;

e) documente care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform caietului de sarcini.

(3) Pe plicul interior se scriu denumirea ofertantului, precum şi sediul social/domiciliul acestuia. Acest plic va conţine oferta tehnico-economică propriu-zisă.

(4) Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, prin fax, e-mail, ci numai prin poştă sau curierat.

(5) Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Art. 14. - (1) Componenţa comisiei de evaluare de la nivelul administraţiei bazinale de apă, respectiv al Exploatării Complexe Stânca-Costeşti, se stabileşte de către A.N.A.R., prin decizie a conducătorului acesteia.

(2) Comisia de evaluare este formată din 5 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. Din comisie fac parte 3 membri din Administraţia bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, şi cel puţin 2 salariaţi ai A.N.A.R. De asemenea sunt desemnaţi 2 membri supleanţi şi un secretar. Secretarul nu are drept de vot.

Art. 15. - (1) Membrii comisiei de evaluare care sunt soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu persoanele fizice ori cu asociaţii, acţionarii, precum şi cu administratorii sau cenzorii societăţilor participante la licitaţia publică nu pot fi membri ai comisiei de evaluare.

(2) Membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate, pe propria răspundere, după deschiderea plicurilor exterioare, care se păstrează la dosarul închirierii.

(3) în situaţia în care membrii comisiei de evaluare constată că se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să îi anunţe, în termen de maximum

24 de ore, pe preşedintele comisiei de evaluare, care dispune înlocuirea persoanei incompatibile cu unul dintre membrii supleanţi.

Art. 16. - (1) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

a) selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior;

b) întocmirea şi comunicarea listei cuprinzând candidaţii admişi pentru evaluarea ofertei tehnico-economice;

c) analizarea şi evaluarea ofertelor tehnico-economice pe baza criteriilor de evaluare stabilite prin caietul de sarcini;

d) întocmirea raportului de evaluare;

e) întocmirea proceselor-verbale;

f) desemnarea câştigătorului licitaţiei publice;

g) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaţiei.

(2) Secretarul comisiei de evaluare redactează procesele-verbale.

(3) Deciziile comisiei de evaluare se validează de către conducătorul Administraţiei bazinale de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti.

Art. 17. - (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. În cazul în care, din motive obiective sau în caz de incompatibilitate, un membru al comisiei nu poate fi prezent, acesta este înlocuit cu unul dintre cei 2 membri supleanţi.

(2) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor.

Art. 18. - (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi pentru fiecare bun propus spre închiriere.

(2) La şedinţa de deschidere a plicurilor exterioare pot participa reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor pentru bunul licitat.

(3) După deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi datelor prevăzute la art. 13 alin. (2) şi întocmeşte un proces-verbal care este semnat de membrii comisiei de evaluare. Acest proces-verbal se face public prin afişare la sediul locatorului, imediat după semnare.

(4) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte să fie acceptate, în caz contrar procedura de licitaţie urmând să fie refăcută în condiţiile prevăzute la art. 21.

(5) La şedinţa de deschidere a plicurilor interioare pot participa ofertanţii acceptaţi pentru bunul licitat.

(6) După deschiderea plicurilor interioare, comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de ofertanţii prezenţi.

Art. 19. - (1) Comisia de evaluare analizează ofertele tehnico-economice din plicurile interioare şi alege oferta cea mai bună din punctul de vedere al îndeplinirii criteriilor de evaluare prevăzute în caietul de sarcini.

(2) Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare care cuprinde descrierea procedurii de închiriere şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător niciun ofertant, cauzele respingerii. Raportul de evaluare primeşte număr de înregistrare.

(3) Comisia de evaluare procedează în termen de maximum două zile la informarea tuturor ofertanţilor despre rezultatul licitaţiei.

Art. 20. - (1) Ofertanţii pot face contestaţie privind eventualele încălcări ale dispoziţiilor prezentelor instrucţiuni.

(2) Termenul de depunere a contestaţiilor este de maximum două zile de la data primirii înştiinţării privind rezultatul licitaţiei publice. Contestaţiile se depun la sediul locatorului.

(3) Contestaţiile sunt soluţionate, în maximum 5 zile lucrătoare, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul fiecărei administraţii bazinale de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, compusă din 5 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. Comisia are un secretar care nu are drept de vot şi 2 membri supleanţi. Membrii, membrii supleanţi şi secretarul sunt desemnaţi din rândul altor salariaţi decât cei care fac parte din comisia de evaluare. Componenţă fiecărei comisii se stabileşte de către A.N.A.R., la propunerea administraţiilor bazinale de apă, prin decizie a conducătorului acesteia, odată cu constituirea comisiei de evaluare. Din comisie fac parte 2 salariaţi ai A.N.A.R., un consilier juridic şi o persoană cu funcţie de conducere. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor este directorul administraţiei bazinale de apă, respectiv directorul Exploatării Complexe Stânca-Costeşti.

(4) Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt:

a) analizează şi se pronunţă asupra admiterii în principiu a contestaţiei formulate;

b) în cazul în care contestaţia este admisă în principiu, procedează la analiza şi reevaluarea ofertelor şi decide asupra respingerii sau admiterii contestaţiei, respectiv, după caz, stabilirii ofertantului câştigător;

c) întocmeşte procesul-verbal privind soluţionarea contestaţiei formulate.

(5) Rezultatul soluţionării contestaţiilor este comunicat contestatarului şi celorlalţi participanţi, în termen de două zile lucrătoare de la soluţionare.

Art. 21. - (1) în cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui câştigător, se consemnează această situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de maximum 20 de zile calendaristice se organizează o nouă licitaţie.

(2) Dacă în urma organizării unei noi licitaţii, în condiţiile prevăzute la alin. (1), au fost depuse cel puţin două oferte, dar numai una a fost acceptată, contractul de închiriere se poate încheia cu ofertantul a cărui ofertă a fost acceptată, în condiţiile în care oferta tehnico-economică îndeplineşte criteriile minime prevăzute în caietul de sarcini.

(3) în cazul în care nici de această dată nu sunt îndeplinite cerinţele alin. (2), respectiv au fost depuse cel puţin două oferte, dar niciuna nu a fost acceptată, se mai poate organiza o singură etapă în condiţiile alin. (1) şi (2).

(4) în cazul în care nici de această dată nu sunt îndeplinite cerinţele alin. (2), respectiv nu au fost depuse cel puţin două oferte, procedura se finalizează prin adjudecare în cazul în care

oferta tehnico-economică îndeplineşte criteriile minime prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 22. - (1) Contractul de închiriere se semnează în maximum 5 zile de la împlinirea termenului de contestare sau de la soluţionarea contestaţiei în condiţiile art. 20 din prezentele instrucţiuni, dacă o asemenea cale de atac a fost formulată şi intră în vigoare la data constituirii garanţiei de bună execuţie, dar nu mai târziu de 10 zile de la data semnării.

(2) Garanţia de participare pentru ofertantul/ofertanţii desemnat/desemnaţi câştigător(i) se restituie în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.

(3) Garanţia de participare la licitaţie se pierde în cazul în care nu se perfectează contractul de închiriere din culpa ofertantului desemnat câştigător.

(4) în cazul nesemnării contractului de închiriere din culpa exclusivă a ofertantului desemnat câştigător sau în cazul neconstituirii garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut la alin. (1), Administraţia bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, încheie contractul cu ofertantul clasat pe locul următor.

Art. 23. - (1) Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini, precum şi alte clauze convenite de părţile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini şi fără să contravină prevederilor legale şi obiectivelor închirierii.

(2) Contractele de închiriere încheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini, referitoare la preţ, durată şi destinaţie, sunt lovite de nulitate.

(3) Pe parcursul îndeplinirii contractului de închiriere, în cazul apariţiei unor împrejurări temeinic justificate şi în condiţiile în care din punct de vedere tehnic este posibil, amplasamentul bunului imobil supus închirierii poate fi modificat, cu obligaţia de a menţine suprafaţa închiriată şi de a respecta prevederile art. 6 alin. (3) din prezentele instrucţiuni.

(4) Administraţia bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, are obligaţia de a asigura păstrarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de închiriere timp de 5 ani de la data încetării contractului.

(5) Administraţia bazinală de apă, respectiv Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, are obligaţia înregistrării contractului de închiriere, conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi a legislaţiei în domeniul cadastrului şi a publicităţii imobiliare, în cartea funciară a imobilului, cu recuperarea sumei de la locator, reprezentând costurile aferente înregistrării.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE

a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”

 

CAPITOLUL I

Părţile contractante

 

............................................. (titularul dreptului de administrare)., cu sediu) în localitatea ............................................., judeţul/sectorul ............................................., str. ............................................. nr. ...., cont ............................................. nr. ............................................., deschis la ............................................., cod fiscal nr. ............................................., reprezentat/reprezentată prin ............................................., având funcţia de .............................................,

în calitate de locator,

şi

............................................., cu sediul în localitatea ............................................., judeţul/sectorul ............................................., str. ............................................. nr. ...., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. ............................................., din ............................................., cont ............................................., nr. ............................................. deschis la ............................................., cod fiscal ............................................., reprezentată prin .............................................,  având funcţia de ............................................. sau ............................................. (numele persoanei fizice şi datele de identificare) în calitate de locatar,

au convenit încheierea prezentului contract de închiriere.

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 1. - (1) Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinţa bunului imobil ............................................., situat în ............................................., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract-cadru de închiriere, după constituirea garanţiei de bună execuţie de către locatar.

(2) Bunul imobil este înscris conform art. 6 alin. (3) din anexa nr. 1 la ordin.

Art. 2. - (1) Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat la data constituirii garanţiei de bună execuţie de către locatar.

(2) Predarea-primirea bunului imobil închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare-primire care va fi încheiat, datat, semnat şi ştampilat de părţile contractante, menţionându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii.

 

CAPITOLUL III

Scopul contractului

 

Art. 3. - Bunul imobil închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru ............................................. (destinaţia)

 

CAPITOLUL IV

Durata contractului

 

Art. 4. - Prezentul contract-cadru de închiriere se încheie pe o perioada de ................. luni/ani, cu începere de la data de .............................................şi până la data de ............................................. .

Art. 5. - (1) Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul părţilor o singură dată, pentru o perioadă cei mult egală cu perioada iniţială.

(2) Intenţia de prelungire se notifică de către locatar cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de închiriere.

 

CAPITOLUL V

Preţul contractului şi modalităţile de plată

 

Art. 6. - Locatarul datorează locatorului o chirie anuală care va fi actualizată prin indexare cu indicele de inflaţie aferent anului precedent.

Art. 7. - Preţul închirierii - chiria - este de ................. lei/m2/lună/fără TVA

Art. 8. - Plata chiriei se face lunar, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea facturii de către locator.

 

CAPITOLUL VI

Clauza penală

 

Art. 9. - În cazul neexecutării obligaţiei de plată prevăzute la art. 8, se percep accesorii conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul accesoriilor se modifică concomitent cu modificarea acestuia. Accesoriile se facturează trimestrial, corespunzător perioadei de întârziere la plată.

Art. 10. - (1) Accesoriile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(2) Cuantumul accesoriilor poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

(3) Pentru sumele scadente decontarea valorii accesoriilor se va face prioritar faţă de debitul principal.

 

CAPITOLUL VII

Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

Art. 11. - Locatorul are dreptul:

a) să primească chiria în condiţiile şi în termenele stabilite la art. 6-8;

b) să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;

c) să verifice şi să constate, lunar sau ori de câte ori este nevoie, starea integrităţii bunului care face obiectul închirierii şi dacă acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere, fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar;

d) să modifice în mod unilateral contractul de închiriere, din motive excepţionale, legate de interesul naţional sau local, cu condiţia notificării locatarului;

e) să preia bunul imobil închiriat, la încetarea contractului de închiriere, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 12. - Locatorul se obligă:

a) să predea, în condiţiile art. 2, bunul imobil închiriat, precum şi toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat;

b) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului imobil închiriat, fiind răspunzător faţă de locatar pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului.

Art. 13. - Locatarul are dreptul:

a) să primească bunul imobil închiriat, precum şi toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat; după primirea în folosinţă a bunului, pe baza procesului-verbal de predare-primire, locatarul nu mai poate face obiecţii asupra stării de fapt a bunului contractat;

b) să folosească bunul închiriat conform destinaţiei stabilite prin prezentul contract.

Art. 14. - Locatarul se obligă:

a) să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei stabilite prin contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

b) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat, respectiv .................;

c) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

d) să plătească chiria la termenul stipulat în contract, precum şi contravaloarea utilităţilor în termen de 30 zile de la data comunicării facturii;

e) să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului imobil închiriat, care se datorează culpei sale;

f) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia, la termenul stabilit în contract;

g) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea prevederilor legale privind autorizaţia de construire;

h) să restituie bunul imobil la încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură, şi liber de orice sarcini şi să suporte toate cheltuielile necesare aducerii imobilului închiriat la standardul la care a fost primit spre închiriere;

i) să răspundă integral pentru deteriorările aduse spaţiului de către persoanele aduse de acesta în spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.;

j) să execute la timp şi în condiţii optime reparaţiile locative, de întreţinere a imobilului închiriat, inclusiv ale instalaţiilor accesorii acestuia care permit furnizarea utilităţilor;

k) să suporte cheltuielile apărute ca urmare a unor efecte neprevăzute iniţial asupra bunului care face obiectul prezentului contract (această prevedere se dezvoltă de la caz la caz, în funcţie de natura bunului care face obiectul închirierii);

l) să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţilor permise în cadrul bunului închiriat şi în vecinătăţile acestuia, conform caietului de sarcini şi legislaţiei în vigoare, precum şi cu respectarea restricţiilor privind regimul ariilor naturale protejate;

m) să anunţe în scris, cu minimum 60 de zile înainte, intenţia de a părăsi locaţia, în vederea predării bunului imobil către locator, pe bază de proces-verbal încheiat între reprezentanţii părţilor;

n) să întreţină şi să igienizeze bunul care face obiectul prezentului contract, conform prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

o) să suporte costurile legate de înscrierea prezentului contract în cartea funciară;

p) să suporte plata accesoriilor datorate pentru întârzierea la plata facturilor;

q) alte prevederi, conform cerinţelor specifice ale caietului de sarcini.

 

CAPITOLUL VIII

Garanţii pentru executarea contractului de închiriere

 

Art. 15. - (1) în scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligaţiei de plată a chiriei, precum şi a obligaţiei de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, locatarul se obligă să constituie, prin scrisoare de garanţie bancară, în termen de 10 zile de la încheierea prezentului contract, o garanţie de bună execuţie.

(2) Garanţia de bună execuţie se poate constitui fie prin depunerea sumei stabilite prin contract în contul de garanţii nr. ............................................. deschis la ............................................., fie prin scrisoare de garanţie bancară.

Art. 16. - (1) Locatorul poate executa garanţia de bună execuţie, fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.

(2) în cazul executării scrisorii de garanţie bancară, locatarul are obligaţia reconstituirii acesteia la valoarea iniţială, în termen de 15 zile de la data executării, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului.

(3) Toate comisioanele şi spezele bancare, precum şi alte cheltuieli necesare executării garanţiei de bună execuţie se suportă de către locatar.

Art. 17. - Pentru anul calendaristic în curs garanţia de bună execuţie este 30% din valoarea pentru anul în curs a contractului cu TVA şi se pune la dispoziţia locatorului în termen de 10 zile de la data încheierii prezentului contractului de închiriere sub sancţiunea desfiinţării de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

Art. 18. - (1) Pentru fiecare dintre anii următori, garanţia este de 30% din chiria calculată pentru toate cele 12 luni ale anului precedent şi se pune la dispoziţie locatorului până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se constituie garanţia, având valabilitatea până la 31 ianuarie a anului următor, sub sancţiunea desfiinţării de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

(2) Garanţia de bună execuţie se restituie la data încetării contractului de închiriere, în condiţiile în care locatarul predă locatorului bunul imobil conform prevederilor art. 14 lit. h) ale prezentului contract.

 

CAPITOLUL IX

Răspunderea contractuală

 

Art. 19. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legale şi dispoziţiilor contractuale.

Art. 20. - Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri proporţionale cu paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea parţială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.

 

CAPITOLUL X

Rezilierea contractului

 

Art. 21. - (1) Neexecutarea/Executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate să ceară rezilierea contractului şi să pretindă daune-interese.

(2) Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

Art. 22. - În cazul în care s-a depăşit termenul de plată a chiriei şi a contravalorii utilităţilor cu 90 de zile de la data scadenţei sau în cazul nerespectării unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se consideră reziliat de drept, fără punere în întârziere şi îndeplinirea altor formalităţi.

 

CAPITOLUL XI

Forţa majoră

 

Art. 23. - (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(2) Părţile convin să fie exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, atunci când această neîndeplinire este urmare a intervenţiei unui caz de forţă majoră.

(3) Partea afectată de un caz de forţă majoră are obligaţia de a comunica respectivul caz celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile calendaristice de la apariţie, şi este opozabilă numai dacă este atestată de o autoritate competentă în raport cu natura evenimentului.

(4) Locatarul este obligat să accepte planurile de măsuri stabilite de către organele competente, neavând dreptul la despăgubiri pentru eventualele pagube produse.

(5) Părţile vor depune toate diligenţele pentru prevenirea şi/sau limitarea efectelor cazurilor de forţă majoră.

 

CAPITOLUL XII

Subînchirierea şi cesiunea

 

Art. 24. - (1) Sunt interzise, sub sancţiunea rezilierii de plin drept, fără somaţie şi fără a apela la instanţele judecătoreşti, înstrăinarea sub orice formă, cesionarea, ipotecarea, precum şi subînchirierea bunului ce constituie obiectul prezentului contract.

(2) Bunul imobil este destinat exclusiv uzului titularului de contract. Introducerea unei terţe persoane, sub orice formă, în spaţiul închiriat se consideră subînchiriere şi atrage rezilierea contractului, fără notificare şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată.

(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), cesiunea contractului de închiriere unui terţ este permisă numai cu acordul expres al locatorului, exprimat în scris.

(4) Acordul locatorului se poate obţine numai în situaţia în care terţul îndeplineşte criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul licitaţiei desfăşurate pentru atribuirea contractului de închiriere, sunt îndeplinite toate obligaţiile de plată a facturilor şi accesoriilor aferente sumelor neachitate la scadenţă, terţul constituie garanţia de bună execuţie a contractului, iar bunul imobil va fi utilizat în urma cesionării în scopul în care a fost închiriat iniţial.

 

CAPITOLUL XIII

Încetarea contractului

 

Art. 25. - Locaţiunea încetează prin:

a) acordul de voinţă al părţilor;

b) ajungerea la termen;

c) pieirea bunului;

d) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale;

e) neconstituirea garanţiei de bună execuţie;

f) încetarea valabilităţii autorizaţiei de gospodărire a apelor, din vina locatarului, prin aplicarea prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 15/2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, încetarea contractului fiind în acest caz de drept, fără punere în întârziere sau fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără daune-interese din partea locatorului;

g) din orice alte cauze prevăzute de lege.

Art. 26. - La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu operează, putând fi prelungit numai prin acordul părţilor, exprimat în scris, în condiţiile art. 5.

 

CAPITOLUL XIV

Litigii

 

Art. 27. - Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române, în a căror arie de competenţă îşi are sediul locatorul.

 

CAPITOLUL XV

Dispoziţii speciale

 

Art. 28. - În cazul în care locatarul a executat pe imobilul închiriat construcţii fără acordul locatorului, acesta din urmă are dreptul de a rezilia de drept contractul şi de a păstra pentru el construcţiile sau de a-l obliga pe locatar să le ridice.

Art. 29. - În condiţiile art. 28, dacă locatorul solicită desfiinţarea construcţiilor şi a lucrărilor edificate, desfiinţarea acestora se va face pe cheltuiala locatarului. De asemenea, locatorul are dreptul la daune-interese.

Art. 30. - În condiţiile art. 28, dacă locatorul doreşte să păstreze construcţiile sau lucrările edificate pe imobilul închiriat, acesta are obligaţia de a plăti locatarului valoarea materialelor şi preţul muncii, fără a fi luată în consideraţie sporirea valorii fondului, ocazionată prin realizarea acestor construcţii.

Art. 31. - În cazul în care locatarul a edificat construcţii, lucrări pe imobilul închiriat, cu acordul locatorului şi respectând legislaţia în vigoare, la terminarea contractului, locatorul nu va putea solicita desfiinţarea acestora, dar va avea dreptul de a le păstra pentru el, plătind valoarea materialelor şi preţul muncii sau o sumă egală cu cea a creşterii valorii fondului.

 

CAPITOLUL XVI

Dispoziţii finale

 

Art. 32. - Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

Art. 33. - Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi.

Art. 34. - Contractul se modifică în următoarele cazuri:

a) actualizarea chiriei anuale, ca urmare a indexării cu indicele de inflaţie;

b) apariţia unor împrejurări sau acte normative care modifică în mod esenţial obligaţiile părţilor sau care impun obligaţii noi;

c) prelungirea, în condiţiile prezentului contract, a duratei contractului;

d) în mod unilateral, de către locator, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, cu condiţia notificării locatarului;

e) în cazul apariţiei unor împrejurări temeinic justificate şi în condiţiile în care din punct de vedere tehnic este posibil, amplasamentul bunului imobil supus închirierii poate fi modificat, cu obligaţia de a menţine suprafaţa închiriată. Modificarea amplasamentului se va consemna în act adiţional semnat de către ambele părţi, iar noul amplasament se va preda în condiţiile art. 2 alin. (2).

Art. 35. - Limba contractului este limba română.

Art. 36. - (1) Orice comunicare între părţi trebuie expediată la adresele menţionate la cap. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia.

(2) în situaţia în care comunicarea se face prin poştă, aceasta va fi considerată primită la data menţionată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată recepţionată în a două zi lucrătoare de la data expedierii acesteia.

Art. 37. - Prezentul contract se completează cu prevederile caietului de sarcini şi ale ofertei tehnico-economice depuse de locatar.

Art. 38. - Prezentul contract s-a încheiat astăzi  la în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Administraţia Naţională „Apele Române”.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

bunurilor imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii

 

Nr. crt.

Descrierea sumara a bunului

Durata propusă pentru închiriere

Număr de inventar

(potrivit anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare)

Denumirea

Suprafaţa

(ha)

Teritoriul administrativ

0

1

2

3

4

5

 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEŞ-VEDEA

1

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomiţa - aferenţi DAAV

360

Dâmboviţa

10 ani

63761

2

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mostiştea - aferenţi DAAV

130

Ilfov

10 ani

63762

3

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Vedea

800

Argeş

10 ani

63753

4

Terenuri situate în albia minoră a cursurilor de apă din B. H. Dunăre - aferent DAAV

8906

Teleorman

10 ani

63755

5

Terenuri situate în albia minoră a cursurilor de apă din B. H. Călmăţui - aferent DAAV

4520

Teleorman şi Olt

10 ani

63845

6

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Vedea

3770

Teleorman

10 ani

106167

7

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Vedea

1050

Olt

10 ani

106170

8

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomiţa - aferenţi DAAV

15300

Ilfov

10 ani

106182

9

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre - aferent DAAV

4180

Giurgiu

10 ani

106214

10

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre - aferent DAAV

960

Călăraşi

10 ani

106218

11

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeş

5350

Argeş

10 ani

106222

12

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeş

4400

Dâmboviţa

10 ani

106223

13

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeş

5080

Giurgiu

10 ani

106226

14

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeş

2020

Ilfov

10 ani

106228

15

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeş

590

Bucureşti

10 ani

106230

16

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeş

2500

Călăraşi

10 ani

106232

17

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeş

1180

Teleorman

10 ani

106234

18

Cuveta acumulării Pecineagu, r, Dâmboviţa

183,4

Argeş

10 ani

64076

19

Cuveta acumulării Vâlcele

445,39

Argeş

10 ani

64077

20

Cuveta acumulării Râuşor, r. Târgului

180,6

Argeş

10 ani

64078

21

Cuveta lacului Bascov

199,3

Argeş

10 ani

64079

22

Cuveta lacului Budeasa

447,76

Argeş

10 ani

64080

23

Cuveta lacului Prundu

150,26

Argeş

10 ani

64082

24

Cuveta lacului Zăvoiul Orbului

356,49

Dâmboviţa

10 ani

64084

25

Cuveta acumulării Văcăreşti

216,5

Dâmboviţa

10 ani

64085

26

Cuveta acumulării Rusciori

38,1584

Olt

10 ani

64086

27

Cuveta acumulării Plumbuita

55

Bucureşti

10 ani

64090

28

Cuveta acumulării Fundeni

88

Bucureşti

10 ani

64091

29

Cuveta acumulării Chitila

35

Ilfov

10 ani

64092

30

Cuveta acumulării Tunari 2, râul Pasărea

28,3

Ilfov

10 ani

64100

31

Cuveta acumulării Bunget 1

74

Dâmboviţa

10 ani

64102

32

Cuveta acumulării Bunget 2

91

Dâmboviţa

10 ani

64103

33

Cuveta acumulării Brăteşti

97

Dâmboviţa

10 ani

64104

34

Cuveta acumulării Adunaţi

96,9

Dâmboviţa

10 ani

64105

35

Cuveta acumulării Ilfoveni

96

Dâmboviţa

10 ani

64106

36

Cuveta acumulării Lacul Morii

241,50

Bucureşti

10 ani

64108

37

Cuveta acumulării Grădinari

299,69

Giurgiu

10 ani

64110

38

Cuveta acumulării Făcău

83,1

Giurgiu

10 ani

64111

39

Cuveta acumulării Onceşti 1

12,9

Giurgiu

10 ani

64113

40

Cuveta acumulării Onceşti 2

14,9

Giurgiu

10 ani

64114

41

Baraj priză apă şi staţie pompare Câmpulung, r. Târgului

 

Argeş

10 ani

64578

42

Cuveta acumulării Goleşti şi staţie pompe r. Argeş

758

Argeş

10 ani

121668

43

Cuveta acumulării Mihăileşti

1030

Giurgiu şi Ilfov

10 ani

149927

44

Insula Plumbuita

1,94

Bucureşti

10 ani

102136

45

Insula lac Fundeni

3,16

Bucureşti

10 ani

102141

46

Insula lac Bascov

8

Argeş

10 ani

102192

47

Ostrovul Cioroiu

52,82

Teleorman

10 ani

106256

48

Ostrovul Cenghinea

286,24

Teleorman

10 ani

106259

49

Ostrovul Gâscă

55,85

Teleorman

10 ani

106260

50

Insula Lacul Morii

3,27

Bucureşti

10 ani

112841

51

Baraj şi Canton exploatare Bilciureşti

0,48

Dâmboviţa

10 ani

64087

52

Canton Snagov şi drum acces canton

0,9517

Ilfov

10 ani

65003

53

Canton Căldăruşani şi drum acces canton

0,1326

Ilfov

10 ani

65004

54

Canton Buftea

0,46

Ilfov

10 ani

65005

55

Canton Cocani

0,1020

Dâmboviţa

10 ani

65006

56

Sediu baraj Alexandria

0,2549

Teleorman

10 ani

65008

57

Canton Roşiorii de Vede

0,2503

Teleorman

10 ani

65009

58

Canton Tânganu şi drum de acces

0,1380

Ilfov

10 ani

65025

59

Teren mal drept râu Argeş

2,3052

Argeş

10 ani

151913

60

Sediu exploatare Lacul Morii şi alee pietonală

0,1328

Bucureşti

10 ani

153399

61

Noduri hidrotehnice pe râul Dâmboviţa regularizat

 

Bucureşti

10 ani

64315

62

Tânganu, Popeşti. Sere, Glina – 4 buc. Noduri hidrotehnice pe râul Dâmboviţa regularizat

8,1

Călăraşi şi Ilfov

10 ani

64316

63

Regularizări D.A. Argeş – Vedea

 

Argeş

10 ani

64604

64

Regularizări D.A. Argeş – Vedea

 

Dâmboviţa

10 ani

64605

65

Regularizări D.A. Argeş – Vedea

 

Giurgiu

10 ani

64606

66

Regularizări D.A. Argeş – Vedea

 

Olt

10 ani

64607

67

Regularizări D.A. Argeş – Vedea

 

Teleorman

10 ani

64608

68

Regularizări D.A. Argeş – Vedea

 

Bucureşti

10 ani

64609

69

Regularizări D.A. Argeş – Vedea

 

Ilfov

10 ani

64610

 

 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT

1

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Bega

1381,73

Timiş

10 ani

63740

2

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Timiş

2912

Timiş

10 ani

63741

3

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Caras

956,9

Caraş-Severin

10 ani

63742

4

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Cerna

58

Caraş-Severin

10 ani

63743

5

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Nera

684

Caraş-Severin

10 ani

63744

6

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre aferent DA Banat

4029

Caraş-Severin

10 ani

63748

7

Cuveta acumulării Surduc

357

Timiş

10 ani

63795

8

Cuveta acumulării Giarmata

25

Timiş

10 ani

101555

9

Cuveta acumulării Murani

95

Timiş

10 ani

101558

10

Cuveta acumulării Ianova

50

Timiş

10 ani

101562

11

Cuveta acumulării Dumbrăviţa

25

Timiş

10 ani

101564

12

Cuveta acumulării Suştra

6,2

Timiş

10 ani

101570

13

Cuveta acumulării Recaş

3,40

Timiş

10 ani

101572

14

Cuveta acumulării Topolovăţ

16,72

Timiş

10 ani

101575

15

Cuveta acumulării Lăţunaş

8

Timiş

10 ani

101577

16

Cuveta acumulării Salcia

7,3

Timiş

10 ani

101581

17

Cuveta acumulării Satchinez

25

Timiş

10 ani

101601

18

Cuveta acumulării Tăria

3,4

Caraş-Severin

10 ani

101603

19

Cuveta acumulării Buhui

9,87

Caraş-Severin

10 ani

101606

20

Cuveta acumulării Dognecea Mare

6,8

Caraş-Severin

10 ani

101610

21

Cuveta acumulării Dognecea Mică

2,3

Caraş-Severin

10 ani

101613

22

Cuveta acumulării Oraviţa Mare

6,20

Caraş-Severin

10 ani

101615

23

Cuveta acumulării Oraviţa Mică

2,87

Caraş-Severin

10 ani

101617

24

Cabină baraj Salcia – F2 + teren

0,02

Timiş

10 ani

64051

25

Canton 10 Topolovăţu Mic, mal stâng

0,038

Timiş

10 ani

64886

26

Canton 11 polder Hitiaş

0,023

Timiş

10 ani

64887

27

Canton 1 Heitin, Bega Veche

0,02

Timiş

10 ani

64890

28

Canton 2 Checea, Bega Veche

0,025

Timiş

10 ani

64891

29

Canton 3 Genei, Bega Veche

0,024

Timiş

10 ani

64892

30

Canton 4 Beregsau

0,157

Timiş

10 ani

64893

31

Canton 5 Săcălaz

0,248

Timiş

10 ani

64894

32

Canton 6 Borna 24

0,02

Timiş

10 ani

64895

33

Cabină baraj Acumulare Ianova

0,0097

Timiş

10 ani

64896

34

Sediu Sector Giarmata

0,063

Timiş

10 ani

64897

35

Canton Câlnic

0,109

Caraş-Severin

10 ani

64899

36

Canton Moldova Nouă

0,039

Caraş-Severin

10 ani

64900

37

Canton Bozovici

0,185

Caraş-Severin

10 ani

64901

38

Canton Dognecea

0,014

Caraş-Severin

10 ani

64902

39

Clădire hidrocentrala electrică

0,02

Timiş

10 ani

64908

40

Canton acumulare Giarmata

0,17

Timiş

10 ani

64911

41

Canton Acumulare Pişchia cu anexe

0,02

Timiş

10 ani

64912

42

Canton Acumulare Murani cu anexe

0,015

Timiş

10 ani

64913

43

Canton Izvorini cu anexe

0,028

Arad

10 ani

64914

44

Canton Mănăştur cu anexe

0,018

Arad

10 ani

64915

45

Canton 10 Biled

0,08

Timiş

10 ani

64916

46

Canton Satchinez cu anexe

0,017

Timiş

10 ani

64917

47

Canton Sânandrei cu anexe

0,016

Timiş

10 ani

64918

48

Canton 1 Grăniceri cu anexe

0,039

Timiş

10 ani

64919

49

Canton 2 Cruceni cu anexe

0,757

Timiş

10 ani

64920

50

Canton 3 Gad Toager cu anexe

0,025

Timiş

10 ani

64921

51

Canton 4 Rudna – aval Timiş mal drept

0,022

Timiş

10 ani

64922

52

Canton 5 Gad Toager cu anexe

0,018

Timiş

10 ani

64923

53

Canton 6 Rudna – amonte Timiş mal drept

0,800

Timiş

10 ani

64924

54

Canton 7 Macedonia Timiş stâng

0,039

Timiş

10 ani

64925

55

Canton 8 Giulvăz Timiş mal drept

0,024

Timiş

10 ani

64926

56

Canton 9 Cebza amonte Timiş mal stâng

0,017

Timiş

10 ani

64927

57

Canton 10 Cebza amonte Timiş mal drept

0,018

Timiş

10 ani

64928

58

Canton 11 Parţa, Timiş mal stâng

0,019

Timiş

10 ani

64929

59

Canton 12 Pedu Nou, râu Timiş mal drept

0,04

Timiş

10 ani

64930

60

Canton 13 Şag, Timiş mal stâng

0,516

Timiş

10 ani

64931

61

Canton 14 Parţa, Timiş mal drept

0,02

Timiş

10 ani

64932

 

62

Canton 15 Pădureni

0,01

Timiş

10 ani

64933

63

Canton 16 Şag

0,03

Timiş

16 ani

64934

64

Sediu Sector Sânmihaiu Român

0,038

Timiş

10 ani

64936

65

Canton Sânmihaiu Român la ecluză

0,024

Timiş

10 ani

64937

66

Canton Sânmihaiu Român în sat

0,04

Timiş

10 ani

64938

67

Canton 1 Uivar mal stâng Bega

1,16

Timiş

10 ani

64940

68

Canton 2 Uivar

0,025

Timiş

10 ani

64941

69

Canton 9 Nod hidrotehnic Topolovăţ

0,033

Timiş

10 ani

64942

70

Canton 5 Siavek Plopi, râu Bega mal stâng

0,02

Timiş

10 ani

64943

71

Canton 6 Ghiroda, Bega mal drept

0,029

Timiş

10 ani

64944

72

Canton 7 Bucovăţ, Bega mal stâng

0,015

Timiş

10 ani

64945

73

Canton 8 Remetea Mare, Bega mal drept

0,02

Timiş

10 ani

64946

74

Canton 17 Pădureni

0,02

Timiş

10 ani

64947

75

Canton 18 Giroc, Timiş mal drept

0,019

Timiş

10 ani

64948

76

Canton 19 Unip, Timiş mal stâng

0,018

Timiş

10 ani

64949

77

Canton 20 Urseni

0,021

Timiş

10 ani

64950

78

Canton 21 Uliuc, Timiş mal stâng

0,019

Timiş

10 ani

64951

79

Canton 22 Albina, Timiş mal drept

0,036

Timiş

10 ani

64952

80

Canton 23 Brod, Timiş mal stâng

0,03

Timiş

10 ani

64953

81

Canton 24 Bazoş, Timiş mal drept

0,019

Timiş

10 ani

64954

82

Canton 25 Chevereş

0,02

Timiş

10 ani

64955

83

Canton 26 Hitias

0,02

Timiş

10 ani

64956

84

Canton 27 Chevereş-Surgani

0,02

Timiş

10 ani

64957

85

Canton 29 Cadar Duboz

0,007

Timiş

10 ani

64958

86

Canton 1 Părtaş aval Bârzava

0,022

Timiş

10 ani

64959

87

Canton Tolvădia 2, Bârzava mal drept

0,026

Timiş

10 ani

64950

88

Canton 3 Partoş

0,02

Timiş

10 ani

64961

89

Canton 4 Partoş, aval Bârzava mal drept

0,014

Timiş

10 ani

64962

90

Canton 5 Deta

0,017

Timiş

10 ani

64963

91

Canton Bacova

0,01

Timiş

10 ani

64964

92

Canton Gad

0,028

Timiş

10 ani

64965

93

Canton Dolaţ

0,034

Timiş

10 ani

64966

94

Canton Ghilad

0,045

Timiş

10 ani

64967

95

Canton Ghilad

0,029

Timiş

10 ani

64968

96

Canton 5 Ciacova

0,028

Timiş

10 ani

64969

97

Canton Tofaia

0,016

Timiş

10 ani

64970

98

Canton Moraviţa – sediu sector

0,130

Timiş

10 ani

64971

99

Canton hidrotehnic Clopodia

0,01

Timiş

10 ani

64972

100

Sediu sector Deta + curte + grădină

0,315

Timiş

10 ani

64973

101

Sediu sector Sânmartin

0,027

Timiş

10 ani

64974

102

Canton Brestovăţ

0,015

Timiş

10 ani

64975

103

Canton Secaş

0,022

Timiş

10 ani

64976

104

Canton Făget

0,151

Timiş

10 ani

64977

105

Canton Surduc 1

0,159

Timiş

10 ani

64978

106

Canton Jupani

0,015

Timiş

10 ani

64979

107

Canton Coştei

1,81

Timiş

10 ani

64980

108

Canton Gruni

0,015

Timiş

10 ani

64981

109

Canton hidrotehnic Butin

0,012

Timiş

10 ani

64982

110

Canton Hitiaş

0,023

Timiş

10 ani

64983

111

Canton Hitiaş

0,019

Timiş

10 ani

64984

112

Canton Siniersig

0,02

Timiş

10 ani

649B5

113

Canton Ştiuca

0,016

Timiş

10 ani

649B6

114

Canton Balinţ

0,021

Timiş

10 ani

64987

115

Canton Herendeşti

0,024

Timiş

10 ani

64988

116

Canton Chizătău

0,011

Timiş

10 ani

64989

117

Canton Băile Herculane

0,254

Caraş-Severin

10 ani

64993

118

Clădire MHC Globu Craiovei

0,01

Caraş-Severin

10 ani

113286

119

Clădire MHC Grădinari

0,01

Caraş-Severin

10 ani

113287

120

Clădire Microhidrocentrală Topolovăţ

1,95

Timiş

10 ani

113431

121

Clădire canton 36 Foeni + teren

0,319

Timiş

10 ani

152870

122

Teren cu magazine SH Bega – Timişoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 35

0,112

Timiş

10 ani

153853

123

Sediu Sistem Bega + magazine + teren, Timişoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 36

0,234

Timiş

10 ani

153854

 

 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU – IALOMIŢA

1

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Şiret, subbazinul Buzău

7723,19

Brăila

10 ani

63745

2

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomiţa

277,9

Buzău

10 ani

63746

3

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre – aferent DAIB

6051,97

Brăila

10 ani

63747

4

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre – râul Călmăţui – aferent DAIB

237,9

Brăila

10 ani

63747

5

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre

4628

Ialomiţa

10 ani

63799

6

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Şiret, subbazinul Buzău

42,2

Braşov

10 ani

101419

7

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Şiret, subbazinul Buzău

106,4

Covasna

10 ani

101421

8

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Şiret, subbazinul Buzău

5822,84

Buzău

10 ani

101425

9

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomiţa

2211,37

Dâmboviţa

10 ani

101426

10

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomiţa

1793,7

Ialomiţa

10 ani

101434

11

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomiţa

6076,96

Prahova

10 ani

101435

12

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre – râul Călmăţui

135,7

Buzău

10 ani

101449

13

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunărea

6403,83

Călăraşi

10 ani

101462

14

Cuveta lacului Amara

132

Ialomiţa

10 ani

63840

15

Cuveta lacului Brebu

4

Prahova

10 ani

63847

16

Cuveta lacului Fundata

500

Ialomiţa

10 ani

63849

17

Cuveta lacului Mociar

5

Buzău

10 ani

63860

18

Cuveta lacului Costei

294

Buzău

10 ani

63861

19

Cuveta lacului Amara

600

Buzău

10 ani

63863

20

Cuveta lacului Balta Albă

1012

Buzău

10 ani

63864

21

Cuveta lacului Ciulniţa

69

Buzău

10 ani

63865

22

Cuveta lacului Lutul Alb

354,84

Brăila

10 ani

63892

23

Cuveta acumulării Bolboci

91,861

Dâmboviţa

10 ani

64117

24

Cuveta acumulării Frăsinet

1460

Călăraşi

10 ani

64119

25

Cuveta acumulării Iezer – Dorobanţu

2840

Călăraşi

10 ani

64120

26

Cuveta acumulării Fundulea

440

Călăraşi

10 ani

64122

27

Cuveta acumulării Gurbăneşti

680

Călăraşi

10 ani

64123

28

Cuveta acumulării Măriuţa

246

Călăraşi

10 ani

64124

29

Cuveta acumulării Cotorca I

27

Ialomiţa

10 ani

64125

30

Cuveta acumulării Cotorca II

103

Ialomiţa

10 ani

64126

31

Baraj Strachina

2,94

Ialomiţa

10 ani

64129

32

Baraj Sărăţuica

0,256

Ialomiţa

10 ani

64131

33

Cuveta lacului Esna

151,44

Brăila

10 ani

112292

34

Insula Grădiştea Mica

5,46

Călăraşi

10 ani

112307

35

Insula Grădiştea Mare

20

Călăraşi

10 ani

112309

36

Insula Făureiului

20

Călăraşi

10 ani

112311

37

Insula Porcărie

7,89

Călăraşi

10 ani

112313

38

Insula Batalia

1,79

Călăraşi

10 ani

112314

39

Insula Sărătura

12,31

Călăraşi

10 ani

112316

40

Insula Siliştea Beciului

24,23

Călăraşi

10 ani

112317

41

Insulele Gostile

27,5

Călăraşi

10 ani

116552

42

Canton Budeşti

0,3931

Călăraşi

10 ani

65040

43

Canton exploatare Sărăţuica

0,1788

Ialomiţa

10 ani

65045

44

Canton Strachina

0,048

Ialomiţa

10 ani

65047

45

Canton Pătârlagele

0,2844

Buzău

10 ani

65051

46

Canton Smeeni

0,1026

Buzău

10 ani

65053

47

Staţia meteo Dâlga

0,36

Călăraşi

10 ani

116882

 

 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI

1

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Crişuri

1063,02

Bihor

10 ani

63751

2

Cuveta acumulării Leşu

151

Bihor

10 ani

64205

3

Cuveta acumulării CET1

17

Bihor

10 ani

64206

4

Cuveta acumulării Petici Carasău

22

Bihor

10 ani

642D9

5

Baraj atenuare Felix

5,6

Bihor

10 ani

64210

6

Cuveta acumulării Paleu

11,4

Bihor

10 ani

64215

7

Cuveta acumulării Cristur

105

Bihor

10 ani

64217

8

Cuveta acumulării Budureasa

1

Bihor

10 ani

64218

9

Cuveta acumulării Miersig

3,99

Bihor

10 ani

64219

10

Cuveta acumulării Ucuriş I

1

Bihor

10 ani

64220

11

Cuveta acumulării Ucuriş II

1

Bihor

10 ani

64221

12

Cuveta acumulării Căpâlna

4

Bihor

10 ani

64222

13

Cuveta acumulării Delani I

1

Bihor

10 ani

64223

14

Cuveta acumulării Delani II

1

Bihor

10 ani

64224

15

Cuveta acumulării Tauţ

262

Arad

10 ani

64227

16

Canton Baraj Cărand-Răpsig km 6+350

0,15

Arad

10 ani

64226

17

Canton Boiu

0,43

Bihor

10 ani

65189

18

Canton Ant

0,11

Bihor

10 ani

65191

19

Canton Iermata (MD)

0,61

Arad

10 ani

65192

20

Canton Tăut

0,19

Bihor

10 ani

65193

21

Canton Ginta

0,16

Bihor

10 ani

65194

22

Canton Săbolciu

0,35

Bihor

10 ani

65195

23

Canton Tărian

0,45

Bihor

10 ani

65196

24

Canton Petici-Cărăsău

0,11

Bihor

10 ani

65197

25

Canton Şomonta

0,18

Bihor

10 ani

65198

26

Canton Niuved

0,64

Bihor

10 ani

65199

27

Canton Abrămuţ

1,20

Bihor

10 ani

65201

28

Canton Cheresig

0,11

Bihor

10 ani

652D2

29

Canton Frunziş

0,12

Arad

10 ani

65203

30

Canton Horingea

0,30

Bihor

10 ani

65216

31

Staţia hidrologică Beiuş

0,03

Bihor

10 ani

65218

32

Canton Toboliu

0,28

Bihor

10 ani

65219

33

Canton Talpoş

0,33

Bihor

10 ani

65221

34

Canton Tămaşda (MS)

0,33

Bihor

10 ani

65222

35

Canton Şilindia

0,17

Arad

10 ani

65223

36

Canton Zărand

0,28

Arad

10 ani

65224

37

Canton Pilu (I, II, III)

1,19

Arad

10 ani

65225

38

Canton Tipări (I, II)

0,82

Arad

10 ani

65226

39

Canton Vărsând (I, II, III)

0,80

Arad

10 ani

65227

40

Canton Berechiu

0,40

Arad

10 ani

65228

41

Canton Seleuş

0,08

Arad

10 ani

65229

42

Canton Harcai

0,15

Arad

10 ani

65230

43

Canton Şintea Mare

0,09

Arad

10 ani

65231

44

Canton Moţiori

0,13

Arad

10 ani

65232

45

Canton Mocirla

0,23

Arad

10 ani

65233

46

Canton Tămand

0,37

Arad

10 ani

65235

47

Canton Cermei

0,13

Arad

10 ani

65236

48

Canton Mişca

0,18

Arad

10 ani

65237

49

Canton Marghita

0,11

Bihor

10 ani

65238

50

Canton Vânători

0,32

Arad

10 ani

65239

51

Canton Şicula

0,15

Arad

10 ani

65240

52

Canton Cintei

0,50

Arad

10 ani

65241

53

Canton Socodor

0,30

Arad

10 ani

65242

54

Canton Hada

0,54

Arad

10 ani

65243

55

Canton Becheni

0,44

Arad

10 ani

65244

56

Canton Rica

0,47

Arad

10 ani

65245

57

Canton Zerindu Mic

0,51

Arad

10 ani

65246

58

Canton Săud

0,21

Bihor

10 ani

121015

59

Prevenirea inundaţiilor B.H. Crişuri (clădire administrativă)

0,03

Bihor

10 ani

121016

 

 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA-LITORAL

1

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă de ordin I-VI din B.H. Litoral

543,71

Constanţa şi Tulcea

10 ani

63752

2

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunărea aferente DA Dobrogea

554,55

Constanţa şi Tulcea

10 ani

63753

3

Terenuri situate în albia minoră a fluviului Dunărea; ostroave şi insule

1816,68

Constanţa

10 ani

63755

4

Terenuri situate în albia minoră a fluviului Dunărea-Braţ Rău

436,48

Constanţa

10 ani

63758

5

Terenuri situate în albia minoră a fluviului Dunărea-Braţ Măcin; ostroave şi insule

1261

Constanţa şi Tulcea

10 ani

63759

6

Terenuri situate în albia minoră a Fluviului Dunărea (Dunărea maritimă)

1097,47

Tulcea

10 ani

63760

7

Cuveta lacului Iezerul Viile

70

Constanţa

10 ani

63900

8

Cuveta lacului Vederoasa

150

Constanţa

10 ani

63912

9

Cuveta lacului Iortomac

187

Constanţa

10 ani

63918

10

Cuveta lacului Hagieni

60,28

Constanţa

10 ani

63919

11

Cuveta lacului Balta Mangalia

94,05

Constanţa

10 ani

63920

12

Cuveta lacului Ceamurlia

128

Constanţa

10 ani

63921

13

Cuveta lacului Tăbăcărie

80,98

Constanţa

10 ani

63934

14

Cuveta lacului Techirghiol (lac dulce + lac sărat)

1256,71

Constanţa

10 ani

63935

15

Cuveta lacului Tatlageac

178

Constanţa

10 ani

63936

16

Cuveta lacului Limanu

83

Constanţa

10 ani

63937

17

Cuveta lacului Mangalia

219,12

Constanţa

10 ani

63938

18

Cuveta lacului Corbu

520

Constanţa

10 ani

63941

19

Cuveta lacului Balta Vederoasa

75

Constanţa

10 ani

63942

20

Cuveta lacului Agigea

35

Constanţa

10 ani

63943

21

Lucrări de regularizare cursuri de apă - B.H. Dunăre, braţ Sf. Gheorghe

85

Tulcea

10 ani

64812

 

 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ JIU

1

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Jiu aferente judeţului Hunedoara

285

Hunedoara

10 ani

63738

2

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre aferente judeţului Mehedinţi - DA Jiu

2867,8

Mehedinţi

10 ani

63764

3

Terenuri situate pe malurile sau în cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din B.H. Jiu

360

Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi

10 ani

63798

4

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Jiu aferente judeţului Gorj

3394,4

Gorj

10 ani

101372

5

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Jiu aferent judeţului Dolj

3945,8

Dolj

10 ani

101374

6

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Jiu aferente judeţului Mehedinţi

996,27

Mehedinţi

10 ani

101375

7

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre aferent DA Jiu - judeţului Dolj

8525,3

Dolj

10 ani

114041

8

Braţul Dunărea Mică

435,46

Mehedinţi

10 ani

101760

9

Ostrovul Mare

153,43

Dolj

10 ani

101387

10

Ostrovul Acalia

35,10

Dolj

10 ani

101388

11

Ostrovul Pietriş

57,79

Dolj

10 ani

101390

12

Ostrovul Vana

102,56

Dolj

10 ani

101392

13

Ostrovul Gitanului

144,361

Dolj

10 ani

101753

14

Ostrovul Copaniţa

275

Dolj

10 ani

101754

15

Ostrovul Carabulea

22

Dolj

10 ani

101755

16

Insula Pichetul Vechi

10

Dolj

10 ani

101756

17

Ostrovul Bocu Mare şi Bocu Mic

23,54

Dolj

10 ani

101757

18

Ostrovul Bora

57,16

Dolj

10 ani

101758

19

Ostrovul Păpădia

251,12

Dolj

10 ani

101759

20

Ostrovul Gârla Mare

89,41

Mehedinţi

10 ani

101761

21

Ostrovul Chichineţelor

32,84

Mehedinţi

10 ani

101762

22

Insula Simian

55,51

Mehedinţi

10 ani

101763

23

Insula Golu

4

Mehedinţi

10 ani

101766

24

Cuveta lacului Balta Maglavit

50

Dolj

10 ani

63872

25

Cuveta lacului Balta Golenţi

244

Dolj

10 ani

63873

26

Cuveta lacului Balta Arcerului

219

Dolj

10 ani

63875

27

Cuveta lacului Balta Ţarova

164

Dolj

10 ani

63879

28

Cuveta lacului Bistreţ

1867

Dolj

10 ani

63895

29

Cuveta acumulării Cornu

65,38

Dolj

10 ani

64187

30

Cuveta acumulării Caraula

72

Dolj

10 ani

64188

31

Cuveta lacului Fântânele

322

Dolj

10 ani

64533

32

Cuveta lacului Balta Ciuperceni

167,61

Dolj

10 ani

112114

33

Cuveta lacului Balta Lată

59,86

Dolj

10 ani

112122

34

Cuveta lacului Balta Cocorul

48,27

Dolj

10 ani

112131

35

Cuveta lacului Balta Coica

35,22

Dolj

10 ani

112133

36

Imobil 49-89 Pavilion 1 administrativ parter + etaj

Teren: 2.012 mp

Suprafaţa construită: 321 mp

Dolj

10 ani

106154

37

Imobil 49-8 Pavilion 1 administrativ parter + etaj

Teren: 2.196 mp

Suprafaţa construită: 351 mp

Dolj

10 ani

106155

 

 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ

1

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureş

1201,09

Harghita

10 ani

63737

2

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureş

3,6

Braşov

10 ani

101346

3

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureş

67,37

Bistriţa-Năsăud

10 ani

101350

4

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureş

3396,09

Mureş

10 ani

101354

5

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureş

1294,46

Sibiu

10 ani

101357

6

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureş

889,76

Cluj

10 ani

101360

7

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureş

4001

Alba

10 ani

101362

8

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureş

3293

Hunedoara

10 ani

101364

9

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureş

3587,67

Arad

10 ani

101366

10

Acumularea Zetea

153,22

Harghita

10 ani

64170

11

Acumularea Bezid

184,00

Mureş

10 ani

64171

12

Acumularea Ighiş

103,00

Sibiu

10 ani

64172

13

Acumularea Rediu

26,20

Cluj

10 ani

64177

14

Acumularea Tureni

170,5

Cluj

10 ani

64178

15

Acumularea Fâneaţa Vacilor

17,5

Cluj

10 ani

64179

16

Acumularea Cinciş

197,81

Hunedoara

10 ani

149923

 

 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ OLT

1

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

11405,77

Olt

10 ani

63735

2

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

570,4

Teleorman

10 ani

101185

3

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

224,04

Dolj

10 ani

101270

4

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

11895,65

Vâlcea

10 ani

101275

5

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

188,9

Argeş

10 ani

101286

6

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

38,7

Gorj

10 ani

101288

7

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

2056,42

Sibiu

10 ani

101292

8

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

2925,34

Braşov

10 ani

101302

9

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

1215

Covasna

10 ani

101314

10

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt

581,62

Harghita

10 ani

101316

11

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre aferent D.A. Olt

2887,23

Olt

10 ani

101540

12

Cuveta acumulării Şuta

9

Harghita

10 ani

64291

13

Cuveta lacului Mesteacăn

9,25

Harghita

10 ani

64292

14

Cuveta lacului Frumoasa

62,7

Harghita

10 ani

64293

15

Cuveta acumulării Săcele

135

Braşov

10 ani

64294

16

Cuveta acumulării Dopca

16,21

Braşov

10 ani

64295

17

Baraj şi priză Ghimbăşel, staţie de tratare

2,3758

Braşov

10 ani

64296

18

Cuveta acumulării Caracal

41,03

Olt

10 ani

64300

19

Cuveta acumulării Gura Râului

65,3

Sibiu

10 ani

64321

20

Canton Moldoveni

0,1323

Teleorman

10 ani

65010

21

Canton Lunca

0,0832

Teleorman

10 ani

65011

22

Canton Segarcea-Vale

0,0832

Teleorman

10 ani

65012

23

Canton Islaz

0,16

Teleorman

10 ani

65013

24

Canton Lita

0,0856

Teleorman

10 ani

65014

25

Canton Frumoasa

0,5266

Harghita

10 ani

65335

26

Canton Covasna

0,1405

Covasna

10 ani

65343

27

Canton Chichiş

2,1633

Covasna

10 ani

65344

28

Canton Târgu Secuiesc

0,4823

Covasna

10 ani

65345

29

Canton Târlung

0,25

Braşov

10 ani

65346

30

Canton Bod

0,79

Braşov

10 ani

65347

31

Canton Dâmbu Morii

0,67

Braşov

10 ani

65349

32

Canton Gura Râului

0,57

Sibiu

10 ani

65356

33

Canton Avrig

0,5692

Sibiu

10 ani

65359

34

Post hidrometric (casă din panouri) Olăneşti-Băi

0,04

Vâlcea

10 ani

65385

35

Regularizări tăieri de coturi

65

Covasna

10 ani

64803

 

 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT - BÂRLAD

1

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H, Prut

1801,23

Botoşani

10 ani

63749

2

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Şiret, subbazinul Bârlad

570.58

Iaşi

10 ani

63750

3

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Prut

2956,89

Iaşi

10 ani

101475

4

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Prut

801,44

Vaslui

10 ani

101477

5

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Prut

998,10

Galaţi

10 ani

101481

6

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Şiret

100,42

Botoşani

10 ani

101499

7

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Şiret, subbazinul Bârlad

1122,64

Vaslui

10 ani

101500

8

Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Şiret

4209,99

Galaţi

10 ani

101511

9

Terenuri situate în albia minoră a fluviului Dunărea

913,57

Galaţi

10 ani

101544

10

Cuveta acumulării Pereschiv

129,60

Bacău

10 ani

64240

11

Cuveta acumulării Cătămărăşti

168,11

Botoşani

10 ani

64242

12

Cuveta acumulării Cal Alb

208,81

Botoşani

10 ani

64244

13

Cuveta acumulării Mileanca

145,58

Botoşani

10 ani

64245

14

Cuveta acumulării Negreni

311,56

Botoşani

10 ani

64246

15

Cuveta acumulării Tansa Belceşti

289,28

Iaşi

10 ani

64254

16

Cuveta acumulării Podu Iloalei

223,22

Iaşi

10 ani

64255

17

Cuveta acumulării Cucuteni

99,74

Iaşi

10 ani

64256

18

Cuveta acumulării Ezăreni

47

Iaşi

10 ani

64257

19

Cuveta acumulării Ciurbeşti

155,61

Iaşi

10 ani

64258

20

Cuveta acumulării Aroneanu

66,96

Iaşi

10 ani

64259

21

Cuveta acumulării Ciric III

11,55

Iaşi

10 ani

64260

22

Cuveta acumulării Pârcovaci

85,22

Iaşi

10 ani

64262

23

Cuveta acumulării Hălceni

367,92

Iaşi

10 ani

64253

24

Cuveta acumulării Sarea

106,23

Iaşi

10 ani

64266

25

Cuveta acumulării Rediu

14,62

Iaşi

10 ani

64267

26