MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 27/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 27         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 11 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

954/2017. - Hotărâre privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

9. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Alexandru-Gabriel Balaban, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

10. - Decizie privind numirea domnului Gheorghe Popescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.496/2017. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, Strada Cucului nr. 5, judeţul Braşov, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti, denumit în continuare Institutul.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Institutului este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Institutul are înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MF 104661 suprafaţa de teren de 409,93 ha aparţinând domeniului public al statului, din care se scade suprafaţa de teren de 3,77 ha, în baza raportului de verificare a documentaţiei topografice de identificare a terenurilor ce fac obiectul restituirilor pe amplasamentul „Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti” Braşov efectuat de către Societatea Comercială TOPCON - S.R.L., rezultând suprafaţa totală de teren de 406,16 ha care cuprinde:

a) 231,09 ha, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.8 Sa Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 175,07 ha, retrocedate potrivit Hotărârilor Comisiei Judeţene Braşov nr. 503/27.10.2006, nr. 466/6.10.2006 şi nr. 313/16.07,2008, precum şi a proceselor-verbale de delimitare aferente acestora la comisiile locale în baza legilor fondului funciar, suprafaţă care rămâne în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 2.475/197/2017 şi nr. 2.474/197/2017 aflate pe rolul instanţelor de judecată.

(3) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Institutului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

Art. 3. - (1) Institutul are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare; clasa 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor;

c) diviziunea 18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor; grupa 181 Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi; clasa 1812 Alte activităţi de tipărire neclasificate altundeva n.c.a.;

d) diviziunea 20 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice; grupa 202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice; clasa 2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice;

e) diviziunea 41 Construcţii de clădiri, grupa 412 Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate; clasa 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;

f) diviziunea 42 Lucrări de geniu civil; grupa 421 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane; clasa 4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane; grupa 422 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare; clasa 4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii; grupa 429 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti; clasa 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.;

g) diviziunea 43 Lucrări speciale de construcţii; grupa 431 Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului; clasa 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor; grupa 432 Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; clasa 4321 Lucrări de instalaţii

electrice; clasa 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; clasa 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; grupa 433 Lucrări de finisare; clasa 4331 Lucrări de ipsoserie; clasa 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie; clasa 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor; clasa 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; grupa 439 Alte lucrări speciale de construcţii; clasa 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; clasa 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;

h) diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi semifabricate; clasa 4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; grupa 467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse; clasa 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice; clasa 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;

i) diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 474 Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic de telecomunicaţii în magazine specializate;

j) diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

k) diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări;

l) diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;

m) diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;

n) diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi afte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; clasa 5819 Alte activităţi de editare;

o) diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare; grupa 682 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii; clasa 6820 închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;

p) diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal;

q) diviziunea 70 Activităţi ale direcţiilor, birourilor administrative, centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

r) diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 712 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice;

s) diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

ş) diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

t) diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 742 Activităţi fotografice; clasa 7420 Activităţi fotografice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

ţ) diviziunea 77 Activităţi de închiriere şi leasing; grupa 773 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; clasa 7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;

u) diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

v) diviziunea 85 învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ;

w) diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale.

(2) Institutul desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul se poate asocia cu alie unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Institutului se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de Stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Institutul poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Institutul organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Institutului reorganizat se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Institutului se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institut este de 163.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Institutul întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Institutul efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrat fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Institut.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Institutului se aprobă prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti11, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul general al instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Institutului este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) directorul general,

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul general al unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată, în calitate de membri ai consiliului de administraţie, aceştia pot beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie

de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de directorul general, numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director general are funcţia de bază la Institut, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Institutului este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului, în condiţiile legii.

Art. 15. - Institutul are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. M.F 104661, a suprafeţei de teren de 3,77 ha, ca urmare a retrocedării terenului în baza legilor fondului funciar şi a raportului de verificare a documentaţiei topografice de identificare a terenurilor ce fac obiectul restituirilor pe amplasamentul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, efectuat de către Societatea Comercială TOPCON - S.R.L.;

b) actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice, după caz, a bunurilor aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Institutului, potrivit anexelor nr. 1 şi 2;

c) trecerea bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării/valorificării, în condiţiile legii.

Art. 17. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1 şi 2 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 18. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 954.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov - C.U.1.1091473

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică pe scurt

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

104460

8.28.12

Clădire locuit

150 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

82.167

104488

8.28.12

Clădire locuit

Suprafaţă construită = 150 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

75.162

104493

8.29.08

Pavilion administrativ + laboratoare

Suprafaţă construită = 631 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

1.192.133

104495

8.28.10

Clădire post trafo I

Suprafaţă construită = 40 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

15.621

104497

8.28.13

Magazie

Cărămidă, Suprafaţă construită = 240 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

14.126

104498

8.28.10

Magazie seminţe

Suprafaţă construită = 248 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

28.317

104500

8.28.10

Fanar

Suprafaţă construită = 406 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

18.495

104501

8.28.10

Bucătărie furajeră

Suprafaţă construită = 500 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

71.515

104502

8.27.07

Grajd tăuraş G7

Suprafaţă construită = 375 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

44.059

104504

8.27.07

Saivan oi

Suprafaţă construită = 700 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

35.210

104507

8.27.03

Siloz

Suprafaţă construită = 150 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

6.470

104509

8.28.10

Fanar captatori solari

Suprafaţă construită = 71 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

3.234

104512

8.28.12

Clădire locuit

Suprafaţă construită = 108 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

82.843

104523

8.28.10

Fanar

Suprafaţă construită = 405 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

12.915

104525

8.28.10

Filtru sanitar

Suprafaţă construită = 58 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

43.660

104527

8.27.03

Depozit suprafaţă (celule siloz)

Suprafaţă construită = 371 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

4.572

104529

8.28.12

Cantină

Suprafaţă construită = 290 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

33.232

104535

8.28.12

Clădire locuit

Suprafaţă construită = 465 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

300.466

104538

8.28.12

Clădire locuit

S = 150 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

75.162

104540

8.28.12

Clădire locuit

S = 150 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

75.162

104543

8.28.10

Clădire post trafo II

Suprafaţă construită = 16 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

6.248

104545

8.27.07

Grajd vaci G4

Suprafaţă construită = 420 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

61.949

104548

8.28.10

Magazie cereale

Suprafaţă construită = 200 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

12.176

104549

8.27.07

Grajd vaci G6

Suprafaţă construită = 420 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

68.080

104551

8.27.07

Grajd experimental G1

Suprafaţă construită = 415 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

29.276

104556

8.27.07

Grajd vaci G3

Suprafaţă construită = 420 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

61.949

104558

8.27.07

Grajd tineret G5

Suprafaţă construită = 420 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

63.992

104561

8.28.10

Depozit probe fân

Suprafaţă construită = 100 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

3.644

104565

8.28.10

Remiză atelier mecanic

Suprafaţă construită = 300 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

61.953

104581

8.28.10

Uscători in

Suprafaţă construită = 120 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

4.920

104584

8.28.10

Clădire fabrică de lapte

Suprafaţă construită = 150 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

34.320

104591

8.28.10

Uscător plante medicinale

Suprafaţă construita = 324 mp, cărămidă

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

75.461

104594

8.28.10

Şopron multifuncţional

Suprafaţă construită = 540 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

45.097

104605

8.28.10

Cabină pod basculă

Cărămidă, suprafaţă construită = 13 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

3.913

104612

8.28.10

Fosă separator (F-ca de lapte)

Beton, suprafaţă construită = 10 mc

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

3.674

104614

8.27.06

Casă de vegetaţie

Cărămidă, suprafaţă construită = 216 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

48.862

104661

8.05.03

Total suprafaţă

406,16 ha

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov

22.518.543

121301

8.27.07

Grajd maternitate vaci G2

Construcţie cărămidă, Suprafaţă construită = 420 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

62.312

TOTAL

25.380.890

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov - C.U.I 1091473 care trec în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării/valorificării, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.

Codul

de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

104534

8.28.13

Centrală termică

S = 100 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

12.115

104553

8.27.07

Grajd cai muncă

S = 100 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

15.866

104597

8.27.06

Corp coridor sene

Cărămidă S = 80 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

1.703

104600

8.28.13

Centrală termică

Cărămidă, S = 30 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

4.119

104603

8.28.12

Dormitor comun

Cărămidă, S = 450 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

12.888

104608

8.28.10

Cabină pod basculă

Cărămidă, S = 9 mp

Ţara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Str. Cucului nr. 5

1.355

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Alexandru-Gabriel Balaban, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 98 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Alexandru-Gabriel Balaban, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, începând cu data de 5 ianuarie 2018.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2018.

Nr. 9.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Gheorghe Popescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Popescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

Art. 2. - Domnul Gheorghe Popescu asigură exclusiv consilierea în domeniile promovării programelor de sport şi susţinerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive, precum şi în legătură cu organizarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2018.

Nr. 10.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE LE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 13.729/2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 „Denumirea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii” la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.496.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.202/2017)

 

DENUMIREA

comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

 

1. Comisia de alergologie şi imunologie clinică

2. Comisia de anatomie patologică

3. Comisia de anestezie şi terapie intensivă

4. Comisia de boli infecţioase

5. Comisia de cardiologie

6. Comisia de cardiologie pediatrică

7. Comisia de chirurgie cardiovasculară

8. Comisia de chirurgie generală

9. Comisia de chirurgie orală şi maxilo-facială

10. Comisia de chirurgie pediatrică

11. Comisia de chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă

12. Comisia de chirurgie toracică

13. Comisia de chirurgie vasculară

14. Comisia de dermatovenerologie

15. Comisia de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

16. Comisia de endocrinologie

17. Comisia de epidemiologie

18. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă

19. Comisia de gastroenterologie

20. Comisia de gastroenterologie pediatrică

21. Comisia de genetică medicală

22. Comisia de geriatrie şi gerontologie

23. Comisia de hematologie

24. Comisia de igienă

25. Comisia de medicină alternativă

26. Comisia de medicină de familie

27. Comisia de medicină fizică şi de reabilitare

28. Comisia de medicină dentară

29. Comisia de medicină internă

30. Comisia de medicină de laborator

31. Comisia de medicină legală

32. Comisia de medicina muncii

33. Comisia de medicină personalizată

34. Comisia de medicină şcolară

35. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre

36. Comisia de microbiologie medicală

37. Comisia de nefrologie

38. Comisia de nefrologie pediatrică

39. Comisia de neonatologie

40. Comisia de neurochirurgie

41. Comisia de neurologie

42. Comisia de neurologie pediatrică

43. Comisia de obstetrică-ginecologie

44. Comisia de oftalmologie

45. Comisia de oncohematologie pediatrică

46. Comisia de oncologie

47. Comisia de ortopedie pediatrică

48. Comisia de ortopedie şi traumatologie

49. Comisia de otorinolaringologie

50. Comisia de paliaţie

51. Comisia de pediatrie

52. Comisia de pneumologie

53. Comisia de pneumologie pediatrică

54. Comisia de psihiatrie

55. Comisia de psihiatrie pediatrică

56. Comisia de radiologie imagistică medicală şi medicină nucleară

57. Comisia de radioterapie

58. Comisia de reumatologie

59. Comisia de sănătate publică şi management

60. Comisia de transfuzii

61. Comisia de urologie

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.