MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 10/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 10         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

928/2017. - Hotărâre privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 şi 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

 

962/2017. - Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

963/2017. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Drum de legătură DN 5 - Şoseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61+400”, judeţul Giurgiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.565/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

 

3.254/2017. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

5.658/2017. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 şi 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 68/2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 şi 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011, ratificat prin Legea nr. 68/2012.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 928.

 

*) Traducere.

 

Sigla

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MFP

Cabinet ministru

 

Bucureşti, 13 aprilie 2017

 

Domnului Arup Banerji, director

Regiunea Europa şi Asia Centrală

Banca Mondială

 

Ref.: România - Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială

Împrumut Nr. 8056 RO

Restructurare Acord de împrumut

 

Stimate domnule Banerji,

În baza concluziilor misiunii de monitorizare efectuate de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi a întâlnirii noastre care a avut loc pe parcursul vizitei dumneavoastră în România, având în vedere stadiul actual al proiectului şi evoluţiile în cadrul acestuia, la solicitarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS), dorim să propunem o nouă restructurare a acordului de împrumut, după cum urmează:

- anularea a 3 indicatori care stau la baza tragerii din împrumut a sumei de 65 mii. EUR [IDT 3, IDT 12 şi IDT 10 b)], aceştia neputând fi îndepliniţi în calendarul actual al împrumutului, aşa cum a fost planificat; şi

- retransferarea a 10 mii. EUR de la categoria 2) la categoria 1) a împrumutului, respectiv la IDT 9), având în vedere decizia recentă a MMJS de a finanţa din fonduri europene funcţionarea sistemului informatic actual pentru plata beneficiilor sociale şi dezvoltarea noului modul/sistem. Această soluţie financiară este detaliată de către MMJS în planul de dezvoltare al sistemului informatic pentru beneficiile de asistenţă socială, plan care urmează a fi transmis Băncii spre aprobare, în perioada următoare.

Vă adresăm rugămintea de a lua în considerare restructurarea propusă, numai în cazul în care Banca nu va fi de acord cu cererea MMJS privind extinderea datei-limită de tragere a sumelor din împrumut cu un an, menţionată pe parcursul ultimei misiuni de supraveghere şi pe care o reiterăm prin prezenta.

MMJS a reconfirmat angajamentul ferm de a accelera implementarea proiectului, în vederea realizării indicatorilor de rezultat rămaşi, şi astfel creşterea nivelului tragerilor în cadrul împrumutului. În acest sens, am fost informaţi că 4 indicatori [IDT 6 a), 11a), 14 şi 17], în sumă totală de 75 mii. EUR, sunt în curs de realizare, cu şanse de îndeplinire până la sfârşitul lunii mai 2017, aşa cum a fost planificat.

În aşteptarea răspunsului dumneavoastră prompt, rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru orice detalii suplimentare, după cum este necesar.

 

Cu deosebită consideraţie,

Viorel Ştefan,

ministrul finanţelor publice

 

 

 

Biroul Băncii Mondiale, România

Clădirea UTI

Tel. 021 201 03 11

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Str. Vasile Lascăr

Fax 021 201 03 38

Asociaţia de Dezvoltare Internaţională

Sectorul 2, 020492

 

Domnului Viorel Ştefan,

Bucureşti, România

 

ministrul finanţelor publice

 

 

Bucureşti, România

 

 

 

 

2 iunie 2017

 

Stimate domnule ministru,

Ref.: România - Împrumut nr. 8056 RO Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială

Anulare parţială a unor sume din împrumut

 

 

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România („împrumutatul”) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca”), destinat proiectului la care se face referire mai sus, din data de 8 iulie 2011. De asemenea, ne referim la scrisoarea dumneavoastră din 13 aprilie 2017, prin care se solicită anularea parţială a unor sume din împrumut şi modificarea indicatorilor pe baza cărora se efectuează tragerile din împrumut.

Prin prezenta suntem de acord cu amendarea Acordului de împrumut, după cum urmează:

1. În conformitate cu prevederile secţiunii 7.01 din Condiţiile generale aplicabile Acordului de împrumut, prin prezenta Banca anulează începând cu 13 aprilie 2017 sumele alocate categoriilor de cheltuieli prevăzute în secţiunea IV. A.2 din anexa 2 astfel: suma de 65 mii. EUR de la categoria (1) „Plăţi în cadrul Programului de cheltuieli eligibile (PCE)”.

Tabelul privind tragerea sumelor împrumutului prevăzut la secţiunea IV. A.2 din anexa 2 la Acordul de împrumut a fost revizuit în mod corespunzător, tabelul actualizat fiind anexat la prezenta scrisoare (anexa nr. 1).

2. Tabelul privind indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile prevăzut la partea B.2 (a) din secţiunea IV din anexa 2 la Acordul de împrumut se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta scrisoare.

Comisionul de angajament aplicat la suma totală anulată încetează a se acumula începând cu data de 13 aprilie 2017.

Graficul de amortizare prevăzut în anexa 3 la Acordul de împrumut urmează a fi revizuit de Bancă ca urmare a acestei anulări, iar graficul revizuit va fi transmis în cel mai scurt timp.

Toate celelalte prevederi ale Acordului de împrumut rămân valabile şi în vigoare.

 

Cu stimă,

Elisabetta Capannelli,

manager de ţară, Biroul Băncii Mondiale din România

 

ANEXA Nr. 1

 

Împrumut nr. 8.056 - RO

Tabelul privind tragerea sumelor împrumutului revizuit

 

 

Categorie

Suma din împrumut alocată

(exprimată în EUR)

Procentul din cheltuieli care va fi finanţat

1) Plăţi în cadrul PCE

422.000.000

Suma până la limita tragerii prevăzută în tabelul de la paragraful B.2(a) al acestei secţiuni

2) Bunuri, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă, inclusiv audit, instruire şi costuri operaţionale în cadrul părţii 2 a Proiectului

13.000.000

100%

Sumă anulată începând din 13 aprilie 2017

65.000.000

Anulat conform secţiunii 7.01 din Condiţiile generale

SUMA TOTALĂ

500.000.000

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile (IDT)

Limita trageri

(exprimată în EUR)

1) Forma adoptată a Planului de acţiuni aferent Strategiei privind reforma în domeniul asistentei sociale este diseminată de MMFPS.

25.000.000

2) ANPS produce 3 rapoarte lunare de monitorizare a celor 4 programe din cadrul PCE (alocaţia pentru susţinerea familiei, indemnizaţia de creştere a copilului, VMG şi alocaţia de stat pentru copii).

25.000.000

3) ANPS produce 3 rapoarte lunare de performanţă a managementului pentru programele destinate familiilor cu venituri reduse şi acestea sunt utilizate la nivelul managementului MMFPS şi ANPS.

Anulat

4) Cel puţin 90% din beneficiarii de alocaţii de susţinere a familiei sunt plătiţi, prin ANPS, pentru două luni consecutive, în conformitate cu procedurile armonizate de testare a mijloacelor şi prin aplicarea pragului de eligibilitate mai redus.

25.000.000

5) Cel puţin 90% din beneficiarii de indemnizaţii pentru creşterea copilului care intră în program începând cu 1 ianuarie 2011 Sunt plătiţi, prin ANPS, pentru două luni consecutive, prin folosirea unui venit de înlocuire de 75%.

25.000.000

6a) În vederea îmbunătăţirii aranjamentelor instituţionale pentru susţinerea Programului privind venitul minim de incluziune: (i) MMFPS a emis Ordinul ministrului pentru numirea echipei de implementare a Programului privind venitul minim de incluziune şi (ii) ANPS a adoptat planul de dezvoltare a sistemului informatic pentru sistemul de asistenţa socială, incluzând modulul aferent Programului privind venitul minim de incluziune,

10.000.000

6b) În vederea îmbunătăţirii ţintirii şi acoperirii grupurilor sărace: (i) împrumutatul a aprobat legislaţia secundară pentru implementarea Programului privind venitul minim de incluziune; (ii) MMFPS a emis liniile directoare operaţionale pentru aplicarea Programului privind venitul minim de incluziune; şi (iii) contractul de consultanţă pentru dezvoltarea modulului aferent Programului privind venitul minim de incluziune înainte de aprilie 2018 este semnat şi în vigoare,

15.000.000

7a) În vederea creşterii alocaţiilor bugetare pentru populaţia săracă, MFP a alocat pentru Programul privind venitul minim de incluziune, prin Strategia fiscal-bugetară 2017-2019, fonduri în valoare de cel puţin 2,1 mld lei şi de 2,4 mld lei, în 2018 şi, respectiv, 2019.

10.000.000

7b) În vederea creşterii alocaţiilor bugetare pentru populaţia săracă, împrumutatul a aprobat şi a transmis Parlamentului proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2018 prin care a alocat pentru Programul privind venitul minim de incluziune fonduri în valoare de cel puţin 2,1 mld lei.

15.000.000

8) Procedurile armonizate de testare a mijloacelor adoptate pentru VMG, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutoarele de căldură sunt diseminate.

25.000.000

9) Criteriile armonizate medico-psihosociale de evaluare a încadrării în grad şi tip de handicap şi în grad de invaliditate sunt adoptate şi diseminate.

12.000.000

10a) ANPS a efectuat cel puţin o campanie de inspecţie tematică privind pensiile de invaliditate.

10.000.000

10b) Cel puţin 90% din persoanele certificate pentru primirea de beneficii sociale pentru handicap sunt plătite prin ANPS, cel puţin o lună.

Anulat

11a) Cel puţin 90% din noile aplicaţii pentru programele pentru familiile cu venituri reduse şi, respectiv, pentru programele de politică familială primite în luna anterioară studiului de verificare sunt în conformitate cu liniile directoare operaţionale privind o aplicaţie unică.

15.000.000

11 b) În vederea îmbunătăţirii prevenirii erorilor şi fraudei în obţinerea beneficiilor de asistenţă socială, ANPS: (i) a emis protocolul pentru accesarea informaţiilor deţinute de ANAF privind veniturile aplicanţilor, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor personale în vigoare; şi (ii) a verificat veniturile declarate pe propria răspundere de către familiile sau gospodăriile aplicante cu datele, obţinute de la ANAF, privind veniturile lunare, anterior emiterii plăţilor, pentru cel puţin 90% din noii aplicanţi pentru cel puţin 2 luni consecutive.

10.000.000

12) Costurile administrative şi de participare a beneficiarilor programelor bazate pe testarea mijloacelor sunt reduse cu 15% faţă de valoarea de referinţă.

Anulat

13) Cel puţin o campanie de inspecţie tematică se realizează pentru fiecare din următoarele programe: VMG, indemnizaţia de handicap, alocaţia pentru susţinerea familiei, ajutoarele de căldură şi indemnizaţia de creştere a copilului.

25.000.000

14) Planul de acţiuni pentru remedieri este adoptat de ANPS pentru a implementa recomandările din: (i) evaluarea independentă privind integritatea şi acurateţea informaţiilor din SAFIR; şi (ii) studiul de fezabilitate privind verificarea încrucişată a datelor din SAFIR cu alte baze de date.

25.000.000

15) Cel puţin 90% din beneficiarii de VMG sunt plătiţi prin ANPS pentru două luni consecutive.

25.000.000

16) Crearea unui registru central cu o bază naţională de date privind persoanele cu handicap.

25.000.000

17a) ANPS a revizuit şi a implementat un sistem de sesizări pentru Inspecţia Socială şi a efectuat o rundă de inspecţii utilizând noul sistem de sesizări.

5.000.000

17b)ANPS a efectuat o rundă de inspecţii utilizând o politică de sancţiuni uniformă pentru beneficiile de asistenţă socială.

10,000.000

17c) ANPS a efectuat o rundă de inspecţii utilizând noile competenţe de control.

10.000.000

18) ANPS derulează încrucişarea bazelor de date incluzând o perioadă de cel puţin 3 luni între datele referitoare la programele privind indemnizaţia de creştere a copilului, VMG, alocaţia pentru susţinerea familiei şi alocaţia de stat pentru copii din sistemul SAFIR şi informaţiile relevante referitoare la identitate şi venit derivate din bazele de date administrate de către Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, ANAF şi Registrul naţional de evidenţă a populaţiei şi listele de nereguli depistate pe fiecare program sunt transmise Inspecţiei Sociale pentru verificare şi pentru a propune măsuri de remediere (rezultat).

50.000.000

19) Investigaţia bazată pe risc, pentru a detecta eroarea şi frauda, este folosită de către Inspecţia Socială pentru programele destinate familiilor cu venituri reduse, pentru indemnizaţia de creştere a copilului şi indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap.

25.000.000

 

 

Biroul Băncii Mondiale, România

Clădirea UTI

Tel. 021 201 03 11

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Str. Vasile Lascăr

Fax 021 201 03 38

Asociaţia de Dezvoltare Internaţională

Sectorul 2, 020492

 

Domnului Attila György,

Bucureşti, România

 

secretar de stat

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

 

 

Bucureşti, România

 

 

 

 

21 septembrie 2017

 

Stimate domnule György,

 

Ref.: România - Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială

Împrumut nr. 8.056 RO

Graficul de amortizare

 

În completarea scrisorii noastre din 2 iunie 2017 transmise domnului Viorel Ştefan, prin prezenta vă informăm că anexa 3 din Acordul de împrumut menţionat mai sus nu necesită nicio modificare ca urmare a anulării parţiale a unor sume din împrumut. Cuprinsul acestei anexe 3 rămâne aşa cum a fost prevăzut iniţial.

Dorim de asemenea să confirmăm că, având în vedere opţiunea de rambursare a împrumutului într-o singură tranşă, suma capitalului care va face obiectul rambursării la data finală de maturitate va fi cunoscută după închiderea împrumutului şi va cuprinde sumele trase din împrumut până la data închiderii (inclusiv sumele trase pe parcursul perioadei de graţie de 4 luni după data-limită de tragere, perioadă în care mai sunt permise trageri din împrumut).

 

Cu stimă,

Tatiana Proskuryakova,

manager de ţară,

Biroul Băncii Mondiale din România

 

Ministerul Finanţelor Publice

Cabinet secretar de stat

 

Bucureşti, 27 septembrie 2017

 

Ref.: România - Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială

Împrumut nr. 8.056 RO

Anulare parţială în cadrul sumelor împrumutului

 

Stimată doamna Proskuryakova,

Prin prezenta avem plăcerea să confirmăm primirea scrisorilor Băncii din 2 iunie 2017 şi, respectiv, 21 septembrie 2017 referitoare la anularea parţială a 65 mii. EUR din împrumutul menţionat mai sus, precum şi la graficul de amortizare al acestuia.

 

Cu stimă,

Attila György,

secretar de stat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin, (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. XV din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă tariful, structurat pe nivele de tarifare, pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, constând în: eliberare de informaţii, extrase de registru şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii şi copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Informaţiile şi documentele prevăzute în anexă sunt eliberate cu titlu gratuit autorităţilor şi instituţiilor publice, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, precum şi misiunilor diplomatice acreditate şi altor persoane juridice prevăzute de lege.

(2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberează cu titlu gratuit jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă informaţii punctuale înregistrate în registrul comerţului.

(3) Informaţiile eliberate jurnaliştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă, în condiţiile alin. (2), pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice.

(4) Informaţiile, extrasele de registru şi certificatele constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, se furnizează în limba română.

Art. 3. - (1) Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, tariful, structurat pe nivele de tarifare, pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de documente prin fax, prin poştă, în ţară, precum şi expedierea de documente, prin poştă, în străinătate, cu/fără confirmare de primire, se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

(2) Serviciile de transmitere de acte şi informaţii prin e-mail se prestează cu titlu gratuit.

Art. 4. - În cazul în care se achită o sumă în plus faţă de suma stabilită prin prezenta hotărâre, aceasta se va restitui potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale colectează tarifele aferente unor activităţi şi/sau fonduri cu destinaţie specială şi le virează în contul persoanelor juridice beneficiare, prevăzute de lege.

(2) Persoanele juridice beneficiare sau, după caz, cele care administrează fondurile cu destinaţie specială prevăzute la alin. (1) suportă comisioanele percepute, inclusiv de oficiile registrului comerţului, pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemului de decontare şi plăţi, aferente colectării şi virării tarifelor prevăzute la alin. (1).

Art. 6. - (1) Tariful se poate achita în numerar, prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului şi online, prin portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

(2) Tariful se poate achita şi prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar.

Art. 7. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. 6 alin. (2) se aplică de la data la care interconectarea Sistemului naţional electronic de plată cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este operaţională.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 24 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Sofia Mariana Moţ,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ilan Laufer

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 962.

 

ANEXĂ

 

Tariful, structurat pe nivele de tarifare, pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 

Nr. crt.

Denumirea operaţiunii

Tarif

- lei -

1.

Cerere eliberare de informaţii (durata de funcţionare, capital social, administratori, asociaţi/acţionari, activitate principală, activitate secundară, activităţi autorizate; administratori/reprezentanţi pentru sucursale/subunităţi/ sedii secundare; directori/cenzori; informaţii din situaţiile financiare anuale disponibile, alte informaţii, după caz, date înregistrate în registrul comerţului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat)

20/firmă

2.

Cerere eliberare certificat constatator/extras de registru

45

3.

Cerere eliberare raport istoric despre o firmă

250/firmă

4.

Cerere eliberare date statistice şi informaţii pentru serii de firme grupate în funcţie de un criteriu*)

9/criteriu/firmă

5.

Cerere copii certificate

4 + 0,2/pagină certificată

6.

Cerere copii

0,2/pagină copie

 

Pentru cererea de eliberare de informaţii prevăzute la pct. 1 se vor furniza indicatorii financiari: cifra de afaceri, profit/pierdere brut(ă), profit/pierdere net(ă), număr mediu de salariaţi, active imobilizate total.

Informaţiile specificate la pct. 3 şi 4 vor fi eliberate în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, în funcţie de complexitatea solicitării.


*) Pentru serii de firme grupate în funcţie de un criteriu se vor furniza informaţii privind denumirea, numărul de ordine în registrul comerţului, sediul social, starea firmei şi informaţia utilizată drept criteriu de selecţie.

Nivelul de tarifare se reduce în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii:

- între 101 şi 1.000 de firme: reducere 30%;

- între 1.001 şi 10.000 de firme: reducere 60%;

- peste 10.000 de firme: reducere 80%.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Drum de legătură DN 5 - Şoseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61+400”, judeţul Giurgiu

 

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Drum de legătură DN 5 - Şoseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61+400”, judeţul Giurgiu, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 

PRIM-MINISTRU

 

 

MIHAI TUDOSE

 

 

Contrasemnează:

 

Ministrul transporturilor,

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Ministrul finanţelor publice

Felix Stroe

Sirma Caraman,

Ionuţ Misa

 

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 963.

 

ANEXĂ

 

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum de legătură DN 5 - Şoseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61+400”

 

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. - D.R.D.P. Bucureşti

Amplasament: judeţul Giurgiu

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

 

mii lei

198.327

 

(în preţuri la data de 14.04,2017/1 euro = 4,5231 lei)

din care:

 

 

 

 

 

- construcţii-montaj (C+M):

 

mii lei

168.070

 

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

 

 

 

 

Anul I

 

mii lei

89.164/74.035

 

Anul II

 

mii lei

109.163/94.035

 

Capacităţi:

 

 

 

 

- Lungime totală drum:

 

km

5.72

 

din care: - lungime drum de legătură

 

km

5,10

 

- lungime drum reabilitat/lărgit

 

km

0,62

 

- Lăţime totală drum:

 

m

22,10

 

din care: - lăţime platformă:

 

m

19,50

 

- lăţime parte carosabilă:

 

m

4 x 3,50

 

- Structuri casetate

 

buc.

2

 

- Intersecţii la nivel tip giratorie

 

buc.

2

 

- Parcare stânga/dreapta

 

buc.

1

 

Durata de realizare a investiţiei:

 

luni

24

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului P100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea, după cum urmează;

a) unitatea administrativ-teritorială Năruja - sectorul cadastral nr. 19;

b) unitatea administrativ-teritorială Nereju - sectorul cadastral nr. 45;

c) unitatea administrativ-teritorială Rugineşti - sectorul cadastral nr. 27. Art. 2, - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.565.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VRANCEA

UAT: NĂRUJA Sector: 19

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,

în baza dispoziţiilor art. 68 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Contribuabilii prevăzuţi la titlul IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, în baza datelor din contabilitate, au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Registrul de evidenţă fiscală se completează şi de către contribuabilii prevăzuţi la art. 60 pct. 1 lit. a) şi d) din Codul fiscal.

(2) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri.

(3) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot completa în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri sau îşi pot îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi au optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final, potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal, nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală.

(4) în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri, obligaţiile referitoare la Registrul de evidenţă fiscală îi revin asociatului desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

Art. 2. - (1) Registrul de evidenţă fiscală are ca scop înscrierea informaţiilor care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declaraţia privind venitul realizat din România.

(2) în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi entităţilor supuse regimului transparenţei fiscale, informaţiile din Registrul de evidenţă fiscală stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale.

Art. 3. - (1) Registrul de evidenţă fiscală se completează anual cu totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent, pentru întreaga perioadă de activitate desfăşurată în anul fiscal precedent, până la data depunerii Declaraţiei privind venitul realizat din România, dar nu mai târziu de termenul de depunere stabilit de lege.

(2) Registrul de evidenţă fiscală se completează astfel încât să permită identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate pentru determinarea venitului net anual/pierderii nete anuale, care să corespundă cu cel/cea cuprins/cuprinsă în Declaraţia privind venitul realizat din România sau în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, după caz, şi în orice altă declaraţie rectificativă depusă ulterior.

(3) Registrul de evidenţă fiscală se ţine, după caz, pe fiecare sursă de venit din cadrul fiecărei categorii de venit, astfel încât venitul brut şi cheltuielile deductibile determinate anual să corespundă cu cele înscrise în Declaraţia privind venitul realizat din România sau în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, după caz.

(4) în cazul în care contribuabilul are mai multe surse de venit, evidenţa se ţine pe fiecare sursă de venit în cadrul aceluiaşi registru de evidenţă fiscală.

(5) Detalierea elementelor de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale evidenţiate în Registrul de evidenţă fiscală se efectuează în funcţie de necesităţile proprii ale acestuia şi de specificul activităţii.

Art. 4. - (1) înregistrarea venitului brut anual în Registrul de evidenţă fiscală se efectuează în funcţie de natura activităţii, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.

(2) Constituie venit brut anual totalul veniturilor în bani şi în natură realizate în cadrul unui an fiscal, altele decât cele prevăzute la art. 62 şi, respectiv, la art. 68 alin. (3) din Codul fiscal. Evaluarea veniturilor în natură se efectuează la preţul pieţei sau la preţul stabilit prin expertiză, în funcţie de locul şi la data primirii acestora

(3) TVA colectată potrivit regulilor prevăzute în titlul Vii „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Codul fiscal nu reprezintă venit şi nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală.

Art. 5. - (1) Cheltuielile deductibile anual se evidenţiază în Registrul de evidenţă fiscală, după caz, în funcţie de natura acestora, pe fiecare sursă din fiecare categorie de venit, astfel încât să corespundă cu cele înscrise în Declaraţia privind venitul realizat din România sau în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, după caz.

(2) Constituie cheltuieli deductibile cele efectuate în scopul desfăşurării activităţii şi care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 68 alin. (4) din Codul fiscal.

(3) Constituie cheltuieli deductibile limitat cheltuielile efectuate în condiţiile prevăzute la art. 68 alin. (5) din Codul fiscal.

(4) Nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscala şi nu sunt cheltuieli deductibile:

a) cheltuielile care depăşesc limitele prevăzute la art. 68 alin. (5) din Codul fiscal;

b) cheltuielile efectuate în condiţiile prevăzute la art. 68 alin. (7) din Codul fiscal.

(5) Nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea acestor cheltuieli se efectuează la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75 din Codul fiscal, de organul fiscal competent.

(6) TVA dedusă potrivit regulilor prevăzute în titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Codul fiscal, nu reprezintă cheltuială şi nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală.

Art. 6. - Registrul de evidenţă fiscală se modifică ori de câte ori se constată diferenţe cu privire la veniturile şi/sau cheltuielile înregistrate iniţial, până la data depunerii declaraţiei rectificative.

Art. 7. - Contribuabilii pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă scrisă sau electronică, cu respectarea modelului şi conţinutului prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 8. - (1) Registrul de evidenţă fiscală se întocmeşte într-un singur exemplar de către contribuabili, fără a se lăsa rânduri libere, completându-se câte o filă din modelul prevăzut în anexa nr. 1, după caz, pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.

(2) Modelul, conţinutul, caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare ale Registrului de evidenţă fiscală sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Registrul de evidenţă fiscală se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii, fie în formă scrisă, fie în format electronic.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 19 decembrie 2017.

Nr. 3.254.

 

ANEXA Nr. 1

 

Modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală

 

Anul .............

 

Rectificare

 

Sursa de venit/categorie de venit

 

- model –

 

Nr. crt.

Elemente de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale

Valoare

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare ale Registrului de evidenţi fiscală

 

1. Denumire: Registru de evidenţă fiscală

2. Format: A4/t1.

3. Caracteristici de tipărire: carnete de 100 file, numerotate automat

4. Se utilizează de către contribuabili pentru înscrierea informaţiilor care au stat la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale.

5. Se întocmeşte într-un exemplar.

6. Circulă la contribuabil pentru justificarea calculului venitului net anual/pierderii nete anuale.

7. Se arhivează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic

 

În temeiul prevederilor art. 92 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 14 august 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisiile de evaluare menţionate la alin. (1) sunt formate din reprezentanţi ai Direcţiei generale inspecţie şi control, Direcţiei generale învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţiei generale educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţiei generale minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţiei generale economice, Compartimentului audit intern.”

2. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de contestaţii este constituită din 3 membri şi 2 supleanţi, numiţi prin ordin de serviciu de către secretarul de stat desemnat să coordoneze activitatea de evaluare, dintre reprezentanţi ai Direcţiei generale inspecţie şi control, Direcţiei generale învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţiei generale educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţiei generale minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţiei generale economice, Compartimentului audit intern, alţii decât cei din comisia de evaluare.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală inspecţie şi control, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală economică, Compartimentul audit intern.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Martan Pop

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 5.658.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.