MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 29/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 29         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 12 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

4. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

 

Acord între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

 

4. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

 

20. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

21. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

22. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

23. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

24. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

25. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

26. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

27. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

28. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.593/2017. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi

 

14. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2018.

Nr. 4.

 

ACORD

între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

 

România şi Republica Serbia, denumite în continuare „state contractante”, dorind să reglementeze şi să dezvolte relaţiile dintre cele două state în domeniul securităţii sociale,

au convenit asupra următoarelor dispoziţii:

 

PARTEA I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Definiţii

 

(1) În scopul aplicării prezentului acord, următorii termeni şi expresii desemnează:

1. „teritoriu”:

pentru România: întreg teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi mării teritoriale asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă asupra cărora România îşi exercită, în conformitate cu legislaţia sa şi potrivit normelor şi principiilor dreptului internaţional, drepturi suverane şi jurisdicţie;

pentru Republica Serbia: teritoriul de stat sârb;

2. „cetăţean al unui stat contractant:

în ceea ce priveşte România: o persoană de cetăţenie română;

în ceea ce priveşte Republica Serbia: o persoană de cetăţenie sârbă;

3. „legislaţie”: legile şi celelalte acte normative care reglementează domeniile prevăzute la articolul 2 al prezentului acord;

4. „autoritate competentă”: ministerele responsabile pentru domeniile prevăzute la articolul 2 al prezentului acord;

5. „instituţie”: instituţia, organizaţia sau autoritatea responsabilă cu aplicarea legislaţiei prevăzute la articolul 2 al prezentului acord;

6. „instituţie competentă”: instituţia la care persoana a fost asigurată la momentul depunerii cererii pentru prestaţii sau instituţia de la care persoana este îndreptăţită la prestaţii sau ar fi îndreptăţită la prestaţii sau instituţia desemnată de către autoritatea competentă;

7. „organism de legătură”: instituţiile desemnate pentru realizarea comunicării în scopul aplicării prezentului acord;

8. „persoana asigurată”: persoana care este sau a fost supusă legislaţiei prevăzute la articolul 2 al prezentului acord;

9. „perioadă de asigurare”: perioadele de contribuţie şi perioadele asimilate, luate în considerare în conformitate cu legislaţia fiecărui stat contractant;

10. „prestaţie”: prestaţiile în bani şi prestaţiile în natură;

11. „prestaţie în bani”: pensiile, alocaţiile, indemnizaţiile, ajutoarele, compensaţiile, despăgubirile, cheltuielile de repatriere, precum şi toate revalorizările acestora, prevăzute de legislaţia menţionată la articolul 2 al prezentului acord;

12. „prestaţii în natură”: serviciile medicale şi alte prestaţii care nu sunt prestaţii în bani, prevăzute de legislaţia menţionată la articolul 2 al prezentului acord;

13. „domiciliu”: locul unde o persoană are şederea obişnuită;

14. „reşedinţă”: locul unde o persoană are şederea temporară;

15. „membrii de familie”: persoanele definite ca atare de legislaţia pe care o aplică instituţia competentă.

(2) Ceilalţi termeni şi expresii utilizate în prezentul acord au semnificaţia prevăzută de legislaţia fiecărui stat contractant.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul material de aplicare

 

(1) Prezentul acord se aplică:

Pentru România, legislaţiei privind:

1. indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă;

2. indemnizaţia de maternitate;

3. indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav;

4. indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă;

5. pensiile acordate în cadrul sistemului public de pensii;

6. prestaţiile în natură în caz de boală şi maternitate;

7. prestaţiile în natură şi în bani în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;

8. ajutorul de deces;

9. alocaţia de stat pentru copii.

Pentru Republica Serbia, legislaţiei privind:

1. prestaţiile din asigurări de pensii şi invaliditate;

2. prestaţiile din asigurări de sănătate;

3. prestaţiile în caz de accidente de muncă şi boli profesionale;

4. prestaţiile de maternitate;

5. alocaţiile pentru copii.

(2) Prezentul acord se va aplica, de asemenea, legislaţiei care înlocuieşte, codifică, modifică sau completează legislaţia referitoare la prestaţiile prevăzute la paragraful (1) al prezentului articol.

(3) Prezentul acord nu se aplică legislaţiei care instituie o nouă schemă de asigurări sociale, dacă statele contractante nu convin altfel.

 

ARTICOLUL 3

Domeniul personal de aplicare

 

Prezentul acord se aplică:

1. tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislaţiei unuia sau ambelor state contractante;

2. persoanelor ale căror drepturi derivă conform legislaţiei aplicabile de la persoanele prevăzute la punctul 1 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 4

Egalitatea de tratament

 

Dacă prin prezentul acord nu se prevede altfel, persoanele menţionate la articolul 3 al prezentului acord vor avea în baza legislaţiei unui stat contractant aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cetăţenii acestui stat contractant.

 

ARTICOLUL 5

Exportul prestaţiilor

 

(1) Prestaţiile în bani nu pot fi reduse, modificate, suspendate sau anulate pe motiv că beneficiarul îşi are locul de domiciliu pe teritoriul celuilalt stat contractant, cu condiţia ca să nu se prevadă altfel în prezentul acord.

(2) Dacă prezentul acord nu prevede altfel, orice dispoziţie a legislaţiei unuia dintre statele contractante, care condiţionează plata prestaţiilor de domiciliul beneficiarului pe teritoriul său, nu se va aplica dacă persoana are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant.

(3) Statul contractant în care se acordă prestaţiile menţionate la paragrafele (1) şi (2) ale acestui articol va plăti aceste prestaţii cetăţenilor celuilalt stat contractant, care au locul de domiciliu într-un stat terţ în aceleaşi condiţii ca şi pentru propriii cetăţeni.

(4) Dispoziţiile paragrafului (1) al prezentului articol nu se aplică:

1. Pentru România: alocaţiilor de stat pentru copii, indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiei sociale pentru pensionari, ajutorului pentru soţul supravieţuitor şi altor prestaţii speciale în bani cu caracter necontributiv.

2. Pentru Republica Serbia: cuantumului minim de pensie, indemnizaţiilor pentru maternitate şi alocaţiilor pentru copii.

 

ARTICOLUL 6

Evitarea cumulului de prestaţii

 

(1) Prezentul acord nu poate să confere sau să menţină dreptul de a beneficia de două sau mai multe prestaţii care să acopere acelaşi risc, acordate pe baza aceleiaşi perioade de asigurare.

(2) Dispoziţiile paragrafului (1) al prezentului articol nu se aplică prestaţiilor în caz de invaliditate, de bătrâneţe, urmaş, de deces sau de boală profesională care se plătesc de către instituţiile competente ale celor două state contractante, în conformitate cu prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 7

Recunoaşterea unor fapte sau evenimente

 

(1) Dacă pe teritoriul unui stat contractant s-au produs fapte sau evenimente care au efecte juridice asupra prestaţiilor, instituţiile celuilalt stat contractant vor lua în considerare aceste fapte şi evenimente ca şi când ar fi avut loc pe teritoriul acestui stat contractant.

(2) Prevederile paragrafului (1) al prezentului articol nu se aplică pentru Republica Serbia în cazul angajării sau desfăşurării de activităţi independente de către beneficiarul de pensie.

 

PARTEA a II-a

Legislaţia aplicabilă

 

ARTICOLUL 8

Reguli generale

 

(1) Persoana care este angajată pe teritoriul unui stat contractant este supusă numai legislaţiei acestui stat contractant, chiar dacă are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant sau dacă angajatorul are domiciliul sau sediul pe teritoriul celuilalt stat contractant.

(2) Lucrătorul independent care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat contractant este supus legislaţiei acestui stat contractant, chiar dacă are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant,

 

ARTICOLUL 9

Reguli speciale

 

(1) Persoana care este angajată pe teritoriul unui stat contractant, care este detaşată de către angajatorul său pe teritoriul celuilalt stat contractant pentru a exercita o anumită activitate va fi supusă în continuare legislaţiei primului stat contractant pe durata exercitării acestei activităţi, cu condiţia ca durata previzibilă a acestei activităţi să nu depăşească 24 de luni.

(2) Lucrătorul independent care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat contractant şi care pleacă pe teritoriul celuilalt stat contractant în scopul desfăşurării temporare a aceleiaşi activităţi sau a uneia similare rămâne supus legislaţiei primului stat contractant pentru o perioadă maximă de 24 de luni.

(3) Dacă durata activităţii se prelungeşte mai mult de 24 de luni, la cererea comună a angajatului şi angajatorului sau a lucrătorului independent, legislaţia primului stat contractant, menţionat la paragrafele (1) şi (2) ale prezentului articol, continuă să se aplice pentru o perioadă de cel mult 24 de luni, cu acordul autorităţii competente sau al instituţiei desemnate a celuilalt stat contractant. Acest acord trebuie solicitat înainte de expirarea perioadei iniţiale de 24 de luni.

(4) Persoana angajată într-o întreprindere de transport internaţional care îşi are sediul pe teritoriul unui stat contractant şi care efectuează, pe cont propriu sau în contul unor terţi, transporturi internaţionale de pasageri sau de mărfuri, pe căile ferate, rutiere, aeriene sau pe apele interioare este supusă legislaţiei acestui stat contractant. Totuşi persoana angajată de către o filială sau reprezentanţă permanentă a întreprinderii menţionate este supusă legislaţiei statului contractant pe teritoriul căruia se găseşte această filială sau reprezentanţă permanentă.

(5) Echipajul şi personalul angajat la bordul unei nave sunt supuşi legislaţiei statului contractant sub al cărui pavilion se află nava.

(6) Persoana angajată pentru încărcarea şi descărcarea, repararea şi supravegherea unei nave într-un port al celuilalt stat contractant este supusă legislaţiei statului contractant căruia îi aparţine portul.

(7) Persoanele angajate în serviciul public, funcţionarii publici şi personalul asimilat acestora, detaşaţi pe teritoriul celuilalt stat contractant, sunt supuşi legislaţiei statului contractant care îi detaşează.

 

ARTICOLUL 10

Misiuni diplomatice şi posturi consulare

 

(1) Membrii misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, precum şi persoanele angajate în serviciul particular a! misiunilor diplomatice, posturilor consulare sau membrilor misiunilor diplomatice sau posturilor consulare, care sunt detaşate în celălalt stat contractant, sunt supuse legislaţiei statului contractant care i-a detaşat.

(2) Persoanele la care se referă paragraful (1) al prezentului articol care nu sunt detaşate sunt supuse legislaţiei statului contractant pe teritoriul căruia sunt angajate, iar misiunile diplomatice, posturile consulare şi membrii misiunilor diplomatice şi posturilor consulare care le angajează trebuie să respecte obligaţiile prevăzute de reglementările acestui stat contractant în privinţa angajatorilor.

(3) Prin derogare de la prevederile paragrafului (2) al prezentului articol, angajatul care este cetăţean al statului contractant de care aparţine misiunea diplomatică sau postul consular poate opta pentru a fi supus legislaţiei statului contractant al cărui cetăţean este, în termen de 3 (uni de la data angajării sale.

 

ARTICOLUL 11

Excepţii

 

Autorităţile competente ale celor două state contractante pot conveni excepţii de la dispoziţiile articolelor 8,9 şi 10 paragrafele (2) şi (3) ale prezentului acord, în interesul unei persoane sau al unei categorii de persoane.

 

PARTEA a III-a

Dispoziţii speciale

 

CAPITOLUL 1

Prestaţii de boală şi maternitate

 

ARTICOLUL 12

Totalizarea perioadelor de asigurare

 

(1) Dacă, în conformitate cu legislaţia unui stat contractant, obţinerea dreptului la prestaţie este condiţionată de realizarea perioadelor de asigurare, instituţia acestui stat contractant ia în considerare, dacă este necesar, perioada de asigurare realizată în conformitate cu legislaţia celuilalt stat contractant ca şi cum ar fi fost realizată conform legislaţiei pe care o aplică, cu condiţia ca aceste perioade să nu se suprapună.

(2) în ceea ce priveşte prestaţiile în bani în caz de boală sau de maternitate, dispoziţiile paragrafului (1) al prezentului articol se vor aplica numai dacă persoana în cauză desfăşoară o activitate pe teritoriul statului contractant unde a fost introdusă cererea.

 

ARTICOLUL 13

Prestaţii în natură în cazul reşedinţei pe teritoriul celuilalt stat contractant

 

(1) Persoana supusă legislaţiei unui stat contractant şi a cărei stare necesită acordarea prestaţiilor în caz de urgenţă, când are reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant, primeşte prestaţii în natură de la instituţia locului de reşedinţă, conform dispoziţiilor legislaţiei pe care o aplică, pe cheltuiala instituţiei competente.

(2) Acordarea de proteze, dispozitive medicale şi alte prestaţii în natură de mare valoare este supusă aprobării prealabile a instituţiei competente, cu excepţia situaţiei în care acordarea prestaţiei nu poate fi amânată fără a pune în pericol viaţa sau sănătatea persoanei în cauză.

(3) Dispoziţiile paragrafelor (1) şi (2) ale prezentului articol sunt aplicabile, de asemenea, şi membrilor de familie.

 

ARTICOLUL 14

Prestaţii în natură în cazul domiciliului pe teritoriul celuilalt stat contractant

 

(1) Persoana care are domiciliul pe teritoriul unui stat contractant şi care îndeplineşte condiţiile pentru a avea dreptul la prestaţii în natură în baza legislaţiei celuilalt stat contractant primeşte, pe teritoriul statului contractant unde are domiciliul, prestaţiile în natură acordate de către instituţia locului de domiciliu, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică, pe cheltuiala instituţiei competente.

(2) Acordarea de proteze, dispozitive medicale şi alte prestaţii în natură de mare valoare este supusă aprobării prealabile a instituţiei competente, cu excepţia situaţiei În care acordarea prestaţiei nu poate fi amânată fără a pune în pericol viaţa sau sănătatea persoanei în cauză.

(3) Dispoziţiile paragrafelor (1) şi (2) ale prezentului articol sunt aplicabile, de asemenea, şi membrilor de familie, în măsura în care aceştia nu au dreptul ia aceste prestaţii în conformitate cu legislaţia statului contractant pe teritoriul căruia îşi au domiciliul.

 

ARTICOLUL 15

Prestaţii în natură pentru titularii unei pensii şi membrii lor de familie

 

(1) Titularul unei pensii acordate în baza legislaţiilor celor două state contractante este supus exclusiv legislaţiei statului contractant pe teritoriul căruia îşi are domiciliul. Prestaţiile în natură se acordă pe cheltuiala instituţiei competente a statului contractant unde persoana are domiciliul.

(2) Titularul unei pensii acordate în baza legislaţiei unui stat contractant şi care are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant are dreptul la prestaţii în natură acordate de instituţia locului de domiciliu, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care o aplică, ca şi cum persoana respectivă ar fi avut dreptul la prestaţiile menţionate în virtutea acestei legislaţii, costul prestaţiilor fiind suportat de instituţia competentă a primului stat contractant.

(3) Titularul unei pensii, menţionat la paragraful (2) al prezentului articol, a cărui stare necesită acordarea de prestaţii în natură în caz de urgenţă, în timpul şederii pe teritoriul statului contractant unde se află instituţia competentă, are dreptul la aceste prestaţii pe cheltuiala şi conform legislaţiei pe care o aplică instituţia competentă.

(4) Membrii de familie ai persoanei prevăzute la paragrafele

(1), (2), (3) al prezentului articol beneficiază de prestaţii în natură în aceleaşi condiţii ca şi titularul de pensie, în măsura în care aceştia nu au dreptul la aceste prestaţii în conformitate cu legislaţia statului contractant pe teritoriul căruia îşi au domiciliul.

(5) Dacă titularul unei pensii îşi are domiciliul pe teritoriul unui stat contractant, membrii de familie ai acestuia care au domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant vor primi prestaţii în natură pe cheltuiala instituţiei competente, cu condiţia ca aceştia să nu aibă în nume propriu drept la aceste prestaţii în conformitate cu legislaţia acelui stat contractant.

 

ARTICOLUL 16

Prestaţii în natură pentru persoanele detaşate şi membrii lor de familie

 

(1) Persoanele menţionate la articolul 9 paragrafele (1) şi (2) şi articolul 10 paragraful (1) al prezentului acord au dreptul la prestaţii în natură pe teritoriul statului contractant în care sunt detaşaţi, conform legislaţiei acestuia, pe cheltuiala instituţiei competente

(2) Dispoziţiile paragrafului (1) al prezentului articol sunt aplicabile, de asemenea, şi membrilor de familie.

 

ARTICOLUL 17

Prestaţii În bani

 

Prestaţiile în bani în cazul reşedinţei sau domiciliului persoanei pe teritoriul celuilalt stat contractant sunt plătite de instituţia competentă, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei pe care aceasta o aplică.

 

ARTICOLUL 18

Rambursare

 

(1) Instituţia competentă va rambursa cheltuielile efective pentru prestaţiile acordate, pentru fiecare caz în parte, în conformitate cu dispoziţiile articolelor 13,14,15,16, cu excepţia cheltuielilor administrative.

(2) Cheltuielile efective ale prestaţiilor vor fi calculate de către instituţia care furnizează prestaţiile, la nivelul tarifelor folosite pentru propriile persoane asigurate.

(3) Organismele de legătură ale celor două state contractante pot conveni şi alte modalităţi de rambursare a cheltuielilor.

 

CAPITOLUL 2

Prestaţii de bătrâneţe, invaliditate şi urmaş

 

ARTICOLUL 19

Stabilirea prestaţiilor fără totalizare

 

Dacă o persoană îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea unei prestaţii conform legislaţiei unui stat contractant fără a ţine cont de perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei celuilalt stat contractant, instituţia competentă calculează prestaţiile numai în funcţie de perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei pe care o aplică.

 

ARTICOLUL 20

Totalizarea perioadelor de asigurare

 

(1) Dacă, în conformitate cu legislaţia unui stat contractant, dobândirea, menţinerea sau înnoirea dreptului la prestaţii sunt condiţionate de durata perioadelor de asigurare, instituţia acestui stat contractant ia în considerare, dacă este necesar, perioada de asigurare realizată conform legislaţiei celuilalt stat contractant ca şi cum ar fi fost realizată conform legislaţiei pe care o aplică, cu condiţia ca aceste perioade să nu se suprapună.

(2) în cazul aplicării paragrafului (1) al prezentului articol, perioada de asigurare care este, conform legislaţiei celuilalt stat contractant, calculată ca o perioadă mai mare decât mărimea reală de timp, va fi luată în considerare ca perioadă doar în mărimea reală de timp.

(3) Dacă, în conformitate cu legislaţia unui stat contractant, dreptul la o prestaţie este condiţionat de realizarea unei perioade de asigurare într-o profesie, muncă sau ocupaţie specifice pentru care există un sistem specific, instituţia acelui stat contractant ia în considerare perioada de asigurare care a fost realizată, conform legislaţiei celuilalt stat contractant, în aceeaşi profesie, muncă sau sistem specific.

(4) Dacă legislaţia unui stat contractant prevede că perioada în care persoana în cauză primeşte o pensie va fi luată în considerare pentru stabilirea dreptului la prestaţie, instituţia competentă a acestui stat contractant ţine cont, în acest scop, de perioada în care persoana a primit o pensie conform legislaţiei celuilalt stat contractant.

 

ARTICOLUL 21

Perioadele de asigurare într-un stat terţ

 

Dacă o persoană, după aplicarea dispoziţiilor articolului 20, nu îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea unui drept la prestaţie, instituţia competentă va lua în considerare perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei unui stat terţ cu care ambele state au încheiat acorduri de securitate socială care prevăd totalizarea perioadelor de asigurare.

 

ARTICOLUL 22

Perioada de asigurare mai mică de 12 luni

 

(1) Dacă perioada totală de asigurare realizată conform legislaţiei unui stat contractant este mai mică de 12 luni şi dacă, ţinând cont numai de această perioadă, niciun drept nu este obţinut în baza acestei legislaţii, instituţia competentă a acestui stat contractant nu este obligată să acorde prestaţii pentru perioada menţionată.

(2) Perioadele de asigurare menţionate la paragraful (1) al prezentului articol sunt luate în considerare de instituţia celuilalt stat contractant, ca şi cum aceste perioade ar fi fost realizate conform legislaţiei pe care o aplică.

 

ARTICOLUL 23

Calculul pro-rata al prestaţiilor

 

(1) Dacă potrivit legislaţiei unui stat contractant există dreptul la o prestaţie doar în baza aplicării articolelor 20 şi 21 ale prezentului acord, instituţia competentă a acestui stat contractant:

1. Calculează cuantumul teoretic al prestaţiilor care s-ar fi cuvenit dacă totalul perioadelor de asigurare care sunt luate în considerare pentru calculul prestaţiei ar fi fost realizat conform legislaţiei pe care o aplică.

2. Pe baza acestui cuantum teoretic astfel calculat determină cuantumul conform raportului între perioadele de asigurare realizate exclusiv conform legislaţiei pe care o aplică şi totalul perioadelor de asigurare care sunt luate în considerare pentru calculul prestaţiei.

3. Pentru Republica Serbia, în cazul în care totalul perioadelor de asigurare este mai mare decât perioada maximă necesară pentru acordarea unei prestaţii conform legislaţiei pe care o aplică, se va lua în considerare doar acea perioadă maximă.

(2) Dacă prestaţia este calculată pe baza câştigurilor, contribuţiilor datorate sau contribuţiilor plătite într-o anumită perioadă, instituţia competentă ia în considerare câştigurile, contribuţiile datorate sau contribuţiile plătite exclusiv pentru perioadele de asigurare realizate potrivit legislaţiei pe care o aplică.

(3) în cazul în care cuantumul prestaţiei se stabileşte în funcţie de numărul membrilor de familie sau urmaşilor, instituţia competentă va lua în considerare şi membrii familiei sau urmaşii care au domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant,

 

CAPITOLUL 3

Ajutor de deces

 

ARTICOLUL 24

Acordarea ajutorului de deces

 

Dacă există dreptul la ajutorul de deces conform legislaţiei ambelor state contractante, se aplică doar legislaţia statului contractant pe teritoriu! căruia persoana decedată a avut ultimul domiciliu.

 

CAPITOLUL 4

Prestaţii în caz de accident de muncă şi de boală profesională

 

ARTICOLUL 25

Prestaţii în natură

 

(1) Prestaţiile în natură în caz de accident de muncă sau boală profesională sunt acordate în numele şi pe cheltuiala instituţiei competente, de către instituţia locului de reşedinţă sau de domiciliu, conform dispoziţiilor legislaţiei pe care o aplică.

(2) Acordarea de proteze, dispozitive medicale şi alte prestaţii în natură de mare valoare se face conform prevederilor articolului 13 paragraful (2) al prezentului acord.

(3) Pentru rambursarea cheltuielilor cu prestaţiile în natură menţionate la paragrafele (1) şi (2) ale prezentului articol se aplică dispoziţiile articolului 18 paragraful (1) al prezentului acord.

 

ARTICOLUL 26

Prestaţii în bani

 

În cazul în care o persoană are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant, prestaţiile în bani sunt plătite de către instituţia competentă, conform dispoziţiilor legislaţiei pe care o aplică.

 

ARTICOLUL 27

Expunerea la acelaşi risc în cele două state contractante

 

(1) Dacă o persoană a desfăşurat în ambele state contractante o activitate susceptibilă de a cauza o boală profesională, prestaţiile se acordă conform legislaţiei ultimului stat contractant pe teritoriul căruia persoana a desfăşurat această activitate.

(2) în cazul în care legislaţia unui stat contractant condiţionează dreptul la prestaţii de o primă diagnosticare a bolii respective pe teritoriul său, condiţia se consideră îndeplinită dacă diagnosticarea s-a realizat prima dată pe teritoriul celuilalt stat contractant.

(3) în situaţia în care legislaţia unui stat contractant condiţionează dreptul la prestaţii de exercitarea pe o perioadă de timp determinată a unei activităţi susceptibile a fi cauza bolii, pentru calculul prestaţiilor sunt luate în considerare şi perioadele în care s-a desfăşurat o astfel de activitate pe teritoriul celuilalt stat contractant.

 

ARTICOLUL 28

Agravarea unei boli profesionale

 

(1) Dacă boala profesională a unei persoane care a beneficiat sau beneficiază de prestaţii conform legislaţiei unui stat contractant se agravează ca urmare a desfăşurării aceleiaşi activităţi ca cea care a declanşat boala profesională, dar desfăşurată pe teritoriul celuilalt stat contractant, instituţia competentă a primului stat contractant suportă costul prestaţiilor fără a lua în considerare agravarea.

(2) Instituţia celui de-al doilea stat contractant acordă un supliment al cărui cuantum este egal cu diferenţa dintre valoarea prestaţiei datorate după agravare şi cea a prestaţiei care ar fi fost datorată înainte de agravare, conform dispoziţiilor legislaţiei pe care o aplică, dacă boala respectivă s-ar fi produs în acel stat contractant.

 

CAPITOLUL 5

Alocaţii pentru copii

 

ARTICOLUL 29

Totalizarea perioadelor de asigurare

 

În cazul în care legislaţia unui stat contractant condiţionează dreptul ia prestaţii de realizarea unor perioade de asigurare, instituţia competentă ia în considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei unui stat contractant, în măsura în care acestea nu se suprapun, ca şi cum ar fi perioade realizate conform legislaţiei primului stat contractant.

 

ARTICOLUL 30

Acordarea alocaţiilor pentru copii

 

Dacă dreptul la alocaţia pentru copii există în conformitate cu legislaţia ambelor state contractante, prestaţiile sunt acordate conform legislaţiei statului contractant pe teritoriul căruia copilul îşi are domiciliul.

 

PARTEA a IV-a

Dispoziţii diverse

 

ARTICOLUL 31

Măsuri administrative şi de cooperare

 

(1) Autorităţile competente ale celor două state contractante vor stabili prin aranjamentul administrativ măsurile necesare pentru aplicarea prezentului acord.

(2) Autorităţile competente vor desemna în aranjamentul administrativ menţionat la paragraful (1) al prezentului articol organismele de legătură în scopul realizării legăturilor directe şi operative între instituţiile statelor contractante.

(3) Autorităţile competente ale celor două state contractante se vor informa reciproc asupra modificărilor aduse legislaţiilor lor.

(4) în aplicarea prezentului acord, autorităţile competente şi instituţiile statelor contractante îşi vor acorda sprijin reciproc în mod gratuit.

(5) Pentru aplicarea prezentului acord autorităţile competente şi instituţiile statelor contractante pot stabili relaţii directe atât cu persoanele în cauză, cât şi cu reprezentanţii lor autorizaţi.

(6) Examinarea medicală efectuată exclusiv pentru aplicarea legislaţiei unui stat contractant în ceea ce priveşte o persoană care are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul celuilalt stat contractant se realizează la cererea şi pe cheltuiala instituţiei competente, de către instituţia locului de domiciliu sau reşedinţă. Expertiza medicală necesară pentru aplicarea legislaţiei ambelor state contractante va fi realizată de către instituţia Statului contractant pe teritoriul căruia persoana îşi are domiciliul sau reşedinţa şi se efectuează pe cheltuiala acesteia.

(7) Orice date sau informaţii privind o anumită persoană, care sunt comunicate conform prezentului acord, sunt considerate confidenţiale şi nu pot fi utilizate decât în scopul aplicării prezentului acord

 

ARTICOLUL 32

Utilizarea limbilor oficiale

 

În aplicarea prezentului acord, cererile sau documentele nu pot fi refuzate pe motiv că sunt redactate în limba oficială a celuilalt stat contractant.

 

ARTICOLUL 33

Scutirea de taxe şi autentificare

 

(1) Dacă legile unui stat contractant prevăd scutirea integrală sau parţială de taxe de timbru, taxe consulare sau administrative pentru depunerea de documente conform legislaţiei acestui stat contractant, această scutire se aplică şi certificatelor sau altor documente similare necesare conform legislaţiei celuilalt stat contractant.

(2) Orice documente necesare pentru aplicarea prezentului acord vor fi scutite de autentificare.

 

ARTICOLUL 34

Introducerea unei cereri sau recurs

 

(1) Cererile sau recursurile care în conformitate cu legislaţia unui stat contractant trebuie introduse într-un termen stabilit, la o autoritate sau instituţie a acestui stat contractant, îndeplinesc această condiţie dacă sunt introduse, în acelaşi termen, la o autoritate sau instituţie similară a celuilalt stat contractant. În acest caz, autoritatea sau instituţia care a primit cererea sau recursul o transmite, fără întârziere, autorităţii sau instituţiei primului stat contractant, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură ale statelor contractante.

(2) Cererile sau recursurile în baza legislaţiei unui stat contractant vor fi considerate cereri sau recursuri pentru prestaţii corespunzătoare în baza legislaţiei celuilalt stat contractant.

 

ARTICOLUL 35

Plata prestaţiilor şi moneda de plată

 

(1) Instituţia competentă pentru plata prestaţiilor acordate în baza prezentului acord îşi îndeplineşte obligaţia prin plata prestaţiilor în moneda sa naţională.

(2) Prestaţiile datorate de către instituţiile competente vor fi plătite direct beneficiarilor.

(3) Moneda şi modalităţile de plată pentru sumele reprezentând rambursări ale prestaţiilor acordate sunt convenite prin aranjamentul administrativ.

 

ARTICOLUL 36

Recuperarea plăţilor excedentare

 

(1) Dacă instituţia unui stat contractant a plătit cuantumul unei prestaţii care depăşeşte cuantumul la care avea dreptul beneficiarul, această instituţie poate să ceară instituţiei celuilalt stat contractant, debitoare de prestaţii în favoarea acestui beneficiar, să reţină suma plătită în plus din sumele datorate beneficiarului respectiv.

(2) Instituţia celuilalt stat contractant va efectua reţinerea în condiţiile şi limitele permise de legislaţia pe care o aplică pentru recuperare, ca şi cum ar fi sume plătite în plus de către ea însăşi.

(3) Cuantumul reţinut conform paragrafului (2) al prezentului articol va fi transferat instituţiei care a depus cererea.

 

ARTICOLUL 37

Procedura de executare

 

(1) Hotărârile cu titlu executoriu ale unei instanţe judecătoreşti a unui stat contractant, precum şi documentele executorii emise de către o autoritate sau o instituţie a unui stat contractant cu privire la securitatea socială sunt recunoscute pe teritoriul celuilalt stat contractant.

(2) Recunoaşterea nu poate fi refuzată decât pe motiv de incompatibilitate cu ordinea publică a statului contractant pe teritoriul căruia este cerută recunoaşterea hotărârii sau documentului.

(3) Hotărârile şi documentele executorii recunoscute conform paragrafului (1) al prezentului articol sunt executate pe teritoriul celuilalt stat contractant. Procedura de executare este conformă cu legislaţia statului contractant pe teritoriul căruia se execută hotărârea. Hotărârile sau documentele vor fi însoţite de o atestare care confirmă caracterul lor executoriu (formula executorie).

 

ARTICOLUL 38

Responsabilitatea unei părţi terţe

 

În cazul în care o persoană beneficiază de prestaţii conform legislaţiei unui stat contractant pentru un accident cauzat sau survenit pe teritoriul celuilalt stat contractant, drepturile instituţiei care furnizează prestaţiile faţă de terţi se reglementează astfel:

1. În cazul în care instituţia care furnizează prestaţiile, în conformitate cu legislaţia pe care o aplică, se subrogă în drepturile pe care beneficiarul le deţine faţă de terţi, celălalt stat contractant recunoaşte o astfel de subrogare;

2. În cazul în care instituţia care furnizează prestaţiile are un drept direct faţă de terţi, celălalt stat contractant recunoaşte acest drept.

 

ARTICOLUL 39

Soluţionarea diferendelor

 

(1) Eventualele diferende care pot să apară în ceea ce priveşte interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate prin consultări între autorităţile competente ale celor două state contractante.

(2) în cazul în care diferendele nu pot fi soluţionate conform paragrafului (1) al prezentului articol, acestea vor fi soluţionate, pe cale diplomatică, de către statele contractante.

 

PARTEA a V-a

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

ARTICOLUL 40

Dispoziţii tranzitorii

 

(1) Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru o perioadă anterioară intrării sale în vigoare.

(2) Toate perioadele de asigurare realizate în baza legislaţiei unui stat contractant înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord sunt luate în considerare pentru stabilirea drepturilor deschise conform dispoziţiilor prezentului acord.

(3) Sub rezerva paragrafului (1) al prezentului articol, un drept ia naştere în baza prezentului acord, chiar dacă se raportează la un risc produs anterior intrării sale în vigoare.

 

ARTICOLUL 41

Intrarea în vigoare

 

(1) Prezentul acord va fi supus ratificării.

(2) Statele contractante îşi notifică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(3) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a treia luni după terminarea lunii în care a fost transmisă ultima notificare.

(4) La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia pentru colaborarea în domeniul asistenţei medicale a asiguraţilor, semnat la Bucureşti la 20 martie 1976, îşi va înceta valabilitatea între statele contractante.

 

ARTICOLUL 42

Durata şi încetarea valabilităţii

 

(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

(2) Statele contractante pot conveni să modifice în scris prezentul acord. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41 paragrafele (1)-(3).

(3) Fiecare stat contractant poate să îl denunţe, pe cale diplomatică, printr-o notificare scrisă adresată celuilalt stat contractant, cu cel puţin şase luni înainte de terminarea anului calendaristic respectiv. În acest caz, acordul îşi încetează valabilitatea începând cu prima zi a anului calendaristic următor.

(4) în cazul denunţării prezentului acord, drepturile la prestaţiile acordate potrivit dispoziţiilor sale sunt menţinute, iar cererile depuse înainte de încetarea valabilităţii acordului vor fi soluţionate conform dispoziţiilor acestuia.

Semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, sârbă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză

 

PENTRU ROMÂNIA

PENTRU REPUBLICA SERBIA

Dragoş Nicolae Pîslaru,

Aleksandar Vulin,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice

ministrul muncii, ocupării forţei de muncă şi afacerilor sociale

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2018.

Nr. 4.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.232/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Maria Bacău, judecător la Curtea de Apel Timişoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 20.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin, (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.233/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mircea Noşlăcan, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 21.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.239/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Adriana Ţifrea, judecător la Judecătoria Topliţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 22.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.236/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna judecător Ghizela Gabriela Pop, vicepreşedinte al Tribunalului Maramureş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 23.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin, (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.240/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Frasina Mihalache, judecător la Judecătoria Focşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 24.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale aii. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.312/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Alexandru Ţurlea, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 25.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.313/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Corneliu-Alexandru Pîrşcoveanu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă, delegat în funcţia de prim-procuror la această unitate de parchet, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 26.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) Ist. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.305/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Izabella Majeczki, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gheorgheni, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 27.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.277/2017,

 

Preşedintele României decretează.

 

Articol unic. - Doamna Laura Monica Brindescu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş şi se numeşte în funcţia de judecător la Tribunalul Timiş.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 28.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 18 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Aroneanu - sectoarele cadastrale nr. 1, 5, 10, 12, 13, 21, 22 şi 23;

b) unitatea administrativ-teritorială Butea - sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 18, 20, 21 şi 22;

c) unitatea administrativ-teritorială Ciohorăni - sectoarele cadastrale nr. 6, 7, 9, 25 şi 26;

d) unitatea administrativ-teritorială Ciorteşti - sectoarele cadastrale nr. 6, 31, 41, 42, 54, 55, 57, 63 şi 66;

e) unitatea administrativ-teritorială Ciurea - sectoarele cadastrale nr. 28 şi 51;

f) unitatea administrativ-teritorială Comarna - sectoarele cadastrale nr. 3, 6, 18, 20, 21, 22, 24, 44 şi 45;

g) unitatea administrativ-teritorială Costuleni - sectoarele cadastrale nr. 6, 7, 8, 11, 26, 30, 31, 37, 38, 42 şi 43;

h) unitatea administrativ-teritorială Cozmeşti - sectoarele cadastrale nr. 3, 4, 6,16,17 şi 20;

i) unitatea administrativ-teritorială Cucuteni - sectorul cadastral nr. 7;

j) unitatea administrativ-teritorială Dagâţa - sectoarele cadastrale nr. 27, 29, 35, 37, 38, 39, 40 şi 41;

k) unitatea administrativ-teritorială Dolheşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 5, 9, 15, 19, 21, 32, 33, 39 şi 40;

l) unitatea administrativ-teritorială Fântânele - sectoarele cadastrale nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 şi 13;

m) unitatea administrativ-teritorială Popricani - sectoarele cadastrale nr. 6, 13 şi 14;

n) unitatea administrativ-teritorială Probota - sectoarele cadastrale nr. 9 şi 20;

o) unitatea administrativ-teritorială Şipote - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3 şi 4;

p) unitatea administrativ-teritorială Tătăruşi - sectoarele cadastrale nr. 6, 8, 9, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 29. 30, 31,33 şi 36;

q) unitatea administrativ-teritorială Ţigănaşi - sectoarele cadastrale nr. 5, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 26, 29 şi 40;

r) unitatea administrativ-teritorială Voineşti - sectoarele cadastrale nr. 7, 10, 11 şi 12.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-18 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-18*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 18 decembrie 2017.

Nr. 1.593.


*) Anexele nr. 1-18 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: IAŞI

UAT: ARONEANU

Sectoare: 1, 5, 10, 12, 13, 21, 22, 23

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 46 din 4.01.2018 al Direcţiei politica

medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin;

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2018.

Nr. 14.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.