MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 22/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 22         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 10 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

11. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

11. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

950/2017. - Hotărâre pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.585/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

 

1.590/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii  lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele completări:

- La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 şi 22, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Autorităţile de management pot încheia/emite contracte/decizii/ordine de finanţare cu clauză rezolutorie, de a cărei îndeplinire va depinde finanţarea proiectelor respective.»

22. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc 4 noi alineate, alineatele (31)-(34), cu următorul cuprins:

«(31) Ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 7 pot lansa proceduri de achiziţie publică cu clauză suspensivă, în baza fondurilor cuprinse în bugete proprii potrivit art. 11 alin. (4).

(32) Contractele rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziţie lansate potrivit alin. (31) vor fi semnate numai după îndeplinirea clauzei rezolutorii menţionate la alin. (21), prevăzută în contractul de finanţare încheiat cu autoritatea de management.

(33) Ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 7 se asigură că valabilitatea ofertelor tehnice şi financiare aferente procedurilor de achiziţie publică cu clauză suspensivă acoperă cel puţin durata estimată până la îndeplinirea clauzei rezolutorii menţionate la alin. (21), prevăzută în contractul de finanţare încheiat cu autoritatea de management.

(34) În cazul în care clauza rezolutorie prevăzută la alin. (21) nu este îndeplinită, beneficiarii prevăzuţi la art. 7 pot semna contractele aferente procedurilor de achiziţie publică lansate cu clauză suspensivă numai dacă se identifică o altă sursă de finanţare decât cea prevăzută la art. 11 alin. (4).»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2018.

Nr. 11.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicata,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2010 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2018.

Nr. 11.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează elementele tehnice necesare despăgubirii persoanelor fizice care după 22 decembrie 1989 şi-au transferat depunerile existente la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. cu acelaşi scop şi care în termenul prevăzut la art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, au făcut dovada datei constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. după ce au beneficiat de prevederile art. 13 şi ale art. 31 din ordonanţă.

(2) în vederea despăgubirii persoanelor fizice prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice procedează la o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Groupe Société Générale - S.A. în sumă de 327.910,58 lei. Titlurile de stat sunt nenegociabile şi nepurtătoare de dobândă.

(3) Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de B.R.D. Groupe Société Générale - S.A., pe numele fiecăruia dintre cei 18 deponenţi.

(4) La stabilirea valorii despăgubirilor nu se iau în calcul depunerile de sume efectuate la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D. - S.A. ulterior datei transferului depozitelor de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A.

(5) Valoarea totală a despăgubirii este calculată de către B.R.D. Groupe Société Générale - S.A. prin indexarea sumelor transferate de la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., după cum urmează: din suma transferată la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. se va deduce dobânda legală bonificată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pe perioada în care a fost acordată, valoarea rezultată se indexează cu indicii preţurilor de consum comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, ulterior deducându-se dobânda legală bonificată de B.R.D. Groupe Société Générale - S.A. pe perioada în care a fost acordată.

(6) întreaga responsabilitate pentru realitatea şi corectitudinea sumelor reprezentând valoarea despăgubirilor revine B.R.D. Groupe Société Générale - S.A.

Art. 2. - (1) în vederea recalculării despăgubirii, persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) se pot adresa oricărei unităţi bancare a B.R.D. Groupe Société Générale - S.A. cu documente doveditoare în original ale sumei depuse sau transferate, după caz, astfel: cec cu sumă limitată şi/sau dovada transferului depozitului de la C.E.C. - S.A. la B.R.D. - S.A., la care se adaugă un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moştenitor şi alte documente legale, după caz, precum şi declaraţie pe propria răspundere autentificată notarial că nu au încasat despăgubirea.

(2) B.R.D. Groupe Société Générale - S A. reţine în original documentele doveditoare ale sumei depuse şi transferate de la C.E.C. - S.A.

(3) Pentru emisiunea de titluri de stat care se va efectua conform prevederilor art. 1 alin. (2), datele de emisiune şi scadenţă se vor menţiona în prospectul de emisiune a titlurilor de stat.

(4) La data scadenţei emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finanţelor Publice procedează la răscumpărarea acestora, prin plata către B.R.D, Groupe Société Générale - S.A., a sumei reprezentând valoarea nominală totală a titlurilor de stat emise. Această plată se va face în contul B.R.D. Groupe Société Générale - S.A., iar banca evidenţiază încasarea într-un cont destinat în mod special acţiunii de despăgubire, cont nepurtător de dobândă şi de comisioane, din care se vor pune la dispoziţia persoanelor fizice sumele aferente despăgubirilor individuale.

(5) Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând valoarea despăgubirii, toţi deponenţii îndreptăţiţi, mandatarii sau succesorii legali ai acestora se vor prezenta la orice unitate B R D, Groupe Société Générale - S.A. cu un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moştenitor şi alte documente legale, după caz.

Art. 3. - Sursele utilizate pentru răscumpărarea la scadenţă a titlurilor de stat sunt asigurate de către Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind datoria publică.

Art. 4. - În prima zi bancară imediat următoare datei scadenţei emisiunii de titluri de stat persoanele fizice care au dreptul la despăgubire se pot prezenta la ghişeele B.R.D. Groupe Société Générale - S.A., după caz, în vederea punerii la dispoziţia acestora a sumelor cuvenite.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 950.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare Sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bălăci - sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 12, 27, 29, 32, 38 şi 43;

b) unitatea administrativ-teritorială Botoroaga - sectoarele cadastrale nr. 11,12 şi 34;

c) unitatea administrativ-teritorială Brânceni - sectoarele cadastrale nr. 17 şi 19;

d) unitatea administrativ-teritorială Bujoru - sectoarele cadastrale nr. 9, 10 şi 11;

e) unitatea administrativ-teritorială Călineşti - sectoarele cadastrale nr. 30, 34, 37, 41, 45, 51 şi 52;

f) unitatea administrativ-teritorială Crângu - sectoarele cadastrale nr. 1, 23, 24, 25, 28 şi 29;

g) unitatea administrativ-teritorială Dideşti - sectoarele cadastrale nr. 2, 12, 22 şi 23;

h) unitatea administrativ-teritorială Dracea - sectoarele cadastrale nr. 3, 16, 17 şi 18;

i) unitatea administrativ-teritorială Drăgăneşti de Vede - sectoarele cadastrale nr. 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 21,27 şi 28;

j) unitatea administrativ-teritorială Frumoasa - sectoarele cadastrale nr. 1, 13, 14, 15 şi 17;

k) unitatea administrativ-teritorială Năsturelu - sectoarele cadastrale nr. 3, 4 şi 9;

l) unitatea administrativ-teritorială Pietroşani - sectorul cadastral nr. 16;

m) unitatea administrativ-teritorială Plopii-Slăviteşti - sectoarele cadastrale nr. 13 şi 14;

n) unitatea administrativ-teritorială Scurtu Mare - sectoarele cadastrale nr. 2, 6 şi 49;

o) unitatea administrativ-teritorială Suhaia - sectoarele cadastrale nr. 2 şi 4;

p) unitatea administrativ-teritorială Ştorobăneasa - sectoarele cadastrale nr. 10, 11, 12, 13 şi 15;

q) unitatea administrativ-teritorială Tătărăştii de Jos - sectoarele cadastrale nr. 2, 4, 5, 8 şi 34;

r) unitatea administrativ-teritorială Vedea - sectoarele cadastrale nr. 13, 14, 15, 34, 35, 36 şi 37;

s) unitatea administrativ-teritorială Zimnicea - sectoarele cadastrale nr. 9, 15 şi 21.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-19 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-19*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 1.585.


*) Anexele nr. 1-19 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: TELEORMAN

UAT: BĂLĂCI

Sectoare: 10, l1 , 12, 27, 29, 32, 38, 43

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Băişoara - sectoarele cadastrale nr. 42, 43, 44, 45, 93, 94, 95, 102, 119, 148, 149, 150, 152, 171 şi 180;

b) unitatea administrativ-teritorială Călăţele - sectoarele cadastrale nr. 1, 10, 24 şi 29;

c) unitatea administrativ-teritorială Dej - sectoarele cadastrale nr. 44, 50, 52, 62 şi 90;

d) unitatea administrativ-teritorială Iara - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 32, 60, 61, 62, 135, 137, 138, 221, 222 şi 225;

e) unitatea administrativ-teritorială Mănăstireni - sectoarele cadastrale nr. 12 şi 16;

f) unitatea administrativ-teritorială Mărgău - sectoarele cadastrale nr. 32, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 100, 101 şi 106;

g) unitatea administrativ-teritorială Mociu - sectoarele cadastrale nr. 18, 45, 183, 184, 195 şi 196.

Art. 2, - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul generai al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2017.

Nr. 1.590.


*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CLUJ

UAT: BAIŞOARA

Sectoare: 42, 43, 44, 45, 93, 94, 95, 102, 119, 148, 149, I50, 152, l 71, 180

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.