MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 14/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 14         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

959/2017. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat. din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.542/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

1.574/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Poiana Ilvei din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

1.581/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

1.584/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Măgurele din judeţul Ilfov

 

1.644/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui

 

4.160/2017. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 4.413 lei.

(3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 1

2. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 355 lei.

(3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri şi servicii», pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 3.”

3. Anexele nr. 1-4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 959.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 138/2016)

 

Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ, pentru anul 2018

 

Nr. crt.

Nivel/filieră/profil

Forma de învăţământ

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri

- lei -

Standarde de cost pe elev. pe medii şi pe niveluri pentru învăţământul în limbile minorităţilor

- lei -

urban

rural

urban

rural

1

învăţământ preşcolar cu program normal

zi

2926

3200

2926

3200

2

învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

zi

5367

5367

5367

5367

3

învăţământ primar

zi

3368

4012

3941

4695

4

Învăţământ gimnazial

zi

4413

5075

5045

5801

5

învăţământ liceal teoretic

zi

4413

4413

4943

4943

6

învăţământ liceal teoretic

seral

3271

3271

3664

3664

7

învăţământ liceal tehnologic şi confesional

zi

4564

4564

5112

5112

8

învăţământ liceal tehnologic

seral

3557

3557

3984

3984

9

învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea muzică) şi sportiv

zi

5826

5826

6526

6526

10

învăţământ liceal

FR

1722

1722

1929

1929

11

învăţământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/învăţământ dual

zi

4833

4833

5317

5317

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)

 

Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar şi coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, Indemnizaţiile şi alte drepturi salariate în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora

 

Nr. crt.

Nivel/fi1ieră/profl1

Forma de învăţământ

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri

- lei -

Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri pentru învăţământul în limbile minorităţilor

lei -

urban

rural

urban

rural

1

învăţământ preşcolar cu program normal

zi

0,663

0,725

0,000

0,000

2

învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal

zi

1,216

1,216

0,000

0,000

3

învăţământ primar

zi

0,763

0,909

0,170

0,170

4

învăţământ gimnazial

zi

1,000

1,150

0,143

0,143

5

învăţământ liceal teoretic

zi

1,000

1,000

0,120

0,120

6

învăţământ liceal teoretic

seral

0,741

0,741

0,120

0,120

7

învăţământ liceal tehnologic şi confesional

zi

1,034

1,034

0,120

0,120

8

învăţământ liceal tehnologic

seral

0,806

0,806

0,120

0,120

9

învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea muzică) şi sportiv

zi

1,320

1,320

0,120

0,120

10

învăţământ liceal

FR

0,390

0,390

0,120

0,120

11

învăţământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/învăţământ dual

zi

1,095

1,095

0,100

0,100

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)

 

Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri şi servicii”, pentru anul 2018

 

Praguri numerice

Tipuri de unităţi*)

Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

1-300

Grădiniţă

381

385

392

403

415

426

Şcoală gimnazială

365

369

376

387

398

409

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

414

419

427

439

452

464

301-800

Grădiniţă

382

386

394

405

417

428

Şcoală gimnazială

367

371

378

389

400

411

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

416

420

429

441

454

466

 

*) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat care au în componenţa lor mai multe tipuri de învăţământ calculul finanţării da bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preşcolar pentru fiecare nivel de învăţământ.

 

Zone de temperatură;

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

Zona 2- Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş

Zona 3- Argeş, Bihor, Buzău, laşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea

Zona 5- Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)

 

Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri şi servicii”

 

Praguri numerice

Tipuri de unităţi

Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural

ZONA1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

1-300

Grădiniţă

1,0710

1,0817

1,1031

1,1352

1,1674

1,1995

Şcoală gimnazială/Primară

1,0270

1,0373

1,0578

1,0886

1,1194

1,1502

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

1,1661

1,1778

1,2011

1,2361

1,2711

1,3061

301-800

Grădiniţă

1,0760

1,0868

1,1083

1,1406

1,1728

1,2051

Şcoală gimnazială

1,0320

1,0423

1,0630

1,0939

1,1249

1,1559

Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/învăţământ dual

1,1711

1,1829

1,2063

1,2414

1,2765

1,3117

 

Zone de temperatură:

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, laşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) poziţia nr. 33 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 34 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 22 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;

b) poziţia nr. 5 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 6 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 octombrie 2016, cu modificările ulterioare;

c) poziţia nr. 2 din anexa nr. 1, precum şi anexa nr. 3 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.222/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 11 octombrie 2016.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 7 decembrie 2017.

Nr. 1.542.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Poiana Ilvei din judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Poiana Ilvei din judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Poiana Ilvei din judeţul Bistriţa-Năsăud, este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 1.574.

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: BISTRIŢA - NĂSĂUD

UAT: POIANA ILVEI

Sectoare: 0 - 66

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Balcani - sectorul cadastral nr. 5;

b) unitatea administrativ-teritorială Bereşti-Bistriţa - sectorul cadastral nr. 46;

c) unitatea administrativ-teritorială Dealu Morii - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 6, 7, 12, 14, 16, 23, 24, 37, 38, 39, 40, 41, 56 şi 64;

d) unitatea administrativ-teritorială Filipeşti - sectoarele cadastrale nr. 17 şi 18;

e) unitatea administrativ-teritorială Odobeşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 17, 20, 21, 29, 31, 39, 52,53, 54, 58, 62 şi 71;

f) unitatea administrativ-teritorială Pânceşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 17, 42, 45, 55, 57, 69, 73, 77 şi 92;

g) unitatea administrativ-teritorială Prăjeşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 28, 37, 62, 63, 77, 84 şi 85;

h) unitatea administrativ-teritorială Sascut - sectoarele cadastrale nr. 15, 43, 44 şi 45;

i) unitatea administrativ-teritorială Sărata - sectoarele cadastrale nr. 31 şi 33;

j) unitatea administrativ-teritorială Tătărăşti - sectoarele cadastrale nr. 2, 6, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 23, 28, 33, 34, 70, 72, 74, 77, 79, 80 şi 81.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1 - 10 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 - 10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 1.581.


*) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafica a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: BACĂU

UAT: BALCANI Sector: 5

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Măgurele din judeţul Ilfov

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în sectoarele cadastrale nr. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75 şi 76 din unitatea administrativ-teritorială Măgurele din judeţul Ilfov.

Art. 2, - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 1.584.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: ILFOV

UAT: MĂGURELE

Sectoare: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76,

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Băceşti - sectoarele cadastrale nr. 5, 27, 42, 45, 54, 58, 60, 65 şi 89;

b) unitatea administrativ-teritorială Drânceni - sectoarele cadastrale nr. 10, 12, 13, 14, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 50, 53, 81, 83, 85, 102 şi 103;

c) unitatea administrativ-teritorială Pădureni - sectoarele cadastrale nr. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 55 şi 58,

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 1.644.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VASLUI

UAT: BĂCEŞTI

Sectoare: 5, 27, 42, 45, 54, 58, 60, 65, 89

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”

 

Având în vedere prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 716.036 din 27.12.2017,

în temeiul prevederilor art. 101 şi art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele “, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 25 noiembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1, formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod. 14.13.01.04, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2, formularul 120 „Decont privind accizele “, cod. 14.13.01.03, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

3. Anexa nr. 3 „Instrucţiuni de completare a formularului 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14,13.01.04”, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, textul de la punctul 1 „Perioada de raportare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

.1. Perioada de raportare

În rubrica «Anul» se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2017).

Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reţinut.

Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5), alin, (51) şi alin. (52) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul în care s-a încheiat anul fiscal modificat.

Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, completează anul închiderii procedurii de lichidare. Rubricile privind «Perioada» se completează astfel:

- perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor încep, în cursul anului, să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 48 afin, (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau în cazul în care se realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv şi sfârşitul anului de raportare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 1.07.17-31.12,17). Microîntreprinderile existente care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei şi care optează să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal completează perioada din anul fiscal, pentru care datorează impozit pe profit:

- perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (51) şi alin. (52) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare:

- perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

b) La capitolul li „Completarea declaraţiei”, la punctul 2 „Secţiunea A «Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului»“, după al doilea paragraf se introduce un nou text, cu următorul cuprins:

„În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» şi se completează codul de identificare fiscală a succesorului în rubrica din formular prevăzută în acest scop. La rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală a entităţii care şi-a încetat existenţa.”

c) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucţiunile de la rândul 42.2.1 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:

„Rândul 42.2.2 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

d) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucţiunile de la rândul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Rândul 46 - se înscrie suma ce reprezintă reducerea de 5% a impozitului pe profit, calculată conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.”

e) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucţiunile de la rândul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Rândul 47 - se înscrie suma reprezentând diferenţa de impozit pe profit stabilită de organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular.”

f) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, la punctul 3 „Secţiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucţiunile de la rândul 47 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:

„Rândul 48 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate În contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100. În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se înscrie impozitul reţinut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit.”

4. În anexa nr. 4 „Instrucţiuni de completare a formularului 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03”, la capitolul II „Completarea decontului”, secţiunea A «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului»“, după al doilea paragraf se introduce un nou text, cu următorul cuprins:

„În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» şi se completează codul de identificare fiscală a succesorului în rubrica din formular prevăzută în acest scop. La rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2017.

Art. III. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 4.160.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECLARAŢIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

ANUL |_|_|_|_|

101

PERIOADA |_|_|_|_|  -  |_|_|_|_|

 

 Declaraţie rectificativă

Statul de rezidenţa

 

 Opţiune privind regularizarea impozitului, potrivit art. 225 şi art. 227 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Termenul legal pentru depunerea declaraţiei ..............................

 Declaraţia depusă după anularea rezervei verificării ulterioare

 

 Declaraţia depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Cod de identificare fiscală a succesorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dale de identificare a contribuabilului/plătitorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod CAEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ

 

 

 

 

Localitate

 

 

 

 

 

 

Stradă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr

 

 

Bloc

 

 

Scară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

 

Cod poştal

 

 

 

 

Sector

 

Telefon

 

 

 

 

 

Fax

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Date privind impozitul pe profit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Venituri din exploatare

1

 

 

 

2

Cheltuieli de exploatare

2

 

 

 

3

Rezultat din exploatare (rd.l-rd.2)

3

 

 

 

4

Venituri financiare

4

 

 

 

5

Cheltuieli Financiare

5

 

 

 

6

Rezultat financiar (rd.4 rd.51

6

 

 

 

7

Rezultat brut (rd.3+rd-6)

7

 

 

 

8

Elemente similare veniturilor, din care:

8

 

 

 

8.1

Elemente similare veniturilor potrivit art.46 din Codul Fiscal

8.1

 

 

 

8.2

Elemente similare veniturilor din retratări

8.2

 

 

 

8.3

Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale

8.3

 

 

 

9

Elemente similare cheltuielilor, din care:

9

 

 

 

9.1

Elemente similare cheltuielilor din retratări

9.1

 

 

 

10

Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.7+rd.8-rd.9)

10

 

 

 

11

Amortizare Fiscală, din care:

11

 

 

 

11.1

Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale

11.1

 

 

 

11.2

Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe destinate înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale

113

 

 

 

11.3

Amortizare fiscală integrală a mijloacelor fixe care la data intrării în patrimoniu au o valoare Fiscală mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului

113

 

 

 

12

Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă

12

 

 

 

13

Rezerva legală deductibilă

13

 

 

 

14

Provizioane fiscale, din care:

14

 

 

 

14.1

Filtre prudenţiale

14.1

 

 

 

15

Alte sume deductibile, din care:

15

 

 

 

15.1

Deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare

15.1

 

 

 

16

Total deduceri (rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15)

16

 

 

 

17

Venituri neimpozabile din dividende, din care:

17

 

 

 

17.1

Venituri din dividende primite de la o persoana juridica romană

17.1

 

 

 

17.2

Venituri din dividende primite de la o persoană juridică străină, situată intr-un stat terţ, în condiţiile prevăzute de lege

17.2

 

 

 

17.3

Venituri din dividende primite de la o filială situată intr-un stat membru U.E., în condiţiile prevăzute de lege

17.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Venituri din evaluarea/ reevaluarea/ vânzarea/ cesiunea titlurilor de participare, în condiţiile prevăzute de lege

18

 

 

 

19

Venituri din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, în condiţiile prevăzute de lege

19

 

 

 

20

Alte venituri neimpozabile

20

 

 

 

21

Total venituri neimpozabile (rd.17+rd.18+rd.19+rd.20)

21

 

 

 

22

Profit/pierd ere (rd.10-rd.l 6-rd.21)

22

 

 

 

23

Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat şi impozitul pe profit amânat

23

 

 

 

24

Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate

24

 

 

 

25

Dobânzi/majorări de întârziere, amenzi, confiscări şi penalităţi datorate către autorităţile române/străine

25

 

 

 

26

Cheltuieli de protocol care depăşesc limita prevăzută de lege

26

 

 

 

27

Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii

27

 

 

 

28

Cheltuieli cu amortizarea contabilă

28

 

 

 

29

Cheltuieli cu provizioanele/ajustările pentru depreciere şi a rezervelor peste limitele sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege

29

 

 

 

30

Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada următoare

30

 

 

 

31

Cheltuieli cu dobânzi şi diferenţe de curs valutar reportate pentru perioada următoare

31

 

 

 

32

Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

32

 

 

 

33

Alte cheltuieli nedeductibile

33

 

 

 

34

Total cheltuieli nedeductibile (rd.23 la rd.33)

34

 

 

 

35

Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de reportarea pierderii (rd.224-rd.34)

35

 

 

 

36

Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare

36

 

 

 

37

Pierdere fiscală în perioada curentă transferată potrivit art31 alin.(2) din Codul fiscal

37

 

 

 

38

Pierdere fiscală în perioada curentă, primită de la persoana juridică cedentă, potrivit art.31 alin.(2) din Codul fiscal

38

 

 

 

39

Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi

39

 

 

 

40

Profit impozabil/pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd.35+rd.36+rd.37-rd.38-rd.39)

40

 

 

 

41

Total impozit pe profit (rd.41.1 +rd.41.2), din care:

41

 

 

 

41.1

Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%

41.1

 

 

 

41.2

Impozit de 5% aplicat veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor

41.2

 

 

 

42

Total credit fiscal (rd.42.l+rd.42.2+rd.42.3)

42

 

 

 

42.1

Credit fiscal extern

42.1

 

 

 

42.2

Impozit pe profit scutit, din care:

42.2

 

 

 

42.2.1

Impozit pe profit scutit, potrivit art.22 din Codul fiscal

42,2.1

 

 

 

42.2.2

Impozit pe profit scutit, potrivit art.221 din Codul fiscal

42.2.2

 

 

 

42.3

Scutiri şi reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislaţiei în vigoare

42.3

 

 

 

43

Impozit pe profit înainte de scăderea sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat fi burse private (rd.41-rd.42)

43

 

 

 

44

Sume reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, din care:

44

 

 

 

44.1

- din anul curent

44.1

 

 

 

44.2

- reportate din perioada precedentă

44.2

 

 

 

45

Impozit pe profit anual (rd.43-rd.44)

45

 

 

 

46

Reducerea de 5 %a impozitului pe profit conform O.G.nr.23/2017

46

 

 

 

47

Impozit pe profit stabilit în urma inspecţiei fiscale pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular

47

 

 

 

48

Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100/ impozit reţinut la sursă în anul de raportare

48

 

 

 

49

Diferenţa de impozit pe profit datorat [(rd.4546)-(rd.47+rd.48)]

49

 

 

 

50

Diferenţa de impozit pe profit de recuperat [(rd.47+rd.48)-(rd.45-rd.46)]

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.04

 

Cod bugetar:

 

 

 

 

 

Prezenta declaraţie reprezint# titlu de creanţă ţi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte ţi complete.

 

 

 

 

Semnătura

Nume, Prenume:

 

 

 

 

Funcţia/Calitatea:

 

 

 

 

 

Loc rezervat organului fiscal                                                      

 

Nr. Înregistrare:

 

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.04

 

ANEXA Nr. 2

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECONT PRIVIND ACCIZELE

ANUL |_|_|_|_|

120

 

 

 Declaraţie rectificativă

Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

 

 

 

 

 Declaraţia depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Cod de identificare fiscală a succesorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Dale de identificare a contribuabilului/plătitorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod CAEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ

 

 

 

 

Localitate

 

 

 

 

 

 

Stradă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr

 

 

Bloc

 

 

Scară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

 

Cod poştal

 

 

 

 

Sector

 

Telefon

 

 

 

 

 

Fax

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Date privind accizele

 

I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ARMONIZATE

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Cantitate eliberată pentru consum 1)

UM

Acciza datorată (lei)

1

2

3

4

A. Bere, din care:

 

hl/ 1 grad Plato

 

1. Bere produsă de producătorii independenţi a căror producţie anuală nu depăşeşte 200 mii hl

 

hl/1 grad Plato

 

B. Vinuri:

 

hl. de produs

 

1. Vinuri liniştite

 

hl. de produs

 

2. Vinuri spumoase

 

hl. de produs

 

C. Băuturi fermentate, altele decât bare şi vinuri:

 

hl. de produs

 

l. Liniştite, din care:

 

hl. de produs

 

1.1. Cidru de mere şi de pere

 

hl. de produs

 

1.2. Hidromel obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă

 

hl de produs

 

2. Spumoase,din care:

 

hl. de produs

 

2.1. Cidru de mere şi de pere

 

hl. de produs

 

D. Produse intermediare

 

hl. de produs

 

E. Alcool etilic, din care:

 

hl. de alcool pur

 

1, Alcool etilic produs de micile distilerii

 

hl. de alcool pur

 

TOTAL alcool etilic şi băuturi alcoolice (rd.A +rd.B +rd.C +rd.D+ rd.E)

 

 

 

F. Tutun prelucrat:

 

 

 

1.Ţigarete 2)

 

1.000 ţigarete

 

2. Ţigări şi ţigări de foi

 

1.000 bucăţi

 

3.Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete

 

kg

 

4. Alte tutunuri de fumat

 

kg

 

G. Produse energetice

 

 

 

1. Benzină cu plumb

 

tonă sau 1.000 litri

 

2. Benzină fără plumb

 

tonă sau 1.000 litri

 

3. Motorină

 

tonă sau l.000 litri

 

4. Păcură

 

tonă

 

4.1. Utilizată în scop comercial

 

tonă

 

4.2. Utilizată în scop necomercial

 

tonă

 

5. Gaz petrolier lichefiat

 

tonă

 

5.1. Utilizat drept combustibil pentru motor

 

tonă

 

5.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire

 

tona

 

5.3. Utilizat în consum casnic

 

toni

 

6. Gaz natural

 

GJ

 

6.1. Utilizat drept combustibil pentru motor

 

GJ

 

6.2. Utilizat drept combustibil pentru încălzire

 

GJ

 

6.2.1, în scop comercial

 

GJ

 

6.2.2, în scop necomercial

 

GJ

 

7, Petrol lampant (kerosen)

 

tonă sau 1.000 litri

 

7.1. Utilizat drept combustibil pentru motor

 

tonă sau 1.000 litri

 

7.2, Utilizat drept combustibil pentru încălzire

 

tonă sau 1000 litri

 

8. Cărbune şi cocs

 

GJ

 

8.1. Utilizat în scopuri comerciale

 

GJ

 

8.2. Utilizat în scopuri necomerciale

 

GJ

 

9.Energie electrică

 

Mwh

 

9.1. Energie electrică utilizată în scop comercial

 

Mwh

 

9.2. Energie electrică utilizată în scop necomercial

 

Mwh

 

Total I (rd.A+ rd,B+ rd.C+ rd.D+ rd.E+ rd.F+ rd.G)

 

II. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR NEARMONIZATE

1. Lichid care conţine nicotină

 

ml

 

2. Tutunul conţinut în produse din tutun încălzit

 

kg

 

Total II (rd.1 +rd.2)

 

Total (Total 1 +Total II)

 

 

C. Date privind deducerile din accizele datorate

 

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Deduceri

Contribuţiile prevăzute la art.369 alin. (l) lit. a) şi b) din Legea nr.95/2006

Suma rezultată din aplicarea cotei procentuale potrivit art.70 alin. (1) lit. c) din Legea nr.69/2000

Contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării prevăzute la art.421 din Legea nr.227/2015

A. Bere, din care:

X

 

X

Bere produsă de producătorii independenţi a căror producţie anuală nu depăşeşte 200 mii hl

X

 

X

B. Vinuri:

 

 

 

1. Vinuri liniştite

X

 

X

2. Vinuri spumoase

X

 

X

C. Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri:

 

 

 

1. Liniştite, din care:

X

 

X

1.1. Cidru de mere şi de pere

X

 

X

1.2. Hidromel obţinut prin fermentarea unei soluţii de miere în apă

X

 

X

2. Spumoase, din care:

X

 

X

2.1. Cidru de mere şi de pere

X

 

X

D. Produse intermediare

X

 

 

E. Alcool etilic, din care:

 

 

 

Alcool etilic produs de micile distilerii

 

 

 

F. Tutun prelucrat:

 

 

 

1.Ţigarete 2)

 

 

 

2.Ţigări şi ţigări de foi

 

 

 

3.Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete

 

X

 

4. Alte tutunuri de fumat

 

X

 

TOTAL (rd.A+rd.B+rd.C+rd.D+rd.E+rd.F)

 

 

 

 

1) Eliberare pentru consum - aţa cum este definiţi la art. 340 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ţi completările ulterioare.

2) În cazul ţigaretelor, valoarea accizei totale datorată se determină potrivit prevederilor an.343 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ţi completările ulterioare.

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele sunt corecte fi complete

 

 

 

 

Semnătura

Nume, Prenume:

 

 

 

 

Funcţia/Calitatea:

 

 

 

 

 

Loc rezervat organului fiscal                                                      

 

Nr. Înregistrare:

 

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod 14.13.01.03

 

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter cu caracter personal 759

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.