MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 11/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 11         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

942/2017. - Hotărâre privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor

 

949/2017. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

 

952/2017. - Hotărâre privind trecerea unor părţi de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi transmiterea acestora în folosinţa gratuită a Asociaţiei Române pentru Transparenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.824/2017. - Ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

3.725/C/2017. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

 

5.645/2017. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 alin. (3) şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul naţional de gestionare a deşeurilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Planul naţional de gestionare a deşeurilor conţine şi Programul naţional de prevenire a generării deşeurilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 18 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Ministrul transporturilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Felix Stroe

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Ministrul cercetării şi inovării,

Sirma Caraman,

Puiu-Lucian Georgescu

secretar de stat

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Ministrul apelor şi pădurilor,

Gigel Paraschiv,

Adriana-Doina Pană

secretar de stat

Ministrul economiei,

p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Gheorghe Şimon

Alexandru Pugna,

Ministrul afacerilor externe,

secretar de stat

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul turismului,

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Mircea-Titus Dobre

Ilan Laufer

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

p. Ministrul sănătăţii,

Victor Negrescu

Corina Silvia Pop,

Ministrul energiei,

secretar de stat

Toma-Florin Petcu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul finanţelor publice,

Petre Daea

Ionuţ Mişa

 

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 942.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prevederile art. 2 din normele metodologice se aplică începând cu împlinirea unui termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.253/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 790 din 10 noiembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Lucian Şova

Ministrul economiei,

Gheorghe Şimon

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ilan Laufer

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 949.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. beneficiarii plăţii:

a) operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, care au obligaţia de a accepta şi cârdurile ca instrument de plată, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă;

b) comercianţi - persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de

10.000 euro, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României la data de 31 decembrie a anului precedent;

2. semnul privind acordarea avansului în numerar - autocolant furnizat de instituţiile acceptante care se afişează la intrarea în locaţia punctului de încasare în care îşi desfăşoară activitatea persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar;

3. serviciile de utilitate publică - serviciile prestate consumatorului final pentru care operatorii economici furnizori au obligaţia de a accepta încasări şi prin intermediul cârdurilor, din următoarele domenii:

a) energie electrică şi termică, gaze naturale;

b) salubritate, apă-canal;

c) telefonie fixă şi mobilă.

Art. 2.-(1) Avansul lin numerar se acordă utilizatorilor de cârd, în limita prevăzută de ordonanţa de urgenţă şi a sumei existente în casă, disponibilă pentru furnizarea avansului în numerar, odată cu iniţierea unei operaţiuni de plată cu cârdul la terminalele instalate în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante.

(2) Operaţiunile care trebuie efectuate în cazul acordării de avansuri în numerar sunt:

a) pentru aparatele de marcat electronice fiscale:

1. avansul în numerar este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „avans în numerar”;

2. se emite bonul fiscal pe care se evidenţiază, alături de bunurile şi/sau serviciile achiziţionate, avansul în numerar acordat utilizatorului de cârd şi, dacă este cazul, comisionul perceput. Pentru această operaţiune este selectată numai modalitatea de plată „cârd”;

3. după emiterea bonului fiscal prevăzut la pct. 2 se eliberează utilizatorului de cârd suma solicitată şi se emite cu aparatul de marcat electronic fiscal un document, pe care se evidenţiază avansul în numerar acordat, respectiv suma de bani extrasă din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor;

4. documentul prevăzut la pct. 3 se ataşează chitanţei emise de terminalul de plată şi se păstrează de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar;

b) terminalul de plată consemnează, în mod distinct, pe chitanţa emisă, avansul în numerar acordat.

Art. 3. - (1) Pentru plata obligaţiilor către beneficiarii plăţii, aceştia sunt obligaţi să accepte la plată cârduri de debit şi cârduri de credit, dar pot accepta la plată şi alte instrumente de plată electronică cu acces la distanţă.

(2) Obligaţia beneficiarilor plăţii, prevăzută la art. 1 alin. (1) şi

(3) din ordonanţa de urgenţă, este valabilă la toate punctele de încasare ale acestora.

(3) Beneficiarii plăţii care acceptă la plată cârduri informează persoana solicitantă cu privire la suma maximă care poate fi furnizată ca avans în numerar.

Art. 4. - (1) Pentru a asigura efectuarea plăţilor cu cârduri, beneficiarii plăţii încheie contracte cu instituţiile acceptante, care efectuează şi dotarea cu terminalele de plată.

(2) Termenul prevăzut la art. 2 alin, (1) din ordonanţa de urgenţă începe să curgă de la data solicitării, cu condiţia existenţei unui contract de acceptare la piaţă încheiat între instituţia acceptantă şi beneficiarii plăţii.

Art. 5. - (1) în contractele încheiate cu instituţiile acceptante se prevăd tipurile de obligaţii de plată care se pot achita la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cârdurilor, iar în cazul în care se acordă avans în numerar, condiţiile de furnizare a acestuia.

(2) Beneficiarii plăţii au obligaţia de a informa utilizatorul de cârd cu privire la serviciile prestate prin intermediul terminalului, precum şi de a comunica, la solicitarea utilizatorului de cârd, informaţii cu privire fa obligaţiile de piaţă afe acestuia.

Art. 6. - Tipul şi amplasarea terminalelor prin intermediul cărora se pot achita obligaţii de plată, precum şi cheltuielile cu administrarea şi operarea acestora se stabilesc prin contractele încheiate cu instituţiile acceptante.

Art. 7. - Beneficiarii plăţii stabilesc, prin contractele încheiate cu instituţiile acceptante, schimburile de informaţii necesare între cele două părţi pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului de încasări şi de avansuri în numerar la terminalele de plată, prevăzut la art. 1 din ordonanţa de urgenţă.

Art. 8. - (1) Pentru plăţile iniţiate cu cârduri prin intermediul terminalelor de plată, instituţiile acceptante asigură emiterea unei chitanţe, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările organizaţiilor de cârduri, care reprezintă pentru utilizatorul de cârd dovada plăţii.

(2) în cazul instituţiilor publice, operatorul de la ghişeul la care este montat terminalul de plată eliberează, în afara chitanţei prevăzute la alin. (1), un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii.

(3) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată, prevăzut la alin. (2), se tipăreşte în două exemplare, care sunt semnate de către operatorul de la ghişeu, din care un exemplar se înmânează utilizatorului de cârd.

(4) Din momentul emiterii documentului prevăzut la alin. (1), răspunderea pentru virarea sumelor plătite cu cârduri în conturile beneficiarilor plăţii revine instituţiilor acceptante.

(5) Pentru plăţile iniţiate cu cârduri prin internet, beneficiarii plăţii asigură transmiterea către utilizatorul de cârd a unui document în format electronic, care cuprinde defalcarea sumei totale plătite pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii.

Art. 9. - (1) Derularea operaţiunilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Orice utilizator de cârd, în relaţia cu beneficiarii plăţii, are acces exclusiv la informaţiile privind propria persoană.

Art. 10 - (1) Sumele reprezentând obligaţiile de plată încasate de instituţiile publice sunt transferate de către instituţiile acceptante într-un cont colector al băncii - analitic cont beneficiar în aceeaşi zi sau, în cazul plăţilor efectuate după o anumită oră stabilită prin contract, cel târziu în prima zi lucrătoare de la achitarea acestor sume prin intermediul cârdurilor.

(2) Instituţiile acceptante au obligaţia virării totalului sumelor cuvenite instituţiilor publice beneficiare într-un cont de disponibilităţi deschis pe numele instituţiilor respective la Trezoreria Statului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut înregistrarea sumelor respective în contul colector prevăzut la alin. (1).

(3) Transmiterea informaţiilor privind plăţile colectate se realizează conform contractului de acceptare la plată.

(4) în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibilităţi prevăzut la alin. (2), instituţiile publice beneficiare au obligaţia virării acestor sume în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.

(5) Instituţiile publice beneficiare au obligaţia de a efectua zilnic operaţiunile specifice de închidere de zi pentru tranzacţiile efectuate prin terminalele de plată, prevăzute în contractele încheiate, la nivelul tuturor terminalelor de piaţă pe care le gestionează.

Art. 11. - Sumele reprezentând obligaţiile de plată pentru serviciile de utilitate publica sunt virate în contul beneficiarilor plăţii în aceeaşi zi sau cel mai târziu a două zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul cârdurilor, în cazul în care plăţile se fac după o anumită oră stabilită prin contractele încheiate cu băncile acceptante de cârduri.

Art. 12. - Instituţiile acceptante au obligaţia să informeze plătitorul în legătură cu termenul maximal în care se sting obligaţiile de plată, în cazul achitării acestora prin intermediul cârdurilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor părţi de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi transmiterea acestora în folosinţa gratuită a Asociaţiei Române pentru Transparenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor părţi de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute În anexa nr. 1, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat a! bunurilor din domeniul public ai statului a părţilor de imobil prevăzute la art. 1.

Art. 3. - (1) Se aprobă transmiterea, pe o perioadă de 15 ani, a părţilor de imobil prevăzute la art. 1, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în folosinţa gratuită a Asociaţiei Române pentru Transparenţă, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ, pentru funcţionarea sediului acesteia.

(2) După expirarea perioadei de 15 ani sau în cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobil potrivit alin. (1), dreptul de folosinţă gratuită al Asociaţiei Române pentru Transparenţă încetează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 - Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, după numărul curent 72 se introduce un nou număr curent, numărul curent 73, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului şi adresa

Teren - mp -

„73

Imobil parţial etaj 3 situat în Bucureşti, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, suprafaţă locativă: 338,75 mp

146,00”

 

2. La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, numărul curent 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea imobilului şi adresa

Teren - mp -

„86

Imobil parţial şi garaj situat în Bucureşti, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1

1.583”

 

Art. 6. - La anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării” la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, numărul curent 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Poz. HG

Denumirea imobilului şi adresa

Teren aferent rămas - mp -

„55

86

Imobil parţial şi garaj situat în Bucureşti, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1

1.583”

 

Art. 7. - Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 952.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţilor de imobil aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”,care frec din domeniul privai al statului în domeniul public al statului

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. MFP

Denumirea

Codul de clasificaţie

Adresa părţilor de imobil care trec în domeniul public al statului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

Va fi atribuit ulterior.

Părţi dintr-un imobil 1

8.29.07

Municipiul Bucureşti,

bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, etaj 3, sectorul 1

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat “,

Bucureşti, str. Moliere nr. 6-8, sector 1

CUI 2351555

- LOT.52, suprafaţă utilă 10,22 mp, cote-părţi comune 30/10.000, cotă teren indiviz. 4,41 mp;

CF: 225767-C1-U55

6.025.60 lei valoare imobil

11.088,77 lei valoare teren

- LOT.54, suprafaţă utilă 7, 83 mp, cote-părţi comune 23/10.000, cotă teren indiviz. 3,37 mp;

CF: 225767-C1-U57

4.616,48 lei valoare imobil

8.473,73 lei valoare teren

- LOT.55, suprafaţă utilă 49,61 mp, cote-părţi comune 144/10.000, cotă teren indiviz. 21,38 mp;

CF: 225767-C1-U58

29.249,49 lei valoare imobil

53.759,15 lei valoare teren

- LOT.56, suprafaţă utilă 34.72 mp, cote-părţi comune 101/10.000, cotă teren indiviz. 14,96 mp;

CF: 225767-C1-U59

20.470,52 lei valoare imobil

37.616.32 lei valoare teren

- LOT.57, suprafaţă utilă 62,75 mp, cote-părţi comune 182/10.000, cotă teren indiviz. 27,05 mp;

CF: 225767-C1-U60

36.996,69 lei valoare imobil

68.016,14 lei valoare teren

- LOT.58, suprafaţă utilă 46,36 mp, cote-părţi comune 135/10.000, cotă teren indiviz. 19,98 mp;

CF: 225767-C1-U61

27.333.33 lei valoare imobil

50.238,91 lei valoare teren

- LOT.59, suprafaţă utilă 31,86 mp, cote-părţi comune 93/10.000, cotă teren indiviz. 13.73 mp;

CF: 225767-C1-U62

18.784,30 lei valoare imobil

34.523,54 lei valoare teren

- LOT.60, suprafaţă utilă 95,4 mp, cote-părţi comune 277/10.000, cotă teren indiviz. 41,12 mp;

CF: 225767-C1-U63

56.246,76 lei valoare imobil

103.394.60 lei valoare teren

Suprafaţă totală utilă: 338,75 mp

 


1 Etajul 3 al imobilului situat în bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, a fost dezmembrat în mai multe loturi locative individuale.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţilor de Imobil aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, care se transmit în folosinţa gratuită a Asociaţiei Române pentru Transparenţă

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. MFP

Denumirea

Adresa părţilor de imobil care trec în domeniul public al statului

Persoana juridică care administrează imobilul

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale părţilor de imobil

Valoarea de inventar

Vor fi atribuite ulterior.

Părţi dintr-un imobil

Municipiul Bucureşti,

bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, etaj 3, sectorul 1

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat1,

municipiul Bucureşti,

str. Moliere nr. 6-8, sector 1

CUI 2351555

Asociaţia Română pentru Transparenţă,

municipiul Bucureşti,

bd. Nicolae Bălcescu nr. 21, et. 2, sector 1,

CF 12486550

- LOT.52, suprafaţă utilă 10,22 mp, cote-părţi comune 30/10.000, cotă teren indiviz. 4,41 mp;

CF: 225767-C1-U55

6.025.60 lei valoare imobil

11.088,77 lei valoare teren

- LOT.54, suprafaţă utilă 7,83 mp, cote-părţi comune 23/10.000, cotă teren indiviz. 3,37 mp;

CF: 225767-C1-U57

4.616,48 lei valoare imobil

8.473,73 lei valoare teren

- LOT.55, suprafaţă utilă 49,61 mp, cote-părţi comune 144/10.000, cotă teren indiviz. 21,38 mp;

CF: 225767-C1-U58

29.249,49 lei valoare imobil

53.759,15 lei valoare teren

- LOT.56, suprafaţă utilă 34.72 mp, cote-părţi comune 101/10.000, cotă teren indiviz. 14,96 mp;

CF: 225767-C1-U59

20.470,52 lei valoare imobil

37.616.32 lei valoare teren

- LOT.57, suprafaţă utilă 62,75 mp, cote-părţi comune 182/10.000, cotă teren indiviz. 27,05 mp;

CF: 225767-C1-U60

36.996,69 lei valoare imobil

68.016,14 lei valoare teren

- LOT.58, suprafaţă utilă 46,36 mp, cote-părţi comune 135/10.000, cotă teren indiviz. 19,98 mp;

CF: 225767-C1-U61

27.333.33 lei valoare imobil

50.238,91 lei valoare teren

- LOT.59, suprafaţă utilă 31,86 mp, cote-părţi comune 93/10.000, cotă teren indiviz. 13.73 mp;

CF: 225767-C1-U62

18.784,30 lei valoare imobil

34.523,54 lei valoare teren

- LOT.60, suprafaţă utilă 95,4 mp, cote-părţi comune 277/10.000, cotă teren indiviz. 41,12 mp

CF: 225767-C1-U63

56.246,76 lei valoare imobil

103.394.60 lei valoare teren

Suprafaţă totală utilă: 338,75 mp

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 

În conformitate cu prevederile art. 55 şi 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2008, cu modificările şi

completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrului culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte modalitatea de numire a persoanelor împuternicite să controleze activitatea fiecărei autorităţi, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 4, art. 7 alin. (2) şi (3) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2008, cu modificările şi completările ulterioare, să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, potrivit legii.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, utilizat de către persoanele împuternicite potrivit art. 6, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire a formularului tipizat menţionat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Se aprobă modelul legitimaţiei de control, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. - (1) Evidenţa legitimaţiilor de control se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, într-un registru special în care se vor menţiona, pentru fiecare legitimaţie, seria, numărul de ordine, numele, prenumele, seria şi numărul BI/CI, funcţia titularului şi instituţia în cadrul căreia este angajat.

(2) Orice modificări referitoare la datele de identificare, precum şi cu privire la funcţia deţinută de agenţii constatatori se comunică de către instituţia al cărei angajat este titularul legitimaţiei de control compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în vederea anulării, modificării şi consemnării în registrul special.

Art. 6. - Agenţii constatatori sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale, la propunerea compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale,

Art. 7. - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va contracta, în conformitate cu prevederile legale, serviciile de achiziţionare a formularului tipizat pentru procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi cele de achiziţionare a legitimaţiilor de control pentru persoanele împuternicite.

Art. 8. - Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi persoanele numite potrivit art. 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării.

 

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

 

Bucureşti, 8 decembrie 2017.

Nr. 2.824.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR

 

 

(1) MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

Str................ nr................, bl................

L.S.

Regim special

Seria ............... nr................

 

PROCES-VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor

 

Nr................ din ...............

            Încheiat astăzi: ............... ziua ............... luna ............... anul ..............., în localitatea ...............

Subsemnatul(a)/Subsemnații, ............. ……………………………………………………………..(numele și prenumele),

în calitate de ............... la ..............., împuternicit(ă)/împuterniciți cu Legitimația de control nr................ din anul ..............., în baza prevederilor ..............., în urma controlului efectuat la ............... din localitatea ..............., adresa ..............., am constatat următoarele:

autoritatea ............... (denumirea), cu sediul social în localitatea ..............., adresa ..............., sectorul/județul ..............., CUI ..............., din data de ..............., a săvârșit următoarea/următoarele faptă/fapte: ...............  la data de ..............., în localitatea ..............., în următoarele împrejurări: ...............

Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contravenție, fiind prevăzută/prevăzute de dispozițiile art................ alin. (...) lit......) din ..............., și este/sunt sancționată/sancționate de prevederile art................ alin. (...) lit......) din ................

În consecință, stabilesc/stabilim AVERTISMENT/AMENDĂ ............... (cifre și litere)/ ............... lei.

 

Agent constatator/Agenți constatatori,
.............................................
Martor,
...............
Contravenient,
...............

 

Alte mențiuni: ...............

Contravenientul a formulat următoarele obiecții:

...............

...............

 

Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ..............., fiul/fiica lui ............... și al/a ..............., născut/născută la data de ............... în ..............., domiciliat/domiciliată în ..............., str................ nr................, bl................, sc................, et................, ap................, sectorul/județul ..............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ............... nr................, eliberat/eliberată de ............... la data de ..............., CNP ................

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ...............

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției, se va depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

 

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat contravenientului astăzi ...............,/va fi comunicat contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.

(2) ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ

Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, în contul ..............., deschis la ..............., iar copia dovezii executării plății va fi depusă la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

În caz de neachitare a amenzii în termenul menționat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

 

 

Agent constatator/Agenți constatatori,

.............................................
Martor,
...............
Am primit procesul-verbal și înștiințarea de plată.
Contravenient,
...............

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria ............... nr................

Caracteristici tehnice:

- fiecare formular de proces-verbal se tipărește, pe față, în 3 exemplare;

- hârtie autocopiativă de culoare albă, roz, verde, scrisă cu cerneală de culoare albastră, neagră;

- format A4;

- sistem de înscriere propriu: seria M.C.I.N. nr. 0.000.001;

- formularele se leagă în blocuri lipite a câte 50 de seturi de procese-verbale, diferite;

 

- formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât și pe copii.

 

ANEXA Nr. 3

 

LEGITIMAȚIE
- model –

 

Coperta

Interior

FOTO

LEGITIMAȚIE de control

Legitimație nr............. /data .................. 
Instituția al cărei angajat este agentul constatator
.................. 
Numele ...................... 
Prenumele .................. 
Funcția ....................... 
BI/CI seria .................. nr................,
eliberat/eliberată de ............... la data de ................,
este împuternicit să controleze activitatea autorităților cu privire la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2008, cu modificările și completările ulterioare, să constate contravenții și să aplice sancțiuni, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Ministrul culturii și identității naționale,
..................

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Culturii și Identității Naționale

 

Vize anuale*

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

 

Interior

Emitentul legitimației va fi Ministerul Culturii și Identității Naționale.


* Se vizează la Ministerul Culturii și Identității Naționale.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

 

Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 3.725/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii este unitatea de achiziţii publice centralizate care realizează achiziţiile centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea acesteia şi asigură personal, bunuri, lucrări şi servicii necesare îndeplinirii unor activităţi specifice Ministerului Justiţiei şi sistemului administraţiei penitenciare.

Art. 2. - Activităţile organizatorice şi funcţionale ale Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii sunt reglementate de legislaţia specifică sistemului administraţiei penitenciare şi constau în:

a) achiziţia centralizată de bunuri, lucrări şi servicii care sunt destinate uneia sau mai multor unităţi din sistemul administraţiei penitenciare;

b) achiziţia în nume propriu de bunuri, lucrări şi servicii;

c) atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru în numele şi pentru alte unităţi din sistemul administraţiei penitenciare;

d) preluarea fără plată a bunurilor realizate în atelierele de producţie din unităţi ale sistemului penitenciar şi redistribuirea acestora fără plată în alte unităţi ale sistemului penitenciar;

e) asigurarea personalului şi/sau a autovehiculelor destinate transportului operativ al persoanelor private de libertate transferate între unităţile sistemului penitenciar;

f) asigurarea personalului şi/sau a autovehiculelor destinate transportului de persoane şi mărfuri pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Justiţiei;

g) asigurarea suportului logistic pentru gestionarea arhivei neoperative a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, conform reglementărilor specifice;

h) paza şi apărarea depozitelor şi a punctelor de lucru, supravegherea persoanelor private de libertate în scopul preîntâmpinării sustragerii acestora de la executarea pedepsei închisorii;

i) administrarea patrimoniului, a valorilor materiale şi băneşti ale unităţii;

j) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate;

k) perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului propriu, în conformitate cu prevederile actelor normative, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei, deciziilor directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

l) aplicarea întocmai a normelor legale care reglementează domeniul de activitate al sistemului penitenciar;

m) asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă;

n) asigurarea condiţiilor şi măsurilor corespunzătoare privind fumatul în spaţiile deschise din cadrul instituţiei;

o) asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea apariţiei bolilor profesionale şi a accidentelor de muncă.

Art. 3. - În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii colaborează cu:

a) unităţile sistemului administraţiei penitenciare şi structurile din cadrul Administraţiei Naţionale â Penitenciarelor;

b) Ministerul Justiţiei, cu instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei şi securităţii naţionale, precum şi cu alte organe şi organizaţii guvernamentale şi neguvemamentale, în limita competenţelor sale.

 

CAPITOLUL II

Personalul cu funcţii de conducere

 

SECŢIUNEA 1

Directorul unităţii

 

Art. 4. - (1) Conducerea unităţii se exercită de către directorul unităţii, în conformitate cu prevederile legale şi în baza fişei postului, întocmită de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform modelului prevăzut în anexă, şi aprobată de ministrul justiţiei.

(2) Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţia de director al unităţii se dispun prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 5. - Directorul unităţii conduce întreaga activitate a acesteia şi reprezintă unitatea în raporturile cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor stabilite de lege, de ministrul justiţiei şi de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 6. - Directorul are calitatea de ordonator terţiar de credite, pe care o poate delega în condiţiile legii directorului adjunct sau altor persoane desemnate în acest scop, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil.

Alt! 7. - (1) Directorul unităţii are următoarele atribuţii principale:

a) realizează conducerea de ansamblu a sectoarelor din cadrul unităţii, luând măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, şi asigură aplicarea prevederilor legale în domeniul de activitate al unităţii;

b) aprobă regulamentul de ordine interioară al unităţii;

c) stabileşte programul zilnic de lucru al personalului unităţii şi urmăreşte modul în care acesta este respectat;

d) organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine;

e) dispune cu privire la încadrarea, numirea, eliberarea din funcţie în vederea numirii în altă funcţie, suspendarea, punerea la dispoziţie, încetarea raporturilor de serviciu/muncă pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul contractual din unitate, conform competenţelor legale de gestiune a resurselor umane;

f) coordonează activitatea Consiliului de conducere al unităţii;

g) coordonează organizarea sistemului de control managerial;

h) aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, funcţionarilor publici cu statut special din unitate, conform competenţelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii, şi aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalului contractual din unitate;

i) angajează cheltuieli în limita creditelor de angajament repartizate şi utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiei publice şi cu respectarea dispoziţiilor legale;

j) răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii unităţii;

k) răspunde de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei şi în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

l) răspunde de activitatea persoanelor cu atribuţii şi responsabilităţi în cadrul compartimentelor de specialitate pentru operaţiunile de angajare, lichidare şi ordonanţare, a persoanelor autorizate care efectuează plăţile, pe baza documentelor ordonanţate de către ordonatorul de credite, şi a persoanelor desemnate pentru exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu, după primirea avizului conform al ordonatorului secundar de credite;

m) realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale conform prevederilor legale;

n) răspunde de elaborarea periodică sau la solicitarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a altor instituţii de materiale centralizatoare, situaţii statistice, documente de analiză sau de informare;

o) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la al nivel, conform reglementărilor în vigoare;

p) ia măsurile ce se impun pentru asigurarea integrităţii patrimoniului unităţii;

q) organizează şi ţine ia zi contabilitatea şi transmite la termen, către ordonatorul de credite ierarhic superior, situaţiile financiare privind patrimoniul aflat în administrare şi execuţia bugetară;

r) organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice;

s) organizează şi ţine la zi evidenţa patrimoniului, conform reglementărilor legale;

t) analizează permanent execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

u) ia măsuri pentru dimensionarea şi repartizarea corectă şi în conformitate cu prevederile legale a cheltuielilor, îndeosebi a celor de personal, astfel încât să fie asigurată desfăşurarea în condiţii de normalitate a activităţii unităţii;

v) răspunde de realitatea şi exactitatea datelor din situaţiile lunare privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi de transmiterea acestora către organele abilitate, cu avizul ordonatorului secundar de credite la data, în formatul şi structura solicitate, potrivit prevederilor legale.

w) ia măsurile ce se impun în ceea ce priveşte realizarea de venituri, conform prevederilor legale;

x) răspunde de derularea achiziţiilor centralizate pentru sistemul penitenciar în conformitate cu prevederile legale;

y) organizează, îndrumă şi coordonează activităţile de menţinere a capacităţii de intervenţie şi acţiune a unităţii, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unităţii de la starea organizatorică de pace la starea organizatorică de război, potrivit legii;

z) ia măsurile necesare pentru protecţia informaţiilor clasificate potrivit legii şi asigură punerea în aplicare a programelor de prevenire â scurgerilor de informaţii clasificate, asigurând colaborarea cu personalul autorităţii desemnate de securitate pe probleme de competenţe specifice;

aa) ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;

bb) ia măsurile necesare pentru asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind preşedintele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă.

(2) Prin decizie, directorul stabileşte condiţiile în care, în perioada absenţei sale, cel care îl înlocuieşte exercită atribuţiile ce îi revin în această calitate.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Directorul adjunct

 

Art. 8. - Directorul adjunct coordonează activitatea personalului din structurile logistică, achiziţii, transporturi, tipografie şi financiar-contabil şi are următoarele atribuţii principale:

a) avizează toate documentele specifice activităţilor sectoarelor aflate în coordonare;

b) propune măsuri de alocare a mijloacelor de transport ale unităţii şi ia măsuri pentru optimizarea transportului şi reducerea cheltuielilor, urmărind încadrarea în criterii de eficienţă operativă şi economică;

c) coordonează activitatea privind elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;

d) analizează periodic execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi propune măsuri corespunzătoare privind îmbunătăţirea activităţii;

e) coordonează întocmirea şi actualizarea, în condiţiile legii, a Strategiei anuale de achiziţii publice;

f) coordonează întocmirea şi actualizarea programului anual al achiziţiilor publice centralizate ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, în concordanţă cu bugetul aprobat şi situaţia bunurilor serviciilor şi lucrărilor care fac obiectul achiziţiei centralizate;

g) coordonează operaţiunile privind inventarierile periodice şi anuale, precum şi operaţiunile de evaluare a patrimoniului unităţii, pentru toate bunurile care alcătuiesc patrimoniul unităţii;

h) coordonează operaţiunile privind scoaterea din funcţiune, clasarea şi declasarea bunurilor materiale şi a mijloacelor din dotare, care îndeplinesc condiţiile legale;

i) ia măsuri pentru actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control managerial, ori de câte ori este cazul;

j) întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine;

k) avizează planurile de activităţi lunare şi anuale pentru sectoarele din subordinea sa şi analizează modul de îndeplinire a acestora;

l) îşi perfecţionează permanent pregătirea profesională pentru a fi la curent cu toate modificările legislative în domeniul său de activitate;

m) respectă dispoziţiile prevăzute de regulamentele interne cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţii;

n) respectă dispoziţiile legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, precum şi a celor cu caracter confidenţial la care are acces;

o) în lipsa directorului unităţii, coordonează întreaga activitate din cadrul unităţii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Şefii de structuri

 

Art. 9. - Numirea şi revocarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu ale şefilor structurilor din unitate se dispun conform prevederilor legale.

Art. 10. - Şefii de structuri îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

a) stabilesc obiectivele individuale, responsabilităţile şi atribuţiile personalului din subordine şi le repartizează lucrările;

b) participă şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate structurilor pe care le conduc;

c) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate structurii;

d) avizează şi prezintă şefilor ierarhici corespondenţa elaborată la nivelul structurii;

e) asigură instruirea personalului din subordine în domeniul securităţii muncii şi urmărirea respectării prevederilor din instrucţiunile proprii în acest domeniu;

f) asigură evaluarea profesională a personalului din subordine;

g) verifică şi răspund, în conformitate cu dispoziţiile legale, pentru lucrările pe care le realizează ei înşişi sau angajaţii structurii pe care o conduc, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

 

CAPITOLUL III

Categoriile de personal din cadrul unităţii

 

Art. 11. - În Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii îşi desfăşoară activitatea:

a) funcţionari publici cu statut special;

b) personal contractual.

Art. 12. - (1) Funcţionarii publici cu statut special care îşi desfăşoară activitatea în unitate se supun Statutului funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special sunt reglementate prin lege.

Art. 13. - (1) Personalul contractual din cadrul unităţii este angajat cu contract individual de muncă şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia muncii,

(2) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) este reglementată de legislaţia în vigoare, aplicabilă acestei categorii de personal,

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune

 

Art. 14. -(1) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii este organizată pe structuri de activitate.

(2) Atribuţiile şi responsabilităţile specifice funcţiilor din structura unităţii se stabilesc prin fişele posturilor.

(3) Fişele posturilor vor fi întocmite sau modificate, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexă, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

(4) în cazul modificării prezentului regulament, fişele posturilor se actualizează corespunzător, în termen de 30 de zile de la data modificării.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Compartimentul juridic

 

Art. 15. - Compartimentul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale unităţii în conformitate CU prevederile legale în vigoare.

Art. 16. - Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:

a) reprezintă instituţia, pe baza delegaţiei date de către directorul unităţii şi apără drepturile şi interesele acesteia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice;

b) redactează şi promovează acţiunile având ca obiect recuperarea sumelor datorate unităţii;

c) redactează şi prezintă conducerii unităţii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;

d) redactează şi prezintă conducerii unităţii, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind inoportunitatea

promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile unităţii;

e) propune directorului unităţii sesizarea parchetului în cazul săvârşirii unor infracţiuni în legătură cu serviciul de către personalul din unitate;

f) redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care unitatea este parte;

g) urmăreşte, în condiţiile legii, obţinerea titlurilor executorii şi ia măsurile necesare de punere în executare a acestora;

h) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a unităţii;

i) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor unităţii;

j) avizează sub aspectul legalităţii clauzele contractelor încheiate de unitate;

k) previne încălcarea dispoziţiilor legale prin acordarea vizei de specialitate pe contracte, ordine, decizii de personal privind încadrarea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu, decizii de imputare, hotărâri;

l) întocmeşte şi trimite instanţelor de judecată sau organelor de urmărire penală procesele-verbale de îndeplinire a procedurilor de citare a unităţii şi solicită organelor judiciare soluţiile dispuse în cauzele cercetate, pe care le comunică structurii resurse umane şi formare profesională în vederea stabilirii situaţiei raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, respectiv punerea la dispoziţie, pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii, sau suspendarea din funcţie, pe perioada arestării preventive, conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare;

m) colaborează cu celelalte structuri ale unităţii pentru rezolvarea solicitărilor primite din sfera de competenţă a acestora, formulând puncte de vedere referitoare la modul de interpretare a unor norme juridice;

n) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şt, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;

o) întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea unităţii;

p) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor În vigoare;

q) gestionează informaţiile clasificate secrete de stat şi de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. - În cadrul compartimentului sunt constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Compartimentul secretariat şi arhivă

 

Art. 18. - (1) Compartimentul secretariat şi arhivă organizează primirea, înregistrarea şi arhivarea corespondenţei unităţii, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) în îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, compartimentul colaborează cu celelalte structuri din cadrul unităţii, precum şi cu structuri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din celelalte unităţi subordonate acesteia, potrivit sferei sale de competenţă, în vederea soluţionării în termen legal a tuturor solicitărilor care îi sunt adresate.

(3) Circuitul corespondenţei este asigurat prin aplicaţia de secretariat a documentelor, cu respectarea procedurilor specifice de lucru şi a prevederilor legale în vigoare.

Art. 19. - Compartimentul secretariat şi arhivă are următoarele atribuţii:

a) asigură circuitul documentelor stabilit prin proceduri specifice de lucru aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin organizarea eficientă a primirii, înregistrării, repartizării spre soluţionare şi expedierii acestora;

b) primeşte, înregistrează, se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor, prin repartizarea acestora spre soluţionare structurilor din unitate, în funcţie de obiectul acestora/rezoluţia conducerii unităţii, şi expediază răspunsurile către petiţionari, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) soluţionează petiţiile adresate conducerii unităţii care intră în competenţa sa;

d) asigură activitatea de relaţii cu publicul la nivelul unităţii;

e) asigură arhivarea şi păstrarea documentelor în arhiva neoperativă a unităţii;

f) face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în colaborare cu celelalte structuri din cadrul unităţii;

g) primeşte şi verifică dosarele pregătite pentru arhivare cu documentele neoperative create de toate structurile din unitate şi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în conformitate cu Instrucţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităţii şi cu alte prevederi legale;

h) pregăteşte pentru arhivare dosarele cu documentele create în cadrul compartimentului, în conformitate cu Instrucţiunile de prelucrare arhivistică a documentelor create în activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate şi cu Nomenclatorul dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităţii;

i) conlucrează cu toate structurile din cadrul unităţii, în vederea asigurării condiţiilor optime de predare, păstrare, selecţionare şi transfer al dosarelor de arhivă;

j) ţine şi păstrează evidenţa ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise de conducerea Ministerului Justiţiei şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, separat pe cele două categorii, în ordinea primirii lor, în registrul de evidenţă a documentelor şi în fişa de evidenţă, în strictă concordanţă cu dispoziţiile în vigoare, şi ia măsuri de distribuire a documentelor care reglementează activitatea sistemului penitenciar către structurile unităţii;

k) respectă dispoziţiile privind confecţionarea, modul de folosire, evidenţa, păstrarea şi verificarea existenţei sigiliilor, precum şi inventarierea acestora;

l) ţine evidenţa fa zi a personalului aflat în concediu de odihnă şi, suplimentar, a celui aflat în concediu de studii, concediu fără plată, concediu medical, învoiri sau misiuni şi întocmeşte documentaţia subsecventă;

m) întocmeşte şi predă, până la data de întâi a fiecărei luni, structurii financiar-contabile situaţia prezenţei personalului în luna anterioară;

n) redactează decizia zilnică pe unitate în format electronic în baza proiectelor transmise de structurile unităţii şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

o) organizează şi participă la şedinţele consiliului de conducere al unităţii şi întocmeşte documentele aferente;

p) organizează şi participă la audienţele acordate de către directorul unităţii sau de către persoana desemnată de acesta, notând în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, şi ţine evidenţa termenelor de soluţionare a audienţelor;

q) întocmeşte note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice şi alte materiale

Art. 20. - În cadrul compartimentului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Compartimentul Informaţii clasificate

 

Art. 21. - Compartimentul informaţii clasificate are următoarele atribuţii:

1. În domeniul elaborării, multiplicării şi evidenţei datelor şi informaţiilor clasificate:

a) face propuneri şi supune aprobării conducerii Administraţiei Naţionale â Penitenciarelor normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate;

b) asigură, potrivit prevederilor legale în vigoare, multiplicarea şi evidenţa tuturor informaţiilor clasificate emise sau deţinute de unitate;

c) asigură evidenţa documentelor clasificate emise, primite sau expediate de unitate;

d) avizează procesele-verbale de distrugere a informaţiilor clasificate emise sau deţinute de unitate, întocmite potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) verifică modul de întocmire şi redactare a documentelor clasificate emise de unitate;

f) face propuneri în vederea elaborării Nomenclatorului arhivistic;

g) întocmeşte Programul de prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate deţinute, iar, după avizarea acestuia de către autoritatea desemnată de securitate competentă potrivit legii, asigură punerea în aplicare a acestuia.

2. În domeniul coordonării şi controlului măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul unităţii;

a) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate structurile acesteia;

b) îndeplineşte atribuţiile structurii de securitate prevăzute la art. 31 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) coordonează şi participă la procesul de inventariere a documentelor secrete de stat şi de serviciu existente în unitate.

Art. 22. - În cadrul compartimentului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă

 

Art. 23. - (1) Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii:

a) controlează şi îndrumă activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă în unitate;

b) formulează propuneri pentru includerea în proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare dotării unităţii cu maşini, instalaţii, utilaje, echipament de protecţie şi substanţe chimice, precum şi pentru realizarea măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

c) informează, anual şi ori de câte ori este cazul, conducerea unităţii şi Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în legătură cu modul de îndeplinire a obligaţiilor legale ce îi revin în activitatea legată de prevenirea situaţiilor de urgenţă;

d) propune temele referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţă, ce sunt incluse în programele de pregătire a personalului unităţii;

e) participă la cercetarea cauzelor situaţiilor de urgenţă din unitate;

f) urmăreşte respectarea normelor privind situaţiile de urgenţă în proiectele pentru noile obiective de investiţii, modernizări şi extinderi;

g) colaborează cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile.

(2) Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii în domeniul prevenirii incendiilor:

a) elaborează şi actualizează documentele unităţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

b) asigură instruirea în acest domeniu a personalului din unitate, precum şi a persoanelor private de libertate care desfăşoară activităţi productive sau de deservire în cadrul unităţii;

c) întocmeşte la începutul fiecărui an temele de pregătire referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor, care se postează pe platforma de e-learning a unităţii;

d) asigură arhivarea documentelor specifice;

e) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru asigurarea mijloacelor de intervenţie la incendiu, a echipamentelor de protecţie la incendiu, verificarea maşinilor şi instalaţiilor din punctul de vedere al protecţiei împotriva incendiilor;

f) prevede anual, prin planul de buget, fondurile necesare pentru perfecţionarea profesională a personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;

g) analizează situaţia statistică a incendiilor sau a altor evenimente urmate de incendii, produse în unitate, trăgând concluzii şi învăţăminte din acestea, şi informează Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă prin înaintarea dosarului de cercetare a evenimentului produs;

h) colaborează cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al eliminării cauzelor ce pot genera incendii;

i) controlează şi îndrumă activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;

j) analizează modul de desfăşurare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, eficienţa acesteia şi folosirea mijloacelor specifice din dotare, propunând măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

k) cu ocazia verificărilor şi a controalelor executate conform planificării lunare, întocmeşte o notă de control tehnic de specialitate, pe care o supune atenţiei conducerii unităţii;

l) elaborează şi verifică măsurile specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă pentru perioada sezonului secetos şi pentru perioada sezonului rece;

m) elaborează programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;

n) elaborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncă din unitate;

o) urmăreşte şi propune măsuri în scopul reglementării şi asigurării condiţiilor corespunzătoare privind fumatul în spaţiile deschise din cadrul instituţiei, conform prevederilor legala;

p) întocmeşte trimestrial şi anual sinteza activităţilor desfăşurate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, sinteză pe care o prezintă, după aprobarea de către directorul unităţii, în şedinţa consiliului de conducere;

q) până la data de 5 a lunii următoare înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Compartimentul managementul situaţiilor de urgenţă sinteza activităţilor trimestriale şi anuale desfăşurate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă;

r) elaborează procedurile specifice activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii.

(3) Structura managementul situaţiilor de urgenţă are următoarele atribuţii în domeniul protecţiei civile:

a) asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă;

b) întocmeşte şi actualizează documentele referitoare la protecţia civilă;

c) identifică şi gestionează tipurile de riscuri de pe teritoriul unităţii;

d) organizează modul de înştiinţare şi de alarmare a personalului;

e) asigură punerea în aplicare, la ordin, a măsurilor prevăzute în planul de evacuare;

f) realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranţă, pază şi ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.;

g) instruieşte personalul cu privire la modul de acţiune în cazul producerii dezastrelor şi în privinţa prevenirii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă;

h) planifică şi conduce exerciţiile şi aplicaţiile de protecţie civilă;

i) prevede anual, prin planul de buget, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de protecţie civilă;

j) întocmeşte cererile cu mijloace de transport, carburanţi-lubrifianţi, imobile, alimente şi produse de primă necesitate, spaţii pentru depozitarea bunurilor, cazarea şi aprovizionarea evacuaţilor;

k) asigură, gestionează şi păstrează informaţiile clasificate conform prevederilor legale specifice;

l) elaborează procedurile specifice activităţilor desfăşurate la nivelul unităţii.

Art. 24. - În cadrul compartimentului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Compartimentul sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului

 

Art. 25. - (1) Compartimentul sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului are următoarele atribuţii în domeniul securităţii muncii:

a) identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncâ/posturi de lucru;

b) elaborează şi actualizează, potrivit prevederilor legale în vigoare, planul de prevenire şi protecţie;

c) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;

d) propune atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;

e) verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

f) întocmeşte un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

g) elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

h) elaborează programul de instruire-testare la nivelul unităţii;

i) întocmeşte dosarul de autorizare a unităţii, în vederea obţinerii certificatului constatator din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii muncii;

j) stabileşte şi întocmeşte evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute de lege;

k) stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, tipul de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor legale privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

l) întocmeşte listele cu meseriile şi profesiile prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării, după caz;

m) întocmeşte listele cu posturile de lucru al cărui personal necesită examene medicale suplimentare, după caz;

n) întocmeşte listele cu posturile de lucru al căror personal, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită

testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic, după caz;

o) monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a instalaţiilor pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

p) identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

q) ţine evidenţa echipamentelor de muncă şi urmăreşte ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

r) comunică Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor orice eveniment, cercetează, înregistrează şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase;

s) întocmeşte raportul anual privind sinteza activităţilor de securitate şi sănătate în muncă din unitate;

t) îl informează pe directorul unităţii, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie;

u) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu prilejul vizitelor de control realizate de acesta în domeniul securităţii muncii;

v) colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie.

(2) Compartimentul sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului are următoarele atribuţii în domeniul protecţiei mediului:

a) întocmeşte documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie;

b) propune spre aprobare directorului unităţii măsurile concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate;

c) prezintă directorului unităţii informări asupra modului de realizare a activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie;

d) elaborează raportul anual privind desfăşurarea activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie şi îl transmite structurii coordonatoare din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, până la data de 15 ianuarie, pentru activităţile din anul precedent;

e) analizează, planifică resursele financiare necesare desfăşurării activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie;

f) colaborează cu agenţiile locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în domeniu.

Art. 26. - În cadrul compartimentului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Compartimentul tehnologia informaţiei şi comunicaţii

 

Art. 27. - Compartimentul tehnologia informaţiei şi comunicaţii se ocupă de gestiunea software, analiză şi programare, administrare şi securitate tehnică de calcul şi comunicaţii şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură continuitatea serviciilor informatice în unitate;

b) execută analiza de sistem şi realizează proiectul pentru componente ale sistemului informatic la nivel de unitate, propune bugetul pentru investiţiile în tehnologia informaţiei sau consiliază directorul unităţii la stabilirea acestuia;

c) cu avizul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dezvoltă programe de extragere a datelor din bazele de date ale aplicaţiilor integrate;

d) asigură implementarea şi exploatarea corespunzătoare a programelor în unitate;

e) participă la sesiunile de instruire a personalului unităţii cu ocazia dării în funcţiune a aplicaţiilor informatice;

f) întreţine şi modifică componentele sistemului informatic pe care le-a realizat, ori de câte ori consideră că este necesar, cu acordul structurii de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

g) întreţine reţeaua de calculatoare din unitate, stabileşte şi impune regulamentul general de funcţionare a reţelei;

h) supraveghează sistemul şi menţine parametrii de securitate şi confidenţialitate a datelor;

i) aplică politicile de securitate impuse de către structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în sistemul informatic al unităţii;

j) intervine, în limitele competenţelor şi posibilităţilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte şi îmbunătăţirea performanţelor acestora;

k) modernizează tehnica de calcul din unitate, menţine relaţia cu furnizorii de service şi consumabile, precum şi cu furnizorii serviciilor de mentenanţă pentru aplicaţii;

l) colaborează, prin furnizarea specificaţiilor tehnice, la pregătirea caietelor de sarcini pentru achiziţionarea tehnicii de calcul, serviciilor sau produselor specifice activităţii structurii şi participă, prin intermediul specialiştilor din comisiile desemnate în acest sens, la evaluarea ofertelor;

m) participă în comisiile de recepţie a echipamentelor informatice, a elementelor de reţea sau comunicaţii;

n) răspunde de amenajarea locaţiilor destinate echipamentelor tehnicii de calcul, conform cerinţelor tehnice ale acestora;

o) asigură buna funcţionare a tuturor aplicaţiilor ce se derulează pe calculatoarele unităţii, indiferent de provenienţa acestora: programe realizate local, primite de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau achiziţionate;

p) asigură transmiterea la termen a datelor şi informaţiilor solicitate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

q) acordă sprijin în activitatea de întreţinere a paginii web proprie unităţii;

r) efectuează copii de siguranţă pe CD-uri şi serverul central pentru datele critice care au fost stocate de utilizatori în locuri predefinite în reţea, pe server;

s) păstrează şi arhivează software-ul, documentaţiile tehnice, CD-urile cu drivere.

Art. 28. - În cadrul compartimentului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Compartimentul resurse umane şi formare profesională

 

Art. 29. - Structura resurse umane şi formare profesională are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei specifice domeniului resurselor umane, implementarea strategiei şi politicilor de personal privind recrutarea, selecţia, formarea, încadrarea, pregătirea continuă, evaluarea, cariera, motivaţia, compensarea, gestiunea şi prelucrarea automată a datelor.

Art. 30. - În domeniul de competenţă, structura resurse umane şi formare profesională are următoarele atribuţii:

a) asigură implementarea politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea şi valorificarea capitalului de resurse umane, prin programe pe termen scurt, mediu şi lung, stabilite de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

b) analizează structura personalului pe sectoare de activitate, evaluează şi stabileşte necesarul resurselor umane şi prezintă propuneri pentru reorganizarea structurală şi funcţională a unităţii, transformarea, suplimentarea sau radierea unor posturi;

c) operează în statul de organizare modificările intervenite cu privire la structura organizatorică a unităţii;

d) asigură încadrarea statului de organizare al unităţii CU personalul necesar, pe baza dinamicii de personal, prin modalităţile şi în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare;

e) realizează periodic analize, rapoarte, sinteze şi situaţii cu privire la structura personalului încadrat şi necesarul de personal;

f) elaborează proiecte de regulamente, metodologii, instrucţiuni, proceduri şi decizii, aplicabile la nivelul unităţii;

g) aplică procedurile din aria de competenţă privind concursurile de încadrare a posturilor vacante: prin avansarea în funcţii a personalului, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, din sursă externă;

h) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor ce privesc încadrările din sursă externă, prin concurs, transferuri sau repartizarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar;

i) întocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul contractual, actele adiţionale la aceste contracte, asigură procedura de informare;

j) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de numire a funcţionarilor publici cu statut special debutanţi din competenţă ca funcţionari publici cu statut special definitivi;

k) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor de modificare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă: mutare, împuternicire, avansare în funcţie, schimbare din funcţie, punere la dispoziţie, suspendare din funcţie, detaşare, delegare, trecere temporară în altă funcţie, repunerea în drepturile anterioare;

l ) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor privind acordarea drepturilor salariale şi a altor drepturi;

m) întocmeşte documentaţia pentru soluţionarea lucrărilor privind încetarea raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă;

n) asigură recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personalul necesar sistemului administraţiei penitenciare şi întocmeşte dosarele de concurs ale acestora;

o) planifică şi ţine evidenţa personalului unităţii pentru evaluarea psihologică periodică;

p) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea unităţii, în termenul prevăzut de lege;

q) urmăreşte respectarea disciplinei de stat de către structurile unităţii şi întocmeşte, la propunerea acestora, proiectele deciziilor zilnice pe unitate, cu privire la mişcarea temporară a personalului, pentru asigurarea necesarului de resurse umane în sectoarele deficitare;

r) verifică şi actualizează în statul de organizare al unităţii mişcările de personal şi modificările intervenite în cariera profesională;

s) întocmeşte şi păstrează în bune condiţii documentele de evidenţă nominală ale personalului unităţii, actualizează permanent datele cu caracter personal şi profesional de la încadrare până la încetarea raporturilor de serviciu/muncă şi înscrie datele cu caracter personal şi profesional în aplicaţia informatică de evidenţă a personalului PHR (personal human resourses);

t) eliberează, retrage, distruge şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu, a adeverinţelor provizorii, iar, în funcţie de situaţie, a ecusoanelor de identificare şi a cartelelor de acces, pentru personalul unităţii, şi efectuează periodic controlul asupra existenţei şi stării acestora;

u) gestionează activitatea referitoare la declaraţiile de avere şi interese ale personalului unităţii şi asigură realizarea procedurilor de contact şi corespondenţă cu Agenţia Naţională de Integritate;

v) întocmeşte şi înaintează la Administraţia Naţională a Penitenciarelor dosarele de pensie pentru funcţionarii publici cu statut special şi urmaşii acestora;

w) întocmeşte şi eliberează dosarele de pensie pentru personalul contractual şi urmaşii acestora, în vederea depunerii la casele de pensii teritoriale;

x) întocmeşte dosarele de rezervist pentru funcţionarii publici cu statut special cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi asigura trimiterea acestora către centrele militare de domiciliu;

y) întocmeşte pentru personalul unităţii documentaţia necesară soluţionării lucrărilor ce privesc acordarea recompenselor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare şi asigură evidenţa acestora;

z) completează, actualizează şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă modificările intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor, prin intermediul aplicaţiei informatice specifice;

aa) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cu statut special, asigură centralizarea calificativelor acordate şi întocmeşte analiza privind rezultatele evaluării anuale;

bb) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, asigură centralizarea calificativelor acordate, întocmind analiza privind rezultatele evaluării anuale şi stabileşte, potrivit prevederilor legale în vigoare, nivelul salariilor individuale ale personalului contractual;

cc) întocmeşte la termenele stabilite, precum şi la cerere documentele de evidenţă statistică privind gestiunea resurselor umane;

dd) asigură securitatea şi protecţia datelor de personal gestionate împotriva accesului neautorizat şi păstrează confidenţialitatea acestora;

ee) organizează, coordonează şi verifică activitatea de pregătire profesională a personalului şi elaborează proiectele deciziilor directorului unităţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a personalului;

ff)  elaborează diagnoza nevoilor de formare în baza rezultatelor profesionale ale personalului şi a perspectivelor de dezvoltare instituţională;

gg) identifică nevoile de pregătire profesională a personalului, pe baza analizei informaţiilor din diagnoza nevoilor

de formare, şi face solicitările şi propunerile de alocare a resurselor financiare;

hh) coordonează şi asigură desfăşurarea stagiilor de practică în unitate de către elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ care formează personal pentru sistemul administraţiei penitenciare;

ii) planifică, coordonează şi monitorizează desfăşurarea programelor stabilite pentru perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi, inclusiv procesul de evaluare la încheierea stagiului;

jj) stabileşte planurile tematice pentru pregătirea prin discipline de sprijin;

kk) avizează şi centralizează programele întocmite de către şefii ierarhici privind pregătirea de specialitate prin discipline de sprijin;

II) întocmeşte planurile tematice pentru pregătirea fizică şi pentru executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare;

mm) întocmeşte documentele necesare realizării activităţilor prevăzute la lit. II), organizează şi coordonează desfăşurarea acestora;

nn) organizează şi coordonează desfăşurarea evaluărilor anuale ale pregătirii continue la nivelul unităţii;

oo) întocmeşte, monitorizează şi actualizează în aplicaţia informatică şi în documentele de evidenţă nominală situaţia participării personalului la diferite forme de pregătire profesională organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau de formatori externi, precum şi documentele privind pregătirea autoplanificată, respectiv aplicarea regimului drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acestea;

pp) ţine permanent legătura cu organizaţiile profesionale în vederea participării personalului de specialitate la formele de pregătire stabilite prin legislaţia specifică unor profesii;

qq) întocmeşte, împreună cu şefii structurilor, programe de integrare profesională la încadrarea personalului contractual şi a funcţionarilor publici cu statut special definitivi, precum şi la schimbarea profilului de activitate;

rr) coordonează din punct de vedere educaţional activitatea pe platformele e-learning, actualizează datele referitoare la participanţi şi la informaţiile importante pe diverse domenii;

ss) colaborează cu instituţii acreditate de formare profesională.

Art. 31. - În cadrul compartimentului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Serviciul achiziţii publice

 

Art. 32. - Serviciul achiziţii publice realizează achiziţionarea bunurilor materiale şi serviciilor pentru aprovizionarea centralizată a unităţilor sistemului administraţiei penitenciare, inclusiv a bunurilor materiale, produselor şi serviciilor necesare funcţionării corespunzătoare a Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, precum şi atribuirea de contracte de achiziţie publică sau încheierea de acorduri-cadru în numele şi pentru alte unităţi din sistemul penitenciar, asigurând utilizarea eficientă a fondurilor publice în condiţii de transparenţă şi mediu concurenţial.

Art. 33. - Serviciul achiziţii publice are următoarele funcţii:

a) funcţia de planificare ce presupune întocmirea Strategiei anuale de contractare şi a Programului anual al achiziţiilor publice prin centralizarea Programului Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii şi a Programului achiziţiilor centralizate, aprobate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

b) funcţia de asigurare ce constă în organizarea, în condiţiile legii, a procedurilor de achiziţie pentru produsele şi serviciile cuprinse în Programul anual al achiziţiilor publice.

Art. 34. - În vederea realizării funcţiilor, Serviciul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) centralizează necesarul bunurilor, serviciilor şi lucrărilor de la unităţile din sistemul administraţiei penitenciare, pentru achiziţiile centralizate, precum şi de la structurile din unitate;

b) întocmeşte şi reactualizează Programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de bugetul alocat;

c) organizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice, proceduri de achiziţii publice şi întocmeşte în acest sens strategia de contractare;

d) organizează şi derulează procedurile de achiziţii, în condiţiile legii; pentru activitatea de evaluare a ofertelor primite în cadrul procedurilor de achiziţie centralizată poate solicita specialişti din cadrul unităţilor sistemului administraţiei penitenciare;

e) propune cooptarea unor experţi din cadrul altor instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru asigurarea consultanţei tehnice de specialitate pe durata procedurii de achiziţie publică;

f) în cazuri excepţionale, propune încheierea, în condiţiile legii, a contractelor de prestări servicii pentru întocmirea specificaţiilor tehnice de către specialişti externi când se doreşte achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări de complexitate deosebită;

g) obţine toate avizele necesare întocmirii documentaţiilor, actelor şi deciziilor, redactate sau emise în legătură cu achiziţiile publice;

h) propune conducerii unităţii spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare/negociere/juriu;

i) redactează, conform prevederilor legale, documentaţia necesară pentru organizarea procedurilor de achiziţii de bunuri materiale, servicii în baza documentelor de fundamentare, note de achiziţie, aprobate de factorii de decizie competenţi;

j) asigură stabilirea termenelor pentru toate activităţile din cadrul proceselor de achiziţie publică şi respectarea acestora;

k) asigură întocmirea formalităţilor de publicitate pentru procedurile organizate, transmiterea documentaţiei şi comunicarea tuturor actelor şi deciziilor;

l) asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor;

m) asigură secretariatul comisiilor de evaluare/negociere/ juriu;

n) asigură întocmirea proceselor-verbale de deschidere şi evaluare a ofertelor şi a rapoartelor procedurii de atribuire;

o) solicită structurii financiare din unitate să returneze garanţiile de participare la procedurile de achiziţie şi garanţiile de bună execuţie aferente contractelor încheiate;

p) realizează raportarea către conducerea unităţii şi instituţiile interesate;

q) asigură încheierea acordurilor-cadru/contractelor cu operatorii economici declaraţi câştigători în urma desfăşurării procedurilor de achiziţii publice;

r) asigură respectarea principiilor care stau la baza atribuirii acordurilor-cadru/contractelor de achiziţii publice în scopul cheltuirii eficiente şi responsabile a fondurilor alocate;

s) asigură întocmirea, în condiţiile legii, de acte adiţionale la contractele de achiziţie publică gestionate;

t) asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile organizate şi contractele atribuite;

u) verifică încadrarea corectă din punctul de vedere al clasificaţiei bugetare a facturilor pentru bunurile şi serviciile achiziţionate;

v) efectuează lunar, împreună cu Serviciul financiar, punctajul din punctul de vedere al încadrării pe alineate bugetare al facturilor efectiv plătite;

w) constituie fondul arhivistic format din dosarele achiziţiilor publice şi documentele aferente;

x) elaborează proceduri operaţionale referitoare la derularea activităţilor de achiziţii publice.

Art. 35. - În cadrul compartimentului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Serviciul financiar

 

Art. 36. - (1) Serviciul financiar este condus de un şef serviciu.

(2) Serviciul financiar asigură realizarea activităţii financiar-contabile a unităţii, în scopul asigurării integrale şi la timp a fondurilor băneşti necesare desfăşurării în bune condiţii a întregii activităţi a unităţii, prin organizarea şi conducerea contabilităţii, înregistrarea corectă şi la zi a documentelor rezultate din operaţiunile economico-financiare efectuate, angajarea şi utilizarea creditelor bugetare aprobate, asigurarea drepturilor salariate şi a altor drepturi de natură salariată pentru angajaţii unităţii, organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi valorificarea rezultatelor acestora.

Art. 37. - Serviciul financiar are următoarele atribuţii:

a) efectuează calculul şi asigură plata drepturilor salariate lunare şi a altor drepturi băneşti, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) stabileşte şi efectuează vărsămintele la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, în termenele prevăzute de lege;

c) întocmeşte şi depune declaraţiile nominale privind contribuţiile reţinute şi vărsate la bugetul general consolidat;

d) răspunde de respectarea disciplinei financiare, asigură respectarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, încasarea veniturilor, recuperarea pagubelor şi a creanţelor de orice fel;

e) răspunde de efectuarea tuturor plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost lichidate şi ordonanţate, în condiţiile legii;

f) exercită control financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale, precum şi asupra utilizării fondurilor bugetare prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în baza documentelor justificative care însoţesc proiectele de operaţiuni din care să rezulte necesitatea, oportunitatea şi legalitatea;

g) ţine evidenţa contabilă în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legate şi bugetare;

h) ţine evidenţa de gestiune a bunurilor intrate sau ieşite în/din patrimoniul propriu;

i) ţine evidenţa contabilă în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legate şi bugetare;

j) întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita şi pe structura bugetului aprobat cu încadrare în prevederile trimestriale/anuale aprobate;

k) întocmeşte şi prezintă la termen situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi alte raportări financiare lunare şi trimestriale, conform prevederilor (egale;

l) fundamentează şi elaborează proiectul de buget pentru anul de referinţă, în baza instrucţiunilor însoţite de machete, transmise de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă - structura planificare şi execuţie bugetară, privind metodologia de elaborare a proiectului de buget, ţinând cont de limitele de cheltuieli impuse de Ministerul Finanţelor Publice şi de necesarul de fonduri pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii;

m) întocmeşte propuneri de virări/suplimentări/disponibilizări de credite bugetare, între subdiviziunile clasificaţiei bugetare,

însoţite de nota de fundamentare, pe care le transmite către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă;

n) înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă - structura planificare şi execuţie bugetară propunerile privind repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat prin Legea bugetului de stat, respectiv a creditelor bugetare şi a creditelor de angajament;

o) solicită ordonatorului de credite superior suplimentări de credite bugetare şi de angajament necesare implementării proiectelor aferente fondurilor externe nerambursabile în baza contractelor/deciziilor/acordurilor de finanţare încheiate cu partenerii externi şi întocmirea fişei proiectului;

p) fundamentează şi întocmeşte solicitările lunare de credite bugetare pentru titlurile de cheltuieli aprobate prin fila de buget, cu încadrarea în prevederile bugetare trimestriale aprobate, şi le înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor- Direcţia economico-administrativă;

q) întocmeşte cereri pentru deschiderea de credite bugetare trimestriale şi le transmite spre avizare ordonatorului de credite superior, ţinând cont de necesităţile de finanţare ale trimestrului respectiv, cu încadrarea în prevederile trimestriale aprobate;

r) întocmeşte lunar situaţiile financiare privind execuţia veniturilor şi plăţilor din fonduri externe nerambursabile;

s) ţine evidenţa operaţiunilor de casă;

t) efectuează plăţile şi încasările, prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative;

u) colaborează cu celelalte structuri şi cu unităţile sistemului administraţiei penitenciare;

v) participă la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unităţii sau la nivel de sistem, conform reglementărilor în vigoare;

w) realizează alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unităţii sau din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă;

x) păstrează şi arhivează documentele financiar-contabile, în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare;

y) întocmeşte situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal şi o înaintează ordonatorului ierarhic superior în termenele stabilite;

z) organizează, coordonează şi asigură efectuarea operaţiunii de inventariere;

aa) întocmeşte raportul de control financiar preventiv propriu şi îl înaintează la ordonatorul ierarhic superior la termenele stabilite;

bb) verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico-financiare;

cc) asigură completarea şi depunerea bugetului individual al unităţii în sistemul FOREXEBUG, precum şi înregistrarea angajamentelor legale şi angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor;

dd) întocmeşte ordinele de plată pentru achitarea obligaţiilor faţă de furnizori, cu respectarea termenului de plată prevăzut de lege;

ee) încasează şi virează acele veniturile proprii care se constituie ca sursă la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale;

ff) organizează activitatea casieriei şi asigură ţinerea corectă şi la zi a registrelor de casă, în conformitate cu prevederile legale;

gg) întocmeşte registrele contabile obligatorii, Registrul jurnal, Registrul Inventar, Cartea mare;

hh) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţilor desfăşurate;

ii) organizează şi conduce contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, asigurând efectuarea înregistrării operaţiunilor economico-financiare pe

baza principiilor contabilităţii de angajamente, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare; asigură organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;

jj) întocmeşte nota de fundamentare privind fondurile necesare suplimentar cu ocazia rectificării bugetare, ca urmare a analizei execuţiei bugetare şi a necesarului previzionat până la sfârşitul anului.

Art. 38. - În cadrul Serviciului financiar sunt constituite evidenţe potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Compartimentul pensii

 

Art. 39. - Personalul Compartimentului pensii îşi desfăşoară activitatea în cadrul casei de pensii sectoriale aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în baza protocolului

încheiat între aceasta şi Administraţia Naţională a

Penitenciarelor, şi administrează, împreună cu structura din care face parte, sistemul pensiilor militare de stat în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legislative privind protecţia informaţiilor clasificate.

Art. 40. - Personalul compartimentului pensii îndeplineşte atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a casei de pensii sectoriale aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 41. - În cadrul compartimentului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 12-a

Serviciul transporturi

 

Art. 42. - (1) Serviciul transporturi asigură asistenţa tehnică şi exploatarea în condiţii optime de siguranţă a autovehiculelor din parcul unităţii.

(2) Serviciul transporturi are în componenţă 2 compartimente, după cum urmează:

a) Compartimentul transporturi;

b) Compartimentul întreţinere auto.

(3) Compartimentul transporturi are următoarele atribuţii:

a) asigură transportul de persoane şi mărfuri atât în cadrul unităţii, cât şi pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor; prin decizia conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor compartimentul poate să asigure şi transportul de persoane şi mărfuri pentru Ministerul Justiţiei sau pentru alte instituţii publice din sfera justiţiei;

b) asigură transportul operativ al persoanelor private de libertate transferate de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

c) deleagă şi pune la dispoziţia Ministerului Justiţiei, cu aprobarea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conducătorii şi mijloacele auto pentru soluţionarea unor nevoi în legătură cu transportul de persoane şt mărfuri;

d) asigură transportul pentru activităţile şi acţiunile ce se desfăşoară la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

e) emite documente de parcurs pentru fiecare autovehicul utilizat;

f) planifică şi organizează activitatea de întreţinere, reparaţii curente şi capitale pentru mijloacele de transport care deservesc unitatea şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

g) verifică numărul de motokilometri parcurşi, confruntă cu înscrisurile din documente, ţine evidenţa pentru încadrarea în normele de consum aprobate pentru fiecare mijloc de transport, stabileşte necesarul de carburanţi şi lubrifianţi, verifică stocul

acestora şi întocmeşte note referitoare la activităţile de transport;

h) face propuneri anuale pentru bugetul unităţii, cu privire la cheltuielile materiale şi de capital, pentru activităţile de transport;

i) ia măsuri pentru încheierea poliţelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă şi cea facultativă, unde este cazul, pentru mijloacele de transport aflate în patrimoniul unităţii şi pentru achitarea taxelor stabilite de lege;

j) execută înscrierea/radierea în/din circulaţie a mijloacelor de transport aflate în administrare;

k) verifică existenţa şi completarea întocmai a documentelor de exploatare a mijloacelor de transport, la plecarea în cursă, existenţa documentelor de conducere, a vizei medicale, documentelor de identitate şi ţinuta conducătorilor auto;

l) urmăreşte încadrarea activităţilor referitoare la transport în criteriile de eficienţă operativă şi economică;

m) întocmeşte, trimestrial, situaţia nominală a autovehiculelor şi o transmite Direcţiei economico-administrative din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

n) instruieşte personalul din cadrul structurii cu privire la legislaţia rutieră, conduita pe drumurile publice şi soluţionarea unor aspecte tehnice;

o) organizează semestrial, în ultima lună, testarea conducătorilor auto şi a altor angajaţi care pot conduce autovehiculele unităţii privind cunoaşterea normelor de circulaţie pe drumurile publice şi a măsurilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente;

p) transmite conducerii unităţii, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, informări privind modul de îndeplinire a atribuţiilor compartimentului şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor;

q) întocmeşte planul zilnic de transport şi îl supune aprobării conducerii unităţii.

r) ţine evidenţa bunurilor materiale, a mijloacelor tehnice şi auto din dotare;

s) fundamentează şi înaintează propunerile pentru buget pentru necesităţile serviciului;

t) asigură, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor de resortul compartimentului;

u) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţilor desfăşurate.

(4) Compartimentul întreţinere auto are următoarele atribuţii:

a) execută activitatea de întreţinere, reparaţii curente şi capitale pentru mijloacele de transport care deservesc unitatea şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

b) ia măsuri pentru autorizarea de către Registrul Auto Român a atelierului de întreţinere şi reparaţii auto;

c) se preocupă de menţinerea în stare bună de funcţionare a utilajelor specifice atelierului auto şi a aparatelor de control;

d) planifică, organizează şi conduce activităţile atelierului de întreţinere şi reparaţii auto al unităţii;

e) stabileşte lunar necesarul de materiale tehnice pentru parcul auto aflat în administrare şi ia măsuri pentru gestionarea şi utilizarea acestuia conform normelor în vigoare;

f) efectuează inspecţia parcului auto şi propune măsuri în consecinţă;

g) execută lucrări de recepţie şi diagnosticare pentru autovehiculele din dotare;

h) se preocupă de efectuarea la timp şi pentru toate autovehiculele din dotare a inspecţiei tehnice periodice;

i) verifică starea tehnică a autovehiculelor şi interzice plecarea în cursă a mijloacelor de transport care nu prezintă siguranţă în circulaţie;

j) verifică conducătorii auto cu aparatul alcooltest la plecarea în cursă.

Art. 43. - În cadrul serviciului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 13-a

Biroul de control al calităţii în construcţii

 

Art. 44. - Biroul de control al calităţii în construcţii, în temeiul art. 34 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, constată contravenţiile, aplică sancţiunile prevăzute de lege şi, după caz, dispune oprirea lucrărilor realizate necorespunzător, pentru construcţiile, amenajările şi instalaţiile aferente obiectivelor din sistemul administraţiei penitenciare.

Art. 45. - (1) Controlul calităţii se aplică tuturor construcţiilor, instalaţiilor aferente acestora, inclusiv celor din domeniul informaţiilor clasificate, din cadrul obiectivelor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, indiferent de forma de proprietate, destinaţie sau sursa de finanţare, denumite în continuare construcţii, şi se exercită de către Biroul de control al calităţii în construcţii, în calitate de organ de specialitate.

(2) Instalaţiile prevăzute la alin. (1) cuprind instalaţiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilaţie, de climatizare/condiţionare aer, de alimentare cu apă şi de canalizare, exclusiv instalaţiile, utilajele şi echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul construcţiilor.

(3) Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice de producţie se stabilesc şi se realizează prin reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate,

Art. 46. - Controlul calităţii se desfăşoară în toate etapele caracteristice ciclului de existenţă a construcţiilor, respectiv la proiectare, autorizare, realizare, exploatare şi postutilizare, şi se exercită atât la lucrările noi, cât şi la lucrările de intervenţii, astfel:

a) în perioada de timp aferentă edificării iniţiale;

b) pe parcursul urmăririi curente a comportării în exploatare a construcţiilor;

c) pe durata urmăririi speciale a construcţiilor, în cazurile stabilite prin norme şi proiecte specifice;

d) în perioada de timp aferentă derulării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, constând în modernizări, reabilitări, reparaţii capitale, consolidări, supraetajări, precum şi alte categorii de lucrări de natura acestora;

e) pe durata postutilizării construcţiilor, cu ocazia dezafectării, demontării, demolării, recondiţionăm, refolosirii produselor şi a materialelor de construcţii şi a altor asemenea activităţi.

Art. 47. - Biroul de control al calităţii în construcţii exercită la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate controlul cu privire la respectarea regimului de autorizare a construcţiilor şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.

Art. 48. - (1) în cadrul controlului calităţii, activitatea Biroului de control al calităţii în construcţii se realizează independent de factorii implicaţi în desfăşurarea activităţilor specifice pe durata de existenţă a construcţiilor.

(2) Prin factori implicaţi în sensul alin. (1) se înţelege persoane juridice sau fizice care participă şi răspund pentru domeniul propriu de activitate din sectorul construcţiilor, respectiv: investitorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, fabricanţii şi furnizorii de produse şi materiale pentru construcţii, executanţii şi responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, proprietarii, administratorii şi utilizatorii.

Art. 49. - Biroul de control al calităţii în construcţii are în componenţă inspectori de specialitate, ingineri din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii.

Art. 50. - Controlul calităţii în construcţii se organizează şi se exercită de Biroul de control al calităţii în construcţii prin inspecţii, pe baza unor proceduri, în următoarele moduri:

a) inspecţii curente la factorii implicaţi în procesul de autorizare, proiectare, execuţie şi exploatare, în diverse etape ale acestuia, cu excepţia staţiilor de betoane, mixturi asfaltice, poligoane de prefabricate, ateliere de producţie, laboratoare de încercări în construcţii, precum şi a furnizorilor de produse sau materiale/elemente de construcţii;

b) inspecţii în faze determinante ale execuţiei lucrărilor de construcţii care sunt stabilite de proiectantul lucrării şi avizate de către inspectorii de specialitate ai Biroului de control al calităţii în construcţii;

c) inspecţii prin sondaj efectuate din dispoziţia conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau din iniţiativa proprie a conducerii Biroului de control al calităţii în construcţii;

d) inspecţii tematice la factorii implicaţi în procesul de autorizare, proiectare, execuţie şi exploatare a construcţiilor, având ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea construcţiilor sau modul de funcţionare şi de aplicare a componentelor sistemului calităţii în construcţii.

Art. 51. - (1) Inspecţiile efectuate în cadrul controlului calităţii în construcţii se consemnează şi se finalizează prin documente de control, pe baza unor metodologii şi proceduri elaborate la nivelul Biroului de control al calităţii în construcţii.

(2) Actele de control se întocmesc şi se certifică prin aplicarea ştampilei de către inspectorii de specialitate din cadrul Biroului de control al calităţii în construcţii.

Art. 52. - În exercitarea controlului calităţii în construcţii, Biroul de control al calităţii în construcţii are următoarele atribuţii:

a) organizează şi conduce activitatea privind controlul calităţii în construcţii, potrivit programelor proprii;

b) stabileşte metodologiile, procedurile şi obiectivele acţiunilor de inspecţie;

c) emite avizul tehnic pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii sau de intervenţii, pe baza procedurilor specifice;

d) emite acordul pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, necesar eliberării autorizaţiei de construire, pe baza procedurilor specifice; în cazul executării de construcţii noi, emiterea acordului este necesară numai în situaţia în care acestea sunt amplasate adiacent faţă de construcţii existente sau în imediata lor vecinătate şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie asupra clădirilor existente, respectiv subzidiri, consolidări sau alte lucrări de punere în siguranţă;

e) exercită controlul cu privire la realizarea cerinţelor fundamentale ale construcţiilor, respectiv: rezistenţă mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică, utilizare sustenabilă a resurselor naturale;

f) participă, împreună cu alte persoane abilitate, la acţiunile de urgenţă determinate de calamităţi naturale, dezastre sau accidente tehnice, care pot avea repercusiuni asupra stării fizice şi siguranţei construcţiilor sau care pun în pericol viaţa şi bunurile oamenilor;

g) participă, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, la recepţia la terminarea lucrărilor, în calitate de invitat;

h) colaborează cu Inspectoratul de Stat în Construcţii, cu structurile interne specializate din cadrul ministerelor şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi cu instituţii cu activităţi conexe domeniului construcţiilor, în vederea aplicării unitare â prevederilor legale aferente sistemului calităţii în construcţii;

i) elaborează şi actualizează norme interne, metodologii, proceduri şi stabileşte mijloace şi metode pentru desfăşurarea activităţii proprii;

j) constată abaterile de la prevederile legale, în temeiul competenţelor stabilite de lege, şi aplică sancţiunile prevăzute de lege ori, după caz, sesizează organele de urmărire penală.

Art. 53. - Inspectorii de specialitate din cadrul Biroului de control al calităţii în construcţii au următoarele atribuţii:

a) efectuează inspecţii privind modul de aplicare şi funcţionare a controlului calităţii pe toată durata de existenţă a construcţiilor;

b) inspectează modul în care se respectă prevederile legale referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi calitatea construcţiilor;

c) inspectează existenţa documentaţiilor de execuţie pentru lucrările ce se realizează, precum şi modul în care sunt respectate în documentaţiile de execuţie, în caiete de sarcini şi în contracte prevederile legale şi reglementările tehnice;

d) inspectează pe şantiere dacă se respectă în execuţie prevederile din autorizaţiile de construire, din proiecte, din caietele de sarcini şi reglementările tehnice, precum şi modul în care se asigură şi se atestă calitatea lucrărilor;

e) inspectează, pe parcursul execuţiei obiectivelor de investiţii/intervenţii în fazele determinante, dacă sunt îndeplinite, de către factorii implicaţi, condiţiile tehnice din proiecte şi reglementările tehnice, autorizând continuarea lor numai dacă sunt îndeplinite aceste condiţii;

f) dispun oprirea executării/demolarea lucrărilor de construire realizate necorespunzător sau a celor realizate nelegal, până la înlăturarea deficienţelor respective şi intrarea în legalitate;

g) dispun încetarea exploatării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice, dezastre sau alte cauze majore, dacă în urma inspecţiilor se concluzionează astfel în actele de control;

h) dispun, după caz, efectuarea expertizării lucrărilor executate în caz de avarii sau degradări produse pe perioada execuţiei sau exploatării imobilelor;

i) inspectează la administratorii/utilizatorii de construcţii aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiei şi, după caz, modul în care aceştia efectuează urmărirea curentă a stării construcţiilor;

j) propun Inspectoratului de Stat în Construcţii, în cazuri motivate, suspendarea autorizaţiei specialiştilor care desfăşoară activitate în construcţii;

k) inspectează activitatea specialiştilor tehnici atestaţi şi propun suspendarea atestării pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic, implicaţi în realizarea construcţiilor din sistemul administraţiei penitenciare, în cazul nerespectării de către aceştia a prevederilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii;

l) constată abaterile de la prevederile legale şi aplică sancţiunile prevăzute de lege,

Art. 54. - Inspectorii de specialitate din cadrul Biroului de control al calităţii în construcţii răspund, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite de aceştia.

Art. 55. - (1) în activităţile de inspecţie, inspectorii de specialitate din cadrul Biroului de control al calităţii în construcţii, în calitate de agenţi constatatori, primesc legitimaţie de control şi ştampilă.

(2) Evidenţa legitimaţiilor de control şi a ştampilelor se ţine într-un registru al Biroului de control al calităţii în construcţii, în care se vor menţiona:

a) pentru fiecare legitimaţie de control, seria, numărul, numele, prenumele şi funcţia titularului;

b) pentru fiecare ştampilă, seria şi numărul acesteia.

Art. 56.- În cadrul biroului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 14-a

Biroul logistică

 

Art. 57. - (1) Biroul logistică este structura prin care se asigură suportul logistic necesar derulării corespunzătoare a activităţilor Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii.

(2) Biroul logistică are următoarele atribuţii:

a) ţine evidenţa bunurilor materiale, mijloacelor tehnice din dotare aflate în proprietatea sau în folosinţa unităţii, precum şi a bunurilor achiziţionate centralizat sau primite prin transfer fără plată pentru unităţile din sistemul administraţiei penitenciare;

b) asigură gestionarea bunurilor materiale, întocmind documentele justificative privind evidenţa intrării şi păstrării bunurilor în gestiune, respectiv ieşirii bunurilor din gestiune;

c) întocmeşte fişele tehnice pentru achiziţia bunurilor/ serviciilor/lucrărilor care fac obiectul achiziţiilor centralizate, putând solicita participarea specialiştilor diri cadrul unităţilor sistemului administraţiei penitenciare la întocmirea acestora;

d) întocmeşte necesarul de bunuri materiale şi servicii pentru elaborarea proiectului programului anual al achiziţiilor publice;

e) fundamentează şi înaintează propunerile pentru buget la titlul II - Bunuri şi servicii;

f) asigură, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea propriu-zisă a bunurilor materiale;

g) desfăşoară activităţile de echipare a personalului Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii şi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

h) asigură materialele de întreţinere şi igienico-sanitare pentru personalul Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii;

i) desfăşoară activitatea de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor, întocmind documente legale la terminarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor;

j) ţine evidenţa cadastrală a imobilelor şi terenurilor aflate în administrarea unităţii;

k) elaborează referatele de necesitate pentru iniţierea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări de resortul logisticii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

l) elaborează Strategia anuală a achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul unităţii şi în funcţie de fondurile alocate;

m) asigură personalul pentru întreţinerea şi gospodărirea spaţiilor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

n) asigură reparaţia şi întreţinerea bunurilor, curăţenia şi administrarea unităţii şi a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

o) asigură personalul pentru desfăşurarea activităţii de hrănire a personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

p) asigură monitorizarea contractelor de prestări servicii de resortul logisticii încheiate la nivelul unităţilor sistemului administraţiei penitenciare;

q) efectuează inventarierea anuală a patrimoniului unităţii conform prevederilor legale;

r) întocmeşte Planul anual de reparaţii curente, analizează şi fundamentează propunerile de investiţii;

s) asigură verificarea tehnică a tuturor documentaţiilor ce fac obiectul lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii şi răspunde de executarea lucrărilor, în conformitate cu documentaţiile tehnico- economice, prescripţiile tehnice, prevederile legii privind calitatea în construcţii şi a contractelor de execuţie, fiind direct răspunzător de calitatea, cantitatea şi valoarea lucrărilor decontate;

t) avizează situaţiile de lucrări aferente lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii executate în antrepriză;

u) întocmeşte devizele estimative pentru reparaţii curente;

v) verifică  stadiul de execuţie a reparaţiilor curente şi întocmeşte situaţiile de lucrări lunare, precum şi recepţia acestora;

w) ţine evidenţa şi asigură actualizarea dosarelor de cadastru;

x) întocmeşte documentele referitoare la schimbări de structură sau de destinaţie a imobilelor;

y) întocmeşte situaţiile cu imobilele unităţii, care aparţin domeniului public sau privat al statului, aflate în administrare;

z) răspunde de asigurarea, depozitarea şi distribuirea bunurilor achiziţionate, precum şi de întocmirea documentelor justificative în acest sens;

aa) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţilor desfăşurate;

bb) elaborează proceduri operaţionale referitoare la derularea activităţilor specifice;

cc) participă în cadrul grupurilor de lucru şi al comisiilor de evaluare a ofertelor.

Art. 58. - În cadrul biroului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare,

 

SECŢIUNEA a 15-a

Biroul tipografie

Art. 59. - Biroul tipografie are următoarele atribuţii:

a) asigură necesarul de imprimate tipizate pentru unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza programelor aprobate, şi obţinerea de venituri proprii în baza lucrărilor tipografice realizate contra cost;

b) asigură tipărirea ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi a altor dispoziţii ale conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi alte lucrări tipografice solicitate de acestea;

c) analizează şi face propuneri pentru bugetul unităţii cu privire la cheltuielile necesare bunei funcţionări a atelierului;

d) întocmeşte documentele pentru lucrările ce se realizează în cadrul atelierului;

e) transmite conducerii unităţii, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, stadiul realizărilor din cadrul atelierului şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor;

f) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţilor desfăşurate.

Art. 60. - În cadrul biroului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare,

 

SECŢIUNEA a 16-a

Biroul siguranţa şi paza bunurilor

 

Art. 61. - (1) Biroul siguranţa şi paza bunurilor este structura specializată în asigurarea pazei şi siguranţei depozitelor, mijloacelor auto, patrimoniului unităţii, precum şi a pazei, supravegherii şi escortării persoanelor private de libertate, având următoarele atribuţii:

a) asigură paza şi apărarea depozitelor, magaziilor, mijloacelor auto, precum şi a întregului patrimoniu al unităţii;

b) organizează, conduce şi controlează activitatea privind executarea serviciului de pază, supraveghere, escortare şi însoţire a persoanelor private de libertate, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii;

c) organizează şi efectuează percheziţiile asupra persoanelor private de libertate aflate în punctul de lucru şi a tuturor locurilor de muncă unde acestea au acces;

d) analizează, trimestrial, existenţa locurilor şi momentelor vulnerabile şi întocmeşte un proces-verbal de vulnerabilitate, care cuprinde inclusiv propuneri de remediere a aspectelor constatate, pe care îl transmite directorului unităţii;

e) coordonează şi execută percheziţia corporală amănunţită asupra persoanelor private de libertate repartizate în cadrul punctului de lucru la începerea şi terminarea programului;

f) asigură respectarea prevederilor legale la depozitul de armament al unităţii;

g) organizează şi execută şedinţele de tragere anuale, cu întreg personalul, funcţionari publici cu statut special, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;

h) întocmeşte, supune spre aprobare şi reactualizează periodic plănui de pază şi apărare, planul de alarmare a personalului, planul de cooperare, tabelul nominal cu adresele şi numerele de telefon ale personalului bazei;

i) elaborează proceduri interne şi planuri de măsuri privind efectuarea accesului în unitate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

j) organizează şi realizează planificarea în serviciul de zi pe unitate, planificarea agenţilor cu privire la asigurarea pazei instituţiei şi planificarea ofiţerilor la continuitatea unităţii;

k) întocmeşte şi prezintă directorului unităţii informări, situaţii şi alte lucrări privind activitatea structurii de pază;

l) organizează programe de pregătire profesională şi perfecţionare pentru agenţii structurii de pază;

m) analizează, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, activitatea desfăşurată şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

n) organizează şi controlează activitatea privind executarea serviciului de pază, după orele de program.

(2) Instruirea personalului din sectorul operativ înaintea intrării în serviciu este obligatorie şi se realizează de şeful Biroului siguranţă şi paza bunurilor sau de un ofiţer din cadrul aceluiaşi compartiment, desemnat de către acesta.

Art. 62. - În cadrul biroului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 17-a

Compartimentul popote

 

Art. 63. - Compartimentul popote este structura specializată în asigurarea hrănirii personalului, îndeplinind, prin personalul său, următoarele atribuţii:

a) acţionează permanent pentru realizarea condiţiilor corespunzătoare de depozitare în încăperile special amenajate, precum şi pentru întreţinerea acestor spaţii;

b) urmăreşte existentul de alimente, informează responsabilul de popotă despre riscul epuizării şi lichidării stocurilor pentru evitarea sincopelor în aprovizionare;

c) urmăreşte respectarea circuitului documentelor justificative;

d) respectă condiţiile igienico-sanitare privind prepararea şi servirea hranei;

e) încasează contravaloarea meselor servite şi depune banii la casierie;

f) asigură starea de funcţionare a utilajelor, echipamentelor şi mobilierului din dotare;

g) asigură menţinerea curăţeniei în spaţiile deservite;

h) asigură condiţiile pentru derularea corespunzătoare a inventarierii lunare a bunurilor materiale şi băneşti din cadrul popotei;

i) respectă normele de protecţie a muncii.

Art. 64. - În cadrul compartimentului sunt constituite evidenţele potrivit specificului activităţii desfăşurate, necesităţilor şi conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Structuri permanente de lucru la nivelul unităţii

 

Art. 65. - (1) Desemnarea reprezentanţilor unităţii în comisii, comitete, consilii sau grupuri de lucru în care este implicată unitatea se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Reprezentanţii vor prezenta, periodic, la cererea directorului unităţii sau superiorilor ierarhici din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor rapoarte privind activitatea comisiei în care au fost desemnaţi.

 

 

SECŢIUNEA 1

Consiliul de conducere

 

Art. 66. - (1) în unitate funcţionează consiliul de conducere, ca organ consultativ.

(2) Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor consiliului de conducere se stabilesc prin decizie a directorului general, potrivit prevederilor art. 12 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare.

 

 

SECŢIUNEA a 2-a

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

 

Art. 67. - (1) în cadrul unităţii funcţionează, cu respectarea prevederilor legale, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

(2) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii muncii.

 

 

SECŢIUNEA a 3-a

Comisia de disciplină

 

Art. 68. - (1) în unitate se constituie comisia de disciplină, conform prevederilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Comisia de disciplină are competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune directorului unităţii, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate funcţionarului public cu statut special în cauză.

 

 

SECŢIUNEA a 4-a

Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu

 

Art. 69. - Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul de locuinţe de serviciu al unităţii.

Art. 70. - Solicitările de repartizare a locuinţelor de serviciu aflate în administrarea unităţii vor fi analizate şi soluţionate de O comisie constituită la nivelul unităţii, prin decizie a directorului acesteia.

Art. 71. - Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu este responsabilă în ceea ce priveşte îndeplinirea dispoziţiilor legale privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al unităţii.

 

CAPITOLUL VI

Colaborarea cu celelalte unităţi din sistemul administraţiei penitenciare

 

Art. 72. - (1) Dispoziţiile cu caracter general pentru structurile unităţii pot fi date, cu respectarea legii, numai de către ministrul justiţiei, directorul general şi directorii generali adjuncţi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite.

(2) Structurile din unitate, potrivit specificului propriu stabilit prin prezentul regulament, cu respectarea legii, în îndeplinirea atribuţiilor, colaborează direct, prin şefii lor ori prin angajaţi desemnaţi de aceştia, cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia.

(3) Colaborarea cu celelalte unităţi din sistemul administraţiei penitenciare se realizează prin corespondenţa semnată de şefii structurilor respective.

Art. 73. - (1) Lucrările elaborate prin colaborarea mai multor structuri din unitate vor fi asumate de şefii structurilor implicate, în raport cu atribuţiile prevăzute în prezentul regulament.

(2) în situaţia în care o lucrare este de competenţa mai multor structuri din cadrul unităţii se va face o menţiune în acest sens pe prima pagină a lucrării respective, în vederea elaborării unui punct de vedere unitar, prin consultare reciprocă a structurilor implicate.

(3) în cazul în care şefii de structuri nu ajung la un acord în legătură cu soluţionarea lucrării, fiecare îşi va susţine punctul de vedere, cu notă motivată, prezentând întregul material directorului unităţii.

 

CAPITOLUL VII

Înregistrarea şi circuitul documentelor

 

Art. 74. - (1) Structura secretariat coordonează şi îndrumă circuitul corespondenţei în unitate.

(2) Toate lucrările primesc un număr unic de înregistrare, care se respectă indiferent de circuitul documentelor în cadrul unităţii.

Art. 75. - (1) Corespondenţa se înregistrează prin aplicaţia de evidenţă a documentelor de către lucrătorii structurii secretariat.

(2) Câte un exemplar al notelor şi al celorlalte acte cu caracter intern se păstrează atât la structura emitentă, cât şi la cea căreia i se adresează.

Art. 76. - Documentele utilizate de structuri sunt următoarele:

a) note de informare;

b) note de fundamentare;

c) corespondenţă cu petiţionari sau instituţii;

d) rapoarte;

e) referate de necesitate;

f) răspunsuri la petiţii şi memorii;

g) solicitări ale personalului;

h) note interne;

i) circulare;

j) decizii ale directorului unităţii, ale directorului general şi ordine ale ministrului justiţiei;

k) alte documente care se întocmesc conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 77. - Circuitul lucrărilor se realizează astfel:

a) corespondenţa înregistrată la structura secretariat se repartizează celorlalte structuri din cadrul unităţii, potrivit rezoluţiei directorului unităţii sau competenţei şi domeniului de activitate, prin aplicaţia de evidenţă a documentelor;

b) în cazul în care o lucrare nu intră în competenţa structurii căreia i-a fost repartizată, aceasta o va returna structurii secretariat, indicând structura pe care o consideră competentă, astfel încât lucrarea să fie redirecţionată, totodată operându-se modificarea respectivă în aplicaţia de evidenţă a documentelor;

c) dacă lucrarea este de competenţa mai multor structuri, se va transmite câte un exemplar fiecărei structuri;

d) corespondenţa clasificată va fi repartizată responsabilului cu informaţiile clasificate din cadrul unităţii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare pe linia protecţiei informaţiilor clasificate.

Art. 78. - (1) Lucrările se soluţionează în termenul prevăzut prin rezoluţie sau în cuprinsul acestora, iar în cazul în care nu sunt prevăzute termene, lucrarea se soluţionează în termenul legal.

(2) Dacă pentru soluţionarea unei lucrări este necesară colaborarea mai multor structuri, termenul de rezolvare va respecta prevederile legale în vigoare, centralizarea propunerilor fiind realizată de structura evidenţiată prima în rezoluţia directorului unităţii.

(3) Directorul unităţii poate prelungi termenul de rezolvare a unei lucrări, la cerere şi motivat.

(4) Clasarea lucrărilor se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 79. - Lucrările de bază, împreună cu documentaţia rezultată, se păstrează la structura care le-a întocmit.

Art. 80. - Expedierea lucrărilor se realizează prin structura secretariat.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 81. - Structurile întocmesc, potrivit specificului lor de activitate, răspunsurile la solicitările adresate directorului unităţii de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Justiţiei, alte autorităţi şi instituţii publice, mass-media sau persoanele fizice şi răspund de exactitatea datelor şi informaţiilor pe care aceste lucrări le cuprind.

Art. 82. - Structurile din unitate asigură, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferinţe, simpozioane, seminare organizate de Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi de alte organisme naţionale sau internaţionale.

Art. 83. - Structurile unităţii îndeplinesc orice alte activităţi prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, potrivit specificului lor de activitate, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament ori stabilite de directorul unităţii sau de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenţă.

Art. 84. - (1) Evidenţa documentelor emise de directorul unităţii revine structurii secretariat sau responsabilului cu informaţiile clasificate din cadrul unităţii, în funcţie de nivelul de clasificare al acestora.

(2) Evidenţa ordinelor, deciziilor, instrucţiunilor şi a dispoziţiilor emise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de ministrul justiţiei, care reglementează activitatea sistemului administraţiei penitenciare, revine structurii secretariat sau responsabilului cu informaţiile clasificate din cadrul unităţii în funcţie de nivelul de clasificare al acestora.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se păstrează într-un exemplar, cu rezoluţia directorului unităţii în original; dacă aceste documente intră în competenţa mai multor structuri, conform repartizării directorului unităţii, structura secretariat sau responsabilul cu informaţiile clasificate va transmite câte o copie fiecărei structuri, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(4) Fiecare structură păstrează lucrările care au stat la baza elaborării deciziilor directorului unităţii, copiile acestora urmând a fi transmise părţilor implicate, prin grija structurii emitente.

Art. 85. - Termenele de păstrare a documentelor sunt cele prevăzute în Nomenclatorul arhivistic al dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin decizie a directorului generai al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 86. - (1) Personalul din unitate este obligat să respecte programul de lucru stabilit prin Regulamentul de ordine interioară, aprobat de către directorul unităţii.

(2) Plecarea înainte de terminarea programului se face pe bază de învoire.

(3) Prezenţa la serviciu după program sau plecarea înainte de terminarea programului este permisă numai cu aprobarea directorului unităţii, iar în lipsa acestuia, cu aprobarea înlocuitorului său.

Art. 87. - Nerespectarea obligaţiilor ce revin personalului atrage răspunderea disciplinară în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 88. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXĂ

la regulament

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

Baza de aprovizionare gospodărire şi reparaţii

 

FIŞA POSTULUI

Nr. poziţiei din statul de organizare ………………

 

Identificarea postului: ………………

Denumirea postului din stat ………………

Nivelul postului ………………

Funcţia publică corespunzătoare categoriei ………………

Gradul profesional prevăzut ………………

Scopul principal al postului ………………

Condiţii specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate ………………

Perfecţionări (specializări) ………………

Vechimea în specialitate necesară ………………

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) ………………

Nivel de acces la informaţii clasificate:

Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) ………………

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare ………………

Cerinţe specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detaşări) ………………

Competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale)

Atribuţii:

a) ………………

b) ………………

Limite de competenţă ………………

Delegarea de atribuţii ………………

Sfera relaţională:

Intern:

a) relaţii ierarhice:

- subordonat faţă de ………………

- superior pentru ………………

b) relaţii funcţionale ………………

c) relaţii de control ………………

d) relaţii de reprezentare ………………

Extern:

a) cu autorităţi şi instituţii publice ………………

b) cu organizaţii internaţionale ………………

c) cu persoane juridice private ………………

 

Întocmit de:

Numele şi prenumele ………………

Funcţia ………………

Semnătura ………………

Data ………………

 

Avizat de:

Numele şi prenumele ………………

Funcţia ………………

Semnătura ………………

Data ………………

 

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului

Numele şi prenumele ………………

Semnătura ………………

Data ………………

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018--2019

 

În temeiul prevederilor art. 69 şi art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi, Direcţia generală învăţământ universitar, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea !.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Kovács Irina Elisabeta,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 5.645.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGI E

de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează procesul de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare, în vederea aprobării pentru utilizarea în învăţământul preuniversitar.

Art. 2. - În sensul prezentei metodologii se definesc următorii termeni:

a) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare - termene stabilite pentru perioadele de: depunere a proiectelor de manuale şcolare în vederea evaluării; evaluare a proiectelor de manuale şcolare şi de comunicare a rezultatelor evaluării; depunere a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării; soluţionare a contestaţiilor; reevaluare a proiectelor de manuale şi de comunicare a rezultatelor reevaluării - denumit în continuare calendar,

b) criterii de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice - norme în baza cărora proiectele de manuale şcolare sunt admise sau respinse (conform fişei-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice);

c) coordonator al procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire - consilier la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) de altă specialitate decât cea la care se realizează evaluarea proiectelor de manuale şcolare;

d) evaluatori cooptaţi - cadre didactice din învăţământul preuniversitar care au atribuţii în evaluarea proiectelor de manuale şcolare, au specialitatea corespunzătoare disciplinei pentru care se propune proiectul de manual, respectiv au dreptul de a preda disciplina pentru care se propune proiectul de manual şi au parcurs un program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale şcolare;

e) specialişti externi - cadre didactice din învăţământul superior, specialişti în domeniul/disciplina pentru care se propune proiectul de manual, respectiv absolvenţi de studii superioare în domeniul ştiinţe ale educaţiei;

f) fişa-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice a proiectului de manual şcolar - raport de specialitate care cuprinde criteriile şi descriptorii de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice (anexă nr. 2 la prezenta metodologie);

g) program de instruire în evaluarea proiectelor de manuale şcolare - activitate organizată de CNEE pentru pregătirea evaluatorilor cooptaţi şi a specialistului extern din domeniul ştiinţe ale educaţiei în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare;

h) proiect de manual şcolar - propunere de manual şcolar, prezentată în format pdf şi depusă de către autori/coautori în vederea evaluării şi a aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;

i) punctaj individual aferent fişei-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice - punctaj acordat de către fiecare evaluator cooptat, respectiv specialist extern, pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice;

j) punctaj calitate (PC) - punctaj calculat pe baza punctajelor individuale (PI);

k) sesiune de evaluare a proiectelor de manuale şcolare - perioadă de timp determinată pe parcursul căreia se desfăşoară evaluarea proiectelor de manuale şcolare;

l) titlu de manual şcolar - ansamblu de informaţii care conduc la identificarea manualelor şcolare după denumirea disciplinei/modulului de pregătire, clasa/nivelul de studiu, filieră, profil, specializare, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale prin care a fost aprobat, autori/coautori;

m) manual şcolar - principalul instrument de lucru al elevului care reflectă lectura personalizată a programei aferente disciplinelor din trunchiul comun, realizată de autori/coautori, potrivit diverselor contexte de învăţare şi grupuri-ţintă;

n) manuscris - varianta dactilografiată a proiectului de manual şcolar;

o) format pdf - document editat, procesat şi transmis numai prin intermediul sistemelor informatice (calculatoarelor) şi al canalelor de transmisie electronice.

 

CAPITOLUL II

Organizarea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar

 

Art. 3. - (1) în vederea desfăşurării procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEA/) publică lista disciplinelor pentru care organizează sesiunea de evaluare a proiectelor de manuale şcolare.

(2) Organizarea procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare este asigurată de către CNEE.

(3) În vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare, CNEE întreprinde următoarele acţiuni;

a) lansează apelul pentru realizarea bazei de date cu evaluatorii cooptaţi şi specialiştii externi - absolvenţi de studii superioare în domeniul ştiinţe ale educaţiei - pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare, pentru fiecare titlu de manual şcolar; selecţia evaluatorilor cooptaţi şi a specialiştilor externi se face conform unei proceduri stabilite la nivelul CNEE;

b) în cazul în care, în urma apelului şi a selecţiei, nu există suficienţi specialişti externi din domeniul ştiinţe ale educaţiei, CNEE solicită Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi Direcţiei generale învăţământ universitar din cadrul MEN să nominalizeze specialişti care să participe la evaluarea proiectelor de manuale şcolare, urmând ca aceştia să fie desemnaţi de către CNEE;

c) prevede, în apelul de selecţie, locuri distincte pentru evaluatorii de manuale în limbile minorităţilor naţionale;

d) desemnează coordonatorii procesului de evaluare/reevaluare a proiectelor de manuale şcolare, pentru fiecare titlu de manual şcolar;

e) organizează procesul de reevaluare a proiectelor de manuale şcolare, în situaţia în care se depun contestaţii privind rezultatul evaluării;

f) înaintează conducerii MEN proiectele de manuale şcolare care au obţinut punctajul minim de 85 de puncte.

(4) Cooptarea specialistului extern - cadru didactic din învăţământul superior se realizează cu sprijinul secretarului de stat cu atribuţii de coordonare pentru învăţământul superior.

Art. 4. - Atribuţiile coordonatorului constau în:

a) instruirea evaluatorilor cooptaţi cu privire la modalitatea de evaluare/reevaluare;

b) punerea la dispoziţie a proiectelor de manuale şcolare şi a documentelor/instrumentelor specifice evaluării;

c) monitorizarea procesului de evaluare şi de reevaluare până la finalizarea acestuia, inclusiv activitatea de mediere între evaluatorii cooptaţi, în situaţia în care diferenţa de punctaj acordat este mai mare de 10 puncte;

d) preluarea documentelor/instrumentelor specifice evaluării/reevaluării;

e) întocmirea situaţiei finale a evaluării/reevaluării.

Art. 5. - (1) Condiţiile de înscriere a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru a participa, în calitate de evaluatori cooptaţi, la evaluarea proiectelor de manuale şcolare sunt următoarele:

a) să desfăşoare activităţi de predare-învăţare-evaluare în cadrul învăţământului preuniversitar corespunzătoare disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale şcolare;

b) să deţină abilităţi practice de operare pe calculator.

(2) Condiţiile de înscriere a specialiştilor externi din domeniul ştiinţe ale educaţiei pentru a participa la evaluarea proiectelor de manuale şcolare sunt următoarele:

a) să desfăşoare activităţi specifice în domeniul ştiinţe ale educaţiei;

b) să deţină abilităţi practice de operare pe calculator.

(3) în procesul de selecţie a evaluatorilor cooptaţi -- cadre didactice din învăţământul preuniversitar au prioritate cadrele didactice care îndeplinesc una sau mai multe dintre condiţiile:

a) au gradul didactic I în domeniul disciplinei/modulului de pregătire;

b) au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces;

c) au titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinei pentru care aplică.

(4) Evaluatorii cooptaţi se află în situaţie de incompatibilitate atunci când:

a) sunt autori de proiecte de manuale şcolare la disciplina pentru care solicită înscrierea ca expert cooptat;

b) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv faţă de:

- oricare dintre autorii proiectelor de manuale şcolare propuse;

- oricare dintre referenţii proiectelor de manuale şcolare propuse;

c) se constată că pot avea orice alt interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul evaluării/reevaluării şi al aprobării proiectelor de manuale şcolare.

(5) înaintea începerii sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, evaluatorii cooptaţi semnează un angajament de confidenţialitate care atestă faptul că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4) (anexa nr. 1 la prezenta metodologie).

 

CAPITOLUL III

Evaluarea proiectelor de manuale şcolare

 

Art. 6. - (1) MEN va face publică lista disciplinelor pentru care se asigură manuale şcolare şi precizează perioada de elaborare de către autori/coautori a proiectelor de manuale şcolare.

(2) în vederea declanşării procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, autorii/coautorii depun la registratura MEN, în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), proiectele de manuale şcolare - manuscrise în format pdf-salvate pe CD/DVD-uri.

(3) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare se declanşează după instruirea specifică a persoanelor implicate.

(4) Evaluarea calităţii ştiinţifice şi didactice a conţinutului fiecărui proiect de manual şcolar este realizată de către trei evaluatori cooptaţi - cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi un specialist extern în domeniul ştiinţe ale educaţiei.

Art. 7. - Evaluatorii cooptaţi şi specialiştii externi au următoarele atribuţii:

- analizează proiectele de manuale şcolare repartizate de către coordonatorii procesului de evaluare, completează, în format electronic, tipăresc şi semnează pe fiecare pagină fişa-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice corespunzătoare fiecărui proiect de manual şcolar; fişa-tip de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice este inclusă în prezenta metodologie;

- respectă termenele stabilite de către CNEE;

- răspund, din punct de vedere profesional, pentru acurateţea şi veridicitatea informaţiilor consemnate.

Art. 8. - (1) Evaluatorii cooptaţi şi specialistul extern primesc, în vederea evaluării, toate proiectele de manuale şcolare corespunzătoare unei discipline de studiu.

(2) în situaţia în care există proiecte de manuale şcolare elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, evaluatorii cooptaţi şi specialistul extern trebuie să fie şi buni cunoscători ai limbii în care a fost elaborat proiectul de manual, inclusiv ai limbajului de specialitate în limba maternă respectivă.

(3) Activitatea de evaluare a proiectelor de manuale şcolare se desfăşoară, în mod independent, de către fiecare evaluator cooptat.

(4) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare este confidenţial, pentru toate persoanele implicate, până în momentul comunicării rezultatelor finale. Pentru respectarea caracterului de confidenţialitate a evaluării, toate persoanele implicate completează angajamentul de confidenţialitate conform formularului-tip prevăzut în prezenta metodologie.

Art. 9. - (1) Fiecare evaluator cooptat, respectiv specialist extern analizează proiectele de manuale şcolare atribuite şi, pentru fiecare, completează fişa-tip de evaluare.

(2) Evaluatorii cooptaţi şi specialistul extern menţionează obligatoriu în fişele de evaluare argumente/exemple care susţin punctajul acordat fiecărui descriptor.

Art. 10. - Un proiect de manual şcolar este declarat admis din punctul de vedere al criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice atunci când întruneşte minimum 85 de puncte din 100 de puncte posibile.

Art. 11. - (1) Fiecare fişă-tip de evaluare a proiectului de manual şcolar cuprinde titlul proiectului de manual şcolar, disciplina, clasa/nivelul de studiu, filiera, profilul, specializarea, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei şcolare, titlul şi numărul de pagini al proiectului de manual şcolar, numele, prenumele şi semnătura evaluatorului cooptat.

(2) Fişele-tip de evaluare a proiectelor de manuale şcolare sunt centralizate la CNEE.

(3) Rezultatele sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale şcolare sunt comunicate autorilor/coautorilor la finalizarea perioadei de evaluare, conform calendarului.

Art. 12. - (1) Autorii/Coautorii nemulţumiţi de rezultatul evaluării au dreptul de a depune contestaţie în termen de 48 de ore de la primirea comunicării. Eventualele contestaţii se depun la registratura MEN.

(2) CNEE organizează, în termen de 15 zile lucrătoare, o sesiune de reevaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru care autorii/coautorii au depus contestaţie.

(3) Procesul de reevaluare a proiectelor de manuale şcolare se organizează utilizând aceeaşi procedură ca în procesul de evaluare, cu menţiunea că sunt cooptaţi alţi patru evaluatori pentru evaluarea calităţii ştiinţifice şi didactice.

(4) în cazul în care se constată, pentru acelaşi proiect de manual, diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajul final din sesiunea de evaluare şi cel final din sesiunea de reevaluare, cele două comisii se convoacă la sediul CNEE pentru mediere cu privire la punctajul acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice. Rezultatul se consemnează într-un proces-verbal în care se menţionează punctajul final acordat pe baza criteriilor de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice.

(5) Rezultatul sesiunii de reevaluare se comunică autorilor/coautorilor şi este definitiv.

Art. 13. - Toate proiectele de manuale şcolare declarate admise în urma încheierii sesiunilor de evaluare şi de reevaluare sunt supuse unui proces de avizare ştiinţifică - Avizarea ştiinţifică este realizată de câte un specialist extern - cadru didactic din învăţământul superior, specialist în domeniul/disciplina pentru care se propune fiecare proiect de manual şcolar.

Art. 14. - (1) Pentru proiectele de manuale şcolare elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, în cazul disciplinelor comunicare în limba maternă, limba şi literatura maternă, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, educaţie muzicală pentru minorităţi, religie pentru un anumit cult, evaluarea se face conform prevederilor art. 7, respectiv art. 8.

(2) Proiectele de manuale şcolare elaborate în limbile de predare ale minorităţilor naţionale, cu excepţia celor pentru disciplinele prevăzute la art. 46 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi însoţite de traducerea în limba română, realizată cu sprijinul EDP.

Art. 15. - Pentru proiectele de manuale de religie autorii/coautorii au obligaţia de a depune şi avizul cultului respectiv.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Plata experţilor cooptaţi se face în baza unor reglementări aprobate de către MEN, în acord cu legislaţia în vigoare.

Art. 17. - (1) Respectarea prevederilor prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară; personalul din învăţământ implicat în evaluarea proiectelor de manuale şcolare răspunde disciplinar, conform legii, pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învăţământului şi CNEE.

(3) în cazul în care este angajată răspunderea disciplinară, personalul implicat în evaluarea proiectelor de manuale şcolare este sancţionat disciplinar, în raport cu gravitatea abaterilor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 18. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul/Subsemnata domiciliară) în posesor/posesoare

al/a B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă) de la data de codul numeric personal

număr telefon în calitate de specialist extern/expert cooptat pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare,

declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, informaţii de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfăşor sau să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educaţiei Naţionale/Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE).

Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru prevăzute de Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, a cărei anexă este prezentul angajament, respectând termenele stabilite, şi mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activităţii desfăşurate în cadrul procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare la disciplina/modulul de pregătire

Sunt de acord să îmi asum responsabilitatea pentru calitatea activităţii desfăşurate şi declar că am luat cunoştinţă de faptul că sunt obligat să păstrez confidenţialitatea asupra activităţii desfăşurate până în momentul în care sunt făcute publice de către CNEE.

Declar că NU sunt autor de proiecte de manuale şcolare la disciplina pentru care desfăşor activităţi de evaluare în calitate de expert cooptat/specialist extern.

Declar că NU am calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv faţă de oricare dintre autorii proiectelor de manuale şcolare propuse, respectiv faţă de oricare dintre referenţii proiectelor de manuale şcolare propuse.

În caz contrar, mă voi supune rigorilor art. 326 (falsul în declaraţii) din noul Cod penal al României. Sunt conştient(ă) că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura şi gravitatea faptei.

 

Data

………………

Semnătura,

………………………….

 (nume, prenume şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

FIŞA-TIP

de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice a proiectului de manual şcolar

 

Numele şi prenumele expertului cooptat: Codul proiectului de manual şcolar:

Titlul disciplinei/modulului de pregătire: Clasa: Nivel învăţământ: primar/gimnazial:

Nr. pagini:

Ordinul ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei: nr. /

Criterii de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice

 

Descriptori

 

 

Argumente/Exemple

Criteriul 1

Aspecte generale

Admis/

Respins

Admis/

Respins

 

1. Proiectul de manual şcolar trebuie să fie depersonalizat, astfel încât să nu conţină numele autorilor, numele, sigla/logoul ofertanţilor/altor ofertanţi, cuvinte/imagini/elemente multimedia, nume de personaje, publicaţii şi/sau alte semne particulare/date (inclusiv cele asupra cărora furnizorul de pachete educaţionale a achiziţionat şi deţine drepturi de autor) care pot conduce la identificarea autorilor/ofertanţilor

Da/Nu

 

 

2. Proiectul de manual şcolar respectă principiile echităţii, diversităţii, incluziunii şi nondiscriminării, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.

Da/Nu

 

 

3. Proiectul de manual şcolar nu trebuie să conţină informaţii care aduc atingere identităţii şi valorilor naţionale, elemente rasiste, xenofobe sau de promovare a ideologiei naţionalist-extremiste.

Da/Nu

 

 

4. Proiectul de manual şcolar trebuie să conţină doar elemente destinate procesului de predane-învăţare-evaluare, nefiind permisă prezenţa unor logouri sau vignete suplimentare ca elemente de marketing personalizate sau texte de marketing (de exemplu, acest manual a înregistrat cel mai mare punctaj la evaluarea ştiinţifică).

Da/Nu

 

 

5. Proiectul de manual şcolar este denumit în conformitate cu programa şcolară aprobată, nefiind permise completări sau subtitluri (de exemplu, comunicare în limba română/Abecedar). Aceleaşi precizări sunt valabile şi pentru manualele destinate elevilor care studiază într-o limbă a minorităţilor naţionale, cu precizarea că numele manualului va fi în limba minorităţii respective.

Da/Nu

 

 

Descriptori

 

 

Argumente/Exemple

6. Toate cele trei tipuri de AMII (statice, animate şi interactive) sunt semnalizate distinct pe parcursul manualului.

Da/Nu

 

 

7. Manualul şcolar favorizează eficientizarea învăţării prin elemente grafice şi text: alineate, tabele, hărţi, marcaje etc.

Da/Nu

 

 

Rezoluţie criteriul I

Admis/

Respins

 

 

Criteriul II

Coerenţa manualului ca produs curricular

Punctaj

maxim

Punctaj

acordat

 

1. Manualul, ca proiect curricular, respectă consecvent prevederile programei şcolare (activităţile de învăţare, modul de organizare a temelor/conţinuturilor manualului şcolar respectă viziunea programei.)

7

 

 

2. Informaţia transmisă prin text/imagini/hărţi/grafice/tabele/diagrame simboluri/texte-suport respectă principiile de etică, echitate, incluziune, diversitate, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.

7

 

 

3. Informaţia transmisă prin imagini/hârţi/grafice/tabele/diagrame/simboluri/ texte-suport este corelată cu informaţia transmisă prin text.

3

 

 

4. Informaţia transmisă prin text şi prin imagini/hărţi/grafice/tabele/ diagrame/simboluri/texte-suport este corectă din punct de vedere ştiinţific şi vizează într-o manieră creativă/originală competenţe prevăzute în programa şcolară.

3

 

 

5. Informaţia transmisă prin text şi prin imagini/hărţi/grafice/tabele/diagrame/ simboluri/texte-suport este adecvată nivelului de vârstă al elevilor.

7

 

 

6. Informaţia transmisă prin text şi prin imaginile/hărţile/graficele/tabelele/ diagramele/simbolurile/textele-suport este prezentată în mod coerent şi atractiv.

3

 

 

7. Prezentarea conţinuturilor este realizată într-o concepţie unitară, printr-un stil consecvent.

3

 

 

8. Activităţile de învăţare favorizează utilizarea de metode/tehnici/strategii didactice activ-participative, asigurând dezvoltarea competenţelor prevăzute în programa şcolară (echilibru între dezvoltarea cognitivă şi socioemoţională).

3

 

 

9. Conţinuturile manualului reflectă tendinţele de dezvoltare ale domeniului/disciplinei şi oferă, după caz, variante alternative de utilizare sau de interpretare a informaţiei, conceptelor, teoriilor.

3

 

 

10. Conţinutul manualului evidenţiază corelaţiile intra- şi interdisciplinare, în sprijinul dezvoltării competenţelor generale şi specifice.

3

 

 

11. Sarcinile de lucru sunt variate, atractive şi au potenţialul de a capta atenţia şi de a susţine motivaţia pentru învăţare.

3

 

 

12. Activităţile de învăţare solicită în mod echilibrat diferite modalităţi de rezolvare (prin comunicare orală, scrisă, prin activităţi practice).

3

 

 

13. Activităţile de învăţare propuse permit valorificarea achiziţiilor anterioare, dobândite în contexte variate (formal, nonformal, informai).

3

 

 

14. Gradul de dificultate al noţiunilor utilizate în toate contextele (textul lecţiei, formularea sarcinilor de lucru, formularea cerinţelor de evaluare, prezentarea imaginilor şi a elementelor grafice) este adecvat vârstei elevilor.

3

 

 

15. Sarcinile de învăţare pot fi înţelese de către elevi fără explicaţii suplimentare din partea profesorului.

3

 

 

16. Activităţile de învăţare propuse, precum şi sarcinile de evaluare stimulează manifestarea creativităţii elevilor.

3

 

 

17. Activităţile de învăţare propuse, precum şi sarcinile de evaluare reflectă şi solicită modele diferite de raţionament.

3

 

 

Descriptori

 

 

Argumente/Exemple

18. Manualul conţine sarcini de învăţare model (rezolvate) care uşurează înţelegerea noţiunilor teoretice de către elevi, fără explicaţii suplimentare din partea profesorului.

4

 

 

Punctaj criteriul II

67

 

 

Criteriul III

Activităţile de evaluare

 

 

 

1. Metodele şi instrumentele de evaluare sunt distribuite echilibrat prin raportare la competenţele programei şcolare.

3

 

 

2. Metodele şi instrumentele de evaluare au un grad ridicat de relevanţă/aplicabilitate în viaţa de zi cu zi.

3

 

 

3. Metodele şi instrumentele de evaluare propuse respectă principiile/regulile de proiectare şi sunt corecte din punct de vedere ştiinţific.

3

 

 

4. Itemii de evaluare propuşi acoperă întreaga gamă, variată, de modalităţi de evaluare.

3

 

 

5. Pentru fiecare tip de item/metodă complementară de evaluare propus/propusă se oferă un model/o indicaţie de rezolvare.

3

 

 

Punctaj criteriul III

15

 

 

Criteriul IV

Tehnoredactare/layout

 

 

 

1. Manualul este corect tehnoredactat (nu conţine greşeli de tehnoredactare, greşeli de scriere, texte şi/sau imagini, grafice suprapuse, corp de literă neadecvat la particularităţile de vârstă etc.).

3

 

 

2. Elementele grafice (imagini, diagrame, tabele) sprijină înţelegerea conceptelor/a problematicii.

3

 

 

3. Raportul între text şi imagini/hărţi/grafice/tabele/diagrame/simboluri este echilibrat şi adecvat particularităţilor de vârstă.

3

 

 

4. Claritatea şi expresivitatea imaginilor şi a elementelor grafice facilitează înţelegerea elementelor de conţinut şi a sarcinilor de învăţare.

3

 

 

5. Densitatea textului este constantă şi este adecvată vârstei pentru care este propus proiectul de manual (lungimea textului, lungimea medie a frazei, terminologie nou-introdusă).

3

 

 

6. Ilustraţiile sunt aşezate pe aceeaşi pagină sau în oglindă cu informaţiile la care fac referire.

3

 

 

Punctaj criteriul IV

15

 

 

Punctaj pentru criteriile de evaluare a calităţii ştiinţifice şi didactice (PI)

100

 

 

 

Data:

………………

Semnătura expertului cooptat

………………

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.