MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 09/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 9         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 4 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

934/2017. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Prahova, Dolj, Buzău, Constanţa, Ilfov, Galaţi, Covasna, Tulcea, Mureş, Iaşi, Braşov, Brăila şi municipiul Bucureşti

 

936/2017. - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente

 

938/2017. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buziaş” la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

2. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Andi Nodiţ a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.538/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila

 

1.568/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Prahova, Dolj, Buzău, Constanţa, Ilfov, Galaţi, Covasna, Tulcea, Mureş, Iaşi, Braşov, Brăila

şi municipiul Bucureşti

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unor suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adreselor unde sunt plasate bunurile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a adăugării cărţilor funciare aferente după intabulare.

Art. 4. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, la care se modifică valorile de inventar

ca urmare a reevaluării acestora conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dezmembrării acestuia pentru constituirea unor imobile noi în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ în cadrul instituţiei militare.

Art. 6. - Se aprobă înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 6, ca urmare a constituirii unor imobile noi, prin dezmembrarea din alte bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale sau în urma reorganizărilor efectuate la nivel funcţional şi administrativ.

Art. 7. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Nicolae Nasta,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 934.


*) Anexele nr. 1-6 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 0609/2015 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau de unităţile care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea acestuia şi termenele de clasificare aferente, precum şi Hotărârea Guvernului nr. S-1000/2013 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Fondurilor Europene şi termenele de menţinere a acestora în nivelurile de secretizare, acte normative care nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman

secretar de stat

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 936.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, precum şi termene de clasificare aferente

A.

 

Nr. crt.

Informaţiile, datele şi documente clasificate secrete de stat, nivel STRICT SECRET

Termenul de clasificare

1.

Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate 1)

50 de ani

2.

Informaţiile provenind de la alte autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinaţia lor, care conţin informaţii secrete de stat de nivel strict secret

în conformitate cu termenul stabilit de emitent

3.

Informaţiile elaborate, la solicitarea instituţiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securităţii naţionale, referitoare la situaţii de urgenţă, de mobilizare şi de conflict armat

50 de ani

 

1) Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate poate fi încadrat de către instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea ministerului şi într-o clasă ori nivel de secretizare mai mic, potrivit celui mai înalt nivel de secretizare a informaţiilor protejate, conform prevederilor art. 120 alin. (2) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nr. crt.

Informaţiile, datele şi documente clasificate secrete de stat, nivel STRICT SECRET

Termenul de clasificare

4.

Informaţiile elaborate, la solicitarea instituţiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securităţii naţionale, referitoare la domeniul prevenirii şi combaterii terorismului

50 de ani

5.

Informaţiile elaborate, la solicitarea instituţiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securităţii naţionale, referitoare la domeniul apărării şi/sau siguranţei naţionale

50 de ani

6.

Documentare, buletine informative, notificări şi informări specifice domeniilor de activitate ale ministerului provenind de la autorităţile sau instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, clasificate la acest nivel de secretizare

în conformitate cu termenul stabilit de emitent

7.

Informaţiile clasificate la acest nivel de secretizare al altor state sau organizaţii internaţionale, pentru care statul român şi-a asumat obligaţia de protecţie

în conformitate cu termenul stabilit de emitent

8.

Alte informaţii a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securităţii naţionale

în conformitate cu termenul stabilit de emitent

 

B.

 

Nr. crt.

Informaţiile, datele şi documente clasificate secrete de stat, nivel SECRET

Termenul de clasificare

1.

Programul de prevenire şi apărare a scurgerii de informaţii clasificate 2)

30 de ani

2.

Informaţiile provenind de la alte autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinaţia lor, care conţin informaţii secrete de stat de nivel secret

în conformitate cu termenul stabilit de emitent

3.

Informaţiile elaborate, la solicitarea instituţiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune securităţii naţionale, referitoare la situaţii de urgenţă, de mobilizare şi de conflict armat

30 de ani

4.

Informaţiile elaborate, la solicitarea instituţiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune securităţii naţionale, referitoare la domeniul prevenirii şi combaterii terorismului

30 de ani

5.

Informaţiile elaborate, la solicitarea instituţiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competenţă, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune securităţii naţionale, referitoare la domeniul apărării şi/sau siguranţei naţionale

30 de ani

 

2) Programul da prevenire a scurgerii de informaţii clasificate poate fi încadrat de către instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea ministerului şi într-o clasă ori nivel de secretizare mai mic, în funcţie de nivelul maxim de clasificare a informaţiilor pe care le cuprinde după completare, conform anexei nr. 10 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nr. crt.

Informaţiile, datele şi documente clasificate secrete de stat, nivel SECRET

Termenul de clasificare

6.

Documentare, buletine informative, notificări şi informări specifice domeniilor de activitate ale ministerului provenind de la autorităţile sau instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, clasificate la acest nivel de secretizare

în conformitate cu termenul stabilit de emitent

7.

Informaţiile clasificate la acest nivel de secretizare al altor state sau organizaţii internaţionale, pentru care statul român şi-a asumat obligaţia de protecţie

în conformitate cu termenul stabilit de emitent

8.

Alte informaţii a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune securităţii naţionale

în conformitate cu termenul stabilit de emitent

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buziaş” la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buziaş” la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 şi 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 11: coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Parc oraş Buziaş - teren intravilan pădure”; coloana 3 „Elemente de identificare”, subcoloana 3.1 „Adresa” va avea următorul cuprins: „Buziaş, parc”, subcoloana 3.2 „Cf. nr., nr. top.” va avea următorul cuprins: „CF 401653, top 350”, subcoloana 3.3 „MP” va avea următorul cuprins: „15562 mp”; coloana 5 „Valoare inventar” va avea următorul cuprins: „Valoare teren = 14.901 lei”; coloana 6 „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.L. Buziaş nr. 96/26.10.2017”;

- la poziţia nr. 16: coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Parc oraş Buziaş cu Colonada - teren intravilan şi construcţie Colonada parc oraş Buziaş”; coloana 3 „Elemente de identificare”, subcoloana 3.1 „Adresa” va avea următorul cuprins: „Buziaş, parc”, subcoloana 3.2 „CF. nr., nr. top.” va avea următorul cuprins: „CF 401654, top 392/1”, subcoloana 3.3 „MP” va avea următorul cuprins: „76056 mp”; coloana 5 „Valoare inventar” va avea următorul cuprins: „Valoare totală = 5.583.927 lei, valoare teren = 5.253.329 lei, valoare construcţie = 330.598 lei” şi coloana 6 „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.L Buziaş nr. 96/26,10.2017”;

- la poziţia nr. 22: coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins „Parc oraş Buziaş Lighet - teren intravilan - pădure”; coloana 3 „Elemente de identificare”, subcoloana 3.1 „Adresa” va avea următorul cuprins - „Buziaş, parc”, subcoloana 3.2 „CF. nr., nr. top.” va avea următorul cuprins: „CF 401670, top 312/1”, subcoloana 3.3 „MP” va avea următorul cuprins - „29075 mp”; coloana 5 „Valoare inventar” va avea următorul cuprins - „Valoare teren = 27.840 lei” şi coloana 6 „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.L. Buziaş nr. 96/26.10.2017”;

- la poziţia nr. 30: coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Parc oraş Buziaş - teren intravilan - pădure”; coloana 3 „Elemente de identificare”, subcoloana 3.1 „Adresa” va avea următorul cuprins: „Buziaş, parc”, subcoloana 3.2 „CF. nr., nr. top,” va avea următorul cuprins: „CF 401652, top 346/1/1”, subcoloana 3.3 „MP” va avea următorul cuprins: „122548 mp”; coloana 5 „Valoare inventar” va avea următorul cuprins: „Valoare teren = 117.343 lei” şi coloana 6 „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.L. Buziaş nr. 96/26.10.2017”;

- la poziţia nr. 43: coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Sala de sport Victoria - construcţii administrative şi social culturale şi teren aferent”; coloana 3 „Elemente de identificare”, subcoloana 3.1 „Adresa” va avea următorul cuprins: „Buziaş, Str. Principală nr. 10H”, subcoloana 3.2 „CF. nr., nr. top.” va avea următorul cuprins: „CF 400645, top 404/1/1 a/1”, subcoloana 3.3 „MP” va avea următorul cuprins: „18826 mp”; coloana 5 „Valoarea inventar” va avea următorul cuprins: „Valoare totală = 1.464.862 iei, valoare teren= 1.300.347 lei, valoare construcţie = 164,515 lei” şi coloana 6 „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.L. Buziaş nr. 96/26.10.2017”;

- la poziţia nr. 48: coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Strada 22 Decembrie - drum şi teren aferent”; coloana 3 „Elemente de identificare”, subcoloana 3.1 „Adresa” va avea următorul cuprins: „Buziaş, strada 22 Decembrie”, subcoloana 3.2 „CF. nr., nr. top.” va avea următorul cuprins: „CF 405631”, subcoloana 3.3 „MP” va avea următorul cuprins: „2.353 mp”; coloana 5 „Valoare inventar” va avea următorul cuprins: „Valoare totală = 496.386 lei, valoare teren = 162.526 lei, valoare construcţie = 333.860 lei” şi coloana 6 „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.L. Buziaş nr. 96/26.10.2017”;

- la poziţia nr. 49: coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Strada 6 Martie - drum şi teren aferent”; coloana nr. 3 „Elemente de identificare”, subcoloana 3.1 „Adresa” va avea următorul cuprins: „Buziaş, strada 6 Martie”, subcoloana 3.2 „CF. nr., nr. top.” va avea următorul cuprins: „CF 404038, CF 405626, top 406”, subcoloana 3.3 „MP” va avea următorul cuprins: „2.769 mp”; coloana 5 „Valoare Inventar” va avea următorul cuprins: „Valoare totală = 553.459 lei, valoare teren = 191.260 lei, valoare construcţie = 362.199 lei” şi coloana 6 „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.L. Buziaş nr. 96/26.10.2017”;

- la poziţia nr. 53: coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Strada Avram Iancu - drum şi teren aferent”; coloana 3 „Elemente de Identificare”, subcoloana 3.1 „Adresa” va avea următorul cuprins: „Buziaş, strada Avram Iancu”, subcoloana 3.2 „CF. nr., nr. top.” va avea următorul cuprins: „CF 405224, CF 405624, CF 405032, TOP 391”, subcoloana 3.3 „MP” va avea următorul cuprins: „26376 mp”; coloana 5 „Valoare inventar” va avea următorul cuprins: „Valoare totală = 5.318.821 lei, valoare teren = 1.821.839 lei, valoare construcţie = 3.496.982 lei” şi coloana 6 „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.L. Buziaş nr. 96/26.10.2017”;

- la poziţia nr. 54: coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Strada Bisericii - drum şi teren aferent”; coloana 3 „Elemente de identificare”, subcoloana 3.1 .Adresa” va avea următorul cuprins: „Buziaş, Strada Bisericii”, subcoloana 3.2 „CF. nr., nr. top.” va avea următorul cuprins: „CF 405627, top 463/1”, subcoloana 3.3 „MP” va avea următorul cuprins: „3.041 mp”; coloana 5 „Valoare inventar” va avea următorul cuprins „Valoare totală = 701.118 lei, valoare teren = 210.047 lei, valoare construcţie = 491.071 lei” şi coloana 6 „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.L. Buziaş nr. 96/26.10,2017”;

- la poziţia nr. 61: coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Strada Florilor - drum şi teren aferent”; coloana 3 „Elemente de identificare”, subcoloana 3.1 „Adresa” va avea următorul cuprins: „Buziaş, Strada Florilor”, subcoloana 3.2 „CF. nr., nr. Top” va avea următorul cuprins: „CF 405033, top 362, CF 404892, top 361”, subcoloana 3.3 „MP” va avea următorul cuprins: „14.694 mp”; coloana 5 „Valoare inventar” va avea următorul cuprins: „Valoare totală = 1.951.199 lei, valoare teren = 1.014.942 lei, valoare construcţie = 936.257 lei” şi coloana 6 „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.L. Buziaş nr. 96/26.10.2017”;

- la poziţia nr. 83: coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Strada Spitalului - drum şi teren aferent”; coloana 3 „Elemente de identificare”, subcoloana 3.1 Adresa” va avea următorul cuprins: „Buziaş, Strada Spitalului”, subcoloana 3.2 „CF. nr., nr. top.” va avea următorul cuprins: „CF 405635, top 464/8, CF 405043”, subcoloana 3.3 „MP” va avea următorul cuprins: „13.669 mp”; coloana nr. 5 „Valoare inventar” va avea următorul cuprins: „Valoare totală = 1.874.880 lei, valoare teren = 944.143 lei, valoare construcţie = 930.737 lei” şi coloana 6 „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.L. Buziaş nr. 96/26.10.2017”;

- la poziţia nr. 89: coloana 2 „Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: „Piaţa Victoriei - drum şi teren aferent”; coloana 3 „Elemente de identificare”, subcoloana 3.1 „Adresa” va avea următorul cuprins: „Buziaş, Piaţa Victoriei”, subcoloana 3.2 „Cf. nr., nr. top.” va avea următorul cuprins: „CF 403538”, subcoloana 3.3 „mp” va avea următorul cuprins: „4.277 mp”; coloana 5 „Valoare inventar” va avea următorul cuprins: „Valoare totală = 1.143.800 lei, valoare teren = 295.420 lei, valoare construcţie = 848,380 lei” şi coloana 6 „Situaţie juridică actuală” va avea următorul cuprins: „H.C.L. Buziaş nr. 96/26.10.2017”;

b) după poziţia nr. 149 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 150, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 938.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buziaş

 

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

COD

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

şi darii în folosinţă

Valoare inventar

Situaţie juridică actuală

Adresa

CF nr., nr. top.

MP

0

1

2

3

4

5

6

3.1

3.2

3.3

150

DS

Aleea Spitalului - drum şi teren aferent

Buziaş, Aleea Spitalului

404925/464/5

778

1912

Valoare totală = 57.058 lei

Valoare teren = 53.738 lei

Valoare construcţie = 3.320 lei

H.C.L. Buziaş nr. 96/26.10.2017

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Andi Nodiţ a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

 

Având în vedere propunerea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul formulată prin Adresa nr. 13.511/MRP din 22 decembrie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/23.149/R.B. din 22 decembrie 2017, şi Avizul favorabil nr. 70.644/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul de către domnul Andi Nodiţ,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andi Nodiţ exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2018.

Nr. 2.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.204/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 11 octombrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 4 decembrie 2017.

Nr. 1.538.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bălileşti - sectoarele cadastrale nr. 21 şi 32;

b) unitatea administrativ-teritorială Buzoeşti - sectorul cadastral nr. 75:

c) unitatea administrativ-teritorială Corbi - sectoarele cadastrale nr. 3, 4 şi 9;

d) unitatea administrativ-teritorială Leordeni - sectoarele cadastrale nr. 17, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 45, 46, 47, 62, 63, 64, 65, 68 şi 69;

e) unitatea administrativ-teritorială Mărăcineni - sectorul cadastral nr. 23;

f) unitatea administrativ-teritorială Merişani - sectoarele cadastrale nr. 33, 50, 61,62 şi 73;

g) unitatea administrativ-teritorială Suseni - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 3, 5. 8, 35, 36, 37. 38, 39, 43, 44 şi 45.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 13 decembrie 2017.

Nr. 1.568.


*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: ARGEŞ

UAT: BĂLILEŞTI

Sectoare: 21,32


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.