MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 08/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 8         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 4 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

277/2017. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

1.311/2017. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

278/2017. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

1.312/2017. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

1. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

1. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

943/2017. - Hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.142/2017. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30 august 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

2. La articolul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:”.

3. La articolul I punctul 1, literele a) şi b) ale punctului 3 al articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) activitate de organizare: combină şi vinde sau oferă spre vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, direct sau prin intermediar; agenţia de turism care desfăşoară această activitate este denumită în continuare agenţie de turism organizatoare;

b) activitate de intermediere: vinde sau oferă spre vânzare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora, în calitate de intermediar, în numele şi pe seama unei agenţii organizatoare, în baza unui contract valabil încheiat; agenţia de turism care desfăşoară această activitate este denumită în continuare agenţie de turism intermediară.

4. La articolul I, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 11-13, cu următorul cuprins:

„11. La articolul 2, după punctul 4 se introduc unsprezece noi puncte, punctele 5-15, cu următorul cuprins:

«5. creanţă garantată - creanţa consumatorului care rezultă din neexecutarea obligaţiilor aferente contractelor de comercializare, ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, şi care reprezintă echivalentul sumelor plătite efectiv de către consumatori în baza acestor contracte;

6. Fondul de garantare a pachetelor turistice, denumit în continuare Fondul - schema de garantare în domeniul turismului, care are drept scop protejarea consumatorilor care au achiziţionat pachete de servicii turistice de consecinţele insolvenţei agenţiei de turism organizatoare;

7. creditor al Fondului - consumator, persoană fizică, care a achiziţionat pachete de servicii turistice şi care, deşi a efectuat plăţile conform contractelor de comercializare a pachetelor de servicii turistice, nu a beneficiat sau a beneficiat parţial de serviciile plătite ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism organizatoare;

8. garanţia de participare la Fond - suma constituită de către un participant la Fond, prin virament bancar şi/sau prin scrisoare de garanţie bancară, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care îi revin în calitate de participant la acesta, ale cărei cuantum şi metodă de calcul se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe, aprobate prin hotărâre a Guvernului;

9. contribuţie iniţială - suma nerambursabilă datorată Fondului de către agenţia de turism organizatoare care solicită şi obţine pentru prima oară o licenţă, utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea acestuia, valabilă pentru primul an de autorizare, al cărei nivel nu poate fi mai mic de 2.000 euro, echivalent în lei, şi care se stabileşte anual prin ordin comun al ministrului turismului şi al ministrului finanţelor publice;

10. contribuţie trimestrială - suma nerambursabilă datorată trimestrial Fondului de către agenţia de turism organizatoare, conform prevederilor prezentei ordonanţe; aceasta se calculează trimestrial pentru fiecare agenţie de turism organizatoare prin înmulţirea procentului de contribuţie anuală cu valoarea garantată calculată pentru trimestrul precedent; nivelul contribuţiei anuale, exprimată procentual, se stabileşte anual prin ordin comun al ministrului turismului şi al ministrului finanţelor publice;

11. contribuţia de gestiune - suma datorată Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumit în continuare FNGCIMM care se plăteşte din sumele disponibile în cadrul Fondului; contribuţia de gestiune se determină trimestrial prin înmulţirea comisionului de gestiune cu valoarea totală garantată raportată trimestrial de agenţia de turism organizatoare; nivelul comisionului de gestiune se stabileşte anual prin ordin comun al ministrului turismului şi al ministrului finanţelor publice;

12. participant la Fond - orice agenţie de turism organizatoare astfel cum este definită la art. 2 pct. 3 lit. a);

13. despăgubire - suma plătită din resursele Fondului fiecărui consumator care a achiziţionat pachete de servicii turistice de la o agenţie de turism organizatoare sau intermediară, reprezentând echivalentul sumelor plătite pentru serviciile neefectuate ca urmare a intrării în insolvenţă a agenţiei de turism organizatoare ulterior achiziţionării pachetului/pachetelor turistice, dacă nu au fost rambursate dintr-o altă sursă de garantare; nivelul plafonului de despăgubire se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe;

14. valoarea garantată-valoarea totală a sumelor încasate de către o agenţie de turism organizatoare direct de la consumatorii care au achiziţionat pachete de servicii turistice sau printr-o agenţie de turism intermediară cu titlu de contravaloare a pachetelor turistice comercializate pe teritoriul României;

15. contribuţie rambursabilă - garanţia de participare care se restituie după încetarea activităţii de către agenţia de turism organizatoare, odată cu pierderea calităţii de participant la Fond, cu excepţia situaţiei în care titularul licenţei de organizare nu a respectat condiţiile de acordare a licenţei de organizare şi/sau obligaţiile asumate în calitate de participant la Fond.»

12. La articolul 20, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 20. - (1) Agenţia de turism organizatoare este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care contractul de comercializare a pachetului turistic a fost încheiat de către o altă agenţie de turism intermediară sau de către alţi prestatori de servicii mandataţi în acest sens.

........................................................................................................................ ........................................

(3) în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) agenţia de turism organizatoare sau intermediară este obligată să acorde prompt asistenţă consumatorului aflat în dificultate. În cazul în care contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice a fost încheiat prin intermediul unei agenţii de turism intermediare, obligaţia de acordare a asistenţei este în sarcina ambelor agenţii.»

13La articolul 20, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

«(4) Agenţia de turism intermediară este răspunzătoare pentru respectarea contractelor încheiate cu agenţia de turism organizatoare, pentru piaţa către agenţia de turism organizatoare a pachetelor turistice comercializate prin intermediul său, precum şi a celorlalte obligaţii asumate prin contractul încheiat cu agenţia de turism organizatoare cu privire la turiştii ce încheie contracte de comercializare a pachetelor turistice prin intermediul său.

(5) Consumatorii care încheie contracte de comercializare a pachetelor turistice prin intermediul unei agenţii de turism intermediare beneficiază de garanţia la Fond pentru insolvenţa agenţiei de turism organizatoare.

(6) Agenţia de turism organizatoare informează periodic agenţia de turism intermediară şi consumatorii care achiziţionează pachete de servicii turistice asupra plafonului individual de garantare deţinut la Fond.»“

5. La articolul I punctul 2, articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Agenţiile de turism organizatoare care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul naţional şi care comercializează către consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice au obligaţia de a raporta valoarea garantată şi de a plăti contribuţia aferentă către Fond.

(2) Fondul se constituie ca schemă obligatorie de garantare a obligaţiilor de rambursare a tuturor plăţilor efectuate de către sau pe seama turiştilor, în măsura în care respectivele servicii contractate nu sunt furnizate ca urmare a faptului că împotriva agenţiei de turism organizatoare s-a deschis procedura de insolvenţa, definită conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul În care în contractul privind comercializarea pachetului de servicii turistice este inclus transportul de pasageri, iar turiştii se află în imposibilitatea întoarcerii în ţară din motivul nerespectării de către agenţia de turism organizatoare a obligaţiilor contractuale asumate În relaţia cu consumatorii, cheltuielile de repatriere a turiştilor sunt suportate în procedură de urgenţă din resursele Fondului. În costurile de repatriere se poate include şi contravaloarea serviciilor la sol care nu au fost plătite de către agenţia de turism organizatoare.

(4) Fondul prevăzut la alin. (1) se constituie ca schemă publică de garantare, administrată de către FNGCIMM, în numele statului român, prin Ministerul Turismului.

(5) Garanţia este efectivă şi acoperă costurile previzibile în mod rezonabil, inclusiv costurile estimate ale repatrierii.

(6) Garanţia se referă la valorile plăţilor efectuate de către sau pe seama turiştilor în legătură cu pachetele de servicii turistice, ţinând cont de perioada scursă între avansurile plătite şi plăţile finale şi finalizarea derulării pachetelor de servicii turistice.

(7) Resursele financiare ale Fondului se înregistrează şi se urmăresc distinct în evidenţele contabile ale FNGCIMM.

(8) FNGCIMM despăgubeşte consumatorii creditori ai Fondului, iar după plata despăgubirii se subrogă în drepturile acestora dobândind un drept de regres împotriva agenţiei de turism organizatoare responsabile pentru repararea prejudiciului, în privinţa despăgubirii plătite, a cheltuielilor legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi pentru accesoriile cheltuielilor efectuate.”

6. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21 cu următorul cuprins:

„21 După articolul 24 se introduce un nou capitol, capitolul III1, cuprinzând articolele 241-249 cu următorul cuprins:

«CAPITOLUL III1

Fondul de garantare a pachetelor turistice

Art. 241. - (1) Fondul constituit ca schema de garantare în domeniul turismului, fără personalitate juridică, are ca scop protejarea consumatorilor care achiziţionează pachete de servicii turistice de consecinţele insolvenţei unui participant la Fond,

(2) Fondul garantează plata de despăgubiri echivalente cu plăţile efectuate de consumatori, în limita unui plafon maxim de despăgubire, în cazul nefurnizării de către participanţii la Fond a serviciilor prevăzute în contractele de achiziţie a pachetelor de servicii turistice ca urmare a insolvenţei agenţiei de turism organizatoare, în limita resurselor financiare disponibile la momentul plăţii. În cazul în care disponibilităţile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite consumatorilor se pot atrage sume suplimentare care Să alimenteze Fondul.

(3) Resursele financiare ale Fondului pot fi utilizate pentru:

a) plata despăgubirilor cuvenite consumatorilor conform prevederilor alin. (2);

b) plata sumelor necesare repatrierii turiştilor;

c) plata contribuţiei de gestiune datorate FNGCIMM;

d) achitarea dobânzilor şi comisioanelor datorate în contul sumelor atrase pentru alimentarea Fondului;

e) plata oricăror altor sume stabilite în sarcina acestuia, conform legii.

Art. 242. - (1) Resursele financiare ale Fondului provin din următoarele surse:

a) contribuţii de la agenţiile de turism organizatoare prevăzute la art. 2 pct. 3 lit. a);

b) dobânzi şi penalităţi de întârziere din plata cu întârziere a contribuţiilor de către participanţii la Fond, calculate la nivelul celor prevăzute pentru neplata obligaţiilor bugetare;

c) sume din fructificarea disponibilităţilor;

d) sume din recuperarea creanţelor Fondului;

e) împrumuturi de la instituţii de credit sau împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului;

f) sume din alte surse, stabilite potrivit legii.

(2) Disponibilităţile Fondului astfel constituite pot fi plasate în instrumente purtătoare de dobândă, la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi în plasamente stabilite de legislaţia în vigoare.

(3) Strategia de investire a resurselor Fondului are în vedere plasarea acestora în condiţii de siguranţă, urmărind minimizarea riscurilor, asigurarea eficienţei şi a lichidităţii în linia politicilor de risc şi prudenţialitate aprobate de administratorul desemnat al FNGCIMM, conform prevederilor legale.

Art. 243. - (1) Pentru obţinerea unei licenţe de turism valabile pentru activitatea de organizare, agenţia de turism organizatoare prevăzută la art. 2 pct. 3 lit. a) are obligaţia de a participa la Fond.

(2) Pentru a garanta respectarea obligaţiilor care îi revin în relaţia cu Fondul, orice participant la acesta are obligaţia constituirii unei garanţii de participare la Fond.

(3) Garanţia de participare se restituie după încetarea activităţii de către agenţia de turism organizatoare, odată cu pierderea calităţii de participant la Fond, cu excepţia situaţiei în care titularul licenţei de organizare nu a respectat condiţiile de acordare a licenţei de organizare şi/sau obligaţiile asumate în calitate de participant la Fond.

(4) Agenţia de turism organizatoare care solicită pentru prima dată acordarea licenţei de funcţionare ca agenţie de turism organizatoare are obligaţia de a achita o contribuţie iniţială în vederea participării la Fond.

(5) Contribuţiile trimestriale datorate Fondului de către participanţii la acesta se calculează pe baza valorii garantate rezultate din evidenţele contabile ale acestora, aplicându-se cota procentuală stabilită conform prevederilor art. 2 pct. 10 asupra sumelor aferente angajamentelor directe, asumate de agenţiile de turism organizatoare în legătură cu comercializarea pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României în mod direct sau prin agenţii de turism intermediare.

Art. 244. - (1) Contribuţia prevăzută la art. 2 pct. 10 datorată Fondului de către participanţii la acesta se virează trimestrial în contul Fondului, în moneda naţională - leu -, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de raportare.

(2) Contribuţiile prevăzute la art. 2 pct. 10 şi 11, datorate şi virate în contul Fondului de către participanţii la acesta, nu se restituie.

(3) Participanţii la Fond au obligaţia să întocmească şi să transmită trimestrial Fondului, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului, raportările privind valoarea garantabilă, modul de constituire şi de virare a contribuţiei datorate,

(4) Odată cu transmiterea raportărilor, participanţii la Fond anexează o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, prin care se atestă că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.

Art. 245. - (1) Actul întocmit de Fond prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată a unui participant la Fond constituie titlu de creanţă. Titlul de creanţă cuprinde suma restantă totală datorată drept contribuţie la Fond de către agenţia de turism organizatoare şi termenul maxim de 10 zile, care curge începând cu data comunicării actului prin care se individualizează obligaţia de plată, în care acesta poate plăti obligaţia de bunăvoie.

(2) Dacă la data scadenţei stabilită potrivit alin. (1) datoria restantă prevăzută în titlul de creanţă nu a fost plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul va declanşa procedura de executare silită a creanţelor, conform dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Sumele virate la Fond cu titlu de contribuţie nu pot fi urmărite silit decât pentru îndeplinirea obligaţiilor pentru care au fost constituite.

(4) Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplică dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale. Dobânzile şi penalităţile de întârziere sunt virate în contul Fondului.

Art. 246. - Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru plata despăgubirilor rezultate din contractele de comercializare a pachetelor turistice, încheiate cu agenţiile de turism organizatoare, cu privire la care ulterior încheierii acestor contracte a intervenit procedura insolvenţei, precum şi pentru repatrierea turiştilor în cazul în care se află în imposibilitatea întoarcerii în ţară din motivul nerespectării de către agenţia de turism organizatoare a obligaţiilor contractuale asumate.

Art. 247. - În cazul lichidării Fondului, garanţiile de participare şi contribuţiile depuse se restituie pro-rata agenţiei de turism organizatoare participante la Fond.

Art. 248. - Informaţiile privind plasamentele efectuate de Fond sunt făcute publice, în baza unui raport semestrial publicat pe pagina sa de internet, iar Fondul asigură şi garantează accesul liber la consultarea acestor informaţii tuturor celor interesaţi.

Art. 248. - Modalitatea de calcul al contribuţiilor datorate Fondului, precum şi mecanismul de garantare şi raportare, plată şi recuperare a despăgubirilor plătite din Fond se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.»

7. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41- La articolul 31 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

«(2) în cazul neplăţii la termen a sumelor cuvenite Fondului, datorate conform prevederilor art. 244, de către agenţia de turism organizatoare, Ministerul Turismului aplică sancţiunea suspendării temporare a licenţei de turism până la plata la zi a sumelor datorate Fondului.»“

8. La articolul I, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 32. - (1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 31 se constată şi se sancţionează de către reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerului Turismului cu amendă de la 4.000 lei la 50.000 lei.

(2) Odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale principale, Ministerul Turismului poate aplica sancţiunea contravenţională complementară de retragere a licenţei emise pentru desfăşurarea activităţii.

(3) Săvârşirea repetată a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 31 se sancţionează cu amendă contravenţională de la 30.000 lei la 100.000 lei şi/sau cu retragerea licenţei emise pentru desfăşurarea activităţii.

(4) Prevederile prezentei ordonanţe se completează CU dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor de la art. 27-29.»“

9. La articolul II, alineatele (1), (3) şi (4) se abrogă.

Art. II. - (1) în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin ordin comun al ministrului turismului şi al ministrului finanţelor publice:

a) nivelul contribuţiei anuale, prevăzut la art. 2 pct. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) nivelul comisionului de gestiune, prevăzut la art. 2 pct. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în termen de 6 luni de la data operaţionalizării Fondului de garantare a pachetelor turistice, agenţiile de turism au obligaţia reînnoirii licenţelor, cele emise anterior pierzându-şi valabilitatea.

(4) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3) licenţele actuale îşi menţin valabilitatea, în condiţiile legii.

Art. III. - În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul „touroperatoare” se înlocuieşte cu termenul „organizatoare”, iar termenul „detailist/detailistă” se înlocuieşte cu termenul „intermediar/intermediară”, după caz.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 277.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 1.311.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 30 august 2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, adoptată în temeiul art. 1 pct. II 1.1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDONANŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind Înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

2. Articolul I va avea următorul cuprins:

„Art. I. - Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(4) în structura cheltuielilor de investiţii prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) va fi cuprinsă o cotă de 5% din valoarea devizului general al investiţiei, exclusiv T.V.A., stabilit conform prevederilor legale în vigoare pentru contractarea serviciilor de proiectare, contractarea şi urmărirea lucrărilor de execuţie care sunt în sarcina A.N.L. şi care se constituie venituri ale A.N.L., destinate acoperirii cheltuielilor efectuate pentru:”.

2. La articolul 4, după alineatul (21 se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

«(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (21), dacă în termen de 90 de zile de la publicarea intenţiei de realizare a unui bloc de locuinţe în cadrul programului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. e) nu se contractează toate locuinţele, pot contracta o locuinţă şi beneficiarii care asigură contravaloarea locuinţei doar din resurse proprii.»

3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) în cazul în care, în cadrul construcţiilor de locuinţe proprietate personală construite prin credit ipotecar prevăzute la alin. (1 >, sunt construite locuinţe şi/sau dependinţe care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi valorificate astfel:».

4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31r cu următorul cuprins:

«(31) Dependinţele prevăzute la alin. (3) urmează regimul juridic al locuinţelor şi sunt administrate, repartizate, închiriate şi vândute în condiţii similare locuinţelor prevăzute la alin. (3).»

5. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Resursele A.N.L. prevăzute la alin. (1) lit. g1) pot fi avansate şi pentru asigurarea pazei şi conservării lucrărilor realizate în cadrul programelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi e), în următoarele situaţii:

a) pentru situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale/autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, autorităţile publice centrale nu realizează lucrările tehnico-edilitare conform prevederilor art. 2 alin. (81);

b) pentru situaţia în care nu mai există relaţii contractuale de execuţie.»

6. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) A.N.L. poate reţine şi utiliza pentru cheltuieli de funcţionare o cotă de până la 5% din resursele constituite conform alin. (1) lit. c) şi c1).»

7. La articolul 8, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:

«(13) Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (11), medicii rezidenţi şi medicii specialişti, precum şi cadrele didactice calificate pot depune cereri pentru repartizarea locuinţelor construite prin programele A.N.L. şi după împlinirea vârstei de 35 de ani.»

8. La articolul 8, după alineatul (21) se Introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

«(22) Administratorul locuinţelor prevăzute la alin. (2) exercită, în numele statului, în cadrul asociaţiei de proprietari, drepturile şi obligaţiile specifice unui membru al asociaţiei de proprietari, potrivit legii.»

9. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(9) în funcţie de veniturile medii nete pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni, chiria lunară rezultată după aplicarea coeficienţilor în funcţie de anul recepţiei la terminarea lucrărilor, prevăzuţi la alin. (81), se ponderează astfel:».

10. La articolul 8, alineatul (9Z) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(92) Modelul de calcul al chiriei se stabileşte prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi, în baza valorii de înlocuire a construcţiei ce reprezintă suprafaţa construită pe locuinţă, definită conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, multiplicată cu valoarea de înlocuire pe metru pătrat, stabilită, în condiţiile legii, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, în vigoare la data stabilirii chiriei.»

11. La articolul 8, după alineatul (92) se introduce un nou alineat, alineatul (93), cu următorul cuprins:

«(93) în situaţia în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe membru de familie, în termenul stabilit de administratorii locuinţelor pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condiţiile legii, chiria calculată potrivit prevederilor alin. (7) se ponderează cu coeficienţii prevăzuţi la alin. (8) şi (81), fără a se aplica coeficientul de ponderare de la alin. (9) şi prevederile alin. (91).»

12. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 21. - (1) Documentaţiile tehnico-economice pentru realizarea construcţiilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii se achiziţionează de către A.N.L. sau autorităţile publice locale sau centrale interesate şi vor fi supuse aprobării potrivit legii.

(2) Finanţarea documentaţiilor prevăzute la alin. (1) se asigură din alocaţii de la bugetul local, bugetul propriu al autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, aprobat în condiţiile legii.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 278.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017,

Nr. 1.312.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Raportul anual de activitate este analizat de Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, Comisia pentru transporturi şi energie a Senatului, Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancara şi piaţă de capital a Senatului. Comisiile întocmesc şi adoptă un raport comun, care se prezintă celor două Camere ale Parlamentului.

(6) La solicitarea comisiilor prevăzute la alin. (5), ANRE prezintă şi rapoarte specifice activităţii sale, precum şi un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în aceste rapoarte specifice şi/sau în raportul anual.”

2. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

,,(8) Verificarea activităţii ANRE de către Curtea de Conturi a României se realizează numai asupra operaţiunilor economico-financiare efectuate de ANRE, care se reflectă în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în situaţiile anuale.”

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numirea membrilor Comitetului de reglementare al ANRE, cu nominalizarea funcţiilor, se face la propunerea comună a Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, a Comisiei pentru transporturi şi energie a Senatului şi a Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului, în termen de 30 de zile de la vacantarea funcţiei/funcţiilor respective.”

4. La articolul 4, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

„(101) Comitetul de reglementare răspunde în principal de:

a) îndeplinirea la termen a prevederilor legale de transpunere prin reglementări, decizii sau norme a prevederilor din actele normative la nivel de lege;

b) sesizarea Parlamentului şi Guvernului despre existenţa unor dezechilibre în piaţa de energie din România şi informarea cu privire la modificările legislaţiei Uniunii Europene în domeniul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale, elaborând şi prezentând propuneri în acest sens;

c) elaborarea sau modificarea, după caz, a legislaţiei secundare ca urmare a modificărilor legislaţiei sau regulamentelor din domeniul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale în plan european;

d) aplicarea la termen a programului de măsuri prezentat comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (5), pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate conform art. 1 alin. (6).”

5. La articolul 4 alineatul (14) litera c), după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 3 şi 4, cu următorul cuprins:

„3. pentru exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă care are ca urmare perturbarea semnificativa a sectoarelor şi/sau pieţelor de energie electrică, termică sau ale gazelor naturale;

4. pentru încălcarea gravă sau îndeplinirea cu rea-credinţă a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.”

6. La articolul 4, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(17) ANRE stabileşte prin regulament propriu drepturile şi obligaţiile membrilor comitetului de reglementare şi ale personalului angajat.”

7. La articolul 7, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi din ANRE este de 350, exclusiv membrii Comitetului de reglementare. Încadrarea pe posturi a personalului ANRE ca autoritate administrativă autonomă se face în condiţiile legii, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al ANRE.

........................................................................................................................ ........................................

 (6) în regulamentul de organizare şi funcţionare al ANRE sunt prevăzute dispoziţii privind respectarea confidenţialităţii asupra informaţiilor la care a avut acces în calitate de salariat ANRE, ulterior încetării contractului individual de muncă al salariatului, conform legislaţiei în vigoare.”

8. La articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

(7) în exercitarea atribuţiilor şi competenţelor sale, ANRE poate angaja servicii de consultanţă de specialitate, precum şi auditori de terţă parte din ţară şi străinătate, cu respectarea procedurilor de achiziţie publică prevăzute de lege.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 3 ianuarie 2018.

Nr. 1.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 3 ianuarie 2018.

Nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018

 

Având în vedere prevederile Programului de guvernare 2017-2020, capitolul „Politici agricole şi de dezvoltare rurală” - Programul de susţinere pentru produse deficitare, şi anume acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spaţii protejate,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis \h sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Sunt exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Art. 2. - Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în anul 2018.

Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) ajutor de minimis - ajutorul definit la pct. 8 din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, coroborat cu art. 3 alin. (2) din acelaşi regulament;

b) întreprindere - entitatea definită la pct. 4 din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol;

c) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) spaţii protejate - sere/solare, spaţii închise în care factorii de vegetaţie sunt dirijaţi pe întreg ciclul de cultură;

f) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea În aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

 

CAPITOLUL II

Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate

 

Art. 4. - (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate.

(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. b) şi c), care exploatează culturi de tomate în spaţii protejate, respectiv:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Art. 5. - (1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, anul 2018, beneficiar numărul Direcţia pentru Agricultură a Judeţului /Municipiului Bucureşti”;

b) să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp;

c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere;

d) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative privind comercializarea producţiei.

(2) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioadele ianuarie-mai inclusiv şi/sau noiembrie-20 decembrie inclusiv,

Art. 6. - (1) Producătorii agricoli înscrişi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, care comercializează tomatele în spaţii de vânzare precum pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, vor purta elemente de identificare.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură şi pun la dispoziţia producătorilor agricoli prevăzuţi la alin. (1) elementele de identificare necesare.

(3) Cheltuielile aferente emiterii şi distribuirii elementelor de identificare se asigură din resursele financiare cuprinse în bugetele aprobate direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Art. 7. - (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.797,9 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 29 septembrie 2017, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5.

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma prevăzută la art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(4) în cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, pe durata Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, în anul 2018, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2).

Art. 9. - Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 183.000 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei 40.000 mii euro, şi se asigură din bugetul pe anul 2018 repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice”, direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare “, titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli,

 

CAPITOLUL III

Modul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate

 

Art. 10. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2018 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

f) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

(3) în situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se găseşte suprafaţa deţinută.

(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se află exploataţia, verifică sumele primite anterior de beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne1, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 852/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”, al Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii” şi al Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre şi a celor declarate de solicitant în cerere, în vederea calculării sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(6) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (4) se asigură de către un funcţionar din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului executiv.

(7) În situaţia în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor judeţe, reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafaţa cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.

Art. 11. - (1) Reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în vedere cererea de înscriere în program şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. f) şi în baza comunicării solicitanţilor, verifică înfiinţarea culturii şi începutul rodirii, potrivit fişelor prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 7 alin. (2), solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi verificaţi potrivit prevederilor alin. (1) au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, până la data de 27 decembrie 2018 inclusiv.

(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) sunt bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Art. 12. - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică documentele justificative prevăzute la art. 11 alin. (3) şi completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 7 alin. (3).

(3) Suma reprezentând ajutor de minimis prevăzută la alin. (2) are în vedere sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul actelor normative prevăzute la art. 10 alin. (5).

(4) Solicitanţii ale căror sume aprobate potrivit prevederilor alin. (2) nu reprezintă echivalentul în lei al sumei de 3.000 euro nu sunt eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 13. - Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc lunar Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şt fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până în ultima zi lucrătoare a lunii.

Art. 14. - După primirea situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 13, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 15. - (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

Art. 16. - (1) Registrul unic prevăzut la art. 10 alin. (4), precum şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 17. - Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 18. - (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de minimis potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 19. - Se interzice acordarea de ajutor de minimis în temeiul prezentei hotărâri solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de tomate în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare-cumpărare.

Art. 20. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 943.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr. .... data ........................

(Model)

Cerere de înscriere în Program

 

Către

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................................./a Municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata:

a) persoana juridică/PFA/II/IF ......................................., cu sediul în localitatea ......................................., judeţul ......................................., înscrisă la Registrul Comerţului cu nr. ......................., CUI ......................................., cod CAEN ......................................., cont bancar deschis la ......................................., reprezentată de ......................................., CNP.......................................;

b) persoana fizică ......................................., domiciliată în localitatea ......................................., judeţul ......................................., str. ....................................... nr. ...., deţinătoare a B.I./C.I. seria ....... nr. ......................................., eliberat/eliberată la data ....................................... de ....................................... CNP ......................................., cont bancar .......................................,  deschis la ......................................., solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, potrivit art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. ............/2018 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018, şi depun următoarele documente:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru 2018 la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului /a Municipiului Bucureşti pentru înscrierea în Program cu suprafaţa ........................... mp.

Declar că în perioada anilor 2016-2018 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul:

........................... Suma ...........................

NOTĂ:

Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau altor instituţii abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea

Mă oblig să menţin suprafaţa de spaţii protejate care a beneficiat de prevederile Hotărârii Guvernului nr. ................. pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018.

Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ......................................../a Municipiului Bucureşti cantitatea totală de tomate obţinută pe suprafaţa de 1.000 m2.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

 

Solicitant,

......................................

Verificat reprezentant PAJ

......................................

Aprobat director executiv PAJ

......................................

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. .... data ........................

(Model)

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul/Subsemnata:

a) persoana juridică/PFA/II/IF ......................................., cu sediul în localitatea ......................................., judeţul ......................................., înscrisă la Registrul Comerţului cu nr. ......................., CUI ......................................., cod CAEN ......................................., cont bancar deschis la ......................................., reprezentată de ......................................., CNP.......................................;

b) persoana fizică ......................................., domiciliată în localitatea ......................................., judeţul ......................................., str. ....................................... nr. ...., deţinătoare a B.I./C.I. seria ....... nr. ......................................., eliberat/eliberată la data ....................................... de ....................................... CNP ......................................., cont bancar .......................................,  deschis la .......................................,

declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi mă oblig să informez/comunic/anunţ DAJ înfiinţarea culturii şi începutul rodirii în vederea efectuării verificărilor.

Declar că suprafaţa cultivată cu tomate în spaţii protejate, pentru care solicit sprijin financiar, nu este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data de 1 ianuarie 2018.

 

Declar că înfiinţez cultura de tomate în spaţii protejate în suprafaţă de ................................. mp, pe raza localităţii ......................................., judeţul ......................................., şi marchez suprafaţa, la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2018, beneficiar numărul ......................................., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................................./Municipiului Bucureşti”.

Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existenţa suprafeţei, înfiinţarea culturii şi începutul rodirii.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Data .......................................

Semnătura solicitant .......................................

 

ANEXA Nr. 3

 

(Model)

 

Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................................./a Municipiului Bucureşti

 

Nr. crt.

Producător agricol (numele şi prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)

Cererea de înscriere în Program

(Nr. /data)

Suprafaţa pentru care se solicită sprijinul

Cantitate comercializată

(kg)

Suma totală aprobată

(lei)

Total

(m2)

din care:

sere

(m2)

solare

(m2)

(0)

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

 

1/data

 

 

 

 

 

2.

 

2/data

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Coloanele 6 şi 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.

 

Întocmit

.......................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

 

ANEXA Nr. 4

 

(Model)

 

A. Fişa de identificare a culturii

 

Numele şi prenumele ......................................., funcţia ......................................., legitimaţia nr. ..................., în calitate de reprezentant DAJ .......................................,

am constatat următoarele:

Date solicitant: .......................................

Spaţiul protejat seră |_| solar |_|

Suprafaţa existenţă cu cultura de tomate 1.000 mp Da |_| Nu |_|

În cazul în care se depun cereri de înscriere în Program în mai multe judeţe:

Suprafaţa ......................................., judeţul .......................................

....................................... până la incidenţa suprafeţei totale de 1.000 mp.

Vecinătăţi .......................................................................................................

Schiţa culturii cu căile de acces | ....................................... |

Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2018, beneficiar numărul ..................., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................................./Municipiului Bucureşti”.

Da |_| Nu |_|

Alte menţiuni: ................................................................................................

NOTĂ:

Această fişă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata înfiinţarea culturii de tomate în spaţii protejate.

Am constatat.

Reprezentant DAJ,

.......................................

Sunt de acord cu constatarea.

Solicitant,

.......................................

 

(Model)

 

B. Fişa de verificare a începutului rodirii

 

Numele şi prenumele ......................................., funcţia ......................................., legitimaţia nr. ..................., în calitate de reprezentant DAJ .......................................,

am constatat următoarele:

Date solicitant: .......................................

Spaţiul protejat ....................................... sera |_| solar |_|

Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2018, beneficiar numărul ......................, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................................./Municipiului Bucureşti”.

Da |_| Nu |_|

Suprafaţa existentă cu cultura de tomate de 1.000 mp, aflată în faza de început de rodire

Da |_| Nu |_|

Jurnal de recoltări

Da |_| Nu |_|

Alte menţiuni: ................................................................................................

NOTĂ:

Această fişă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata începutul rodirii culturii de tomate în spaţii protejate, pentru fiecare ciclu, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. ...................... pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, pentru anul 2018.

Am constatat.

Reprezentant DAJ,

.......................................

Sunt de acord cu constatarea.

Solicitant,

.......................................

 

ANEXA Nr. 5

 

(Model)

 

Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar

 

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................................./a Municipiului Bucureşti

 

Nr. crt.

Numărul beneficiarilor

Suprafaţa pentru care se acordă sprijin

Cantitatea comercializată

(kg)

Cuantum pe beneficiar

(lei)

Suma aprobată

Total

(m2)

din care;

Total

(lei)

din care;

sere

(m2)

solare

(m2)

 

 

sere

(lei)

solare

(lei)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

.......................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Întocmit

.......................................

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 6

 

(Model)

 

Situaţie centralizatoare

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Se aprobă.

Ordonator principal de credite,

.......................................

 

 

Nr. crt.

Judeţul

Suma totală aprobată (lei)

(0)

(1)

(2)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

Director generai,

.......................................

 (semnătura şi ştampila)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 4 pct. 3 lit. b) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.939/2016 privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligentă fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.026 din 20 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1. - (1) Se stabileşte lista jurisdicţiilor raportoare, prevăzută în anexa nr. 1

(2) Pentru jurisdicţiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, declararea informaţiilor menţionate la secţiunea 2 pct. 2 din Acordul ratificat prin Legea nr. 70/2016 pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare se efectuează cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 4.142.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.626/2016)

 

Lista jurisdicţiilor raportoare

 

Nr. crt.

Denumire jurisdicţie raportoare

Anul iniţial al declarării informaţiilor

1.

AFRICA DE SUD

2017

2.

ARGENTINA

2017

3.

COLUMBIA

2017

4.

COREEA, REPUBLICA (COREEA de SUD)

2017

5.

GIBRALTAR

2017

6.

GUERNSEY

2017

7.

ISLANDA

2017

8.

INDIA

2017

9.

INSULELE FEROE

2017

10.

INSULA MAN

2017

11.

JERSEY, INSULA

2017

12.

LIECHTENSTEIN

2017

13.

MEXIC

2017

14.

NORVEGIA

2017

15.

SAN MARINO

2017

16.

SEYCHELLES

2017

17.

ANDORRA

2018

18.

ARABIA SAUDITĂ

2018

19

AUSTRALIA

2018

20.

BELIZE

2018

21.

BRAZILIA

2018

22

CHILE

2018

23.

CHINA

2018

24.

COSTA RICA

2018

25.

CURAÇAO

2018

26.

ELVEŢIA (CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ)

2018

27.

INDONEZIA

2018

28.

INSULELE COOK

2018

29.

ISRAEL

2018

30.

GROENLANDA

2018

31.

JAPONIA

2018

32.

LIBAN

2018

33.

MALAYSIA (MALAEZIA)

2018

34.

MAURITIUS

2018

35.

MONACO

2018

36.

MONTSERRAT

 

37.

NOUA ZEELANDA

2018

38.

PAKISTAN

2018

39.

RUSIA, FEDERAŢIA

2018

40.

SFÂNTA LUCIA

 

41.

SFANŢUL VINCENŢIU ŞI GRENADINELE

2018

42.

SAMOA

2018

43.

SINGAPORE

2018

44.

URUGUAY

2018

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.